Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt"

Transkript

1 Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet

2 Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om kommande landsbygdsprogram... 3 Frågestund... 4 Medborgardialog... 5 Processen bakom Vision Umeå... 5 Frågestund... 6 Cultural Planning skapar attraktiva platser i Kramfors kommun... 7 Frågestund... 8 Rundabordssamtal... 9 Redovisning Regionalt nätverk för kommunala landsbygdsutvecklare Sammanfattning och Syntes Medborgardialog Regionalt nätverk Bilaga 1: Deltagarförteckning Bilaga 2: Landsbygdskonferens i Härnösand oktober Bakgrund Landsbygdsnätverket har under 2012 och 2013 vid flera tillfällen, i samverkan med Jordbruksverket, ordnat sammankomster för att skapa ett nätverk mellan kommunala landsbygdsutvecklare i Sverige. Under dessa träffar har det varit tydligt att det finns ett behov för landsbygdsutvecklarna att träffas i mindre regionala nätverk. Regionala nätverk möjliggör diskussioner kring de lokala utmaningarna samt möjliga samarbeten kommuner emellan. Vid den nationella konferensen i mars 2013 delade deltagarna in landet i sex geografiska områden, regioner, med var sin kontaktperson. Tanken var att detta skulle vara en grund för regionala träffar. Träffen för Region Mitt, med Andreas Gylling som samordnare, ägde rum i Härnösand den 18 oktober Tjugo landsbygdsaktörer från regionen och kollegor från övriga landet deltog i den två timmar långa träffen. Denna träff ägde rum i samband med Landsbygdskonferens Höga Kusten som under två dagar bjöd deltagarna på en mängd intressanta föredrag och studiebesök på temat hållbar tillväxt. Detta dokument är en sammanställning över vad som framfördes och diskuterade under denna träff. 2

3 Inledning Träffen har organiserats av Andreas Gylling, utvecklingssekreterare i Kramfors kommun, som representant för nätverket i Region Mitt i samarbete med Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket. Andreas inleder träffen med att hälsa alla deltagare välkomna och lämnar sedan ordet till Magnus Nordgren från Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet. Information om kommande landsbygdsprogram Magnus berättar om det senaste i utvecklingen av det nya nationella landsbygdsprogrammet som ska gälla under perioden Magnus poängterar att det återstår många frågor som ska lösas innan programmet är beslutat och godkänt. Det svenska landsbygdsprogrammet kommer att beslutas i början av Därefter skickas det till EU-kommissionen som har 6 månader på sig att godkänna landsbygdsprogrammet. Det finns sex prioriteringar för landsbygdsutveckling som det svenska landsbygdsprogrammet ska arbeta med. Inom varje prioritering finns det fokusområden. Totalt är det 18 fokusområden som bland annat är viktiga för att kunna styra programmet och redovisa resultaten. Struktur för nya landsbygdsprogrammet I nuvarande landsbygdsprogram, perioden , har det funnits möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom leaderområden. På samma sätt har även havs- och fiskeriprogrammet arbetat med lokal utveckling. Den möjligheten kommer att finnas kvar även i nästa programperiod, år EU-kommissionen vill även öppna för möjligheten att arbeta med lokal utveckling inom Regionalfonden och Socialfonden. Metoden har döpts om till lokalt ledd utveckling, på engelska Community-Led Local Development (CLLD). 3

4 Magnus påpekar att det nya programmet kommer bli baktungt eftersom det kommer råda begränsade utbetalningsmöjligheter under 2014 och Jordbruksverket arbetar nu bland annat med regler för de svenska programmen, informationsmaterial, nya IT-stöd som elektronisk ansökan och elektronisk handläggning, lokalt ledd utveckling (det som nu är leader och fiskeområden) och hur ett svenskt nätverk för landsbygds- och fiskerifrågor kan arbeta på ett bra sätt i nästa programperiod. Frågestund Landsbygdsutvecklarna på plats ställer följande frågor till Magnus efter presentationen: Fråga 1: Svar 1: Hur kommer CLLD att skilja sig från Leader? Lokalt ledd utveckling är leadermetoden. Begreppet lokalt ledd utveckling är ett nytt namn för en beprövad och framgångsrik metod, som nu ska användas i lokala utvecklingsområden där samverkan kan ske i ett fondsamarbete. Det är i nuläget inte klart om det kommer att bli möjligt att arbeta med lokalt ledd utveckling inom Socialfonden och Regionalfonden. Fråga 2: Svar 2: Vem beslutar om de nya leaderområdena omfattning och storlek? Tanken är att lokal utveckling genomförs bäst av de som bor och verkar i ett område; dvs. med engagemang underifrån. Ett lokalt partnerskap med offentliga, privata och ideella aktörer i en bygd har möjlighet att gemensamt söka och bilda ett lokalt utvecklingsområde. De ska också skriva en lokal utvecklingsstrategi. Ytterligare information kommer löpande på Jordbruksverkets hemsida. Fråga 3: Svar 3: Det går rykten om att landsbygdsprogrammet inte kommer att komma igång i praktiken förrän 2016, stämmer det? Nej så är det inte men vissa åtgärder samt utbetalningsmöjligheter kommer att vara begränsade de två första åren. I samband med frågestunden berättar Ivar Hallin från Länsstyrelsen Västernorrland om deras uppdrag att skapa ett serviceprogram för länet fram till Länsstyrelsen ska leverera ett förslag på serviceprogram för perioden Serviceprogrammets inriktning ska bygga på en analys av länets behov och definitionen av service kommer vara bredare denna period än det har varit tidigare det kommer nu beröra alltifrån IT och kommunikation till post och servicebutiker. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar nu med att etablera partnerskap för att utarbeta serviceprogrammet. För mer information om det nya serviceprogrammet kommer en nätverksträff att anordnas den 21 november på Hotell Höga Kusten. 4

5 Medborgardialog Efter den inledande informationen om kommande landsbygdsprogram fortsätter mötet med en inledning till nätverksträffens huvudtema som var medborgardialog. Andreas introducerar Jan Unga från Luleå kommun som håller en presentation om hur Luleå kommun har arbetat med att utforma en vision för hur kommunen ska utvecklas fram till Processen bakom Vision Umeå Jan läser upp visionen som också alla deltagare har fått i populärupplagan av Program för Vision Luleå Sedan berättar Jan om hur arbetet med visionen har gått till i arbetsgruppen Stad och land som han har arbetat i under två år. Arbetsgruppen har engagerat ideella krafter på lokalnivå för att fånga upp vilka åsikter som finns kring utveckling. De har också haft flera processer för att hålla igång en levande dialog och få en god förankring för visionsprojektet i bygden. På de samrådsmöten som arbetsgruppen har haft i Luleå kommuns mindre samhällen har det varit fullt hus medan de samråd som hållits på biblioteket i Luleå endast har besökts av ett mindre antal personer. Total sett så har det kommit in synpunkter från medborgare runt om i kommunen och dessa har tagits tillvara på. Att medborgarna har varit med under hela projektets gång och att man visat att man från arbetsgruppen har tagit vara på föreslagen som kommit in har gjort processen transparent och förankrad. Processöversikt från arbetet med "Vision Luleå 2050" Utifrån visionen om hur Luleå kommun ska se ut 2050 så har riktlinjer tagits ut för översiktsplanen som ska gälla fram till Luleå ska bland annat fokusera på att förtäta staden när den växer och därmed inte bygga på stadsnära jordbruksmark. En tät stad ger en attraktiv stadskärna och genom att behålla den stadsnära jordbruksmarken så finns möjlighet till stadsnära odling. Miljömedvetenheten i staden uttrycks bland annat i att det ska byggas energieffektiva hus samt se till att invånarna inte har mer än 400 meter till en busshållplats. På landsbygden satsar Luleå på att tre mindre samhällen ska bli serviceorter som ska hålla samman kommunen och minska avstånden till service för invånarna på landsbygden. 5

6 De slutsatser som Jan Unga har dragit av arbetet med översiktsplanen och framtidsvisionerna är att möten mellan kommunens förvaltningar är otroligt givande i sådana här processer och att det behövs mer sådana möten framöver. Jan Unga avslutar med att berätta att arbetet som nu tar vid är att skapa utvecklingsplaner för de tre serviceorterna. Efter Jan Ungas framförande ställs följande frågor: Frågestund Fråga 1 1 : Svar 1: Hur ska utvecklingsplanerna för de tre mindre serviceorterna komma in i översiktsplanen? Utvecklingsplanerna blir ett tillägg till översiktsplanen. I Luleå har vi pratat om kommunens landsbygd i plural så att det blir landsbygder. Det är stor skillnad mellan stadsnära landbygd och orter längre bort. Därför kommer vi att applicera olika serviceinriktningar på de tre olika utvecklingsplanerna. Vi kommer att arbeta ihop med våra grannkommuner i frågor som gäller landsbygden då de olika landsbygderna fungerar som ett kitt mellan kommunerna. Fråga 2 2 : Svar 2: Vem är ägare av de lokala utvecklingsplanerna, kommunen eller den lokala bygden som ofta Hela Sverige Ska Leva förespråkar? Kommunerna är ägare eftersom det är uttalat att kommunen driver processen med att ta ram dem som en del av arbetet med översiktsplanen. 1 Annika Myrén, Umeå Kommun 2 Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun 6

7 Cultural Planning skapar attraktiva platser i Kramfors kommun Andreas Gylling berättar i sitt framförande om hur Kramfors kommun har arbetat med medborgardialog för att skapa attraktivitet i kommunens tätorter. Först börjar Andreas berätta om Kramfors som har ca invånare varav i centralorten. Kommunen är främst känd för sitt vackra läge vid Höga kusten samt Ådalen med Ångermanälven och dess industrihistoria. I sitt projekt med medborgardialog har kommunen fokuserat på att de medverkande ska vara med om att gå från idé till verkligt genomförande i samma projekt. Andreas inleder med visa ett exempel där gymnasieelever har fått peka ut miljöer som har potential att förbättras och utnyttjas mer av allmänheten om de rustas upp. Gymnasieeleverna påpekade att området runt Kramfors ån var väldigt slitet och resultatet bl.a. var att en ny bro med fin belysning byggdes. I projektet Attraktiva platser provar kommunen nya metoder för medborgardialog. Metoderna provas på Ullånger. En av kommunens mindre tätorter. Metoden som har använts kallas för Cultural Planning och utgår från invånarnas upplevelse av en specifik plats ett sätt att fånga platsers själ. Kramfors kommun har genomfört tätortsvandringar med platsens invånare, en modifierad version av Landsbygd 2.0 3, djupintervjuer en temadag i skolan samt utbildning/workshop om vad som gör en plats attraktiv. I Ullånger var idéer som kom fram genom dialog med barn och ungdomar till exempel att det behövdes en bänk utanför skolan där barnen kan sitta när de väntar på bussen. Det kom också fram att det behövdes skyltar för att sänka hastigheten hos bilar som passerar utanför skolan. Modifierad version av "Landsbygd 2.0" - Ullånger edition 3 I metoden Landsbygd 2.0 som är skapad av organisationen Hela Sverige Ska Leva lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar. För mer information se 7

8 Andreas Gylling drar slutsatsen att det är viktigt att de som deltar i projekt som innefattar medborgardialog snabbt ser resultat av sin medverkan i projektet. Andreas påpekar också att det har varit mycket värdefullt med tätortsvandringar och djupintervjuer för att förstå vad som är verkligt viktigt för invånarna. I Ullångers fall så har det visat sig att centralgatan spelar störst roll för samhällets själ och detta kommer bidra till att kommunen arbetar för att skapa ett attraktivt centrum. I och med den modifierade versionen av Landsbygd 2.0 (Ullånger edition) har kommunen också fått se invånarnas vision av sitt samhälle om 10 år och vilka förändringar man önskar se inom 2, 5 och 10 år. Detta material kommer vara bra att ha i framtida utvecklingsplaner. Andreas påpekar dock vikten av att kommunen vid sådana här medborgardialoger är beredd på att hantera den information som medborgarna förmedlar och är beredda på att arbeta med de önskemål som kommer in och att det finns ekonomiska medel för genomförande. Frågestund Fråga 1 4 : Svar 1: Informerade ni deltagarna från början att budgeten för projektet med att skapa attraktiva platser var kr? Ja vi visste från början att budgeten var kr och det var också det vi kommunicerade ut det innan medborgardialogen började. Det är viktigt att vara öppen med vilka ekonomiska möjligheter som finns i den här typen av projekt. 4 Fredrik Lager 8

9 Rundabordssamtal Efter Jan och Andreas föredragna exempel på medborgardialog bildas två grupper för att diskutera ämnet. Deltagarna diskuterar vilken kunskap de kan ta med sig från de två exemplen samt övriga föredrag på landsbygdskonferensen. Frågorna som diskuterades var: - Vad var bra i dessa två exempel? - Hur görs en bra medborgardialog? Gruppindelningen: Bord 1: Leif Engström, Andreas Carlsson, Christer Kalin, Tommy Henriksen, Lena Rydemark, Ivar Hallin, Jessica Friberg, Lena Lindström. Bord 2: Annika Myrén, Barbro Björklund, Ulf Sundblad, Fredrik Lager, Kerstin Kårén, Andreas Gylling, Johan Frykland, Jan Unga, Gunnar Åström. Vid bord 1 diskuteras den populärvision av Vision Luleå som Jan Unga hade delat ut. Deltagarna tycker om att visionen presenteras på ett lättförståligt vis men man diskuterar också att det kan vara riskabelt att viss fakta försvinner i korta versioner av en plan. De fortsätter diskutera hur man kan arbeta för att nå olika målgrupper när man använder sig utav medborgardialog. Deltagarna pratar om att det är viktigt med olika strategier och mötesformer för att undvika att bara komma i kontakt med s.k. stuprörsmålgrupper. De poängterar att man som arrangör inte bara kan bjuda in till traditionella kvällsmöten eftersom man då inte når yngre målgrupper. För att undvika detta bör man som arrangör använda fler sätt att engagera personer att uttrycka sin åsikt så som internet och sociala medier. Vid bord 2 diskuteras risken med att befolkningen känner att de inte har riktigt inflytande om det som förs fram vid medborgardialogerna inte märks i slutresultatet. Det diskuteras också fördelar och nackdelar med en styrd process jämfört med en mer öppen process för medborgardialog. Merparten vid bord två anser att det är bättre med en styrd process där metoden är tydlig och klar för deltagarna. En deltagare definierar två problem som kan uppstå vid medborgardialogsprocesser. Det ena är att människor känner att deras åsikter inte kommer till uttryck i slutprodukten och det andra är att de personer som kommer på mötena främst har sina perspektiv för ögonen. För att undvika det senare problemet så tycker deltagaren att det är bättre att bjuda in ortens lokala föreningar till medborgarmöten. Om representanterna för föreningarna representerar alla sina medlemmar på samråd går det att undvika risken att enskilda personer som annars kommer på samråd sätter sina egna perspektiv främst. Gruppen är också överens om att det är viktigt med information vid samråd man kan inte informera folk nog. 9

10 Redovisning Vad var bra i de två exemplen? Bord 1: Lena Lindström berättar vad som deras bord tyckte var bra med exemplet från Luleå: Bra processkartläggning Tydlig processtruktur Bra populärupplaga Begripligt och bra Bra helhetsperspektiv med översiktsplan i grunden som kompletteras med en begriplig utvecklingsstrategi på lokal nivå. Det som gruppen tyckte var värt att ta med sig från exemplet från Kramfors: Småskaligt och intressant att man hade riktade pengar från början. Bra med att vända sig mot en riktad målgrupp och bra att fånga upp barn och ungdom. Kul att se att man kan nå konkreta resultat på kort tid, speciellt när det gäller arbete med barn och ungdomar. Bord 2. Håller med om det som bord 1 la fram. De vill också ta med sig exemplet från Kramfors där kommunen var så tydlig med vilken budget som projektet har att rätta sig efter. Bra med en sådan tydlighet mot personerna som deltar i medborgardialogen. Hur görs en bra medborgardialog? Bord 1: Bestämma vilka målgrupper som ska nås och se till att man kommunicerar på olika sätt med olika målgrupper. Viktigt med en tydlig processledning och att inte möta grupper i endast stuprörsformationer. Jobba utifrån alla metoder och som man känner till, tänka både nytt och gammalt. Bord 2: Det är viktigt med tydlighet och att klargöra projektets förutsättningar så att alla vet vad de kan påverka. Det finns fördelar också med deltagardrivna processer. Viktigt att ha en fri och öppen process så att man både får galna och strukturerade idéer. Dialog är alltid platsspecifikt och beror på deltagare och plats! Man ska ta den process som passar bäst på det ställe där man är med, vissa grupper behöver en styrd process andra än öppen. Viktigt att deltagarna förutsättningslöst får äga hela processen. Utvecklingsmöjligheter på orten bör diskuteras utan begränsningar av de som bor på den lokala orten och först efter idéarbetet är gjort bör kommunen komma in. Så här har Sida arbetat internationellt och det har visat sig fungera väl. 10

11 Regionalt nätverk för kommunala landsbygdsutvecklare Magnus berättar för deltagarna att landsbygdsdepartementet, bland andra, tycker att nätverket med kommunala landsbygdsutvecklare är en intressant och bra grupp i utvecklingen av landsbygden tillsammans med länsstyrelser och andra aktörer, förhoppningsvis då också inom ramen för ett mer utvecklat fondsamarbete. Deltagarna uppmanas att diskutera följande frågor gällande att utveckla nätverket: - Hur ska nätverket ska se ut framöver? - Vilka frågor och teman är aktuella att diskutera framöver? Deltagarna diskuterar vilka teman som bör vara aktuella för nätverket att diskutera på de kommande regionala träffarna i nätverk Region Mitt. Vid båda borden diskuterades områdena IT, skola, offentlig service och kultur. Även de regelverk som gör det svårt att bedriva verksamhet på landsbygden togs upp som en anledning till svårigheter på den norrländska landsbygden. Bord 1. Aktuella frågor att diskutera i nätverket Infrastruktur. Mobilt bredband och IT. Bredband är en otroligt viktig fråga för regionen och det mesta bör vara utbyggt före 2020 eftersom det är en sådan viktig del för ett normalt fungerande modernt liv. Offentlig Service. Diskutera möjligheter att samorganisera den offentliga servicen över kommungränserna för att klara av att leverera den service som behövs med den knappa budget som finns. Det kan exempelvis vara bra att driva en gemensam hemtjänst i gränsorter för att bibehålla en bra service. Entreprenörskap. Företagande är väldigt viktigt för en levande landsbygd och ska uppmuntras och stöttas. Bord 2. Aktuella frågor att diskutera i nätverket Samverkan över kommungränserna och vikten av att tänka regionalt och lite större än i dagsläget. Fokusera på att samarbeta och inte konkurera kommuner emellan. IT och fiberutbyggnad. Järnvägssatsningar behövs. Företagandet är viktigt att stötta eftersom det är otroligt viktigt som motor i samhället. Kultur är viktig! Kreativa lösningar och goda exempel, som det från Resele som vi lyssnade till på Landsbygdskonferensen, behöver vi inspirera varandra med. 11

12 Hur vill ni att nätverksträffarna ska vara utformade? För oss som har långt att resa är det bra i samband med konferenser eller lunch till lunch möte. Använda den nya tekniken. En bra mix av mänskliga möten och den nya tekniken tanken är att det ska bli ett till nationellt möte. Förhoppningen är att det ska bjudas in till ett nationellt möte under Ska vi ha en regional samordnare? En samordnare per län kanske är en bra idé? Nyttja den kompetensen som finns i nätverket. I samband med landsbygdsriksdagen i maj 2014 skulle man kunna ha en nätverksträff. En träff i Skellefteå i samband med deras konferens i februari. Bjud in alla som arbetar med dessa frågor som är på konferensen. Andreas föreslås som fortsatt regional samordnare samt att Jan undersöker möjlighet till möte i samband med konferensen i Skellefteå. Vi borde synka alla organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling 6. Samtal vid bord 2 5 Magnus Nordgren 6 Ivar Hallin 12

13 Sammanfattning och Syntes Den två timmar långa nätverksträffen har uppskattats av deltagarna. I det här avsnittet sammanfattas i punktform det mest kärnfulla som kom fram i diskussionen om medborgardialog samt vad som lades fram som förslag på Nätverk Region Mitts fortsatta verksamhet. Medborgardialog Medborgardialog kan organiseras på flertal olika sätt, alltifrån en väldigt styrd process som ägs av kommunen till en öppen och fri process som ägs av invånarna som skapar den. Vilket alternativ man än väljer så är det av stor vikt att man som processledare är otroligt tydlig mot deltagarna. Det är viktigt att komma ihåg att all dialog är platsspecifik och att man som processledare anpassar sig till de förutsättningar som finns på den aktuella platsen. Var kreativ när du söker efter deltagare och se till att få olika målgrupper representerade. Använd nya metoder för att nå ut. Regionalt nätverk Frågor som är aktuella för nätverket för landsbygdsutvecklare i Region Mitt är: IT, offentlig service, kultur, regelverk samt kommunikationer och infrastruktur. Det är mycket uppskattat att medlemmarna i nätverket presenterar projekt från sina kommuner för de andra och att man därefter diskuterar olika arbetsmetoder. Sådana här föredrag och samtal/workshops inspirerar till att pröva nya arbetsmetoder i sin egen kommun. Till de kommande mötena med nätverket är det bra att komma ihåg att många har långa resvägar och att det därför är positivt att lägga möten i anslutning till konferenser eller ha längre sammankomster från lunch till lunch. Det skulle också uppskattas att kunna delta i möten via videokonferens. Andreas Gylling föreslås tillsvidare som samordnare för Region Mitt. Jan Unga undersöker om nästa möte kan hållas i samband med konferens i Skellefteå i februari

14 Bilaga 1: Deltagarförteckning Johan Frykland Härnösands kommun Lena Lindström Örnsköldsviks kommun Tommy Henriksen Ljusdals kommun Christer Kallin Lindesbergs kommun Annika Myrén Umeå kommun Leif Engström Bodens kommun Magnus Nordgren Jordbruksverket Andreas Gylling Kramfors kommun Lena Håkansson Bergs kommun Andreas Carlsson Region Jan Unga Luleå kommun Gunnar Åström Sundsvall Daniel Svensson Bräcke kommun Kerstin Kårén Hushållningssällskapet Emma Mattila Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet Ivar Hallin Länsstyrelsen Västernorrland Jessica Friberg Länsstyrelsen Västernorrland Lena Liljemark Timrå kommun Ulf Sundblad Nordanstig Barbro Björklund Nordanstig Fredrik Lager Kristianstad kommun 14

15 Bilaga 2: Landsbygdskonferens i Härnösand oktober 2013 Det här är en sammanfattning av Landsbygdskonferensen som ägde rum på Härnösands teater i oktober Konferensen hade temat Hållbar Tillväxt och på torsdagens morgon hälsade konferencieren Sara Nylund oss välkomna till två dagar med följande föreläsningar: Bilaga 2: Landsbygdskonferens i Härnösand oktober Torsdag 17/ Årets landsbygdskommun De gröna näringarnas bidrag till en hållbar samhällsekonomi Studiebesök och kvällsaktivitet Fredagen 18/ Finns det pengar till lokal utveckling i nästa EU-programperiod? Treehotel Mobilsamåkning Årets landsbygdsinnovation Hållbar tillväxt i regionen Docksta BTK Västernorrlandsgården SamInvest regionalt riskkapital Resele - framtidsbygd

16 Torsdag 17/ Årets landsbygdskommun 2012 Första föredraget hålls av Lena Lindström som är landsbygdsutvecklare och Klas Strandberg som är e-lots på Örnsköldsviks kommun. Lena och Klas berättar om varför just deras arbete med landsbygdsfrågor har visat sig bli så framgångrikt. Lena börjar med att berätta att kommunen har arbetat under devisen Stad och land i balans och att detta perspektiv har bidragit mycket till att utvecklingsarbetet har gått så bra. I perspektivet Stad och land i balans så har det ingått ett attitydarbete där man har försökt få invånarna att se på sin hemkommun på ett mer positivt sätt. Ett konkret exempel på vad kommunen har utvecklat på landsbygden är så kallade Servicepunkter. I de av kommunens mindre tätorter där det har funnits en handlare har man genom servicepunktsprojektet stöttat handlarna att utveckla sin verksamhet så att butiken kan fortsätta att vara den givna mötesplatsen i byn. Den utökade service som en mindre handlare kan erbjuda är bland annat att stå för en liten caféverksamhet samt tillhandahålla en uppkopplad dator och wifi (trådlöst internet) i butiken. Kommunikationer är något som Örnsköldsvik har prioriterat i sitt landsbygdsarbete. E-lots Klas Strandberg poängterar att tillgången till internet via bredband är lika viktig kommunikation som bra infrastruktur på dagens landsbygd. Han påpekar att det finns undersökningar som visar att landsbygdsbefolkningens främsta prioritering ligger i att få ut fiber på bygden. Denna prioritering hamnar före andra viktiga frågor som mobiltäckning och skolfrågor. Klas har arbetat i ett projekt för att påskynda utbyggnaden av bredband i kommunens landsbygd. Klas arbete har bestått i att fungera som en mobiliserande kraft för att bilda fiberföreningar och hjälpa till med de steg som krävs i processen med att söka ekonomiska stöd från Länsstyrelsen osv. E-lotsen har på detta sätt fungerat som en stödjande coach. Som Arbetsmetod har Klas också varit med och skapat områden för de fiberföreningar som ska skapas. Detta är en åtgärd för att inte hamna i en situation där det blir vita fläckar på kommunkartan dit bredbandet aldrig når. Målet är att hela kommunen ska ha bredband år 2020, då har det dragits 250 mil fiber och det beräknas ha kostat 250 miljoner kronor. Örnsköldsvik har också satt samman ett landsbygdsråd som består av tjänstemän politiker samt ideellt engagerade personer. Denna grupp har möten 6 gånger per år. Dialog och samverkan har varit mycket viktigt i arbetet med landsbygdsrådet. Ett exempel på hur kommunen har arbetat med detta är att man har skrivit artiklar om utvecklingsarbetet i de mindre orternas tidskrifter. Lena och Klas sammanfattar Örnsköldsviks framgångsfaktorer med att det har funnits en tydlig politisk viljeriktning i kommunen samt engagemang och en bred förankring. 16

17 2.2 De gröna näringarnas bidrag till en hållbar samhällsekonomi Vice ordförande för Lantbrukarnas riksförbund Anniqa E Nygård börjar sin presentation med att presentera LRFs vision om att de gröna näringarna har potential att få Sveriges ekonomi att växa. LRF vill väcka tankar om att en biobaserad ekonomi är hållbar till skillnad från en ekonomi som är baserad på fossila bränslen. Annika påpekar dock att även biologiska system är ändliga och att vi måste hantera våra naturresurser varsamt för att behålla bördighet och tillgång till rent vatten. Vi ska inte skada våra resurser utan istället arbeta för att öka bördigheten. Anniqa berättar att World Overshoot Day (dagen då världen har förbrukat vad som borde ha varit den totala årskvoten för användande av naturtillgångar) inföll redan den 20 augusti i år. Detta sätt att mäta vårt ständigt ökade uttag av naturresurser sätter fingret på att vi måste börja sätta ett rättvist värde på den produktiva marken. Anniqa efterfrågar ett mat- och energiperspektiv i världsekonomin. Detta eftersom vi måste bli tre gånger så effektiva som vi är idag och skydda de resurser vi har. Ytterligare ett exempel på vilka resurser som krävs för att föda jordens växande befolkning är att en stad behöver 1000 gånger så stor yta som sin egen för att ta hand om det avfall som den producerar. Anniqa påpekar att stadsplaneringen därmed bör sammanlänkas med landsbygdsplanering i större utsträckning än vad som görs idag. Ett område där vi behöver en ökad andel svenskproducerad bioenergi är i drivmedel. Det går exempelvis att öka etanolmängden i drivmedel från 7 % till 20 %. För att detta ska ske behövs det politiska styrmedel som uppmuntrar företagarna på landsbygden att satsa mer på förnyelsebar energi. Anniqa påpekar också att det i större utsträckning borde satsas på avloppsrening som möjliggör återförandet av slam till jordbruksmarken och därmed förbättrar kretsloppet mellan stad och land. Anniqa avslutar sin presentation med att berätta att ett viktigt arbete för att möjliggöra en stärkt position för de gröna näringarna i samhällsekonomin är att arbeta med attityder både hos stads- och landsbygdsbor. Hon nämner uttrycket Kultur slår alltid strategi vilket stärker argumentet att det är viktigt att aktivt arbeta med attitydfrågor kring hur vi ska bruka vår gemensamma mark. 17

18 2.3 Studiebesök och kvällsaktivitet Torsdagen fortsatte med att deltagarna åkte ut på ett utav dessa tre olika studiebesök: - Turism och besöksnäring. Hemsö fästning. - Energi och miljö. HEMAB Vindkraft och energipark. - Lokal mat och dryck. Häggby Gård och Hernö brenneri. På kvällen skjutsades alla deltagare till länsmuseet Murberget. Där fick deltagarna lyssna på en presentation om människans relation till landskapet som hon bor i. Efter den presentationen anlände Mattias Johansson som arbetar som stabschef hos Miljöministern. Mattias höll en föreläsning om hur man på den högsta politiska nivån arbetar för en Hållbar tillväxt i hela landet. Efter de två presentationerna fick deltagarna mingla runt på museet och smaka på lokalproducerad mat. Fredagen 18/ Finns det pengar till lokal utveckling i nästa EU-programperiod? Åse Blombäck är ordförande för Hela Sverige Ska Leva och inleder konferensens sista dag med en presentation av hur det kommande nationella landbygdsprogrammet kommer att se ut. Hon börjar med att definiera varför det är viktigt med lokal utveckling så här: Ska hela regioner växa så måste vi se till så att alla orter och olika typer av aktörer är med och engagerar sig. Åse menar att det är viktigt att alla som arbetar med det ekonomiska stöd som riktas mot landsbygden pratar om det som investeringsstöd för att regioner ska växa på ett gynnsamt sätt och inte prata om det som bidrag. I programperioden så har det funnits 36 miljoner i det svenska landsbygdsprogrammet, största delen har använts inom de gröna näringarna och ca 10 % har använts i Leaderprojekt. Nästa period väntas det finnas ca 4 miljarder kronor mindre än föregående programperiod i det nationella landsbygdsprogrammet. Åse säger att nu när hon tittar i backspegeln så önskar hon att landsbygdens aktörer hade varit bättre på att söka pengar ur social- och regionalfonderna redan den här perioden. Hennes analys av anledningen till att detta inte har gjorts är att regelverken har varit konstruerade så att bara väldigt stora projekt har kunnats söka ur dessa fonder. Leadermetoden har varit väldigt uppskattad och fungerat väl i Sverige. I det nya programmet kommer Leader att benämnas som CLLD (Lokat ledd Utveckling). Finansiering av CLLD-projekt kommer att vara riktade mot utvecklingsprojekt som finansieras genom ett fondsamarbete. Det som kan bli problematiskt med denna förändring är att regelverken i dagsläget skiljer sig väldigt mycket mellan de olika fonderna. 18

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer