ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009"

Transkript

1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING

2 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Översiktsplanens handlingar Översiktsplanens allmänna syfte Den nu aktuella översynens syfte Förestående planeringsbehov VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL Befolkning Näringsliv Social service Utbildning Pågående markanvändning detaljplaner och förordnanden ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN Allmänna intressen Tätortsutbyggnad Bebyggelse på landsbygden Jordbruk Skogsbruk Rennäringen Torv, grus och bergtäkter Vattenanläggningar, vattenbruk Avloppsanläggningar Turism och friluftsliv Fritidsfiske Fritidsbebyggelse Strandskyddsbestämmelser Naturvård Kulturmiljövård Vägar Järnvägar Sjöfart Teleledningar Renhållning... 17

3 Totalförsvarets intressen Strategiskt område Energiplanering PLANKARTANS REDOVISNING MED TILLHÖRANDE REKOMMENDATIONER OCH FÖRORDNANDEN Naturreservat Natura 2000 områden Riksintressen allmänt Riksintressen naturvård, rörligt friluftsliv Riksintresse kulturmiljö Övriga riksintressen KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING Jord och skogsbruk (JS) Jord och skogsbruk, fritidsbebyggelse (JSb) Sjöar mycket lämpade för friluftsliv Stambanan och Botniabanan (Jv) Europaväg 4 (F) Skyddsområde för vattentäkt Kraftledningar med skyddszoner (SZ) Ålidbergets skidanläggning (Skid) Friluftsområde (Fril) Ridanläggning (Rid) Renhållning Strategiskt område Rennäringens riksintresseområde Bergtäkter (Berg) MELLANKOMMUNALA INTRESSEN HÄLSA OCH SÄKERHET Markradon Ras och skredrisker, översvämningar MILJÖMÅL OCH MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGAR KARTA BILAGA 1 Naturreservat, Natura 2000-områden, Riksintressen

4 3 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN INLEDNING 1.1 Översiktsplanens handlingar Översiktsplanens (ÖPL) handlingar är framtagna i digital form och finns utlagda på kommunens hemsida. Den består av denna beskrivning med översiktlig miljökonsekvensbedömning, en plankarta omfattande hela kommunen, karta i två delar som redovisar fördjupning för Nordmaling-Levar- Olofsfors respektive Rundvik. Papperskopior i skala 1: resp. 1:5.000 finns tillgängliga på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. I föreliggande utgåva är kartorna förminskade. 1.2 Översiktsplanens allmänna syfte Översiktsplanen sammanfattar väsentliga delar av kommunens önskade utveckling i ett tidsperspektiv på år. Riksintressen och övriga allmänna intressen ska i planen tillgodoses i enlighet med vad som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Planen ska tjäna som underlag vid kommunens prövning av lov enligt PBL och vid andra väsentliga beslut som avser användning av mark och vatten. Planen utgör vidare ett tungt, kommunalt dokument vid förhandling och beslut gällande frågor på regional nivå. Översiktsplanen är inte bindande för efterkommande beslut. Den påverkar däremot dessa beslut med olika kraft, beroende på hur tydlig och välmotiverad planen är i det aktuella fallet. Planarbetet ska drivas som en kontinuerlig process inom kommunen med ett kommunalt ställningstagande av fullmäktige under var mandatperiod. Bearbetningar och revideringar kan således ske underhand i sådana avsnitt där nya eller förändrade förutsättningar så motiverar. En sådan revidering, med avseende på Botniabanans dragning, gjordes senast Den nu aktuella översynens syfte Aktuell översynen av ÖPL motiveras främst av att det nu är viktigt att planmässigt tillvarata de utvecklingsmöjligheter som pågående utbyggnad av Botniabanan erbjuder kommunen. Detta sker främst i de ovan nämnda fördjupningsdelarna för Nordmaling-Levar- Olofsfors respektive Rundvik. Där analyseras kommunens förutsättningar närmare och motiveras planens förslag till förändringar. Härutöver finns behov av att i ÖPL redovisa förestående, stora vindkraftutbygg-nad vid Gabrielsberget inom kommunen.

5 4 I övriga delar har den kommunomfattande kartan och beskrivningen uppdaterats utifrån den tidigare ÖPLs disposition. 1.4 Förestående planeringsbehov I ett nästa steg bedöms en fördjupad ÖPL (Kustplan) krävas för kommunens hela kustområde. I denna bör en balanserad, långsiktigt hållbar, avvägning göras mellan områdets ofta mycket känsliga naturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och den ökande efterfrågan på såväl del- som helårsboende. En inventering för detta ändamål är utförd. För att inte föregripa kommande fördjupningsarbete har i denna ÖPL det kustområde markerats inom vilket frågor rörande bygglov bör prövas med stort hänsynstagande till de värden som kustinventeringen redovisar. För Järnäsklubb med omgivningar finns en 1990 antagen fördjupning av översiktsplanen. Här pågår nu arbete med ett nytt planprogram vilket antingen kan fullföljas separat eller inarbetas i kustplanen. HELA KOMMUNEN 2 VISSA GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL 2.1 Befolkning Befolkningen i Nordmalings kommun uppgick 2007 till invånare varav 50,6% män och 49,4 % kvinnor. Befolkningsförändringarna har under de senaste decennierna varierat från minskning i början av 1980-talet till ökning med 300 personer fram till mitten på 1990-talet varefter minskning åter skett med ca 65 personer per år. Födelsetalen för kommunen ligger över riksgenomsnittet men överträffas av dödstalen vilket är orsak till huvuddelen av senaste decenniets befolkningsminskning. Flyttningsnettot har varierat mellan in- och utflyttning under samma period men utflyttningen överväger och domineras av ungdomar, främst kvinnor, i åldrarna 19 till 26 år. Genomsnittsåldern i Nordmaling är drygt 44 år vilket ligger tre år över riksgenomsnittet. Antalet barn och ungdomar från 12 till18 år har under ett par decennier legat relativt konstant runt 110 barn per årsklass medan antalet barn i de yngre årsklasserna under senaste decenniet sjunkit till årsklasser mellan Jämfört med riket som helhet har Nordmalings kommun i dag ett underskott på barn under 10 år, ett visst överskott på ungdomar upp till 20 år, ett kraftigt underskott i åldersklasserna 20 till 50 år och ett motsvarande överskott på personer över denna ålder. Se figur nedan. I Befolkningsprognos (se vidare kommunens hemsida) görs bedömningen att kommunens folkmängd kommer att fortsätta minska fram till 2017 om än i en något avtagande takt.

6 5 Kommunens målsättning är att i snabbare takt vända befolkningsutvecklingen till positiva tal. Åtgärder bör därför dels prioriteras för att få den ännu relativt stora ungdomskullen att stanna i kommunen, dels, att i kraft av Nordmalings nu förestående utvecklingsmöjligheter, locka nya och redan i regionen boende invånare att bosätta sig här. 2.2 Näringsliv BAKGRUND Nordmalings kommun är ett av de tidigaste industrialiserade områdena i Norrland genom tillkomsten av järnhanteringen vid Olofsfors Bruk, på 1700 talet. Tack vare de skogstillgångar som tilldelats Olofsfors Bruk kunde sågverksnäringen få ett starkt fotfäste inom kommunen under 1800-talet. Under 1900-talets första hälft skedde sedan en komplettering av sågverksrörelsen med en träfiberindustri som kunde vidareförädla sågverkrörelsernas biprodukter. Efter andra världskriget har dessutom en mycket livskraftig och kompletterande träförädlings- och verkstadsindustri vuxit fram genom närvaron av basindustrierna inom kommunen. Vidare har ett antal större företag utvecklats i kommunen inom andra branscher t ex transport, livsmedel och besöksnäring. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som fortfarande, både direkt och indirekt, är den avgörande plattformen för kommunmedborgarnas försörjning.

7 6 Under 1900-talet och då främst dess senare hälft kunde således moderna och livskraftiga samhällen växa fram inom kommunen. Detta till stor del beroende på den relativt tidigt startade industrialiseringen och därmed starka tillväxten. Denna tillväxt kunde alltså ske trots att de viktiga areella näringarna, i likhet med övriga Norrland, upplevt en kraftig sysselsättningsminskning med en tillhörande utarmning av den perifera glesbygden. Ovan nämnda relativt lyckosamma utveckling och med tillhörande tillväxt har bl a kunnat ske genom att de för var tid optimala energi- och logistikförutsättningarna kunde erbjudas inom kommunen d v s älvar och hamnar och senare även järnväg och riksväg. NULÄGE Nordmalings kommun upplever just nu starten av en ny epok med nya och moderna infrastrukturinsatser, som komplement till de ovan nämnda: 1) Botniabanan 2) Tillkomsten av det kraftiga bredbandet för IT kommunikation 3) Förbättrad och därmed trafiksäkrare E4 mellan Umeå och Örnsköldsvik Dessutom håller en för Sverige ny regional storstad Umeå-, den tredje efter Göteborg och Malmö, att växa fram i kommunens absoluta närhet. Detta kommer att än en gång ge kommunen och dess näringsliv goda möjligheter att ligga i framkant när det gäller tillväxten i Sverige. I kommunens näringslivsprogram *) redovisas de generella och företagsspecifika åtgärder som bör vidtas för att på ett optimalt sätt kunna ta tillvara dessa möjligheter. Hög planberedskap och tillgång till byggbar mark för näringslivsändamål där efterfrågan finns och beräknas finnas är två kriterier som i hög grad berör kommunens ÖPL. I fördjupningarna för Nordmaling och Rundvik redovisas aktuell planering för detta ändamål samt principer för hur god markhushållning och en tilltalande miljö ska kunna åstadkommas. 2.3 Social service Den kommunala servicen inom socialtjänstens område ska utformas så att varje individ garanteras en trygghet i enlighet med de lagar som reglerar området. Kommunen är skyldig att verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Kommunens målsättning är att äldre personer ska erbjudas goda bostäder och att de skall få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen inrättar särskilda boendeformer med service och omvårdnad för äldre som

8 7 är i behov av särskilt stöd. För dessa ändamål finns boendeformer för äldre i kvarteret Hemmet - Strandholmen och Tallbacken i Nordmaling, Juliagården i Norrfors, Tobiasgården i Gräsmyr samt Ankaret i Rundvik. För personer med funktionshinder gäller att kommunen ska medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta boende med särskild service för dem som till följd av svårigheter behöver ett sådant. Socialförvaltningen har fyra gruppbostäder för funktionshindrade. Dessa boenden är belägna vid respektive Kungsvägen, Hantverkargatan, Hemvägen och Envägen vilka vägar också fått ge dem namn. I kvarteret Draken finns dessutom Korttidsboende och Trapphusboende för personer som är i behov av särskilt stöd. Reserverad mark för utbyggnad av äldreboende finns i anslutning till Juliagården i Norrfors och Tobiasgården i Gräsmyr. 2.4 Utbildning Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet styrs av FNs barnkonvention, kommunallagen, skollagen och läroplanerna för respektive verksamhetsform. Kommunen har antagit en skolplan för åren som är ett politiskt måldokument och ett komplement till statens styrdokument. All verksamhet i kommunens barnomsorg/skolor ska kännetecknas av en god fysisk och psykisk arbetsmiljö och är till för alla, oavsett kön, etnisk eller social bakgrund. Grundinställningen ska vara att alla är lika mycket värda. Kunskap är en förutsättning för demokrati. Människans kunskap, kreativitet och demokratiska fostran kommer att vara av avgörande betydelse för såväl den enskildes som kommunens framgång i ett samhälle i snabb och ständig förändring. VISION Kommunens barnomsorg/skolor ska ge alla barn och ungdomar goda möjligheter att utvecklas till kreativa, företagsamma och motiverade individer, som aktivt kan delta i samhällets fortsatta utveckling. Barnets nyfikenhet och upptäckarglädje ska tas tillvara i all verksamhet. Individuella utvecklingsplaner och/eller åtgärdsprogram ska finnas som ett stöd i detta arbete. Utveckling och lärande ska ses i ett helhetsperspektiv. Grunden för det livslånga lärandet läggs i barnomsorg och skola. För den vuxenstuderande ska villkoren för möjlighet till komplettering av ämnen som behövs för högskoleutbildning tydliggöras. Den som inte har fullständiga och godkända betyg ska stimuleras och få hjälp att uppnå detta. Ett mål är att erbjuda vuxenutbildning på distans.

9 8 Fortsatt utveckling av folk- och skolbiblioteket för att tillgodose behoven från barn- till vuxenålder. Kommunala musikskolans roll som kulturbärare och stimulansfaktor ska ges förutsättningar att utvecklas. 2.5 Pågående markanvändning - detaljplaner och förordnanden Den arealmässigt dominerande användningen av marken inom kommunen avser jordoch skogsbruk. En relativt liten del ianspråktas för bebyggelse och anläggningar för bostäder, industri, service m m. Här finns ofta detaljplaner upprättade som närmare reglerar markens nyttjande. Markanvändningen styrs också inom vissa delar av kommunen av särskilda förordnanden enligt nedan. Detaljplaner finns för delar av Nordmaling - Levar, Olofsfors, Rundvik, Lögdeå, Håknäs, Håknäsbacken, Gräsmyr och Nyåker. Vidare finns detaljplaner för vissa fritidsbebyggelseområden vid kusten samt för en vindkraftspark på Gabrielsberget. Inom kommunen finns 8 Natura 2000-områden. 6 av dessa utgör naturreservat: - Kronören: vackert skärgårdsområde rikt på öar och skär. - Torsmyran: storslaget myrområde. - Hummelholm: älvlandskap med frodiga lövängar. - Långrumpskogen: unikt urskogsområde i kustregionen. - Lidbergs- och Storrisberggrottorna: urbergsgrottor. - Lögde- och Öreälv: meandrande, riksintressanta älvar med lax och havsöring. Verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsplikten syftar till att områdets höga naturvärden inte ska förstöras. För reservaten finns dessutom speciella skötselföreskrifter. För sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd förordnande enligt kap 7 16 Miljöbalken. För Europaväg 4 gäller utsträckt byggnadsförbud enligt väglagen till 30 meter från vägområdet. Sådana byggnadsföretag som inte erfordrar bygglov prövas av Vägverket.

10 9 3 ALLMÄNNA INTRESSEN OCH HUR DE BEHANDLAS I ÖVERSIKTSPLANEN 3.1 Allmänna intressen I kap 2 i PBL anges vilka allmänna intressen som kommunen skall ta hänsyn till vid planläggning. Där hänvisas också till Miljöbalken i vilken ytterligare allmänna intressen anges. Vissa av dessa intressen har bearbetats eller tillkommit sedan den förra kommunala översiktsplaneringen gjordes varför en genomgång görs i detta avsnitt. Stora opåverkade- samt ekologiskt särskilt känsliga områden Av Miljöbalken 3:2 och 3:3 framgår följande: Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Arbetet med att skydda värdefull och opåverkad natur inom kommunen pågår med bland annat bildande av ytterligare naturreservat både i den marina och den terresta miljön samt genom arbetet med den särskilda Kustplanen. I Skogsstyrelsens regi inventeras skyddsvärda s.k. nyckelbiotoper i skogsmark. Nyckelbiotoperna är små markområden där ovanliga eller särskilt hänsynskrävande arter eller biotoper som sådana gör att området ska skyddas. Inom kommunen finns flera havsöringsförande mindre vattendrag. Dessa har kalkats sedan slutet på 1980 i syfte att upprätthålla god vattenkemisk status för att säkra reproduktionen av havsöring. Kalkningsverksamheten har under åren succesivt anpassats till den minskade antropogena försurningen. 3.2 Tätortsutbyggnad Utbyggnaden av Nordmaling - Levar - Olofsfors och Rundvik redovisas i de fördjupade översiktsplanerna. I de flesta fall skall utbyggnaderna föregås av att detaljplan upprättas. En översyn av den fördjupade ÖPL för Järnäsklubb pågår i form av ett planprogram vilket antingen kan inordnas i kommande KUSTPLAN eller antas som en ny fördjupad ÖPL. I de fall detaljplanen och översiktsplanen överensstämmer kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges delegation. I andra fall skall detaljplanerna antas av fullmäktige.

11 Bebyggelse på landsbygden 3.4 Jordbruk Bostadsbebyggelse, arbetslokaler m m utanför de detaljplanelagda tätorterna kan komma till stånd efter sedvanlig prövning där bl a de kommunalekonomiska konsekvenserna av bebyggelsen bedöms. Följande faktorer ska påverka beslutet om beviljande av bygglov och ärenden gällande förhandsbesked: Tomtplatsens lämplighet ur allmän, översiktlig synpunkt, bl.a. avstånd till bestående kollektivtrafik. Tomtplatsens lämplighet ur detaljsynpunkt bl.a. vad gäller vatten- och avloppsförsörjning, utfart, landskapsbild. Tomtplatsens belägenhet i förhållande till på sikt bestående jordbruksverksamhet. I kommunens Program för kulturmiljövård i Nordmalings kommun, Våra kulturmiljöer, angivna råd och riktlinjer för där upptagna byar och miljöer. Jordbruket utgör den viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd. Ett långsiktigt bevarande av det öppna landskapet är endast möjligt med ett väl fungerande och livskraftigt jordbruk. Detta är således av stort allmänt intresse inte bara som näring och försörjningsbas utan också för bibehållandet av Nordmalingsbygdens landskap, karaktär och identitet. Senaste tidens ökade, globala efterfrågan på råvaror och livsmedel bedöms kunna bli bestående. Klimatmedvetenheten skapar en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. Detta har redan lett till en växande framtidstro inom svenskt jordbruk som motiverar att skyddet av värdefull jordbruksmark prioriteras i kommunens planering. Bebyggelse som ej direkt tillgodoser jordbrukets behov bör därför i görligaste mån undvikas på sådan mark. Länsstyrelsen har i meddelande Det värdefulla odlingslandskapet sammanställt ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Programmet som bygger på uppgifter från bl.a. kommunerna tjänar som underlag vid fördelning av EU-stöd för Öppet landskap. Inom kommunen har 12 områden pekats ut. 3.5 Skogsbruk Skogsbruket är en viktig basnäring inom kommunen och bedrivs inom stora delar av kommunens areal. Utöver den sysselsättning som krävs för skötsel, avverkning och virkestransport utgör skogen den nödvändiga råvaran för den virkesbaserade förädlingsindustri som nu kännetecknar och utvecklar kommunen. Stora skogsområden inom kommunen är av högsta intresseklass ur skoglig synpunkt. Ianspråktagande av sådana skogsområden för bebyggelse bör i möjligaste mån undvikas. Miljöbalken och skogsvårdslagen innehåller bestämmelser som bl a reglerar skogsbrukets hänsynstagande till andra berörda intressen som exempelvis det rörliga friluftslivet.

12 Rennäringen Större delen av Nordmalings kommun berörs av renskötselintressen. Samebyarna Umbyn, Vapsten och Vilhelmina norra nyttjar delar av kommunen för renarnas vinterbete under perioden 1 oktober - 30 april. ÖPL-kartan redovisar gränser för rennäringens riksintresseområden, vilka omfattar delar av Vapstens och Umbyns ansvarsområden. Särskilt redovisas flyttningsleder, svåra passager och anläggningar vilka kräver särskilt hänsyntagande/samråd vid eventuell ändrad markanvändning i deras närhet. Inom kommunen finns ett norskt konventionsområde beläget sydväst om Lögdeälven och väg 509 Klöse - Holmsjön. Detta område får nyttjas för renbete under vinterperioden av Susendals reinbetesdistrikt. En omförhandling av det nu gällande konventionsavtalet mellan Sverige och Norge pågår för närvarande. Den redovisade svåra passagen över E4 skall tolkas så att på någon del av den aktuella vägsträckan bör passage för renarna säkerställas på ett trafiksäkert sätt. 3.7 Torv-, grus- och bergtäkter Inom kommunen finns, enligt en av länsstyrelsen utförd inventering, stora områden med grus och sand. Vidare finns torvområden som kan vara lämpliga för brytning. Någon övergripande inventering av tänkbara bergtäkter har inte utförts. Fyra bergtäkter har dock öppnats under senare tid. Bergtäkterna redovisas på ÖPL-kartan med tillhörande rekommendationer. Någon torvbrytning är f.n. inte aktuell inom kommunen. 3.8 Vattenanläggningar, vattenbruk Kommunala vattentäkter finns för nedanstående områden: Vattentäkt Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Floxen Nordmaling,Levar, Olofsfors, Mo, Lögdeå, Aspeå Rundvik, Håknäs och Öre Gräsmyr del av Gräsmyr Nordanbäck Nyåker Brattsbacka Brattsbacka Norrfors Norrfors och Jerusalem

13 12 Skyddsområden har fastställts för samtliga kommunala vattentäkter. Skyddsområden har även fastställts för enskilda vattentäkter i Fårskäret, Järnäs och Näset Gräsmyr. Kommunen beviljar kommunalt bidrag för vattenanläggningar till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Kommunen är tillsynsmyndighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger bidragsfrågor. Utanför centralanläggningarnas verksamhetsområden skall enskilda anläggningar prövas av berörda myndigheter. Kommunalt bidrag utgår till permanentbostäder enligt särskilt reglemente. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger bidragsfrågor. 3.9 Avloppsanläggningar Kommunala avloppsanläggningar finns för nedanstående områden: Reningsverk Verksamhetsomr Anslutna pers Kapacitet Nordmaling Rundvik Nordmaling, Levar och Olofsfors Rundvik, Lögdeå och del av Mo och Aspeå Håknäs Håknäs Gräsmyr Del av Gräsmyr Nyåker Del av Nyåker Brattsbacka Del av Brattsbacka Norrfors Norrfors och

14 Turism och friluftsliv Stora delar av kommunens yta är av intresse för det rörliga friluftslivet såsom bad, fiske, vandring, båtsport, jakt och skidåkning. Rödvikens havsbad är kommunal badplats. Flera fina badstränder finns inom kommunen både längs kusten, t.ex. Ava havsbad, och vid insjöar. Sportfiske efter lax och havsöring bedrivs främst i Lögde- och Öreälv men också i Hörneån. I sjöarna Abborträsket och Vinåstjärnen planteras fisk ut för s.k. put and takefiske. Efter Öre- och Lögdeälv har vandringsleder med övernattningsmöjligheter iordningställts. Inom Floxenområdet finns olika löpslingor uppmärkta. Vid Ålidbergets skidanläggning finns slalombacke såväl som längdspår. Olofsfors bruk är ett av landets bäst bevarade äldre järnbruk. Inom museiområdet finns i dag bl.a. restaurang, utställningar och lokaler för konsthantverkare. Järnvägsbroarna över Öreälv vid Tallberg utgör imponerande byggnadsverk från olika epoker i järnvägens historia Fritidsfiske Fritidsfisket har stor betydelse för kommunens befolkning och som attraktion för turistisk satsning. Kommunens varierande natur ger förutsättningar för omväxlande fiske. Kust, älv, sjö och bäck ger alla möjlighet till fiske efter en mängd arter. I sammanhanget kan nämnas att Petrus Artedi, den person som lade grunden till fiskarnas vetenskapliga systematik, var uppvuxen i Nordmaling. Lax- och havsöringsfisket i kommunens oreglerade älvar är mest känt. För den europeiske besökaren ter sig dock fiske efter stor gädda i kustområdet kanske som det mest attraktiva. I kommunen har tidigare utförts en fiskeresursinventering. Denna bör beaktas och framdeles leda till att en fiskeplan upprättas. För att förbättra förutsättningarna för fiskreproduktion har införts en rekommendation som anger att hänsyn enligt skogsvårdslagen skall tas när avverkningar görs i anslutningar till vattendrag. På underlagskartan redovisas de viktigaste vattendragen med havsöringsbestånd utöver Lögdeälven och Öreälven. En tunnel har utförts vid Fällforsen, Lögdeälven, för att ge lax och öring möjlighet att passera fallet och komma högre upp efter älven. Laxtrappan vid Torrböle i Öreälv har byggts om.

15 Fritidsbebyggelse Nordmalings kommun erbjuder stora områden lämpade för fritidsbebyggelse. Inom kustområdet finns ett dussintal detaljplanelagda områden för ändamålet av vilka vissa delar ännu ej är utbyggda.. Med hänsyn till det snabbt växande intresset och efterfrågan på havsnära bebyggelse i kombination med ett ökat åretruntboende i sådana lägen har kommunen påbörjat arbetet med en särskild KUSTPLAN. I denna eftersträvas en balanserad och långsiktigt hållbar avvägning mellan kustområdets värdefulla- ofta mycket känsliga- naturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och det ovannämnda exploateringsintresset för del- och heltidsboende. Avvägningarna ska ske med beaktande av kommunens hela kustområde. Inventeringsdelen av detta arbete, Nordmalings kust , är utfört. Kustplanen bör efter färdigställande antas som en särskild fördjupning av ÖPL och i sin helhet vara färdig senast till sommaren 2010 då en reviderad strandskyddslagstiftning kan förväntas träda i kraft I avvaktan på den fördjupade översiktsplanen, och för att inte föregripa detta arbete, bör frågor rörande bygglov i kustnära läge (på plankartan markerat med JSb) prövas med stort hänsynstagande till de värden som den av kommunen godkända inventeringen redovisar. I kommunens övriga strandnära områden tillämpas strandskyddsbestämmelser enligt 3.13 nedan Strandskyddsbestämmelser Av Miljöbalkens kap 7 framgår att strandskydd råder vid kusten, insjöar och vattendrag. Det skyddade området sträcker sig normalt 100 meter från strandkanten såväl in över land som ut i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Inom ett område vid Järnäsudde är strandskyddet utökat till 300 meter. SYFTET MED STRANDSKYDDET är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet. Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att: Uppföra ny byggnad eller ändra de som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål. Gräva eller på annat sätt förbereda för sådan byggnation. Utföra anläggningar eller åtgärder som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försvårar tillgängligheten enligt allemansrätten. Ingreppet får heller inte väsentligt försämra livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta kan vara båthamnar, bryggor, vägar, parkeringsplatser, golfbanor, att fälla träd, gräva eller gödsla.

16 15 STRANDSKYDDSDISPENS. Länsstyrelsen har i dag det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskyddet men kan, som fallet är för Nordmalings kommun, delegera ansvaret för dispensärenden till den kommunala nämnd som handlägger plan och byggfrågor. Naturvårdsverket tillställs för granskning alla dispenser som beviljas och kan överklaga dessa om till exempel anförda särskilda skäl inte bedöms hållbara. SÄRSKILDA SKÄL krävs för att motivera en dispens. Dessa är strikt reglerade och är till sin karaktär sådana att allmänhetens tillträde till stranden inte påverkas av att dispensen ges. Endast följande kan vara särskilda skäl men observera att begränsningar kan förekomma: Den aktuella platsen är inte tillgänglig för allmänheten då den är belägen på redan ianspråktagen mark. Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnad. Kompletteringen får inte medföra en utvidgning av det privata området. En komplementbyggnad är en sådan byggnad som inte kan användas självständigt för t.ex. boende. Uppförande av ersättningsbyggnad. Ansökan bör inkomma inom ett år från brandtillfället. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av t.ex. en järnväg eller större väg. Lucktomt som uppenbarligen förlorat sin betydelse för allmänheten. Dock inte giltigt skäl inom högexploaterade områden. Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar mm vilka dock ej bör uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller känslig biotop. Försvarsanläggningar som med hänsyn till sin funktion måste ligga vid vatten. Länsstyrelsen har beslutat om inskränkning av strandskyddsbestämmelsen för kompletteringsbyggnader på redan med huvudbyggnad bebyggda tomter med en tomtareal på högst 2500 m2. Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. Lagstiftaren har därför utgått från att frågan om dispens alltid ska bedömas restriktivt. Inom områden som är särskilt skyddsvärda är detta extra viktigt. Sådana områden kan vara naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, naturvårdsobjekt, Natura 2000-områden, världsarv, riksintressen för framför allt naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3 och 4 kap.) eller områden som annars har höga naturvärden eller stor betydelse för friluftslivet Naturvård Utöver de områden med olika former av skydd som redovisas i avsnitt 4 finns i kommunens utredning Nordmalings kust redovisat och beskrivet 32 områden med höga värden för natur och/eller friluftsliv. Dessa bör efter fortsatt utvärdering i arbetet med den ovan nämnda fördjupade översiktsplanen för kustområdet införas i denna. Områdena ska dock redan nu noga beaktas vid eventuell lovprövning i närheten av dessa.

17 Kulturmiljövård 3.16 Vägar Kulturmiljövårdens intressen ska tillmätas stor betydelse. De värden kulturmiljön besitter kan inte återskapas eller ersättas när de en gång förstörts. Äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns såväl i tätorterna som på landsbygden. Bebyggelseinventering och ett kommunalt antaget program för kulturmiljövård i Nordmalings kommun, Våra kulturmiljöer, har framtagits av Västerbottens museum. Programmet visar även förteckning över kända fornlämningar i kommunen. Dessa är skyddade enligt kulturminneslagens kap 2. I planen anges att hänsyn till de kulturhistoriska värdena i görligaste mån skall tas vid om- och tillbyggnader och uppförande av nya byggnader inom kulturhistoriska miljöer. Se vidare under punkt 3.3. Europaväg 4 och väg 353 är klassade som riksintressen. Utökat byggnadsförbud enligt väglagen gäller för ett 30 meter brett område utanför E4:s vägområde. Övriga allmänna vägar omfattas av ett generellt förbud om 12 meter Järnvägar 3.18 Sjöfart Stambanan är liksom den tillkommande Botniabanan av riksintresse. I översiktsplanen anges rekommendationer beträffande lokalisering av bebyggelse samt fastighetsbildning i anslutning till järnvägen. Inom kommunen finns hamnanläggningar i Nordmaling, Rundvik, Järnäsklubb och Tjäruskär. Hamnen i Nordmaling används i första hand av fritidsbåtar. I Rundvik finns en hamn för industrins transporter och en hamn för fritidsbåtar. I Järnäsklubb finns en gästhamn och i Tjäruskär en yrkeshamn. Fritidssjöfarten får allt större betydelse för kommunen och kommer framdeles att studeras ytterligare för att utröna vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas och hur dessa skall tillgodoses Teleledningar Televerket har redovisat två befintliga samt ett planerat stråk som riksintressanta. Det ena befintliga stråket är beläget intill E4 och det andra genom Ava, Aspeå, Olofsfors och Brattfors. Ett anslutningsstråk mellan huvudstråken finns dessutom från kabeln vid Kungsvägens anslutning till E4 norrut till den norra kabeln. Ett nytt kabelstråk är planerat i anslutning till väg 353 från Rödviken norrut mot Bjurholm.

18 Renhållning Kommunen svarar med hjälp av entreprenörer för sophämtning - hushållssopor och jämförligt avfall, slamtömning och hantering av farligt avfall. På Levar återvinningscentral kan privatpersoner och företag lämna grovavfall och farligt avfall. I kommunen finns returgårdar vid: brandstationen och värmeverket i Nordmaling samt i Rundvik, Lögdeå, Gräsmyr, Brattfors och Nyåker. Hushållsavfall transporteras till Umeå. Avfallsplan för kommunen finns upprättad Totalförsvarets intressen Enligt Miljöbalken 3kap 9 ska områden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. I vissa fall kan försvarets intressen leda till att lovplikt måste införas med särskilda områdesbestämmelser. Inom Nordmalings kommun redovisas, av sekretesskäl, inte totalförsvarets intressen på plankartan. Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och Länsstyrelsen. I de fall försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller lovärenden eller ärenden om förhandsbesked, inhämtas yttrande från Försvarsmakten Strategiskt område En utredning angående lokalisering av en framtida möjlig regional flygplats betjänande Umeå-Örnsköldsviksregionen har utförts. Av de studerade alternativa lägena har området i anslutning till gränsen mot Umeå kommun ansetts mest realistiskt. Avståndet till Umeå är 38 km och till Örnsköldsvik 68 km. Området ligger intill E4 och Botniabanan. Läget redovisas på plankartan som ett strategiskt område och med en rekommendation om att endast pågående markanvändning tillåts. Förslaget finns redovisat i en särskild handling upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB En fördjupad studie av tänkbara lägen för regional storflygplats samordnad med Botniabanan är utförd av J&W Studien visar att det är fullt möjligt att etablera ett nytt flygplatsläge i de östra delarna av Nordmalings kommun baserat på en samordning av person- och godstrafik med bil- resp. järnvägstrafiken på väg E4 resp. Botniabanan Energiplanering Nordmalings tätort har ett fjärrvärmenät med en värmecentral väster om Strandholmen antog kommunen en ny energiplan *) I denna fastläggs att ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalite ska skapas. Målen att nå dit är bl.a. att styra samhället så att uppvärmning sker med förnyelsebar energi såsom vindkraft, sol- samt bioenergi. Ett utbyggt fjärrvärmenät har en viktig del i detta. Beträffande vindkraft se punkt 4.2

19 18 4 PLANKARTANS REDOVISNING MED TILLHÖRANDE REKOMMENDATIONER OCH FÖRORDNANDEN På översiktsplanens plankarta redovisas dels de områden och intressen för vilka staten genom länsstyrelsen bär planeringsansvar, dels de områden och intressen för vilka kommunen ansvarar. Av planen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose respektive värna dessa intressen. Den förstnämnda gruppen består inom kommunen av: Naturreservat, Natura områden och Riksintressen vilka geografiskt ofta kan överlappa varandra på grund av att de har tillkommit för att tillgodose delvis olika former av skydd. 4.1 Naturreservat Inom Nordmalings kommun finns sju naturreservat. Störst är Kronören, ett vackert skärgårdsområderikt på öar och skär. Torsmyran är ett storslaget myrområde, Grönnäs naturbetesmark med öppna hagar och skogsbeten, Hummelholm består av ett älvlandskap med frodiga och blomrika lövängar medan Långrunpskogen är ett unikt urskogsområde i kustregionen. Slutligen har vi Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna, intressanta utflyktsmål nära Nordmaling. Reservaten har starkt skydd. De sköts under ansvar av Länsstyrelsen enligt beslut och särskilda skötselplaner. Alla eventuella åtgärder inom dessa ska prövas av Länsstyrelsen. En närmare redovisning av reservaten lämnas i bilaga Natura 2000-områden Natura 2000 är EU:s stora satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Växter och djur känner inga nationella gränser och därför är det i många fall gynnsamt att arbeta med naturvårdsfrågor internationellt. Runt om i Europa arbetar nu EU:s medlemsländer med att skapa ett nätverk av skyddad natur. Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur i hela Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att rädda den biologiska mångfalden för framtiden. Natura 2000-områden i Nordmalings kommun utgörs utöver de ovan nämnda reservaten: Kronören, Torsmyran, Humelholm, Långrumpskogen, Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna av kommunens två stora älvar, Lögde älv och Öre älv. För varje område finns en särskild bevarandeplan som bl a redovisar hur området bör skötas för att bibehålla och utveckla de viktigaste naturvärdena. Länsstyrelsen svarar för övervakningen av dessa och ska likaså pröva tillåtligheten av eventuella åtgärder. En utförligare redovisning av kommunens Natura 2000-områden lämnas i bilaga 1.

20 Riksintressen allmänt Områden eller objekt av Riksintresse omfattar sektorer inom ett brett spektrum som bedömts vara av nationellt värde och betydelse. Här åligger det i första hand kommunerna att i sina översiktsplaner redovisa nödvändiga åtgärder eller anvisningar för skydd av dessa intressen. Riksintressen inom Nordmalings kommun omfattar: Naturvård, Rörligt friluftsliv, Kulturmiljö samt Rennäringens, Vägverkets, Banverkets, Televerkets och Försvarets riksintressen. En fylligare redovisning av Naturvårdens och Kulturmiljöns riksintressen lämnas i bilaga Riksintressen naturvård, rörligt friluftsliv 4.41,4.42 Lögdeälvens dalgång (Ri 1) och Öreälvens dalgång (Ri2) Området är av Riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-område. Öreälv och Lögdeälv är outbyggda skogsälvar som med sitt meandrande lopp och branta nipor är av stort geovetenskapligt intresse. Lax och havsöringförande vattendrag. Lögdeälvens totala riksintresseområde är ha varav ha är belägna inom Nordmaling. Öreälvens totala riksintresseområde är ha varav ha är belägna inom Nordmaling. Kommunen anser att de väsentligaste värdena för naturvården och friluftslivet är knutna till älvens och biflödenas omedelbara närhet. Under planperioden bedöms rådande markanvändning bestå. Åtgärder för att förbättra områdets förutsättningar för bl a fritidsfiske pågår. Kommunen kommer att handlägga markanvändningsfrågor enligt JS, (se punkt 4 ) och i samråd med Länsstyrelsen vad gäller bevarandeplaner avseende Natura Järnäshalvön (Ri 3) Området är av Riksintresse för naturvård. Järnäshalvön är ett av landets vackraste och bäst utbildade drumlinområden. Länsstyrelsens redovisning av riksintressets omfattning och en beskrivning av områdets värde framgår av bilaga 1. Områdets areal är ha varav ha utgör landområde. Kommunen kommer att handlägga markanvändningsfrågor enligt JS (punkt 5.1)och i de kustnära delarna enligt JSb (punkt 5.2). Dessa kommer under planperioden att ingå i arbetet med den under punkt 1.4 redovisade Kustplanen Kronören (Ri 4) Kronören är av Riksintresse för naturvård. Det är tillika Naturreservat och ett Natura 2000-område. Det utgörs av ett opåverkat kustområde med karaktäristiska och välbevarade drumliner, klappervallar, rundhällar och isräfflor. I området finns äldre ostörd kustskog och ostörda häckningslokaler med sällsynta fågelarter. Områdets

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13 ÖVERSIKTSPLAN FÖR GNOSJÖ KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2001-03-29 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Övergripande målsättningar Sid 4.1 Hälsa och säkerhet 14 4.2 Buller

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer