lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting"

Transkript

1

2

3 lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter ~ Sveriges Kommuner och Landsting

4 Sammanfattning År 2006 finns lokala bredbandsnät verksamma i 173 kommuner. 31 kommuner är nät etablerade genom olika samverkansformel Av 173 lokala bredbandsnät ägs 90 % (156) helt eller delvis av kommuner medan 10 % (17) är privat ägda. Av 156 nät med kommunalt ägande drivs 76 % (18) i bolagsform medan 24 % C38) drivs i förvaltningsform. Kommunala investeringar i lokala bredbandsnät har gjorts på marknadsmässig grund och kan t o m år 2006 uppskattas till drygt 14 miljarder SEK. nvesteringarna har i huvudsak omfattat installation av optisk fiber, drygt 80 %, och resterande del av aktiv utrustning och kundanslutningar. De lokala bredbandsnäten når år 2006 ca 68 % (2,7 miljoner) hushåll av den totala bredbandsmarknaden i landet. Den vanligaste affärsiden för kommunalt ägda nät är att tillhandahålla öppen H-infrastruktur på kommersiella villkor till andra bredbandsaktörer. Bredbandsmarknaden i Sverige Svensk bredbandspolitik utgår från att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Där marknaden inte bedömer det lönsamt att agera kan dock offentliga medel bidra till att utbyggnad kommer till stånd eller att konkurrens främjas. Bredbandsmarknaden i Sverige har år 2006 många aktörer men domineras av några få nationella aktörer. en väer i tätorter och tätbefolkade områden medan landsbygd/glesbygd släpar efter. Tillgång till framtidssäker T-infrastruktur för elektniska kommunikationer är som regel högre i tätorter än i landsbygd och glesbygd. Post- och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till H-infrastruktur med hög överföringskapacitet, i dagligt tal kallat bredband, i hela landet. PTS publicerar årligen en rapport som beskriver läget och pblemställningar på den svenska bredbandsmarknaden. PTS publicerar också årligen en rapport "Svensk Telemarknad" där hela marknaden för elektniska kommunikationer beskrivs översiktligt vad avser aktörer, pdukter och tjänster. Konkurrens och tillgänglighet Huvudtanken i lagen om elektnisk kommunikation från juli år 2005 är att ökad tillgänglighet till elektnisk kommunikation i första hand ska säkerställas genom effektiv konkurrens på marknaden. Detta ingår även i de EU-direktiv som ligger till grund för nationell lagstiftning på området. Regleringar och samhällsingripanden ska tillämpas långsiktigt och riktas mot bestående företeelser som snedvrider konkurrensen. En viktig utgångspunkt för T-politikens utformning på området för elektniska kommunikationer är att beskriva och analysera förutsättningarna för konkurrens och att övervaka marknadssituationens utveckling med avseende på prisutveckling och valfrihet för köparna av elektnisk kommunikation och tillhörande tjänster. Den senaste bredbandsrapporten från PTS, Bredband i Sverige 2006, publicerades i juni år Rapporten redovisar att bredbandsutbyggnaden år 2006 håller god fart vad avser tätorter, men är sämre i lands- och glesbygd. Det finns fortfarande en digital klyfta mellan stad och land vilket ska ses mot bakgrund av det övergripande målet för svensk T-politik, nämligen ett hållbart informationssamhälle för alla. De lokala bredbandsnäten i Sverige Lokala bredbandsnät har i Sverige etablerats efter avregleringen av telemarknaden Lokal utbyggnad av T-infrastruktur skapar alternativ till den T-infrastruktur som etableras och ägs av de nationella aktörerna. De lokala bredbandsnäten utgör idag ett avsevärt bidrag till landets totala T-infrastruktur. Flertalet lokala bredbandsnät har etablerats i kommunal regi. Vanligaste formen är energibolag, kabelbolag eller allmännyttigt bostadsbolag, men även förvaltningsformen förekommer. 2

5 De lokala bredbandsnäten i Sverige är ingen homogen grupp vare sig det gäller inriktning eller omfattning. Grundläggande är att det inte finns några samhälleliga skyldigheter när det gäller etablering av lokala bredbandsnät förutom det att näten ska etableras utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Dessa förutsättningar skiljer sig åt avsevärt i olika delar av landet, vilket förklarar skillnader i affärsmodeller och teknikval. Huvudsyftet med lokala bredbandsnät, så som det uttrycks i bolagsordningar eller ägardirektiv, är att öka förutsättningarna för konkurrens på marknaden genom att etablera alternativ, öppen T-infrastruktur som erbjuds marknadens aktörer. Det statliga stödet till bredbandsutbyggnad i glesbygd Genom de statliga bredbandsfördningarna ges kommunerna möjlighet att med stöd av statliga och egna medel initiera, planera och även etablera utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation i områden där marknaden inte agerar på kommersiell grund. För att kommunerna skall kunna utnyttja de statliga stödmedlen måste, i enlighet med fördningarna om bredbandsstöd, vissa villkor vara uppfyllda. De statliga stödmedlen får i huvudsak användas för utbyggnad av T-infrastruktur för bredband i orter/områden med färre än 3000 invånare. Kommunerna ska identifiera vilka områden som inte blir utbyggda genom marknadens försorg. Detta görs i ett Tinfrastrukturpgram som ska godkännas av länsstyrelsen /regionalt självstyrelseorgan. Kommunerna ska tillämpa ett öppet anbuds-/upphandlingsförfarande så att man undviker att snedvrida konkurrensen på marknaden och att marknaden så långt det är möjligt stimuleras att engagera sig i utbyggnaden. Kommunerna ska genom avtal ställa krav på operatören att näten ska vara öppna för konkurrens och ha tillräcklig kapacitet. Syfte med denna rapport Rapporten är sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting på underlag som levererats av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). De lokala bredbandsnäten i Sverige har hittills inte redovisats samlat. Det innebär att kännedom om nätens verksamhet i huvudsak finns hos egna ledare och personal. Denna rapport vill ge en översikt över vilka lokala bredbandsnät som finns år Vi vill ge politiker, planerare och andra en bild av de lokala nätens ungefärliga utbredning och omfattning samt deras huvudsakliga affärsinriktning. Syftet med rapporten är inte en granskning av de lokala bredbandsnäten. Rapporten är en sammanställning och redovisning av offentliga uppgifter från hemsidor, verksamhetsberättelser, bschyrer m.m. När information inte varit offentligt tillgänglig har vi i vissa fall fått nöja oss med "uppgift saknas". Vi menar ändå att rapporten ger en översiktlig bild av den lokala svenska "bredbandskartan" år 2006 som kan tjäna som underlag för diskussioner kring mål, inriktning och ambitioner för bredbandsutbyggnaden i landet. Stockholm i december 2006 UlfJohansson, Direktör Sveriges Kommuner och Landsting Björn Björk, Pjektledare 3

6 NLEDNNG Pfilsidor De lokala bredbandsnäten redovisas i rapporten med en gemensamt utformad "pfilsida". Meningen med pfilen är att göra vissa översiktliga förhål1anden jämförbara. För att kunna analysera, värdera och bedöma nätens verksamheter krävs til1gång til1 mer ingående detaljinformation. Sådan fördjupningsinformation finns som regel redovisad på hemsidor, i verksamhetsberättelser och i andra planeringsdokument. Det går också att kontakta näten direkt för att få til1gång till relevant information om deras verksamhet. Därför har vi inkluderat respektive näts webbadress, i förekommande fall. Definitioner och beskrivning av "Pfilsidorna" Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med sina medlemmar och övriga marknadsaktörer beskrivit tre affärsmodeller som idag kan urskiljas inom de lokala nätens verksamhet. praktiken förekommer ofta kombinationer av dessa modeller vilket gör att det krävs ytterligare information innan man till fullo kan förstå hur kartbilden ser ut. pfilerna nedan redovisas den affärsmodell som respektive nät huvudsakligen tillämpar. smodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder andra operatörer att hyra svartfiber' och/eller transmissionstjänster. Man har llen som underleverantör till marknadens övriga aktörer som i sin tur erbjuder slutkunder sina tjänster. En variant av transmissionsmodellen är att nätägaren avtalar med en kommunikationsoperatör att operera nätet med krav på öppenhet för tjänsteleverantörer. Med svartfiber menas fiber som är anlagd men inte försedd med aktiv utrustning (ljus). Brukar också benämnas passiv infrastruktur. splatsmodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder en marknadsplats för övriga aktörer. Dessa får tillgång till ett nät med, genom en engångsanslutningsavgift, redan anslutna kunder (passiv uppkoppling). Tjänsteleverantörer betalar avgift/hyra till nätägaren för att nå sina kunder. Slutkunder betalar till tjänsteleverantören. Nätägaren har utöver anslutningsavgiften ingen ekonomisk relation till slutkunder. Slutkundsmodelfen Det lokala bredbandsnätet ansluter slutkunder till nätet och tar ut en fast nätavgift för bredbandsabonnemang. Ovanpå detta tillåts tjänsteleverantörer möjlighet att erbjuda slutkunder sina tjänster och fakturera dessa direkt utan inblandning av nätägaren. Här redovisas de hushåll som direkt nås av det lokala bredbandsnätet. Som regel utnyttjar även nationella bredbandsaktörer det lokala nätets infrastruktur för att nå sina kunder. Dessa kunder ingår ej i nedanstående siffr. För att få en bild av totala bredbandsutbyggnaden i kommunen måste uppgifter om övriga marknadsaktörers andelar tillföras. :äckn~ng:~~~d,.. f k hh "d" f" o. "l" l '11 vser us la som nas av passv m rastru tur oc ar mm re an 100 m or att na ans.utnmg tl natet e er tl en telestation (DSL). Avser hushåll som utöver passiv infrastruktur även har färdigt bredbandsuttag installerat och aktiverat, alternativt är anslutna till en telestation med aktiverade och tillgängliga portar för DSL. Avser hushåll som tecknat abonnemang. Kommunala bolag Med kommunala bolag avses bolag som lyder under kommunallagen (1991:900) och där det kommunala ägandet är So % eller mer. Det utgörs som regel av energibolag, bredbandsbolag, allmännyttigt bostadsbolag etc. 4 Sveriges Kommuner och Landsting

7 NLEDNNG Förklaringar till Pfilblad Kommunkod Norrtälje Antal hushäll Etanet Norrt~tJe Energi AB Etableringsär 1998 w\'w.etanet.se sform Energibolag Kommunalt tigt Aftärsmodell X ~ smodellen t la rknadsplatsmodellen Regionkarta med aktiv kommun färgmarkerad. rutan finns basinformation om kommunen, aktören samt om själva lokalnätet har ett eget varumärke. Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband (nformation saknas] ~ UNe) r ~~~:~--:~~==:;~~~~=====~===~~======~Tlr Teknikomräden Affärsrelationer Pduktområden Fiber m m Koppar (t.e. ADSL) - ~ :> l Radio (t.e. Wima) Coal,alkabel (t.e. kabel-tv) ~ '!l. 3 ~ TeknikomdJden Avser som används vilka typer för att av nätteknologier ansluta abonnenter till nätet. $vartl1ber Slutkundst)änster Pduktomr!?Jden Avser vilka pdukter det lokala bredbandsnätet tillhandahåller. Begreppet "Slutkundstjänster" kan bade omfatta bredbandsabonnemang, men i vissa fall även bredbandsbaserade tjänster såsom nternetaccess, telefoni och TVtjänster. Sveriges Kommuner och landsting s

8 Länsförteckning Stockholms län Västerbottens län Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Knobergs län Kalmar län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Öreb län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län Sveriges Kommuner och landsting

9 Kommunförteckning (alfabetisk ordning) Ale kommun 119 Karlshamns kommun 176 Strängnäs kommun 57 Alingsås kommun 109 Karlskoga kommun 140 Sundbybergs stad 13 Alvesta kommun 77 Karlskna kommun 174 Sundsvals kommun 166 Arjeplogs kommun 38 Karlskna kommun 175 Svalövs kommun 101 Arvidsjaurs kommun 35 Karlstads kommun 134 Säffle kommun 138 Arvika kommun 133 Katrineholms kommun 56 Sävsjö kommun 69 Bengtfors kommun 129 Kils kommun 136 Söderhamns kommun 156 Bjurholms kommun 24 Kinda kommun 63 Södertälje kommun 11 Bjuvs kommun 93 Kiruna kommun 42 Sölvesborgs kommun 178 Bodens kommun 39 Kramfors kommun 164 Tib kommun 118 Bollnäs kommun 155 Kristianstads kommun 95 Tidaholms kommun 118 Borgholms kommun 85 Kristinehamns kommun 135 Tierps kommun 50 Borlänge kommun 149 Kumla kommun 142 Timrå kommun 166 Borås kommun 110 Kungälvs kommun 123 Tomelilla kommun 100 Boholms kommun 63 Köpings kommun 146 Tranemo kommun 130 Båstads kommun 92 Laholms kommun 107 Tranås kommun 70 Dals-Eds kommun 129 Landskna kommun 88 Tllhättans stad 111 Degerfors kommun 141 Lerums kommun 117 Uddevalla kommun 121 Dotea kommun 25 Lidköpings kommun 113 Ulricehamns kommun 112 Eksjö kommun 67 Linköpings kommun 59 Umeå kommun 16 Emmaboda kommun 81 Ljungby kommun 78 Uppsala kommun 47 Enköpings kommun 49 Ljusdals kommun 158 Uppvidinge kommun 79 Eskilstuna kommun 54 Luleå kommun 32 Vadstena kommun 63 Eslövs kommun 99 Lunds kommun 96 Vaggeryds kommun 71 Essunga kommun 124 Lycksele kommun 19 Vallentuna kommun 10 Falköpings kommun 115 Malmö stad 89 Vara kommun 116 Falu kommun Malå kommun 20 Varbergs kommun 106 Finspångs kommun 60 Mariestads kommun 120 Vetianda kommun 73 Färgelanda kommun 129 Melleruds kommun 129 Vilhelmina kommun 29 Gagnefs kommun 153 Mjölby kommun 61 Vindelns kommun 17 Gislaveds kommun 74 Mora kommun 152 Vårgårda kommun 131 Gnosjö kommun 74 Mölndals stad 127 Vännäs kommun 23 Gotlands kommun 172 Nordanstigs kommun 162 Värnamo kommun 66 Grästorps kommun 125 Nordmalings kommun 26 Västerviks kommun 84 Gällivare kommun 40 Norrtälje kommun 14 Västerås stad 145 Gävle kommun 157 Norsjö kommun 21 Väjö kommun 76 Göteborgs stad 119 Nyköpings kommun 55 Ydre kommun 63 Götene kommun 126 Nässjö kommun 65 Ystads kommun 90 Habo kommun 72 Ockelbo kommun 157 Ämåls kommun 129 Halmstads kommun 105 Olofströms kommun 179 Änge kommun 166 Hammarö kommun 137 Oskarshamns kommun 83 Äsele kommun 30 Haparanda stad 36 Ovanåkers kommun 155 Ätvidabergs kommun 62 Heby kommun 147 Pajala kommun 43 Älvkarleby kommun 52 Hedemora kommun 150 Partille kommun 119 Älvsbyns kommun 37 Helsingborgs stad 94 Piteå kommun 33 Ängelholms kommun 102 Herrljunga kommun 122 Robertsfors kommun 27 Ödeshögs kommun 63 Hjo kommun 118 Ronneby kommun 177 Öreb kommun 143 Hofors kommun 160 Sala kommun 147 Örkelljunga kommun 103 Hudiksvalls kommun 161 Sandvikens kommun 159 Örnsköldsviks kommun 167 Håbo kommun 48 Simrishamns kommun 98 Östersunds kommun 170 Härjedalens kommun 171 Sjöbo kommun 100 Östhammars kommun 51 Härnösands kommun 168 Skara kommun 114 Överkali kommun 44 Härryda kommun 119 Skellefteå kommun 18 Övertorneå kommun 45 Höganäs kommun 91 Skurups kommun 97 Högsby kommun 86 Skövde kommun 128 Jokkmokks kommun 34 Sollefteå kommun 165 Jönköpings kommun 68 Sollentuna kommun 9 Kali kommun 41 Sorsele kommun 28 Kalmar kommun 82 Stockholms stad 12 Karlsborgs kommun 118 Storumans kommun 22 Sveriges Kommuner och Landsting 7

10 Stockholms län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Sollentuna Sollentuna Energi AB Stockholm Stokab Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Vallentuna Elverket Vallentuna Norrtälje Norrtälje Energi AB Södertälje Telge Nät AB Kommuner utan lokala bredbandsnät Botkyrka Salem Danderyd Sigtuna Ekerö Solna Haninge Tyresö Huddinge Täby Järfälla Upplands Väsby Lidingö Upplands-B Nacka Vaholm Nykvarn Värmdö Nynäshamn ÖsterSker 8 Sveriges Kommuner och Landsting

11 0163 Stockholms län Sollentuna kommun sform Ägarförhålande Sollentuna Sollentuna Energi AB Energibolag Ma rknadsplatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber X Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) X Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) <O _. <O l' X Privata företag X Hushåll X Sva rtfi ber X X X X X Slutkundstjänster 1 Sveriges Kommuner och Landsting 9

12 0115 Vallentuna kommun Stockholms län Vallentuna Elverket Vallentuna sform Energibolag Privat ägt Wsmodellen splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca 900 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare m m <.O rt X Kommun ::::l..,.., ::::l Kommunala bolag.., <.O Privata företag Hushåll Svartfiber D <.O Slutkundstjänster 10 Sveriges Kommuner och landsting

13 0181 Stockholms lan Södertälje kommun sform Södertälje Telge Nät AB Energibolag X splatsmodellen Finns i orterna Södertälje och Järna Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer, Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,.,. l> Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J., l>., ::J l> Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag... lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber l> lo Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 11

14 0180 Stockholms stad Stockholms län Stockholm Stokab sform Bredbandsbolag Ägarförhålande splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej r-- r Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O ~ Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 12 Sveriges Kommuner och Landsting

15 0183 Stockholms län Sundbybergs stad sform Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Bredbandsbolag X splatsmodellen Ca hushåll Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv).1 X X X X Gssister/återförsäljare m m \O X - no Kommun ::J.,., ::J Kommunala bolag., \O f \O Privata företag -...; ; Hushåll X X Svartfiber l 1:1 i X X Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 13

16 0188 Norrtälje kommun Stockholms län sform Norrtälje Etanet Norrtälje Energi AB Energibolag splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare Kommun Kommunala bolag ;.,-----j m m \O rt ::J.,., ::J., \O \O Privata företag Hushåll Svartfiber, Slutkundstjänster 14 Sveriges Kommuner och Landsting

17 Västerbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Lycksele Lycksele kommun Mal~ Mal~ kommun Norsjö Norsjö kommun Ske"efte~ Ske"efte~ Kraft Elnät AB Storuman Storumans kommun Ume~ Ume~ Energi UmeNet AB Vindeln Vindelns kommun Vännäs Vännäs kommun Bjurholm Bjurholms kommun Dotea Dotea kommun Nordmaling Nordmalings kommun Robertsfors Robertsfors kommun Sorsele Sorsele kommun Vilhelmina Vilhelmina kommun Äsele Äsele kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och landsting 15

18 2480 Umeå kommun Västerbottens län sform Umeå UmeNet Umeå Energi UmeNet AB Stadsnätsbolag splatsmodellen X Täcker ett lod-tal orter och byar Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O no.,., :::J., \O \O Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Kommunala bolag Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster.. 16 Sveriges Kommuner och Landsting

19 2404 Västerbottens län Vindelns kommun Vindeln lokalnät VNet Vindelns kommun sform Förvaltning splatsmodellen X leveransklara bredbandsaccesser Ca hushåll Ca 800 hushåll Ca 600 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J..,.., ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., <O <O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) '- Privata företag Hushäll Sva rtfiber i Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 17

20 2482 Skellefteå kommun Västerbottens län sform Skellefteå Skellefteå Kraft Elnät AB Energibolag splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej...-- Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ~..,.., ~ Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber lo lo Slutkundstjänster 18 Sveriges Kommuner och landsting

21 2481 Västerbottens län Lycksele kommun sform Lycksele Lycksele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo n- Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::l...,..., :::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll lo Svartfiber Slutkundstjänster,ii Sveriges Kommuner och landsting 19

22 2418 MalA kommun Västerbottens län sform Malå MaiaMan Malå kommun [nformation saknas) Förvaltning splatsmodellen [nformation saknas) [nformation saknas) Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer ~roduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::l.,., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., \O lo_. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster :1 ~ 20 Sveriges Kommuner och Landsting

23 2417 Vasterbottens lan Norsjö kommun sform Norsjö Norsjö kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r Affärsrelationer r;:;uktomräden Fiber Gssister/återförsäljare m m l lo X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo lo _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber Slutkundstjänster - - Sveriges Kommuner och landsting 21

24 2421 Storumans kommun Västerbottens län sform Storuman SumNet Storumans kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden...- Fiber Gssister/återförsäljare m m lo rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J.,., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l~ _. Privata företag J Hushåll Svartfiber ' Slutkundstjänster , 22 Sveriges Kommuner och landsting

25 2460 Västerbottens län Vännäs kommun sform Vännäs Vannas.net Vännäs kommun Förvaltning Kommalt ägt splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer EUktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., \O \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber """"-... Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 23

26 2403 Bjurholms kommun Västerbottens län sform Bjurholm Bjurholms kommun Förvaltning splatsmodellen Slutkundsmode/len ' Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - ~ Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O rt...,..., :::J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O 10 _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag HushS Svartfiber Slutkundstjänster 24 Sveriges Kommuner och Landsting

27 2425 Västerbottens län Dotea kommun Dotea Dotea kommun sform Annan form Blandat ägande splatsmodellen X Täcker hela huvudorten 95% Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m.c (1)..,. (1) Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J.,., :::J (1) Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.,.c (1).c Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 25

28 2401 Nordmalings kommun Västerbottens län sform Nordmaling Prisma Nordmalings kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag -. lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster l 26 Sveriges Kommuner och landsting

29 2409 Västerbottens län Robertsfors kommun sform Robertsfors RobNet Robertsfors kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden... rr Huvudsakliga affärsrelationer - Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J., :J l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber l., Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 27

30 2422 Sorsele kommun Västerbottens län Sorsele Sorsele kommun ' sform Förvaltning splatsmodellen X Täcker även glesbygd 100% i orter; 50% på glesbygd Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej ~knikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., <O \O _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber '- - Slutkundstjänster 28 Sveriges Kommuner och landsting

31 2462 Västerbottens län Vilhelmina kommun sform Ägarförhålande Vilhelmina Vilhelmina kommun Förvaltning Ma rknadsplatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O -. \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster. Sveriges Kommuner och landsting 29

32 2463 Asele kommun Västerbottens län sform Åsele Åsele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r;;;ärsrelationer.- Fiber Gssister/återförsäljare m m Pduktområden 10 rt..,.., :::J _. 10 Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag Coaialkabel (t.e. kabel-tv) -. Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster,- 30 Sveriges Kommuner och Landsting

33 Norrbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Arvidsjaur Haparanda Luleå Piteå Älvsbyn Arjeplog Boden Gällivare Jokkmokk Kali Kiruna Pajala Överkali Övertorneå Arvidsjaurs kommun Haparanda stad Luleå Energi AB Pite Energi AB Älvsbyns kommun Arjeplogs kommun Boden Energi AB Gällivare kommun Jokkmokks kommun Kali kommun Kiruna kommun Pajala kommun Överkali kommun Övertorneå kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och Landsting 31

34 Luleå kommun Norrbottens län sform Luleå LuNet Luleå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O rt.,., :J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag 1,1., _. \O \O X Coaialkabel (t.e. kabel-tv) La ndsting/regioner Privata företag Hushåll Sva rtft ber Slutkundstjänster ~ 32 Sveriges Kommuner och Landsting

35 2581 Norrbottens län Piteå kommun sform Piteå Pite.com Piteå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej =- Teknikområden Huvudsakliga affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) \O _. \O Privata företag Hushåll Sva rtfiber Slutkundstjänster _. ~ Sveriges Kommuner och landsting 33

36 2510 Jokkmokks kommun Norrbottens län sform Jokkmokk JokkNet Förvaltning splatsmodellen Täcker huvudort och småorter 75% i huvudort; 83% övriga orter Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O _. <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 34 Sveriges Kommuner och landsting

37 2505 Norrbottens län Arvidsjaurs kommun sform Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden.. (1) rt.. (1) (1) \O (1) \O Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O X Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.. ::J Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hush~1 Svartfiber Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 35

38 2583 Haparanda stad Norrbottens län sform Haparanda Haparanda stad Förvaltning splatsmodellen 99,9% via DSL Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden fj Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..., Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., :J..., lo..-- lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 36 Sveriges Kommuner och Landsting

39 2560 Norrbottens lan Älvsbyns kommun sform Älsbyn Älvsbyns kommuns T-nät Älsbyns kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - Teknikområden -il Affärsrelationer lduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag lo... Coaialkabel (t.e. kabel-tv) " Privata företag Hushgll Svartfiber lo Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 37

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 JÄRFÄLLA KOMMUN 20% 0125 EKERÖ KOMMUN 26% 0126 HUDDINGE

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM 2120001439 ALE KOMMUN 7300000 kr 2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10700000 kr 2120000639 ALVESTA KOMMUN 5100000 kr 2120000498 ANEBY KOMMUN 1400000 kr 2120002122 ARBOGA KOMMUN 3850000 kr 2120002668 ARJEPLOGS

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Sökt antal förstelärare. Sökt antal lektorer

Sökt antal förstelärare. Sökt antal lektorer Kommunkod Huvudmannens namn Antal förstelärare i bidragsramen Sökt antal förstelärare Sökt antal lektorer Beviljat antal förstelärartjänster Beviljat belopp Län 0187 Vaxholm stad 15 13 1 15 1 275 000 Stockholms

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Göteborg 2015-10-26 Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Kommuner som INTE har svarat: (22 st) Arjeplogs kommun Avesta kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Dorotea

Läs mer