REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING TILL UNDERHÅLL"

Transkript

1 REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. Filip Adielsson Hösten 2011 Version 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Sammanfattning... 4 Rekrytering... 4 Synen på egen personal... 4 Åtgärder... 4 Resultat... 5 Rekrytering... 5 Synen på egen personal... 8 Åtgärder... 9 Hur går vi vidare? Kommunikation Långsiktighet Samverkan Metodbeskrivning... 14

3 FÖRORD Många företag uttrycker en oro för att underhållsverksamheten idag har en alltför hög medelålder och att det är svårt att intressera unga för yrket. Underhåll är ett brett område med stor utvecklingspotential som starkt bidrar till att skapa en hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Området brottas dock med en del problem. Underhåll förknippas, felaktigt, av många med smutsigt arbete och omodern teknik. Inte minst media bidrar till denna bild när man likställer underhållsarbete med att städa och skrapa rost. Dessutom ses underhållsåtgärder ofta som en ren kostnad, när det snarare handlar om en långsiktig investering. Dessa problem fortplantar sig till kompetensförsörjningen. Att ha kompetent personal är naturligtvis en förutsättning för att driva ett framgångsrikt företag. Ny teknik och nya arbetssätt ersätter i viss mån gamla jobb, men skapar samtidigt nya som ofta kräver en ny typ av kompetens. Därför är det viktigt att vara proaktiv och ha en tydlig strategi för kompetensförsörjning. Under hösten 2011 genomförde SMGC en undersökning med syfte att kartlägga arbetsgivares syn på rekrytering, för att få en ökad kunskap i frågan och för att identifiera framgångsrika åtgärder. Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med beslutsfattare inom underhåll på svenska företag. Detta kompletterades med en enkätundersökning mot samma målgrupp med 25 respondenter. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. Rapporten är skriven med målet att vara öppen och objektiv för att skapa en sann bild över rekryteringssituationen. Denna version är den första och skall över tid utvecklas tillsammans med arbetsgivarna för att ge dessa en konkret och tydlig vägledning för sitt rekryteringsarbete. SMGC Sustainability and Maintenance Global Center är ett samverkansinitiativ där flera av Sveriges största industriföretag är aktiva. SMGC kan enklast beskrivas som en virtuell arbetsplats där företag, utbildare och myndigheter utbyter kunskaper, affärer och kontakter kopplade till underhåll och sustainability. Arbetet har utförts av Filip Adielsson, projektledare på SMGC. Tack till Lennart Svensson, Parker Hannifin, Inge Nilsson, SSAB EMEA, Henric Widén, SKF, Hans Wall, Volvo Lastvagnar, Göran Eriksson, Saab Automobile, Mattias Nyström, SKB, Andreas Carlsson, EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Morgan Sjögren, Volvo Aero och Mikael Carlstedt, Kinnarps för att ni tagit er tid att bidra mer era erfarenheter och kunskaper samt till ni som deltagit i enkätundersökningen. Tack även till Ulf Sandberg, Högskolan Väst och Anders Källström, SMGC för synpunkter. Trollhättan i januari 2012 Filip Adielsson

4 SAMMANFATTNING REKRYTERING 88 % av företagen upplever att man har svårt att rekrytera personal till underhåll medan 56 % upplever rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem. Enligt samtliga intervjuade arbetsgivare stämmer inte ungas bild av underhåll överens med verkligheten; bilden av underhåll är att det är ett statiskt och smutsigt arbete och många unga känner endast till beskärda delar av området. Arbetsmarknaden för underhåll är nästan uteslutande lokal eller regional. Enligt de flesta arbetsgivare bör grundutbildningar snarare vara produktion med inriktning mot underhåll än rena underhållsutbildningar, då det krävs en god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. Många företag är duktiga på att utnyttja sitt varumärke för att intressera ungdomar för företaget i allmänhet men inte för underhållsverksamheten i synnerhet. Underhåll är ett svårt område att rekrytera till då det ofta ställs krav på en mix av goda praktiska färdigheter och en teoretisk utbildning. Trots att de flesta företag inte har direkta behov av att anställa ser man rekrytering till underhåll som en stor utmaning. Många oroar sig för kommande pensionsavgångar. SYNEN PÅ EGEN PERSONAL ÅTGÄRDER Medelåldern på underhållsavdelningen är ofta över 50 år och det anses viktigt att sänka denna. Personalomsättningen är ofta väldigt låg, få slutar frivilligt och många trivs med sitt jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. Även om underhåll är ett generiskt område så finns det stora variationer i yrkestitlar och organisation på företagen. En av anledningarna till detta är avsaknad av benchmarking, och man jobbar på som man alltid gjort. Underhållschefens drömpersonal har ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan fixa de svåraste felen, är duktig på konstruktion, har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull och har social kompetens, förändringsbenägen, problemlösare, god lyssnare. Underhåll som område är på vissa företag respekterat och attraktiv internt och på vissa företag ser man ner på underhållspersonalen. Detta beror i stor utsträckning på om man erbjuder underhållspersonalen att delta i förbättringsarbete och skapa varierande arbetsuppgifter. 88 % av företagen har en långsiktig plan för kompetensförsörjning men ingen upplever att den fungerar Mycket bra. Framgångsrika externa metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. Ledtiden för ovanstående insatser är lång, vilket kräver planering och en långsiktig strategi. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter.

5 RESULTAT REKRYTERING 88 % av de i undersökningen tillfrågade personerna upplever rekrytering till underhåll som ett problem. Det mest efterfrågade kompetensområdet är elektronik (elektriker, maskinelektriker, elmekaniker, elingenjörer, industrielektriker), som 56 % nämner bland de personer som är svårast att få tag på. Elektriker med rätt kompetens och erfarenhet upplevs som väldigt eftertraktade på marknaden. En förklaring bristen är ökade krav på kunskaper som växer i takt med den tekniska utvecklingen, till exempel kunskaper inom PLC-programmering. Andra yrkeskategorier som upplevs vara svåra att rekrytera inom är mekaniker, underhållschefer och automationsingenjörer. Gemensamt för alla ovanstående är att få sökande lever upp till kraven på utbildning och erfarenhet. Företag får helt enkelt vara beredda på att investera i en inlärningsperiod för många nyanställda. Värt att notera är yrkestitlarna är många inom underhåll. I undersökningen har det till exempel uppkommit minst fem olika benämningar på elektriker. Många företag har samlingsnamn för alla personer på underhållsavdelningen, till exempel melare, underhållspersonal eller elmek. Den vanligaste uppdelningen är dock el och mek. Många nämner även ingenjörer och tekniker som svåra att få tag på. Dessa tjänster kan innebära i princip allt mellan hands-onreparatör och ren tjänsteman beroende på vem du frågar. Företagets val av yrkestitlar beror i stor utsträckning på tradition och man jämför sig sällan med andra företag. FIGUR 1. UPPLEVER DU REKRYTERING TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM) FIGUR 2. UPPLEVER DU REKRYTERING AV UNGA TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM)

6 Ur figurerna ovan framkommer att genomsnittet upplever problemet med rekrytering i allmänhet som 4,5 av 6 och problemet med att rekrytera unga som 3,5 av 6. Efter att ha granskat graferna i Figur 1 och 2 kan man ställa sig frågan om genomsnittet gäller för alla företag. Naturligtvis finns det undantagsfall men nedan har två parametrar undersökts närmare, företagets storlek och företagets arbetskommun. TABELL 1. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM FÖR FÖRETAG MED MINDRE ÄN RESPEKTIVE MER ÄN 1000 ANSTÄLLDA. Antal anställda på företaget Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < 1000 anställda 4,6 3,9 > 1000 anställda 4,5 3,4 TABELL 2. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM HOS FÖRETAG I KOMMUNER MED MINDRE ÄN RESPEKTIVER MER ÄN INVÅNARE. Antal invånare i kommunen Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < invånare 4,5 3,3 > invånare 4,6 4,1 De största avvikelserna gäller rekrytering av unga där mindre företag och företag i kommuner med mer än anställda upplever ett större problem. En förklaring som framkommit är att ungdomar i större städer har andra värderingar och fler alternativ vad gäller karriär än exempelvis ungdomar i bruksorter. Företagens största utmaningar vad gäller rekrytering till underhåll är enligt dem själva: Att få tag på kompetent personal. Att hitta en balans mellan ungdomar och erfarna medarbetare och mellan könen. Att själv eller i samarbete med andra företag utveckla utbildningsvägar och lärlingsprogram som överensstämmer med kraven på den arbetskraft man behöver. Att skapa attraktiva jobb med dynamiska arbetsuppgifter. Att hitta kommunikationsvägar för att visa att det är roligt och utvecklande att jobba med underhåll. Att få tag på specialister. Att finna strukturerade sätt och kunskap om att inskola ny personal samt avsätta resurser för detta. Sättet man annonserar ut nya tjänster på varierar kraftigt. En del lyfter på luren och ringer någon man känner, en del rekryterar majoriteten av personalen internt från produktion och andra annonserar externt i tidningar och på nätet. Anledningen till variationerna är att vissa företag har som filosofi att underhållspersonal måste ha jobbat i produktion för att ha tillräcklig förståelse för de interna processerna medan andra måste använda alla tillgängliga kanaler för att

7 över huvud taget få några sökande. Dock vänder sig i stort sett alla till den lokala eller regionala arbetsmarknaden. Vad gäller rekrytering av högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) till underhåll så är det ovanligt. 44 % uppger att det är mycket ovanligt att man anställer högutbildade. FIGUR 3. HUR VANLIGT ÄR DET ATT MAN REKRYTERAR CIVILINGENJÖRER ELLER MOTSVARANDE TILL UNDERHÅLL? (1 = ALDRIG, 6 = VÄLDIGT VANLIGT) Ett antal förklaringar har framkommit under intervjuerna: Underhållsavdelningen historiskt har varit rädda för förändring, och inte vill ha dit högutbildade som ifrågasätter den befintliga arbetsstrukturen. Underhållschefen är själv ofta en god praktiker utan teoretisk utbildning och vill inte bli ifrågasatt. Underhållschefer har uttryckt oro för att anställa högutbildade då de upplever sannolikheten för att dessa personer skall gå vidare till andra uppdrag för snabbt är hög. Det finns ingen användning för högutbildade på underhållsavdelningen. Man har inte försökt rekrytera högutbildade till underhåll. Det är svårt att få personer med akademisk utbildning att förstå det roliga med yrket.

8 SYNEN PÅ EGEN PERSONAL Även om det är tydligt att de flesta upplever rekrytering till underhåll som ett problem så är det flera företag som inte anställt särskilt många personer de senaste åren. Det kan bero på att det finns en stor oro för kommande pensionsavgångar. Medelåldern är på många företags underhållsavdelningar över 50 år och det uppfattas som viktigt att aktivt försöka sänka denna. Personalomsättningen är i regel väldigt låg få säger upp sig frivilligt. En vanlig förklaring är att folk trivs med sina jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. FIGUR 4. HUR VIKTIGT ÄR DET ATT SÄNKA MEDELÅLDERN PÅ UNDERHÅLLSAVDELNINGEN? Om underhållschefer får beskriva sin drömpersonal så har denne ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan laga de svåraste felen, är duktig på konstruktion och har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull, har god social kompetens, är förändringsbenägen, är en problemlösare och en god lyssnare. Mixen av en teoretisk utbildning och goda praktiska kunskaper är mest eftertraktat och svårt att få tag på. Antagligen eftersom det finns få utbildningar som ger dessa egenskaper. Arbetsgivare är överens om att ungas bild av underhåll inte överensstämmer med verkligheten. Få företag jobbar aktivt med att förändra detta. Man är medvetna om att internet och sociala medier används flitigt av unga men har inte reflekterat över sin närvaro där. Bilden som framkommit är: Få unga känner till bredden på underhållsområdet, utan snarare vissa beskärda specialistdelar. Underhåll associeras med reparatörer i smutsiga miljöer. Underhåll uppfattas som ett statiskt område som alltid sett likadant ut och alltid kommer att göra. Underhåll förknippas inte med att göra karriär, utan man slår tidigt i taket.

9 ÅTGÄRDER I intervjuerna fanns att framgångsrika metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. När resurser och kunskap för detta inte kunnat finnas internt på företaget så har samverkan med andra företag varit en lösning. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter. Detta är man dock dåliga på att förmedla inom och utom företaget. 88 % av de tillfrågade personerna anser att företaget där man arbetar har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. FIGUR 5. HAR ERT FÖRETAG EN LÅNGSIKTIG PLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING? På frågan om hur nöjda företagen är med sina kompetensförsörjningsprogram fås följande svar, dvs. 68 % hamnar på övre halvan. Dock ansåg ingen det fungera mycket bra. FIGUR 6. HUR VÄL TYCKER DU ATT ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FUNGERAR? (1 = INTE ALLS, 6 = MYCKET BRA)

10 Aktiviteter som finns i företagens kompetensförsörjningsprogram är följande: TABELL 3. VILKA ÅTGÄRDER JOBBAR NI MED I ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM? Samarbete med högskolor 72% Samarbete med yrkeshögskolor (YH/KY) 72% Samarbete med gymnasieskolor 72% Samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor 32% Anordnar öppet hus -aktiviteter 44% Tar emot studenter för praktik 92% Tar emot studenter för examensarbeten 96% Egen skola 36% Eget lärlingsprogram 20% Annat 8% Det kan alltså konstateras att samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor en åtgärd som är relativt ovanligt medan i princip alla företag tar emot studenter för praktik och examensarbeten. Vad gäller att samarbeten med skolor visar sifforna att sju av tio gör detta, men graden av engagemang varierar. Vissa företag har blivit inbjudna av skolor att låna ut sitt varumärke och ta emot praktikanter medan andra är mer aktiva och påverkar själva utbildningsinnehåll etc. Ett företag i undersökningen har till och med en utarbetad strategi för vilka skolor i Sverige som är bäst att samarbeta med på olika nivåer (från gymnasier till doktorandutbildningar), vilket har visat sig mycket framgångsrikt. Få företag har dock fullständig koll på utbudet av utbildningar inom underhåll. Man känner till de lokala skolorna och det är inte ovanligt att sitta med i programråd för dessa. För att studenten skall få så bra förutsättningar som möjligt för att jobba med underhåll anser de flesta att utbildningen bör vara produktionsinriktad med inslag av underhållstänk snarare än en ren underhållsutbildning. Detta för att det krävs god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. De flesta är överens om att utbudet av utbildningar med fokus på underhåll är näst intill obefintligt.

11 HUR GÅR VI VIDARE? Undersökningen har visat att det finns i huvudsak tre områden med potential att bli bättre i rekryteringsarbetet; kommunikation, långsiktighet och samverkan. KOMMUNIKATION I en undersökning gjord av det internationella kontorsmöbelföretaget Steelcase framkommer att unga idag värderar ny teknik på arbetsplatsen högre än fina kontor och titlar. Man söker sig till företag och yrken som kan erbjuda alla de tekniska möjligheter man är van att hemma. 1 Underhåll är enligt de flesta i branschen ett roligt, varierande och utvecklande yrke. Det innebär ofta att jobba med just modern teknik men även att vara delaktig i förändringsarbete och att känna sig behövd på arbetsplatsen och i samhället. Denna bild har dock inte unga och utomstående. Det finns därför ett behov av att tydliggöra underhållsarbetets innehåll och syfte för att skapa ett större intresse för yrket. För att göra detta behöver man synas i rätt forum. Unga idag kommunicerar och hittar kunskap i stor utsträckning på internet och sociala medier. Denna undersökning visar att arbetsgivare är medvetna om detta men att få har agerat. Nedan följer två exempel på att det finns en stor potential för underhåll att stärka sin närvaro på internet. Många företag är duktiga på att marknadsföra sig som bra arbetsplatser med goda karriärsmöjligheter på sina hemsidor. Dock syns underhållsverksamheten sällan här utan fokus ligger istället på att lyfta fram andra områden. På Volvokoncernens hemsida till exempel, finns inte underhåll med bland deras nio karriärvägar. Den finns heller ingen information om underhåll under karriärvägen produktion. 2 Wikipedia, som används flitigt bland unga för informationssökning och där allmänheten bidrar med information, hänvisar till reparation vid en sökning på underhåll och ger följande, inte så uttömmande, beskrivning: Reparation är tekniskt underhåll av skadade föremål och anordningar. Man kan exempelvis reparera cyklar, möbler, TV-apparater, bilar, hus, leksaker och rymdraketer. Saker som man inte reparerar (till exempel glödlampor, plastpåsar och gem) är engångsartiklar som byts ut när de går sönder. Reparation är en del av underhåll. Denna verksamhet inkluderar också förebyggande inspektioner och utbyte av utslitna komponenter. För reparation och underhåll finns ofta handböcker. 3 Den engelska artikeln ger en betydligt mer omfattande bild om vad underhåll innebär. Det finns de som hävdar att underhåll lider av ett allmänt minskande intresse för att jobba i industrin, och att även det beror på en felaktig bild av att industrin är smutsig och statisk. Goda exempel på vad som gjorts för att motverka detta finns att hitta på internet. Exempel på detta är industrijobb.se, som tillhandahåller artiklar, nyheter, tips och lediga jobb i industrin. 4 Förutom att synas på internet finns det andra sätt att kommunicera. Några framgångsrika exempel som framkommit i undersökningen är att berätta för ungdomar på skolor vad 1 Källa: 2 Källa: 3 Källa: 4 Källa:

12 underhållsyrket innebär och att ordna öppet hus-dagar där man tar emot unga. Något som är viktigt och som många glömmer är att informera studievägledare och rektorer. Vet dessa personer inte något om underhåll så har de svårt att leda ungdomar till yrket. LÅNGSIKTIGHET Rekryteringsarbetet är i stor utsträckning reaktivt och drivs på många företag av akuta förändringar i behovet. Exempel på detta är teknikskiften som skapar nya kunskapskrav hos de anställda, vilket tvingar påtvingar åtgärder som kunde ha gjorts tidigare. Ett stort företag beskriver att övergången från reläer till PLC:er någon gång på 80-talet ställde helt nya krav på underhållspersonalens kompetens, vilket gjorde att man fick stora rekryteringsproblem. Stora insatser gjordes genom att påverka skolor och öppna upp portarna för ungdomar, vilket gav resultat på kort sikt. När det akuta problemet var löst blev man passiv i sitt arbete med kompetensförsörjning. Idag, när tekniken utvecklas mot nätverkskommunikation och fiberkablar, utspelar sig samma scenario igen. Eftersom ledtiden från åtgärd till en förändring på arbetsmarknaden är lång, kommer detta återigen att vålla stora problem. Detta är ett tydligt exempel på vikten av att vara proaktiv och ha en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Ett annat hot är kommande pensionsavgångar, vilket i fallet underhåll kan slå hårt. Medelåldern ofta är över 50 år vilket innebär att många kommer att sluta samtidigt. För att inte tappa kunskapen hos de erfarna personerna måste yngre människor slussas in successivt och lära sig av de äldre. Trots att de flesta är medvetna om detta så har få företag en strukturerad plan för hur man skall möta problemet. Lösningen borde vara att kontinuerligt ta in yngre personal och sänka medelåldern. Som utbildningsutbudet ser ut idag måste företagen ta hand om unga nyanställda och vara beredda att investera i dem. Det är svårt att hitta personer som har alla de egenskaper som önskas. Lösningen är inte att lämna över ansvaret på utbildningsväsendet utan företag måste själva ta ansvar och skapa de vägar som behövs. Kanske får man nöja sig med en del kritiska egenskaper hos de sökande som teknikintresse och rätt vilja och sedan jobba med kompetensutveckling internt. Det måste ses som en långsiktig investering och man bör ha en plan för varje individs kompetensutveckling. Ett företag i undersökningen som är framgångsrikt i sitt rekryteringsarbete beskriver att man har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Synsättet är att man idag jobbar med de rekryteringar man planerar att göra om tio år och funderar mycket på morgondagens kompetenskrav, yttre omständigheter i världen och ungas värderingar. Detta minskar risken för överraskningar och man slipper sätta in stora akuta åtgärder när det blir personalbrist. Företaget har insett att det inte finns några genvägar och man jobbar på många olika plan, till exempel med en egen skola, den lokala högskolan, interna utbildningar och samverkan med andra företag. Som undersökningen visade är det ovanligt att man anställer högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) personer på underhållsavdelningen. Förklaringarna som framkommit är bland annat att man inte försökt, inte velat eller inte sett ett behov. Eftersom den tekniska utvecklingen går framåt och ökade krav även ställs på analys och strategi kopplat till underhåll så är det viktigt att akademiker söker sig till området för att det skall kunna utvecklas på lång sikt. Det är också viktigt att visa för universitet och forskare att underhåll är ett viktigt område

13 att forska på. En stark koppling till universiteten bidrar med stor sannolikhet till ökad status på underhåll. SAMVERKAN Yrkestitlarna inom underhåll är många. Det finns få företag med samma benämningar och organisationsstruktur. Som det ser ut idag så innebär underhållstekniker på vissa företag tjänsteman och på vissa företag reparatör. Det finns även andra begrepp som är löst definierade, till exempel driftsäkerhetsingenjör. Som sökande är det svårt att veta vad jobbet innebär och vad som krävs. Som arbetsgivare kan du få många obehöriga sökande på grund av missförstånd. Som utbildare är det svårt att ta fram en utbildning för något som inte är tydligt definierat. Det finns alltså få tydliga vägar in i underhållsyrket. En standardisering av begrepp hade varit nyttigt. Det skulle göra det lättare för unga att se karriärvägar och jämföra jobb på olika företag och branscher utbildare att ta fram utbildningar som inte bara är riktade mot en arbetsgivare arbetsgivare att bedöma och jämföra arbetssökande Detta är inget som enstaka företag kan göra själva, utan många måste samverka. En väg framåt är att låta en gemensam resurs inventera yrkesrollerna på olika företag för att få en bättre överblick. Resultatet kan bli mer standardiserade yrkestitlar. Det kanske allra viktigaste samarbetet är det mellan företag och utbildare. Idag sker det ofta på regional nivå och utbildningar skräddarsys för att passa jobb på specifika företag. Rekryteringsfrågor är sällan något man samarbetar kring företag emellan. Vill man på allvar få igång en utberedning av underhållsutbildningar i landet och en förändrad syn underhållsyrket krävs att många företag tillsammans ställer sig bakom en sådan satsning.

14 METODBESKRIVNING För att genomföra undersökningen har nio djupintervjuer gjorts med beslutsfattare inom underhåll på följande företag: Parker Hannifin, SSAB EMEA, SKF, Volvo Lastvagnar, Saab Automobile, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Volvo Aero och Kinnarps. Intervjuerna var öppna och hade karaktären av en diskussion kring rekryteringssituationen. Intervjuerna kompletterades sedan med en enkätundersökning, se bilaga. Den sändes ut till ett tjugotal företag med olika storlek och geografisk placering i Sverige (se Figur 7) med uppmaning om att svara och vidarebefordra till relevanta kollegor på andra företag. Totalt erhöll 25 svar. Många svarade med utförliga kommentarer. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. FIGUR 7. RESPONDENTERNAS ARBETSORTER.

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Teknik är inte bara för nördar

Teknik är inte bara för nördar Teknik är inte bara för nördar En kartläggning av framtida kompetensbehov inom Automationsområdet Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region December 2009 Inledning Svensk automation

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DEN ALLA VILL HA SEN. NU.

DEN ALLA VILL HA SEN. NU. DEN ALLA VILL HA SEN. NU. TEKNIKSPRÅNGET.SE Satsa på ett osäkert kort. Idag närmar sig många av Sveriges ingenjörer pensionen och vi måste fylla på med nya. Vi behöver fler tjejer och killar som vågar

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer