soptippen samsyn kan snabba på laserskanning avslöjade EN ALTERNATIV GRUVA jordbävning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "soptippen samsyn kan snabba på laserskanning avslöjade EN ALTERNATIV GRUVA jordbävning"

Transkript

1 lantmäteriets tidning oktober 2014 #3 samsyn kan snabba på BREDBANDSUTBYGGNADEN laserskanning avslöjade jordbävning soptippen EN ALTERNATIV GRUVA

2 2 Ledare bengt kjellson Hej kära läsare! Att även människor som bor på landsbygden har tillgång till bredband är, i dagens samhälle, en viktig förutsättning för att vardagen ska fungera. Tillgång till internet och e-post gör det lättare att sköta sitt arbete, starta företag och jobba på distans. En politisk ambition är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till kraftfullt bredband, utbyggnaden på landsbygden stöttas med åtskilliga miljarder. En av förutsättningarna för att lyckas är att branschföretagen kommer åt mark för att gräva ner fiberkabel och regeringen gav därför Lantmäteriet i uppdrag att utreda markåtkomsten i samband med bredbandsutbyggnad. I den färdiga utredningsrapporten konstaterar vi att kunskapen om dessa frågor är låg i branschen, rapporten innehåller därför vägledning och rekommendationer för hur processen kan drivas. Ibland löses dock markfrågan på ett enkelt sätt, som i de exempel som du kan läsa om i det här numret av Gränssnittet. I bredbandsprojekt i Östhammar och på Gotland har markägare upplåtit marken gratis, eftersom man har sett nyttan både för sig själva och för hela det lokala samhället. Bredband på landsbygden är viktigt, men först behöver man förstås någonstans att bo. Lite överraskande finns bostadsbrist även i glest bebodda områden. Unga människor som helst skulle vilja bo i ett hus på landet har svårt att få tag på ett, trots att det i vissa trakter finns gott om ödehus. Bristen på bostäder gör också att lokala företagare kan ha problem med att anställa folk. I Örnsköldsviks kommun har man tagit tag i detta med hjälp av Lantmäteriet tog man reda på ägarna till hundratals obebodda hus och skickade brev för att höra om de kunde tänka sig sälja eller hyra ut. Och man fick många positiva svar. En artikel om detta hittar du på sidan 26. Att vidga perspektiven och engagera sig i mark- och fastighetsfrågor i andra länder kan vara berikande. Vår medarbetare Kristin Land som medverkat i flera av Lantmäteriets utlandsprojekt, bland annat på plats i två år i Botswana, skriver under på detta. Hon tycker att det har varit väldigt lärorikt och värdefullt och anser att fler yngre medarbetare borde få åka ut på internationella uppdrag. Det kan jag bara instämma i. Nu i höst startar vi ett mentorprogram med ambitionen att åstadkomma just detta. Trevlig läsning! Bengt Kjellson

3 3

4 4 Innehåll Omslagsbild Jonatan Jacobson 2 Ledare Bengt Kjellson 6 Sverige från ovan Västmanland 8 Notiser 25 Bredband 9 Samsyn kan snabba på bredbands- uppbyggnad 10 Bredbandsprojekt på åtta orter i Östhammar 12 Positiv anda kring bredbandsinförande på Gotland 15 De hanterar våra fornminnen och tänker modernt 16 Georadarn fångar upp vad som finns begravt i marken 18 Laserskanning avslöjade jordbävning 20 Soptippen en alternativ gruva 25 Ödehusen som ska rädda landsbyggden 29 Utlandsuppdragen har gett Kristin värdefulla perspektiv 24 Gränser&Kartor 31 En ort två länder Komplicerade gränsförhållanden i Baarle 33 Frank är fascinerad av konstiga kartor 36 Lantmäteriet ekopoesi med lantmätare i huvudrollen 38 Tävling 39 Lantmätare och ortnamn 16

5 30 INNEHÅLL 5 31 Redaktion Ansvarig utgivare och redaktör Lena Nordin, layout Natasja Kamenjasevic tryck Danagårds Grafiska Adress Lantmäteriet, Gävle, Lantmäterigatan 2 C TELEFON Adressändringar, Prenumeration

6 6 flygbilder sverige från ovan Lantmäteriets flygbilder visar Västmanland före och efter branden Lantmäteriet flygfotograferade Västmanland i juni i år och tog även nya bilder efter den stora skogsbranden. Genom att jämföra bilderna kan man se hur branden har förändrat landskapet. Efter en katastrof av den här omfattningen behöver myndigheter, kommuner, markägare och andra intressenter kunna dokumentera brandområdet och utbyta information med varandra. För att underlätta det arbetet beslutade Lantmäteriet att tillhandahålla flygbilderna gratis och med förenklade användningsvillkor för alla som berörs av branden. Bilder från de båda flygfototillfällena finns att se i en demotjänst för allmänheten på Lantmäteriets webbplats, Sverige från ovan

7 flygbilder sverige från ovan 7 Den infraröda bilden till vänster är tagen före branden. Utsnittet till höger visar läget efter branden där det grå partiet i bilden är ett brandskadat område och det röda partiet ett område som inte påverkats av branden.

8 8 Notiser 3 1 Nytt projekt involverar sju Balkanländer Med över 60 personer från sju Balkanländer hölls i början av september, på Lantmäteriet i Gävle, en kickoff för samverkan om ett nytt lantmäteriprojekt Impuls. Avtalet om projektet undertecknades i somras mellan Lantmäteriet, Sida och åtta organisationer från sex länder på västra Balkan. Impuls-projektet finansieras av Sida med 39 miljoner kronor och ska pågå i fyra år under ledning av Kent Nilsson från Lantmäteriets Tjänsteexport. De sex medverkande länderna är Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Dessutom är Lantmäteriets systermyndighet i Kroatien (The State Geodetic Administration of the Republic of Croatia, SGA) samarbetspartners och underkonsulter i projektet. Syftet med projektet är att främja uppbyggandet av Spatial Data Infrastructure (SDI) och att samordna dess fortsatta utveckling i regionen. Lorenc Çala, generaldirektör för ASIG (State Authority for Geospatial Information) i Albanien: Det är en nyckelfråga att bygga den här sortens infrastruktur för hela samhället, inte bara för institutioner som idag hanterar kartor och geografisk information. 2 Lantmäteriets frågor engagerade i Almedalen Lantmäteriet arrangerade två öppna seminarier i Almedalen i somras: ett om jakten på det perfekta strandskyddet och ett om vägen mot öppna och avgiftsfria kartdata. Konkurrensen om publiken var hård under veckan hölls uppemot olika evenemang i Visby men Lantmäteriets frågor intresserade många och lokalerna blev välfyllda. Det märktes på engagemanget att vi hade en kunnig publik, säger generaldirektör Bengt Kjellson. 3 När gamla inskrivningar tas bort sparas tid och pengar De inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt (rätt till förmåner från en fastighet) som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret efter utgången av 2018, förutsatt att ingen skriftligen begär en förnyelse av sin inskrivning. Förnyelse av inskrivningar behöver dock inte göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering. Uppskattningsvis bör omkring inskrivningar, registrerade före 1968, kunna tas bort ur registret. Får lagstiftningen det genomslag vi hoppas på så kommer såväl våra kunder som vi själva inom Lantmäteriet att spara både tid och pengar. Det säger Lennart Sundström, Lantmäteriet. Att förnya en inskrivning av en rättighet som fortfarande nyttjas kostar ingenting för rättighetshavaren och det finns möjlighet att göra förnyelsen genom att fylla i ett webbformulär på Lantmäteriets hemsida.

9 BREDBAND 9 Samsyn kan snabba på bredbandsutbyggnaden Text Jonas Landahl Foto Britt-Louise Malm Möjlighet till internetuppkoppling är idag en självklarhet talet var ångans århundrade talet skulle bli elektricitetens. Nu som då krävs, för samhällets utveckling, utbyggnad av nödvändig infrastruktur. Internet är idag en del av samhällets infrastruktur och blir allt viktigare i framtiden. En hög användning av internet framhålls vara bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Statens roll är att skapa förutsättningar för marknadsaktörerna, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. Regeringens målsättning är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha bredband om minst 100 Mbit per sekund år På landsbygden släpar utvecklingen efter. Samsyn och förståelse skulle dock underlätta utbyggnaden av bredband. Det framkommer av regeringsuppdraget Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad som Lantmäteriet slutredovisade för näringsdepartementet 12 juni. Med intervjuer och seminarier har problem identifierats och förslag lämnats. Totalt har cirka 150 personer blivit intervjuade och deltagit på seminarierna. Handbok för utbyggnad De har varit mycket intresserade av bredbandsfrågan och har tydligt beskrivit sin frustration men har haft det svårare när det gäller att komma med lösningar. Vår rapport kan ses som en liten handbok för utbyggnad av bredband, en översikt av hela processen. Det säger Björn Bodin, funktionschef på Lantmäteriet och huvudansvarig för regeringsuppdraget. Med rapporten blir frågan om markåtkomstperspektivet för första gången aktualiserad i större omfattning. Kunskapen om markåtkomstfrågor och vilka konsekvenser som kan uppstå om dessa inte är lösta, är tyvärr generellt sett låg i branschen, säger Björn Bodin och tillägger att hela bredbandsbranschen behöver skapa samsyn kring frågan om ändamålsenliga markupplåtelseavtal och förändringsåtgärder. I rapporten konstateras också: Om aktörerna känner till hur avtalsprocessen bör se ut och känner till sina rättigheter väl, förbättras förutsättningarna att snabbt träffa ändamålsenliga överenskommelser. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Lantmäteriets hemsida. Gränssnittet nr 2/2014

10 10 BREDBAND östhammar Text och foto Jonas Landahl Bredbandsprojekt på åtta orter i Östhammars kommun Att tillgång till bredband väger tungt i svenskars ögon framgick nyligen av en Novus-undersökning. Tre av fyra ser det som en rättighet. 67 procent av de tillfrågade anser att städerna gynnas i förhållande till landsbygden. Idag behövs snabb uppkoppling för att kunna sköta många vardagssysslor. I Uppsala län har bredbandsutbyggnaden på landsbygden ökat de senaste åren. Inte minst på grund av att de olika aktörerna visat ökat intresse. Men det behöver gå ännu snabbare, förklarar Karin Svanäng som jobbar med landsbygdsutveckling på länsstyrelsen i Uppsala. Under lång tid har bredbandsutbyggnaden betraktats som en ickefråga hos politiker och kommuner och i regionen. Någon sammanhållande kraft har inte funnits, det har varit upp till byarna själva. Men nu verkar det vända. Länsstyrelsen arbetar sedan länge tillsammans med kommunerna och Regionförbundet i länets bredbandsgrupp. Nu breddar vi arbetet genom det nya landsbygdsprogrammet. Av de 15 bredbandsprojekt som startat i länet de senaste två åren byggs det en bredbandsstruktur i åtta mindre orter i Östhammars kommun. Projekten ska avslutas under Det ska vara färdiggrävt i oktober, konstaterar Jan Rydberg, IT-chef i Östhammars kommun och tillägger att det har gått väldigt bra på alla åtta orter. Markfrågor inget problem Jan Rydberg påpekar att när kommersiella aktörer är inblandade kan markfrågan dra ut på tiden. Problem med markfrågor

11 BREDBAND östhammar 11 redovisas också i regeringsuppdraget Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad som Lantmäteriet slutredovisade i juni. Men för de åtta projekten i Östhammars kommun har det inte varit några problem. När markägaren inser att kommunen vill gräva för kommuninnevånarna finns ett samhällsnyttoperspektiv med i bilden och berörda markägare har i detta fall faktiskt upplåtitit marken helt gratis. Kommunen är nätleverantör Östhammars stadsnät för bredband blev klart Man ville ge alla kommuninnevånare möjlighet till fast uppkoppling. En grundstruktur med fiber färdigställdes i Öregrund, Östhammar, Gimo, Alunda Österbybruk och Hargshamn. Från grundstommen fortsätter förgreningar ut till omkringliggande områden baserat på efterfrågan/beställning. Detsamma sker nu i de åtta byarna Gräsö kyrktrakt, Norrskedika, Forsmark, Hökhuvud, Valö, Film, Ekeby och Långalma. Totalt berör utbyggnaden cirka 700 personer. En grundstruktur byggs i centrumkärnan med möjlighet till förgreningar ut till ytterområdena. Jan Rydberg: Kommunen fungerar som en slags nätleverantör, typ Vattenfall, som äger bredbandsnäten. Sedan tecknar fastighetsägaren avtal med sin leverantör av bredband, telefoni och television. Vår arbetsmodell är att samfälligheter och byalag tar vid och samarbetar om detta när vi byggt grundstrukturen av fibernät. Engagemanget finns, det är kostnadsbiten som är det stora problemet. Om allt för få anmäler sitt intresse kan det bli dyrt för den fastighetsägare som vill teckna avtal om fiber, säger Jan Rydberg. Skillnaden är stor mellan tätort och landsbygd. I tätbebyggelse är det 52 procent som har tillgång till bredband med hög kapacitet och i glesbygden bara 7 procent. I Uppsala län beräknas drygt invånare stå utanför den digitaliserade världen. Ett särskilt stöd till bredbandsutbyggnad gavs i det förra landsbygdsprogrammet som sträcker sig till och med Kommuner och byalag har sökt ekonomiskt stöd och totalt 20 miljoner kronor har beviljats. I det nya landsbygdsprogrammet från 2014 till 2020 finns betydligt mer medel. Man kan söka från september 2014 och man kan söka för grävarbetet, projekteringen, rör och fiber, förklarar Karin Svanäng.

12 12 BREDBAND gotland Tage Appelqvist och Jonatan Edström förbereder för nedläggning av fiberkablar som ska ge sockenborna tillgång till ett modernt bredband.» Positiv anda kring bredbandsinförande på Gotland

13 BREDBAND gotland 13 På Gotland har man verkligen tagit fasta på regeringens bredbandsstrategi. Modernt bredband i form av fibernät med hastigheter på upp till 1 gigabit per sekund är på väg att dras in på den gotländska landsbygden. Utbyggnaden sker enligt den så kallade sockenmodellen: Marken upplåts utan ersättningsanspråk och många sockenbor bidrar med arbete för att hålla kostnaderna nere. Text Britt-Louise Malm Foto Keith Samuelson Kommunfullmäktige på Gotland antog en ny bredbandsstrategi 2010 där man ville slå vakt om gotlänningarnas rätt till bredband för alla, även på landsbygden. Gotlands kommun och Telia Sonera tecknade en gemensam avsiktsförklaring under Almedalsveckan Bredbandsutbyggnaden började i socknarna Grötlingbo och Hejde. Därefter genomfördes tre pilotprojekt då man utvecklade modeller och arbetssätt för att underlätta för efterkommande projekt. Idag finns ett drygt 50-tal bredbandsföreningar på Gotland som var och en består av flera socknar. Arbete har mer eller mindre kommit igång i samtliga föreningar. För att göra bredbandsprojekten så billiga som möjligt för abonnenterna krävs att frivilliga ställer upp med dagsverken. Ett dagsverke kan exempelvis bestå i att plocka ner staket, flytta kabelrullar eller röja skog för att grävaren ska komma fram obehindrat. Anslutningsavgiften för varje medlem låg i vår förening på kronor för dem som gick med från början. Det blir dyrare att ansluta sig i efterhand. Varje medlem i bredbandsföreningen betalar sedan en årlig avgift till föreningen. Ett bredbandsprojekt omsluter mellan 6-7 miljoner, säger Tommy Andersson. Tommy ingår i styrelsen för bredbandsföreningen Fardhem- Linde-Lojsta, som var ett av pilotprojekten. Han har tidigare varit medlem i den paraplyorganisation (Fibernät Gotland) som bildades som stöd åt de nybildade bredbandsföreningarna. Rundtur i socknarna Under 2010 ägnade Tommy Andersson massor av timmar till att åka runt i socknarna och prata med folk. Han berättade om fördelarna med nytt modernt bredband och tog reda på om det fanns några hinder för att ansluta sig. Hindren behövde inte alltid handla om ekonomin. Ibland kunde det finnas tvister mellan sockenbor som måste lösas upp. Vissa anser inte att de har något behov av modernt bredband. Många inser dock vilka möjligheter som öppnas och inser också att bredband har en värdehöjande effekt. Drar man in fiber i huset blir värdet på huset absolut större, säger Tommy Andersson. Stor anslutning Tage Appelqvist var också en av pionjärerna. Han var ordförande i pilotprojektet som inledningsvis omfattade de tre socknarna Vall, Hogrän och Mästerby. Fler socknar har anslutit sig till bredbandsföreningen i efterhand. Efter att Träkumla kom med i vår förening förra året är vi nu uppe i totalt 378 anslutningar, varav de flesta är fastboende. Totalt kan man säga att över 80 procent har gått med. I socknarna Träkumla och Vall är siffran högre över 90 procent, säger Tage Appelqvist. Tage var precis som Tommy med och bildade paraplyorganisationen för alla bredbandsföreningar på Gotland. I början var bara en teleoperatör, Telia Sonera, med på resan men idag kan bredbandsföreningarna även välja Bredbandsbolaget eller Telenor. Vi har jobbat väldigt mycket med att hitta bra metoder och lösningar för införandet av bredband i socknarna och vi hade många diskussioner med lantmätaren om vad man kan göra själv för att hålla kostnaderna nere i samband med att man bildar ledningsrätt. Tyvärr gjorde vi lite fel i början och trodde exempelvis att om två personer äger en fastighet räcker det om en av dem skriver under avtalet, men så var det inte. Vi gjorde även fel när vi mätte för den kommande ledningsdragningen och sneddade kanske i något hörn här och var på någon åker. Det innebar i vissa fall att vi kom in på någon grannes tomt som vi inte hade avtal med. Alla erfarenheter som vi fick under pilotprojekten har tagits tillvara för att efterkommande projekt inte ska råka ut för samma misstag som vi gjorde, berättar Tommy Andersson. Positiv anda Lantmätaren Karin Svensson skötte förrättningen av ledningsrätten när Tages förening drog in bredband. Jag har tidigare inte hört talas om en lika bred satsning på» bredband som görs här på Gotland. Det här bygger på mycket stor vilja hos markägarna som upplåter sin mark utan ersättning. Om inte alla är överens om var dragningen av ledningar-

14 14 bredband gotland Lantmätaren Karin Svensson tillsammans med kollegan Maria Hillvall. Maria sköter en stor del av det praktiska arbetet. Kontrollerar alla avtal och kartor, kontakter med sakägare och administration. na ska gå söker man andra vägar. Här vill man verkligen att alla ska vara med på tåget. Det verkar vara en mycket positiv anda kring bredbandsinförandet, säger Karin Svensson. Lantmäteriet har bistått bredbandsföreningarna med listor över vilka markägare som berörts. Många föreningar har själva skött förhandlingarna med berörda markägare. Alla sockenbor som berörts av bredbandsinförandet har Lantmäteriet sedan kallat till sammanträde. Vi har då presenterat kartor över ledningsdragningarna. Utifrån de synpunkter som eventuellt inkommit under sammanträdet har vi reviderat kartorna. Vi kontrollerar att alla avtal är korrekt skrivna och fattar sedan beslut i ärendet. I dagsläget har 21 olika bredbandsföreningar på Gotland ansökt om förrättning och vi har gjort färdigt fem av dem, säger Karin Svensson. Hon tror att fler ansökningar är på väg in. Alla bredbandsföreningar kommer dock inte att söka ledningsrätt utan har hittat en annan lösning. Fördelarna med att bilda ledningsrätt är att beslutet blir publicerat och skrivs in i registerkartan. Information om ledningsrätten kommer upp i klartext när man klickar på berörd fastighet. Det blir enklare att reda ut nyttjanderätten vid exempelvis kommande markskiften, säger Karin Svensson. Den satsning som görs på bredband här på Gotland är unik, vi ligger i framkant i Sverige inom det här området, säger Tommy Andersson.

15 ÖPPNA data 15 De hanterar våra fornminnen Riksantikvarieämbetet ska se till att allas vårt kulturarv inte bara bevaras, utan används och utvecklas. Redan 2006 började man där diskutera i termer av öppna data. Det var i samband med att vi började bygga portaler frågan dök upp om det är vettigt att göra allt själv och ta betalt, säger Torsten Hökby, chef för informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. och tänker modernt Slutsatsen blev att myndigheten skulle misslyckas i sitt uppdrag och förlora sin trovärdighet, om man inte i stället verkade för att tillgängliggöra sin information, fritt och med så få begränsande villkor som möjligt. Syftet med vår informationsförsörjning är att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Vi ser det som vår uppgift att göra nödvändig information lättillgänglig, oberoende om den finns hos oss eller andra. Vi är inte styrda av intäkter på det sätt som är fallet för Lantmäteriet. Den stora frågan här är att sänka trösklarna och hitta tekniska gränssnitt som är ändamålsenliga, säger Torsten Hökby. Når nya grupper En sådan kontaktyta är den sociala bilddelningssidan Flickr commons, där det står var och en fritt att botanisera bland, ladda ned och återanvända foton. Riksantikvarieämbetet använder de enkla och frikostiga Creative Commons-licenserna för bilderna som finns på myndigheten. Det är ett exempel på material som aldrig fått lika stor spridning om det inte släppts fritt. Vi når helt nya användare, konstaterar Torsten Hökby. De texter och bilder som utgör en ny dokumentation av Sveriges världsarv är också tillåtna att ladda ned och återanvända privat eller kommersiellt. Riksantikvarieämbetet samarbetar aktivt med Wikipedia det användarbaserade uppslagsverket på nätet. Myndigheten har i samarbete med Wikimedia tagit fram formulär så att den som skriver på Wikipedia kan länka direkt därifrån till myndighetens egna databaser. Man genomför tillsammans tävlingen Wiki loves monuments, där alla som vill kan delta och fotografera platser, monument, eller andra kultur- och minnesmärken. Hittills har i Sverige bilder kopplats till uppgifter i den nationella databasen för byggnadsarvet och arkeologiska platser samt monument-databasen. Riksantikvarieämbetet förvaltar också webbtjänsten K-samsök som hämtar metadata från organisationer som anslutit sig framför allt museer, och hembygdsföreningar. Metadata görs tillgänglig via ett öppet API vilket innebär att institutionerna själva, externa utvecklare och andra aktörer kan återanvända materialet och skapa tillämpningar i form av webbtjänster och mobilapplikationer. Tjänsten är kopplad till den samlande webbresursen Europeana, för hela Europa. I detta sökindex finns över trettio miljoner referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder.

16 16 ARKEOLOGI Georadarn fångar upp vad som finns begravt i marken Text Camilla Lagerqvist Kvadratmeter för kvadratmeter avverkas i, med arkeologiska mått mätt, väldigt snabb takt. Andreas Viberg rattar vad som ser ut som en mindre plog. Men plogdelen är i själva verket ett avancerat georadarsystem som skannar av det som en gång var en ståtlig borg men som idag finns begravt under lager av gräs och jord. Andreas Viberg är forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Under några år framöver kommer han att driva ett projekt där man genomför storskaliga georadarmätningar inom fyra av de större Öländska borgarna; Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg. Det är en enorm tidsbesparing att jobba med georadar, som exempel kan man säga att man med ett vanligt radarsystem kan täcka in cirka kvadratmeter per dag. Med ett motoriserat system så är det möjligt att täcka in mer än kvadratmeter per dag, säger Andreas Viberg och tillägger att det samtidigt blir otroligt mycket data och det tar tid att skapa en bild av hur det hänger ihop. Ett georadarsystem liknar ett ekolod fast det är skapat för användning på land. Det fungerar som så att georadarantennen skickar ner en elektromagnetisk signal i marken och signalen reflekteras från objekt och gränsskikt i jorden. Sedan registreras ekon från georadarsignalen när de kommer tillbaka till markytan och en bild av det som finns i marken kan skapas. Genom att mäta många parallella georadarprofiler, nära varandra, är det också möjligt att skapa en tredimensionell bild eller datavolym som visar de strukturer som finns begravda i marken, berättar Andreas Viberg som också i stor utsträckning använder sig av material från Lantmäteriet i sitt arbete. Här på universitetet har vi ett forskningsavtal med Lantmäteriet. Jag använder mig bland annat av historiska kartor, fastighetskartor och höjddata som jag plockar in i forskningen och som ligger till grund för förståelsen för platserna som jag undersöker. Döda människor i borgen I dag finns det cirka femton förhistoriska borgar på Öland. De flesta av dem har använts av människor som bodde på Öland cirka e.kr. Trots att det funnits och finns ett stort intresse för borgarna så vet man fortfarande väldigt lite om vad som pågått i dem. Den första öländska borgundersökningen, som genomfördes i Sandby borg 2010, avslöjade dessutom en fruktansvärd historia. Borgen har alltid omgärdats med vidskepelse. I folkmun har man pratat om en plats där man inte ska vistas.

17 ARKEOLOGI 17 För arkeologerna är det en enorm tidsbesparing att jobba med georadar. Med ett motoriserat system så är det möjligt att täcka in mer än kvadratmeter per dag. Foto Andreas Viberg Forskaren Andreas Viberg kommer under några år framöver att driva ett projekt där man genomför storskaliga georadarmätningar inom fyra av de större Öländska borgarna. Foto Micael Engström När vi började göra arkeologiska undersökningar där, visade det sig att det låg döda människor inne i borgen. Några verkar ha blivit avrättade vilket bland annat var synligt genom huggmärken i huvud och rygg, berättar Andreas Viberg. Människor på den här tiden var väldigt utsatta, det var oroligheter och många konflikter. Förmodligen hade de här människorna sökt skydd inne i borgen, men så blev borgen stormad och de som gömde sig där blev dödade. Flera hektar stora invändigt Nu har arkeologerna oanade möjligheter att titta på hur man levde för år sedan. Att totalundersöka de Öländska borgarna är näst intill omöjligt med traditionella arkeologiska fältundersökningsmetoder eftersom det skulle kosta alldeles för mycket. Många av borgarna är nämligen flera hektar stora invändigt. Vid användning av traditionella utgrävningsmetoder grävs dessutom bevisen för de forntida aktiviteterna bort i samband med att utgrävningarna fortskrider. Georadar är skonsammare eftersom mätningarna inte påverkar det som finns begravt i marken. Georadar ger inte svaret på alla frågor, men använt på rätt sätt och under rätt förutsättningar är det ett verktyg som kan skapa väldigt tydliga bilder av det som finns i marken, säger Andreas Viberg. Att köpa ett motoriserat georadarsystem kostar cirka en och en halv miljon. Till de här mätningarna hyr jag in instrumenten, berättar han. Projektet med att kartera borgarnas planlösning och skapa en förståelse för vilka aktiviteter som pågått i borgarna kommer att pågå mellan och finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien. När projektet är klart om tre år hoppas vi veta betydligt mer om hur borgarna på Öland användes under järnåldern, men också ha mer kunskap om det öländska samhället och om de människor som bodde där, säger Andreas Viberg. Panoramavy över Gråborg

18 18 LASERSKANNING Laserskanning avslöjade jordbävning Lantmäteriets laserskanning av den svenska markytan blottlägger tidigare okända historiska fenomen. Bland annat har jordartsgeologer upptäckt att en kraftig jordbävning ägde rum i trakterna av Bollnäs, så geologiskt nyligen som för cirka år sen. Text Mats Carlsson - Lénart Foto Raymond Munier Bollnäs förkastning Jordartsgeologer är en kategori forskare som med stort intresse gått igenom de nya bilder av Sverige som Lantmäteriets laserskanning genererat, till den Nationella höjdmodellen. De nya bilderna visar Sverige frigjort från vegetation och påminner lite om bilder av en främmande och till synes obebodd planet. På Sveriges geologiska undersökning söker vi systematiskt igenom laserskannade bilder av områden med raviner och skredfarliga jordarter. Men vi hittar också spår av skred i områden där vi inte trodde vi skulle hitta något, säger jordartsgeologen Henrik Mikko. I närheten av Bollnäs hittade Henrik och hans SGU-kollegor en rad stora moränskred. På bilderna ser skreden ut som stora kakor som liksom ligger ovanpå omgivningen. Morän är inte någon skredkänslig jordart och skreden tydde på att det måste ha inträffat en stor jordbävning i området vid något tillfälle, säger Henrik Mikko. SGU-geologerna försökte i de nya bilderna av det avklädda Sverige hitta en förklaring till skreden kring Bollnäs och strax väster om staden fann man en cirka sex kilometer lång förkastningslinje. Förkastningen är väldigt tydlig på den laserskannade bilden och när man vet om den så går det även att se den ute i ter-

19 LASERSKANNING 19 fakta Laserskanning: Sen starten 2009 har nu cirka 90 procent av landets yta laserskannats, det som återstår är delar av fjällkedjan. Planen är att den Nationella höjdmodellen ska vara komplett Bollnäs-skalvet: Inträffade för cirka år sedan. Bergen i Bollnästrakten var då ännu öar i havet men landhöjningen gick snabbt i början. Slutförvar: SKB har ansökt om att få bygga slutförvar för kärnavfall i Söderviken, nära Forsmarks kärnkraftverk vid Upplands kust. Förvaret ska sprängas ut 500 meter under marken och SKB hoppas på byggstart Jordartsgeologen Henrik Mikko I närheten av Bollnäs hittade Henrik och hans SGU-kollegor en rad stora moränskred. rängen. Men förkastningen hade inte gått att upptäcka utan den information som höjdmodellen ger, säger Henrik Mikko. Eventuell tsunami Upptäckten är en geologisk sensation då den inträffat så sent i den geologiska historien som för cirka år sen, det vill säga strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Tidigare kände vi inte till några postglaciala jordskalv i Sverige söder om Burträsk i Västerbotten, berättar Henrik Mikko. Att skalvet verkligen inträffat efter inlandsisen visar det faktum att förkastningslinjen på laserbilderna bryter av andra geologiska bildningar. Och jordartsgeologerna har tagit prover på torv i skredområdena. Resultaten visar att torven började bildas tidigast för år sen. Just efter att inlandsisen drog sig tillbaka steg landet snabbt och frigjorde spänningar i marken som bildats under lång tid, förklarar Henrik Mikko. För år sen låg Bollnästrakten fortfarande i havet och de nuvarande bergen runt staden stack upp som öar i en skärgård. Man kan tänka sig att den kraftiga jordbävningen förorsakade en tsunami, säger Henrik Mikko. Vid skalvet försköts marken cirka fem meter i höjdled. Men idag är alltså denna nivåskillnad sen länge övervuxen av vegetation och det var först när Lantmäteriet skannade av området som historien avslöjades. Höjdmodellen ger oss möjligheter att se landet på ett helt annat sätt än tidigare och inte minst få mer kunskap om utvecklingen efter istiden, menar Henrik Mikko. Sägs inte påverka förvaring av kärnavfall Men även om jordskalvet i Bollnäs ägde rum för år sen skapade upptäckten en del oro på ett annat håll, nämligen på Svensk Kärnbränslehantering (SKB) som planerar ett slutförvar för svenskt kärnavfall i Forsmark, cirka 14 mil fågelvägen från Bollnäs. Vi blev lite överraskade av den här upptäckten och vi gick därför in och finansierade en undersökning av förkastningsområdet, säger Raymond Munier, geolog på SKB. Förhoppningen är att undersökningarna, som fortsätter nu under hösten, ska visa hur kraftigt skalvet var. Men att upptäckten av stora jordskalv så geologiskt nyligen som för år sen och inte så långt från den planerade slutförvarsplatsen i Forsmark skulle påverka SKB:s planer, avvisar Munier. Eftersom vi räknat med att det kommer ett stort skalv i Sverige under de år som avfallet måste vara isolerat så har vi redan designat slutförvaret på ett sådant vis att det ska tåla den värsta tänkbara jordbävning alldeles i närheten.

Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark

Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark lantmäteriets tidning mars 2014 #1 Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark storskaligt fornfynd i gamla uppsala körskador i skogen undviks tack vare nya höjddata ta bilder med obemannat flygplan

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer