lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting"

Transkript

1

2

3 lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter ~ Sveriges Kommuner och Landsting

4 Sammanfattning År 2006 finns lokala bredbandsnät verksamma i 173 kommuner. 31 kommuner är nät etablerade genom olika samverkansformel Av 173 lokala bredbandsnät ägs 90 % (156) helt eller delvis av kommuner medan 10 % (17) är privat ägda. Av 156 nät med kommunalt ägande drivs 76 % (18) i bolagsform medan 24 % C38) drivs i förvaltningsform. Kommunala investeringar i lokala bredbandsnät har gjorts på marknadsmässig grund och kan t o m år 2006 uppskattas till drygt 14 miljarder SEK. nvesteringarna har i huvudsak omfattat installation av optisk fiber, drygt 80 %, och resterande del av aktiv utrustning och kundanslutningar. De lokala bredbandsnäten når år 2006 ca 68 % (2,7 miljoner) hushåll av den totala bredbandsmarknaden i landet. Den vanligaste affärsiden för kommunalt ägda nät är att tillhandahålla öppen H-infrastruktur på kommersiella villkor till andra bredbandsaktörer. Bredbandsmarknaden i Sverige Svensk bredbandspolitik utgår från att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Där marknaden inte bedömer det lönsamt att agera kan dock offentliga medel bidra till att utbyggnad kommer till stånd eller att konkurrens främjas. Bredbandsmarknaden i Sverige har år 2006 många aktörer men domineras av några få nationella aktörer. en väer i tätorter och tätbefolkade områden medan landsbygd/glesbygd släpar efter. Tillgång till framtidssäker T-infrastruktur för elektniska kommunikationer är som regel högre i tätorter än i landsbygd och glesbygd. Post- och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till H-infrastruktur med hög överföringskapacitet, i dagligt tal kallat bredband, i hela landet. PTS publicerar årligen en rapport som beskriver läget och pblemställningar på den svenska bredbandsmarknaden. PTS publicerar också årligen en rapport "Svensk Telemarknad" där hela marknaden för elektniska kommunikationer beskrivs översiktligt vad avser aktörer, pdukter och tjänster. Konkurrens och tillgänglighet Huvudtanken i lagen om elektnisk kommunikation från juli år 2005 är att ökad tillgänglighet till elektnisk kommunikation i första hand ska säkerställas genom effektiv konkurrens på marknaden. Detta ingår även i de EU-direktiv som ligger till grund för nationell lagstiftning på området. Regleringar och samhällsingripanden ska tillämpas långsiktigt och riktas mot bestående företeelser som snedvrider konkurrensen. En viktig utgångspunkt för T-politikens utformning på området för elektniska kommunikationer är att beskriva och analysera förutsättningarna för konkurrens och att övervaka marknadssituationens utveckling med avseende på prisutveckling och valfrihet för köparna av elektnisk kommunikation och tillhörande tjänster. Den senaste bredbandsrapporten från PTS, Bredband i Sverige 2006, publicerades i juni år Rapporten redovisar att bredbandsutbyggnaden år 2006 håller god fart vad avser tätorter, men är sämre i lands- och glesbygd. Det finns fortfarande en digital klyfta mellan stad och land vilket ska ses mot bakgrund av det övergripande målet för svensk T-politik, nämligen ett hållbart informationssamhälle för alla. De lokala bredbandsnäten i Sverige Lokala bredbandsnät har i Sverige etablerats efter avregleringen av telemarknaden Lokal utbyggnad av T-infrastruktur skapar alternativ till den T-infrastruktur som etableras och ägs av de nationella aktörerna. De lokala bredbandsnäten utgör idag ett avsevärt bidrag till landets totala T-infrastruktur. Flertalet lokala bredbandsnät har etablerats i kommunal regi. Vanligaste formen är energibolag, kabelbolag eller allmännyttigt bostadsbolag, men även förvaltningsformen förekommer. 2

5 De lokala bredbandsnäten i Sverige är ingen homogen grupp vare sig det gäller inriktning eller omfattning. Grundläggande är att det inte finns några samhälleliga skyldigheter när det gäller etablering av lokala bredbandsnät förutom det att näten ska etableras utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Dessa förutsättningar skiljer sig åt avsevärt i olika delar av landet, vilket förklarar skillnader i affärsmodeller och teknikval. Huvudsyftet med lokala bredbandsnät, så som det uttrycks i bolagsordningar eller ägardirektiv, är att öka förutsättningarna för konkurrens på marknaden genom att etablera alternativ, öppen T-infrastruktur som erbjuds marknadens aktörer. Det statliga stödet till bredbandsutbyggnad i glesbygd Genom de statliga bredbandsfördningarna ges kommunerna möjlighet att med stöd av statliga och egna medel initiera, planera och även etablera utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation i områden där marknaden inte agerar på kommersiell grund. För att kommunerna skall kunna utnyttja de statliga stödmedlen måste, i enlighet med fördningarna om bredbandsstöd, vissa villkor vara uppfyllda. De statliga stödmedlen får i huvudsak användas för utbyggnad av T-infrastruktur för bredband i orter/områden med färre än 3000 invånare. Kommunerna ska identifiera vilka områden som inte blir utbyggda genom marknadens försorg. Detta görs i ett Tinfrastrukturpgram som ska godkännas av länsstyrelsen /regionalt självstyrelseorgan. Kommunerna ska tillämpa ett öppet anbuds-/upphandlingsförfarande så att man undviker att snedvrida konkurrensen på marknaden och att marknaden så långt det är möjligt stimuleras att engagera sig i utbyggnaden. Kommunerna ska genom avtal ställa krav på operatören att näten ska vara öppna för konkurrens och ha tillräcklig kapacitet. Syfte med denna rapport Rapporten är sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting på underlag som levererats av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). De lokala bredbandsnäten i Sverige har hittills inte redovisats samlat. Det innebär att kännedom om nätens verksamhet i huvudsak finns hos egna ledare och personal. Denna rapport vill ge en översikt över vilka lokala bredbandsnät som finns år Vi vill ge politiker, planerare och andra en bild av de lokala nätens ungefärliga utbredning och omfattning samt deras huvudsakliga affärsinriktning. Syftet med rapporten är inte en granskning av de lokala bredbandsnäten. Rapporten är en sammanställning och redovisning av offentliga uppgifter från hemsidor, verksamhetsberättelser, bschyrer m.m. När information inte varit offentligt tillgänglig har vi i vissa fall fått nöja oss med "uppgift saknas". Vi menar ändå att rapporten ger en översiktlig bild av den lokala svenska "bredbandskartan" år 2006 som kan tjäna som underlag för diskussioner kring mål, inriktning och ambitioner för bredbandsutbyggnaden i landet. Stockholm i december 2006 UlfJohansson, Direktör Sveriges Kommuner och Landsting Björn Björk, Pjektledare 3

6 NLEDNNG Pfilsidor De lokala bredbandsnäten redovisas i rapporten med en gemensamt utformad "pfilsida". Meningen med pfilen är att göra vissa översiktliga förhål1anden jämförbara. För att kunna analysera, värdera och bedöma nätens verksamheter krävs til1gång til1 mer ingående detaljinformation. Sådan fördjupningsinformation finns som regel redovisad på hemsidor, i verksamhetsberättelser och i andra planeringsdokument. Det går också att kontakta näten direkt för att få til1gång till relevant information om deras verksamhet. Därför har vi inkluderat respektive näts webbadress, i förekommande fall. Definitioner och beskrivning av "Pfilsidorna" Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med sina medlemmar och övriga marknadsaktörer beskrivit tre affärsmodeller som idag kan urskiljas inom de lokala nätens verksamhet. praktiken förekommer ofta kombinationer av dessa modeller vilket gör att det krävs ytterligare information innan man till fullo kan förstå hur kartbilden ser ut. pfilerna nedan redovisas den affärsmodell som respektive nät huvudsakligen tillämpar. smodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder andra operatörer att hyra svartfiber' och/eller transmissionstjänster. Man har llen som underleverantör till marknadens övriga aktörer som i sin tur erbjuder slutkunder sina tjänster. En variant av transmissionsmodellen är att nätägaren avtalar med en kommunikationsoperatör att operera nätet med krav på öppenhet för tjänsteleverantörer. Med svartfiber menas fiber som är anlagd men inte försedd med aktiv utrustning (ljus). Brukar också benämnas passiv infrastruktur. splatsmodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder en marknadsplats för övriga aktörer. Dessa får tillgång till ett nät med, genom en engångsanslutningsavgift, redan anslutna kunder (passiv uppkoppling). Tjänsteleverantörer betalar avgift/hyra till nätägaren för att nå sina kunder. Slutkunder betalar till tjänsteleverantören. Nätägaren har utöver anslutningsavgiften ingen ekonomisk relation till slutkunder. Slutkundsmodelfen Det lokala bredbandsnätet ansluter slutkunder till nätet och tar ut en fast nätavgift för bredbandsabonnemang. Ovanpå detta tillåts tjänsteleverantörer möjlighet att erbjuda slutkunder sina tjänster och fakturera dessa direkt utan inblandning av nätägaren. Här redovisas de hushåll som direkt nås av det lokala bredbandsnätet. Som regel utnyttjar även nationella bredbandsaktörer det lokala nätets infrastruktur för att nå sina kunder. Dessa kunder ingår ej i nedanstående siffr. För att få en bild av totala bredbandsutbyggnaden i kommunen måste uppgifter om övriga marknadsaktörers andelar tillföras. :äckn~ng:~~~d,.. f k hh "d" f" o. "l" l '11 vser us la som nas av passv m rastru tur oc ar mm re an 100 m or att na ans.utnmg tl natet e er tl en telestation (DSL). Avser hushåll som utöver passiv infrastruktur även har färdigt bredbandsuttag installerat och aktiverat, alternativt är anslutna till en telestation med aktiverade och tillgängliga portar för DSL. Avser hushåll som tecknat abonnemang. Kommunala bolag Med kommunala bolag avses bolag som lyder under kommunallagen (1991:900) och där det kommunala ägandet är So % eller mer. Det utgörs som regel av energibolag, bredbandsbolag, allmännyttigt bostadsbolag etc. 4 Sveriges Kommuner och Landsting

7 NLEDNNG Förklaringar till Pfilblad Kommunkod Norrtälje Antal hushäll Etanet Norrt~tJe Energi AB Etableringsär 1998 w\'w.etanet.se sform Energibolag Kommunalt tigt Aftärsmodell X ~ smodellen t la rknadsplatsmodellen Regionkarta med aktiv kommun färgmarkerad. rutan finns basinformation om kommunen, aktören samt om själva lokalnätet har ett eget varumärke. Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband (nformation saknas] ~ UNe) r ~~~:~--:~~==:;~~~~=====~===~~======~Tlr Teknikomräden Affärsrelationer Pduktområden Fiber m m Koppar (t.e. ADSL) - ~ :> l Radio (t.e. Wima) Coal,alkabel (t.e. kabel-tv) ~ '!l. 3 ~ TeknikomdJden Avser som används vilka typer för att av nätteknologier ansluta abonnenter till nätet. $vartl1ber Slutkundst)änster Pduktomr!?Jden Avser vilka pdukter det lokala bredbandsnätet tillhandahåller. Begreppet "Slutkundstjänster" kan bade omfatta bredbandsabonnemang, men i vissa fall även bredbandsbaserade tjänster såsom nternetaccess, telefoni och TVtjänster. Sveriges Kommuner och landsting s

8 Länsförteckning Stockholms län Västerbottens län Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Knobergs län Kalmar län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Öreb län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län Sveriges Kommuner och landsting

9 Kommunförteckning (alfabetisk ordning) Ale kommun 119 Karlshamns kommun 176 Strängnäs kommun 57 Alingsås kommun 109 Karlskoga kommun 140 Sundbybergs stad 13 Alvesta kommun 77 Karlskna kommun 174 Sundsvals kommun 166 Arjeplogs kommun 38 Karlskna kommun 175 Svalövs kommun 101 Arvidsjaurs kommun 35 Karlstads kommun 134 Säffle kommun 138 Arvika kommun 133 Katrineholms kommun 56 Sävsjö kommun 69 Bengtfors kommun 129 Kils kommun 136 Söderhamns kommun 156 Bjurholms kommun 24 Kinda kommun 63 Södertälje kommun 11 Bjuvs kommun 93 Kiruna kommun 42 Sölvesborgs kommun 178 Bodens kommun 39 Kramfors kommun 164 Tib kommun 118 Bollnäs kommun 155 Kristianstads kommun 95 Tidaholms kommun 118 Borgholms kommun 85 Kristinehamns kommun 135 Tierps kommun 50 Borlänge kommun 149 Kumla kommun 142 Timrå kommun 166 Borås kommun 110 Kungälvs kommun 123 Tomelilla kommun 100 Boholms kommun 63 Köpings kommun 146 Tranemo kommun 130 Båstads kommun 92 Laholms kommun 107 Tranås kommun 70 Dals-Eds kommun 129 Landskna kommun 88 Tllhättans stad 111 Degerfors kommun 141 Lerums kommun 117 Uddevalla kommun 121 Dotea kommun 25 Lidköpings kommun 113 Ulricehamns kommun 112 Eksjö kommun 67 Linköpings kommun 59 Umeå kommun 16 Emmaboda kommun 81 Ljungby kommun 78 Uppsala kommun 47 Enköpings kommun 49 Ljusdals kommun 158 Uppvidinge kommun 79 Eskilstuna kommun 54 Luleå kommun 32 Vadstena kommun 63 Eslövs kommun 99 Lunds kommun 96 Vaggeryds kommun 71 Essunga kommun 124 Lycksele kommun 19 Vallentuna kommun 10 Falköpings kommun 115 Malmö stad 89 Vara kommun 116 Falu kommun Malå kommun 20 Varbergs kommun 106 Finspångs kommun 60 Mariestads kommun 120 Vetianda kommun 73 Färgelanda kommun 129 Melleruds kommun 129 Vilhelmina kommun 29 Gagnefs kommun 153 Mjölby kommun 61 Vindelns kommun 17 Gislaveds kommun 74 Mora kommun 152 Vårgårda kommun 131 Gnosjö kommun 74 Mölndals stad 127 Vännäs kommun 23 Gotlands kommun 172 Nordanstigs kommun 162 Värnamo kommun 66 Grästorps kommun 125 Nordmalings kommun 26 Västerviks kommun 84 Gällivare kommun 40 Norrtälje kommun 14 Västerås stad 145 Gävle kommun 157 Norsjö kommun 21 Väjö kommun 76 Göteborgs stad 119 Nyköpings kommun 55 Ydre kommun 63 Götene kommun 126 Nässjö kommun 65 Ystads kommun 90 Habo kommun 72 Ockelbo kommun 157 Ämåls kommun 129 Halmstads kommun 105 Olofströms kommun 179 Änge kommun 166 Hammarö kommun 137 Oskarshamns kommun 83 Äsele kommun 30 Haparanda stad 36 Ovanåkers kommun 155 Ätvidabergs kommun 62 Heby kommun 147 Pajala kommun 43 Älvkarleby kommun 52 Hedemora kommun 150 Partille kommun 119 Älvsbyns kommun 37 Helsingborgs stad 94 Piteå kommun 33 Ängelholms kommun 102 Herrljunga kommun 122 Robertsfors kommun 27 Ödeshögs kommun 63 Hjo kommun 118 Ronneby kommun 177 Öreb kommun 143 Hofors kommun 160 Sala kommun 147 Örkelljunga kommun 103 Hudiksvalls kommun 161 Sandvikens kommun 159 Örnsköldsviks kommun 167 Håbo kommun 48 Simrishamns kommun 98 Östersunds kommun 170 Härjedalens kommun 171 Sjöbo kommun 100 Östhammars kommun 51 Härnösands kommun 168 Skara kommun 114 Överkali kommun 44 Härryda kommun 119 Skellefteå kommun 18 Övertorneå kommun 45 Höganäs kommun 91 Skurups kommun 97 Högsby kommun 86 Skövde kommun 128 Jokkmokks kommun 34 Sollefteå kommun 165 Jönköpings kommun 68 Sollentuna kommun 9 Kali kommun 41 Sorsele kommun 28 Kalmar kommun 82 Stockholms stad 12 Karlsborgs kommun 118 Storumans kommun 22 Sveriges Kommuner och Landsting 7

10 Stockholms län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Sollentuna Sollentuna Energi AB Stockholm Stokab Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Vallentuna Elverket Vallentuna Norrtälje Norrtälje Energi AB Södertälje Telge Nät AB Kommuner utan lokala bredbandsnät Botkyrka Salem Danderyd Sigtuna Ekerö Solna Haninge Tyresö Huddinge Täby Järfälla Upplands Väsby Lidingö Upplands-B Nacka Vaholm Nykvarn Värmdö Nynäshamn ÖsterSker 8 Sveriges Kommuner och Landsting

11 0163 Stockholms län Sollentuna kommun sform Ägarförhålande Sollentuna Sollentuna Energi AB Energibolag Ma rknadsplatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber X Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) X Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) <O _. <O l' X Privata företag X Hushåll X Sva rtfi ber X X X X X Slutkundstjänster 1 Sveriges Kommuner och Landsting 9

12 0115 Vallentuna kommun Stockholms län Vallentuna Elverket Vallentuna sform Energibolag Privat ägt Wsmodellen splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca 900 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare m m <.O rt X Kommun ::::l..,.., ::::l Kommunala bolag.., <.O Privata företag Hushåll Svartfiber D <.O Slutkundstjänster 10 Sveriges Kommuner och landsting

13 0181 Stockholms lan Södertälje kommun sform Södertälje Telge Nät AB Energibolag X splatsmodellen Finns i orterna Södertälje och Järna Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer, Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,.,. l> Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J., l>., ::J l> Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag... lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber l> lo Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 11

14 0180 Stockholms stad Stockholms län Stockholm Stokab sform Bredbandsbolag Ägarförhålande splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej r-- r Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O ~ Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 12 Sveriges Kommuner och Landsting

15 0183 Stockholms län Sundbybergs stad sform Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Bredbandsbolag X splatsmodellen Ca hushåll Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv).1 X X X X Gssister/återförsäljare m m \O X - no Kommun ::J.,., ::J Kommunala bolag., \O f \O Privata företag -...; ; Hushåll X X Svartfiber l 1:1 i X X Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 13

16 0188 Norrtälje kommun Stockholms län sform Norrtälje Etanet Norrtälje Energi AB Energibolag splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare Kommun Kommunala bolag ;.,-----j m m \O rt ::J.,., ::J., \O \O Privata företag Hushåll Svartfiber, Slutkundstjänster 14 Sveriges Kommuner och Landsting

17 Västerbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Lycksele Lycksele kommun Mal~ Mal~ kommun Norsjö Norsjö kommun Ske"efte~ Ske"efte~ Kraft Elnät AB Storuman Storumans kommun Ume~ Ume~ Energi UmeNet AB Vindeln Vindelns kommun Vännäs Vännäs kommun Bjurholm Bjurholms kommun Dotea Dotea kommun Nordmaling Nordmalings kommun Robertsfors Robertsfors kommun Sorsele Sorsele kommun Vilhelmina Vilhelmina kommun Äsele Äsele kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och landsting 15

18 2480 Umeå kommun Västerbottens län sform Umeå UmeNet Umeå Energi UmeNet AB Stadsnätsbolag splatsmodellen X Täcker ett lod-tal orter och byar Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O no.,., :::J., \O \O Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Kommunala bolag Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster.. 16 Sveriges Kommuner och Landsting

19 2404 Västerbottens län Vindelns kommun Vindeln lokalnät VNet Vindelns kommun sform Förvaltning splatsmodellen X leveransklara bredbandsaccesser Ca hushåll Ca 800 hushåll Ca 600 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J..,.., ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., <O <O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) '- Privata företag Hushäll Sva rtfiber i Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 17

20 2482 Skellefteå kommun Västerbottens län sform Skellefteå Skellefteå Kraft Elnät AB Energibolag splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej...-- Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ~..,.., ~ Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber lo lo Slutkundstjänster 18 Sveriges Kommuner och landsting

21 2481 Västerbottens län Lycksele kommun sform Lycksele Lycksele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo n- Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::l...,..., :::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll lo Svartfiber Slutkundstjänster,ii Sveriges Kommuner och landsting 19

22 2418 MalA kommun Västerbottens län sform Malå MaiaMan Malå kommun [nformation saknas) Förvaltning splatsmodellen [nformation saknas) [nformation saknas) Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer ~roduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::l.,., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., \O lo_. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster :1 ~ 20 Sveriges Kommuner och Landsting

23 2417 Vasterbottens lan Norsjö kommun sform Norsjö Norsjö kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r Affärsrelationer r;:;uktomräden Fiber Gssister/återförsäljare m m l lo X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo lo _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber Slutkundstjänster - - Sveriges Kommuner och landsting 21

24 2421 Storumans kommun Västerbottens län sform Storuman SumNet Storumans kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden...- Fiber Gssister/återförsäljare m m lo rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J.,., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l~ _. Privata företag J Hushåll Svartfiber ' Slutkundstjänster , 22 Sveriges Kommuner och landsting

25 2460 Västerbottens län Vännäs kommun sform Vännäs Vannas.net Vännäs kommun Förvaltning Kommalt ägt splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer EUktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., \O \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber """"-... Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 23

26 2403 Bjurholms kommun Västerbottens län sform Bjurholm Bjurholms kommun Förvaltning splatsmodellen Slutkundsmode/len ' Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - ~ Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O rt...,..., :::J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O 10 _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag HushS Svartfiber Slutkundstjänster 24 Sveriges Kommuner och Landsting

27 2425 Västerbottens län Dotea kommun Dotea Dotea kommun sform Annan form Blandat ägande splatsmodellen X Täcker hela huvudorten 95% Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m.c (1)..,. (1) Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J.,., :::J (1) Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.,.c (1).c Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 25

28 2401 Nordmalings kommun Västerbottens län sform Nordmaling Prisma Nordmalings kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag -. lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster l 26 Sveriges Kommuner och landsting

29 2409 Västerbottens län Robertsfors kommun sform Robertsfors RobNet Robertsfors kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden... rr Huvudsakliga affärsrelationer - Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J., :J l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber l., Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 27

30 2422 Sorsele kommun Västerbottens län Sorsele Sorsele kommun ' sform Förvaltning splatsmodellen X Täcker även glesbygd 100% i orter; 50% på glesbygd Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej ~knikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., <O \O _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber '- - Slutkundstjänster 28 Sveriges Kommuner och landsting

31 2462 Västerbottens län Vilhelmina kommun sform Ägarförhålande Vilhelmina Vilhelmina kommun Förvaltning Ma rknadsplatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O -. \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster. Sveriges Kommuner och landsting 29

32 2463 Asele kommun Västerbottens län sform Åsele Åsele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r;;;ärsrelationer.- Fiber Gssister/återförsäljare m m Pduktområden 10 rt..,.., :::J _. 10 Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag Coaialkabel (t.e. kabel-tv) -. Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster,- 30 Sveriges Kommuner och Landsting

33 Norrbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Arvidsjaur Haparanda Luleå Piteå Älvsbyn Arjeplog Boden Gällivare Jokkmokk Kali Kiruna Pajala Överkali Övertorneå Arvidsjaurs kommun Haparanda stad Luleå Energi AB Pite Energi AB Älvsbyns kommun Arjeplogs kommun Boden Energi AB Gällivare kommun Jokkmokks kommun Kali kommun Kiruna kommun Pajala kommun Överkali kommun Övertorneå kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och Landsting 31

34 Luleå kommun Norrbottens län sform Luleå LuNet Luleå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O rt.,., :J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag 1,1., _. \O \O X Coaialkabel (t.e. kabel-tv) La ndsting/regioner Privata företag Hushåll Sva rtft ber Slutkundstjänster ~ 32 Sveriges Kommuner och Landsting

35 2581 Norrbottens län Piteå kommun sform Piteå Pite.com Piteå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej =- Teknikområden Huvudsakliga affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) \O _. \O Privata företag Hushåll Sva rtfiber Slutkundstjänster _. ~ Sveriges Kommuner och landsting 33

36 2510 Jokkmokks kommun Norrbottens län sform Jokkmokk JokkNet Förvaltning splatsmodellen Täcker huvudort och småorter 75% i huvudort; 83% övriga orter Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O _. <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 34 Sveriges Kommuner och landsting

37 2505 Norrbottens län Arvidsjaurs kommun sform Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden.. (1) rt.. (1) (1) \O (1) \O Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O X Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.. ::J Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hush~1 Svartfiber Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 35

38 2583 Haparanda stad Norrbottens län sform Haparanda Haparanda stad Förvaltning splatsmodellen 99,9% via DSL Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden fj Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..., Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., :J..., lo..-- lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 36 Sveriges Kommuner och Landsting

39 2560 Norrbottens lan Älvsbyns kommun sform Älsbyn Älvsbyns kommuns T-nät Älsbyns kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - Teknikområden -il Affärsrelationer lduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag lo... Coaialkabel (t.e. kabel-tv) " Privata företag Hushgll Svartfiber lo Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 37

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer