Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Olsson (s) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Monica Olsson Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 57/2007 Ekonomirapport. Kommunchef Thord Wannberg föredrar det ekonomiska utfallet per augusti 2007 för kommunstyrelsens verksamheter. Godkänna informationen.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 438/2007 Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Regeringen har lämnat en remiss om ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Remissvar ska lämnas senast 21 september Arbetsutskottet har utsett en arbetsgrupp samt fastställt en tidsplan för remissutredningen. Regeringen har beviljat en veckas förlängd remisstid till 28 september Historik 1. Arbetsutskottet beslutar att hos regeringen begära anstånd av remisstiden till 15 oktober. Utse Stig Eng (c), Håkan Larsson (m) och Monica Olsson (s) som arbetsgrupp för remissutredningen. Första träffen bestäms till 14 augusti 2007 kl. 13:00 på kommunkontoret i Bergsjö (arbetsutskottets protokoll 89/2007). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till arbetsgruppen att utarbeta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 12 september 2007 (arbetsutskottets protokoll 103/2007). Yrkanden Ove Wallberg (m) yrkar under punkten 8 att kommunen tillstyrket huvudsakligen. Katarina Bylin (s) yrkar att kommunen avstår från att besvara punkten 8. Stig Eng (c) yrkar under punkten 30 att kommunens kommentarer ska vara Vi förutsätter att utjämningssystemet är kvar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och Katarina Bylins yrkanden under punkten 8 och finner Ove Wallbergs yrkande antaget. Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande under punkten 30 och finner det antaget 1. Under punkten 8 svara Tillstyrker huvudsakligen. 2. Under punkten 30 kommentera: Vi förutsätter att utjämningssystemet är kvar. 3. I övrigt anta förslag till yttrande.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 435/2007 Åtgärdsplan för budgetåret Kommunstyrelsen har i 143/2007 beslutat att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med ledningsgruppen anlita konsultativ hjälp för att sänka verksamhetskostnaderna. Fullmäktige har i 51/2007 beslutat att avslå kommunstyrelsens, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens samt utbildnings- och kulturnämndens äskanden om utökad budgetram för Det innebär att nämnderna behöver genomföra besparingar enligt följande: Kommunstyrelsen Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och kulturnämnden 565 tkr tkr tkr Konsult har anlitats och träffar ledningsgruppen 18 september Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas att närvara. Kommunchef föredrar ledningsgruppens förslag till organisationsförändringar inom förvaltningarna. Förändringarna innebär i huvudsak att verksamheterna Arbetsmarknadsavdelningen, Komvux och Invandrarenheten blir en enhet, samt att alla trafikfrågor sammanförs till en enhet. Historik 1. Arbetsutskottet beslutar godkänna rapporten. Åtgärdsplanen behandlas på arbetsutskottets nästa sammanträde. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att på arbetsutskottets nästa sammanträde presentera en plan för genomförandet av de investeringar som har beslutats under 2007 (arbetsutskottets protokoll 91/2007). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att till kommunstyrelsens möte presentera ett konkret förslag i enlighet med det presenterade utkastet. Arbetsutskottet kallas in till ledningsgruppens möte 18 september 2007 för genomgång med anlitad konsult (arbetsutskottets protokoll 165/2007).

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Uppdra till ledningsgruppen att fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder för att sänka kommunens kostnader. 2. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att uppmana till yttersta restriktivitet vid nyanställningar. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl. 9:45 och 10:15 för fika och politiska överläggningar.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 19/2007 Ansökan om medel för vägbelysning i Vattlång. Under hösten kommer Telia att utföra grävarbeten med nedläggning av slag för optokabel mellan Ilsbo och Bergsjö. I Vattlång, på den aktuella sträckan, finns ett antal belysningsstolpar med friledning av gammalt datum. Kommunen erbjuds i ett samförläggningsprojekt med Telia lägga ny kabel i mark till en kostnad av 113 tkr. Den aktuella sträckan är meter. Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet och framhåller att kommunens kostnader för nedläggning av kabel i marken kommer att öka väsentligt om kommunen själv ska bekosta hela grävningen vid ett senare tillfälle. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen omfördelar investeringsbudgeten så att anslaget till Bredband minskas med motsvarade summa. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslå ansökan (arbetsutskottets protokoll 121/2007). Yrkanden Monica Olsson (s) yrkar bifall till kommunchefens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget. Överföra 113 tkr ur 2007 års investeringsbudget från Bredband till Vägbelysning i Vattlång.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 347/2007 Närvärmecentral i Bergsjö. Arbetsutskottet har tidigare uppdragit till förvaltningen att påbörja upphandling av byggnad och installation av pannor för eldning av pellets och flis i Bergsjö. Teknisk samordnare Göran Norling presenterar en sammanställning av inkomna anbud av värmepannor samt en budgetkalkyl för hela projektet. Projektet är sedan tidigare beviljat 4 mkr. Beräkningarna visar nu ytterligare kostnader med 700 tkr. Kommunchef Thord Wannberg föreslår finansiering med ytterligare 700 tkr genom att kommunstyrelsen omfördelar tidigare beviljade investeringsmedel, 400 tkr från Lastmaskin Homotippen och 100 Återvinningscentral Hassela. Återstående 200 tkr föreslås fördelas ur 2008 års investeringsbudget. 1. Kommunstyrelsen beslutade i 147/2007 att omedelbart påbörja projekteringen av utbyggnad av värmecentralen i Bergsjö med pellets. Projekteringen ska vara klar för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde 26 juni Kostnaden för flisskruv och projektering ingår i redan anvisade medel. Justera samtliga fjärrvärmeavtal som medger höjning av fjärrvärmepriset till av fullmäktige fastställd taxa för Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut i ärendet samt att anvisa medel ur investeringsbudget 2007, 4 mkr (kommunstyrelsens protokoll 147/2007). 2. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningen att påbörja upphandlingen av byggnad och installation av pannor för eldning av pellets och flis. Driftkalkyl och investeringskalkyl på projektet presenteras på arbetsutskottets sammanträde 23 augusti 2007 (arbetsutskottets protokoll 86/2007). 3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att upphandla ombyggnad av lokalen för anpassning till ny anläggning. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att föreslå finansiering till projektet med ytterligare 700 tkr (arbetsutskottets protokoll 96/2007). 4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar lägsta anbudsgivare XX för inköp av värmepanna till värmecentralen i Bergsjö (arbetsutskottets protokoll 96/2007). Yrkanden Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att ärendet återremitteras samt att arbetsutskottet får i uppdrag att besluta om vilket anbud som ska antas.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Forts. 167 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det antaget. Återremittera ärendet samt uppdra till arbetsutskottet att besluta om vilket anbud som ska antas.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 171/2005 Detaljplan för del av Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen, Hassela. Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen, Hassela, Nordanstigs kommun. Planområdet ligger i Hassela, sydväst om hotellanläggningen på Älvåsen. Området planeras för nybebyggelse av bostäder i anslutning till hotellanläggning och skidbacke. Planförslaget har varit utställt för granskning fr.o.m. den 11 maj t o m den 8 juni Yttrande har inkommit från länsstyrelsen. Exploateringsavtal mellan Hassela sport och MittSverigeVatten saknas. Byggnadsnämnden påtalar att exploateringsavtal skall upprättas. Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen. Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet (byggnadsnämndens protokoll 67/2007). Yrkanden Håkan Larsson (m) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 564/2006 Förlängd och utökad borgen för Morängsvikens Hamn ek. för. Morängsvikens Hamn ekonomisk förening har genomfört projektet att upprusta Morängsviken i Stocka. Projektets finansiering via EU-medel avslutades Föreningen har efter detta haft ett upplåningsbehov på 250 tkr. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Morängsvikens Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en checkräkningskredit på 400 tkr under tiden Kommunfullmäktige har även beviljat förlängd redan beviljad borgen på 250 tkr under tiden samt att borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har meddelat att de inte kan bidrag med de utlovade 100 tkr som tidigare beviljats föreningen. Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att kommunen utökar det kommunala borgensåtagandet med 100 tkr samt att borgenstiden utökas fram till Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar Morängsvikens Hamn ekonomisk förening utökad borgen med 100 tkr. Giltigheten för borgensåtagandet utökas fram till Borgensåtagandet ska minskas med 50 tkr per år. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (arbetsutskottets protokoll 93/2007). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Bevilja Morängsvikens Hamn ekonomisk förening utökad borgen med 100 tkr. 2. Giltigheten för borgensåtagandet utökas fram till Borgensåtagandet ska minskas med 50 tkr per år. 3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 319/2007 Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ove Wallberg (m) föreslår att kommunstyrelsen utökar delegationen till kommunstyrelsens arbetsutskott för att frigöra mer tid i kommunstyrelsen för övergripande styrning, ledning och uppföljning. 1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen och kommunstyrelsens presidium att utarbeta ett förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott (arbetsutskottets protokoll 65/2007). 2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen och kommunstyrelsens presidium att utarbeta ett förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i september 2007 (kommunstyrelsens protokoll 134/2007). 3. Förvaltningen och kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). 4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott (arbetsutskottets protokoll 99/2007). Yrkanden Håkan Larsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om delegation till arbetsutskottet. Monica Olsson (s) yrkar att kommunstyrelsen tillsätter en budgetberedning bestående av sju ledamöter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons och Monica Olssons yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget samt att Monica Olssons yrkande ska utredas. 1. Anta förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott. 2. Uppdra till arbetsutskottet att utreda om kommunstyrelsen ska tillsätta en budgetberedning.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information om nya Leader Hälsingland. Håkan Larsson (m) informerar om medelsfördelningen i nya Leader Hälsingland. Synpunkter ska lämnas till vår representant (Stefan Haglund) i skrivargruppen för Leader Hälsingland. Stefan Haglund (fp) informerar om det nya Landsbygdsprogrammet Leader Hälsingebygden som pågår under Godkänna informationen.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 313/2007 Försäljning av Bergvik 1:152, Bergviks förskola, Bergsjö. Kommunen har beslutat att verksamheten på Bergviks förskola ska flyttas till den ombyggda Bålle förskola. Lokalerna kommer att utrymmas under augusti Kommunen har i nuläget inget behov av lokalen till någon annan verksamhet. 1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att mäklare anlitas för att sälja fastigheten Bergvik 1:152 (Göran Norlings tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att anlita mäklare för att sälja fastigheten Bergvik 1:152 (arbetsutskottets protokoll 59/2007). 3. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till kommunchef Thord Wannberg att anlita mäklare för att sälja fastigheten Bergvik 1:152 (kommunstyrelsens protokoll 131/2007). Kommunchef Thord Wannberg redogör för mäklarens arbete. Föreslagen köpare är Starta eget boxen 9301 AB under namnändring till Raming-Hofstede AB. Köpesumman är överenskommen till 700 tkr. Yrkanden Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Sälja fastigheten Bergvik 1:152 i Bergsjö till Starta eget boxen 9301 AB under namnändring till Raming-Hofstede AB. 2. Fastställa köpesumman till 700 tkr. 3. Godkänna upprättade köpehandlingar. 4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. Protokollsanteckning Ove Wallberg (m) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 493/2007 Projektplan för förebyggande arbete i Nordanstigs kommun. SMART Regeringen har beslutat att utvecklingsmedel skall fördelas till länets kommuner inom alkohol- och narkotikaområdet. Fördelningen ska ske efter särskild ansökan och efter direktiv som utfärdas av regeringen. Syftet med medlen är att stimulera utvecklingen av målinriktade, strukturerade och samordnade insatser på kommunal nivå. Ansökningstiden går ut 15 september. Kommunstyrelsen/Folkhälsorådet avser att ansöka om utvecklingsmedel inom alkohol- och narkotikaområdet. Ansökan gäller läsåret 2007/2008. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ansökan till Länsstyrelsen enligt projektplanen (arbetsutskottets protokoll 120/2007). Godkänna ansökan till Länsstyrelsen enligt projektplanen.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 488/2007 Slutrapport Projekt Fördel Nordanstig. Projektet Fördel Nordanstig har avslutats. Projektet har pågått under perioden 1 juli 2004 till 31 mars Projektets mål var att skapa samverkan i ett lokalt partnerskap för att med kraft skapa en LA-region som ger tillväxt i kommunen. Slutrapporten redovisas. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för Projekt Fördel Nordanstig (arbetsutskottets protokoll 105/2007). 1. Godkänna slutrapporten för Projekt Fördel Nordanstig. 2. Uppdra till näringslivschef Anders Nordén att föredra slutrapporten.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 340/2007 Granskningsrapport: Uppföljning av granskning av arkivhanteringen. Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har inkommit med en granskningsrapport; Uppföljning av granskning av arkivhanteringen. Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer på rapporten senast 30 september Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till ledningskontoret att utarbeta ett förslag till yttrande vilket redovisas för kommunstyrelsen i september 2007 (arbetsutskottets protokoll 71/2007). 2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningskontoret att utarbeta ett förslag till yttrande vilket redovisas för kommunstyrelsen i september 2007 (kommunstyrelsens protokoll 151/2007). 3. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapporten. Godkänner upprättad åtgärdsplan. Inför 2008 ska arkivverksamheten upprätta egen budget för verksamheten och antalet tjänster ska fastställas. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att under hösten 2007 fastställa uppdrag och befogenhet för projektansvarig (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). 4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över revisionsrapporten samt förslag till handlingsplan (arbetsutskottets protokoll 100/2007). Anta förslag till yttrande över revisionsrapporten samt förslag till handlingsplan.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 495/2007 Jämförelseprojektet. Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder alla landets kommuner att delta i ett landsomfattande jämförelseprojekt. Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar tillsammans i nätverk om 5-10 kommuner. I dessa nätverk ska effektiva arbetssätt tas fram där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Inriktningen kommer att vara att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Nätverken består av en central styrgrupp och av en projektgrupp. I styrgruppen sitter ledande politiker, kommunchef samt den utsedda projektledaren från respektive kommun. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar delta i Jämförelseprojektet. Utse Sven-Åke Eriksson (c) som kommunens politiska representant (arbetsutskottets protokoll 123/2007). 1. Delta i Jämförelseprojektet. 2. Utse Sven-Åke Eriksson (c) som kommunens politiska representant.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 494/2007 Projekt Ostkustbanan/Ådalsbanan. Regionen från Gävle i söder till Sollefteå och Örnsköldsvik i norr planerar ett gemensamt projekt kring utvecklingen av Ostkustbanan/Ådalsbanan. Bakgrunden är att den bristande kapaciteten och hastighetsstandarden är ett allvarligt hinder för rationella godstransporter, långsiktigt hållbar tillväxt och regionförstoring. Projektet syftar till att påskynda investeringarna i Ostkustbanan/Ådalsbanan. Därigenom bidrag projektet till en långsiktigt hållbar tillväxt nationellt och regionalt. Projektet föreslås initialt omfatta tre år med start hösten 2007 och med möjlig förlängning efter utvärdering. Nordanstigs kommuns kostnad för medverkan i projektet är 17 tkr fördelade under åren Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar delta i projekt Ostkustbanan/Ådalsbanan (arbetsutskottets protokoll 122/2007). Delta i projekt Ostkustbanan/Ådalsbanan.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 342/2007 Ansökan om bidrag Jungfrukusten. Jungfrukusten i Gävleborgs län ekonomisk förening har inkommit med ansökan om offentlig medfinansiering från Nordanstigs kommun med kronor. Föreningen avser att söka EU-medel för projektet Jungfrukustdagarna 2007 och söker därmed offentlig medfinansiering av Gävle, Hudiksvalls, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att Jungfrukusten beviljas ett bidrag med kronor. Historik 1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag (arbetsutskottets protokoll 73/2007). 2. Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om bidrag (kommunstyrelsens protokoll 153/2007). Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar Jungfrukusten i Gävleborgs län ekonomisk förening bidrag med kronor för Jungfrukustdagarna Bidraget belastar konto 2250 Medfinansieringsprojekt (arbetsutskottets protokoll 90/2007). Återremittera ärendet till kommunchef Thord Wannberg för vidare utredning.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 65/2007 Nordanstigs medverkan i framtida arbete i Hälsingerådet. Kommunstyrelsen har att utse en representant till en arbetsgrupp som har i uppdrag att bevaka det framtida arbetet i Hälsingerådet i förhållande till det nya Region Gävleborg. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser Stig Eng (c) att bevaka det framtida arbetet i Hälsingerådet (arbetsutskottets protokoll 119/2007). Utse Stig Eng (c) att bevaka det framtida arbetet i Hälsingerådet i förhållande till det nya Region Gävelborg.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 65/2007 Avsägelse från politiskt uppdrag i bredbandsgruppen. Kristian Berggren (v) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i bredbandsgruppen. Kommunstyrelsen har att godkänna hans avsägelse. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Kristian Berggrens avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i bredbandsgruppen (arbetsutskottets protokoll 118/2007). Godkänna Kristian Berggrens avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i bredbandsgruppen.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 250/2003 Motion om projekt för inflyttning till Nordanstig. Börje Lindblom (fp) lämnar en motion där han föreslår att kommunen bildar ett projekt med syfte att öka inflyttningen till Nordanstig. Historik 1. Fullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsens för utredning (fullmäktiges protokoll 37/2003). 2. Som svar på motionen avge kommunchefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottet föreslår att som svar på motionen avge att varierande projekt har bedrivits i syfte att utveckla kommunen. Liknande projekt och aktiviteter kommer även i fortsättningen att ske. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll 34/2006). 4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige som svar på motionen avger att varierande projekt har bedrivits i syfte att utveckla kommunen. Liknande projekt och aktiviteter kommer även i fortsättningen att ske. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 11/2007). 5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för ett utförligare svar på vad som har gjorts och vad som man planerar att genomföra för att öka inflyttningen till Nordanstigs kommun (fullmäktiges protokoll 9/2007). Kommunchef Thord Wannberg har utformat ett förslag till svar på motionen och föreslår att fullmäktige godkänner svaret samt att motionen därmed är besvarad (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på motionen samt att motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll 106/2007). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 80/2007 Motion om anropsstyrd kollektivtrafik. Charlotte Klötz (fp) har inkommit med en motion där hon föreslår att fullmäktige inför anropsstyrd kollektivtrafik på sträckorna Strömsbruk Harmånger Bergsjö samt Mellanfjärden Jättendal Bergsjö för att därefter, om detta faller väl ut, utöka trafiken till andra lämpliga sträckor. Historik Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning (fullmäktiges protokoll 16/2007). 1. Trafikhandläggare Ann Gottvall lämnar följande förslag till svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober I detta förslag kommer även anropstrafik enligt motionen att tas i beaktande (Ann Gottvalls tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar följande svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober I detta förslag kommer även anropstrafik enligt motionen att tas i beaktande. Motionen är därmed besvarad Arbetsutskottets protokoll 108/2007). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta följande yttrande som svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober I detta förslag kommer även anropstrafik enligt motionen att tas i beaktande. 2. Motionen är därmed besvarad.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 82/2007 Motion om kollektivtrafiken i Nordanstigs kommun. Carina Malmborg (v) har inkommit med en motion om kollektivtrafiken i Nordanstigs kommun. Hon föreslår att fullmäktige undersöker möjligheterna att omfördela några dagsturer mellan Hudiksvall och Bergsjö via Ilsbo, till at gå via Strömsbruk, Harmånger och Jättendal samt att fullmäktige genomför dessa förändringar. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning (fullmäktiges protokoll 18/2007). 1. Trafikhandläggare Ann Gottvall lämnar följande förslag till svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober I utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt motionen, där man undersöker om omfördelning av vissa turer skulle kunna genomföras (Ann Gottvalls tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar följande som svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober I utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt motionen, där man undersöker om omfördelning av vissa turer skulle kunna genomföras. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll 109/2007). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta följande som svar på motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober 2007.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Forts. 183 I utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt motionen, där man undersöker om omfördelning av vissa turer skulle kunna genomföras. 2. Motionen är därmed besvarad.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr 222/2007 Motion om allmänhetens frågestund. Stig Jonsson (s) har lämnat en motion där han föreslår att samtliga ledamöter ska få delta och debattera i Allmänhetens frågestund. Historik Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium för beredning (fullmäktiges protokoll 35/2007). 1. Fullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige ska bifalla motionen samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för allmänhetens frågestund, enligt följande: Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad. Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter (Eva Engströms tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för allmänhetens frågestund, enligt följande: Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad. Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll 113/2007). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Bifalla motionen samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för allmänhetens frågestund, enligt följande: Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad. Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter. 2. Motionen är därmed besvarad.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer