REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING TILL UNDERHÅLL"

Transkript

1 REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. Filip Adielsson Hösten 2011 Version 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Sammanfattning... 4 Rekrytering... 4 Synen på egen personal... 4 Åtgärder... 4 Resultat... 5 Rekrytering... 5 Synen på egen personal... 8 Åtgärder... 9 Hur går vi vidare? Kommunikation Långsiktighet Samverkan Metodbeskrivning... 14

3 FÖRORD Många företag uttrycker en oro för att underhållsverksamheten idag har en alltför hög medelålder och att det är svårt att intressera unga för yrket. Underhåll är ett brett område med stor utvecklingspotential som starkt bidrar till att skapa en hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Området brottas dock med en del problem. Underhåll förknippas, felaktigt, av många med smutsigt arbete och omodern teknik. Inte minst media bidrar till denna bild när man likställer underhållsarbete med att städa och skrapa rost. Dessutom ses underhållsåtgärder ofta som en ren kostnad, när det snarare handlar om en långsiktig investering. Dessa problem fortplantar sig till kompetensförsörjningen. Att ha kompetent personal är naturligtvis en förutsättning för att driva ett framgångsrikt företag. Ny teknik och nya arbetssätt ersätter i viss mån gamla jobb, men skapar samtidigt nya som ofta kräver en ny typ av kompetens. Därför är det viktigt att vara proaktiv och ha en tydlig strategi för kompetensförsörjning. Under hösten 2011 genomförde SMGC en undersökning med syfte att kartlägga arbetsgivares syn på rekrytering, för att få en ökad kunskap i frågan och för att identifiera framgångsrika åtgärder. Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med beslutsfattare inom underhåll på svenska företag. Detta kompletterades med en enkätundersökning mot samma målgrupp med 25 respondenter. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. Rapporten är skriven med målet att vara öppen och objektiv för att skapa en sann bild över rekryteringssituationen. Denna version är den första och skall över tid utvecklas tillsammans med arbetsgivarna för att ge dessa en konkret och tydlig vägledning för sitt rekryteringsarbete. SMGC Sustainability and Maintenance Global Center är ett samverkansinitiativ där flera av Sveriges största industriföretag är aktiva. SMGC kan enklast beskrivas som en virtuell arbetsplats där företag, utbildare och myndigheter utbyter kunskaper, affärer och kontakter kopplade till underhåll och sustainability. Arbetet har utförts av Filip Adielsson, projektledare på SMGC. Tack till Lennart Svensson, Parker Hannifin, Inge Nilsson, SSAB EMEA, Henric Widén, SKF, Hans Wall, Volvo Lastvagnar, Göran Eriksson, Saab Automobile, Mattias Nyström, SKB, Andreas Carlsson, EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Morgan Sjögren, Volvo Aero och Mikael Carlstedt, Kinnarps för att ni tagit er tid att bidra mer era erfarenheter och kunskaper samt till ni som deltagit i enkätundersökningen. Tack även till Ulf Sandberg, Högskolan Väst och Anders Källström, SMGC för synpunkter. Trollhättan i januari 2012 Filip Adielsson

4 SAMMANFATTNING REKRYTERING 88 % av företagen upplever att man har svårt att rekrytera personal till underhåll medan 56 % upplever rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem. Enligt samtliga intervjuade arbetsgivare stämmer inte ungas bild av underhåll överens med verkligheten; bilden av underhåll är att det är ett statiskt och smutsigt arbete och många unga känner endast till beskärda delar av området. Arbetsmarknaden för underhåll är nästan uteslutande lokal eller regional. Enligt de flesta arbetsgivare bör grundutbildningar snarare vara produktion med inriktning mot underhåll än rena underhållsutbildningar, då det krävs en god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. Många företag är duktiga på att utnyttja sitt varumärke för att intressera ungdomar för företaget i allmänhet men inte för underhållsverksamheten i synnerhet. Underhåll är ett svårt område att rekrytera till då det ofta ställs krav på en mix av goda praktiska färdigheter och en teoretisk utbildning. Trots att de flesta företag inte har direkta behov av att anställa ser man rekrytering till underhåll som en stor utmaning. Många oroar sig för kommande pensionsavgångar. SYNEN PÅ EGEN PERSONAL ÅTGÄRDER Medelåldern på underhållsavdelningen är ofta över 50 år och det anses viktigt att sänka denna. Personalomsättningen är ofta väldigt låg, få slutar frivilligt och många trivs med sitt jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. Även om underhåll är ett generiskt område så finns det stora variationer i yrkestitlar och organisation på företagen. En av anledningarna till detta är avsaknad av benchmarking, och man jobbar på som man alltid gjort. Underhållschefens drömpersonal har ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan fixa de svåraste felen, är duktig på konstruktion, har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull och har social kompetens, förändringsbenägen, problemlösare, god lyssnare. Underhåll som område är på vissa företag respekterat och attraktiv internt och på vissa företag ser man ner på underhållspersonalen. Detta beror i stor utsträckning på om man erbjuder underhållspersonalen att delta i förbättringsarbete och skapa varierande arbetsuppgifter. 88 % av företagen har en långsiktig plan för kompetensförsörjning men ingen upplever att den fungerar Mycket bra. Framgångsrika externa metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. Ledtiden för ovanstående insatser är lång, vilket kräver planering och en långsiktig strategi. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter.

5 RESULTAT REKRYTERING 88 % av de i undersökningen tillfrågade personerna upplever rekrytering till underhåll som ett problem. Det mest efterfrågade kompetensområdet är elektronik (elektriker, maskinelektriker, elmekaniker, elingenjörer, industrielektriker), som 56 % nämner bland de personer som är svårast att få tag på. Elektriker med rätt kompetens och erfarenhet upplevs som väldigt eftertraktade på marknaden. En förklaring bristen är ökade krav på kunskaper som växer i takt med den tekniska utvecklingen, till exempel kunskaper inom PLC-programmering. Andra yrkeskategorier som upplevs vara svåra att rekrytera inom är mekaniker, underhållschefer och automationsingenjörer. Gemensamt för alla ovanstående är att få sökande lever upp till kraven på utbildning och erfarenhet. Företag får helt enkelt vara beredda på att investera i en inlärningsperiod för många nyanställda. Värt att notera är yrkestitlarna är många inom underhåll. I undersökningen har det till exempel uppkommit minst fem olika benämningar på elektriker. Många företag har samlingsnamn för alla personer på underhållsavdelningen, till exempel melare, underhållspersonal eller elmek. Den vanligaste uppdelningen är dock el och mek. Många nämner även ingenjörer och tekniker som svåra att få tag på. Dessa tjänster kan innebära i princip allt mellan hands-onreparatör och ren tjänsteman beroende på vem du frågar. Företagets val av yrkestitlar beror i stor utsträckning på tradition och man jämför sig sällan med andra företag. FIGUR 1. UPPLEVER DU REKRYTERING TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM) FIGUR 2. UPPLEVER DU REKRYTERING AV UNGA TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM)

6 Ur figurerna ovan framkommer att genomsnittet upplever problemet med rekrytering i allmänhet som 4,5 av 6 och problemet med att rekrytera unga som 3,5 av 6. Efter att ha granskat graferna i Figur 1 och 2 kan man ställa sig frågan om genomsnittet gäller för alla företag. Naturligtvis finns det undantagsfall men nedan har två parametrar undersökts närmare, företagets storlek och företagets arbetskommun. TABELL 1. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM FÖR FÖRETAG MED MINDRE ÄN RESPEKTIVE MER ÄN 1000 ANSTÄLLDA. Antal anställda på företaget Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < 1000 anställda 4,6 3,9 > 1000 anställda 4,5 3,4 TABELL 2. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM HOS FÖRETAG I KOMMUNER MED MINDRE ÄN RESPEKTIVER MER ÄN INVÅNARE. Antal invånare i kommunen Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < invånare 4,5 3,3 > invånare 4,6 4,1 De största avvikelserna gäller rekrytering av unga där mindre företag och företag i kommuner med mer än anställda upplever ett större problem. En förklaring som framkommit är att ungdomar i större städer har andra värderingar och fler alternativ vad gäller karriär än exempelvis ungdomar i bruksorter. Företagens största utmaningar vad gäller rekrytering till underhåll är enligt dem själva: Att få tag på kompetent personal. Att hitta en balans mellan ungdomar och erfarna medarbetare och mellan könen. Att själv eller i samarbete med andra företag utveckla utbildningsvägar och lärlingsprogram som överensstämmer med kraven på den arbetskraft man behöver. Att skapa attraktiva jobb med dynamiska arbetsuppgifter. Att hitta kommunikationsvägar för att visa att det är roligt och utvecklande att jobba med underhåll. Att få tag på specialister. Att finna strukturerade sätt och kunskap om att inskola ny personal samt avsätta resurser för detta. Sättet man annonserar ut nya tjänster på varierar kraftigt. En del lyfter på luren och ringer någon man känner, en del rekryterar majoriteten av personalen internt från produktion och andra annonserar externt i tidningar och på nätet. Anledningen till variationerna är att vissa företag har som filosofi att underhållspersonal måste ha jobbat i produktion för att ha tillräcklig förståelse för de interna processerna medan andra måste använda alla tillgängliga kanaler för att

7 över huvud taget få några sökande. Dock vänder sig i stort sett alla till den lokala eller regionala arbetsmarknaden. Vad gäller rekrytering av högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) till underhåll så är det ovanligt. 44 % uppger att det är mycket ovanligt att man anställer högutbildade. FIGUR 3. HUR VANLIGT ÄR DET ATT MAN REKRYTERAR CIVILINGENJÖRER ELLER MOTSVARANDE TILL UNDERHÅLL? (1 = ALDRIG, 6 = VÄLDIGT VANLIGT) Ett antal förklaringar har framkommit under intervjuerna: Underhållsavdelningen historiskt har varit rädda för förändring, och inte vill ha dit högutbildade som ifrågasätter den befintliga arbetsstrukturen. Underhållschefen är själv ofta en god praktiker utan teoretisk utbildning och vill inte bli ifrågasatt. Underhållschefer har uttryckt oro för att anställa högutbildade då de upplever sannolikheten för att dessa personer skall gå vidare till andra uppdrag för snabbt är hög. Det finns ingen användning för högutbildade på underhållsavdelningen. Man har inte försökt rekrytera högutbildade till underhåll. Det är svårt att få personer med akademisk utbildning att förstå det roliga med yrket.

8 SYNEN PÅ EGEN PERSONAL Även om det är tydligt att de flesta upplever rekrytering till underhåll som ett problem så är det flera företag som inte anställt särskilt många personer de senaste åren. Det kan bero på att det finns en stor oro för kommande pensionsavgångar. Medelåldern är på många företags underhållsavdelningar över 50 år och det uppfattas som viktigt att aktivt försöka sänka denna. Personalomsättningen är i regel väldigt låg få säger upp sig frivilligt. En vanlig förklaring är att folk trivs med sina jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. FIGUR 4. HUR VIKTIGT ÄR DET ATT SÄNKA MEDELÅLDERN PÅ UNDERHÅLLSAVDELNINGEN? Om underhållschefer får beskriva sin drömpersonal så har denne ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan laga de svåraste felen, är duktig på konstruktion och har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull, har god social kompetens, är förändringsbenägen, är en problemlösare och en god lyssnare. Mixen av en teoretisk utbildning och goda praktiska kunskaper är mest eftertraktat och svårt att få tag på. Antagligen eftersom det finns få utbildningar som ger dessa egenskaper. Arbetsgivare är överens om att ungas bild av underhåll inte överensstämmer med verkligheten. Få företag jobbar aktivt med att förändra detta. Man är medvetna om att internet och sociala medier används flitigt av unga men har inte reflekterat över sin närvaro där. Bilden som framkommit är: Få unga känner till bredden på underhållsområdet, utan snarare vissa beskärda specialistdelar. Underhåll associeras med reparatörer i smutsiga miljöer. Underhåll uppfattas som ett statiskt område som alltid sett likadant ut och alltid kommer att göra. Underhåll förknippas inte med att göra karriär, utan man slår tidigt i taket.

9 ÅTGÄRDER I intervjuerna fanns att framgångsrika metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. När resurser och kunskap för detta inte kunnat finnas internt på företaget så har samverkan med andra företag varit en lösning. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter. Detta är man dock dåliga på att förmedla inom och utom företaget. 88 % av de tillfrågade personerna anser att företaget där man arbetar har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. FIGUR 5. HAR ERT FÖRETAG EN LÅNGSIKTIG PLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING? På frågan om hur nöjda företagen är med sina kompetensförsörjningsprogram fås följande svar, dvs. 68 % hamnar på övre halvan. Dock ansåg ingen det fungera mycket bra. FIGUR 6. HUR VÄL TYCKER DU ATT ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FUNGERAR? (1 = INTE ALLS, 6 = MYCKET BRA)

10 Aktiviteter som finns i företagens kompetensförsörjningsprogram är följande: TABELL 3. VILKA ÅTGÄRDER JOBBAR NI MED I ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM? Samarbete med högskolor 72% Samarbete med yrkeshögskolor (YH/KY) 72% Samarbete med gymnasieskolor 72% Samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor 32% Anordnar öppet hus -aktiviteter 44% Tar emot studenter för praktik 92% Tar emot studenter för examensarbeten 96% Egen skola 36% Eget lärlingsprogram 20% Annat 8% Det kan alltså konstateras att samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor en åtgärd som är relativt ovanligt medan i princip alla företag tar emot studenter för praktik och examensarbeten. Vad gäller att samarbeten med skolor visar sifforna att sju av tio gör detta, men graden av engagemang varierar. Vissa företag har blivit inbjudna av skolor att låna ut sitt varumärke och ta emot praktikanter medan andra är mer aktiva och påverkar själva utbildningsinnehåll etc. Ett företag i undersökningen har till och med en utarbetad strategi för vilka skolor i Sverige som är bäst att samarbeta med på olika nivåer (från gymnasier till doktorandutbildningar), vilket har visat sig mycket framgångsrikt. Få företag har dock fullständig koll på utbudet av utbildningar inom underhåll. Man känner till de lokala skolorna och det är inte ovanligt att sitta med i programråd för dessa. För att studenten skall få så bra förutsättningar som möjligt för att jobba med underhåll anser de flesta att utbildningen bör vara produktionsinriktad med inslag av underhållstänk snarare än en ren underhållsutbildning. Detta för att det krävs god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. De flesta är överens om att utbudet av utbildningar med fokus på underhåll är näst intill obefintligt.

11 HUR GÅR VI VIDARE? Undersökningen har visat att det finns i huvudsak tre områden med potential att bli bättre i rekryteringsarbetet; kommunikation, långsiktighet och samverkan. KOMMUNIKATION I en undersökning gjord av det internationella kontorsmöbelföretaget Steelcase framkommer att unga idag värderar ny teknik på arbetsplatsen högre än fina kontor och titlar. Man söker sig till företag och yrken som kan erbjuda alla de tekniska möjligheter man är van att hemma. 1 Underhåll är enligt de flesta i branschen ett roligt, varierande och utvecklande yrke. Det innebär ofta att jobba med just modern teknik men även att vara delaktig i förändringsarbete och att känna sig behövd på arbetsplatsen och i samhället. Denna bild har dock inte unga och utomstående. Det finns därför ett behov av att tydliggöra underhållsarbetets innehåll och syfte för att skapa ett större intresse för yrket. För att göra detta behöver man synas i rätt forum. Unga idag kommunicerar och hittar kunskap i stor utsträckning på internet och sociala medier. Denna undersökning visar att arbetsgivare är medvetna om detta men att få har agerat. Nedan följer två exempel på att det finns en stor potential för underhåll att stärka sin närvaro på internet. Många företag är duktiga på att marknadsföra sig som bra arbetsplatser med goda karriärsmöjligheter på sina hemsidor. Dock syns underhållsverksamheten sällan här utan fokus ligger istället på att lyfta fram andra områden. På Volvokoncernens hemsida till exempel, finns inte underhåll med bland deras nio karriärvägar. Den finns heller ingen information om underhåll under karriärvägen produktion. 2 Wikipedia, som används flitigt bland unga för informationssökning och där allmänheten bidrar med information, hänvisar till reparation vid en sökning på underhåll och ger följande, inte så uttömmande, beskrivning: Reparation är tekniskt underhåll av skadade föremål och anordningar. Man kan exempelvis reparera cyklar, möbler, TV-apparater, bilar, hus, leksaker och rymdraketer. Saker som man inte reparerar (till exempel glödlampor, plastpåsar och gem) är engångsartiklar som byts ut när de går sönder. Reparation är en del av underhåll. Denna verksamhet inkluderar också förebyggande inspektioner och utbyte av utslitna komponenter. För reparation och underhåll finns ofta handböcker. 3 Den engelska artikeln ger en betydligt mer omfattande bild om vad underhåll innebär. Det finns de som hävdar att underhåll lider av ett allmänt minskande intresse för att jobba i industrin, och att även det beror på en felaktig bild av att industrin är smutsig och statisk. Goda exempel på vad som gjorts för att motverka detta finns att hitta på internet. Exempel på detta är industrijobb.se, som tillhandahåller artiklar, nyheter, tips och lediga jobb i industrin. 4 Förutom att synas på internet finns det andra sätt att kommunicera. Några framgångsrika exempel som framkommit i undersökningen är att berätta för ungdomar på skolor vad 1 Källa: 2 Källa: 3 Källa: 4 Källa:

12 underhållsyrket innebär och att ordna öppet hus-dagar där man tar emot unga. Något som är viktigt och som många glömmer är att informera studievägledare och rektorer. Vet dessa personer inte något om underhåll så har de svårt att leda ungdomar till yrket. LÅNGSIKTIGHET Rekryteringsarbetet är i stor utsträckning reaktivt och drivs på många företag av akuta förändringar i behovet. Exempel på detta är teknikskiften som skapar nya kunskapskrav hos de anställda, vilket tvingar påtvingar åtgärder som kunde ha gjorts tidigare. Ett stort företag beskriver att övergången från reläer till PLC:er någon gång på 80-talet ställde helt nya krav på underhållspersonalens kompetens, vilket gjorde att man fick stora rekryteringsproblem. Stora insatser gjordes genom att påverka skolor och öppna upp portarna för ungdomar, vilket gav resultat på kort sikt. När det akuta problemet var löst blev man passiv i sitt arbete med kompetensförsörjning. Idag, när tekniken utvecklas mot nätverkskommunikation och fiberkablar, utspelar sig samma scenario igen. Eftersom ledtiden från åtgärd till en förändring på arbetsmarknaden är lång, kommer detta återigen att vålla stora problem. Detta är ett tydligt exempel på vikten av att vara proaktiv och ha en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Ett annat hot är kommande pensionsavgångar, vilket i fallet underhåll kan slå hårt. Medelåldern ofta är över 50 år vilket innebär att många kommer att sluta samtidigt. För att inte tappa kunskapen hos de erfarna personerna måste yngre människor slussas in successivt och lära sig av de äldre. Trots att de flesta är medvetna om detta så har få företag en strukturerad plan för hur man skall möta problemet. Lösningen borde vara att kontinuerligt ta in yngre personal och sänka medelåldern. Som utbildningsutbudet ser ut idag måste företagen ta hand om unga nyanställda och vara beredda att investera i dem. Det är svårt att hitta personer som har alla de egenskaper som önskas. Lösningen är inte att lämna över ansvaret på utbildningsväsendet utan företag måste själva ta ansvar och skapa de vägar som behövs. Kanske får man nöja sig med en del kritiska egenskaper hos de sökande som teknikintresse och rätt vilja och sedan jobba med kompetensutveckling internt. Det måste ses som en långsiktig investering och man bör ha en plan för varje individs kompetensutveckling. Ett företag i undersökningen som är framgångsrikt i sitt rekryteringsarbete beskriver att man har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Synsättet är att man idag jobbar med de rekryteringar man planerar att göra om tio år och funderar mycket på morgondagens kompetenskrav, yttre omständigheter i världen och ungas värderingar. Detta minskar risken för överraskningar och man slipper sätta in stora akuta åtgärder när det blir personalbrist. Företaget har insett att det inte finns några genvägar och man jobbar på många olika plan, till exempel med en egen skola, den lokala högskolan, interna utbildningar och samverkan med andra företag. Som undersökningen visade är det ovanligt att man anställer högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) personer på underhållsavdelningen. Förklaringarna som framkommit är bland annat att man inte försökt, inte velat eller inte sett ett behov. Eftersom den tekniska utvecklingen går framåt och ökade krav även ställs på analys och strategi kopplat till underhåll så är det viktigt att akademiker söker sig till området för att det skall kunna utvecklas på lång sikt. Det är också viktigt att visa för universitet och forskare att underhåll är ett viktigt område

13 att forska på. En stark koppling till universiteten bidrar med stor sannolikhet till ökad status på underhåll. SAMVERKAN Yrkestitlarna inom underhåll är många. Det finns få företag med samma benämningar och organisationsstruktur. Som det ser ut idag så innebär underhållstekniker på vissa företag tjänsteman och på vissa företag reparatör. Det finns även andra begrepp som är löst definierade, till exempel driftsäkerhetsingenjör. Som sökande är det svårt att veta vad jobbet innebär och vad som krävs. Som arbetsgivare kan du få många obehöriga sökande på grund av missförstånd. Som utbildare är det svårt att ta fram en utbildning för något som inte är tydligt definierat. Det finns alltså få tydliga vägar in i underhållsyrket. En standardisering av begrepp hade varit nyttigt. Det skulle göra det lättare för unga att se karriärvägar och jämföra jobb på olika företag och branscher utbildare att ta fram utbildningar som inte bara är riktade mot en arbetsgivare arbetsgivare att bedöma och jämföra arbetssökande Detta är inget som enstaka företag kan göra själva, utan många måste samverka. En väg framåt är att låta en gemensam resurs inventera yrkesrollerna på olika företag för att få en bättre överblick. Resultatet kan bli mer standardiserade yrkestitlar. Det kanske allra viktigaste samarbetet är det mellan företag och utbildare. Idag sker det ofta på regional nivå och utbildningar skräddarsys för att passa jobb på specifika företag. Rekryteringsfrågor är sällan något man samarbetar kring företag emellan. Vill man på allvar få igång en utberedning av underhållsutbildningar i landet och en förändrad syn underhållsyrket krävs att många företag tillsammans ställer sig bakom en sådan satsning.

14 METODBESKRIVNING För att genomföra undersökningen har nio djupintervjuer gjorts med beslutsfattare inom underhåll på följande företag: Parker Hannifin, SSAB EMEA, SKF, Volvo Lastvagnar, Saab Automobile, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Volvo Aero och Kinnarps. Intervjuerna var öppna och hade karaktären av en diskussion kring rekryteringssituationen. Intervjuerna kompletterades sedan med en enkätundersökning, se bilaga. Den sändes ut till ett tjugotal företag med olika storlek och geografisk placering i Sverige (se Figur 7) med uppmaning om att svara och vidarebefordra till relevanta kollegor på andra företag. Totalt erhöll 25 svar. Många svarade med utförliga kommentarer. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. FIGUR 7. RESPONDENTERNAS ARBETSORTER.

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Vilken skillnad vill just du göra? Energieffektivitet

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

BRANSCHREKRYTERINGSSTUDIE 2014

BRANSCHREKRYTERINGSSTUDIE 2014 @ungdomsb BRANSCHREKRYTERINGSSTUDIE 2014 TYPFÖRETAGET RÄKNAR MED OFÖRÄNDAT PERSONALANTAL Fråga: Totalt sett, hur många tror du att ni kommer vara i er organisation om tre år? Ungefär lika många som idag

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå?

STÖDPEDAGOGENS ROLL. Var befinner vi oss i Luleå? STÖDPEDAGOGENS ROLL Var befinner vi oss i Luleå? Identifierade frågeställningar 1/ Överenskommelse grund för stödpedagog SOSF2014:2 2/ Vilka eftergymnasiala kurser, program, YH, FHSK kan ingå, motsvarande

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande)

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) Annika Malm FFA konferens 2013-11- 22 CSR socialt ansvarstagande Vad är CSR? Vilka möjligheter skapar begreppet CSR och för vem? Vilka kopplingar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer