1. Elenergi administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Elenergi administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB (organisationsnummer ), nedan kallad SKI, ägs av SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är en inköpscentral som vid samordnad upphandling dels kan ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra myndigheter/enheter och dels kan verka som ombud åt flera myndigheter/enheter. SKI:s ramavtal är avsedda främst för kommuner, landsting, regioner och deras bolag. För mer information om SKI, gå in på SKI genomför nu en upphandling av elenergi för perioden SKI inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag Mål och syfte Syftet är att upphandlingen ska resultera i ett antal ramavtal, där SKI månadsvis eller vid behov inbjuder ramavtalsleverantörerna att genom förnyad konkurrensutsättning lämna pris på elenergibehovet för de upphandlande myndigheter/enheter som under perioden anmält avrop till SKI. Målet är att teckna ramavtal med minst tio (10) leverantörer Avropsberättigade myndigheter och enheter De upphandlande myndigheter/enheter som har rätt att avropa på detta ramavtal är angivna i Bilaga 1 - "Förteckning över avropsberättigade myndigheter_enheter". Dessa har således rätt men inte skyldighet att när behov uppstår tillämpa ramavtalet under avtalsperioden. Av dessa myndigheter/enheter har vissa föranmält intresse av att avropa på ramavtalet. De myndigheter/enheter som föranmält intresse av att avropa på ramavtalet framgår av Utskrivet: :21 Sida 1 av 17 Refnr.: 10173

2 bilaga 2 - "Avropsberättigade myndigheter_enheter som föranmält intresse". Av dessa har vissa upplysningsvis lämnat volyminformation, vilket framgår av bilaga 2. Myndigheter/enheter som har gällande upphandlade ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som på annat sätt upphandlats i samverkan med andra upphandlande myndigheter/enheter kommer inte att avropa från detta ramavtal under dessa ramavtals giltighetstid Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Avtalstid Ramavtal träder i kraft från den dag det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med den 1 april 2012 och löper därefter i 48 månader, 1.2. Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Inlämning av elektroniskt anbud Endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign accepteras. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com genom att klicka på länken "Lämna anbud" och därefter "Registrera nytt konto här" och följa instruktionerna. Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSign support på telefon Visma TendSign support har öppet följande tider: måndag-fredag 08:00-17:00 med lunchstängt 12:00-13:00. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: - tillkommande information om upphandlingen - automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på https://tendsign.com, utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 6 - "Anbudets underskrift", skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Utskrivet: :21 Sida 2 av 17 Refnr.: 10173

3 Uppfylls kravet på avlämnande av anbud? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Har bilagan "Anbudets underskrift" bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Krav på anbudet Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Anbudsgivaren lämnar svar på frågor på anvisade platser i Visma TendSign. Anbudet ska vara författat på svenska. Varje anbudsgivare kan endast lämna ett anbud. Uppfylls krav på anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma TendSign anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma TendSign anbudstjänst senast sju dagar innan sista anbudsdag. Av SKI lämnade svar på frågor utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget Sista anbudsdag Anbud ska lämnas senast : Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsgivaren har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan däremot begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar. Anbudsgivare som begär att representant från Stockholms Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Behandling av personuppgifter Utskrivet: :21 Sida 3 av 17 Refnr.: 10173

4 Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till krav och tilldelningskriterier komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd. (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet begäran om sekretess avser, samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, påslag, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Tilldelning av ramavtal Utskrivet: :21 Sida 4 av 17 Refnr.: 10173

5 Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte ett bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknande av ramavtalet. Ramavtal tecknas tidigast när tio dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut till anbudsgivarna Avropsförfarande Tilldelning av kontrakt kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning av enskilda upphandlande myndigheters/enheters behov av elkraft. SKI kommer att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen månadsvis eller vid behov. Detta innebär att SKI genomför den förnyade konkurrensutsättningen för myndigheters/enheters räkning, men att varje deltagande myndighet/enhet själv fattar tilldelningsbeslut och tecknar leveransavtal som följd av den förnyade konkurrensutsättningen. Upphandlande myndighet/enhet kan dock välja att själv genomföra den förnyade konkurrensutsättningen. Förfarandet innebär i huvudsak att avrop föregås av en skriftlig inbjudan (prisförfrågan), vilken skickas till samtliga leverantörer som har ramavtal för att på nytt lämna anbud utifrån de kriterier som angetts i prisförfrågan. I prisförfrågan kommer bland annat följande preciseringar att anges för respektive upphandlande myndighet/enhet: - förväntad årsvolym - profil (månadsfördelning) - antal anläggningar (uttagspunkter) - datum för leveransstart - vald längd på leveransavtal (månader) - vald prismodell - valt miljöalternativ Se även bilaga 4 - "Underlag för förnyad konkurrensutsättning" Ramavtalsleverantör har möjlighet att själv välja vilka upphandlande myndigheter/enheter anbud lämnas för i den förnyade konkurrensutsättningen Tilldelning av kontrakt Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat lägst pris (arvode) för respektive upphandlande myndighet/enhet i den förnyade konkurrensutsättningen. Den upphandlande myndigheten fattar själv tilldelningsbeslut. Leveransavtal (se bilaga 5) upprättas mellan upphandlande myndighet/enhet och den ramavtalsleverantör som tilldelats kontraktet. Anbudsgivaren ska acceptera villkoren i leveransavtalsmallen i bilaga 5 - "Leveransavtal" Accepteras leveransavtalsmallens innehåll i dess helhet inklusive samtliga bilagor? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.3. Kommersiella villkor Utskrivet: :21 Sida 5 av 17 Refnr.: 10173

6 Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Avtalet kompletteras med bilagor listade i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor". Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Ramavtalet innehåller detaljer avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, genomförande av förnyad konkurrensutsättning, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen Leverantör. Administrativ ersättning utgår med 0,2 öre/kwh (exklusive mervärdesskatt) för den volym som upphandlande myndiget/enhet angivit i Underlag för förnyad konkurrensutsättning. Anbudsgivaren ska acceptera villkoren i ramavtalsmallen i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor". Accepteras ramavtalsmallens innehåll i dess helhet inklusive samtliga bilagor? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.4. Prövning Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Anbudsgivaren. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyller kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver kvalificeringskraven, dvs. ska-krav kopplade till upphandlingsföremålet (elenergi). Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". Anbudsgivaren ska också acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor" och bilaga 5 - "Leveransavtal" Utvärdering I steg tre utvärderas samtliga kvarvarande anbud som uppfyllt kraven i steg två enligt principen lägsta pris. Utvärderingen ska resultera i minst tio ramavtal under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal godtagbara anbud. Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud vid varje tillfälle, se punkt Avropsförfarande Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1 - Förteckning över avropsberättigade myndigheter_enheter. Bilaga 2 - Avropsberättigade myndigheter_enheter som föranmält intresse. Bilaga 3 - Ramavtal - kommersiella villkor. Utskrivet: :21 Sida 6 av 17 Refnr.: 10173

7 Bilaga 4 - Underlag för förnyad konkurrensutsättning. Bilaga 5 - Leveransavtal. Bilaga 6 - Anbudets underskrift. Bilaga 7 - Allmänna avtalsvillkor El 2009 N. Bilaga 8 - Anbudspriser. Bilaga 9a - Beställning av prissäkring - engångsprissäkring för kontrakt med fast effekt. Bilaga 9a - Beställning av prissäkring - successiv uppbyggnad av prissäkringspris för kontrakt med fast effekt. Utskrivet: :21 Sida 7 av 17 Refnr.: 10173

8 2. Elenergi krav på leverantören 2.1. Uteslutning av leverantör Obligatorisk uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap 1 LOU ska en myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. LOU. Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3. eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Om en anbudsgivare använder underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 2 LOU. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utskrivet: :21 Sida 8 av 17 Refnr.: 10173

9 Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under ramavtalsperioden. Uppfylls kravet på skatter och socialförsäkringsavgifter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.2. Juridisk ställning Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register för mervärdesskatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls kravet på F-skattebevis? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om anbudsgivaren är medveten om att kravet på riskklassificering inte uppfylls, ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, trots en lägre riskklassificering, innehar motsvarande ekonomisk stabiliet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska vara minst "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag, eller företag för vilka registrering inte är obligatorisk, ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig ekonomisk kapacitet och en sådan finansiell ställning att anbudsgivaren kan fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, revisorsintyg eller liknande intyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom lägst "kreditvärdig" på Creditsafes femgradiga skala? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :21 Sida 9 av 17 Refnr.: 10173

10 Har förklaring till skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :21 Sida 10 av 17 Refnr.: 10173

11 3. Elenergi kravspecifikation 3.1. Inköpsmodeller Fastprisavtal Fast elpris Anbudsgivare ska kunna erbjuda samtliga nedanstående prismodeller och acceptera samtliga villkor nedan: Engångsprissättning av fast elpris - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är ett (1) år, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående löptid. - Totalt kraftpris (fast elpris) räknas fram på prissättningsdagen och är därefter fast under hela leveransperioden. - Prissättning av prognostiserad volym för hela leveransavtalsperioden görs vid ett tillfälle. Datum för prissättning bestäms i bilaga till leveransavtalet. Datum för prissättning måste sättas till minimum 30 dagar innan leveransstart. - Vid leveransstart ska 100 % av prognostiserad volym för hela leveransavtalsperioden vara prissatt. - Totalt kraftpris (fast elpris) beräknas utifrån säljkurser. Beräkning: ((kraftpris + elprisområde) * valutakurs SEK/EUR) + (elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat). Som underlag för beräkning används årsprodukt för ingående komponenter. Där leveransperioden inte utgörs av kalenderår, används mest lämpliga alternativ av kvartals-/månadsprodukt för respektive komponent. - Anbudspris ska vara fast under hela avtalsperioden och adderas till totalt kraftpris (fast elpris) för att få upphandlande myndighets/enhets totala elkostnad. - Faktiskt utfall på årsförbrukning för en upphandlande myndighet/enhet får avvika +/- 5 % mot den årsförbrukning som angivits i bilaga till leveransavtalet, utan att avtalat pris påverkas. - Vid avvikelse utöver denna volymflexibilitet, på årsbasis, såväl uppåt som nedåt, prissätts över/understigande volymer till genomsnittligt spotpris för året i det elprisområde kunden har sin leverans. Successiv uppbyggnad av fast elpris - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är ett (1) år, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående löptid. - Totalt kraftpris (successiv uppbyggnad av fast elpris) räknas fram som ett genomsnitt av noteringarna för ingående komponenter under prissättningsperioden. - Prissättningsperioden specificeras i bilaga till leveransavtalet. Prissättningsperioden för ett kalenderår måste minimum uppgå till 30 noteringsdagar, inklusive start- och slutdatum. Prissättningsperiodens slutdatum måste infalla minimum 30 dagar innan kalenderårets start. - Inför ett kalenderår ska 100 % av prognostiserad volym för kalenderåret vara prissatt. - Totalt kraftpris (successiv uppbyggnad av fast elpris) beräknas utifrån slutkurser. Beräkning: ((kraftpris + CfD elprisområde) * valutakurs SEK/EUR) + (elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat). Som underlag för beräkning används årsprodukt för ingående komponenter. Där leveransperioden inte utgörs av kalenderår, används mest lämpliga alternativ av kvartals-/månadsprodukt för respektive komponent. - Anbudspris ska vara fast under hela avtalsperioden och adderas till totalt kraftpris (successiv uppbyggnad av fast elpris) för att få upphandlande myndighets/enhets totala elkostnad. Utskrivet: :21 Sida 11 av 17 Refnr.: 10173

12 - Faktiskt utfall på årsförbrukning för en upphandlande myndighet/enhet får avvika +/- 5 % mot den årsförbrukning som angivits i bilaga till leveransavtalet, utan att avtalat pris påverkas. - Vid avvikelse utöver denna voymflexibilitet, på årsbasis, såväl uppåt som nedåt, prissätts den över/understigande volymen till genomsnittligt spotpris för året i det elprisområde kunden har sin leverans. Det ska vara möjligt för kunden att under avtalsperioden kombinera prismodell 1 och 2 ovan. Detta ska framgå av bilaga till leveransavtalet. Kan samtliga prismodeller enligt ovan erbjudas? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Accepteras samtliga villkor i ovanstående prismodeller? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudspris fastprisavtal Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska inkludera: - Profilkostnad - Samtliga kostnader för balanskraft och balansansvar - Säkerheter - Effektreserv - Handelsavgifter NordPool och affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) - Möjlighet för upphandlande myndighet/enhet att avvika från prognostiserad årsvolym med +/- 5 % utan tillkommande kostnad - Två (2) avstämningsmöten med upphandlande myndighet/enhet och antagen leverantör - Administrativ ersättning till SKI (0,2 öre/kwh exklusive mervärdesskatt) - Alla med elleveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet utan förbehåll för indexeringar, fakturerings- och expeditionsavgifter, etc. Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska exkludera: - Årsprodukt kraft i Euro - Årsprodukt CfD för respektive elprisområde - Valutakurs - Elcertifikat - Nätavgift - Energiskatt - Mervärdesskatt Accepteras anbudspris fastprisavtal enligt ovan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Avtal med rörligt pris Rörligt elpris Anbudsgivare ska kunna erbjuda nedanstående prismodell och acceptera samtliga villkor nedan: - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt under vilken period som leverans önskas. Kortaste möjliga tid är ett (1) år, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående löptid. - Totalt kraftpris (rörligt elpris) utgår från spotpriset på timbasis (SEK) i det elprisområde där kunden har sin elkonsumtion + spotpris för elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat. - Anbudspris ska vara fast under hela avtalsperioden och adderas till totalt kraftpris (rörligt Utskrivet: :21 Sida 12 av 17 Refnr.: 10173

13 elpris) för att få upphandlande myndighets/enhets totala elkostnad Anbudspris avtal med rörligt pris Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska inkludera: - Samtliga kostnader för balanskraft och balansansvar - Säkerheter - Effektreserv - Handelsavgifter NordPool och affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) - Två (2) avstämningsmöten med upphandlande myndighet/enhet och antagen leverantör - Administrativ ersättning till SKI (0,2 öre/kwh exklusive mervärdesskatt) - Alla med elleveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet utan förbehåll för indexeringar, fakturerings- och expeditionsavgifter, etc. Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska exkludera: - Spotpris på timbasis - Elcertifikat - Nätavgift - Energiskatt - Mervärdesskatt Portfölj Elprisportfölj Anbudsgivare ska kunna erbjuda samtliga nedanstående prismodeller och acceptera samtliga villkor nedan: Beskrivning: Modellerna utgår från det koncept som är etablerat på NordPool och Nasdaq/OMX med små förenklingar. Leveransen är fysisk och den del av leveransen som inte är prissäkrad med en fast timeffekt prissätts till spotpriset per timme för aktuellt elprisområde. Modellen lämpar sig bäst för upphandlande myndigheter/enheter som genom att sätta sig in i hur deras konsumtionsmönster ser ut, önskar påverka sin totala elkostnad genom energieffektivisering, ett aktivt miljöarbete och/eller en aktiv förändring av konsumtionen vid vissa prisnivåer. Engångsprissäkring/-ar för kontrakt med fast effekt - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är ett (1) år, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående löptid. - Prissäkringar kan göras löpande under avtalsperioden. Blankett (Bilaga 9a - Beställning av prissäkring - engångsprissäkring för kontrakt med fast effekt) används som underlag för prissäkring. Av beställningen framgår bland annat prissäkringsdatum och vald effekt. - Minsta beställningsbara effekt är 0,1 MW. Kortaste prissäkringsperiod är ett (1) kalenderkvartal. - Prissäkringspris fastställs utifrån slutkurser. Beräkning: ((forward kraftpris + CfD elprisområde) * valutakurs SEK/EUR) + (elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat). - Anbudspris ska vara fast under hela avtalsperioden och adderas till prissäkringspris samt spotpris för den del som inte är prissäkrad. Summan av dessa utgör totalt kraftpris (engångsprissäkring (-ar) för kontrakt med fast effekt) för myndigheten/enheten. Successiv uppbyggnad av prissäkringspris för kontrakt med fast effekt - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är ett (1) år, längsta möjliga tid är ramavtalets återstående löptid. Utskrivet: :21 Sida 13 av 17 Refnr.: 10173

14 - Upphandlande myndighet/enhet väljer fritt period (startdatum-slutdatum) under vilken prissäkringspriset successivt ska byggas upp. Prissäkringspriset utgörs av det aritmetiska medelvärdet av prissäkringsperiodens noteringar. - Prissäkringar kan göras löpande under avtalsperioden. Blankett (Bilaga 9b - Beställning av prissäkring - successiv uppbyggnad av prissäkringspris för kontrakt med fast effekt) används som underlag för prissäkring. Av beställningen framgår bland annat prissäkringsperiod och vald effekt för prissäkring. - Prissäkringsperioden måste minimum uppgå till 30 noteringsdagar, inklusive start- och slutdatum. Prissättningsperiodens slutdatum måste infalla minst 20 dagar innan prissäkringskontraktets avräkningsperiod påbörjas. - Minsta beställningsbara effekt är 0,1 MW. Kortaste prissäkringskontrakt är ett (1) kalenderkvartal. - Prissäkringspris fastställs utifrån slutkurser. Beräkning: ((forward kraftpris + CfD elprisområde) * valutakurs SEK/EUR) + (elcertifikat * kvotplikt för elcertifikat). - Anbudspris ska vara fast under hela avtalsperioden och adderas till prissäkringspris samt spotpris för den del som inte är prissäkrad. Summan av dessa utgör totalt kraftpris (successiv uppbyggnad av prissäkringspris för kontrakt med fast effekt ) för myndigheten/enheten Anbudspris elprisportfölj-avtal Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska inkludera: - Samtliga kostnader för balanskraft och balansansvar - Säkerheter - Effektreserv - Handelsavgifter NordPool och affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) - Två (2) avstämningsmöten med upphandlande myndighet/enhet och antagen leverantör - Administrativ ersättning till SKI (0,2 öre/kwh exklusive mervärdesskatt) - Alla med elleveransen förknippade kostnader för fullgörande av åtagandet utan förbehåll för indexeringar, fakturerings- och expeditionsavgifter, etc. Anbudspriset för respektive upphandlande myndighet/enhet ska exkludera: - Kraft i Euro - CfD för respektive elprisområde - Valutakurs - Elcertifikat - Nätavgift - Energiskatt - Mervärdesskatt 3.2. Fakturering Samlingsfakturering Leverantören ska anpassa sina fakturor efter kundens önskemål om antal uttagspunkter per faktura. Accepteras krav på anpassning efter kundens krav om antal uttagspunkter per faktura? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Faktureringsintervall Leverantören ska anpassa sina faktureringsintervall efter kundens önskemål. Accepteras krav på anpassning av faktureringsintervall efter kundens önskemål? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Utskrivet: :21 Sida 14 av 17 Refnr.: 10173

15 Nej Elektronisk fakturering Anbudsgivaren ska tillhandahålla elektronisk fakturering om avropande myndighet/enhet så önskar. Översändandet av fakturor i elektronisk form ska ske i enlighet med SFTI-standard, Affärsprocess 9, eller i annat format som avropande myndighet/enhet och anbudsgivare överenskommer om. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan anbudsgivaren och avropande myndighet/enhet. Avropande myndighet/enhet ska medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information. Elektronisk fakturering ska kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att avropande myndighet/enhet framfört önskemål om detta. Anbudsgivaren har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Uppfylls krav på elektronisk fakturering? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.3. Statistik/uppföljning Rapportering och statistik Anbudsgivaren ska månadsvis redovisa timvisa serier vid effektmätning, där de högsta förbrukningarna per timme kan utläsas. Anbudsgivaren ska månadsvis redovisa total statistik för upphandlande myndighet/enhet med många uttagspunkter. Uppfylls krav på redovisning av statistik för upphandlande myndighet/enhet med effektmätning? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls krav på redovisning av statistik för upphandlande myndighet/enhet med många uttagspunkter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.4. Leverantörsbyte Leverantören ansvarar för att anmäla och genomföra hela leverantörsbytet till överenskommen leveransstart. Uppfylls krav på ansvar för genomförande av leverantörsbyte? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.5. Balansansvar Leverantör ska ha gällande balansansvarsavtal under hela leveransperioden, antingen direkt eller via samarbetspartner, med affärsverket Svenska Kraftnät (SvK). Detta gäller samtliga anslutningspunkter. Kopia på gällande balansansvarsavtal ska bifogas anbudet. Samtliga kostnader för balansansvar och balanskraft ska ingå i anbudet. Uppfylls krav på balansansvarsavtal? (Ja/Nej svar) Utskrivet: :21 Sida 15 av 17 Refnr.: 10173

16 Kravgräns Ja Nej Har verifikation på giltigt balansansvarsavtal bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls krav på att samtliga kostnader för balansansvar och balanskraft ingår i anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.6. Miljö För upphandlande myndigheter som önskar detta, ska el från förnyelsebara energikällor enligt direktivet 2001/77/EG kunna offereras. Som förnyelsebara energikällor räknas: vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas. Verifikation på att anbudsgivaren kan offerera el från förnyelsebara energikällor ska bifogas anbudet. Verifikationen kan utgöras av något av: - Ursprungsgaranti inte äldre än ett år enligt EU-standarden eller likvärdigt. - Bilateralt avtal - RECS-certifikat - Attesterad kopia på elhandelsföretagets Bra Miljöval-licens eller annan miljömärkningslicens enligt EUGENE standard - SERO-licens - EPD/Miljövarudeklaration typ III enligt ISO Uppfylls krav på leverans av el från förnyelsebara energikällor enligt ovan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Har verkifkat enligt ovan bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :21 Sida 16 av 17 Refnr.: 10173

17 4. Elenergi utvärdering 4.1. Anbudspris I bilaga 8 - "Anbudspriser" ska anbudsgivaren ange anbudspris (arvode) för samtliga prismodeller och miljöval enligt de förutsättningar som beskrivs i avsnitt 3 och bilaga 8. Utvärderingen i ramavtalsupphandlingen bygger på ett antal olika parametrar för en typkund. Utvärderingen syftar till att de anbuden med lägst viktat anbudspris ska antas. Den relativa viktningen för respektive inköpsmodell framgår av bilaga 8. I den förnyade konkurrensutsättningen ges samtliga ramavtalsleverantörer möjlighet att inkomma med nya anbud (arvoden) baserade på respektive upphandlande myndighets faktiska kriterieval och förutsättningar. Har bilaga 8 komplett ifylld bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :21 Sida 17 av 17 Refnr.: 10173

18 BOLAG Affärsverken Energi AB Affärsverken Karlskrona AB Alebyggen AB Alfta Industricenter AB Alfta-Edsbyns Fastighets AB Alingsås Energi AB Alingsås Futurum Alingsås Rådhus, AB (ABAR) Alingsåshem AB AllboHus Fastighets AB Alsike Fastighets AB Alvesta Energi AB Alvesta Kommunföretag AB Alvesta Renhållnings AB Alvesta Utveckling AB Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) Arboga Energi AB Arena Rosenholm Karlskrona AB Arenabolaget i Linköping AB Arken Tjänstecentrum Armada Fastighets AB Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Flygplats AB Arvidsjaurs Test & Training AB Arvika Fastighets AB Arvika Fjärrvärme AB Arvika Teknik AB Askersundsbostäder AB Avesta Industristad AB Bankerydshem, AB Bengtsfors Hus AB Bengtsfors Teknik AB Bengtsfors Utvecklings AB Bergs Hyreshus AB Bergs Tingslags Elektriska AB Bjuvbostäder AB Björnekulla Fastighets AB Björnekulla IT bolag Bodens Energi AB Bokab Bollnäs Bostäder, AB Bollnäs Stadshus AB Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB Boplats Göteborg AB Borgholm Energi AB Borlänge Energi AB Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Borås Djurpark AB Borås Elnät AB Borås Energi och Miljö AB Borås Kommuns Parkerings AB Borås Lokaltrafik AB

19 Bostaden i Umeå, AB Bostads AB Eidar Bostads AB Klockaren Bostads AB Poseidon Bostads AB Svedalahem Bostads AB Vätterhem Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsstiftelsen Platen Bostäder i Borås, AB Bostäder i Lidköping, AB Botkyrkabyggen AB Bottnaryds Bostads AB Boxholmshus AB Boxholmsteknik AB Bromölla Energi och Vatten AB Bromölla Fjärrvärme AB Bromölla Vatten AB Bromöllahem, AB Burlövs Bostäder AB Business Region Göteborg AB Byggebo i Oskarshamn AB Båstad Utvecklingsbolag AB (Butab) Båstadhem AB Bärkehus AB C4 Energi AB Ceiss AB Centrum för Molekylär Medicin Centrumbostäder i Skara AB Centrumhuset i Valdemarsvik AB Copenhagen Malmö Port AB Dagens Samhälle AB Dala Airport Dala Kraft DalaVatten och Avfall AB Dalslands Center Danderyds Sjukhus AB Dannemora Mineral AB Degerfors Energi AB Degerfors Industrihus AB Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Destination Kalmar AB Destination Norrköping Kb Destination Uppsala AB Djursholms AB Doroteahus i Dorotea AB Dtu i Hofors AB Eda Bostads AB Edshus AB EFO AB Efokus AB EIFAB Ekerö Bostäder AB Eksjö Elnät Eksjö Energi AB Eksjö Energi Elit AB

20 Eksjö Industribyggnader AB Eksjö Kommunfastigheter AB Eksjöbostäder AB Eksta Bostads AB Elhandel i Vetlanda AB Elmia AB Emmaboda Bostads AB (EBA) Emmaboda Energi och Miljö AB Emmaboda Fastighets AB (Emfab) Ena Energi AB Energikällan Linde AB Enköpings Hyresbostäder, AB Equalis AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna Kommunföretag AB Eslövs Bostads AB (Ebo) Essunga Bostäder AB Expandum AB Fabs AB Falbygdens Energi AB Falkenberg Energi AB Falkenberg Stadshus AB Falkenbergs Bostads AB Falkenbergs Utvecklings AB Falkenbergs Vatten & Renhållning AB Falköpings Hyresbostäder AB Falu Energi och Vatten Falun Borlänge-regionen AB Familjebostäder i Göteborg AB Familjebostäder, AB Fastigheter i Linde AB Fastighets AB Alfågeln Fastighets AB Förvaltaren Fastighets AB Glysis Fastighets AB Hushagen Fastighets AB Järnbäraren Fastighets AB Linden Fastighets AB Mjölby Industribyggnad Fastighets AB Mösseberg Fastighets AB Polaris Fastighets AB S:ta Gertrud Fastighets AB Umluspen Fastighets AB Vänersborg Fastighetsbolag Maria Sofia AB Fastighetsbolaget Pigalle AB Faxeholmen AB Fiberstaden Filipstads Energinät AB Filipstads Stadshus AB Filipstads Värme AB Finet AB Finnvedsbostäder AB Finspångs Förvaltnings- och Industrihus Finspångs Stadsnät Finet AB Finspångs Tekniska Verk AB

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer