REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKRYTERING TILL UNDERHÅLL"

Transkript

1 REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. Filip Adielsson Hösten 2011 Version 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Sammanfattning... 4 Rekrytering... 4 Synen på egen personal... 4 Åtgärder... 4 Resultat... 5 Rekrytering... 5 Synen på egen personal... 8 Åtgärder... 9 Hur går vi vidare? Kommunikation Långsiktighet Samverkan Metodbeskrivning... 14

3 FÖRORD Många företag uttrycker en oro för att underhållsverksamheten idag har en alltför hög medelålder och att det är svårt att intressera unga för yrket. Underhåll är ett brett område med stor utvecklingspotential som starkt bidrar till att skapa en hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Området brottas dock med en del problem. Underhåll förknippas, felaktigt, av många med smutsigt arbete och omodern teknik. Inte minst media bidrar till denna bild när man likställer underhållsarbete med att städa och skrapa rost. Dessutom ses underhållsåtgärder ofta som en ren kostnad, när det snarare handlar om en långsiktig investering. Dessa problem fortplantar sig till kompetensförsörjningen. Att ha kompetent personal är naturligtvis en förutsättning för att driva ett framgångsrikt företag. Ny teknik och nya arbetssätt ersätter i viss mån gamla jobb, men skapar samtidigt nya som ofta kräver en ny typ av kompetens. Därför är det viktigt att vara proaktiv och ha en tydlig strategi för kompetensförsörjning. Under hösten 2011 genomförde SMGC en undersökning med syfte att kartlägga arbetsgivares syn på rekrytering, för att få en ökad kunskap i frågan och för att identifiera framgångsrika åtgärder. Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med beslutsfattare inom underhåll på svenska företag. Detta kompletterades med en enkätundersökning mot samma målgrupp med 25 respondenter. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. Rapporten är skriven med målet att vara öppen och objektiv för att skapa en sann bild över rekryteringssituationen. Denna version är den första och skall över tid utvecklas tillsammans med arbetsgivarna för att ge dessa en konkret och tydlig vägledning för sitt rekryteringsarbete. SMGC Sustainability and Maintenance Global Center är ett samverkansinitiativ där flera av Sveriges största industriföretag är aktiva. SMGC kan enklast beskrivas som en virtuell arbetsplats där företag, utbildare och myndigheter utbyter kunskaper, affärer och kontakter kopplade till underhåll och sustainability. Arbetet har utförts av Filip Adielsson, projektledare på SMGC. Tack till Lennart Svensson, Parker Hannifin, Inge Nilsson, SSAB EMEA, Henric Widén, SKF, Hans Wall, Volvo Lastvagnar, Göran Eriksson, Saab Automobile, Mattias Nyström, SKB, Andreas Carlsson, EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Morgan Sjögren, Volvo Aero och Mikael Carlstedt, Kinnarps för att ni tagit er tid att bidra mer era erfarenheter och kunskaper samt till ni som deltagit i enkätundersökningen. Tack även till Ulf Sandberg, Högskolan Väst och Anders Källström, SMGC för synpunkter. Trollhättan i januari 2012 Filip Adielsson

4 SAMMANFATTNING REKRYTERING 88 % av företagen upplever att man har svårt att rekrytera personal till underhåll medan 56 % upplever rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem. Enligt samtliga intervjuade arbetsgivare stämmer inte ungas bild av underhåll överens med verkligheten; bilden av underhåll är att det är ett statiskt och smutsigt arbete och många unga känner endast till beskärda delar av området. Arbetsmarknaden för underhåll är nästan uteslutande lokal eller regional. Enligt de flesta arbetsgivare bör grundutbildningar snarare vara produktion med inriktning mot underhåll än rena underhållsutbildningar, då det krävs en god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. Många företag är duktiga på att utnyttja sitt varumärke för att intressera ungdomar för företaget i allmänhet men inte för underhållsverksamheten i synnerhet. Underhåll är ett svårt område att rekrytera till då det ofta ställs krav på en mix av goda praktiska färdigheter och en teoretisk utbildning. Trots att de flesta företag inte har direkta behov av att anställa ser man rekrytering till underhåll som en stor utmaning. Många oroar sig för kommande pensionsavgångar. SYNEN PÅ EGEN PERSONAL ÅTGÄRDER Medelåldern på underhållsavdelningen är ofta över 50 år och det anses viktigt att sänka denna. Personalomsättningen är ofta väldigt låg, få slutar frivilligt och många trivs med sitt jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. Även om underhåll är ett generiskt område så finns det stora variationer i yrkestitlar och organisation på företagen. En av anledningarna till detta är avsaknad av benchmarking, och man jobbar på som man alltid gjort. Underhållschefens drömpersonal har ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan fixa de svåraste felen, är duktig på konstruktion, har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull och har social kompetens, förändringsbenägen, problemlösare, god lyssnare. Underhåll som område är på vissa företag respekterat och attraktiv internt och på vissa företag ser man ner på underhållspersonalen. Detta beror i stor utsträckning på om man erbjuder underhållspersonalen att delta i förbättringsarbete och skapa varierande arbetsuppgifter. 88 % av företagen har en långsiktig plan för kompetensförsörjning men ingen upplever att den fungerar Mycket bra. Framgångsrika externa metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. Ledtiden för ovanstående insatser är lång, vilket kräver planering och en långsiktig strategi. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter.

5 RESULTAT REKRYTERING 88 % av de i undersökningen tillfrågade personerna upplever rekrytering till underhåll som ett problem. Det mest efterfrågade kompetensområdet är elektronik (elektriker, maskinelektriker, elmekaniker, elingenjörer, industrielektriker), som 56 % nämner bland de personer som är svårast att få tag på. Elektriker med rätt kompetens och erfarenhet upplevs som väldigt eftertraktade på marknaden. En förklaring bristen är ökade krav på kunskaper som växer i takt med den tekniska utvecklingen, till exempel kunskaper inom PLC-programmering. Andra yrkeskategorier som upplevs vara svåra att rekrytera inom är mekaniker, underhållschefer och automationsingenjörer. Gemensamt för alla ovanstående är att få sökande lever upp till kraven på utbildning och erfarenhet. Företag får helt enkelt vara beredda på att investera i en inlärningsperiod för många nyanställda. Värt att notera är yrkestitlarna är många inom underhåll. I undersökningen har det till exempel uppkommit minst fem olika benämningar på elektriker. Många företag har samlingsnamn för alla personer på underhållsavdelningen, till exempel melare, underhållspersonal eller elmek. Den vanligaste uppdelningen är dock el och mek. Många nämner även ingenjörer och tekniker som svåra att få tag på. Dessa tjänster kan innebära i princip allt mellan hands-onreparatör och ren tjänsteman beroende på vem du frågar. Företagets val av yrkestitlar beror i stor utsträckning på tradition och man jämför sig sällan med andra företag. FIGUR 1. UPPLEVER DU REKRYTERING TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM) FIGUR 2. UPPLEVER DU REKRYTERING AV UNGA TILL UNDERHÅLL SOM ETT PROBLEM? (1 = INGET PROBLEM ALLS, 6 = MYCKET STORT PROBLEM)

6 Ur figurerna ovan framkommer att genomsnittet upplever problemet med rekrytering i allmänhet som 4,5 av 6 och problemet med att rekrytera unga som 3,5 av 6. Efter att ha granskat graferna i Figur 1 och 2 kan man ställa sig frågan om genomsnittet gäller för alla företag. Naturligtvis finns det undantagsfall men nedan har två parametrar undersökts närmare, företagets storlek och företagets arbetskommun. TABELL 1. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM FÖR FÖRETAG MED MINDRE ÄN RESPEKTIVE MER ÄN 1000 ANSTÄLLDA. Antal anställda på företaget Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < 1000 anställda 4,6 3,9 > 1000 anställda 4,5 3,4 TABELL 2. UPPLEVT REKRYTERINGSPROBLEM HOS FÖRETAG I KOMMUNER MED MINDRE ÄN RESPEKTIVER MER ÄN INVÅNARE. Antal invånare i kommunen Upplever du rekrytering av personal till underhåll som ett problem? Upplever du rekrytering av unga personer till underhåll som ett problem? < invånare 4,5 3,3 > invånare 4,6 4,1 De största avvikelserna gäller rekrytering av unga där mindre företag och företag i kommuner med mer än anställda upplever ett större problem. En förklaring som framkommit är att ungdomar i större städer har andra värderingar och fler alternativ vad gäller karriär än exempelvis ungdomar i bruksorter. Företagens största utmaningar vad gäller rekrytering till underhåll är enligt dem själva: Att få tag på kompetent personal. Att hitta en balans mellan ungdomar och erfarna medarbetare och mellan könen. Att själv eller i samarbete med andra företag utveckla utbildningsvägar och lärlingsprogram som överensstämmer med kraven på den arbetskraft man behöver. Att skapa attraktiva jobb med dynamiska arbetsuppgifter. Att hitta kommunikationsvägar för att visa att det är roligt och utvecklande att jobba med underhåll. Att få tag på specialister. Att finna strukturerade sätt och kunskap om att inskola ny personal samt avsätta resurser för detta. Sättet man annonserar ut nya tjänster på varierar kraftigt. En del lyfter på luren och ringer någon man känner, en del rekryterar majoriteten av personalen internt från produktion och andra annonserar externt i tidningar och på nätet. Anledningen till variationerna är att vissa företag har som filosofi att underhållspersonal måste ha jobbat i produktion för att ha tillräcklig förståelse för de interna processerna medan andra måste använda alla tillgängliga kanaler för att

7 över huvud taget få några sökande. Dock vänder sig i stort sett alla till den lokala eller regionala arbetsmarknaden. Vad gäller rekrytering av högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) till underhåll så är det ovanligt. 44 % uppger att det är mycket ovanligt att man anställer högutbildade. FIGUR 3. HUR VANLIGT ÄR DET ATT MAN REKRYTERAR CIVILINGENJÖRER ELLER MOTSVARANDE TILL UNDERHÅLL? (1 = ALDRIG, 6 = VÄLDIGT VANLIGT) Ett antal förklaringar har framkommit under intervjuerna: Underhållsavdelningen historiskt har varit rädda för förändring, och inte vill ha dit högutbildade som ifrågasätter den befintliga arbetsstrukturen. Underhållschefen är själv ofta en god praktiker utan teoretisk utbildning och vill inte bli ifrågasatt. Underhållschefer har uttryckt oro för att anställa högutbildade då de upplever sannolikheten för att dessa personer skall gå vidare till andra uppdrag för snabbt är hög. Det finns ingen användning för högutbildade på underhållsavdelningen. Man har inte försökt rekrytera högutbildade till underhåll. Det är svårt att få personer med akademisk utbildning att förstå det roliga med yrket.

8 SYNEN PÅ EGEN PERSONAL Även om det är tydligt att de flesta upplever rekrytering till underhåll som ett problem så är det flera företag som inte anställt särskilt många personer de senaste åren. Det kan bero på att det finns en stor oro för kommande pensionsavgångar. Medelåldern är på många företags underhållsavdelningar över 50 år och det uppfattas som viktigt att aktivt försöka sänka denna. Personalomsättningen är i regel väldigt låg få säger upp sig frivilligt. En vanlig förklaring är att folk trivs med sina jobb. Kvinnor som jobbar med underhåll är sällsynt. FIGUR 4. HUR VIKTIGT ÄR DET ATT SÄNKA MEDELÅLDERN PÅ UNDERHÅLLSAVDELNINGEN? Om underhållschefer får beskriva sin drömpersonal så har denne ingenjörsutbildning, är väldigt duktig praktiskt och kan laga de svåraste felen, är duktig på konstruktion och har gedigen erfarenhet. Personlighetsmässigt är denne serviceminded, har ett brinnande teknikintresse, ansvarsfull, har god social kompetens, är förändringsbenägen, är en problemlösare och en god lyssnare. Mixen av en teoretisk utbildning och goda praktiska kunskaper är mest eftertraktat och svårt att få tag på. Antagligen eftersom det finns få utbildningar som ger dessa egenskaper. Arbetsgivare är överens om att ungas bild av underhåll inte överensstämmer med verkligheten. Få företag jobbar aktivt med att förändra detta. Man är medvetna om att internet och sociala medier används flitigt av unga men har inte reflekterat över sin närvaro där. Bilden som framkommit är: Få unga känner till bredden på underhållsområdet, utan snarare vissa beskärda specialistdelar. Underhåll associeras med reparatörer i smutsiga miljöer. Underhåll uppfattas som ett statiskt område som alltid sett likadant ut och alltid kommer att göra. Underhåll förknippas inte med att göra karriär, utan man slår tidigt i taket.

9 ÅTGÄRDER I intervjuerna fanns att framgångsrika metoder för att säkra kompetensförsörjningen har varit att samarbeta med andra företag, visa upp sig för ungdomar, påverka befintliga utbildare samt driva egna lärlings- och gymnasieskolor. När resurser och kunskap för detta inte kunnat finnas internt på företaget så har samverkan med andra företag varit en lösning. Många företag gör interna åtgärder som är positiva för underhållspersonalen, till exempel förbättringsarbete, kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter. Detta är man dock dåliga på att förmedla inom och utom företaget. 88 % av de tillfrågade personerna anser att företaget där man arbetar har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. FIGUR 5. HAR ERT FÖRETAG EN LÅNGSIKTIG PLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING? På frågan om hur nöjda företagen är med sina kompetensförsörjningsprogram fås följande svar, dvs. 68 % hamnar på övre halvan. Dock ansåg ingen det fungera mycket bra. FIGUR 6. HUR VÄL TYCKER DU ATT ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FUNGERAR? (1 = INTE ALLS, 6 = MYCKET BRA)

10 Aktiviteter som finns i företagens kompetensförsörjningsprogram är följande: TABELL 3. VILKA ÅTGÄRDER JOBBAR NI MED I ERT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM? Samarbete med högskolor 72% Samarbete med yrkeshögskolor (YH/KY) 72% Samarbete med gymnasieskolor 72% Samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor 32% Anordnar öppet hus -aktiviteter 44% Tar emot studenter för praktik 92% Tar emot studenter för examensarbeten 96% Egen skola 36% Eget lärlingsprogram 20% Annat 8% Det kan alltså konstateras att samarbete med andra företag kring rekryteringsfrågor en åtgärd som är relativt ovanligt medan i princip alla företag tar emot studenter för praktik och examensarbeten. Vad gäller att samarbeten med skolor visar sifforna att sju av tio gör detta, men graden av engagemang varierar. Vissa företag har blivit inbjudna av skolor att låna ut sitt varumärke och ta emot praktikanter medan andra är mer aktiva och påverkar själva utbildningsinnehåll etc. Ett företag i undersökningen har till och med en utarbetad strategi för vilka skolor i Sverige som är bäst att samarbeta med på olika nivåer (från gymnasier till doktorandutbildningar), vilket har visat sig mycket framgångsrikt. Få företag har dock fullständig koll på utbudet av utbildningar inom underhåll. Man känner till de lokala skolorna och det är inte ovanligt att sitta med i programråd för dessa. För att studenten skall få så bra förutsättningar som möjligt för att jobba med underhåll anser de flesta att utbildningen bör vara produktionsinriktad med inslag av underhållstänk snarare än en ren underhållsutbildning. Detta för att det krävs god kunskap om produktion för att bli framgångsrik i underhållsarbetet. De flesta är överens om att utbudet av utbildningar med fokus på underhåll är näst intill obefintligt.

11 HUR GÅR VI VIDARE? Undersökningen har visat att det finns i huvudsak tre områden med potential att bli bättre i rekryteringsarbetet; kommunikation, långsiktighet och samverkan. KOMMUNIKATION I en undersökning gjord av det internationella kontorsmöbelföretaget Steelcase framkommer att unga idag värderar ny teknik på arbetsplatsen högre än fina kontor och titlar. Man söker sig till företag och yrken som kan erbjuda alla de tekniska möjligheter man är van att hemma. 1 Underhåll är enligt de flesta i branschen ett roligt, varierande och utvecklande yrke. Det innebär ofta att jobba med just modern teknik men även att vara delaktig i förändringsarbete och att känna sig behövd på arbetsplatsen och i samhället. Denna bild har dock inte unga och utomstående. Det finns därför ett behov av att tydliggöra underhållsarbetets innehåll och syfte för att skapa ett större intresse för yrket. För att göra detta behöver man synas i rätt forum. Unga idag kommunicerar och hittar kunskap i stor utsträckning på internet och sociala medier. Denna undersökning visar att arbetsgivare är medvetna om detta men att få har agerat. Nedan följer två exempel på att det finns en stor potential för underhåll att stärka sin närvaro på internet. Många företag är duktiga på att marknadsföra sig som bra arbetsplatser med goda karriärsmöjligheter på sina hemsidor. Dock syns underhållsverksamheten sällan här utan fokus ligger istället på att lyfta fram andra områden. På Volvokoncernens hemsida till exempel, finns inte underhåll med bland deras nio karriärvägar. Den finns heller ingen information om underhåll under karriärvägen produktion. 2 Wikipedia, som används flitigt bland unga för informationssökning och där allmänheten bidrar med information, hänvisar till reparation vid en sökning på underhåll och ger följande, inte så uttömmande, beskrivning: Reparation är tekniskt underhåll av skadade föremål och anordningar. Man kan exempelvis reparera cyklar, möbler, TV-apparater, bilar, hus, leksaker och rymdraketer. Saker som man inte reparerar (till exempel glödlampor, plastpåsar och gem) är engångsartiklar som byts ut när de går sönder. Reparation är en del av underhåll. Denna verksamhet inkluderar också förebyggande inspektioner och utbyte av utslitna komponenter. För reparation och underhåll finns ofta handböcker. 3 Den engelska artikeln ger en betydligt mer omfattande bild om vad underhåll innebär. Det finns de som hävdar att underhåll lider av ett allmänt minskande intresse för att jobba i industrin, och att även det beror på en felaktig bild av att industrin är smutsig och statisk. Goda exempel på vad som gjorts för att motverka detta finns att hitta på internet. Exempel på detta är industrijobb.se, som tillhandahåller artiklar, nyheter, tips och lediga jobb i industrin. 4 Förutom att synas på internet finns det andra sätt att kommunicera. Några framgångsrika exempel som framkommit i undersökningen är att berätta för ungdomar på skolor vad 1 Källa: 2 Källa: 3 Källa: 4 Källa:

12 underhållsyrket innebär och att ordna öppet hus-dagar där man tar emot unga. Något som är viktigt och som många glömmer är att informera studievägledare och rektorer. Vet dessa personer inte något om underhåll så har de svårt att leda ungdomar till yrket. LÅNGSIKTIGHET Rekryteringsarbetet är i stor utsträckning reaktivt och drivs på många företag av akuta förändringar i behovet. Exempel på detta är teknikskiften som skapar nya kunskapskrav hos de anställda, vilket tvingar påtvingar åtgärder som kunde ha gjorts tidigare. Ett stort företag beskriver att övergången från reläer till PLC:er någon gång på 80-talet ställde helt nya krav på underhållspersonalens kompetens, vilket gjorde att man fick stora rekryteringsproblem. Stora insatser gjordes genom att påverka skolor och öppna upp portarna för ungdomar, vilket gav resultat på kort sikt. När det akuta problemet var löst blev man passiv i sitt arbete med kompetensförsörjning. Idag, när tekniken utvecklas mot nätverkskommunikation och fiberkablar, utspelar sig samma scenario igen. Eftersom ledtiden från åtgärd till en förändring på arbetsmarknaden är lång, kommer detta återigen att vålla stora problem. Detta är ett tydligt exempel på vikten av att vara proaktiv och ha en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Ett annat hot är kommande pensionsavgångar, vilket i fallet underhåll kan slå hårt. Medelåldern ofta är över 50 år vilket innebär att många kommer att sluta samtidigt. För att inte tappa kunskapen hos de erfarna personerna måste yngre människor slussas in successivt och lära sig av de äldre. Trots att de flesta är medvetna om detta så har få företag en strukturerad plan för hur man skall möta problemet. Lösningen borde vara att kontinuerligt ta in yngre personal och sänka medelåldern. Som utbildningsutbudet ser ut idag måste företagen ta hand om unga nyanställda och vara beredda att investera i dem. Det är svårt att hitta personer som har alla de egenskaper som önskas. Lösningen är inte att lämna över ansvaret på utbildningsväsendet utan företag måste själva ta ansvar och skapa de vägar som behövs. Kanske får man nöja sig med en del kritiska egenskaper hos de sökande som teknikintresse och rätt vilja och sedan jobba med kompetensutveckling internt. Det måste ses som en långsiktig investering och man bör ha en plan för varje individs kompetensutveckling. Ett företag i undersökningen som är framgångsrikt i sitt rekryteringsarbete beskriver att man har en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Synsättet är att man idag jobbar med de rekryteringar man planerar att göra om tio år och funderar mycket på morgondagens kompetenskrav, yttre omständigheter i världen och ungas värderingar. Detta minskar risken för överraskningar och man slipper sätta in stora akuta åtgärder när det blir personalbrist. Företaget har insett att det inte finns några genvägar och man jobbar på många olika plan, till exempel med en egen skola, den lokala högskolan, interna utbildningar och samverkan med andra företag. Som undersökningen visade är det ovanligt att man anställer högutbildade (civilingenjörer eller motsvarande) personer på underhållsavdelningen. Förklaringarna som framkommit är bland annat att man inte försökt, inte velat eller inte sett ett behov. Eftersom den tekniska utvecklingen går framåt och ökade krav även ställs på analys och strategi kopplat till underhåll så är det viktigt att akademiker söker sig till området för att det skall kunna utvecklas på lång sikt. Det är också viktigt att visa för universitet och forskare att underhåll är ett viktigt område

13 att forska på. En stark koppling till universiteten bidrar med stor sannolikhet till ökad status på underhåll. SAMVERKAN Yrkestitlarna inom underhåll är många. Det finns få företag med samma benämningar och organisationsstruktur. Som det ser ut idag så innebär underhållstekniker på vissa företag tjänsteman och på vissa företag reparatör. Det finns även andra begrepp som är löst definierade, till exempel driftsäkerhetsingenjör. Som sökande är det svårt att veta vad jobbet innebär och vad som krävs. Som arbetsgivare kan du få många obehöriga sökande på grund av missförstånd. Som utbildare är det svårt att ta fram en utbildning för något som inte är tydligt definierat. Det finns alltså få tydliga vägar in i underhållsyrket. En standardisering av begrepp hade varit nyttigt. Det skulle göra det lättare för unga att se karriärvägar och jämföra jobb på olika företag och branscher utbildare att ta fram utbildningar som inte bara är riktade mot en arbetsgivare arbetsgivare att bedöma och jämföra arbetssökande Detta är inget som enstaka företag kan göra själva, utan många måste samverka. En väg framåt är att låta en gemensam resurs inventera yrkesrollerna på olika företag för att få en bättre överblick. Resultatet kan bli mer standardiserade yrkestitlar. Det kanske allra viktigaste samarbetet är det mellan företag och utbildare. Idag sker det ofta på regional nivå och utbildningar skräddarsys för att passa jobb på specifika företag. Rekryteringsfrågor är sällan något man samarbetar kring företag emellan. Vill man på allvar få igång en utberedning av underhållsutbildningar i landet och en förändrad syn underhållsyrket krävs att många företag tillsammans ställer sig bakom en sådan satsning.

14 METODBESKRIVNING För att genomföra undersökningen har nio djupintervjuer gjorts med beslutsfattare inom underhåll på följande företag: Parker Hannifin, SSAB EMEA, SKF, Volvo Lastvagnar, Saab Automobile, Svensk Kärnbränslehantering (SKB), EuroMaint Industry (numera COOR Service Management), Volvo Aero och Kinnarps. Intervjuerna var öppna och hade karaktären av en diskussion kring rekryteringssituationen. Intervjuerna kompletterades sedan med en enkätundersökning, se bilaga. Den sändes ut till ett tjugotal företag med olika storlek och geografisk placering i Sverige (se Figur 7) med uppmaning om att svara och vidarebefordra till relevanta kollegor på andra företag. Totalt erhöll 25 svar. Många svarade med utförliga kommentarer. Respondenterna kom från olika branscher, exempelvis stålindustri, kärnkraft, tillverkningsindustri och service. Företagens storlek varierade mellan 300 och anställda. FIGUR 7. RESPONDENTERNAS ARBETSORTER.

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer