Återblickar blev ett spännande år för Övikshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem"

Transkript

1

2

3 Innehåll Återblickar... 4 Utblick Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter

4 Återblickar 2008 blev ett spännande år för Övikshem Året präglades av investeringar i nyproduktion och underhållsinsatser, en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet samt insatser för att sänka vår energiförbrukning. Inom ramen för vårt utvecklingsprojekt Ett steg till vårt utvecklingsprojekt med fokus på roller, ansvar, ledning och uppföljning genomfördes en översyn av våra administrativa funktioner samt betydande satsningar på kompetensutveckling för våra medarbetare. I slutet av året togs beslut att lägga ut all yttre skötsel på entreprenad. Detta skedde genom en verksamhetsöverlåtelse där vår egen personal fick en ny arbetsgivare Svensk Markservice. Vår nyproduktion under året inriktades på boende för målgruppen 55+ samt studenter. Vi färdigställde 45 nya lägenheter under året som gick. Under 2008 genomfördes en försäljning av vårt dotterbolag Örnsat samt ett antal mindre bostadsfastigheter med målet att renodla vår verksamhet ytterligare. I slutet av året slog finanskrisen till med full kraft. Övikshem påverkades på sådant sätt, att vår upplåning blev dyrare genom bankernas generella riskpåslag. En längre utdragen lågkonjunktur kommer också att kunna resultera i en lägre uthyrningsgrad. Risken finns för ökade vakanser. Bolaget har under året förstärkt sin finansiella ställning och är inför 2009 bättre rustat att möta en eventuell nedgång på marknaden. Soliditeten ökade 2008 med 6,5 % till 11,9 %. Omsättningen ökade med 4 %, till 216 mkr, jämfört med föregående år och resultatet uppgick till 8,8 mkr. olle högdahl vd ab övikshem 4

5 Utblick 2009 Även 2009 kommer innebära nya satsningar för Övikshem inom en rad olika områden med målet att stärka vår roll som Örnsköldsviks ledande bostadsföretag samt för att möjliggöra en ytterligare effektivisering av verksamheten parallellt med att ökad kundnytta skapas. Nyproduktion Under året planerar vi att starta produktion av 33 nya lägenheter i kv Mosebacke som är beläget i centrala Örnsköldsvik. Byggstart planeras till augusti månad och de första hyresgästerna kommer att flytta in i november Affärsplanen innehåller också investeringar i fastighetsbevarande åtgärder för 25 mkr som bl a avser stambyten i äldre bostadsbestånd. Mervärden för våra kunder Vi jobbar kontinuerligt med att öka kundnyttan. Under 2009 kommer vi att skapa fler mervärden för våra hyresgäster genom samarbetspartners. Exempel på sådana erbjudanden är hemförsäkring, IP telefoni, bredbandstjänster, rabattkort, hemnära tjänster m fl. Tjänstekvalité, bemötande och kunddialog I vår roll som leverantör av boende är den tjänstekvalité vi levererar samt på vilket sätt vi bemöter våra kunder viktiga inslag för att skapa kundnöjdhet. Levererad kvalité måste matcha utlovad kvalité. Kunddialogen är också av stor vikt. Utöver Boinflytandemöten på lokal och central nivå kommer vi under 2009 utveckla våra övriga kommunikationskanaler. Exempel på satsningar är en helt ny hemsida, skapandet av kundtidning samt en webbportal som ger hyresgästen möjlighet att följa sin felanmälan via Internet. Energieffektivisering Inom energiområdet kommer vi fortsätta att jobba med att sänka vår förbrukning. Planerna för 2009 innehåller satsningar som kommer att resultera i en minskning av vår energiförbrukning med 3 % eller motsvarande kwh eller uppvärmningen av 76 st småhus. Det långsiktiga målet är att sänka energiförbrukningen med 20 % under perioden Nytt hyressättningssystem Under 2009 kommer vi att starta ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen. Projektets syfte är att se över nuvarande hyressättning. Målet är att hyresnivån i större utsträckning ska återspegla de boendes värderingar av läge och standard på lägenheten. Våra medarbetare och deras kompetens i fokus För att vi ska nå våra mål och successivt förbättra oss inom områden som är av stor vikt för både våra kunder såväl för vår egen effektivitet är kompetensutveckling för våra medarbetare ett fortsatt viktigt inslag även i 2009 års verksamhetsplan. Vi kommer att lägga extra kraft och energi på att se till att våra medarbetare upplever sin arbetsplats som attraktiv och att deras kompetens utvecklas i takt med behoven. 5

6 Kund och marknad Vårt bestånd I vårt bestånd finns ett varierat utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Vi äger och förvaltar bostäder, varav 296 studentbostäder och 33 möblerade lägenheter som främst hyrs ut på kort tid till företag. Efterfrågan Efterfrågan på våra bostäder har varit fortsatt mycket hög under året som gått. Vakansgraden är därför extremt låg och vid årets utgång fanns inga outhyrda reguljära lägenheter. Dock fanns 18 lediga studentbostäder. Omflyttning/Avflyttning Under 2008 har vi haft en omflyttning på 21,1 % av bostäderna (exkl studentbostäder och möblerade lägenheter). I den siffran ingår den interna omflyttningen med 4,8 %, vilket innebär att den externa avflyttningen legat på 16,3 %, vilket är en nedgång från fjolåret med 0,9 %-enheter. Nyproduktion I kvarteret Asien i centrala Örnsköldsvik pågick nyproduktion av 24 lägenheter under 2008 och de flesta av lägenheterna hyrdes även ut under året som gick. Inflyttning skedde i januari Antal lediga lägenheter 31/12 Omflyttningsfrekvens Bostäder, reguljära Studentbostäder Extern avflyttning Intern omflyttning

7 Byggverksamhet Under året som gick färdigställde Övikshem 45 nya lägenheter i centrala Örnsköldsvik. Kv Asien I kv Asien färdigställdes 24 st nya lägenheter för målgruppen 55+. Projektet är avsett som ett seniorboende med koppling till kv Linden där lokaler för aktiviteter, samvaro och service finns. Byggnationen är i 3 våningar, delvis kompletterad med en 4:e våning. Lägenheter 1 st 1 rum o kök 27 m 2 13 st 2 rum o kök 66 m 2 4 st 2 rum o kök m 2 6 st 3 rum o kök m 2 Lägenheterna är modernt utformade med öppen planlösning och modern teknik som kabel TV och bredband, modern köksutrustning, hög kvalité på ytskikt som trägolv, kakel och klinker. Extra arbete har lagts ner på att skapa en bra framkomlighet i lägenheterna och allmänna utrymmen samt att bygga in en hög energieffektivitet. Varje lägenhet har separat mätning för värme och varmvatten. Kv Konstantinopel Under 2007 och 2008 har Övikshem färdigställt 80 nya lägenheter för studenter och det senaste tillskottet utgörs av 21 st nya bostäder utmed Nygatan centralt i Örnsköldsvik med närhet till Högskolan. Lägenheterna är på 1 rum med kokvrå med separat dusch/ toalett. I hyran ingår Internet. Underhåll Under året avsattes 25 mkr till fastighetsbevarande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är stamrenoveringar. I samband med byte av avloppsstammar genomfördes även renoveringar av våtrum. 63 av våra äldre lägenheter fick nya badrum och toaletter med 2008 års standard inbyggd. Utbyggnad av bredbandsnätet 2008 startade arbetet med att ansluta ytterligare 2221 av våra lägenheter till stadsnätet. Vi har sedan tidigare kopplat upp ca 1000 av våra lägenheter till nätet för att möjliggöra access till snabbt Internet och/eller IP telefoni för de boende. Arbetet kommer att avslutas i början av Vissa områden kommer att anslutas senare då det idag saknas infrastruktur i form av basnät. 7

8 Miljö Skåneinitiativet I maj beslutade Övikshem att ansluta sig till SABO s s k Skåneinitiativ. Initiativet innebär att vi ska minska vår energiförbrukning med 20 % fram till år Genom beslutet tog bolaget täten, tillsammans med ett stort antal SABO-företag runt om i Sverige, för att minska energianvändningen i hela bostadssektorn. Energianvändningen ökar varje år och bostadssektorn står för 40 % av den totala energianvändningen i Sverige och de kommunala bostadsföretagen står för 10 % av bostadssektorns del. Miljöåtgärder Ett första naturligt steg för Övikshem är att optimera driften av våra fastigheter och dess installationer exempelvis genom injustering av värmesystem och termostater. Vi har också under 2008 fortsatt med arbetet att byta ut de motorvärmare som har fast ström och ersätta dessa med timerstyrda. Ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen är att involvera hyresgäster genom individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, vilket skett i vår nyproduktion i kv Asien på Bergsgatan 23. Miljöåtgärder i form av konvertering från olja/el-uppvärmning till fjärrvärme har genomförts i Järved och i Arnäsvall. Även åtgärder kopplade till klimatskalet som t ex isolering av tak och fasader har genomförts i vissa fastigheter under året. Vår förbrukning av fastighetsel minskade under 2008 och även vår värmeförbrukning mätt i kwh/m 2 minskade från 163,7 år 2007 till 159,4 år Värme, kwh/m Fastighetsel, GWh

9 Personal Värdet på våra fastigheter motsvarar betydande belopp i balansräkningen men eftersom vi utvecklas mer och mer till att bli ett tjänsteföretag utgör våra medarbetare bolagets viktigaste resurs i vår vision om ett ännu bättre boende. Kompetensutveckling Under året har vi genomfört betydande insatser inom området kompetensutveckling. Vi har kartlagt våra medarbetares individuella behov och skräddarsytt kurser och utbildningar för både individen och olika grupper inom bolaget med målet att öka den individuella kunskapsnivån kopplat till våra medarbetares ansvar och arbetsuppgifter och samtidigt skapa förståelse och insikt för helheten. Bolaget har under året avsatt kr ( kr) i olika satsningar inom områden som förvaltning, miljö, energi, ekonomi, ledarskapsutveckling mm. Frånvaron och frisktal Frånvaron under året är 4,3 % och det är en minskning från 2007 med 0,4 %-enheter. Frisktalet visar hur många som inte haft någon frånvaro alls under året och det var 49 % 2008 och det är en ökning med 8 %-enheter jämfört med Båda talen visar positiv utveckling under det senaste året. Friskvård Vi satsar även på hälsofrämjande åtgärder och har under året startat upp ett projekt inom Friskvård i syfte att få fler anställda att komma igång med fysisk aktivitet. Under hösten 2008 erbjöd vi alla medarbetare att kostnadsfritt träna på gym. I kombination med att få utnyttja en timmes arbetstid till motion så har vi som mål att öka varje individs motionstid och att det även leder till mer motivation att även träna på fritiden. Arbetsmiljö och rehabilitering Vi har ett samarbete med Örnsköldsviks Företagshälsovård AB där vi i frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering bedriver långsiktigt systematiskt arbete. Under 2008 har vi bl a genomfört Hälsoprofil på Fastighetsgruppen och hälsoundersökning på underhållsgruppen. Antal anställda Sjukfrånvaro totalt, %

10 Ekonomi Resultat 2008 års resultat före skatt uppgår till 8,8 Mkr. Motsvarande siffra föregående år låg på 4,8 Mkr. Hyresintäkter Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2008 kunde ingen överenskommelse träffas om förändrade hyror för Ärendet hänsköts därför till medling och i januari 2009 träffades en överenskommelse på 3,15 %. Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 11,9 %, vilket innebär en ökning med 6,5 %-enheter från föregående år. Ökningen beror till stor del på det aktieägartillskott på 50 Mkr som Örnsköldsviks kommun tillskjutit. Räntebindning Skuld Mkr Andel % Finansiering och räntekostnader Den totala lånestocken per är 700 Mkr, vilket är en minskning med 11 Mkr jämfört med föregående år. Den genomsnittliga låneräntan är 4,47 % (4,23 % föregående år). Övikshems finansverksamhet regleras i Örnsköldsviks kommuns finanspolicy. I finanspolicyn föreskrivs att högst 45 % av den totala lånestocken får förfalla inom en 12-månadersperiod. Detta mått ligger på 35 % per Av den totala lånestocken ligger 18 % rörligt. I finanspolicyn regleras ett max-värde på 30 %. Den genomsnittliga vägda räntebindningstiden är 2 år, vilket ligger inom ramen för finanspolicyns 2-3 år. 0 Rörliga lån Resultaträkning Tkr Balansräkning Tkr 10

11 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Övikshem avger följande berättelse för verksamheten år Verksamhetens föremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt att på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Verksamhetens ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Väsentliga händelser under året Försäljning av aktier Övikshem har överlåtit samtliga aktier i Örnsat, Örnsköldsviks Satellit- och Kabel TV AB till Övik Energi AB. Aktieägartillskott Örnsköldsviks kommun har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på kr för att ge Övikshem finansiell styrka att genomföra kommande investeringar. Ägardirektiv Örnsköldsvik kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, har upprättat ägardirektiv för AB Övikshem. Direktiven omfattar samverkanskrav, ekonomiska mål, finansiella mål, kapitalförvaltning och personalpolitik. Affärsplan Övikshems affärsplan innehåller vision, affärsidé, analys, mål, strategier och uppföljning och rapportering. Vision Visionen om ett ännu bättre boende står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och dessutom påverka alla övriga delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn och en stor lyhördhet för nya behov och nya förutsättningar skapar Övikshem livskvalitet för sina kunder i en lönsam affärsverksamhet med utvecklande arbeten för medarbetarna och positiva möjligheter för andra intressenters verksamhet i våra bostadsområden. Affärsidé Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. 12

13 Administration styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter valda av kommunfullmäktige och dessutom två ledamöter valda av personalen. De ledamöter som utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Under verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen: Lars Olof Olsson ordförande Lars Olsson vice ordförande Jörgen Gidlund Solbritt Furberg Michael Balsjö avg fr febr 2008 Lars Fossum Hägglund ny fr febr 2008 Mikael Breilin Malin Sahlén Anders Öhman Maria Häggström avgår fr sept 2008 Cecilia Genlund ny fr sept 2008 Personalens fackliga organisationer har tillsatt styrelseledamöterna Anders Öhman och Cecilia Genlund med Roland Thelin och Staffan Larsson som suppleanter. Verkställande direktör sedan år 2006 är Olle Högdahl. I ledningsgruppen, som består av 6 personer inklusive VD ingår 4 kvinnor och 2 män. Sammanträden Styrelsen har under året hållit 10 (10) sammanträden. Revisorer Till auktoriserad revisor har 2008 års bolagsstämma utsett revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers där aukt revisor Sven Nordin ansvarar för Övikshem. Kommunfullmäktige har utsett Roger Frisk som lekmannarevisor. Organisationstillhörighet Företaget är anslutet till FASTIGO, (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorg.), SABO, (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och till Husbyggnadsvaror HBV Förening. Firmatecknare Firman AB Övikshem har tecknats förutom av styrelsen i sin helhet, av verkställande direktören Olle Högdahl i förening med en av ordförande Lars Olof Olsson, vice ordförande Lars Olsson, ekonomichef Mona Hedberg eller marknadschef Carina Eriksson. Firman har också tecknats av ordföranden eller vice ordföranden i förening med någon av ekonomichefen eller marknadsschefen. 13

14 Fastighetsförvaltning Lägenhetsinnehav AB Övikshem äger och förvaltar vid verksamhetsårets utgång: Bostadslägenheter, antal Bostadslägenheter, ytor Lokaler, antal Förråd, antal Garage, antal Bilplatser, antal Boinflytande Den av bolaget och Hyresgästföreningen i Mellersta Norrland gemensamt tillsatta Boinflytandekommittén har under året sammanträffat tre gånger. Samråd enligt boinflytandeavtalet har förevarit med de lokala hyresgästföreningarna i berörda bostadsområden. Antalet lokala hyresgästföreningar uppgick vid årets slut till 14 (14). Miljö Fr o m 2004 har ett miljöledningssystem införts i företaget med följande miljöpolicy: I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi skall på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet samt att följa gällande lagstiftning. Övikshems bostäder och lokaler skall vara resurssnåla, beständiga och kretslopps anpassade. De skall byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna skall ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning. Vårt beroende av el för uppvärmning har ytterligare minskat under Ytterligare 233 motorvärmare med el-effektiv timerstyrning har kopplats in under året. Konverteringar/Miljöpåverkan Konvertering till fjärrvärme från eluppvärmning har under 2008 genomförts på fastigheten Järved 1:243, Järvedsvägen 42, och därmed ytterligare minskat vår uppvärmningskostnad och miljöbelastning. Isolering av vindsbjälklag på fastigheterna Hummelvik 3:108, Kläppavägen 1-5 och Bredånger 2:143/144/145, Villavägen 5-11, är på väg att avslutas och bidrar ytterligare till en minskad energiförbrukning. Fastighetsel, som innefattar bl a belysning ute och i trapphus, motorvärmare, hissar, fläktar och pumpar har vi minskat förbrukningen med ca 1,3 % eller kwh. Det är till stor del en besparing genom motorvärmarstyrning och effektivare fläktar och pumpar. Förbrukningar Vår totala energiförbrukning för uppvärmning uppgick under 2008 till 181,7 kwh/m²(179,5) normalårkorrigerad, och 159,4 kwh/m²(163,7) faktisk förbrukning. Fastighetselen till 39,7 kwh/m²(40,4* är korrigerad efter justering) och vattenförbrukningen till 1,355 m³/m²(1,377). Avfall/Källsortering Det osorterade restavfallet uppgick under 2008 till 2,977 m³/ lgh, (3,068) vilket är en liten minskning från 2007 trots ett ökat lägenhetsbestånd. Av bolagets fastighetsbestånd har 2783 lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering (inom 200 meter) i egen regi. Där ges möjlighet att på de allra flesta platser sortera 5 fraktioner. OVK(obligatorisk ventilationskontroll)/radon/pcb Beställningar på OVK har gjorts på 22 % av lägenheterna, som kommer att utföras i slutet av 2008 och början av Fastigheter Avyttringar Fastigheterna Semaforen 9 och 11, Stinsen 1 och 5 samt Hörnett 3:13 har sålts under året. Nyproduktion Efterfrågan på bostäder har under senare år ökat, speciellt på bostäder i centrala lägen, bostäder för studenter samt bostäder för äldre. Behovet av bostäder för äldre kommer fortsättningsvis att öka under de närmaste åren. I kv Konstantinopel har under september ytterligare 21 st studentlägenheter blivit inflyttningsklara. I kv Asien vid Lindens seniorboende har 24 lägenheter färdigställts under december 2008 med inflyttning i januari Planering har också påbörjats av ytterligare nybyggnadsprojekt innefattande lägenheter, med en planerad byggstart av Mosebackes 33 lägenheter under våren Kostnaden för att genomföra nybyggnadsprojekt har under senare år ökat kraftigt men på grund av konjunkturnedgången kan prisuppgången brytas och det bli fördelaktigt att nyproducera bostäder under några år framåt. Bostadsrätter Fortlöpande under året har 4 bostadsrätter avyttrats. 14

15 Uthyrningsverksamhet Bostadsuthyrning Under verksamhetsåret har kontrakt skrivits för 714 (724) bostadslägenheter eller 21,1 (21,3) % av Övikshems bostadslägenheter. I dessa siffror ingår den interna omflyttningen med 162 (140) bostadslägenheter eller 4,8 (4,1) %. Uppgifterna inkluderar ej studentboende och möblerade lägenheter. Hyreslediga bostadslägenheter Antalet hyreslediga bostadslägenheter har under året varierat mellan 10 (4) och 36 (31). Den 31 december 2008 uppgick antalet till 18 (19) hyreslediga varav 18 (19) var studeranderum. Förutom de hyreslediga lägenheterna den 31 dec, har 1 (1) lägenheter avställts i väntan på ombyggnad, underhåll eller andra lämpliga åtgärder. 15

16 Ekonomi Hyresförändringar Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2008 har ingen överenskommelse kunnat träffas om förändrade hyror från år Ärendet har därför hänskjutits till medling och i januari 2009 träffades en överenskommelse på 3,15 %. Hyresgästföreningens medel för år 2009 Fritidsmedel kr ( kr) Boinflytandemedel kr ( kr) Lokaler kr ( kr) Hyressättningsavg kr ( kr) Summa kr ( kr) Långfristiga skulder Långfristiga skulder har en medelränta på 4,47 % (4,23 %) och lånens räntebindning och räntesatser framgår av tabell: Lånestruktur Räntebindning Skuld Andel Medel- Mkr i % ränta % Rörl lån ,0 3, ,2 4, ,3 4, ,9 4, ,1 4, ,1 4, ,3 5, ,1 6,40 Summa ,0 Räntebidrag för 2008 uppgick till kr ( kr) vilket motsvarar 0,03 %(0,02) % av samtliga lån. Kommunal borgen Övikshem har ett ramavtal för kommunal borgen och betalar för detta en borgensprovision på 0,5 % per år för genomsnittligt borgensåtagande. Av beviljad ramborgen på 750 Mkr har Övikshem vid årsskiftet utnyttjat 700 Mkr. Avskrivningar Fastigheterna avskrivs med 2,0 % på byggnadernas anskaffningsvärde. Taxeringsvärden, försäkringar Per bokslutsdagen var bolagets fastigheter taxerade till ett sammanlagt värde av kr ( kr). Fastigheterna är brandförsäkrade till fullvärde. Maskiner, fordon och inventarier är försäkrade enligt särskilt för dem gällande bestämmelser. För kontorets verksamhet och egna byggnadsarbeten har ansvarsförsäkring tecknats. Ställda panter och ansvarsförbindelser Belånade inteckningar i fastigheter kr ( kr) och ansvarsförbindelse kr ( kr). Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserade vinstmedel kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så, att i ny räkning överförs kr. Styrelsens yttrande till överföring av koncernbidrag Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet från 12 % till 11,9 %. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs i Örnsköldsviks kommunala bolagskoncern och bedrives med lönsamhet bedöms soliditeten som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på lång och kort sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 12 kap. 2 (försiktighetsregeln). Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 11,9 % (5,4 %). Ökningen beror till stor del på det aktieägartillskott på 50 Mkr som Örnsköldsviks kommun tillskjutit. 16

17 Nyckeltal Det ekonomiska resultatet av 2008 års verksamhet samt bolagets ekonomiska ställning per redovisas i resultat- och balansräkningar med tillhörande bilagor. Nyckeltal 1) Omsättning 186,4 194,0 206,9 207,2 216,5 Resultat e finansnetto 4,2 4,0 5,6 4,8 8,9 Balansomslutning 720,5 745,8 773,8 812,2 858,0 Räntabilitet på eget kapital 2) 14,1 12,6 14,9 11,0 8,6 Räntabilitet på totalt kapital 3) 4,8 4,5 4,4 4,4 4,9 Soliditet 4) 4,2 4,3 4,8 5,4 11,9 Överskottsgrad 5) 6) 29,6 24,6 25,2 22,8 22,8 Uthyrningsgrad area bostäder 98,7 99, ,5 Ant anställda Ant tjänster Fördelning män 64% 64% 66% 65% 68% Fördelning kvinnor 36% 36% 34% 35% 32% 1) Nyckeltalen inkluderar fastigheterna Kina och Venedig 2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/eget kapital + obeskattade reserver 3) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnaden/totalt kapital 4) Eget kapital + beskattade reserver/ totalt kapital 5) Förvaltningsnetto/förvaltningsintäkter 6) Justering mellan år 2007 och

18 Resultaträkning Belopp i SEK Not Nettoomsättning... 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader... 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

19 Balansräkning Belopp i SEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Balansposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående om-och tillbyggnad Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Bostadsrätter Fordringar koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Örnsköldsviks kommun Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 Balansräkning Belopp i SEK Not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

21 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Övriga ej rörelsepåverkande poster Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella/finansiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer