Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 Oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 Oktober 2008 NR TORSBY NU

2 INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5 NY REGI PÅ VALBERGSGÅRDENS restaurang... 6 synpunkter på OMSORGEN... 7 KAMPANJ FLYTTA HIT... 8 FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN... 9 ELEKTRONISK SKYLT VID E45:AN... 9 IT-SAMARBETE I SUTOHA FLYGET TURISMUTVECKLING I PROJEKT SKIDTUNNELN NY VA-TAXA MEDBORGARKONTOR I SYSSLEBÄCK VINTER PÅ ÅTERVINNINGS- CENTRALERNA NYTT FRÅN BIBLIOTEKET TROMBER OCH SÄKERHET FÖRARUTBILDNING PÅ HALKBANA INTEGRATION MEDBORGARENKÄT VETA MER OM EU? ENERGIMÄTARE ATT LÅNA HYGIEN - ALLT BEHÖVER INTE ANMÄLAS. 22 STRANDSKYDD DETALJPLANER PÅ GÅNG BYGGLOV ÄNDRAD ANVÄNDNING NATURVÅRDSPLAN TAS FRAM KUNDUNDERSÖKNING HOS MBN NYA MEDARBETARE BARNOMSORG PÅ KVÄLL, NATT, HELG.. 28 ARKIVENS DAG 8 NOVEMBER Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv: Språkpedagog Inger Axelsson på besök på förskolan Skogsbacken Utgivning: Fyra nummer 2008 Upplaga: TORSBY ex. NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Avspark för projektet Den företagsamma utvecklingen Som företagare finns det många anledningar att ha kontakt med sin kommun antingen för att man måste, behöver eller vill. Områden planerade för verksamhet, bygglov, bostäder, barnomsorg, skolor, service och infrastruktur listan på det kommunen gör och som berör företagarna direkt eller indirekt kan göras lång. En viktig del i det man brukar kalla företagsklimat är just dialogen mellan företrädare för företagen och framför allt, kommunens tjänstemän. Den uppstår i alla sammanhang - från tillståndsgivning och kontroll till rådgivning och tips. Den företagsamma utvecklingen är ett projekt där Torsby kommun samarbetar med andra kommuner. Tanken är att göra vår kommun ännu mer attraktiv som område att driva företag i. Under projektets första år kommer kommunen internt att titta på den egna verksamheten och hur den eventuellt kan förändras och förbättras ur ett service- och relationsperspektiv. Infrastrukturen är beroende av fungerande trafiksystem Torsby kommun har givits tillfälle att yttra sig över den regionala systemanalys som Region Värmland tagit fram för länet. Systemanalysen omfattar de fyra olika trafikslagen varav Torsby direkt omfattas av tre. Vi har valt att lyfta fram länsväg 62 som ett viktigt turiststråk ur ett nationellt perspektiv. Vi framhåller också att länsväg 62 norr om Ekshärad är ett viktigt pendlingsstråk. Man har i analysen mer eller mindre medvetet valt att inte nämna flygplatserna i Torsby och Hagfors. Detta finner vi anmärkningsvärt då staten i sin senaste utredning avseende flygtrafik uttryckte vikten av dessa bägge flygplatsers betydelse för den mellersta och norra delen av regionen. Vi har vidare framhållit att riksväg 16 utgör en viktig länk mellan Norge och Sverige som ett nationellt eller regionalt stråk avseende turism och godstransporter. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Språkutvecklingen tar fart i barnomsorgen Alla som arbetar inom förskoleverksamheten och skolan vet hur viktigt språket är för barnen och att vi uppmärksammar detta på rätt sätt. Det gäller därför att hitta bra metoder att stödja barnen. Nu i år satsar Torsby kommun på att utbilda personalen i materialet TRAS* och i höstas anställdes en språkpedagog för att handleda personalen. Språkpedagogen Inger Axelsson är barnskötare/förskollärare i grunden och har arbetat många år i Torsby kommun inom de olika förskoleverksamheterna. Hon har vidareutbildat sig vid universitetet inom tal- och språkinlärning och språkstörningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Inger ska nu handleda personalen i deras arbete med barnens språkutveckling. Hon kommer att ha hela kommunen som sitt område, 19 förskoleavdelningar och 13 dagbarnvårdare. Där hjälper hon till med att analysera, ta fram material och övningar som skall komma barnen till hjälp. TRAS-materialet är ett observationsmaterial som används till alla barn. Det visar olika delar i barnets språkutveckling och ger en helhetsbild av barnet. Att redan på ett tidigt stadium kunna observera barnet genom TRAS, gör att man har större chans hjälpa till en positiv språkutveckling. TRAS-materialet tillämpas på barnets olika utvecklingsområden och observationerna blir en naturlig del av vardagen. På ett tydligt sätt kan man, genom TRAS-schemat, se språkutvecklingen med utgångspunkt i olika tårtbitar. Schemat visar att språkutveckling inte bara handlar om tal utan också om många andra färdigheter. Detta bidrar till att det blir enklare att både förstå barnets starka sidor och se vilka delar som behöver stärkas ytterligare. Inger Axelsson på besök på förskolan Kilåsen I observationerna utgår man från åtta olika områden s.k. tårtbitar: * TRAS betyder Tidig Registrering Av Språkutveckling och är ett språk- och observationsmaterial som används i förskolan för barn i åldrarna 2-5 år. TRAS-materialet har utvecklats i Norge i samarbete med flera olika utvecklings- och kompetenscentra samt förskollärare och resurspedagoger. samspel kommunikation uppmärksamhet språkförståelse språklig medvetenhet uttal ordproduktion meningsbyggnad. Arbetet med TRAS bidrar också till värdefulla pedagogiska diskussioner i arbetslaget, vilket betyder att materialet också är kompetenshöjande. Genom att observera barnet blir det också ett bra stöd vid utvecklingssamtalet där personal och föräldrar kan samtala och komplettera varandra i kunskapen om barnet. Förhoppningen är att denna satsning ska visa sig framgångsrik och innebära ett bra verktyg i arbetet med språkutvecklingen som framför allt innebär att varje barn får det stöd som behövs. Inger Axelsson språkpedagog Gunnel Persson rektor Fryksdalens ro NR TORSBY NU 3

4 Foto: Fredric Norlin i norra Klarälvdalen?! Det är sådana här tillfällen som gör jobbet riktigt roligt, säger rektor Ann-Charlotte Nilsson samtidigt som hon öppnar dörren till den nyöppnade avdelningen på förskolan Kvisten i Sysslebäck. Med roligt, menar Lotta det faktum att kommunen för tre år sedan fick lägga ned en avdelning på grund av för få barn, men nu är läget omvänt. Det känns som att det har vänt nu, vi har 33 barn inskrivna och fler kommer in under hösten. Innan året är slut har vi ett 40-tal barn inskrivna, säger Lotta. För enbart Sysslebäcks del får man gå tillbaka till 1993 för att få fram så höga födslotal som man hittills i år kommit upp i och då återstår 3 månader innan året är slut. Totalt för norra delen, (Höljes, Bograngen, Sysslebäck och Ransby) räknar man med att ca 20 barn föds i år. Det är höga siffror om man jämför med de senaste åren t.o.m. aug Inför hösten har rektor och personal arbetat med att göra i ordning de nya lokalerna, men även med att anpassa utemiljön för det ökade barnantalet. Barnen har bl.a. fått en tunnel som var väldigt populär att krypa i och visa upp för oss när vi besökte dem. Kvisten har under flera år arbetat mycket med hälsofrämjande förskola, precis som Kvistbergsskolan. En stor del av verksamheten tillbringas utomhus och i både badhuset och i GA-hallen. Barnen genomför även varje år Lilla Vasaloppet på Långberget, men någon Gustav Vasa kommer dock inte, utan då har man Pippi Långstrump som gäst istället. Portfolio är ett arbetsområde som Kvisten arbetat med under ett par år. Portfolio innebär att varje barn har en pärm där personalen dokumenterar både med bild och text barnets utveckling. På så sätt kan både personalen, föräldrarna men även barnet se och följa utvecklingen. Undertecknad kan intyga att barnen vid besök gärna visar upp sina egna pärmar och kommenterar bilderna i den. 4 TORSBY NU NR Fredric Norlin skolchef Foto: Ann-Charlotte Nilsson

5 Skapande skola för högstadiet Eleverna i år 7, 8 och 9 på Frykenskolan, Stölletskolan och Kvistbergsskolan kan se fram emot roliga och spännande tider detta läsår. De kommer att få vara med om film, dans eller teater/drama. Det är en del av regeringens stimulansbidrag till landets högstadieskolor. Foto: Ibrahim Turfi Regeringen har anslagit 55 miljoner som stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets högstadieskolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. (källa: Skapande skola, Regeringskansliet) Torsby kommun har sökt och beviljats anslag, ca kr för läsåret 2008/2009. Handlingsplan för kultur i skolan Ett villkor för att kunna söka bidrag är att kommunen har gjort en handlingsplan för kultur i skolan. Under våren 2008 jobbade en arbetsgrupp med detta och tog fram en plan som syftar till att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan. Torsbys inriktning Vi har valt att satsa på ämnena film, dans och teater/drama, uttryck där vi känner att vi inte har så mycket egen kompetens inom skolans organisation. År 7 kommer att arbeta med film. Samarbete planeras ske med Film i Värmland och/eller lokala aktörer. År 8 fördjupar sig i ämnet dans, med inriktning på uttryck och gestaltning. Dans i Värmland och/eller frilansande danspedagoger är tänkta samarbetspartners. År 9 inriktar sig på teater/drama. Här är årets genomförande redan klart. Samarbete sker med Värmlandsoperan som har ett pedagogiskt paket kring musikalen Spring Awakening. Workshop i klassrummet samt teaterbesök i Karlstad ingår. Skapande skola är en långsiktig satsning. Under åren 7-9 får samtliga elever i kommunen arbeta med ovan nämnda uttryck. Förhoppningen är att eleverna under resans gång får fler verktyg för egna utryck och eget skapande vilket i sin tur leder till en stimulerande och spännande skolgång. Michael Åkerlund ledare Kulturskolan NR TORSBY NU 5

6 Den stolta personalen i sina fina kläder hälsar välkommen till restaurangen, här vid invigningen. Från vänster Monica Johansen, Annett Sahlin, Emil Strömvall, Marianne Olsson, Thomas Hedman, Susanne Nordahl och Inger Eriksson. Handikappomsorgen tar nya vägar Valbergsgårdens restaurang i ny regi Måndagen den 29 september var det invigning av Valbergsgårdens restaurang som öppnat i ny regi. Det är omsorgsnämnden som tagit över driften och de som arbetar i restaurangen är personer från handikappomsorgen. Restaurangen har precis som förut öppet för alla som vill komma och äta, och där serveras husmanskost m.m. från kl varje vardag. Restaurangen på Valbergsgården är inte en ny verksamhet. Det är regin som är ny, och de som arbetar där. Tidigare drevs restaurangen av kommunens kost- och städavdelning. Från och med 1 september sköts den yttre tjänsten av fem funktionshindrade personer och två ur personalen. Maten lagas som tidigare i kommunens centralkök Bergåsen. Det handlar om att personer med funktionshinder skall få meningsfull sysselsättning, säger områdeschef Karin Melberg. Att dessa personer får utföra ett riktigt och meningsfullt arbete, inte bara terapisysselsättning. Det är detta som är den stora vinsten med restaurangen. Restaurangen är den andra verksamheten som startat i Torsby kommun där funktionshindrade får göra ett meningsfullt riktigt arbete. Det började med Karins tvättstuga som startade förra hösten, och nu fortsätter det med restaurangen på Valbergsgården. Arbetstiden är 9-15 måndag-fredag, men alla fem är inte där alla dagar. Utöver restaurangarbetet så har man även dagliga promenader, fika, lunch 6 TORSBY NU NR

7 och samvaro. Varje morgon startar t.ex. med ordet är fritt då alla deltagarna får dryfta vad de har på hjärtat. Sen går man igenom dagens sysslor. Själva restaurangarbetet innebär bl.a. att man dukar av borden, plockar i och ur diskmaskinen, städar och pysslar om restaurangen precis som på vilken annan restaurang som helst. En god stund innan kl när restaurangen öppnar har det redan bildats kö utanför dörren. Många är sugna och vill komma in och få sig mat och prata med de andra gästerna. Restaurangen är öppen för alla som vill komma och äta. Maten som serveras är husmanskost och dagens rätt kostar 50 kronor inklusive sallad och kaffe, exklusive dryck. Hämträtt kostar 45 kronor. Det finns också pajer, frysta pizzor, glass, godis och kondisbitar. - Restaurangen är öppen på vardagar kl men vi funderar på att öppna tidigare på dagen för att t.ex. ha mer caféliknande verksamhet, säger Karin Melberg. Vi vill gärna finna former som passar både gästerna och de funktionshindrade. Restaurangen har ännu inte fått något namn, deltagarna och personalen jobbar på att finna något finurligt och tilltalande. - De är så glada och nöjda med sitt arbete i restaurangen, berättar Susanne Nordahl, en av de två i personalen. Vi växer allihop varje dag med uppgiften och det är så roligt att få arbeta här tillsammans. Monica Johansen, den andra i personalstyrkan håller med. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr Om du har synpunkter på vård och omsorg Alla som får stöd från kommunens äldreomsorg, handikappomsorg eller individ- och familjeomsorg kan, genom att delge sina synpunkter till oss, vara med och bidra till förbättring och utveckling av verksamheten. Det är viktigt att vi får reda på när det inte fungerar på önskvärt sätt. Så här går du tillväga Om du har frågor eller är missnöjd med den vård och omsorg du får, tala i första hand med kontaktpersonen eller chefen för enheten/området. Om denna kontakt av någon anledning inte fungerar kan du framföra dina synpunkter/kritik vidare. Då kan du använda blanketten Dokument för klagomålshantering inom omsorgsförvaltningen som du kan få av din handläggare/ kontaktperson/ansvarig chef. Eller så hämtar du blanketten från Torsby kommuns webbsida under rubriken vård och omsorg. Du kan också få blanketten genom att ringa oss ( ) eller skriva till oss på adressen Torsby kommun, 31. Omsorgsförvaltningen, Torsby. Den ifyllda blanketten sänder du sedan åter till samma adress. Brister i vård och behandling Foto: Annette Lauritzen Karlsson Vårdtagare inom Torsby kommun kan också kontakta Landstingets patientnämnd om man upplever brister i vård och behandling som man inte får gehör för. Kommunen har ett avtal med Landstinget som innebär att det också fungerar som patientnämnd för Torsby kommuns räkning. Du kan lämna dina synpunkter via ett formulär på landstingets webbplats eller genom att ringa till eller eller skicka ett brev per post till Patientnämnden, Landstingshuset, Karlstad. Charlotte Dahlbom förvaltningschef Birgitta Nilsson förvaltningssekreterare NR TORSBY NU 7

8 N V Ö S Uppmärksammad Gå ner till bryggan och ta e morgondopp eller si kvar på förstukvisten med kaffekoppen och njut av utsikten över Frykens gli rande va en. flytta-hitkampanj Torsby kommun och näringslivsbolaget Torsby Utvecklings AB (TUAB) bedriver sedan en tid en inflyttningskampanj för att locka nya invånare. Kampanjen har blivit omskriven och uppmärksammad av tidningar och TV. Kampanjen har bland annat inneburit att Torsby kommun deltog i en Flytta hit-mässa på Stockholms centralstation i maj månad. Torsby kommun representerades där av TUAB med inslag från kommunledningen.torsby Sjukhus, Sjöplatån AB och Torsby Flygplats bidrog med finansiering och var även de på plats. Kommunens webbplats har också utökats för att kunna ge den första nödvändigaste informationen för den intresserade, Bygg och bo sjönära i Torsby, Värmland Torsby i norra Värmland har mycket a erbjuda sina invånare, både på fritiden och i arbetslivet. Här finns Sveriges sydligaste vildmark runt knuten, med allt från storviltsjakt till högklassiga fiskeva en, riktiga skidbackar med natursnö och många härliga stränder för sol, bad och båtliv. Hit är det också lä a ta sig. Med vårt dagliga flyg till Arlanda eller på räls längs den vackra Fryksdalsbanan är storstaden aldrig långt borta. I Torsby kommun råder en stark entreprenörsanda med många blomstrande företag. Här finns e modernt akutsjukhus, Värmlands bredaste gym TORSBY NU NR nasieskola och mycket, mycket mer... Nu går kampanjen vidare med annonsering i bland annat Dagens Industri med ett liknande upplägg som tidigare. Samma bilder och budskap visas, allt för att igenkänningsfaktorn skall bli så stor som möjligt. Det handlar om en samverkan mellan det offentliga och näringslivet, vi har alla allt att vinna på att fler människor finner Torsby intressant som bostadsort. Sprid gärna budskapet vidare till släkt, vänner och bekanta. Åsa Gertling vik. näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB

9 Elektronisk skylt vid E45:an marknadsför Torsby Sedan början av september lyses Torsby upp av två elektroniska skyltar på E45:an, en strax söder om Toria-rondellen, den andra strax norr om Ekshäradsvägen. Tanken är att de passerande bilisterna skall få tips om vad som är på gång i Torsby kommun och få en positiv känsla av kommunen. Upp till fem budskap per dag kan visas på skylten. På skylten skall man inte bara kunna läsa om evenemang som utspelar sig i Torsby tätort utan det kan vara var som helst i kommunen. Evenemangen som visas skall dock vara av viss dignitet och utgångspunkten är den klassificering som alla Värmlands turistbyråer använder sig av genom Värmlands Turistråd. De evenemang som klassas som att de är av nationellt intresse eller av regionalt intresse kan komma att synas på skylten. Meddela ditt evenemang till turistbyrån! Det finns ingen ansökningsblankett eller särskilt ansökningsförfarande för att få vara med på skylten, utan turistbyrån väljer bland de evenemang som finns inlagda i sin databas. Det är föreningarna och utövarna själva som meddelar sina evenemang till databasen. Det kan göras på tre sätt, antingen via kommunens webbplats klicka på evenemang, via e-post till eller på telefon Ansvarig för skylten och dess innehåll är kommunchef Thomas Stjerndorff. Den praktiska hanteringen så att budskapen kommer ut på skylten sköts av turistbyrån i Torsby. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr Nu är det igång Projektet som ska skapa ett bättre företagsklimat i Torsby Den företagsamma utvecklingen har nu startat på riktigt. Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Kick-off för projektets första del, Den företagsamma förvaltningen, gick av stapeln den 5 september. Ett 40- tal personer från den kommunala förvaltningen inledde sin utbildningsdel i projektet. Huvudsyftet med denna del av projektet är att utveckla nya metoder och arbetssätt för att underlätta företagares kontakter med kommuntjänstemän och politiker. Dagen bjöd bland annat på föreläsningar av representanter från Dals Eds och Karlsborgs kommuner. De berättade om hur de ser på företagande ur ett tillväxtperspektiv och hur de jobbar med att förbättra kontakten mellan tjänstemän/politiker och näringsliv. Deltagarna fick i hemläxa att jobba med ett antal frågor från kommunledningen. Under tiden fram till nästa träff i november kommer kommunledning och TUAB kontinuerligt att föra en dialog med de olika förvaltningarna för att arbetet ska hållas levande och leda framåt. Åsa Gertling vik. näringslivsutvecklare NR TORSBY NU 9

10 SuToHa ett bra IT-samarbete över gränserna Sunne, Torsby och Hagfors kommuner (SuToHa) samverkar om drift av flera IT-system. Detta är ett sätt för kommunerna att effektivisera sitt arbete, göra den totala kostnaden lägre och samtidigt ge teknikerna möjlighet att specialisera sig på färre system och bli på så sätt duktigare. Samarbetet har pågått sedan 2005 och har fallit väl ut och kommer att fortsätta att utvecklas. Illustration: Peter Lannge Eftersom antalet datasystem ökar och blir fler och mer omfattande för varje år får IT-avdelningarna mer och mer att ta hand om samtidigt som resurserna inte ökar. Idén var att om vi delade på driftansvaret så skulle vi i princip kunna ha vart tredje system på respektive kommun. Fördelarna är att vi kan avlasta kommunernas ITverksamhet samtidigt som teknikerna kan specialisera sig på färre system, bli duktigare och ge bättre och billigare support. Vi gör också besparingar både i infrastruktur, hårdvara, mjukvara samt konsultköp. Komma överens För att samverkan skall ske måste vi komma överens om vilka system som vi ska samdrifta, alla system är inte lämpliga eller teknisk möjliga att köra tillsammans. Vi måste också fördela systemen på ett rättvist sätt så att respektive kommun får ungefär lika mycket jobb. Ett 10-tal system En annan förutsättning är att vi har en snabb och stabil datakommunikation mellan kommunerna. Förr var datakommunikationen både dyr och långsam men för några år sedan gjorde alla kommuner i Värmland en gemensam upphandling vilket gjorde det möjligt både ekonomisk och kapacitetsmässigt att koppla ihop oss med Sunne och Hagfors. Vi har idag ett 10-tal system igång bl.a. ekonomisystem, omsorgssystem, helpdesksystem. Vi har också en gemensam kommunikation till Internet vilket ger oss en billigare och snabbare Internetförbindelse. Säkrare drift och hög säkerhet Samarbetet har fallit väldigt väl ut så vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen även om det naturligtvis också finns problem, det är ett stort ansvar att driva ekonomisystem åt tre kommuner istället för en. För att förhindra så mycket driftstörningar som möjligt har vi satsat på virtuella servrar med speciell datalagring (SAN). Detta serversystem har byggts upp gemensamt så att alla kommunerna håller samma nivå. Vi har dessutom, för att förstärka säkerheten, byggt upp den så kallade 4:e kommunen för att kunna replikera våra system. I händelse av haveri på någon av våra gemensamma servrar kan vi starta upp systemen från den 4:e kommunen och på så sätt undvika långa driftstopp. Peter Lannge IT-chef TORSBY NU NR

11 Positiv passagerarutveckling i Torsby Next Jet expanderar Torsby Flygplats kom på andra plats i Luftfartsstyrelsens senaste undersökning om passagerarutvecklingen för inrikesflyg. Antalet ankommande och avresande resenärer har ökat med hela 65,7 % under det andra kvartalet år 2008 i jämförelse med samma period förra året. Hela undersökningen finns publicerad i Luftfartsstyrelsens senaste nyhetsbrev Flygtendenser nr 2/2008. På Torsby Flygplats hemsida kan du läsa om undersökningen i sin helhet. Next Jet, som trafikerar linjen Torsby-Hagfors-Arlanda varje vardag, rekryterar nu under hösten en säljare som kommer att ha sin arbetsplats på Next Jets samtliga destinationer i landet däribland också Torsby. Det är roligt att se denna positiva utveckling, både för Torsby Flygplats och för Next Jet. Att passagerarantalet ökat känns såklart bra eftersom vi lagt mycket resurser på att marknadsföra Torsby Flygplats och linjeflyget. Men det är fortfarande fler passagerare som åker från Torsby till Arlanda, så i det kommande marknadsföringsarbetet fokuserar vi mer på att öka antalet passagerare från Stockholm till Torsby, säger Thomas Stjerndorff, vd Torsby Flygplats. Två tävlingar pågår vinn fina priser Just nu pågår två tävlingar kopplade till Torsby Flygplats. Alla som reser med Next Jet på linjen Torsby-Hagfors-Arlanda fram till och med den 23 december 2008 deltar i tävlingen om en paketresa till vinter-os i Vancouver år Dragning sker i januari Den andra tävlingen pågår till och med den 30 november 2008 se filmen Rallybrudar på biografen Stjärnan i Torsby, spara din biobiljett och vinn en flygresa på ditt unika biljettnummer. Dragning den 1 december Läs mer om tävlingarna på Kontaktperson Torsby Flygplats AB: VD Thomas Stjerndorff E-post Tel Next Jets linjetrafik utgår från Torsby Flygplats och trafikerar sträckan Torsby- Hagfors-Stockholm T o R, två gånger varje vardag. anländer till och avgår från terminal tre på Arlanda. tar dig till och från Stockholm på drygt en timme enkel resa. ser till att omvärlden alltid har nära till Torsby. Ulrika Andersson informatör NR TORSBY NU 11 Foto: Ibrahim Turfi

12 Foto: Per Eriksson Turismutveckling i projektform Torsby kommun deltar i flera projekt för att utveckla turismen inom olika områden. För att kunna nå ut till en större marknad är det nödvändigt att samarbeta med närliggande regioner och samla våra gemensamma resurser för större genomslagskraft. Klarälvsprojektet - Ett 3-årigt projekt, , som idag består av 42 företag och kommunerna Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby. Syftet är att främja turismen i de närliggande områdena runt Klarälven, förbättra infrastrukturen och öka tillgängligheten på Klarälven, Klarälvsbanan, Pilgrimsleden och riksväg 62. Arbetet pågår med kvalitetssäkring av de företag som ingår i projektet, utveckling av cykelled från Klarälvsbanans norra ände och vidare upp till Sysslebäck, inventering av Pilgrimsledens södra ände (till Hammarö/Vänern) samt marknadsföring på den svenska och holländska marknaden. The Scandinavian Way - Ett treårigt Interregprojekt, Sverige Norge, med Region Värmland och Hedmark Reiseliv som projektägare. Projektets mål är att skapa långsiktigt samarbete mellan de två organisationerna, och att öka turistströmmarna i den gemensamma regionen för att på så sätt öka turistföretagarnas tillväxt och lönsamhet. Målet är att få med totalt 120 företag i projektet varav hälften ska vara värmländska. Aktiviteter som planeras är bland annat deltagande på mässor och workshops och pressartiklar. Värmland- en vandringsdestination - Ett projekt som sträcker sig fram till 2011, med medel från EU:s landsbygdsprogram och med en budget på 2,35 miljoner kronor. Målet är att höja kvaliteten på de värmländska vandringslederna och att utveckla ett kommersiellt nyttjande av lederna i samarbete med företagen inom besöksnäringen. Finnskogsturism i Norra Mellansverige - Ett projekt som omfattar finnskogsområdena i Värmland, Dalarna och Gävleborg och som syftar till att utveckla de besöksmål som finns på Finnskogen, i samarbete med områdets turismföretag. I projektet ingår också en fortsatt satsning på Finnskogspasset där den gästande turisten åker runt på olika besöksmål och samlar stämplar för att delta i utlottning av olika priser. Om du vill veta mer om projekten, eller är intresserad av att delta, kontakta mig gärna! Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

13 Lars Grehn ny verksamhetschef på skidtunneln Foto: Linda Danielsson I mitten av augusti tillträdde Lars Grehn som ny verksamhetschef på Fortum Ski Tunnel Torsby. Lars kommer från Mullsjö, där han arbetat som kommunutvecklare. Han har varit aktiv som längdåkare, med en mängd Vasalopp bakom sig och har även tävlat i skidskytte på elitnivå. Orienterar gör han fortfarande. Jag är västgöte, född och uppvuxen i Falköping, sambo sedan 25 år med Marianne och katten Nisse som blir 16 år. Vi har två utflugna barn, Per och Linda samt barnbarnet Emelie. - Torsby kommun visar framåtanda med sina offensiva satsningar. Min son har gått här på skidgymnasiet så jag har följt skidtunnelprojektet och ser många möjligheter att utveckla verksamheten, säger Lars Grehn. - Under två år på 70-talet bodde jag i Edsbyn i samband med elitsatsning på skidor. Jag arbetade en period då jag var aktiv skidåkare och skidskytt såväl som bonde, djurskötare som skogsarbetare. Drömmen som ung var dock att bli slöjdlärare. Under de senaste 30 åren har jag varit anställd vid Mullsjö kommun, där jag började som fritidsassistent och slutade som kommunutvecklare med huvudansvar för samtliga frågor rörande fritid, kultur, turism och näringsliv i en mycket tight kommunorganisation. Jag har även under en period av två år varit chef för kommunens bostadsbolag. Min fria tid ägnar jag åt att orientera, åka skidor och fotografera. Är dessutom grymt musikintresserad. Jag lyssnar alltid till musik när jag gör mina varv i skidtunneln. Eagles står just nu högt i kurs, men jag lyssnar givetvis till en sorts gubbrock och även en del country. Har just nu konstaterat att ett stort problem dykt upp: För första gången i mitt liv önskar jag mig en grön och mild vinter i södra Sverige. Hur denna känslomässiga konflikt skall gå att lösa återstår att se. I övrigt: Tack till alla jag hittills träffat i Torsby kommun för ett positivt mottagande och jag hoppas på ett fortsatt fint samarbete! Lars Grehn verksamhetschef NR TORSBY NU 13

14 Ny ABVA och VA-taxa från januari 2009 Torsby kommun har skapat en tydligare och enklare vatten- och avloppstaxa som börjar gälla i januari En ny lag, Vattentjänstlagen, som trädde i kraft 2007 ställer också krav på kommunerna att revidera sina Allmänna bestämmelser, ABVA. 14 TORSBY NU NR Foto: Birgitta Brorson

15 Taxan för vatten och avlopp höjs för att finansiera ökade kostnader för framställning och distribution av vatten och mottagning av avlopp. Vad du får för din vatten- och avloppsavgift? I Torsby kommun ansvarar tekniska avdelningen för produktion och distribution av vatten och vi kontrollerar också att det är rikligt, hälsosamt och rent. Vattenverken, där vattnet bereds, betraktas som livsmedelsanläggningar och det innebär att de måste godkännas av miljö- och byggnämnden. Vattnet kontrolleras både vid intaget till vattenverket, under beredningen och hemma hos konsumenten. Det finns riktvärden för olika bakterier, ämnen och tillsatser såväl som smak, lukt och utseende. Torsby kommun har ett alldeles utmärkt kranvatten som fick hedersomnämnande i regionfinalen Sveriges godaste kranvatten i Örebro Brukningsavgiften enligt VA-taxan används till att betala kostnaden för att framställa dricksvattnet vid våra 18 vattenverk, till drift och underhåll av anläggningarna och till de 400 km kommunala VA-ledningar, att rena avloppsvattnet ( m³) i våra reningsverk, innan det återförs till kretsloppet. Det slam som återstår rötas och kan sedan användas som gödning av t.ex. energiskog. VA-taxa 2009 beräkningsexempel Typhus A Typhus A definieras som en normalvilla som omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus med 5 r.o.k, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 m³ inkl. garage om 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Beräkningsexempel typhus A, avgift per fastighet: VA-taxa brukningsavgifter 2009 inkl. moms a) en fast avgift per år *2 250 kr= kr b) en avgift per levererat m³ 25,62 kr * 150m³ = kr krvatten (V) och mottaget spillavlopp (S), tillsammans V + S c) en avgift per lägenhet och år för kr bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet V + S per lägenhet Totalt kr Kostnadsförändringar Typhus A: För 2008 var årskostnaden för ett Typhus A i Torsby kommun beräknad till kronor och kostnaden per m³ 45,14 kronor. Enligt den nya taxan för 2009 kommer avgiften för vattentjänsterna att öka med 6,6 %, jämfört med 2008 dvs. till kronor respektive 48,12 kronor per m³. Typhus B Typhus B, definieras som ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 stycken parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m³/h. Beräkningsexempel typhus B, VA-taxa brukningsavgifter avgift per fastighet: 2009 inkl. moms a) en fast avgift per år *2 250 kr= kr b) en avgift per levererat m³ 25,62 kr * 2000m³ = kr krvatten (V) och mottaget spillavlopp (S), tillsammans V + S c) en avgift per lägenhet och år för kr *15 st lgh= kr bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet V + S per lägenhet Totalt kr Kostnadsförändringar Typhus B: För 2008 var årskostnaden i Torsby kommun beräknad till kronor och kostnaden per m³ 32,58 kronor. Enligt nya taxan för 2009 kommer avgiften för vattentjänsterna att öka med 8,0 %, dvs. till kronor respektive 35,19 kronor per m³. Kostnad för abonnemang utan mätning För abonnemang utan mätning, beräknas levererat vatten och emottaget avlopp efter en antagen förbrukning om 130 m³/ lägenhet och år när lägenhetsytan är mindre än 100 m². Om lägenhetsytan är större än 100 m² blir avgiften beräknad efter 200 m³/lägenhet och år. Vill du veta mer om bestämmelser och VA-avgifter? På kommunens webbplats kan du studera de allmänna bestämmelserna som gäller för vatten och avlopp, ABVA. Där kan du också läsa om hur vatten- och avloppstaxan är uppbyggd. Du kan även beställa denna information som papperkopior från tekniska avdelningen, tel Mikael Löfvenholm områdeschef GVA NR TORSBY NU 15

16 Lena Jacobsson och Eva Evensson hälsar välkommen till nya lokalkontoret. Foto: Leif Berglund Lokalkontoret i Sysslebäck växer Just nu byggs lokalkontoret i Sysslebäck om för att bli medborgarkontor. Under samma tak som kommunen kommer även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att finnas. Sammanlagt finns då personal från kommunkansliet, tekniska avdelningen, socialkontoret, miljö- och byggkontoret, näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mitt emot medborgarkontoret kommer också biblioteksfilialen att flytta in. Vi som jobbar här ser verkligen fram emot det här och bättre blir det också för kommuninvånarna. Öppet hus planeras. Lena Jacobsson vik. administratör Vintertid på återvinningscentralerna Under perioden november-april har återvinningscentralen i Torsby öppet 2:a lördagen i månaden. Nya öppettider på återvinningscentralerna 16 TORSBY NU NR

17 Foto: Gunilla Åberg Nytt från biblioteket Vi har två nya medarbetare på biblioteket. Ewa Persson som vikarierar på filialerna i Stöllet och Sysslebäck till mars -09. Ewa kommer från Karlstad och har tidigare arbetat på Ingesunds bibliotek i Arvika. Hennes favoritbok är Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov. Anders Danielsson är ny bibliotekarie på biblioteket i Torsby. Han har sina rötter i Örnsköldsvik men har senast jobbat på bibliotek i Hässelby villastad och Vällingby. Anders läser gärna böcker av favoritförfattaren Stig Claesson (Slas). Fler nyheter Biblioteket i Sysslebäck flyttar till Försäkringskassans lokal på markplan mitt emot lokalkontoret. Under hösten kommer den nya lokalen att byggas om för att passa biblioteksverksamheten. Samtidigt passar vi på att gå igenom bokbeståndet på Sysslebäcksfilialen. Passa på att fynda utgallrade böcker under hösten! Flytten är planerad till någon gång runt årsskiftet. Tolv bibliotek blir ett Under hösten kommer tolv värmländska kommuner att gå samman om en gemensam bibliotekskatalog. Arbetet är redan påbörjat och den virtuella flytten till en gemensam server sker från början av november och framåt. Vi som samarbetar med det här är biblioteken i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng. I nästa nummer av Torsby Nu Foto: Ingemar Nordström berättar vi mer om vad samarbetet betyder för dig som låntagare. Annastina Kapla bibliotekarie Nya bibliotekarierna Ewa Persson och Anders Danielsson på gatan utanför Stöllets bibliotek NR TORSBY NU 17

18 Är det någon risk med detta? Är detta farligt? Dessa frågor ställer man sig ibland när man funderar på att göra något man inte gjort förut eller står inför något främmande. Här kommer säkerhetssamordnarens förklaring av ordet risk: Med risk menas en sammanvägning av sannolikhet för och konsekvens av något obehagligt: sannolikhet x konsekvens = risk. Det obehagliga kan vara olika händelser. En del risker kommer att beskrivas i Torsby Nu längre fram. I norra Värmland är det ingen sannolikhet för att det ska komma en tropisk cyklon. Det krävs varma hav för att den typen av oväder ska bildas så det är ingen risk. Här kan det däremot bildas tromber och de har mycket mindre utbredning. De bildas vid åskväder. En tromb har en diameter på tio m till en km och kan ha vindhastigheter på mer än 32 m/s =115 km/tim. En tromb kan därför ge mycket svåra konsekvenser. Det händer ca 10 ggr per år i Sverige att en plats drabbas av en tromb och det skedde i Järpliden den fjärde september. Ingen människa skadades då men mycket skog föll. Efter en tromb ligger träden åt alla håll, efter en storm åt ett håll. hända. I förra numret av Torsby Nu finns en lista över saker som är bra att ha hemma om det blir ett kort eller långt elavbrott. Du hittar listan på Torsby kommuns webbplats www. torsby.se/sakerhet. Bodil Esping säkerhetsamordnare Tropisk cyklon kallas hurricane i Amerika och tyfon i Östasien. Den bildas över varmt hav. Diameter: km. Drabbar kusterna en bit norr och söder om Ekvatorn. Vindhastighet 117 till 288 km/tim. Tromb kallas tornado i Amerika. Den kan bildas vid åskväder. I Sverige är tromber vanligare i söder än i norr. Diameter: m. Vindhastigheten kan över land vara som tropiska cykloner, över hav något mindre. Ungefär vart tionde år drabbas Värmland av en tromb. Förbered för elavbrott När skog blåser ner får vi ibland elavbrott. Även om avbrott i elleveranserna oftast är korta är det bra att ha gjort förberedelser för hur man ska klara sig, sin familj och sin egendom om ett långt elavbrott skulle Göte Ohlsson vid träd som fälldes av tromben i Järpliden 4/9. Foto: Linda Bengtsson, VF. 18 TORSBY NU NR

19 Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vet du vilken bromsteknik du ska använda om din bil är utrustad med ABS-bromsar? Var sätter du de bästa däcken, fram eller bak? Kan du utnyttja bilens antispinn- eller antisladdsystem på rätt sätt? På Värmlands Trafikcenter AB i Grums genomförs fortbildningar för allmänheten och organisationer som vill stärka sin personal i förarrollen. Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljöverket poängterar att det är arbetsgivarens skyldighet att systematiskt undersöka riskerna i trafiken och vidta åtgärder för att minimera dessa risker och man bör också se till att chefer och arbetstagare har kunskap om detta. Kunskaperna ska omfatta alla de risker som arbetstagarna utsätts för i trafiken och hur människan fungerar i densamma. Förarna ska även ha kunskaper om körning i halka och andra besvärliga vädersituationer, hastighetens och bilbältets inverkan på personskador vid en kollision, vikten av att vara nykter i trafiken, stressens och trötthetens inverkan på trafiksäkerheten, fordonens egenskaper, säkerhet och utrustning samt lastsäkring. Förarutbildning - en investering för livet En förarutbildning/riskutbildning på Värmlands Trafikcenter AB (VTC) i Grums, eller halkbanan som vi säger i vardagligt tal, kan ge personalen grundläggande kunskaper och kännedom om det mesta som arbetsmiljöverket föreskriver. Att veta vilka stödsystem som bilen är utrustad med och hur man som förare utnyttjar dem på bästa sätt kan vara skillnaden mellan liv och död. Flera värmländska kommuner har utbildat personal som jobbar inom tekniska avdelningen eller hemtjänsten, alltså människor som kör mycket i tjänsten. Utbildningen har varit mycket uppskattad. Flera olika moment övas I utbildningen ingår bl.a. att från körning i 50 respektive 70 km/h bromsa ner till stillastående. En jämförelse görs mellan de olika stoppsträckorna samtidigt som man diskuterar reaktionstid, reaktionssträcka och vikten av att hålla avståndet i trafiken. Vidare provar deltagarna undanmanöver i olika hastigheter på torrt och halt väglag. Efter de praktiska övningarna tar man del av informationen i säkerhetshallen som bl.a. rör bälte, krockvikt och nykterhet. Informationen levandegörs genom en åktur i krocksläden respektive voltbilen. Deltagarna får även möjlighet att väga sig på krockviktsvågen, studera alkoholskåpet och till sist kanske också gå balansgång med promilleglasögonen på. Utbildningen, som genomförs på VTC i Grums, innehåller både teori och praktik. En halvdagsutbildning för max 10 personer/grupp kostar ungefär kronor. Heldagsutbildningar finns också. Utbildningen kan genomföras med banans bilar eller det/de fordon man själv kör i tjänsten. Även privatpersoner har möjlighet att boka fortbildning på banan. Det går utmärkt att samla ett kompis- eller familjegäng till ett utbildningstillfälle. Marianne Björkegren trafiksäkerhetsinformatör i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby Tel: , NR TORSBY NU 19

20 Meritportfölj - ett led för att bli integrerad Syftet med den nya introduktionsutbildningen för kommunplacerade flyktingar i Torsby är att deltagarna ska kunna klara sig på egen hand i Sverige och i Torsby naturligtvis. Meritportfölj påbörjades redan i våras därför har några av deltagarna redan skrivit klart sina dokument och arbetar nu mer med att börja söka arbete med sina nya C.V. De som deltar ges möjlighet att skriva en meritportfölj där de kartlägger sin bakgrund och som sedan ligger till grund när de ska skriva sina C.V. Ytterligare ämnen som de läser är bland annat: svenska, samhällsinformation, data och friskvård. Kommunens friskvårdskonsulent har tagit fram ett program som kommer att starta i oktober - där motion, kost och hälsa kommer att vara i fokus. Vi hoppas att det leder till ökad medvetenhet; dessutom är ju hälsa något som ligger rätt i tiden. Viktigt med datorkunskap Inledningsvis gavs de en snabbutbildning i datorhantering. De som inte redan kunde fick lära sig att skriva dokument, spara, skriva ut dokument, lägga upp ett e-postkonto, skicka, ta emot e-post och använda Internet. På grund av att Internet är ett viktigt forum i vårt samhälle där information söks om arbete, bostad, bilar, prylar och inte minst om samhällsinformation som t.ex. sjukvård, anmälan/ansökningar till försäkringskassan med mera, så koncentrerade vi oss på Internetsökningar. Då fick de ju även träna svenska vilket är något som vi försöker göra att komplettera SFI-svenskan. Ny som integrationscoach Själv har jag arbetat sedan i våras med meritportfölj och har tidigare erfarenhet av undervisning i svenska- 2 (Svenska som andra språk), svenska, engelska och samhällskunskap. Mitt mål som integrationscoach är att mina deltagare ska kunna bli självständiga så de kan klara att leva och bo i Sverige. Marie Reock integrationscoach TORSBY NU NR Najat Matti och integrationscoach Marie Reock

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

NYHETSBREV Nr 31 september 2011

NYHETSBREV Nr 31 september 2011 NYHETSBREV Nr 31 september 2011 Peter Wretman har ordet. Hösten är här och med regn och rusk. Även i år har vi fått stora mängder regn och höga vattenflöden och några fastigheter i kommunen har drabbats

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer