Sveriges gles- och landsbygder 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges gles- och landsbygder 2007"

Transkript

1 Kommuntyper och regioner enligt Glesbygdsverkets definition. Unika möjligheter I glesbygdskommuner bor minst 30 procent av befolkningen i glesbygd. I tätortsnära landsbygdskommuner bor minst 30 procent av befolkningen i tätortsnära landsbygd. I tätortskommuner bor mer än 70 procent av invånarna i tätorter med mer än invånare. Glesbygdskommuner Tätortsnära landsbygdskommuner Tätortskommuner 1 Skogslänens inland 2 Skogslänen övrigt 3 Storstadsregionerna 4 Övriga Sverige Glesbygdskommuner: Vansbro Älvdalen Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Åre Berg Härjedalen Nordmaling Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Åsele Arjeplog Överkalix Övertorneå Pajala Tätortsnära landsbygdskommuner: se Sveriges gles- och landsbygder har unika möjligheter att bidra när klimatförändringarna tvingar oss att organisera stora delar av samhället på ett nytt sätt. I omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor kan exempelvis en del av lösningen finnas i skogen, som har stora resurser i form av bioenergi. Likaså finns stora områden i skogslandet där vindkraft kan byggas ut utan att exploateringsintressen krockar med bevarandeintressen. Andra tillgångar är just glesheten och kylan. Årsbok 2007 berättar exempelvis om ett holländskt par som såg glesheten och snön som en förutsättning att flytta hit. Men ett villkor för att gles- och landsbygdernas resurser ska kunna utnyttjas är tillgång till grundläggande service och infrastruktur. På många håll fortsätter dessa samhällsfunktioner att försvagas. Antalet grundskolor fortsätter att minska och nedläggningen av butiker går snabbast i gles- och landsbygder. Boken presenterar också många andra fakta exempelvis att pendling till arbete över riksgränser har blivit allt vanligare. Vissa gränstrakter i Värmland/Västra Götaland och Norrbotten kan numera betraktas som internationella arbetsmarknader. Box 3044, Östersund besöksadress Fyrvallavägen 1 telefon Sveriges gles- och landsbygder 2007 glesbygdsverket Sveriges gles- och landsbygder 2007 Glesbygdsverket är en kunskapsmyndighet Glesbygdsverket rapporterar om utvecklingen i Sveriges glesbygder, landsbygder och skärgårdar. Uppgiften är att tillföra kunskap om de särskilda utvecklingsförutsättningar som råder i dessa områden när det gäller befolkning och livsvillkor, tillgänglighet till service, till arbetsmarknader, infrastruktur och utbildning. Glesbygdsverket förmedlar kunskaper genom kartor och statistikanalyser, undersökningar, seminarier och medverkan i nationella arbetsgrupper. Glesbygdsverket grundades 1991 och har sitt kontor i Östersund. Myndigheten lyder under Näringsdepartementet. Mer av Glesbygdsverkets statistik, kartor och rapporter kan du ladda ner eller beställa på FA-regiontyper enligt Glesbygdsverkets indelning finns på insidan av pärmfliken. Omslagsbild: Flislager vid kraftvärmeverk. Foto: Tina Stafrén. Områdestyper och regioner enligt Glesbygdsverkets indelning finns på insidan av pärmfliken. ISSN

2 Områdestyper och regioner enligt Glesbygdsverkets definition. FA-regioner enligt Glesbygdsverkets indelning. Glesbygd Tätortsnära landsbygd Tätort 1 Skogslänens inland 2 Skogslänen övrigt 3 Storstadsregionerna 4 Övriga Sverige 1 FA-regioner med ogynnsamma förutsättningar 26 FA-regioner 31 kommuner 0,3 miljoner invånare 15 tätorter större än inv. 0 tätorter större än inv. FA-regioner med mindre gynnsamma förutsättningar 17 FA-regioner 38 kommuner 0,7 miljoner invånare 33 tätorter större än inv. 2 tätorter större än inv. FA-regioner med gynnsamma förutsättningar: 29 FA-regioner 221 kommuner 8,1 miljoner invånare 284 tätorter större än inv. 53 tätorter större än inv

3 Sveriges gles- och landsbygder 2007

4 Sveriges gles- och landsbygder 2007 Glesbygdsverket Foto: Tina Stafrén Grafisk form: Annica Nordin, Periferi film o. form Papper: omslag Invercote Creato 260 g, inlaga Lessebo Linné 120 g Tryck: Fälth & Hässler, Värnamo 2007 ISSN

5 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Summary 8 Avgränsningar och definitioner 0 Samhällsförändringar 13 Sammanfattning 4 Omvärlden i regionernas ögon 6 Klimatförändringens konsekvenser för gles- och landsbygder 8 Bioenergin ger löfte om jobb 24 Vindkraft 29 Befolkning 3 Sammanfattning 4 Befolkningsförändringar 5 Flyttningar 8 Inflyttningsrika bygder 44 Småföretagarland 53 Sammanfattning 54 Företagens spelplan 57 Exempel 1: De nya nybyggarna 59 Exempel 2: När servicen gör geografisk reträtt 66 Avslutande reflexioner 71 Små, lokala arbetsmarknader 73 Sammanfattning 74 Rörlighet i små, lokala arbetsmarknader 75 Varför ett geografisk perspektiv? 76 Vad är små, lokala arbetsmarknader? 76 Många i arbete och en försiktig framtidstro 84 Strukturomvandling de areella näringarnas återkomst? 90 Slutsatser 93 Tillgänglighet 95 Sammanfattning 96 Tillgänglighet och tillväxt 97 Dagligvarubutiker 99 Skolor 02 Grundläggande betaltjänster 06 Läkemedel 0 Tillgång till bredband 3

6 Tabeller och kartor Tabell 1. Befolkning år 2006 per kommun, län och områdestyp samt befolkningsförändring 2005 och Tabell 2. Inrikes in- och utflyttning per län år Personer som flyttar över kommungräns och/eller till annan områdestyp. 134 Metod för att definiera inflyttningsrika bygder. Karta 1. Genomsnittlig sammanräknad arbetsinkomst 2005 per kapita år. 5 6 Karta 2. Andel förvärvsarbetande 2005, procent av befolkningen år. 7 Tabell 3. Tillgänglighet till dagligvarubutiker 2002 och 2007 per län. Antal personer. 8 Tabell 4. Tillgänglighet till närmaste skola för elever i årskurs 1-6 (7-12 år). År 2002 och 2006, per län. 9 Tabell 5. Tillgänglighet till bankomat 2007 per län. Antal personer. 40 Tabell 6. Tillgänglighet till fast kassaservice 2001 och 2007 per län. 141 Tabell 7. Tillgänglighet till apotek 1999 och 2006 samt förändring. Per län. Tabell 8. Tillgänglighet till apoteksombud 1999 och 2006 samt förändring. Per län. FA-regioner enligt Glesbygdsverkets definitioner

7 Förord Glesbygdsverket har till uppgift att belysa och ge kunskap om de livsvillkor som gles- och landsbygdens befolkning har när det gäller tillgång till service, infrastruktur, arbete, försörjning, med mera. Årsboken innehåller därför basfakta om befolkningsutveckling och tillgänglighet till olika serviceslag. Vi brukar också säga att vi nyanserar och kompletterar bilden av Sverige, då våra fakta bryts ner i små, geografiskt avgränsade områden på kilometerrutor, vilket innebär att olikheter mellan bygder och landsändar kan speglas på ett bättre sätt, än när utvecklingen redovisas i stora FA-regioner, län, eller hela kommuner. I årets årsbok har vi också nya fakta kring företagande i gles- och landsbygder i kapitlet Småföretagarland, men också en del om bredband och energi viktiga områden för landsbygdens tillväxt. Sist i årsboken finns en tabell- och kartdel där man kan hitta användbara fakta om gles- och landsbygdsutvecklingen i olika län. Ytterligare fakta finns på verkets webbplats Den här årsboken är Glesbygdsverkets åttonde. Vår förhoppning är att den, i likhet med tidigare årsböcker, ska ge värdefulla fakta om utvecklingen och tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder. Nyttig läsning! Östersund i december 2007 Kerstin Wallin Generaldirektör Arbetet med årsboken har letts av en projektgrupp med informatör Birgitta Rhodin som projektledare. I gruppen har även utredarna Erik Fransson, Wolfgang Pichler och Imber Råbock ingått. 5

8 Sammanfattning Klimatförändringarna framstår allt mer som den stora utmaningen, och med den följer en energiomställning som kommer att påverka många samhällssektorer. Till den omställningen har Sveriges gles- och landsbygder unika möjligheter att bidra. I övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor kan exempelvis en del av lösningen finnas i skogen, som har stora resurser i form av bioenergi. Likaså finns en stor potential i utbyggnaden av vindkraft, något som kan utveckla landets glesbygder och skärgårdar, men det är viktigt att den lokala nivån aktivt inkluderas i planeringen. De svenska skidorterna kan få en konkurrensfördel jämfört med orter på kontinenten, när den grundläggande förutsättningen för skidturismen, snön, blir en bristvara. Men även här kommer en omfattande produktion av konstsnö att krävas, vilket kan bli en stor utmaning för de mindre turistanläggningarna. Befolkning Befolkningen i Sveriges gles- och landsbygder minskar, liksom den har gjort det senaste decenniet. Gles- och landsbygdsområdena tappar befolkning till tätortsområdena och större delen av all invandring sker till storstadsområdena. Men valet av detaljnivå har betydelse för den bild som förmedlas. På en lägre geografisk nivå framträder till exempel områden med växande befolkning även i glest befolkade delar av landet. Likaså har invandringen betydelse även i gles- och landsbygder, eftersom befolkningsminskningen där skulle ha varit betydligt större utan invandringen. En förnyad studie av så kallade inflyttningsrika bygder, liknande den som Glesbygdsverket gjorde 2001, visar att omedelbar närhet till ett samhälle tycks ha större betydelse än befolkningsstorleken för inflyttningsrika bygders möjlighet att bestå över en längre tid. Småföretagarland Sveriges gles- och landsbygder kan beskrivas som ett småföretagarland andelen mikroföretag (upp till nio anställda) och i synnerhet andelen soloföretag (utan anställda) är betydligt högre i landsbygdsområden än i tätortsområden. I vissa områden svarar dessa företagsformer för upp till hälften av sysselsättningen. Många av soloföretagarna har ingen ambition att anställa, men deras val att själva svara för sin försörjning ska inte underskattas fanns sju procent av den totala sysselsättningen i riket i arbetsställen utan anställda. Den lokala servicen är betydelsefull för företagen. Många företagare i gles- och landsbygder känner sig tvingade att själva engagera sig för att bevara serviceutbudet. Detta kan å ena sidan betraktas som ett positivt 6

9 samhällsengagemang, men å andra sidan innebär det att tid, energi och kanske också ekonomiska resurser måste satsas utanför företagens kärnverksamhet. Små, lokala arbetsmarknader Pendling över riksgränsen har blivit ett viktigt inslag i vissa små, lokala arbetsmarknader. Vissa gränstrakter i Värmland/Västra Götaland och Norrbotten kan numera betraktas som internationella arbetsmarknader. I exempelvis Eda kommun i Värmland arbetar nästan 14 procent av de sysselsatta i ett annat land. Färre kvinnor än män pendlar över kommungränser till arbete och de pendlar kortare sträckor. Hur många kvinnor och män som pendlar varierar mycket mellan olika typer av funktionella arbetsmarknadsregioner, FA-regioner. Bland kvinnorna är det hela 17 procentenheter färre som pendlar i FA-regioner med ogynnsamma förutsättningar än i de med gynnsamma förutsättningar. Detta kan göra kvinnors situation på arbetsmarknaden mer utsatt, eftersom de ofta är beroende av en offentlig arbetsmarknad som dessutom på många håll krymper. En studie gjord på Glesbygdsverkets uppdrag visar att det finns arbetsmarknader som har en stor branschbredd trots att de är små. Studien pekar på att områden som ofta ses som mellanrum mellan centrumpunkterna i arbetsmarknadsregionerna är viktiga och ofta fyllda av egen verksamhet. Tillgänglighet Antalet dagligvarubutiker i landet fortsätter att minska. Under det senaste året försvann 16 butiker i glesbygder och 60 i tätortsnära landsbygder. I områden som har fått minst fem minuters längre restid med bil till närmaste dagligvarubutik under den senaste femårsperioden bodde det personer år Av dessa var pensionärer över 65 år. Antalet grundskolor har fortsatt att minska under det senaste året, och den största relativa minskningen finns i glesbygder. Däremot har antalet små skolor (under 50 elever) blivit fler. Orsaken till det är i första hand att antalet elever minskar, och många skolor har hamnat under definitionsgränsen. Det kan i sin tur leda till att fler skolor kan vara hotade av nedläggning de närmaste åren på grund av minskande elevantal. Omkring 80 procent av Sveriges befolkning har tillgång till internet i hemmet, och drygt 60 procent har uppkoppling via bredband. Men det finns stora skillnader mellan stad och land. År 2006 hade 70 procent av befolkningen i storstäder tillgång till bredband, medan motsvarande siffra på landsbygden var 44 procent, enligt det nationella SOM-institutet. 7

10 Summary Climate change is increasingly being seen as the major challenge of our time, and with it comes a need to rethink energy supply that will affect several sectors of society. Sweden s rural and sparsely populated areas have unique opportunities to contribute to this adjustment. Where moving from fossil fuels to renewable energy sources is concerned, part of the solution may be found in the forest, for example, which offers major resources in the form of bioenergy. Likewise, there is great potential in the expansion of wind power, which can help the country s sparsely populated areas and archipelagos develop, but it is important to ensure that any plans actively involve the local community. Swedish ski resorts may find themselves having a competitive advantage compared with resorts on the continent when the basic requirement for ski tourism snow becomes scarce. But even in Sweden we will need to produce large amounts of artificial snow, which may be a major challenge for smaller tourist centres. Population The population of Sweden s rural and sparsely populated areas has decreased over the past decade and continues to do so. Rural and sparsely populated areas are losing inhabitants to urban areas, with the main part of this migration being to metropolitan areas. However, the picture that is portrayed depends on the level of detail examined. For example, on a lower geographical level, areas with a growing population are also emerging in sparsely populated parts of the country. Likewise, migration is also significant to rural and sparsely populated areas because the population decline there would have been considerably greater without it. A new study of areas that attract a large number of migrants, similar to the one conducted by the National Rural Development Agency in 2001, shows that immediate proximity to a community seems to be more important than the size of the population in terms of the likelihood of such areas surviving over a longer period. Small-business country Sweden s rural and sparsely populated areas can be described as small-business country the proportion of microbusinesses (up to nine employees) and in particular of sole proprietors (without employees) is significantly higher in rural areas than in urban areas. In certain areas these forms of business are responsible for half the employment in the area. Many sole proprietors have no intention of employing people, but their choice to provide for themselves should not be underestimated. In 2005 seven per cent of total employment was at workplaces with no employees. Local service is important to businesses. Many business owners in rural and sparsely populated areas feel compelled to get involved in maintaining the range of services on offer. On the one hand this can be seen as a positive 8

11 commitment to the community, but on the other it means that time, energy and in some cases even financial resources have to be invested outside the company s core business. Small local labour markets Commuting over national borders has become an important feature of some small local labour markets. Certain border areas in Värmland/Västra Götaland and Norrbotten can now be viewed as international labour markets. For example, in Eda municipality in Värmland, almost 14 per cent of those in employment work in another country. Less women than men commute over municipal borders to work, and their journeys are shorter. The number of women and men who commute varies considerably between different types of functional labour market regions (funktionella arbetsmarknadsregioner or FA regions). Among women a total of 17 per cent fewer commute in FA regions with unfavourable conditions than in those with favourable conditions. This can make women more vulnerable in the labour market because they are often dependent on a dwindling public sector. A study carried out on behalf of the National Rural Development Agency shows that there are labour markets with great sectoral breadth despite their modest size. The study indicates that areas often considered as being in the gap between central points in the labour market regions are important and often populated by entrepreneurs. Accessibility The number of convenience stores across the country continues to decrease. Over the past year, 16 stores closed in sparsely populated areas and 60 in rural areas in close proximity to urban areas. In areas in which travel time by car to the nearest convenience store has increased by at least five minutes over the past five years, there were 66,000 inhabitants in Of these, 13,000 were pensioners over 65. The number of primary schools has continued to decrease over the past year, with the largest relative decrease found in sparsely populated areas. However, the number of small schools (under 50 pupils) has increased. The reason for this is primarily that the number of pupils is decreasing, and many schools have now fallen into small school category. This may in turn lead to more schools being threatened with closure in the next few years due to the decline in pupil numbers. Around 80 per cent of Sweden s population have access to the internet in the home, and around 60 per cent have a broadband connection. But there are major differences between town and country. In per cent of the metropolitan population had access to broadband, while the corresponding figure in rural areas was 44 per cent, according to the national SOM (Society, Opinion and Media) Institute. 9

12 Avgränsningar och definitioner Att skapa en enda och enhetlig definition av vad som är glesbygd och vad som är landsbygd är knappast möjligt. Ingen definition fungerar för alla behov. I stället måste olika avgränsningar och definitioner användas beroende på vad som studeras. Traditionellt har utvecklingen ofta beskrivits utifrån administrativa gränser som län, kommuner och församlingar. Men den indelningen ger inte alltid tillräcklig information för att beskriva utvecklingen. Inom dessa administrativa gränser finns ofta både gles- och landsbygdsområden, liksom tätorter av olika storlek. Det förekommer flera olika definitioner av gles- och landsbygd. Statistiska Centralbyråns (SCB) definition säger att en tätort har mer än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen. Glesbygdsverket har valt att göra en annan definition. Glesbygdsverkets definitioner Glesbygdsverkets definition av gles- och landsbygder utgår från tillgängligheten till service och arbetsmarknad. Utgångspunkten är tätorter med mer än invånare, vilka bedöms ha ett grundläggande utbud av service och en viss arbetsmarknad. Tillgängligheten till dessa tätorter bestämmer sedan om ett område definieras som tätortsnära landsbygd eller glesbygd, oberoende av administrativa gränser. När denna avgränsning används i kombination med statistik på km 2 -nivå, kan förhållanden i gles- och landsbygder särskiljas från dem i tätorterna. På insidan av främre pärmfliken finns en karta som visar Glesbygdsverkets områdestyper och regioner. Områdestyper Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än invånare samt öar utan fast landförbindelse. Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5-45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än invånare. Tätorter är i denna definition orter som har fler än invånare. Hit räknas även området inom 5 minuters bilresa från tätorten. Regioner Det finns ibland stora skillnader mellan gles- och landsbygder i olika delar av landet. Därför redovisas oftast de olika områdestyperna fördelade på fyra regioner: Skogslänens inland: i huvudsak de lokala arbetsmarknader som ingick i EU:s tidigare Mål 6-område. 10

13 Skogslänen övrigt: de lokala arbetsmarknadsregioner i skogslänen som låg utanför Mål 6-området. Storstadsregionerna: Stockholms, Göteborgs och Malmös lokala arbetsmarknader. Övriga Sverige: övriga lokala arbetsmarknader i landet, dvs. i Mellanoch Sydsverige. Kommuntyper Kommunerna kategoriseras utifrån boendestruktur. Indelningen används då statistik enbart finns tillgänglig på kommunnivå. Glesbygdskommuner (22 st.) har minst 30 procent av sin befolkning boende i glesbygdsområden. Tätortsnära landsbygdskommuner (156 st.) har minst 30 procent av sin befolkning boende i tätortsnära landsbygdsområden. Tätortskommuner (112 st.) har minst 70 procent av sin befolkning boende i tätorter med minst invånare. En karta över kommuntyperna finns på den bakre pärmfliken. FA-regiontyper En FA-region (funktionell analysregion) är den vardagsregion som flest människor berörs av genom dagliga resor till och från arbetet. FA-regionerna är också företagens huvudsakliga rekryteringsområde för arbetskraft (Nuteks definition). Glesbygdsverket har klassificerat FA-regionerna i tre regiontyper: FA-regioner med ogynnsamma geografiska förutsättningar FA-regioner med mindre gynnsamma geografiska förutsättningar FA-regioner med gynnsamma geografiska förutsättningar En beskrivning av indelningen finns i tabell- och kartdelen, sidan 144. En karta som visar grupperingen av FA-regioner finns på insidan av bakre pärmfliken. Tillgänglighet angiven i tids- eller längdmått Geografisk tillgänglighet kan anges antingen i ett längdmått (t.ex. meter) eller tidsmått (t.ex. sekunder). Det enklaste är att ange sträckan i meter, då de geografiska längderna i det vägnät man använder redan är definierade i de GIS som används. När sträckan ska mätas i ett tidsmått blir det något mer komplicerat. Varje vägsegment som bygger upp den vägdatabas som används måste tilldelas en vägklass. Varje vägklass måste sedan tilldelas en hastighet som anpassas efter det fordon som är tänkt att användas. 11

14 Genom att använda tidsavstånd tar man hänsyn till vägens egenskaper på ett bättre sätt än om endast ett längdmått används. Hänsyn kan tas till om vägen ligger till exempel i en tätort, vägens bredd eller vägens beläggning. Ett tydligt exempel på detta är att tänka sig att 10 km på en smal grusväg (skyltad 50 km/h) ger samma värde på tillgängligheten som 10 km motorväg (skyltad 110 km/h) om man endast ser till ett längdmått. Används tidsavstånd i grusvägs-motorvägsexemplet kan man genom att tilldela de olika färdsätten (vägklasserna) olika hastigheter få en bättre beskrivning av verkligheten. Att köra de 10 km på grusvägen tar, om man använder de skyltade hastigheterna, ~12 minuter medan samma sträcka tar ~5 minuter på motorvägen. 12

15 13 Samhällsförändringar

16 Sammanfattning Möjligheterna att hejda klimatförändringarna är en ödesfråga för alla länder och stora omställningar krävs. Till de förändringar som måste komma har de svenska gles- och landsbygderna unika möjligheter att bidra. I ett kort perspektiv kan också vissa fördelar urskiljas. De svenska skidorterna kan få en konkurrensfördel jämfört med orter på kontinenten, när den grundläggande förutsättningen för skidturismen, snön, blir en bristvara. Men även här kommer en omfattande produktion av konstsnö att krävas, vilket kan bli en stor utmaning för de mindre turistanläggningarna. Den helt dominerande potentialen för att utvinna bioenergi i Sverige finns i skogen. Hanteringen av bioenergi är mer arbetskraftsintensiv än de fossila bränslena och majoriteten av de nya arbetstillfällena borde hamna i våra gles- och landsbygder eftersom mycket av hanteringen måste ske nära källan kan komma att framstå som det verkliga genombrottsåret för vindkraft i Sverige. Utbyggnaden av vindkraft fyrdubblades jämfört med tidigare år. Här finns en stor potential för utveckling i våra glesbygder och skärgårdar. Men den lokala nivån bör aktivt inkluderas i planeringen för att vindkraftverken ska ge en stabil ekonomisk avkastning till bygden och för att rättmätiga bevarandeintressen ska tas till vara. Kapitlet innehåller också en sammanställning av de SWOT-analyser som regioner och länsstyrelser har gjort till det nya landsbygdsprogrammet. De hot länsstyrelserna ser mot utveckling av landsbygden ligger framför allt i globalisering och strukturomvandling. Möjligheterna ser man främst i att landsbygden kan erbjuda nya produkter och tjänster. 14

17 Samhällsförändringar Glesbygdsverket har i detta kapitel valt att spegla några av de samhällsförändringar som nu sker, och som har betydelse för gles- och landsbygder i vårt land. Vi har dels studerat hur regioner och län själva analyserar framtida hot och möjligheter, dels har vi frågat oss hur klimatförändringarna kommer att påverka gles- och landsbygder. De glesare befolkade delarna av landet får en allt viktigare roll i och med den energiomställning som nu måste ske. Tillståndet i de mindre tätbefolkade delarna av landet har behandlats i många utredningar och rapporter. I den senaste, Landsbygdskommitténs betänkande Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier 1, riktas åter blicken mot landsbygdernas utvecklingspotential och olikheter och det konstateras att landsbygderna behöver utvecklas inom praktiskt taget alla politikområden för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Möjligheter till en sådan utveckling finns i såväl jordbrukspolitiken som i den regionala tillväxtpolitiken. För jordbrukspolitikens del görs det i Landsbygdsprogrammet tydligt att utvecklingsförutsättningarna på landsbygden behöver stärkas i bred mening. Regeringskansliet har också fått i uppdrag att departementsvis ta fram underlag för ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft 3. Vad gäller den regionala tillväxtpolitiken talar regeringen i En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning om en strävan efter ökad tillgänglighet och utveckling av informationssamhället i alla delar av Sverige. Beröringspunkterna mellan regional tillväxtpolitik och jordbrukspolitik är många, vilket gör det nödvändigt att hitta ett samspel mellan olika sektorer, intressen och aktörer på samtliga nivåer. Detta samspel och denna helhetssyn är särskilt viktiga för utveckling och tillväxt i gles- och landsbygder. Samarbete över sektorsgränser mellan gamla och nya entreprenörer (inte minst lantbrukare) och andra aktörer har inom många regioner i Europa och i andra delar av världen förvandlat landsbygdernas 5 resurser till konkreta produkter och tjänster. Att regioner, byar och företag lyckats med sina ansträngningar beror i första hand på att man har hittat en marknad som inte begränsas av regionens 1 SOU 2006: Regeringen (2007). Landsbygdsprogram för Sverige, SE06RPO00. s N007/7519/RT. 4 Regeringskansliet (2007). 5 För exempel se: OECD (2006): The New Rural Paradigm. 15

18 eller rikets gränser. Marknadsföring av produkter och tjänster har därför blivit viktigare och som en följd av det har intresset för omvärlden ökat. Det handlar dock inte bara om att hitta potentiella köpare för produkterna utan också om att identifiera nya trender och förändringar i samhället i stort. Visserligen är utgångspunkten för en omvärldsanalys beroende av de regionala eller lokala förutsättningarna och handlingsutrymmena, men det finns även många gemensamma drag, vilket nedanstående genomgång av de regionala landsbygdsstrategierna visar. Omvärlden i regionernas ögon Den regionala tillväxtpolitiken genomförs till stor del av regionerna och därför är deras analyser av utvecklingsförutsättningarna för gles- och landsbygder mycket viktiga. Deras övergripande avvägningar görs i de regionala utvecklingsprogrammen, RUP. Dessa ska visa riktningen för ett antal operativa delprogram, till exempel EU:s strukturfondsprogram och landsbygdsprogrammet. Jordbrukspolitiken har numera breddats till att även gälla landsbygdsutveckling i stort. Glesbygdsverket menar att det är intressant att se på vilket sätt regionerna har konkretiserat denna ambition. Vi har valt att göra det via en genomgång av de SWOT-analyser som finns i de så kallade regionala genomförandestrategierna till landsbygdsprogrammet. Genomgången visar att många aspekter är återkommande i länens analyser. Hoten mot en framgångsrik utveckling i gles- och landsbygder finns, enligt länsstyrelsernas bedömning, både i och utanför länens landsbygder. Globaliseringen och den medföljande strukturomvandlingen inom verksamheter som är viktiga för landsbygden utgör ett sådant hot, vilket innebär att också lantbrukare i allt högre utsträckning måste konkurrera med väsentligt billigare produkter från andra länder. Det innebär också att livsmedelsindustrin är tvungen att genomföra rationaliseringar och minska antalet verksamheter. Att jordbrukare lägger ner sina verksamheter har, enligt länsstyrelsernas analys, inte bara att göra med de förändringar som globaliseringen och rationaliseringen innebär, utan hänger också samman med svårigheter att klara generationsväxling (företagande). Landsbygden hotas, enligt dessa analyser, också av förändringarna utanför lantbrukssektorn. En fortsatt utarmning av den offentliga och kommersiella servicen samt otillräcklig infrastruktur nämns av många länsstyrelser, men också ett alltför litet intresse för både jordbruk och företagande i landsbygdssamhällena och den svaga befolkningsutvecklingen i många landsbygder. Bland de miljörelaterade hoten nämns också konkurrens om marken, särskilt i närheten av större städer, som en viktig fråga. 16

19 Figur 1.1. Hot mot en framgångsrik landsbygdsutveckling enligt länsstyrelserna (antalet omnämnanden). Rationaliseringar/brukningsmetoder Rationaliseringar/bruksmetoder Globalisering/strukturomvandling Service/infrastruktur Service/Infrastruktur Värderingar/attityder Politiska beslut/institutioner Befolkningsstruktur/demografi Utsläpp/föroreningar/markanvändning Utsläpp/föroreningar/markanvändn. Företagande Arbetskraft/kompetens Övrigt övrigt Finansiering/kapitalförsörjning Finansering/kapitalförsörjning Kunskapsförsörjning Klimatförändring Källa: Regionala landsbygdsstrategierna , Glesbygdsverkets bearbetning. Som möjligheter utpekas framför allt nya produkter och tjänster, till exempel inom området förnybara energikällor, småskalig produktion av mat, turism eller en exploatering av det ökade hästintresset, men också produktivitetsfrämjande insatser i befintliga lantbruksföretag (ökad avkastning/tillväxt). Länsstyrelserna ser också möjligheter för utveckling av gles- och landsbygderna i ett fortsatt engagemang i att bevara natur- och kulturmiljöer, inte minst som bas för andra aktiviteter som landsbygdsturism och boende. Mobilisering av landsbygdsbefolkningen och integration av invandrare anses också som en stor möjlighet för landsbygden. Möjligheter ses också i ett ökat samarbete mellan olika aktörer på landsbygden, men också i att i högre utsträckning utnyttja och stärka relationer till urbana miljöer och internationella marknader (närhet till marknader). Figur 1.2. Möjligheter att utveckla gles- och landsbygder enligt länsstyrelserna (antalet omnämnanden). Nya produkter och tjänster Bevara miljön/upplevelse Ökad avkastning/tillväxt Närhet till marknader Mobilisering/integration Mobilisering/Integration Utbildning/kompetensutveckling Samarbete Övrigt övrigt Källa: Regionala landsbygdsstrategierna , Glesbygdsverkets bearbetning. 17

20 Länens analyser är visserligen väl underbyggda med fakta och referenser och har för det mesta också fångat in olika regionala aktörers syn på utvecklingsförutsättningarna, men det kvarstår svårigheter vad gäller att få fram fakta om internationella trender och andra viktiga samhälleliga förändringar. I rapporten Regionala utvecklingsprogram 6 påpekar strategigruppen Sverigebilden att regioner ofta är introverta vad gäller problematiseringen av hot och möjligheter, det vill säga att omvärldens förändring ägnas mindre uppmärksamhet än planeringssubjektets (här gles- och landsbygden) starka och svaga sidor. Även om Glesbygdsverkets genomgång av länens landsbygdsstrategier inte kan styrka en obalans i analysen mellan omvärld och invärld, så finns det ibland tendenser att sammanblanda omvärlden med invärlden, det vill säga att aspekter av invärlden behandlas som aspekter av omvärlden och tvärtom. Ofta handlar analyserna också mer om effekterna av än orsaken till en utveckling. Exempelvis nämns ibland brist på service som ett hot för landsbygden, medan denna brist egentligen skulle kunna ses som en svaghet i landsbygdsregioner. Orsaken till denna utveckling av kommersiell service ligger dock i första hand i omvärlden, som till exempel koncentrationstendenser inom handeln, förändringar i befolkningens konsumtion och förändrad distribution av många varor (internethandel). Genom att peka på orsakerna till en utveckling gör man det möjligen enklare att se vissa sammanhängande kedjor av företeelser. Detta kan eventuellt hjälpa mottagaren att vässa insatserna och bedöma det förväntade utfallet på ett mer realistiskt sätt. Svårigheter i att göra omvärldsanalyser är inget specifikt för länsstyrelserna, utan samma problem uppstår för nationella myndigheter, liksom för regeringskansliet, som är ansvarigt för de vägledande nationella strategierna. Länsstyrelserna har, i relation till hela processen för landsbygds- och regionala program, kort tid på sig att anpassa europeiska och nationella prioriteringar till regionala förutsättningar. Med dessa förutsättningar är det inte förvånande att länens och regionens analyser inte varierar mer. Klimatförändringens konsekvenser för gles- och landsbygder De förändringar av vårt klimat som utsläppen av växthusgaser orsakar har diskuterats under många år. Det mänskliga bidraget till klimatförändringarna har ifrågasatts, men under 2007 har mycket av den kritiken tystnat, inte minst på grund av de rapporter som FN:s klimatpanel började publicera i början av året. I den första av rapporterna kunde man bland annat läsa att huvuddelen av den uppvärmning som skett sedan år 1950 är mycket sannolikt orsakad av ökande halter av växthusgaser i atmosfären. 7 6 Nutek (2005). Regionala utvecklingsprogram, RUP ett metodutvecklingsarbete. Strategigruppens rapporter. Bilaga 2 till slutrapporten. 7 FN:s klimatpanel Den naturvetenskapliga grunden. Rapport

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) YTTRANDE 1(5) 2015-06-03 RJL 2015/874 Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) Region Jönköpings län har fått

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer