Återblickar blev ett spännande år för Övikshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem"

Transkript

1

2

3 Innehåll Återblickar... 4 Utblick Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter

4 Återblickar 2008 blev ett spännande år för Övikshem Året präglades av investeringar i nyproduktion och underhållsinsatser, en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet samt insatser för att sänka vår energiförbrukning. Inom ramen för vårt utvecklingsprojekt Ett steg till vårt utvecklingsprojekt med fokus på roller, ansvar, ledning och uppföljning genomfördes en översyn av våra administrativa funktioner samt betydande satsningar på kompetensutveckling för våra medarbetare. I slutet av året togs beslut att lägga ut all yttre skötsel på entreprenad. Detta skedde genom en verksamhetsöverlåtelse där vår egen personal fick en ny arbetsgivare Svensk Markservice. Vår nyproduktion under året inriktades på boende för målgruppen 55+ samt studenter. Vi färdigställde 45 nya lägenheter under året som gick. Under 2008 genomfördes en försäljning av vårt dotterbolag Örnsat samt ett antal mindre bostadsfastigheter med målet att renodla vår verksamhet ytterligare. I slutet av året slog finanskrisen till med full kraft. Övikshem påverkades på sådant sätt, att vår upplåning blev dyrare genom bankernas generella riskpåslag. En längre utdragen lågkonjunktur kommer också att kunna resultera i en lägre uthyrningsgrad. Risken finns för ökade vakanser. Bolaget har under året förstärkt sin finansiella ställning och är inför 2009 bättre rustat att möta en eventuell nedgång på marknaden. Soliditeten ökade 2008 med 6,5 % till 11,9 %. Omsättningen ökade med 4 %, till 216 mkr, jämfört med föregående år och resultatet uppgick till 8,8 mkr. olle högdahl vd ab övikshem 4

5 Utblick 2009 Även 2009 kommer innebära nya satsningar för Övikshem inom en rad olika områden med målet att stärka vår roll som Örnsköldsviks ledande bostadsföretag samt för att möjliggöra en ytterligare effektivisering av verksamheten parallellt med att ökad kundnytta skapas. Nyproduktion Under året planerar vi att starta produktion av 33 nya lägenheter i kv Mosebacke som är beläget i centrala Örnsköldsvik. Byggstart planeras till augusti månad och de första hyresgästerna kommer att flytta in i november Affärsplanen innehåller också investeringar i fastighetsbevarande åtgärder för 25 mkr som bl a avser stambyten i äldre bostadsbestånd. Mervärden för våra kunder Vi jobbar kontinuerligt med att öka kundnyttan. Under 2009 kommer vi att skapa fler mervärden för våra hyresgäster genom samarbetspartners. Exempel på sådana erbjudanden är hemförsäkring, IP telefoni, bredbandstjänster, rabattkort, hemnära tjänster m fl. Tjänstekvalité, bemötande och kunddialog I vår roll som leverantör av boende är den tjänstekvalité vi levererar samt på vilket sätt vi bemöter våra kunder viktiga inslag för att skapa kundnöjdhet. Levererad kvalité måste matcha utlovad kvalité. Kunddialogen är också av stor vikt. Utöver Boinflytandemöten på lokal och central nivå kommer vi under 2009 utveckla våra övriga kommunikationskanaler. Exempel på satsningar är en helt ny hemsida, skapandet av kundtidning samt en webbportal som ger hyresgästen möjlighet att följa sin felanmälan via Internet. Energieffektivisering Inom energiområdet kommer vi fortsätta att jobba med att sänka vår förbrukning. Planerna för 2009 innehåller satsningar som kommer att resultera i en minskning av vår energiförbrukning med 3 % eller motsvarande kwh eller uppvärmningen av 76 st småhus. Det långsiktiga målet är att sänka energiförbrukningen med 20 % under perioden Nytt hyressättningssystem Under 2009 kommer vi att starta ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen. Projektets syfte är att se över nuvarande hyressättning. Målet är att hyresnivån i större utsträckning ska återspegla de boendes värderingar av läge och standard på lägenheten. Våra medarbetare och deras kompetens i fokus För att vi ska nå våra mål och successivt förbättra oss inom områden som är av stor vikt för både våra kunder såväl för vår egen effektivitet är kompetensutveckling för våra medarbetare ett fortsatt viktigt inslag även i 2009 års verksamhetsplan. Vi kommer att lägga extra kraft och energi på att se till att våra medarbetare upplever sin arbetsplats som attraktiv och att deras kompetens utvecklas i takt med behoven. 5

6 Kund och marknad Vårt bestånd I vårt bestånd finns ett varierat utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Vi äger och förvaltar bostäder, varav 296 studentbostäder och 33 möblerade lägenheter som främst hyrs ut på kort tid till företag. Efterfrågan Efterfrågan på våra bostäder har varit fortsatt mycket hög under året som gått. Vakansgraden är därför extremt låg och vid årets utgång fanns inga outhyrda reguljära lägenheter. Dock fanns 18 lediga studentbostäder. Omflyttning/Avflyttning Under 2008 har vi haft en omflyttning på 21,1 % av bostäderna (exkl studentbostäder och möblerade lägenheter). I den siffran ingår den interna omflyttningen med 4,8 %, vilket innebär att den externa avflyttningen legat på 16,3 %, vilket är en nedgång från fjolåret med 0,9 %-enheter. Nyproduktion I kvarteret Asien i centrala Örnsköldsvik pågick nyproduktion av 24 lägenheter under 2008 och de flesta av lägenheterna hyrdes även ut under året som gick. Inflyttning skedde i januari Antal lediga lägenheter 31/12 Omflyttningsfrekvens Bostäder, reguljära Studentbostäder Extern avflyttning Intern omflyttning

7 Byggverksamhet Under året som gick färdigställde Övikshem 45 nya lägenheter i centrala Örnsköldsvik. Kv Asien I kv Asien färdigställdes 24 st nya lägenheter för målgruppen 55+. Projektet är avsett som ett seniorboende med koppling till kv Linden där lokaler för aktiviteter, samvaro och service finns. Byggnationen är i 3 våningar, delvis kompletterad med en 4:e våning. Lägenheter 1 st 1 rum o kök 27 m 2 13 st 2 rum o kök 66 m 2 4 st 2 rum o kök m 2 6 st 3 rum o kök m 2 Lägenheterna är modernt utformade med öppen planlösning och modern teknik som kabel TV och bredband, modern köksutrustning, hög kvalité på ytskikt som trägolv, kakel och klinker. Extra arbete har lagts ner på att skapa en bra framkomlighet i lägenheterna och allmänna utrymmen samt att bygga in en hög energieffektivitet. Varje lägenhet har separat mätning för värme och varmvatten. Kv Konstantinopel Under 2007 och 2008 har Övikshem färdigställt 80 nya lägenheter för studenter och det senaste tillskottet utgörs av 21 st nya bostäder utmed Nygatan centralt i Örnsköldsvik med närhet till Högskolan. Lägenheterna är på 1 rum med kokvrå med separat dusch/ toalett. I hyran ingår Internet. Underhåll Under året avsattes 25 mkr till fastighetsbevarande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är stamrenoveringar. I samband med byte av avloppsstammar genomfördes även renoveringar av våtrum. 63 av våra äldre lägenheter fick nya badrum och toaletter med 2008 års standard inbyggd. Utbyggnad av bredbandsnätet 2008 startade arbetet med att ansluta ytterligare 2221 av våra lägenheter till stadsnätet. Vi har sedan tidigare kopplat upp ca 1000 av våra lägenheter till nätet för att möjliggöra access till snabbt Internet och/eller IP telefoni för de boende. Arbetet kommer att avslutas i början av Vissa områden kommer att anslutas senare då det idag saknas infrastruktur i form av basnät. 7

8 Miljö Skåneinitiativet I maj beslutade Övikshem att ansluta sig till SABO s s k Skåneinitiativ. Initiativet innebär att vi ska minska vår energiförbrukning med 20 % fram till år Genom beslutet tog bolaget täten, tillsammans med ett stort antal SABO-företag runt om i Sverige, för att minska energianvändningen i hela bostadssektorn. Energianvändningen ökar varje år och bostadssektorn står för 40 % av den totala energianvändningen i Sverige och de kommunala bostadsföretagen står för 10 % av bostadssektorns del. Miljöåtgärder Ett första naturligt steg för Övikshem är att optimera driften av våra fastigheter och dess installationer exempelvis genom injustering av värmesystem och termostater. Vi har också under 2008 fortsatt med arbetet att byta ut de motorvärmare som har fast ström och ersätta dessa med timerstyrda. Ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen är att involvera hyresgäster genom individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, vilket skett i vår nyproduktion i kv Asien på Bergsgatan 23. Miljöåtgärder i form av konvertering från olja/el-uppvärmning till fjärrvärme har genomförts i Järved och i Arnäsvall. Även åtgärder kopplade till klimatskalet som t ex isolering av tak och fasader har genomförts i vissa fastigheter under året. Vår förbrukning av fastighetsel minskade under 2008 och även vår värmeförbrukning mätt i kwh/m 2 minskade från 163,7 år 2007 till 159,4 år Värme, kwh/m Fastighetsel, GWh

9 Personal Värdet på våra fastigheter motsvarar betydande belopp i balansräkningen men eftersom vi utvecklas mer och mer till att bli ett tjänsteföretag utgör våra medarbetare bolagets viktigaste resurs i vår vision om ett ännu bättre boende. Kompetensutveckling Under året har vi genomfört betydande insatser inom området kompetensutveckling. Vi har kartlagt våra medarbetares individuella behov och skräddarsytt kurser och utbildningar för både individen och olika grupper inom bolaget med målet att öka den individuella kunskapsnivån kopplat till våra medarbetares ansvar och arbetsuppgifter och samtidigt skapa förståelse och insikt för helheten. Bolaget har under året avsatt kr ( kr) i olika satsningar inom områden som förvaltning, miljö, energi, ekonomi, ledarskapsutveckling mm. Frånvaron och frisktal Frånvaron under året är 4,3 % och det är en minskning från 2007 med 0,4 %-enheter. Frisktalet visar hur många som inte haft någon frånvaro alls under året och det var 49 % 2008 och det är en ökning med 8 %-enheter jämfört med Båda talen visar positiv utveckling under det senaste året. Friskvård Vi satsar även på hälsofrämjande åtgärder och har under året startat upp ett projekt inom Friskvård i syfte att få fler anställda att komma igång med fysisk aktivitet. Under hösten 2008 erbjöd vi alla medarbetare att kostnadsfritt träna på gym. I kombination med att få utnyttja en timmes arbetstid till motion så har vi som mål att öka varje individs motionstid och att det även leder till mer motivation att även träna på fritiden. Arbetsmiljö och rehabilitering Vi har ett samarbete med Örnsköldsviks Företagshälsovård AB där vi i frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering bedriver långsiktigt systematiskt arbete. Under 2008 har vi bl a genomfört Hälsoprofil på Fastighetsgruppen och hälsoundersökning på underhållsgruppen. Antal anställda Sjukfrånvaro totalt, %

10 Ekonomi Resultat 2008 års resultat före skatt uppgår till 8,8 Mkr. Motsvarande siffra föregående år låg på 4,8 Mkr. Hyresintäkter Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2008 kunde ingen överenskommelse träffas om förändrade hyror för Ärendet hänsköts därför till medling och i januari 2009 träffades en överenskommelse på 3,15 %. Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 11,9 %, vilket innebär en ökning med 6,5 %-enheter från föregående år. Ökningen beror till stor del på det aktieägartillskott på 50 Mkr som Örnsköldsviks kommun tillskjutit. Räntebindning Skuld Mkr Andel % Finansiering och räntekostnader Den totala lånestocken per är 700 Mkr, vilket är en minskning med 11 Mkr jämfört med föregående år. Den genomsnittliga låneräntan är 4,47 % (4,23 % föregående år). Övikshems finansverksamhet regleras i Örnsköldsviks kommuns finanspolicy. I finanspolicyn föreskrivs att högst 45 % av den totala lånestocken får förfalla inom en 12-månadersperiod. Detta mått ligger på 35 % per Av den totala lånestocken ligger 18 % rörligt. I finanspolicyn regleras ett max-värde på 30 %. Den genomsnittliga vägda räntebindningstiden är 2 år, vilket ligger inom ramen för finanspolicyns 2-3 år. 0 Rörliga lån Resultaträkning Tkr Balansräkning Tkr 10

11 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Övikshem avger följande berättelse för verksamheten år Verksamhetens föremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt att på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Verksamhetens ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Väsentliga händelser under året Försäljning av aktier Övikshem har överlåtit samtliga aktier i Örnsat, Örnsköldsviks Satellit- och Kabel TV AB till Övik Energi AB. Aktieägartillskott Örnsköldsviks kommun har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på kr för att ge Övikshem finansiell styrka att genomföra kommande investeringar. Ägardirektiv Örnsköldsvik kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, har upprättat ägardirektiv för AB Övikshem. Direktiven omfattar samverkanskrav, ekonomiska mål, finansiella mål, kapitalförvaltning och personalpolitik. Affärsplan Övikshems affärsplan innehåller vision, affärsidé, analys, mål, strategier och uppföljning och rapportering. Vision Visionen om ett ännu bättre boende står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och dessutom påverka alla övriga delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn och en stor lyhördhet för nya behov och nya förutsättningar skapar Övikshem livskvalitet för sina kunder i en lönsam affärsverksamhet med utvecklande arbeten för medarbetarna och positiva möjligheter för andra intressenters verksamhet i våra bostadsområden. Affärsidé Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. 12

13 Administration styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter valda av kommunfullmäktige och dessutom två ledamöter valda av personalen. De ledamöter som utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Under verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen: Lars Olof Olsson ordförande Lars Olsson vice ordförande Jörgen Gidlund Solbritt Furberg Michael Balsjö avg fr febr 2008 Lars Fossum Hägglund ny fr febr 2008 Mikael Breilin Malin Sahlén Anders Öhman Maria Häggström avgår fr sept 2008 Cecilia Genlund ny fr sept 2008 Personalens fackliga organisationer har tillsatt styrelseledamöterna Anders Öhman och Cecilia Genlund med Roland Thelin och Staffan Larsson som suppleanter. Verkställande direktör sedan år 2006 är Olle Högdahl. I ledningsgruppen, som består av 6 personer inklusive VD ingår 4 kvinnor och 2 män. Sammanträden Styrelsen har under året hållit 10 (10) sammanträden. Revisorer Till auktoriserad revisor har 2008 års bolagsstämma utsett revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers där aukt revisor Sven Nordin ansvarar för Övikshem. Kommunfullmäktige har utsett Roger Frisk som lekmannarevisor. Organisationstillhörighet Företaget är anslutet till FASTIGO, (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorg.), SABO, (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Husbyggnadsvaror HBV Förening. Firmatecknare Firman AB Övikshem har tecknats förutom av styrelsen i sin helhet, av verkställande direktören Olle Högdahl i förening med en av ordförande Lars Olof Olsson, vice ordförande Lars Olsson, ekonomichef Mona Hedberg eller marknadschef Carina Eriksson. Firman har också tecknats av ordföranden eller vice ordföranden i förening med någon av ekonomichefen eller marknadsschefen. 13

14 Fastighetsförvaltning Lägenhetsinnehav AB Övikshem äger och förvaltar vid verksamhetsårets utgång: Bostadslägenheter, antal Bostadslägenheter, ytor Lokaler, antal Förråd, antal Garage, antal Bilplatser, antal Boinflytande Den av bolaget och Hyresgästföreningen i Mellersta Norrland gemensamt tillsatta Boinflytandekommittén har under året sammanträffat tre gånger. Samråd enligt boinflytandeavtalet har förevarit med de lokala hyresgästföreningarna i berörda bostadsområden. Antalet lokala hyresgästföreningar uppgick vid årets slut till 14 (14). Miljö Fr o m 2004 har ett miljöledningssystem införts i företaget med följande miljöpolicy: I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi skall på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet samt att följa gällande lagstiftning. Övikshems bostäder och lokaler skall vara resurssnåla, beständiga och kretslopps anpassade. De skall byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna skall ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning. Vårt beroende av el för uppvärmning har ytterligare minskat under Ytterligare 233 motorvärmare med el-effektiv timerstyrning har kopplats in under året. Konverteringar/Miljöpåverkan Konvertering till fjärrvärme från eluppvärmning har under 2008 genomförts på fastigheten Järved 1:243, Järvedsvägen 42, och därmed ytterligare minskat vår uppvärmningskostnad och miljöbelastning. Isolering av vindsbjälklag på fastigheterna Hummelvik 3:108, Kläppavägen 1-5 och Bredånger 2:143/144/145, Villavägen 5-11, är på väg att avslutas och bidrar ytterligare till en minskad energiförbrukning. Fastighetsel, som innefattar bl a belysning ute och i trapphus, motorvärmare, hissar, fläktar och pumpar har vi minskat förbrukningen med ca 1,3 % eller kwh. Det är till stor del en besparing genom motorvärmarstyrning och effektivare fläktar och pumpar. Förbrukningar Vår totala energiförbrukning för uppvärmning uppgick under 2008 till 181,7 kwh/m²(179,5) normalårkorrigerad, och 159,4 kwh/m²(163,7) faktisk förbrukning. Fastighetselen till 39,7 kwh/m²(40,4* är korrigerad efter justering) och vattenförbrukningen till 1,355 m³/m²(1,377). Avfall/Källsortering Det osorterade restavfallet uppgick under 2008 till 2,977 m³/ lgh, (3,068) vilket är en liten minskning från 2007 trots ett ökat lägenhetsbestånd. Av bolagets fastighetsbestånd har 2783 lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering (inom 200 meter) i egen regi. Där ges möjlighet att på de allra flesta platser sortera 5 fraktioner. OVK(obligatorisk ventilationskontroll)/radon/pcb Beställningar på OVK har gjorts på 22 % av lägenheterna, som kommer att utföras i slutet av 2008 och början av Fastigheter Avyttringar Fastigheterna Semaforen 9 och 11, Stinsen 1 och 5 samt Hörnett 3:13 har sålts under året. Nyproduktion Efterfrågan på bostäder har under senare år ökat, speciellt på bostäder i centrala lägen, bostäder för studenter samt bostäder för äldre. Behovet av bostäder för äldre kommer fortsättningsvis att öka under de närmaste åren. I kv Konstantinopel har under september ytterligare 21 st studentlägenheter blivit inflyttningsklara. I kv Asien vid Lindens seniorboende har 24 lägenheter färdigställts under december 2008 med inflyttning i januari Planering har också påbörjats av ytterligare nybyggnadsprojekt innefattande lägenheter, med en planerad byggstart av Mosebackes 33 lägenheter under våren Kostnaden för att genomföra nybyggnadsprojekt har under senare år ökat kraftigt men på grund av konjunkturnedgången kan prisuppgången brytas och det bli fördelaktigt att nyproducera bostäder under några år framåt. Bostadsrätter Fortlöpande under året har 4 bostadsrätter avyttrats. 14

15 Uthyrningsverksamhet Bostadsuthyrning Under verksamhetsåret har kontrakt skrivits för 714 (724) bostadslägenheter eller 21,1 (21,3) % av Övikshems bostadslägenheter. I dessa siffror ingår den interna omflyttningen med 162 (140) bostadslägenheter eller 4,8 (4,1) %. Uppgifterna inkluderar ej studentboende och möblerade lägenheter. Hyreslediga bostadslägenheter Antalet hyreslediga bostadslägenheter har under året varierat mellan 10 (4) och 36 (31). Den 31 december 2008 uppgick antalet till 18 (19) hyreslediga varav 18 (19) var studeranderum. Förutom de hyreslediga lägenheterna den 31 dec, har 1 (1) lägenheter avställts i väntan på ombyggnad, underhåll eller andra lämpliga åtgärder. 15

16 Ekonomi Hyresförändringar Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2008 har ingen överenskommelse kunnat träffas om förändrade hyror från år Ärendet har därför hänskjutits till medling och i januari 2009 träffades en överenskommelse på 3,15 %. Hyresgästföreningens medel för år 2009 Fritidsmedel kr ( kr) Boinflytandemedel kr ( kr) Lokaler kr ( kr) Hyressättningsavg kr ( kr) Summa kr ( kr) Långfristiga skulder Långfristiga skulder har en medelränta på 4,47 % (4,23 %) och lånens räntebindning och räntesatser framgår av tabell: Lånestruktur Räntebindning Skuld Andel Medel- Mkr i % ränta % Rörl lån ,0 3, ,2 4, ,3 4, ,9 4, ,1 4, ,1 4, ,3 5, ,1 6,40 Summa ,0 Räntebidrag för 2008 uppgick till kr ( kr) vilket motsvarar 0,03 %(0,02) % av samtliga lån. Kommunal borgen Övikshem har ett ramavtal för kommunal borgen och betalar för detta en borgensprovision på 0,5 % per år för genomsnittligt borgensåtagande. Av beviljad ramborgen på 750 Mkr har Övikshem vid årsskiftet utnyttjat 700 Mkr. Avskrivningar Fastigheterna avskrivs med 2,0 % på byggnadernas anskaffningsvärde. Taxeringsvärden, försäkringar Per bokslutsdagen var bolagets fastigheter taxerade till ett sammanlagt värde av kr ( kr). Fastigheterna är brandförsäkrade till fullvärde. Maskiner, fordon och inventarier är försäkrade enligt särskilt för dem gällande bestämmelser. För kontorets verksamhet och egna byggnadsarbeten har ansvarsförsäkring tecknats. Ställda panter och ansvarsförbindelser Belånade inteckningar i fastigheter kr ( kr) och ansvarsförbindelse kr ( kr). Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserade vinstmedel kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så, att i ny räkning överförs kr. Styrelsens yttrande till överföring av koncernbidrag Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet från 12 % till 11,9 %. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs i Örnsköldsviks kommunala bolagskoncern och bedrives med lönsamhet bedöms soliditeten som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på lång och kort sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 12 kap. 2 (försiktighetsregeln). Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 11,9 % (5,4 %). Ökningen beror till stor del på det aktieägartillskott på 50 Mkr som Örnsköldsviks kommun tillskjutit. 16

17 Nyckeltal Det ekonomiska resultatet av 2008 års verksamhet samt bolagets ekonomiska ställning per redovisas i resultat- och balansräkningar med tillhörande bilagor. Nyckeltal 1) Omsättning 186,4 194,0 206,9 207,2 216,5 Resultat e finansnetto 4,2 4,0 5,6 4,8 8,9 Balansomslutning 720,5 745,8 773,8 812,2 858,0 Räntabilitet på eget kapital 2) 14,1 12,6 14,9 11,0 8,6 Räntabilitet på totalt kapital 3) 4,8 4,5 4,4 4,4 4,9 Soliditet 4) 4,2 4,3 4,8 5,4 11,9 Överskottsgrad 5) 6) 29,6 24,6 25,2 22,8 22,8 Uthyrningsgrad area bostäder 98,7 99, ,5 Ant anställda Ant tjänster Fördelning män 64% 64% 66% 65% 68% Fördelning kvinnor 36% 36% 34% 35% 32% 1) Nyckeltalen inkluderar fastigheterna Kina och Venedig 2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/eget kapital + obeskattade reserver 3) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnaden/totalt kapital 4) Eget kapital + beskattade reserver/ totalt kapital 5) Förvaltningsnetto/förvaltningsintäkter 6) Justering mellan år 2007 och

18 Resultaträkning Belopp i SEK Not Nettoomsättning... 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader... 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

19 Balansräkning Belopp i SEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Balansposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående om-och tillbyggnad Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Bostadsrätter Fordringar koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Örnsköldsviks kommun Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 Balansräkning Belopp i SEK Not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

21 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Övriga ej rörelsepåverkande poster Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella/finansiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: 1 955 st Lokalyta:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer