ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009"

Transkript

1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING

2 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Översiktsplanens handlingar Översiktsplanens allmänna syfte Den nu aktuella översynens syfte Förestående planeringsbehov VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL Befolkning Näringsliv Social service Utbildning Pågående markanvändning detaljplaner och förordnanden ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN Allmänna intressen Tätortsutbyggnad Bebyggelse på landsbygden Jordbruk Skogsbruk Rennäringen Torv, grus och bergtäkter Vattenanläggningar, vattenbruk Avloppsanläggningar Turism och friluftsliv Fritidsfiske Fritidsbebyggelse Strandskyddsbestämmelser Naturvård Kulturmiljövård Vägar Järnvägar Sjöfart Teleledningar Renhållning... 17

3 Totalförsvarets intressen Strategiskt område Energiplanering PLANKARTANS REDOVISNING MED TILLHÖRANDE REKOMMENDATIONER OCH FÖRORDNANDEN Naturreservat Natura 2000 områden Riksintressen allmänt Riksintressen naturvård, rörligt friluftsliv Riksintresse kulturmiljö Övriga riksintressen KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING Jord och skogsbruk (JS) Jord och skogsbruk, fritidsbebyggelse (JSb) Sjöar mycket lämpade för friluftsliv Stambanan och Botniabanan (Jv) Europaväg 4 (F) Skyddsområde för vattentäkt Kraftledningar med skyddszoner (SZ) Ålidbergets skidanläggning (Skid) Friluftsområde (Fril) Ridanläggning (Rid) Renhållning Strategiskt område Rennäringens riksintresseområde Bergtäkter (Berg) MELLANKOMMUNALA INTRESSEN HÄLSA OCH SÄKERHET Markradon Ras och skredrisker, översvämningar MILJÖMÅL OCH MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGAR KARTA BILAGA 1 Naturreservat, Natura 2000-områden, Riksintressen

4 3 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN INLEDNING 1.1 Översiktsplanens handlingar Översiktsplanens (ÖPL) handlingar är framtagna i digital form och finns utlagda på kommunens hemsida. Den består av denna beskrivning med översiktlig miljökonsekvensbedömning, en plankarta omfattande hela kommunen, karta i två delar som redovisar fördjupning för Nordmaling-Levar- Olofsfors respektive Rundvik. Papperskopior i skala 1: resp. 1:5.000 finns tillgängliga på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. I föreliggande utgåva är kartorna förminskade. 1.2 Översiktsplanens allmänna syfte Översiktsplanen sammanfattar väsentliga delar av kommunens önskade utveckling i ett tidsperspektiv på år. Riksintressen och övriga allmänna intressen ska i planen tillgodoses i enlighet med vad som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Planen ska tjäna som underlag vid kommunens prövning av lov enligt PBL och vid andra väsentliga beslut som avser användning av mark och vatten. Planen utgör vidare ett tungt, kommunalt dokument vid förhandling och beslut gällande frågor på regional nivå. Översiktsplanen är inte bindande för efterkommande beslut. Den påverkar däremot dessa beslut med olika kraft, beroende på hur tydlig och välmotiverad planen är i det aktuella fallet. Planarbetet ska drivas som en kontinuerlig process inom kommunen med ett kommunalt ställningstagande av fullmäktige under var mandatperiod. Bearbetningar och revideringar kan således ske underhand i sådana avsnitt där nya eller förändrade förutsättningar så motiverar. En sådan revidering, med avseende på Botniabanans dragning, gjordes senast Den nu aktuella översynens syfte Aktuell översynen av ÖPL motiveras främst av att det nu är viktigt att planmässigt tillvarata de utvecklingsmöjligheter som pågående utbyggnad av Botniabanan erbjuder kommunen. Detta sker främst i de ovan nämnda fördjupningsdelarna för Nordmaling-Levar- Olofsfors respektive Rundvik. Där analyseras kommunens förutsättningar närmare och motiveras planens förslag till förändringar. Härutöver finns behov av att i ÖPL redovisa förestående, stora vindkraftutbygg-nad vid Gabrielsberget inom kommunen.

5 4 I övriga delar har den kommunomfattande kartan och beskrivningen uppdaterats utifrån den tidigare ÖPLs disposition. 1.4 Förestående planeringsbehov I ett nästa steg bedöms en fördjupad ÖPL (Kustplan) krävas för kommunens hela kustområde. I denna bör en balanserad, långsiktigt hållbar, avvägning göras mellan områdets ofta mycket känsliga naturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och den ökande efterfrågan på såväl del- som helårsboende. En inventering för detta ändamål är utförd. För att inte föregripa kommande fördjupningsarbete har i denna ÖPL det kustområde markerats inom vilket frågor rörande bygglov bör prövas med stort hänsynstagande till de värden som kustinventeringen redovisar. För Järnäsklubb med omgivningar finns en 1990 antagen fördjupning av översiktsplanen. Här pågår nu arbete med ett nytt planprogram vilket antingen kan fullföljas separat eller inarbetas i kustplanen. HELA KOMMUNEN 2 VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL 2.1 Befolkning Befolkningen i Nordmalings kommun uppgick 2007 till invånare varav 50,6% män och 49,4 % kvinnor. Befolkningsförändringarna har under de senaste decennierna varierat från minskning i början av 1980-talet till ökning med 300 personer fram till mitten på 1990-talet varefter minskning åter skett med ca 65 personer per år. Födelsetalen för kommunen ligger över riksgenomsnittet men överträffas av dödstalen vilket är orsak till huvuddelen av senaste decenniets befolkningsminskning. Flyttningsnettot har varierat mellan in- och utflyttning under samma period men utflyttningen överväger och domineras av ungdomar, främst kvinnor, i åldrarna 19 till 26 år. Genomsnittsåldern i Nordmaling är drygt 44 år vilket ligger tre år över riksgenomsnittet. Antalet barn och ungdomar från 12 till18 år har under ett par decennier legat relativt konstant runt 110 barn per årsklass medan antalet barn i de yngre årsklasserna under senaste decenniet sjunkit till årsklasser mellan Jämfört med riket som helhet har Nordmalings kommun i dag ett underskott på barn under 10 år, ett visst överskott på ungdomar upp till 20 år, ett kraftigt underskott i åldersklasserna 20 till 50 år och ett motsvarande överskott på personer över denna ålder. Se figur nedan. I Befolkningsprognos (se vidare kommunens hemsida) görs bedömningen att kommunens folkmängd kommer att fortsätta minska fram till 2017 om än i en något avtagande takt.

6 5 Kommunens målsättning är att i snabbare takt vända befolkningsutvecklingen till positiva tal. Åtgärder bör därför dels prioriteras för att få den ännu relativt stora ungdomskullen att stanna i kommunen, dels, att i kraft av Nordmalings nu förestående utvecklingsmöjligheter, locka nya och redan i regionen boende invånare att bosätta sig här. 2.2 Näringsliv BAKGRUND Nordmalings kommun är ett av de tidigaste industrialiserade områdena i Norrland genom tillkomsten av järnhanteringen vid Olofsfors Bruk, på 1700 talet. Tack vare de skogstillgångar som tilldelats Olofsfors Bruk kunde sågverksnäringen få ett starkt fotfäste inom kommunen under 1800-talet. Under 1900-talets första hälft skedde sedan en komplettering av sågverksrörelsen med en träfiberindustri som kunde vidareförädla sågverkrörelsernas biprodukter. Efter andra världskriget har dessutom en mycket livskraftig och kompletterande träförädlings- och verkstadsindustri vuxit fram genom närvaron av basindustrierna inom kommunen. Vidare har ett antal större företag utvecklats i kommunen inom andra branscher t ex transport, livsmedel och besöksnäring. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som fortfarande, både direkt och indirekt, är den avgörande plattformen för kommunmedborgarnas försörjning.

7 6 Under 1900-talet och då främst dess senare hälft kunde således moderna och livskraftiga samhällen växa fram inom kommunen. Detta till stor del beroende på den relativt tidigt startade industrialiseringen och därmed starka tillväxten. Denna tillväxt kunde alltså ske trots att de viktiga areella näringarna, i likhet med övriga Norrland, upplevt en kraftig sysselsättningsminskning med en tillhörande utarmning av den perifera glesbygden. Ovan nämnda relativt lyckosamma utveckling och med tillhörande tillväxt har bl a kunnat ske genom att de för var tid optimala energi- och logistikförutsättningarna kunde erbjudas inom kommunen d v s älvar och hamnar och senare även järnväg och riksväg. NULÄGE Nordmalings kommun upplever just nu starten av en ny epok med nya och moderna infrastrukturinsatser, som komplement till de ovan nämnda: 1) Botniabanan 2) Tillkomsten av det kraftiga bredbandet för IT kommunikation 3) Förbättrad och därmed trafiksäkrare E4 mellan Umeå och Örnsköldsvik Dessutom håller en för Sverige ny regional storstad Umeå-, den tredje efter Göteborg och Malmö, att växa fram i kommunens absoluta närhet. Detta kommer att än en gång ge kommunen och dess näringsliv goda möjligheter att ligga i framkant när det gäller tillväxten i Sverige. I kommunens näringslivsprogram *) redovisas de generella och företagsspecifika åtgärder som bör vidtas för att på ett optimalt sätt kunna ta tillvara dessa möjligheter. Hög planberedskap och tillgång till byggbar mark för näringslivsändamål där efterfrågan finns och beräknas finnas är två kriterier som i hög grad berör kommunens ÖPL. I fördjupningarna för Nordmaling och Rundvik redovisas aktuell planering för detta ändamål samt principer för hur god markhushållning och en tilltalande miljö ska kunna åstadkommas. 2.3 Social service Den kommunala servicen inom socialtjänstens område ska utformas så att varje individ garanteras en trygghet i enlighet med de lagar som reglerar området. Kommunen är skyldig att verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Kommunens målsättning är att äldre personer ska erbjudas goda bostäder och att de skall få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen inrättar särskilda boendeformer med service och omvårdnad för äldre som

8 7 är i behov av särskilt stöd. För dessa ändamål finns boendeformer för äldre i kvarteret Hemmet - Strandholmen och Tallbacken i Nordmaling, Juliagården i Norrfors, Tobiasgården i Gräsmyr samt Ankaret i Rundvik. För personer med funktionshinder gäller att kommunen ska medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta boende med särskild service för dem som till följd av svårigheter behöver ett sådant. Socialförvaltningen har fyra gruppbostäder för funktionshindrade. Dessa boenden är belägna vid respektive Kungsvägen, Hantverkargatan, Hemvägen och Envägen vilka vägar också fått ge dem namn. I kvarteret Draken finns dessutom Korttidsboende och Trapphusboende för personer som är i behov av särskilt stöd. Reserverad mark för utbyggnad av äldreboende finns i anslutning till Juliagården i Norrfors och Tobiasgården i Gräsmyr. 2.4 Utbildning Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet styrs av FNs barnkonvention, kommunallagen, skollagen och läroplanerna för respektive verksamhetsform. Kommunen har antagit en skolplan för åren som är ett politiskt måldokument och ett komplement till statens styrdokument. All verksamhet i kommunens barnomsorg/skolor ska kännetecknas av en god fysisk och psykisk arbetsmiljö och är till för alla, oavsett kön, etnisk eller social bakgrund. Grundinställningen ska vara att alla är lika mycket värda. Kunskap är en förutsättning för demokrati. Människans kunskap, kreativitet och demokratiska fostran kommer att vara av avgörande betydelse för såväl den enskildes som kommunens framgång i ett samhälle i snabb och ständig förändring. VISION Kommunens barnomsorg/skolor ska ge alla barn och ungdomar goda möjligheter att utvecklas till kreativa, företagsamma och motiverade individer, som aktivt kan delta i samhällets fortsatta utveckling. Barnets nyfikenhet och upptäckarglädje ska tas tillvara i all verksamhet. Individuella utvecklingsplaner och/eller åtgärdsprogram ska finnas som ett stöd i detta arbete. Utveckling och lärande ska ses i ett helhetsperspektiv. Grunden för det livslånga lärandet läggs i barnomsorg och skola. För den vuxenstuderande ska villkoren för möjlighet till komplettering av ämnen som behövs för högskoleutbildning tydliggöras. Den som inte har fullständiga och godkända betyg ska stimuleras och få hjälp att uppnå detta. Ett mål är att erbjuda vuxenutbildning på distans.

9 8 Fortsatt utveckling av folk- och skolbiblioteket för att tillgodose behoven från barn- till vuxenålder. Kommunala musikskolans roll som kulturbärare och stimulansfaktor ska ges förutsättningar att utvecklas. 2.5 Pågående markanvändning - detaljplaner och förordnanden Den arealmässigt dominerande användningen av marken inom kommunen avser jordoch skogsbruk. En relativt liten del ianspråktas för bebyggelse och anläggningar för bostäder, industri, service m m. Här finns ofta detaljplaner upprättade som närmare reglerar markens nyttjande. Markanvändningen styrs också inom vissa delar av kommunen av särskilda förordnanden enligt nedan. Detaljplaner finns för delar av Nordmaling - Levar, Olofsfors, Rundvik, Lögdeå, Håknäs, Håknäsbacken, Gräsmyr och Nyåker. Vidare finns detaljplaner för vissa fritidsbebyggelseområden vid kusten samt för en vindkraftspark på Gabrielsberget. Inom kommunen finns 8 Natura 2000-områden. 6 av dessa utgör naturreservat: - Kronören: vackert skärgårdsområde rikt på öar och skär. - Torsmyran: storslaget myrområde. - Hummelholm: älvlandskap med frodiga lövängar. - Långrumpskogen: unikt urskogsområde i kustregionen. - Lidbergs- och Storrisberggrottorna: urbergsgrottor. - Lögde- och Öreälv: meandrande, riksintressanta älvar med lax och havsöring. Verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsplikten syftar till att områdets höga naturvärden inte ska förstöras. För reservaten finns dessutom speciella skötselföreskrifter. För sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd förordnande enligt kap 7 16 Miljöbalken. För Europaväg 4 gäller utsträckt byggnadsförbud enligt väglagen till 30 meter från vägområdet. Sådana byggnadsföretag som inte erfordrar bygglov prövas av Vägverket.

10 9 3 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN 3.1 Allmänna intressen I kap 2 i PBL anges vilka allmänna intressen som kommunen skall ta hänsyn till vid planläggning. Där hänvisas också till Miljöbalken i vilken ytterligare allmänna intressen anges. Vissa av dessa intressen har bearbetats eller tillkommit sedan den förra kommunala översiktsplaneringen gjordes varför en genomgång görs i detta avsnitt. Stora opåverkade- samt ekologiskt särskilt känsliga områden Av Miljöbalken 3:2 och 3:3 framgår följande: Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Arbetet med att skydda värdefull och opåverkad natur inom kommunen pågår med bland annat bildande av ytterligare naturreservat både i den marina och den terresta miljön samt genom arbetet med den särskilda Kustplanen. I Skogsstyrelsens regi inventeras skyddsvärda s.k. nyckelbiotoper i skogsmark. Nyckelbiotoperna är små markområden där ovanliga eller särskilt hänsynskrävande arter eller biotoper som sådana gör att området ska skyddas. Inom kommunen finns flera havsöringsförande mindre vattendrag. Dessa har kalkats sedan slutet på 1980 i syfte att upprätthålla god vattenkemisk status för att säkra reproduktionen av havsöring. Kalkningsverksamheten har under åren succesivt anpassats till den minskade antropogena försurningen. 3.2 Tätortsutbyggnad Utbyggnaden av Nordmaling - Levar - Olofsfors och Rundvik redovisas i de fördjupade översiktsplanerna. I de flesta fall skall utbyggnaderna föregås av att detaljplan upprättas. En översyn av den fördjupade ÖPL för Järnäsklubb pågår i form av ett planprogram vilket antingen kan inordnas i kommande KUSTPLAN eller antas som en ny fördjupad ÖPL. I de fall detaljplanen och översiktsplanen överensstämmer kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges delegation. I andra fall skall detaljplanerna antas av fullmäktige.

11 Bebyggelse på landsbygden 3.4 Jordbruk Bostadsbebyggelse, arbetslokaler m m utanför de detaljplanelagda tätorterna kan komma till stånd efter sedvanlig prövning där bl a de kommunalekonomiska konsekvenserna av bebyggelsen bedöms. Följande faktorer ska påverka beslutet om beviljande av bygglov och ärenden gällande förhandsbesked: Tomtplatsens lämplighet ur allmän, översiktlig synpunkt, bl.a. avstånd till bestående kollektivtrafik. Tomtplatsens lämplighet ur detaljsynpunkt bl.a. vad gäller vatten- och avloppsförsörjning, utfart, landskapsbild. Tomtplatsens belägenhet i förhållande till på sikt bestående jordbruksverksamhet. I kommunens Program för kulturmiljövård i Nordmalings kommun, Våra kulturmiljöer, angivna råd och riktlinjer för där upptagna byar och miljöer. Jordbruket utgör den viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd. Ett långsiktigt bevarande av det öppna landskapet är endast möjligt med ett väl fungerande och livskraftigt jordbruk. Detta är således av stort allmänt intresse inte bara som näring och försörjningsbas utan också för bibehållandet av Nordmalingsbygdens landskap, karaktär och identitet. Senaste tidens ökade, globala efterfrågan på råvaror och livsmedel bedöms kunna bli bestående. Klimatmedvetenheten skapar en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. Detta har redan lett till en växande framtidstro inom svenskt jordbruk som motiverar att skyddet av värdefull jordbruksmark prioriteras i kommunens planering. Bebyggelse som ej direkt tillgodoser jordbrukets behov bör därför i görligaste mån undvikas på sådan mark. Länsstyrelsen har i meddelande Det värdefulla odlingslandskapet sammanställt ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Programmet som bygger på uppgifter från bl.a. kommunerna tjänar som underlag vid fördelning av EU-stöd för Öppet landskap. Inom kommunen har 12 områden pekats ut. 3.5 Skogsbruk Skogsbruket är en viktig basnäring inom kommunen och bedrivs inom stora delar av kommunens areal. Utöver den sysselsättning som krävs för skötsel, avverkning och virkestransport utgör skogen den nödvändiga råvaran för den virkesbaserade förädlingsindustri som nu kännetecknar och utvecklar kommunen. Stora skogsområden inom kommunen är av högsta intresseklass ur skoglig synpunkt. Ianspråktagande av sådana skogsområden för bebyggelse bör i möjligaste mån undvikas. Miljöbalken och skogsvårdslagen innehåller bestämmelser som bl a reglerar skogsbrukets hänsynstagande till andra berörda intressen som exempelvis det rörliga friluftslivet.

12 Rennäringen Större delen av Nordmalings kommun berörs av renskötselintressen. Samebyarna Umbyn, Vapsten och Vilhelmina norra nyttjar delar av kommunen för renarnas vinterbete under perioden 1 oktober - 30 april. ÖPL-kartan redovisar gränser för rennäringens riksintresseområden, vilka omfattar delar av Vapstens och Umbyns ansvarsområden. Särskilt redovisas flyttningsleder, svåra passager och anläggningar vilka kräver särskilt hänsyntagande/samråd vid eventuell ändrad markanvändning i deras närhet. Inom kommunen finns ett norskt konventionsområde beläget sydväst om Lögdeälven och väg 509 Klöse - Holmsjön. Detta område får nyttjas för renbete under vinterperioden av Susendals reinbetesdistrikt. En omförhandling av det nu gällande konventionsavtalet mellan Sverige och Norge pågår för närvarande. Den redovisade svåra passagen över E4 skall tolkas så att på någon del av den aktuella vägsträckan bör passage för renarna säkerställas på ett trafiksäkert sätt. 3.7 Torv-, grus- och bergtäkter Inom kommunen finns, enligt en av länsstyrelsen utförd inventering, stora områden med grus och sand. Vidare finns torvområden som kan vara lämpliga för brytning. Någon övergripande inventering av tänkbara bergtäkter har inte utförts. Fyra bergtäkter har dock öppnats under senare tid. Bergtäkterna redovisas på ÖPL-kartan med tillhörande rekommendationer. Någon torvbrytning är f.n. inte aktuell inom kommunen. 3.8 Vattenanläggningar, vattenbruk Kommunala vattentäkter finns för nedanstående områden: Vattentäkt Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Floxen Nordmaling,Levar, Olofsfors, Mo, Lögdeå, Aspeå Rundvik, Håknäs och Öre Gräsmyr del av Gräsmyr Nordanbäck Nyåker Brattsbacka Brattsbacka Norrfors Norrfors och Jerusalem

13 12 Skyddsområden har fastställts för samtliga kommunala vattentäkter. Skyddsområden har även fastställts för enskilda vattentäkter i Fårskäret, Järnäs och Näset Gräsmyr. Kommunen beviljar kommunalt bidrag för vattenanläggningar till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Kommunen är tillsynsmyndighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger bidragsfrågor. Utanför centralanläggningarnas verksamhetsområden skall enskilda anläggningar prövas av berörda myndigheter. Kommunalt bidrag utgår till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger bidragsfrågor. 3.9 Avloppsanläggningar Kommunala avloppsanläggningar finns för nedanstående områden: Reningsverk Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Nordmaling Rundvik Nordmaling, Levar och Olofsfors Rundvik, Lögdeå och del av Mo och Aspeå Håknäs Håknäs Gräsmyr Del av Gräsmyr Nyåker Del av Nyåker Brattsbacka Del av Brattsbacka Norrfors Norrfors och

14 Turism och friluftsliv Stora delar av kommunens yta är av intresse för det rörliga friluftslivet såsom bad, fiske, vandring, båtsport, jakt och skidåkning. Rödvikens havsbad är kommunal badplats. Flera fina badstränder finns inom kommunen både längs kusten, t.ex. Ava havsbad, och vid insjöar. Sportfiske efter lax och havsöring bedrivs främst i Lögde- och Öreälv men också i Hörneån. I sjöarna Abborträsket och Vinåstjärnen planteras fisk ut för s.k. put and takefiske. Efter Öre- och Lögdeälv har vandringsleder med övernattningsmöjligheter iordningställts. Inom Floxenområdet finns olika löpslingor uppmärkta. Vid Ålidbergets skidanläggning finns slalombacke såväl som längdspår. Olofsfors bruk är ett av landets bäst bevarade äldre järnbruk. Inom museiområdet finns i dag bl.a. restaurang, utställningar och lokaler för konsthantverkare. Järnvägsbroarna över Öreälv vid Tallberg utgör imponerande byggnadsverk från olika epoker i järnvägens historia Fritidsfiske Fritidsfisket har stor betydelse för kommunens befolkning och som attraktion för turistisk satsning. Kommunens varierande natur ger förutsättningar för omväxlande fiske. Kust, älv, sjö och bäck ger alla möjlighet till fiske efter en mängd arter. I sammanhanget kan nämnas att Petrus Artedi, den person som lade grunden till fiskarnas vetenskapliga systematik, var uppvuxen i Nordmaling. Lax- och havsöringsfisket i kommunens oreglerade älvar är mest känt. För den europeiske besökaren ter sig dock fiske efter stor gädda i kustområdet kanske som det mest attraktiva. I kommunen har tidigare utförts en fiskeresursinventering. Denna bör beaktas och framdeles leda till att en fiskeplan upprättas. För att förbättra förutsättningarna för fiskreproduktion har införts en rekommendation som anger att hänsyn enligt skogsvårdslagen skall tas när avverkningar görs i anslutningar till vattendrag. På underlagskartan redovisas de viktigaste vattendragen med havsöringsbestånd utöver Lögdeälven och Öreälven. En tunnel har utförts vid Fällforsen, Lögdeälven, för att ge lax och öring möjlighet att passera fallet och komma högre upp efter älven. Laxtrappan vid Torrböle i Öreälv har byggts om.

15 Fritidsbebyggelse Nordmalings kommun erbjuder stora områden lämpade för fritidsbebyggelse. Inom kustområdet finns ett dussintal detaljplanelagda områden för ändamålet av vilka vissa delar ännu ej är utbyggda.. Med hänsyn till det snabbt växande intresset och efterfrågan på havsnära bebyggelse i kombination med ett ökat åretruntboende i sådana lägen har kommunen påbörjat arbetet med en särskild KUSTPLAN. I denna eftersträvas en balanserad och långsiktigt hållbar avvägning mellan kustområdets värdefulla- ofta mycket känsliga- naturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och det ovannämnda exploateringsintresset för del- och heltidsboende. Avvägningarna ska ske med beaktande av kommunens hela kustområde. Inventeringsdelen av detta arbete, Nordmalings kust , är utfört. Kustplanen bör efter färdigställande antas som en särskild fördjupning av ÖPL och i sin helhet vara färdig senast till sommaren 2010 då en reviderad strandskyddslagstiftning kan förväntas träda i kraft I avvaktan på den fördjupade översiktsplanen, och för att inte föregripa detta arbete, bör frågor rörande bygglov i kustnära läge (på plankartan markerat med JSb) prövas med stort hänsynstagande till de värden som den av kommunen godkända inventeringen redovisar. I kommunens övriga strandnära områden tillämpas strandskyddsbestämmelser enligt 3.13 nedan Strandskyddsbestämmelser Av Miljöbalkens kap 7 framgår att strandskydd råder vid kusten, insjöar och vattendrag. Det skyddade området sträcker sig normalt 100 meter från strandkanten såväl in över land som ut i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Inom ett område vid Järnäsudde är strandskyddet utökat till 300 meter. SYFTET MED STRANDSKYDDET är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet. Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att: Uppföra ny byggnad eller ändra de som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål. Gräva eller på annat sätt förbereda för sådan byggnation. Utföra anläggningar eller åtgärder som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försvårar tillgängligheten enligt allemansrätten. Ingreppet får heller inte väsentligt försämra livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta kan vara båthamnar, bryggor, vägar, parkeringsplatser, golfbanor, att fälla träd, gräva eller gödsla.

16 15 STRANDSKYDDSDISPENS. Länsstyrelsen har i dag det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskyddet men kan, som fallet är för Nordmalings kommun, delegera ansvaret för dispensärenden till den kommunala nämnd som handlägger plan och byggfrågor. Naturvårdsverket tillställs för granskning alla dispenser som beviljas och kan överklaga dessa om till exempel anförda särskilda skäl inte bedöms hållbara. SÄRSKILDA SKÄL krävs för att motivera en dispens. Dessa är strikt reglerade och är till sin karaktär sådana att allmänhetens tillträde till stranden inte påverkas av att dispensen ges. Endast följande kan vara särskilda skäl men observera att begränsningar kan förekomma: Den aktuella platsen är inte tillgänglig för allmänheten då den är belägen på redan ianspråktagen mark. Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnad. Kompletteringen får inte medföra en utvidgning av det privata området. En komplementbyggnad är en sådan byggnad som inte kan användas självständigt för t.ex. boende. Uppförande av ersättningsbyggnad. Ansökan bör inkomma inom ett år från brandtillfället. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av t.ex. en järnväg eller större väg. Lucktomt som uppenbarligen förlorat sin betydelse för allmänheten. Dock inte giltigt skäl inom högexploaterade områden. Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar mm vilka dock ej bör uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller känslig biotop. Försvarsanläggningar som med hänsyn till sin funktion måste ligga vid vatten. Länsstyrelsen har beslutat om inskränkning av strandskyddsbestämmelsen för kompletteringsbyggnader på redan med huvudbyggnad bebyggda tomter med en tomtareal på högst 2500 m2. Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. Lagstiftaren har därför utgått från att frågan om dispens alltid ska bedömas restriktivt. Inom områden som är särskilt skyddsvärda är detta extra viktigt. Sådana områden kan vara naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, naturvårdsobjekt, Natura 2000-områden, världsarv, riksintressen för framför allt naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3 och 4 kap.) eller områden som annars har höga naturvärden eller stor betydelse för friluftslivet Naturvård Utöver de områden med olika former av skydd som redovisas i avsnitt 4 finns i kommunens utredning Nordmalings kust redovisat och beskrivet 32 områden med höga värden för natur och/eller friluftsliv. Dessa bör efter fortsatt utvärdering i arbetet med den ovan nämnda fördjupade översiktsplanen för kustområdet införas i denna. Områdena ska dock redan nu noga beaktas vid eventuell lovprövning i närheten av dessa.

17 Kulturmiljövård 3.16 Vägar Kulturmiljövårdens intressen ska tillmätas stor betydelse. De värden kulturmiljön besitter kan inte återskapas eller ersättas när de en gång förstörts. Äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns såväl i tätorterna som på landsbygden. Bebyggelseinventering och ett kommunalt antaget program för kulturmiljövård i Nordmalings kommun, Våra kulturmiljöer, har framtagits av Västerbottens museum. Programmet visar även förteckning över kända fornlämningar i kommunen. Dessa är skyddade enligt kulturminneslagens kap 2. I planen anges att hänsyn till de kulturhistoriska värdena i görligaste mån skall tas vid om- och tillbyggnader och uppförande av nya byggnader inom kulturhistoriska miljöer. Se vidare under punkt 3.3. Europaväg 4 och väg 353 är klassade som riksintressen. Utökat byggnadsförbud enligt väglagen gäller för ett 30 meter brett område utanför E4:s vägområde. Övriga allmänna vägar omfattas av ett generellt förbud om 12 meter Järnvägar 3.18 Sjöfart Stambanan är liksom den tillkommande Botniabanan av riksintresse. I översiktsplanen anges rekommendationer beträffande lokalisering av bebyggelse samt fastighetsbildning i anslutning till järnvägen. Inom kommunen finns hamnanläggningar i Nordmaling, Rundvik, Järnäsklubb och Tjäruskär. Hamnen i Nordmaling används i första hand av fritidsbåtar. I Rundvik finns en hamn för industrins transporter och en hamn för fritidsbåtar. I Järnäsklubb finns en gästhamn och i Tjäruskär en yrkeshamn. Fritidssjöfarten får allt större betydelse för kommunen och kommer framdeles att studeras ytterligare för att utröna vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas och hur dessa skall tillgodoses Teleledningar Televerket har redovisat två befintliga samt ett planerat stråk som riksintressanta. Det ena befintliga stråket är beläget intill E4 och det andra genom Ava, Aspeå, Olofsfors och Brattfors. Ett anslutningsstråk mellan huvudstråken finns dessutom från kabeln vid Kungsvägens anslutning till E4 norrut till den norra kabeln. Ett nytt kabelstråk är planerat i anslutning till väg 353 från Rödviken norrut mot Bjurholm.

18 Renhållning Kommunen svarar med hjälp av entreprenörer för sophämtning - hushållssopor och jämförligt avfall, slamtömning och hantering av farligt avfall. På Levar återvinningscentral kan privatpersoner och företag lämna grovavfall och farligt avfall. I kommunen finns returgårdar vid: brandstationen och värmeverket i Nordmaling samt i Rundvik, Lögdeå, Gräsmyr, Brattfors och Nyåker. Hushållsavfall transporteras till Umeå. Avfallsplan för kommunen finns upprättad Totalförsvarets intressen Enligt Miljöbalken 3kap 9 ska områden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. I vissa fall kan försvarets intressen leda till att lovplikt måste införas med särskilda områdesbestämmelser. Inom Nordmalings kommun redovisas, av sekretesskäl, inte totalförsvarets intressen på plankartan. Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och Länsstyrelsen. I de fall försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller lovärenden eller ärenden om förhandsbesked, inhämtas yttrande från Försvarsmakten Strategiskt område En utredning angående lokalisering av en framtida möjlig regional flygplats betjänande Umeå-Örnsköldsviksregionen har utförts. Av de studerade alternativa lägena har området i anslutning till gränsen mot Umeå kommun ansetts mest realistiskt. Avståndet till Umeå är 38 km och till Örnsköldsvik 68 km. Området ligger intill E4 och Botniabanan. Läget redovisas på plankartan som ett strategiskt område och med en rekommendation om att endast pågående markanvändning tillåts. Förslaget finns redovisat i en särskild handling upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB En fördjupad studie av tänkbara lägen för regional storflygplats samordnad med Botniabanan är utförd av J&W Studien visar att det är fullt möjligt att etablera ett nytt flygplatsläge i de östra delarna av Nordmalings kommun baserat på en samordning av person- och godstrafik med bil- resp. järnvägstrafiken på väg E4 resp. Botniabanan Energiplanering Nordmalings tätort har ett fjärrvärmenät med en värmecentral väster om Strandholmen antog kommunen en ny energiplan *) I denna fastläggs att ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalite ska skapas. Målen att nå dit är bl.a. att styra samhället så att uppvärmning sker med förnyelsebar energi såsom vindkraft, sol- samt bioenergi. Ett utbyggt fjärrvärmenät har en viktig del i detta. Beträffande vindkraft se punkt 4.2

19 18 4 PLANKARTANS REDOVISNING MED TILLHÖRANDE REKOMMENDATIONER OCH FÖRORDNANDEN På översiktsplanens plankarta redovisas dels de områden och intressen för vilka staten genom länsstyrelsen bär planeringsansvar, dels de områden och intressen för vilka kommunen ansvarar. Av planen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose respektive värna dessa intressen. Den förstnämnda gruppen består inom kommunen av: Naturreservat, Natura områden och Riksintressen vilka geografiskt ofta kan överlappa varandra på grund av att de har tillkommit för att tillgodose delvis olika former av skydd. 4.1 Naturreservat Inom Nordmalings kommun finns sju naturreservat. Störst är Kronören, ett vackert skärgårdsområderikt på öar och skär. Torsmyran är ett storslaget myrområde, Grönnäs naturbetesmark med öppna hagar och skogsbeten, Hummelholm består av ett älvlandskap med frodiga och blomrika lövängar medan Långrunpskogen är ett unikt urskogsområde i kustregionen. Slutligen har vi Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna, intressanta utflyktsmål nära Nordmaling. Reservaten har starkt skydd. De sköts under ansvar av Länsstyrelsen enligt beslut och särskilda skötselplaner. Alla eventuella åtgärder inom dessa ska prövas av Länsstyrelsen. En närmare redovisning av reservaten lämnas i bilaga Natura 2000-områden Natura 2000 är EU:s stora satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Växter och djur känner inga nationella gränser och därför är det i många fall gynnsamt att arbeta med naturvårdsfrågor internationellt. Runt om i Europa arbetar nu EU:s medlemsländer med att skapa ett nätverk av skyddad natur. Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur i hela Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att rädda den biologiska mångfalden för framtiden. Natura 2000-områden i Nordmalings kommun utgörs utöver de ovan nämnda reservaten: Kronören, Torsmyran, Humelholm, Långrumpskogen, Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna av kommunens två stora älvar, Lögde älv och Öre älv. För varje område finns en särskild bevarandeplan som bl a redovisar hur området bör skötas för att bibehålla och utveckla de viktigaste naturvärdena. Länsstyrelsen svarar för övervakningen av dessa och ska likaså pröva tillåtligheten av eventuella åtgärder. En utförligare redovisning av kommunens Natura 2000-områden lämnas i bilaga 1.

20 Riksintressen allmänt Områden eller objekt av Riksintresse omfattar sektorer inom ett brett spektrum som bedömts vara av nationellt värde och betydelse. Här åligger det i första hand kommunerna att i sina översiktsplaner redovisa nödvändiga åtgärder eller anvisningar för skydd av dessa intressen. Riksintressen inom Nordmalings kommun omfattar: Naturvård, Rörligt friluftsliv, Kulturmiljö samt Rennäringens, Vägverkets, Banverkets, Televerkets och Försvarets riksintressen. En fylligare redovisning av Naturvårdens och Kulturmiljöns riksintressen lämnas i bilaga Riksintressen naturvård, rörligt friluftsliv 4.41,4.42 Lögdeälvens dalgång (Ri 1) och Öreälvens dalgång (Ri2) Området är av Riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-område. Öreälv och Lögdeälv är outbyggda skogsälvar som med sitt meandrande lopp och branta nipor är av stort geovetenskapligt intresse. Lax och havsöringförande vattendrag. Lögdeälvens totala riksintresseområde är ha varav ha är belägna inom Nordmaling. Öreälvens totala riksintresseområde är ha varav ha är belägna inom Nordmaling. Kommunen anser att de väsentligaste värdena för naturvården och friluftslivet är knutna till älvens och biflödenas omedelbara närhet. Under planperioden bedöms rådande markanvändning bestå. Åtgärder för att förbättra områdets förutsättningar för bl a fritidsfiske pågår. Kommunen kommer att handlägga markanvändningsfrågor enligt JS, (se punkt 4 ) och i samråd med Länsstyrelsen vad gäller bevarandeplaner avseende Natura Järnäshalvön (Ri 3) Området är av Riksintresse för naturvård. Järnäshalvön är ett av landets vackraste och bäst utbildade drumlinområden. Länsstyrelsens redovisning av riksintressets omfattning och en beskrivning av områdets värde framgår av bilaga 1. Områdets areal är ha varav ha utgör landområde. Kommunen kommer att handlägga markanvändningsfrågor enligt JS (punkt 5.1)och i de kustnära delarna enligt JSb (punkt 5.2). Dessa kommer under planperioden att ingå i arbetet med den under punkt 1.4 redovisade Kustplanen Kronören (Ri 4) Kronören är av Riksintresse för naturvård. Det är tillika Naturreservat och ett Natura 2000-område. Det utgörs av ett opåverkat kustområde med karaktäristiska och välbevarade drumliner, klappervallar, rundhällar och isräfflor. I området finns äldre ostörd kustskog och ostörda häckningslokaler med sällsynta fågelarter. Områdets

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari 1996. Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-22

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari 1996. Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-22 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN Upprättad i november 1992, reviderad januari 1996. Antagen av kommunfullmäktige 1996-04-22 1 INLEDNING 1.1 Sammanfattning och allmänna rekommendationer För att göra

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Näringslivsprogram för Nordmalings kommun

Näringslivsprogram för Nordmalings kommun 1 (7) Näringslivsprogram för Nordmalings kommun Fastställt i kommunfullmäktige den 7 juni 2004, 41 De övergripande målen för kommunens näringspolitik. är att på ett aktivt sätt stimulera och skapa förutsättningar

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län.

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111 Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. Handlingar Planens syfte Bakgrund 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN 2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN Kommunstyrelsen fastställer varje år en befolkningsprognos som utgör underlag för all planering i kommunen. En befolkningsprognos görs också för mindre geografiska områden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer