lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter Sveriges Kommuner och Landsting"

Transkript

1

2

3 lokala bredbandsnät i Sverige år 2006 En översiktlig beskrivning av utbredning och verksamheter ~ Sveriges Kommuner och Landsting

4 Sammanfattning År 2006 finns lokala bredbandsnät verksamma i 173 kommuner. 31 kommuner är nät etablerade genom olika samverkansformel Av 173 lokala bredbandsnät ägs 90 % (156) helt eller delvis av kommuner medan 10 % (17) är privat ägda. Av 156 nät med kommunalt ägande drivs 76 % (18) i bolagsform medan 24 % C38) drivs i förvaltningsform. Kommunala investeringar i lokala bredbandsnät har gjorts på marknadsmässig grund och kan t o m år 2006 uppskattas till drygt 14 miljarder SEK. nvesteringarna har i huvudsak omfattat installation av optisk fiber, drygt 80 %, och resterande del av aktiv utrustning och kundanslutningar. De lokala bredbandsnäten når år 2006 ca 68 % (2,7 miljoner) hushåll av den totala bredbandsmarknaden i landet. Den vanligaste affärsiden för kommunalt ägda nät är att tillhandahålla öppen H-infrastruktur på kommersiella villkor till andra bredbandsaktörer. Bredbandsmarknaden i Sverige Svensk bredbandspolitik utgår från att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Där marknaden inte bedömer det lönsamt att agera kan dock offentliga medel bidra till att utbyggnad kommer till stånd eller att konkurrens främjas. Bredbandsmarknaden i Sverige har år 2006 många aktörer men domineras av några få nationella aktörer. en väer i tätorter och tätbefolkade områden medan landsbygd/glesbygd släpar efter. Tillgång till framtidssäker T-infrastruktur för elektniska kommunikationer är som regel högre i tätorter än i landsbygd och glesbygd. Post- och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till H-infrastruktur med hög överföringskapacitet, i dagligt tal kallat bredband, i hela landet. PTS publicerar årligen en rapport som beskriver läget och pblemställningar på den svenska bredbandsmarknaden. PTS publicerar också årligen en rapport "Svensk Telemarknad" där hela marknaden för elektniska kommunikationer beskrivs översiktligt vad avser aktörer, pdukter och tjänster. Konkurrens och tillgänglighet Huvudtanken i lagen om elektnisk kommunikation från juli år 2005 är att ökad tillgänglighet till elektnisk kommunikation i första hand ska säkerställas genom effektiv konkurrens på marknaden. Detta ingår även i de EU-direktiv som ligger till grund för nationell lagstiftning på området. Regleringar och samhällsingripanden ska tillämpas långsiktigt och riktas mot bestående företeelser som snedvrider konkurrensen. En viktig utgångspunkt för T-politikens utformning på området för elektniska kommunikationer är att beskriva och analysera förutsättningarna för konkurrens och att övervaka marknadssituationens utveckling med avseende på prisutveckling och valfrihet för köparna av elektnisk kommunikation och tillhörande tjänster. Den senaste bredbandsrapporten från PTS, Bredband i Sverige 2006, publicerades i juni år Rapporten redovisar att bredbandsutbyggnaden år 2006 håller god fart vad avser tätorter, men är sämre i lands- och glesbygd. Det finns fortfarande en digital klyfta mellan stad och land vilket ska ses mot bakgrund av det övergripande målet för svensk T-politik, nämligen ett hållbart informationssamhälle för alla. De lokala bredbandsnäten i Sverige Lokala bredbandsnät har i Sverige etablerats efter avregleringen av telemarknaden Lokal utbyggnad av T-infrastruktur skapar alternativ till den T-infrastruktur som etableras och ägs av de nationella aktörerna. De lokala bredbandsnäten utgör idag ett avsevärt bidrag till landets totala T-infrastruktur. Flertalet lokala bredbandsnät har etablerats i kommunal regi. Vanligaste formen är energibolag, kabelbolag eller allmännyttigt bostadsbolag, men även förvaltningsformen förekommer. 2

5 De lokala bredbandsnäten i Sverige är ingen homogen grupp vare sig det gäller inriktning eller omfattning. Grundläggande är att det inte finns några samhälleliga skyldigheter när det gäller etablering av lokala bredbandsnät förutom det att näten ska etableras utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Dessa förutsättningar skiljer sig åt avsevärt i olika delar av landet, vilket förklarar skillnader i affärsmodeller och teknikval. Huvudsyftet med lokala bredbandsnät, så som det uttrycks i bolagsordningar eller ägardirektiv, är att öka förutsättningarna för konkurrens på marknaden genom att etablera alternativ, öppen T-infrastruktur som erbjuds marknadens aktörer. Det statliga stödet till bredbandsutbyggnad i glesbygd Genom de statliga bredbandsfördningarna ges kommunerna möjlighet att med stöd av statliga och egna medel initiera, planera och även etablera utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation i områden där marknaden inte agerar på kommersiell grund. För att kommunerna skall kunna utnyttja de statliga stödmedlen måste, i enlighet med fördningarna om bredbandsstöd, vissa villkor vara uppfyllda. De statliga stödmedlen får i huvudsak användas för utbyggnad av T-infrastruktur för bredband i orter/områden med färre än 3000 invånare. Kommunerna ska identifiera vilka områden som inte blir utbyggda genom marknadens försorg. Detta görs i ett Tinfrastrukturpgram som ska godkännas av länsstyrelsen /regionalt självstyrelseorgan. Kommunerna ska tillämpa ett öppet anbuds-/upphandlingsförfarande så att man undviker att snedvrida konkurrensen på marknaden och att marknaden så långt det är möjligt stimuleras att engagera sig i utbyggnaden. Kommunerna ska genom avtal ställa krav på operatören att näten ska vara öppna för konkurrens och ha tillräcklig kapacitet. Syfte med denna rapport Rapporten är sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting på underlag som levererats av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). De lokala bredbandsnäten i Sverige har hittills inte redovisats samlat. Det innebär att kännedom om nätens verksamhet i huvudsak finns hos egna ledare och personal. Denna rapport vill ge en översikt över vilka lokala bredbandsnät som finns år Vi vill ge politiker, planerare och andra en bild av de lokala nätens ungefärliga utbredning och omfattning samt deras huvudsakliga affärsinriktning. Syftet med rapporten är inte en granskning av de lokala bredbandsnäten. Rapporten är en sammanställning och redovisning av offentliga uppgifter från hemsidor, verksamhetsberättelser, bschyrer m.m. När information inte varit offentligt tillgänglig har vi i vissa fall fått nöja oss med "uppgift saknas". Vi menar ändå att rapporten ger en översiktlig bild av den lokala svenska "bredbandskartan" år 2006 som kan tjäna som underlag för diskussioner kring mål, inriktning och ambitioner för bredbandsutbyggnaden i landet. Stockholm i december 2006 UlfJohansson, Direktör Sveriges Kommuner och Landsting Björn Björk, Pjektledare 3

6 NLEDNNG Pfilsidor De lokala bredbandsnäten redovisas i rapporten med en gemensamt utformad "pfilsida". Meningen med pfilen är att göra vissa översiktliga förhål1anden jämförbara. För att kunna analysera, värdera och bedöma nätens verksamheter krävs til1gång til1 mer ingående detaljinformation. Sådan fördjupningsinformation finns som regel redovisad på hemsidor, i verksamhetsberättelser och i andra planeringsdokument. Det går också att kontakta näten direkt för att få til1gång till relevant information om deras verksamhet. Därför har vi inkluderat respektive näts webbadress, i förekommande fall. Definitioner och beskrivning av "Pfilsidorna" Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med sina medlemmar och övriga marknadsaktörer beskrivit tre affärsmodeller som idag kan urskiljas inom de lokala nätens verksamhet. praktiken förekommer ofta kombinationer av dessa modeller vilket gör att det krävs ytterligare information innan man till fullo kan förstå hur kartbilden ser ut. pfilerna nedan redovisas den affärsmodell som respektive nät huvudsakligen tillämpar. smodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder andra operatörer att hyra svartfiber' och/eller transmissionstjänster. Man har llen som underleverantör till marknadens övriga aktörer som i sin tur erbjuder slutkunder sina tjänster. En variant av transmissionsmodellen är att nätägaren avtalar med en kommunikationsoperatör att operera nätet med krav på öppenhet för tjänsteleverantörer. Med svartfiber menas fiber som är anlagd men inte försedd med aktiv utrustning (ljus). Brukar också benämnas passiv infrastruktur. splatsmodellen Det lokala bredbandsnätet erbjuder en marknadsplats för övriga aktörer. Dessa får tillgång till ett nät med, genom en engångsanslutningsavgift, redan anslutna kunder (passiv uppkoppling). Tjänsteleverantörer betalar avgift/hyra till nätägaren för att nå sina kunder. Slutkunder betalar till tjänsteleverantören. Nätägaren har utöver anslutningsavgiften ingen ekonomisk relation till slutkunder. Slutkundsmodelfen Det lokala bredbandsnätet ansluter slutkunder till nätet och tar ut en fast nätavgift för bredbandsabonnemang. Ovanpå detta tillåts tjänsteleverantörer möjlighet att erbjuda slutkunder sina tjänster och fakturera dessa direkt utan inblandning av nätägaren. Här redovisas de hushåll som direkt nås av det lokala bredbandsnätet. Som regel utnyttjar även nationella bredbandsaktörer det lokala nätets infrastruktur för att nå sina kunder. Dessa kunder ingår ej i nedanstående siffr. För att få en bild av totala bredbandsutbyggnaden i kommunen måste uppgifter om övriga marknadsaktörers andelar tillföras. :äckn~ng:~~~d,.. f k hh "d" f" o. "l" l '11 vser us la som nas av passv m rastru tur oc ar mm re an 100 m or att na ans.utnmg tl natet e er tl en telestation (DSL). Avser hushåll som utöver passiv infrastruktur även har färdigt bredbandsuttag installerat och aktiverat, alternativt är anslutna till en telestation med aktiverade och tillgängliga portar för DSL. Avser hushåll som tecknat abonnemang. Kommunala bolag Med kommunala bolag avses bolag som lyder under kommunallagen (1991:900) och där det kommunala ägandet är So % eller mer. Det utgörs som regel av energibolag, bredbandsbolag, allmännyttigt bostadsbolag etc. 4 Sveriges Kommuner och Landsting

7 NLEDNNG Förklaringar till Pfilblad Kommunkod Norrtälje Antal hushäll Etanet Norrt~tJe Energi AB Etableringsär 1998 w\'w.etanet.se sform Energibolag Kommunalt tigt Aftärsmodell X ~ smodellen t la rknadsplatsmodellen Regionkarta med aktiv kommun färgmarkerad. rutan finns basinformation om kommunen, aktören samt om själva lokalnätet har ett eget varumärke. Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband (nformation saknas] ~ UNe) r ~~~:~--:~~==:;~~~~=====~===~~======~Tlr Teknikomräden Affärsrelationer Pduktområden Fiber m m Koppar (t.e. ADSL) - ~ :> l Radio (t.e. Wima) Coal,alkabel (t.e. kabel-tv) ~ '!l. 3 ~ TeknikomdJden Avser som används vilka typer för att av nätteknologier ansluta abonnenter till nätet. $vartl1ber Slutkundst)änster Pduktomr!?Jden Avser vilka pdukter det lokala bredbandsnätet tillhandahåller. Begreppet "Slutkundstjänster" kan bade omfatta bredbandsabonnemang, men i vissa fall även bredbandsbaserade tjänster såsom nternetaccess, telefoni och TVtjänster. Sveriges Kommuner och landsting s

8 Länsförteckning Stockholms län Västerbottens län Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Knobergs län Kalmar län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Öreb län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län Sveriges Kommuner och landsting

9 Kommunförteckning (alfabetisk ordning) Ale kommun 119 Karlshamns kommun 176 Strängnäs kommun 57 Alingsås kommun 109 Karlskoga kommun 140 Sundbybergs stad 13 Alvesta kommun 77 Karlskna kommun 174 Sundsvals kommun 166 Arjeplogs kommun 38 Karlskna kommun 175 Svalövs kommun 101 Arvidsjaurs kommun 35 Karlstads kommun 134 Säffle kommun 138 Arvika kommun 133 Katrineholms kommun 56 Sävsjö kommun 69 Bengtfors kommun 129 Kils kommun 136 Söderhamns kommun 156 Bjurholms kommun 24 Kinda kommun 63 Södertälje kommun 11 Bjuvs kommun 93 Kiruna kommun 42 Sölvesborgs kommun 178 Bodens kommun 39 Kramfors kommun 164 Tib kommun 118 Bollnäs kommun 155 Kristianstads kommun 95 Tidaholms kommun 118 Borgholms kommun 85 Kristinehamns kommun 135 Tierps kommun 50 Borlänge kommun 149 Kumla kommun 142 Timrå kommun 166 Borås kommun 110 Kungälvs kommun 123 Tomelilla kommun 100 Boholms kommun 63 Köpings kommun 146 Tranemo kommun 130 Båstads kommun 92 Laholms kommun 107 Tranås kommun 70 Dals-Eds kommun 129 Landskna kommun 88 Tllhättans stad 111 Degerfors kommun 141 Lerums kommun 117 Uddevalla kommun 121 Dotea kommun 25 Lidköpings kommun 113 Ulricehamns kommun 112 Eksjö kommun 67 Linköpings kommun 59 Umeå kommun 16 Emmaboda kommun 81 Ljungby kommun 78 Uppsala kommun 47 Enköpings kommun 49 Ljusdals kommun 158 Uppvidinge kommun 79 Eskilstuna kommun 54 Luleå kommun 32 Vadstena kommun 63 Eslövs kommun 99 Lunds kommun 96 Vaggeryds kommun 71 Essunga kommun 124 Lycksele kommun 19 Vallentuna kommun 10 Falköpings kommun 115 Malmö stad 89 Vara kommun 116 Falu kommun Malå kommun 20 Varbergs kommun 106 Finspångs kommun 60 Mariestads kommun 120 Vetianda kommun 73 Färgelanda kommun 129 Melleruds kommun 129 Vilhelmina kommun 29 Gagnefs kommun 153 Mjölby kommun 61 Vindelns kommun 17 Gislaveds kommun 74 Mora kommun 152 Vårgårda kommun 131 Gnosjö kommun 74 Mölndals stad 127 Vännäs kommun 23 Gotlands kommun 172 Nordanstigs kommun 162 Värnamo kommun 66 Grästorps kommun 125 Nordmalings kommun 26 Västerviks kommun 84 Gällivare kommun 40 Norrtälje kommun 14 Västerås stad 145 Gävle kommun 157 Norsjö kommun 21 Väjö kommun 76 Göteborgs stad 119 Nyköpings kommun 55 Ydre kommun 63 Götene kommun 126 Nässjö kommun 65 Ystads kommun 90 Habo kommun 72 Ockelbo kommun 157 Ämåls kommun 129 Halmstads kommun 105 Olofströms kommun 179 Änge kommun 166 Hammarö kommun 137 Oskarshamns kommun 83 Äsele kommun 30 Haparanda stad 36 Ovanåkers kommun 155 Ätvidabergs kommun 62 Heby kommun 147 Pajala kommun 43 Älvkarleby kommun 52 Hedemora kommun 150 Partille kommun 119 Älvsbyns kommun 37 Helsingborgs stad 94 Piteå kommun 33 Ängelholms kommun 102 Herrljunga kommun 122 Robertsfors kommun 27 Ödeshögs kommun 63 Hjo kommun 118 Ronneby kommun 177 Öreb kommun 143 Hofors kommun 160 Sala kommun 147 Örkelljunga kommun 103 Hudiksvalls kommun 161 Sandvikens kommun 159 Örnsköldsviks kommun 167 Håbo kommun 48 Simrishamns kommun 98 Östersunds kommun 170 Härjedalens kommun 171 Sjöbo kommun 100 Östhammars kommun 51 Härnösands kommun 168 Skara kommun 114 Överkali kommun 44 Härryda kommun 119 Skellefteå kommun 18 Övertorneå kommun 45 Höganäs kommun 91 Skurups kommun 97 Högsby kommun 86 Skövde kommun 128 Jokkmokks kommun 34 Sollefteå kommun 165 Jönköpings kommun 68 Sollentuna kommun 9 Kali kommun 41 Sorsele kommun 28 Kalmar kommun 82 Stockholms stad 12 Karlsborgs kommun 118 Storumans kommun 22 Sveriges Kommuner och Landsting 7

10 Stockholms län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Sollentuna Sollentuna Energi AB Stockholm Stokab Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Vallentuna Elverket Vallentuna Norrtälje Norrtälje Energi AB Södertälje Telge Nät AB Kommuner utan lokala bredbandsnät Botkyrka Salem Danderyd Sigtuna Ekerö Solna Haninge Tyresö Huddinge Täby Järfälla Upplands Väsby Lidingö Upplands-B Nacka Vaholm Nykvarn Värmdö Nynäshamn ÖsterSker 8 Sveriges Kommuner och Landsting

11 0163 Stockholms län Sollentuna kommun sform Ägarförhålande Sollentuna Sollentuna Energi AB Energibolag Ma rknadsplatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber X Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) X Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) <O _. <O l' X Privata företag X Hushåll X Sva rtfi ber X X X X X Slutkundstjänster 1 Sveriges Kommuner och Landsting 9

12 0115 Vallentuna kommun Stockholms län Vallentuna Elverket Vallentuna sform Energibolag Privat ägt Wsmodellen splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca 900 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare m m <.O rt X Kommun ::::l..,.., ::::l Kommunala bolag.., <.O Privata företag Hushåll Svartfiber D <.O Slutkundstjänster 10 Sveriges Kommuner och landsting

13 0181 Stockholms lan Södertälje kommun sform Södertälje Telge Nät AB Energibolag X splatsmodellen Finns i orterna Södertälje och Järna Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer, Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,.,. l> Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J., l>., ::J l> Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag... lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber l> lo Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 11

14 0180 Stockholms stad Stockholms län Stockholm Stokab sform Bredbandsbolag Ägarförhålande splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej r-- r Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O ~ Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 12 Sveriges Kommuner och Landsting

15 0183 Stockholms län Sundbybergs stad sform Sundbyberg Sundbyberg Stadsnät AB Bredbandsbolag X splatsmodellen Ca hushåll Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden X Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv).1 X X X X Gssister/återförsäljare m m \O X - no Kommun ::J.,., ::J Kommunala bolag., \O f \O Privata företag -...; ; Hushåll X X Svartfiber l 1:1 i X X Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 13

16 0188 Norrtälje kommun Stockholms län sform Norrtälje Etanet Norrtälje Energi AB Energibolag splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Koppar (t.e. ADSL) Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Gssister/återförsäljare Kommun Kommunala bolag ;.,-----j m m \O rt ::J.,., ::J., \O \O Privata företag Hushåll Svartfiber, Slutkundstjänster 14 Sveriges Kommuner och Landsting

17 Västerbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Lycksele Lycksele kommun Mal~ Mal~ kommun Norsjö Norsjö kommun Ske"efte~ Ske"efte~ Kraft Elnät AB Storuman Storumans kommun Ume~ Ume~ Energi UmeNet AB Vindeln Vindelns kommun Vännäs Vännäs kommun Bjurholm Bjurholms kommun Dotea Dotea kommun Nordmaling Nordmalings kommun Robertsfors Robertsfors kommun Sorsele Sorsele kommun Vilhelmina Vilhelmina kommun Äsele Äsele kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och landsting 15

18 2480 Umeå kommun Västerbottens län sform Umeå UmeNet Umeå Energi UmeNet AB Stadsnätsbolag splatsmodellen X Täcker ett lod-tal orter och byar Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O no.,., :::J., \O \O Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Kommunala bolag Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster.. 16 Sveriges Kommuner och Landsting

19 2404 Västerbottens län Vindelns kommun Vindeln lokalnät VNet Vindelns kommun sform Förvaltning splatsmodellen X leveransklara bredbandsaccesser Ca hushåll Ca 800 hushåll Ca 600 hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J..,.., ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., <O <O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) '- Privata företag Hushäll Sva rtfiber i Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 17

20 2482 Skellefteå kommun Västerbottens län sform Skellefteå Skellefteå Kraft Elnät AB Energibolag splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej...-- Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ~..,.., ~ Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber lo lo Slutkundstjänster 18 Sveriges Kommuner och landsting

21 2481 Västerbottens län Lycksele kommun sform Lycksele Lycksele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo n- Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::l...,..., :::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll lo Svartfiber Slutkundstjänster,ii Sveriges Kommuner och landsting 19

22 2418 MalA kommun Västerbottens län sform Malå MaiaMan Malå kommun [nformation saknas) Förvaltning splatsmodellen [nformation saknas) [nformation saknas) Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer ~roduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::l.,., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., \O lo_. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster :1 ~ 20 Sveriges Kommuner och Landsting

23 2417 Vasterbottens lan Norsjö kommun sform Norsjö Norsjö kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r Affärsrelationer r;:;uktomräden Fiber Gssister/återförsäljare m m l lo X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., lo lo _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber Slutkundstjänster - - Sveriges Kommuner och landsting 21

24 2421 Storumans kommun Västerbottens län sform Storuman SumNet Storumans kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden...- Fiber Gssister/återförsäljare m m lo rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J.,., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l~ _. Privata företag J Hushåll Svartfiber ' Slutkundstjänster , 22 Sveriges Kommuner och landsting

25 2460 Västerbottens län Vännäs kommun sform Vännäs Vannas.net Vännäs kommun Förvaltning Kommalt ägt splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer EUktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..,.., ::l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.., \O \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber """"-... Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 23

26 2403 Bjurholms kommun Västerbottens län sform Bjurholm Bjurholms kommun Förvaltning splatsmodellen Slutkundsmode/len ' Erhållit statligtjeu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - ~ Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O rt...,..., :::J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O 10 _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag HushS Svartfiber Slutkundstjänster 24 Sveriges Kommuner och Landsting

27 2425 Västerbottens län Dotea kommun Dotea Dotea kommun sform Annan form Blandat ägande splatsmodellen X Täcker hela huvudorten 95% Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej [nformation saknas) Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m.c (1)..,. (1) Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J.,., :::J (1) Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.,.c (1).c Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 25

28 2401 Nordmalings kommun Västerbottens län sform Nordmaling Prisma Nordmalings kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag -. lo_. lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster l 26 Sveriges Kommuner och landsting

29 2409 Västerbottens län Robertsfors kommun sform Robertsfors RobNet Robertsfors kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden... rr Huvudsakliga affärsrelationer - Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J., :J l Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag., lo lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Sva rtfi ber l., Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och landsting 27

30 2422 Sorsele kommun Västerbottens län Sorsele Sorsele kommun ' sform Förvaltning splatsmodellen X Täcker även glesbygd 100% i orter; 50% på glesbygd Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej ~knikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O rt Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., <O \O _. Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber '- - Slutkundstjänster 28 Sveriges Kommuner och landsting

31 2462 Västerbottens län Vilhelmina kommun sform Ägarförhålande Vilhelmina Vilhelmina kommun Förvaltning Ma rknadsplatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O... Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., \O -. \O Coaialkabel (t.e. kabel-tv) l Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster. Sveriges Kommuner och landsting 29

32 2463 Asele kommun Västerbottens län sform Åsele Åsele kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden r;;;ärsrelationer.- Fiber Gssister/återförsäljare m m Pduktområden 10 rt..,.., :::J _. 10 Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag Coaialkabel (t.e. kabel-tv) -. Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster,- 30 Sveriges Kommuner och Landsting

33 Norrbottens län Kommuner med och utan lokala bredbandsnät Kommuner med lokala bredbandsnät Arvidsjaur Haparanda Luleå Piteå Älvsbyn Arjeplog Boden Gällivare Jokkmokk Kali Kiruna Pajala Överkali Övertorneå Arvidsjaurs kommun Haparanda stad Luleå Energi AB Pite Energi AB Älvsbyns kommun Arjeplogs kommun Boden Energi AB Gällivare kommun Jokkmokks kommun Kali kommun Kiruna kommun Pajala kommun Överkali kommun Övertorneå kommun Kommuner utan lokala bredbandsnät Sveriges Kommuner och Landsting 31

34 Luleå kommun Norrbottens län sform Luleå LuNet Luleå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen X Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O rt.,., :J Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag 1,1., _. \O \O X Coaialkabel (t.e. kabel-tv) La ndsting/regioner Privata företag Hushåll Sva rtft ber Slutkundstjänster ~ 32 Sveriges Kommuner och Landsting

35 2581 Norrbottens län Piteå kommun sform Piteå Pite.com Piteå Energi AB Energibolag Blandat ägande splatsmodellen Ca hushåll Ca hushåll Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej =- Teknikområden Huvudsakliga affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m \O X,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J...,..., :J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) \O _. \O Privata företag Hushåll Sva rtfiber Slutkundstjänster _. ~ Sveriges Kommuner och landsting 33

36 2510 Jokkmokks kommun Norrbottens län sform Jokkmokk JokkNet Förvaltning splatsmodellen Täcker huvudort och småorter 75% i huvudort; 83% övriga orter Ca hushåll Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m <O,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :::J...,..., :::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag <O _. <O Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 34 Sveriges Kommuner och landsting

37 2505 Norrbottens län Arvidsjaurs kommun sform Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun Förvaltning splatsmodellen Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden.. (1) rt.. (1) (1) \O (1) \O Fiber Gssister/~terförsäljare m m \O X Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag.. ::J Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hush~1 Svartfiber Slutkundstjänster ~ Sveriges Kommuner och landsting 35

38 2583 Haparanda stad Norrbottens län sform Haparanda Haparanda stad Förvaltning splatsmodellen 99,9% via DSL Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband D o Nej Teknikområden Affärsrelationer Pduktområden fj Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun :J..., Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag..., :J..., lo..-- lo Coaialkabel (t.e. kabel-tv) Privata företag Hushåll Svartfiber Slutkundstjänster 36 Sveriges Kommuner och Landsting

39 2560 Norrbottens lan Älvsbyns kommun sform Älsbyn Älvsbyns kommuns T-nät Älsbyns kommun Förvaltning splatsmodellen X Erhållit statligt/eu-stöd för anläggande av bredband 0 D Nej - Teknikområden -il Affärsrelationer lduktområden Fiber Gssister/återförsäljare m m lo,..,. Koppar (t.e. ADSL) Kommun ::J ::J Radio (t.e. Wima) Kommunala bolag lo... Coaialkabel (t.e. kabel-tv) " Privata företag Hushgll Svartfiber lo Slutkundstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 37

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer