Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 Oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 Oktober 2008 NR TORSBY NU

2 INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5 NY REGI PÅ VALBERGSGÅRDENS restaurang... 6 synpunkter på OMSORGEN... 7 KAMPANJ FLYTTA HIT... 8 FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN... 9 ELEKTRONISK SKYLT VID E45:AN... 9 IT-SAMARBETE I SUTOHA FLYGET TURISMUTVECKLING I PROJEKT SKIDTUNNELN NY VA-TAXA MEDBORGARKONTOR I SYSSLEBÄCK VINTER PÅ ÅTERVINNINGS- CENTRALERNA NYTT FRÅN BIBLIOTEKET TROMBER OCH SÄKERHET FÖRARUTBILDNING PÅ HALKBANA INTEGRATION MEDBORGARENKÄT VETA MER OM EU? ENERGIMÄTARE ATT LÅNA HYGIEN - ALLT BEHÖVER INTE ANMÄLAS. 22 STRANDSKYDD DETALJPLANER PÅ GÅNG BYGGLOV ÄNDRAD ANVÄNDNING NATURVÅRDSPLAN TAS FRAM KUNDUNDERSÖKNING HOS MBN NYA MEDARBETARE BARNOMSORG PÅ KVÄLL, NATT, HELG.. 28 ARKIVENS DAG 8 NOVEMBER Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv: Språkpedagog Inger Axelsson på besök på förskolan Skogsbacken Utgivning: Fyra nummer 2008 Upplaga: TORSBY ex. NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Avspark för projektet Den företagsamma utvecklingen Som företagare finns det många anledningar att ha kontakt med sin kommun antingen för att man måste, behöver eller vill. Områden planerade för verksamhet, bygglov, bostäder, barnomsorg, skolor, service och infrastruktur listan på det kommunen gör och som berör företagarna direkt eller indirekt kan göras lång. En viktig del i det man brukar kalla företagsklimat är just dialogen mellan företrädare för företagen och framför allt, kommunens tjänstemän. Den uppstår i alla sammanhang - från tillståndsgivning och kontroll till rådgivning och tips. Den företagsamma utvecklingen är ett projekt där Torsby kommun samarbetar med andra kommuner. Tanken är att göra vår kommun ännu mer attraktiv som område att driva företag i. Under projektets första år kommer kommunen internt att titta på den egna verksamheten och hur den eventuellt kan förändras och förbättras ur ett service- och relationsperspektiv. Infrastrukturen är beroende av fungerande trafiksystem Torsby kommun har givits tillfälle att yttra sig över den regionala systemanalys som Region Värmland tagit fram för länet. Systemanalysen omfattar de fyra olika trafikslagen varav Torsby direkt omfattas av tre. Vi har valt att lyfta fram länsväg 62 som ett viktigt turiststråk ur ett nationellt perspektiv. Vi framhåller också att länsväg 62 norr om Ekshärad är ett viktigt pendlingsstråk. Man har i analysen mer eller mindre medvetet valt att inte nämna flygplatserna i Torsby och Hagfors. Detta finner vi anmärkningsvärt då staten i sin senaste utredning avseende flygtrafik uttryckte vikten av dessa bägge flygplatsers betydelse för den mellersta och norra delen av regionen. Vi har vidare framhållit att riksväg 16 utgör en viktig länk mellan Norge och Sverige som ett nationellt eller regionalt stråk avseende turism och godstransporter. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Språkutvecklingen tar fart i barnomsorgen Alla som arbetar inom förskoleverksamheten och skolan vet hur viktigt språket är för barnen och att vi uppmärksammar detta på rätt sätt. Det gäller därför att hitta bra metoder att stödja barnen. Nu i år satsar Torsby kommun på att utbilda personalen i materialet TRAS* och i höstas anställdes en språkpedagog för att handleda personalen. Språkpedagogen Inger Axelsson är barnskötare/förskollärare i grunden och har arbetat många år i Torsby kommun inom de olika förskoleverksamheterna. Hon har vidareutbildat sig vid universitetet inom tal- och språkinlärning och språkstörningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Inger ska nu handleda personalen i deras arbete med barnens språkutveckling. Hon kommer att ha hela kommunen som sitt område, 19 förskoleavdelningar och 13 dagbarnvårdare. Där hjälper hon till med att analysera, ta fram material och övningar som skall komma barnen till hjälp. TRAS-materialet är ett observationsmaterial som används till alla barn. Det visar olika delar i barnets språkutveckling och ger en helhetsbild av barnet. Att redan på ett tidigt stadium kunna observera barnet genom TRAS, gör att man har större chans hjälpa till en positiv språkutveckling. TRAS-materialet tillämpas på barnets olika utvecklingsområden och observationerna blir en naturlig del av vardagen. På ett tydligt sätt kan man, genom TRAS-schemat, se språkutvecklingen med utgångspunkt i olika tårtbitar. Schemat visar att språkutveckling inte bara handlar om tal utan också om många andra färdigheter. Detta bidrar till att det blir enklare att både förstå barnets starka sidor och se vilka delar som behöver stärkas ytterligare. Inger Axelsson på besök på förskolan Kilåsen I observationerna utgår man från åtta olika områden s.k. tårtbitar: * TRAS betyder Tidig Registrering Av Språkutveckling och är ett språk- och observationsmaterial som används i förskolan för barn i åldrarna 2-5 år. TRAS-materialet har utvecklats i Norge i samarbete med flera olika utvecklings- och kompetenscentra samt förskollärare och resurspedagoger. samspel kommunikation uppmärksamhet språkförståelse språklig medvetenhet uttal ordproduktion meningsbyggnad. Arbetet med TRAS bidrar också till värdefulla pedagogiska diskussioner i arbetslaget, vilket betyder att materialet också är kompetenshöjande. Genom att observera barnet blir det också ett bra stöd vid utvecklingssamtalet där personal och föräldrar kan samtala och komplettera varandra i kunskapen om barnet. Förhoppningen är att denna satsning ska visa sig framgångsrik och innebära ett bra verktyg i arbetet med språkutvecklingen som framför allt innebär att varje barn får det stöd som behövs. Inger Axelsson språkpedagog Gunnel Persson rektor Fryksdalens ro NR TORSBY NU 3

4 Foto: Fredric Norlin i norra Klarälvdalen?! Det är sådana här tillfällen som gör jobbet riktigt roligt, säger rektor Ann-Charlotte Nilsson samtidigt som hon öppnar dörren till den nyöppnade avdelningen på förskolan Kvisten i Sysslebäck. Med roligt, menar Lotta det faktum att kommunen för tre år sedan fick lägga ned en avdelning på grund av för få barn, men nu är läget omvänt. Det känns som att det har vänt nu, vi har 33 barn inskrivna och fler kommer in under hösten. Innan året är slut har vi ett 40-tal barn inskrivna, säger Lotta. För enbart Sysslebäcks del får man gå tillbaka till 1993 för att få fram så höga födslotal som man hittills i år kommit upp i och då återstår 3 månader innan året är slut. Totalt för norra delen, (Höljes, Bograngen, Sysslebäck och Ransby) räknar man med att ca 20 barn föds i år. Det är höga siffror om man jämför med de senaste åren t.o.m. aug Inför hösten har rektor och personal arbetat med att göra i ordning de nya lokalerna, men även med att anpassa utemiljön för det ökade barnantalet. Barnen har bl.a. fått en tunnel som var väldigt populär att krypa i och visa upp för oss när vi besökte dem. Kvisten har under flera år arbetat mycket med hälsofrämjande förskola, precis som Kvistbergsskolan. En stor del av verksamheten tillbringas utomhus och i både badhuset och i GA-hallen. Barnen genomför även varje år Lilla Vasaloppet på Långberget, men någon Gustav Vasa kommer dock inte, utan då har man Pippi Långstrump som gäst istället. Portfolio är ett arbetsområde som Kvisten arbetat med under ett par år. Portfolio innebär att varje barn har en pärm där personalen dokumenterar både med bild och text barnets utveckling. På så sätt kan både personalen, föräldrarna men även barnet se och följa utvecklingen. Undertecknad kan intyga att barnen vid besök gärna visar upp sina egna pärmar och kommenterar bilderna i den. 4 TORSBY NU NR Fredric Norlin skolchef Foto: Ann-Charlotte Nilsson

5 Skapande skola för högstadiet Eleverna i år 7, 8 och 9 på Frykenskolan, Stölletskolan och Kvistbergsskolan kan se fram emot roliga och spännande tider detta läsår. De kommer att få vara med om film, dans eller teater/drama. Det är en del av regeringens stimulansbidrag till landets högstadieskolor. Foto: Ibrahim Turfi Regeringen har anslagit 55 miljoner som stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets högstadieskolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. (källa: Skapande skola, Regeringskansliet) Torsby kommun har sökt och beviljats anslag, ca kr för läsåret 2008/2009. Handlingsplan för kultur i skolan Ett villkor för att kunna söka bidrag är att kommunen har gjort en handlingsplan för kultur i skolan. Under våren 2008 jobbade en arbetsgrupp med detta och tog fram en plan som syftar till att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan. Torsbys inriktning Vi har valt att satsa på ämnena film, dans och teater/drama, uttryck där vi känner att vi inte har så mycket egen kompetens inom skolans organisation. År 7 kommer att arbeta med film. Samarbete planeras ske med Film i Värmland och/eller lokala aktörer. År 8 fördjupar sig i ämnet dans, med inriktning på uttryck och gestaltning. Dans i Värmland och/eller frilansande danspedagoger är tänkta samarbetspartners. År 9 inriktar sig på teater/drama. Här är årets genomförande redan klart. Samarbete sker med Värmlandsoperan som har ett pedagogiskt paket kring musikalen Spring Awakening. Workshop i klassrummet samt teaterbesök i Karlstad ingår. Skapande skola är en långsiktig satsning. Under åren 7-9 får samtliga elever i kommunen arbeta med ovan nämnda uttryck. Förhoppningen är att eleverna under resans gång får fler verktyg för egna utryck och eget skapande vilket i sin tur leder till en stimulerande och spännande skolgång. Michael Åkerlund ledare Kulturskolan NR TORSBY NU 5

6 Den stolta personalen i sina fina kläder hälsar välkommen till restaurangen, här vid invigningen. Från vänster Monica Johansen, Annett Sahlin, Emil Strömvall, Marianne Olsson, Thomas Hedman, Susanne Nordahl och Inger Eriksson. Handikappomsorgen tar nya vägar Valbergsgårdens restaurang i ny regi Måndagen den 29 september var det invigning av Valbergsgårdens restaurang som öppnat i ny regi. Det är omsorgsnämnden som tagit över driften och de som arbetar i restaurangen är personer från handikappomsorgen. Restaurangen har precis som förut öppet för alla som vill komma och äta, och där serveras husmanskost m.m. från kl varje vardag. Restaurangen på Valbergsgården är inte en ny verksamhet. Det är regin som är ny, och de som arbetar där. Tidigare drevs restaurangen av kommunens kost- och städavdelning. Från och med 1 september sköts den yttre tjänsten av fem funktionshindrade personer och två ur personalen. Maten lagas som tidigare i kommunens centralkök Bergåsen. Det handlar om att personer med funktionshinder skall få meningsfull sysselsättning, säger områdeschef Karin Melberg. Att dessa personer får utföra ett riktigt och meningsfullt arbete, inte bara terapisysselsättning. Det är detta som är den stora vinsten med restaurangen. Restaurangen är den andra verksamheten som startat i Torsby kommun där funktionshindrade får göra ett meningsfullt riktigt arbete. Det började med Karins tvättstuga som startade förra hösten, och nu fortsätter det med restaurangen på Valbergsgården. Arbetstiden är 9-15 måndag-fredag, men alla fem är inte där alla dagar. Utöver restaurangarbetet så har man även dagliga promenader, fika, lunch 6 TORSBY NU NR

7 och samvaro. Varje morgon startar t.ex. med ordet är fritt då alla deltagarna får dryfta vad de har på hjärtat. Sen går man igenom dagens sysslor. Själva restaurangarbetet innebär bl.a. att man dukar av borden, plockar i och ur diskmaskinen, städar och pysslar om restaurangen precis som på vilken annan restaurang som helst. En god stund innan kl när restaurangen öppnar har det redan bildats kö utanför dörren. Många är sugna och vill komma in och få sig mat och prata med de andra gästerna. Restaurangen är öppen för alla som vill komma och äta. Maten som serveras är husmanskost och dagens rätt kostar 50 kronor inklusive sallad och kaffe, exklusive dryck. Hämträtt kostar 45 kronor. Det finns också pajer, frysta pizzor, glass, godis och kondisbitar. - Restaurangen är öppen på vardagar kl men vi funderar på att öppna tidigare på dagen för att t.ex. ha mer caféliknande verksamhet, säger Karin Melberg. Vi vill gärna finna former som passar både gästerna och de funktionshindrade. Restaurangen har ännu inte fått något namn, deltagarna och personalen jobbar på att finna något finurligt och tilltalande. - De är så glada och nöjda med sitt arbete i restaurangen, berättar Susanne Nordahl, en av de två i personalen. Vi växer allihop varje dag med uppgiften och det är så roligt att få arbeta här tillsammans. Monica Johansen, den andra i personalstyrkan håller med. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr Om du har synpunkter på vård och omsorg Alla som får stöd från kommunens äldreomsorg, handikappomsorg eller individ- och familjeomsorg kan, genom att delge sina synpunkter till oss, vara med och bidra till förbättring och utveckling av verksamheten. Det är viktigt att vi får reda på när det inte fungerar på önskvärt sätt. Så här går du tillväga Om du har frågor eller är missnöjd med den vård och omsorg du får, tala i första hand med kontaktpersonen eller chefen för enheten/området. Om denna kontakt av någon anledning inte fungerar kan du framföra dina synpunkter/kritik vidare. Då kan du använda blanketten Dokument för klagomålshantering inom omsorgsförvaltningen som du kan få av din handläggare/ kontaktperson/ansvarig chef. Eller så hämtar du blanketten från Torsby kommuns webbsida under rubriken vård och omsorg. Du kan också få blanketten genom att ringa oss ( ) eller skriva till oss på adressen Torsby kommun, 31. Omsorgsförvaltningen, Torsby. Den ifyllda blanketten sänder du sedan åter till samma adress. Brister i vård och behandling Foto: Annette Lauritzen Karlsson Vårdtagare inom Torsby kommun kan också kontakta Landstingets patientnämnd om man upplever brister i vård och behandling som man inte får gehör för. Kommunen har ett avtal med Landstinget som innebär att det också fungerar som patientnämnd för Torsby kommuns räkning. Du kan lämna dina synpunkter via ett formulär på landstingets webbplats eller genom att ringa till eller eller skicka ett brev per post till Patientnämnden, Landstingshuset, Karlstad. Charlotte Dahlbom förvaltningschef Birgitta Nilsson förvaltningssekreterare NR TORSBY NU 7

8 N V Ö S Uppmärksammad Gå ner till bryggan och ta e morgondopp eller si kvar på förstukvisten med kaffekoppen och njut av utsikten över Frykens gli rande va en. flytta-hitkampanj Torsby kommun och näringslivsbolaget Torsby Utvecklings AB (TUAB) bedriver sedan en tid en inflyttningskampanj för att locka nya invånare. Kampanjen har blivit omskriven och uppmärksammad av tidningar och TV. Kampanjen har bland annat inneburit att Torsby kommun deltog i en Flytta hit-mässa på Stockholms centralstation i maj månad. Torsby kommun representerades där av TUAB med inslag från kommunledningen.torsby Sjukhus, Sjöplatån AB och Torsby Flygplats bidrog med finansiering och var även de på plats. Kommunens webbplats har också utökats för att kunna ge den första nödvändigaste informationen för den intresserade, Bygg och bo sjönära i Torsby, Värmland Torsby i norra Värmland har mycket a erbjuda sina invånare, både på fritiden och i arbetslivet. Här finns Sveriges sydligaste vildmark runt knuten, med allt från storviltsjakt till högklassiga fiskeva en, riktiga skidbackar med natursnö och många härliga stränder för sol, bad och båtliv. Hit är det också lä a ta sig. Med vårt dagliga flyg till Arlanda eller på räls längs den vackra Fryksdalsbanan är storstaden aldrig långt borta. I Torsby kommun råder en stark entreprenörsanda med många blomstrande företag. Här finns e modernt akutsjukhus, Värmlands bredaste gym TORSBY NU NR nasieskola och mycket, mycket mer... Nu går kampanjen vidare med annonsering i bland annat Dagens Industri med ett liknande upplägg som tidigare. Samma bilder och budskap visas, allt för att igenkänningsfaktorn skall bli så stor som möjligt. Det handlar om en samverkan mellan det offentliga och näringslivet, vi har alla allt att vinna på att fler människor finner Torsby intressant som bostadsort. Sprid gärna budskapet vidare till släkt, vänner och bekanta. Åsa Gertling vik. näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB

9 Elektronisk skylt vid E45:an marknadsför Torsby Sedan början av september lyses Torsby upp av två elektroniska skyltar på E45:an, en strax söder om Toria-rondellen, den andra strax norr om Ekshäradsvägen. Tanken är att de passerande bilisterna skall få tips om vad som är på gång i Torsby kommun och få en positiv känsla av kommunen. Upp till fem budskap per dag kan visas på skylten. På skylten skall man inte bara kunna läsa om evenemang som utspelar sig i Torsby tätort utan det kan vara var som helst i kommunen. Evenemangen som visas skall dock vara av viss dignitet och utgångspunkten är den klassificering som alla Värmlands turistbyråer använder sig av genom Värmlands Turistråd. De evenemang som klassas som att de är av nationellt intresse eller av regionalt intresse kan komma att synas på skylten. Meddela ditt evenemang till turistbyrån! Det finns ingen ansökningsblankett eller särskilt ansökningsförfarande för att få vara med på skylten, utan turistbyrån väljer bland de evenemang som finns inlagda i sin databas. Det är föreningarna och utövarna själva som meddelar sina evenemang till databasen. Det kan göras på tre sätt, antingen via kommunens webbplats klicka på evenemang, via e-post till eller på telefon Ansvarig för skylten och dess innehåll är kommunchef Thomas Stjerndorff. Den praktiska hanteringen så att budskapen kommer ut på skylten sköts av turistbyrån i Torsby. Annette Lauritzen Karlsson utrednings/informationssekr Nu är det igång Projektet som ska skapa ett bättre företagsklimat i Torsby Den företagsamma utvecklingen har nu startat på riktigt. Projektets mål är att skapa långsiktig tillväxt som bygger på ett bra entreprenörs- och företagsklimat, utveckla befintligt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Kick-off för projektets första del, Den företagsamma förvaltningen, gick av stapeln den 5 september. Ett 40- tal personer från den kommunala förvaltningen inledde sin utbildningsdel i projektet. Huvudsyftet med denna del av projektet är att utveckla nya metoder och arbetssätt för att underlätta företagares kontakter med kommuntjänstemän och politiker. Dagen bjöd bland annat på föreläsningar av representanter från Dals Eds och Karlsborgs kommuner. De berättade om hur de ser på företagande ur ett tillväxtperspektiv och hur de jobbar med att förbättra kontakten mellan tjänstemän/politiker och näringsliv. Deltagarna fick i hemläxa att jobba med ett antal frågor från kommunledningen. Under tiden fram till nästa träff i november kommer kommunledning och TUAB kontinuerligt att föra en dialog med de olika förvaltningarna för att arbetet ska hållas levande och leda framåt. Åsa Gertling vik. näringslivsutvecklare NR TORSBY NU 9

10 SuToHa ett bra IT-samarbete över gränserna Sunne, Torsby och Hagfors kommuner (SuToHa) samverkar om drift av flera IT-system. Detta är ett sätt för kommunerna att effektivisera sitt arbete, göra den totala kostnaden lägre och samtidigt ge teknikerna möjlighet att specialisera sig på färre system och bli på så sätt duktigare. Samarbetet har pågått sedan 2005 och har fallit väl ut och kommer att fortsätta att utvecklas. Illustration: Peter Lannge Eftersom antalet datasystem ökar och blir fler och mer omfattande för varje år får IT-avdelningarna mer och mer att ta hand om samtidigt som resurserna inte ökar. Idén var att om vi delade på driftansvaret så skulle vi i princip kunna ha vart tredje system på respektive kommun. Fördelarna är att vi kan avlasta kommunernas ITverksamhet samtidigt som teknikerna kan specialisera sig på färre system, bli duktigare och ge bättre och billigare support. Vi gör också besparingar både i infrastruktur, hårdvara, mjukvara samt konsultköp. Komma överens För att samverkan skall ske måste vi komma överens om vilka system som vi ska samdrifta, alla system är inte lämpliga eller teknisk möjliga att köra tillsammans. Vi måste också fördela systemen på ett rättvist sätt så att respektive kommun får ungefär lika mycket jobb. Ett 10-tal system En annan förutsättning är att vi har en snabb och stabil datakommunikation mellan kommunerna. Förr var datakommunikationen både dyr och långsam men för några år sedan gjorde alla kommuner i Värmland en gemensam upphandling vilket gjorde det möjligt både ekonomisk och kapacitetsmässigt att koppla ihop oss med Sunne och Hagfors. Vi har idag ett 10-tal system igång bl.a. ekonomisystem, omsorgssystem, helpdesksystem. Vi har också en gemensam kommunikation till Internet vilket ger oss en billigare och snabbare Internetförbindelse. Säkrare drift och hög säkerhet Samarbetet har fallit väldigt väl ut så vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen även om det naturligtvis också finns problem, det är ett stort ansvar att driva ekonomisystem åt tre kommuner istället för en. För att förhindra så mycket driftstörningar som möjligt har vi satsat på virtuella servrar med speciell datalagring (SAN). Detta serversystem har byggts upp gemensamt så att alla kommunerna håller samma nivå. Vi har dessutom, för att förstärka säkerheten, byggt upp den så kallade 4:e kommunen för att kunna replikera våra system. I händelse av haveri på någon av våra gemensamma servrar kan vi starta upp systemen från den 4:e kommunen och på så sätt undvika långa driftstopp. Peter Lannge IT-chef TORSBY NU NR

11 Positiv passagerarutveckling i Torsby Next Jet expanderar Torsby Flygplats kom på andra plats i Luftfartsstyrelsens senaste undersökning om passagerarutvecklingen för inrikesflyg. Antalet ankommande och avresande resenärer har ökat med hela 65,7 % under det andra kvartalet år 2008 i jämförelse med samma period förra året. Hela undersökningen finns publicerad i Luftfartsstyrelsens senaste nyhetsbrev Flygtendenser nr 2/2008. På Torsby Flygplats hemsida kan du läsa om undersökningen i sin helhet. Next Jet, som trafikerar linjen Torsby-Hagfors-Arlanda varje vardag, rekryterar nu under hösten en säljare som kommer att ha sin arbetsplats på Next Jets samtliga destinationer i landet däribland också Torsby. Det är roligt att se denna positiva utveckling, både för Torsby Flygplats och för Next Jet. Att passagerarantalet ökat känns såklart bra eftersom vi lagt mycket resurser på att marknadsföra Torsby Flygplats och linjeflyget. Men det är fortfarande fler passagerare som åker från Torsby till Arlanda, så i det kommande marknadsföringsarbetet fokuserar vi mer på att öka antalet passagerare från Stockholm till Torsby, säger Thomas Stjerndorff, vd Torsby Flygplats. Två tävlingar pågår vinn fina priser Just nu pågår två tävlingar kopplade till Torsby Flygplats. Alla som reser med Next Jet på linjen Torsby-Hagfors-Arlanda fram till och med den 23 december 2008 deltar i tävlingen om en paketresa till vinter-os i Vancouver år Dragning sker i januari Den andra tävlingen pågår till och med den 30 november 2008 se filmen Rallybrudar på biografen Stjärnan i Torsby, spara din biobiljett och vinn en flygresa på ditt unika biljettnummer. Dragning den 1 december Läs mer om tävlingarna på Kontaktperson Torsby Flygplats AB: VD Thomas Stjerndorff E-post Tel Next Jets linjetrafik utgår från Torsby Flygplats och trafikerar sträckan Torsby- Hagfors-Stockholm T o R, två gånger varje vardag. anländer till och avgår från terminal tre på Arlanda. tar dig till och från Stockholm på drygt en timme enkel resa. ser till att omvärlden alltid har nära till Torsby. Ulrika Andersson informatör NR TORSBY NU 11 Foto: Ibrahim Turfi

12 Foto: Per Eriksson Turismutveckling i projektform Torsby kommun deltar i flera projekt för att utveckla turismen inom olika områden. För att kunna nå ut till en större marknad är det nödvändigt att samarbeta med närliggande regioner och samla våra gemensamma resurser för större genomslagskraft. Klarälvsprojektet - Ett 3-årigt projekt, , som idag består av 42 företag och kommunerna Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby. Syftet är att främja turismen i de närliggande områdena runt Klarälven, förbättra infrastrukturen och öka tillgängligheten på Klarälven, Klarälvsbanan, Pilgrimsleden och riksväg 62. Arbetet pågår med kvalitetssäkring av de företag som ingår i projektet, utveckling av cykelled från Klarälvsbanans norra ände och vidare upp till Sysslebäck, inventering av Pilgrimsledens södra ände (till Hammarö/Vänern) samt marknadsföring på den svenska och holländska marknaden. The Scandinavian Way - Ett treårigt Interregprojekt, Sverige Norge, med Region Värmland och Hedmark Reiseliv som projektägare. Projektets mål är att skapa långsiktigt samarbete mellan de två organisationerna, och att öka turistströmmarna i den gemensamma regionen för att på så sätt öka turistföretagarnas tillväxt och lönsamhet. Målet är att få med totalt 120 företag i projektet varav hälften ska vara värmländska. Aktiviteter som planeras är bland annat deltagande på mässor och workshops och pressartiklar. Värmland- en vandringsdestination - Ett projekt som sträcker sig fram till 2011, med medel från EU:s landsbygdsprogram och med en budget på 2,35 miljoner kronor. Målet är att höja kvaliteten på de värmländska vandringslederna och att utveckla ett kommersiellt nyttjande av lederna i samarbete med företagen inom besöksnäringen. Finnskogsturism i Norra Mellansverige - Ett projekt som omfattar finnskogsområdena i Värmland, Dalarna och Gävleborg och som syftar till att utveckla de besöksmål som finns på Finnskogen, i samarbete med områdets turismföretag. I projektet ingår också en fortsatt satsning på Finnskogspasset där den gästande turisten åker runt på olika besöksmål och samlar stämplar för att delta i utlottning av olika priser. Om du vill veta mer om projekten, eller är intresserad av att delta, kontakta mig gärna! Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

13 Lars Grehn ny verksamhetschef på skidtunneln Foto: Linda Danielsson I mitten av augusti tillträdde Lars Grehn som ny verksamhetschef på Fortum Ski Tunnel Torsby. Lars kommer från Mullsjö, där han arbetat som kommunutvecklare. Han har varit aktiv som längdåkare, med en mängd Vasalopp bakom sig och har även tävlat i skidskytte på elitnivå. Orienterar gör han fortfarande. Jag är västgöte, född och uppvuxen i Falköping, sambo sedan 25 år med Marianne och katten Nisse som blir 16 år. Vi har två utflugna barn, Per och Linda samt barnbarnet Emelie. - Torsby kommun visar framåtanda med sina offensiva satsningar. Min son har gått här på skidgymnasiet så jag har följt skidtunnelprojektet och ser många möjligheter att utveckla verksamheten, säger Lars Grehn. - Under två år på 70-talet bodde jag i Edsbyn i samband med elitsatsning på skidor. Jag arbetade en period då jag var aktiv skidåkare och skidskytt såväl som bonde, djurskötare som skogsarbetare. Drömmen som ung var dock att bli slöjdlärare. Under de senaste 30 åren har jag varit anställd vid Mullsjö kommun, där jag började som fritidsassistent och slutade som kommunutvecklare med huvudansvar för samtliga frågor rörande fritid, kultur, turism och näringsliv i en mycket tight kommunorganisation. Jag har även under en period av två år varit chef för kommunens bostadsbolag. Min fria tid ägnar jag åt att orientera, åka skidor och fotografera. Är dessutom grymt musikintresserad. Jag lyssnar alltid till musik när jag gör mina varv i skidtunneln. Eagles står just nu högt i kurs, men jag lyssnar givetvis till en sorts gubbrock och även en del country. Har just nu konstaterat att ett stort problem dykt upp: För första gången i mitt liv önskar jag mig en grön och mild vinter i södra Sverige. Hur denna känslomässiga konflikt skall gå att lösa återstår att se. I övrigt: Tack till alla jag hittills träffat i Torsby kommun för ett positivt mottagande och jag hoppas på ett fortsatt fint samarbete! Lars Grehn verksamhetschef NR TORSBY NU 13

14 Ny ABVA och VA-taxa från januari 2009 Torsby kommun har skapat en tydligare och enklare vatten- och avloppstaxa som börjar gälla i januari En ny lag, Vattentjänstlagen, som trädde i kraft 2007 ställer också krav på kommunerna att revidera sina Allmänna bestämmelser, ABVA. 14 TORSBY NU NR Foto: Birgitta Brorson

15 Taxan för vatten och avlopp höjs för att finansiera ökade kostnader för framställning och distribution av vatten och mottagning av avlopp. Vad du får för din vatten- och avloppsavgift? I Torsby kommun ansvarar tekniska avdelningen för produktion och distribution av vatten och vi kontrollerar också att det är rikligt, hälsosamt och rent. Vattenverken, där vattnet bereds, betraktas som livsmedelsanläggningar och det innebär att de måste godkännas av miljö- och byggnämnden. Vattnet kontrolleras både vid intaget till vattenverket, under beredningen och hemma hos konsumenten. Det finns riktvärden för olika bakterier, ämnen och tillsatser såväl som smak, lukt och utseende. Torsby kommun har ett alldeles utmärkt kranvatten som fick hedersomnämnande i regionfinalen Sveriges godaste kranvatten i Örebro Brukningsavgiften enligt VA-taxan används till att betala kostnaden för att framställa dricksvattnet vid våra 18 vattenverk, till drift och underhåll av anläggningarna och till de 400 km kommunala VA-ledningar, att rena avloppsvattnet ( m³) i våra reningsverk, innan det återförs till kretsloppet. Det slam som återstår rötas och kan sedan användas som gödning av t.ex. energiskog. VA-taxa 2009 beräkningsexempel Typhus A Typhus A definieras som en normalvilla som omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus med 5 r.o.k, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 m³ inkl. garage om 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Beräkningsexempel typhus A, avgift per fastighet: VA-taxa brukningsavgifter 2009 inkl. moms a) en fast avgift per år *2 250 kr= kr b) en avgift per levererat m³ 25,62 kr * 150m³ = kr krvatten (V) och mottaget spillavlopp (S), tillsammans V + S c) en avgift per lägenhet och år för kr bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet V + S per lägenhet Totalt kr Kostnadsförändringar Typhus A: För 2008 var årskostnaden för ett Typhus A i Torsby kommun beräknad till kronor och kostnaden per m³ 45,14 kronor. Enligt den nya taxan för 2009 kommer avgiften för vattentjänsterna att öka med 6,6 %, jämfört med 2008 dvs. till kronor respektive 48,12 kronor per m³. Typhus B Typhus B, definieras som ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 stycken parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m³/h. Beräkningsexempel typhus B, VA-taxa brukningsavgifter avgift per fastighet: 2009 inkl. moms a) en fast avgift per år *2 250 kr= kr b) en avgift per levererat m³ 25,62 kr * 2000m³ = kr krvatten (V) och mottaget spillavlopp (S), tillsammans V + S c) en avgift per lägenhet och år för kr *15 st lgh= kr bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet V + S per lägenhet Totalt kr Kostnadsförändringar Typhus B: För 2008 var årskostnaden i Torsby kommun beräknad till kronor och kostnaden per m³ 32,58 kronor. Enligt nya taxan för 2009 kommer avgiften för vattentjänsterna att öka med 8,0 %, dvs. till kronor respektive 35,19 kronor per m³. Kostnad för abonnemang utan mätning För abonnemang utan mätning, beräknas levererat vatten och emottaget avlopp efter en antagen förbrukning om 130 m³/ lägenhet och år när lägenhetsytan är mindre än 100 m². Om lägenhetsytan är större än 100 m² blir avgiften beräknad efter 200 m³/lägenhet och år. Vill du veta mer om bestämmelser och VA-avgifter? På kommunens webbplats kan du studera de allmänna bestämmelserna som gäller för vatten och avlopp, ABVA. Där kan du också läsa om hur vatten- och avloppstaxan är uppbyggd. Du kan även beställa denna information som papperkopior från tekniska avdelningen, tel Mikael Löfvenholm områdeschef GVA NR TORSBY NU 15

16 Lena Jacobsson och Eva Evensson hälsar välkommen till nya lokalkontoret. Foto: Leif Berglund Lokalkontoret i Sysslebäck växer Just nu byggs lokalkontoret i Sysslebäck om för att bli medborgarkontor. Under samma tak som kommunen kommer även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att finnas. Sammanlagt finns då personal från kommunkansliet, tekniska avdelningen, socialkontoret, miljö- och byggkontoret, näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mitt emot medborgarkontoret kommer också biblioteksfilialen att flytta in. Vi som jobbar här ser verkligen fram emot det här och bättre blir det också för kommuninvånarna. Öppet hus planeras. Lena Jacobsson vik. administratör Vintertid på återvinningscentralerna Under perioden november-april har återvinningscentralen i Torsby öppet 2:a lördagen i månaden. Nya öppettider på återvinningscentralerna 16 TORSBY NU NR

17 Foto: Gunilla Åberg Nytt från biblioteket Vi har två nya medarbetare på biblioteket. Ewa Persson som vikarierar på filialerna i Stöllet och Sysslebäck till mars -09. Ewa kommer från Karlstad och har tidigare arbetat på Ingesunds bibliotek i Arvika. Hennes favoritbok är Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov. Anders Danielsson är ny bibliotekarie på biblioteket i Torsby. Han har sina rötter i Örnsköldsvik men har senast jobbat på bibliotek i Hässelby villastad och Vällingby. Anders läser gärna böcker av favoritförfattaren Stig Claesson (Slas). Fler nyheter Biblioteket i Sysslebäck flyttar till Försäkringskassans lokal på markplan mitt emot lokalkontoret. Under hösten kommer den nya lokalen att byggas om för att passa biblioteksverksamheten. Samtidigt passar vi på att gå igenom bokbeståndet på Sysslebäcksfilialen. Passa på att fynda utgallrade böcker under hösten! Flytten är planerad till någon gång runt årsskiftet. Tolv bibliotek blir ett Under hösten kommer tolv värmländska kommuner att gå samman om en gemensam bibliotekskatalog. Arbetet är redan påbörjat och den virtuella flytten till en gemensam server sker från början av november och framåt. Vi som samarbetar med det här är biblioteken i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng. I nästa nummer av Torsby Nu Foto: Ingemar Nordström berättar vi mer om vad samarbetet betyder för dig som låntagare. Annastina Kapla bibliotekarie Nya bibliotekarierna Ewa Persson och Anders Danielsson på gatan utanför Stöllets bibliotek NR TORSBY NU 17

18 Är det någon risk med detta? Är detta farligt? Dessa frågor ställer man sig ibland när man funderar på att göra något man inte gjort förut eller står inför något främmande. Här kommer säkerhetssamordnarens förklaring av ordet risk: Med risk menas en sammanvägning av sannolikhet för och konsekvens av något obehagligt: sannolikhet x konsekvens = risk. Det obehagliga kan vara olika händelser. En del risker kommer att beskrivas i Torsby Nu längre fram. I norra Värmland är det ingen sannolikhet för att det ska komma en tropisk cyklon. Det krävs varma hav för att den typen av oväder ska bildas så det är ingen risk. Här kan det däremot bildas tromber och de har mycket mindre utbredning. De bildas vid åskväder. En tromb har en diameter på tio m till en km och kan ha vindhastigheter på mer än 32 m/s =115 km/tim. En tromb kan därför ge mycket svåra konsekvenser. Det händer ca 10 ggr per år i Sverige att en plats drabbas av en tromb och det skedde i Järpliden den fjärde september. Ingen människa skadades då men mycket skog föll. Efter en tromb ligger träden åt alla håll, efter en storm åt ett håll. hända. I förra numret av Torsby Nu finns en lista över saker som är bra att ha hemma om det blir ett kort eller långt elavbrott. Du hittar listan på Torsby kommuns webbplats www. torsby.se/sakerhet. Bodil Esping säkerhetsamordnare Tropisk cyklon kallas hurricane i Amerika och tyfon i Östasien. Den bildas över varmt hav. Diameter: km. Drabbar kusterna en bit norr och söder om Ekvatorn. Vindhastighet 117 till 288 km/tim. Tromb kallas tornado i Amerika. Den kan bildas vid åskväder. I Sverige är tromber vanligare i söder än i norr. Diameter: m. Vindhastigheten kan över land vara som tropiska cykloner, över hav något mindre. Ungefär vart tionde år drabbas Värmland av en tromb. Förbered för elavbrott När skog blåser ner får vi ibland elavbrott. Även om avbrott i elleveranserna oftast är korta är det bra att ha gjort förberedelser för hur man ska klara sig, sin familj och sin egendom om ett långt elavbrott skulle Göte Ohlsson vid träd som fälldes av tromben i Järpliden 4/9. Foto: Linda Bengtsson, VF. 18 TORSBY NU NR

19 Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga Vet du vilken bromsteknik du ska använda om din bil är utrustad med ABS-bromsar? Var sätter du de bästa däcken, fram eller bak? Kan du utnyttja bilens antispinn- eller antisladdsystem på rätt sätt? På Värmlands Trafikcenter AB i Grums genomförs fortbildningar för allmänheten och organisationer som vill stärka sin personal i förarrollen. Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljöverket poängterar att det är arbetsgivarens skyldighet att systematiskt undersöka riskerna i trafiken och vidta åtgärder för att minimera dessa risker och man bör också se till att chefer och arbetstagare har kunskap om detta. Kunskaperna ska omfatta alla de risker som arbetstagarna utsätts för i trafiken och hur människan fungerar i densamma. Förarna ska även ha kunskaper om körning i halka och andra besvärliga vädersituationer, hastighetens och bilbältets inverkan på personskador vid en kollision, vikten av att vara nykter i trafiken, stressens och trötthetens inverkan på trafiksäkerheten, fordonens egenskaper, säkerhet och utrustning samt lastsäkring. Förarutbildning - en investering för livet En förarutbildning/riskutbildning på Värmlands Trafikcenter AB (VTC) i Grums, eller halkbanan som vi säger i vardagligt tal, kan ge personalen grundläggande kunskaper och kännedom om det mesta som arbetsmiljöverket föreskriver. Att veta vilka stödsystem som bilen är utrustad med och hur man som förare utnyttjar dem på bästa sätt kan vara skillnaden mellan liv och död. Flera värmländska kommuner har utbildat personal som jobbar inom tekniska avdelningen eller hemtjänsten, alltså människor som kör mycket i tjänsten. Utbildningen har varit mycket uppskattad. Flera olika moment övas I utbildningen ingår bl.a. att från körning i 50 respektive 70 km/h bromsa ner till stillastående. En jämförelse görs mellan de olika stoppsträckorna samtidigt som man diskuterar reaktionstid, reaktionssträcka och vikten av att hålla avståndet i trafiken. Vidare provar deltagarna undanmanöver i olika hastigheter på torrt och halt väglag. Efter de praktiska övningarna tar man del av informationen i säkerhetshallen som bl.a. rör bälte, krockvikt och nykterhet. Informationen levandegörs genom en åktur i krocksläden respektive voltbilen. Deltagarna får även möjlighet att väga sig på krockviktsvågen, studera alkoholskåpet och till sist kanske också gå balansgång med promilleglasögonen på. Utbildningen, som genomförs på VTC i Grums, innehåller både teori och praktik. En halvdagsutbildning för max 10 personer/grupp kostar ungefär kronor. Heldagsutbildningar finns också. Utbildningen kan genomföras med banans bilar eller det/de fordon man själv kör i tjänsten. Även privatpersoner har möjlighet att boka fortbildning på banan. Det går utmärkt att samla ett kompis- eller familjegäng till ett utbildningstillfälle. Marianne Björkegren trafiksäkerhetsinformatör i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby Tel: , NR TORSBY NU 19

20 Meritportfölj - ett led för att bli integrerad Syftet med den nya introduktionsutbildningen för kommunplacerade flyktingar i Torsby är att deltagarna ska kunna klara sig på egen hand i Sverige och i Torsby naturligtvis. Meritportfölj påbörjades redan i våras därför har några av deltagarna redan skrivit klart sina dokument och arbetar nu mer med att börja söka arbete med sina nya C.V. De som deltar ges möjlighet att skriva en meritportfölj där de kartlägger sin bakgrund och som sedan ligger till grund när de ska skriva sina C.V. Ytterligare ämnen som de läser är bland annat: svenska, samhällsinformation, data och friskvård. Kommunens friskvårdskonsulent har tagit fram ett program som kommer att starta i oktober - där motion, kost och hälsa kommer att vara i fokus. Vi hoppas att det leder till ökad medvetenhet; dessutom är ju hälsa något som ligger rätt i tiden. Viktigt med datorkunskap Inledningsvis gavs de en snabbutbildning i datorhantering. De som inte redan kunde fick lära sig att skriva dokument, spara, skriva ut dokument, lägga upp ett e-postkonto, skicka, ta emot e-post och använda Internet. På grund av att Internet är ett viktigt forum i vårt samhälle där information söks om arbete, bostad, bilar, prylar och inte minst om samhällsinformation som t.ex. sjukvård, anmälan/ansökningar till försäkringskassan med mera, så koncentrerade vi oss på Internetsökningar. Då fick de ju även träna svenska vilket är något som vi försöker göra att komplettera SFI-svenskan. Ny som integrationscoach Själv har jag arbetat sedan i våras med meritportfölj och har tidigare erfarenhet av undervisning i svenska- 2 (Svenska som andra språk), svenska, engelska och samhällskunskap. Mitt mål som integrationscoach är att mina deltagare ska kunna bli självständiga så de kan klara att leva och bo i Sverige. Marie Reock integrationscoach TORSBY NU NR Najat Matti och integrationscoach Marie Reock

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen N Y KÖ P I N G S T I D N I N G. M A R S N U M M E R 2 2 0 0 5. N Y Ä R E N T I D N I N G F R Å N N Y KÖ P I N G S KO M M U N. NY. Kvällsåkning i Ryssbergsbacken. Tji fi ck ni, västkustpendlare! På spaning

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

Kontakten nr 5 september, 2007 s.

Kontakten nr 5 september, 2007 s. Ett axplock av sommarevenemangen 2007 s. 4-5 Rapport från turistbyrån och Dyvelstens flottningsmuseum s.7 Tina Flognmans handbollsskola - en stor succé s. 9 Mopeden - transportmedel eller livsfarlig leksak?

Läs mer