Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik Tid: Torsdagen den 19 november klockan 13:00 Plats: Sankt Petri-Orden, Härnösand Närvarande: Politiker: Glenn Nordlund Kommunförbundet, Örnsköldsvik Jonny Lundin Kommunförbundet, Härnösand Sten-Ove Danielsson Kommunförbundet, Ånge t o m 2 Anita Bdioui Kommunförbundet, Sundsvall Eva Lohman Kommunförbundet, Sundsvall Leif Östberg Kommunförbundet, Sollefteå Ewa Lindstrand Kommunförbundet, Timrå Hans Brynielsson Kommunförbundet, Sundsvall Benny Eriksson Landstinget, ordförande Tjänstemän: Charlie Wallin Kirsi Allberg Jan Sahlén Gustav Malmqvist Roland Zetterberg Bo Källstrand Sten Olov Altin Ulrika Åberg Kommunförbundet Kommunförbundet Landstinget Landstinget Almi Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Internet:

2 2 1 Mötets öppnande Ordförande Benny Eriksson hälsade välkommen och öppnade sammanträdet. 2 PIKE ett Interreg IV C projekt Charlie Wallin och Kirsi Allberg informerar om PIKE som står för Promoting Innovation and the Knowledge Economy och är ett projekt inom EU-programmet INTERREG IVC som arbetar med implementering av goda exempel inom elektronisk förvaltning och trådlöst bredband. Förutom Kommunförbundet Västernorrland är regioner i Bulgarien, Grekland, Irland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tjeckien partners i projektet Syftet är nya metoder för den egna verksamheten och målet förbättrad offentlig service till medborgare och företag. Inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen skall sedan de deltagande regionerna utforma en regional aktivitetsplan utifrån goda exempel i projektet. Inom projektet har fyra goda exempel valts ut som förmedlar enkla lösningar för medborgare och besökare när det gäller tillgång till trådlöst internet och ansökan om bygglov genom en internetportal. Forum diskuterar värdet av att utveckla en gemensam internetportal för bygglovsansökningar i länet och lämplig ägare av ett sådant projekt. - att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 3 Godkännande av föredragningslista Länsstyrelsen anmäler två övriga ärenden: RUP och Länsplan för klimatanpassning. Ordföranden föreslår att länsstyrelsen fortsättningsvis kallas till de beredningsmöten som föregår Forum för regional utvecklingspolitik. - att efter föreslagen komplettering godkänna förslaget till föredragningslista samt - att länsstyrelsen fortsättningsvis deltar i beredningen inför Forum

3 3 4 Sammanträdesplan 2010 BILAGA 1 - att fastställa sammanträdesplanen för 2010 enligt bilagt förslag 5 Internationellt samarbete i Västernorrland a) Projektkontor som stärker länets internationella projektkompetens rapport från utredningsarbetet. BILAGA 2 Ulrika Åberg berättar om tanken att utifrån den nuvarande Mål 3 Noden bygga en bred och fördjupad spetsprojektkompetens som tar regionen från ett individuellt lärande till ett kollektivt lärande. Förslaget är att skapa ett virtuellt projektkontor genom ett länsgemensamt mål 2 projekt med Länsstyrelserna, Landstingen och Kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland som parter. Enligt förslaget skall projektkontoret - Informera om transnationellt projektarbete - Initiera projektansökningar - Ge stöd till projektadministration (etablera rutiner) - Tillgodose regelbunden kompetensutveckling - Skapa mötesplatser för projekt och projektidéer - Bygga upp kontakter med programsekretariat Målet med projektet är att avsevärt öka regionens deltagande i Mål 3 projekt och EU:s sektorsprogram. Tanken är att senast 2 februari lämna in en Mål 2-ansökan tillsammans med Jämtland. Projektet omfattar totalt 12 miljoner för tre år fördelat på 6 parter (1 milj/part) och Mål 2 (6 milj). Om Jämtland inte medverkar halveras budgeten. Under den efterföljande diskussionen uttrycks ett starkt stöd för tanken på ett internationellt projektkontor. Den nya Östersjöstrategins påverkan på de regionala strukturfondsprogrammen samt den förväntade framtida tonvikten på territoriellt samarbete stärker förslaget. Många tryckte även på betydelsen av att projektkontoret kan täcka identifierade kompetensbehov och att det blir mer hand on och inte bara informationsverksamhet. Det sistnämnda skulle dock bryta mot tidigare principer vilket är viktigt att poängtera.

4 4 Ordföranden konstaterar att mötet är rörande överens om vikten av detta projekt och - att uttala sitt stöd till fortsatt projektering för en Mål 2-ansökan senast 2 februari att lägga rapporten med godkännande till handlingarna b) Redovisning av Norrstyrelsens vision kring internationellt samarbete Gustav Malmqvist redovisar Norrstyrelsens vision kring internationellt samarbete som finns formulerad i Norrstyrelsens rapportserie 2009:4 Internationellt samarbete i Region Norrland. En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för internationellt samarbete (se Ordföranden konstaterar att stora delar av Region Norrlands kartläggning och målformuleringar går att återanvända. - att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna c) Redovisning av länets medlemskap i internationella nätverk Konstateras att frågan måste avgränsas eftersom vissa aktörer, som exempelvis Mittuniversitetet, inte själva känner till alla de nätverk de medverkar i. Vidare konstateras att länsstyrelsen har en äldre kartläggning av länets medlemskap i internationella nätverk, vänorter etc. - att länsstyrelsen distribuerar kartläggningen till respektive part för uppdatering. d) Rapport från AER-CPMR Gustav Malmqvist rapporterar. AER och CPMR är politiska nätverk där landstinget är medlem i båda men kommunerna i enbart CPMR. Regionala nämnden har beslutat att i samverkan med kommunerna utvärdera medlemskapet och Linda Hallgren på Regional utveckling arbetar med förberedelserna. Bland annat kommer en enkätundersökning att skickas till alla involverade. Som ett led i länets samverkan i det internationella arbetet föreslås att nödvändig sakkunskap ska kunna medverka som tjänstemannastöd, oavsett huvudman.

5 5 - att rekommendera sakkunnig tjänstemannamedverkan enligt förslaget samt - att med godkännande lägga rapporten till handlingarna e) Nätverk i Italien potentiella samarbeten SERN BILAGA 3 Gustav Malmqvist presenterar det befintliga nätverket SERN Sweden Emilia-Romagna Network. Bildades 2004 för att främja banden mellan lokala och regionala myndigheter i Sverige och Italien (Emilia- Romagna). Norrbotten var en av initiativtagarna och idag finns drygt 20 medlemmar i Sverige, främst i Norrbotten och Västra Götaland. Nätverket är politiskt men inte officiellt och mycket hand on via projekt. Timrå kommun har goda erfarenheter från sitt vänortssamarbete i regionen. Under diskussionen ställs frågor om näringslivets affärer med Italien, vad ett medlemskap kostar och om en ansökan bör föregås av en analys. Konstateras att parterna i länet beslutar självständigt om medlemskap men att frågan bör kopplas till RUP-arbetet i länet. Bo Källstrand informerar om det gemensamma mötet med den polska vänorten Wielpokolska den 8 december i Bryssel angående Östersjöstrategin. Vidare att länet söker om att arrangera Annual Forum under perioden juni-september nästa år. Deltagarantalet brukar ligga på deltagare. BIELLA/ PIEMONTE BILAGA 4 Jan Sahlén presenterar en invit från kommunen Biella och regionen Piemonte i Italien. Man önskar en konstutställning i Biella med Västernorrländska konstnärer och samarbete kring humanisering av sjukvård/omsorg. Genom seminarier och utställningar i bl a Cittadelarte kan även länets näringsliv och profilfrågor (Clean Tech, design och turism) marknadsföras. Kontakten är etablerad och nästa steg kan vara ett svarsbesök i Västernorrland våren 2010 samt projektering för ett EU-finansierat projekt. Frågan är hur vi kan samverka i Västernorrland för att åstadkomma önskad effekt? Under diskussionen konstateras att det finns många unga och lovande konstnärer i länet som skulle välkomna en sådan kontakt.

6 6 Ordföranden understryker vikten av att vi har modet att söka nya kontakter, trots den finansiella krisen. - att intresserade vänder sig till Jan Sahlén för ytterligare information kring de italienska kontakterna samt - att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna f) Mini Europe BILAGA 5 Roland Zetterberg presenterar Interreg IV C-projektet Mini Europe där Mid Sweden är partner tillsammans med sju andra regioner i Europa. Flevoland i Holland är leadpartner. Projektet syftar till att utveckla nya metoder till stöd för SME med fokus på innovation och entreprenörskap. De övriga parterna har visat ett stort intresse bland annat för vårt arbete med Sommar Design kontoren medan metoder för att utveckla kreativa näringar, hållbar turism och lokalproducerad mat är exempel på vad som importeras. Företaget som lanserat Drakkonceptet i Sundsvall och Mathantverkarna har introducerats i projektet. Uppdraget i projektet är att bygga broar och här fungerar Mini Europé som en dörröppnare medan Globala Rummet är det stora projektet inriktad på verkstad för export. Ordföranden konstaterar att det varit lyckosamt att nyttja Almi som operativ part i projektet och Roland Zetterberg har gjort ett mycket bra jobb. - att lägga presentationen med godkännande till handlingarna. 6 NSPA från studie till position BILAGA 6-7 Jan Sahlén presenterar huvuddragen i NSPA-studien (Towards a vision for the Northern Sparsely Populated Area in 2020) och utkastet till det gemensamma positionspapper som NSPA-området skall skicka till DG Regio. Positionen kommer att redovisa fakta, visioner, mål och politiska rekommendationer för utmaningarna demografi, globalisering, klimatförändringar och energi. Ett första utkast har processats i en politiskt sammansatt grupp med företrädare från norra Finland, Sverige och Norge. Ett nytt utkast kommer att skickas ut den 7 december för synpunkter från regionerna inför NSPA-mötet i Kiruna den 15 december. Tanken är att NSPA-områdets gemensamma position skall överlämnas till DG Regio i början av nästa år.

7 7 - att utkastet till positionspapper skickas enligt Forums sändlista efter den 7 december - att synpunkter på positionen skickas Jan Sahlén samt - att lägga presentationen med godkännande till handlingarna 7 Mål 2-ärenden Bo Källstrand redovisar aktuella Mål 2-ärenden med koppling till Västernorrland och synpunkter från Länspartnerskapet. Många av åtgärderna börjar få ont om pengar vilket bland annat får konsekvenser för länets bredbandsprojekt Media Teknik, ServaNet och BÖK (Bredband i Örnsköldsviks kommun). Ett av de större projekten Serva Net eller BÖK ryms inte i åtgärden och Länspartnerskapet valde att inte prioritera BÖK eftersom det projektet omfattar färre hushåll till samma kostnad. Handikappidrottsförbundet i Jämtland Härjedalen söker för ett projekt som skall forska och utveckla hjälpmedel inom handikappvinteridrotten. Projektet skall ha sitt säte i Östersund. Länsstyrelsen har sagt nej till medfinansiering medan Sollefteå kommun har sagt ja. Länspartnerskapet markerade vikten av att Paralympics i Sollefteå beaktas och involveras tydligare i projektet. Mittuniversitetet vill starta forskning i Östersund med koppling till klustret Safety and Rescue Region. Med tanke på den betydelse som närheten till forskningen tillmäts vid etableringar, uttalade sig Länspartnerskapet negativt om både projektet och dess val av sätesort. - att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 8 Övriga frågor a) RUP Sten-Olov Altin informerar om länsstyrelsens planering inför framtagandet av ny Regional utvecklingsplan (RUP) för Västernorrland. Enligt uppdraget från regeringen är det länsstyrelsen som ansvarar för framtagandet i Västernorrland och att arbetet genomförs tillsammans med de samverkande partnerna i länet. Länsstyrelsen har medvetet avvaktat utvecklingen i regionfrågan innan arbetet påbörjats och nu återstår ca 1 år innan den nya utvecklingsplanen skall vara klar.

8 8 RUP-processen inleds med att länsstyrelsen skickar ut formell skrivelse till berörda parter. En regional arbetsgrupp skall utses med representanter från kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och andra viktiga aktörer. Dessa representanter behöver ha mandat att driva processen enligt planen. Förutom skrivandet kommer processen även att innehålla analyser, inspirationsforum och seminarier. Kostnaden är tänkt att fördelas mellan parterna med 50% medfinansiering från länsstyrelsen. Inledningsvis efterlyser länsstyrelsen synpunkter på upplägget. Kontaktperson: Chanett Edlund. - att lägga informationen med godkännande till handlingarna b) Länsplan för klimatanpassning ivästernorrland Sten-Olov Altin informerar om regeringens uppdrag till länsstyrelsen att ta fram en klimatanpassningsplan för Västernorrland. Planen skall utgå från nuvarande kommunal planering och beredskapsnivå och fungera proaktivt för att minska negativa effekter av klimatförändringar (ökade vattenflöden, översvämningar etc). Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan behöver involvera kommuner, kommunala bolag, näringslivet och andra vitala samhällsaktörer. Länsstyrelsen efterlyser kontaktpersoner i respektive kommun. - att lägga informationen med godkännande till handlingarna 9 Avslut Ordförande tackar samtliga för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte är den 25 februari 2010 kl Vid anteckningarna Jan Sahlén

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer