De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta City - ett lärande köpcentrum Sökande: Aktivitetsföreningen staden på landet EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna-Lena Wessén, Projektbeskrivning: Syftet är att stärka de enskilda individerna och skapa ett långsiktigt lärande. Det görs genom kompetenshöjande insatser som riktar sig till en majoritet deltidsarbetande varav de flesta är kvinnor och många är unga. Utbildningsnivån är mycket låg. Butik och restaurang är i en utsatt situation. KRAFT Sökande: Jämtland Härjedalens idrottsförbund EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Åsa Eklund, Projektbeskrivning: Syftet är att utveckla och testa en ny modell för effektiv kompetensutveckling inom hälsofrämjande arbete i pedagogisk miljö. Genom kompetensutveckling av pedagogisk personal ska ohälsan minskas hos målgruppen och deras kunskaper stärkas så de står bättre rustade inför arbetsmarknadens ökade krav. Motivation, praktiskt lärande och lärmiljö II Sökande: Timrå kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann-Christin Isaksson, Projektbeskrivning: Skolan står inför ständigt förändringstryck från samhället, arbetsmarknaden och minskande elevantal. Trycket tar dramatiska former. Beredskap för förändring utvecklas hos ledare och medarbetare och ger ett hållbart förändringsarbete med betoning på de lägst utbildade. Ett unikt koncept. Kompetensutveckling i småföretag Sökande: Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och deras anställda Kompetensutveckling ska göra företagen mer konkurrenskraftiga och lönsamma vilket ger förutsättningar för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

2 Sidan 2 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, förprojektering Oasen Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Thorbjörn Persson, Projektbeskrivning: Målsättningen är att öka ungdomars drivkraft samt öka anställningsbarheten för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi ska minska deras utanförskap genom att ge den enskilde verktyg som stärker deras självförtroende vilket också bidrar till den framtida arbetskraftsförsörjningen. Metodutveckling i omställningsprocessen Sökande: Competencia Utveckling AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med förprojektet är att undersöka behov och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att få personer med tidsbegränsad sjukersättning mer anställningsbara och öka möjligheten till arbete och egen försörjning. Redo för jobb? Sökande: Samhall AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Carina Pettersson, Projektbeskrivning: Förstudien ska leda fram till att kriterier och en arbetsordning skapas för att göra bedömningar av funktionshindrade ungdomars arbetsförmåga för att därigenom bättre kunna fånga upp den individuella arbetsförmågan och minska antalet beslut om aktivitetsersättning. Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Peter Berglund, Projektbeskrivning: har två huvudsyften. Öka effekten av arbetsmarknadsåtgärder för ungdom/unga vuxna i åldersgruppen Kvalificerad utvärdering av projektet för att få tillstånd en diskussion på strategisk nivå där fokus är långsiktiga och effektiva arbetsmarknadsåtgärder för projektets målgrupp. Rörlighet genom samverkan Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann Sofie Gustafsson, Projektbeskrivning: Syfte är att skapa en gemensam resursbank bestående av fasta arbetsträningsplatser som leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, och bidrar till snabb återgång i arbete. Målgrupp är alla helt eller delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

3 Sidan 3 De 4 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Utbildning för SLAO och vissa medlemsföretag Sökande: SLAO - Svenska Liftanläggningars organisation EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lennart Stålberg, Projektbeskrivning: I projektet genomförs utbildningar för de som deltog i en tidigare förprojektering. Utöver SLAO deltar Totalskidskolan i Åre samt klubbarna Skönviksalliansen och Bjästabacken. Projektet pågår till halvårsskiftet 2011 och får 51 deltagare, varav 16 kvinnor. KompetensUtveckling TOOLS Sökande: AB Knut Sehlins Ind. varuhus AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Marie Sehlin, Projektbeskrivning: Företagen står inför en snabbare teknikutveckling samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare på en vikande marknad. Att ha en personalstyrka som är i framkant kompetensmässigt är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att säkra verksamheterna och anställningarna GFFs Reg. Socialfondsprojekt Genomförande, Mellersta Norrland Sökande: Grafiska företagens Service AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Johansson, Projektbeskrivning: Vi vill med det här projektet tillföra resurser som gör att företagen i högre grad kan prioritera kompetensutveckling, ett område som varit eftersatt, mycket på grund av en låg lönsamhet. Vi vill också öka delaktigheten på ett sådant sätt att medarbetarnas kompetens bättre tas tillvara. FAVI Kompetensförsörjning Genomförande Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Fredrik Söderlund, Projektbeskrivning: FAVI inom Sundsvalls kommun har genomfört en förprojektering som visar på ett kompetensutvecklingsbehov med anledning av de förändrade arbetsuppgifterna som den förändrade målgruppen medför. Föreliggande projekt vill svara upp mot det behovet.

4 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Sidan 4 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: Förstudien avser en kartläggning av hur träföretagen i Mellersta Norrland kan trygga bemanningen med kompetent personal. Den bärande tanken bakom projektet är att hög kompetens hos personalen är en framgångsfaktor. Högre kompetens förmodas höja produkters förädlingsgrad, ge effektivare resursanvändning och resultera i nya företag Genusperspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling, en kartläggning. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: förstudien ska utreda hur träindustrin i Mellersta Norrland kan bli öppnare för kvinnor och invandrare, grupper som idag är underrepresenterade bland såväl ägare, företagsledare och anställda. Genom att få in dessa grupper kan framtida arbetskraftförsörjning underlättas, nya produkter skapas och ny marknader öppnas. Intresset är särskilt angeläget med tanke på den stundande generationsväxlingen i träföretagen Digi Daily Sökande: Riksarkivet Mediakonverteringscentrum (MKC) EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anders Udd, Projektbeskrivning: Kungliga biblioteket, KB, önskar ett samarbete med MKC i Fränsta och Arkivlänet i Västernorrland kring metodutvecklings- och testverksamhet. MKC bedömer att det finns goda förhoppningar om en fortsatt storskalig digitalisering av tidningar efter det att det ansökta (EU-) utvecklingsprojektet är genomfört. Utveckling av metoder och processer för digitalisering och texttolkning av stora mängder dagstidningar ska utföras i projektet. Projektet ska också stimulera FoU och nätverksutveckling i anslutning till tilltänkt aktuell och framtida produktion. MidRisk Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna Olofsson, Projektbeskrivning: skapa ett kompetenscentrum för forskning och samverkan med näringsliv och offentlig sektor vad gäller risk- och krishantering. Verksamheten organiseras som en centrumbildning vid Mittuniversitetet vilket innebär att den kan dra nytta av en god forskarmiljö och etablerad forskning som redan bedrivs vid universitetet. Samarbetet med SSR (Safety and Rescue Region) innebär att de utåtriktade aktiviteter

5 som kommer att bedrivas, samt all forskning och utbildning, inriktas mot frågor som är relevanta för klustret. Sidan 5 Högteknologisk och företagsnära produktutveckling inom outdoorbranschen Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Reza Ebrahimzadeh, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft för företag inom den textila outdoorbranschen. Bl a genom att en virtuell och fysisk miljö för textila outdoorprodukter där möjligheter skapas för att bygga upp en central resurs för testning av material och produkter i verklig och virtuell laboratoriemiljö. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Investeringar för tillväxt i turismnäringen i Klövsjö/Katrina Sökande: Bergs kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Brittinger Stein Öhrnell, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att utveckla turismen i Klövsjö- Storhognaområdet. Därför måste man skapa en effektiv och miljövänlig rening av avloppsvattnet från området för att möjliggöra en utökning av boendet i området samtidigt som man minskar miljöpåverkan i den värdefulla fjällnaturen. Förstudie "Härjedalspaketet - trafikeringslösningar för fjällturismen" Sökande: Vägverket Region Mitt EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Gudrun Lindberg, Projektbeskrivning: I denna förstudie ska ett helhetsgrepp tas på trafiken i Härjedalsfjällen, i synnerhet de stråk som är flitigast använda av turisterna. I samarbete med berörda kommuner och besöksnäring ska insatser prioriteras och lösningar sökas. Nordeuropas första 1970-tals miljö Sökande: Jamtli EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Henrik Zipsane, Projektbeskrivning: att fortsätta utveckla Jamtli genom att bygga upp en 1970-tals miljö som ska attrahera fler besökare till regionen och bidra till att skapa arbetstillfällen. Utveckling av Östberget Sökande: Östersunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Liselotte Johansson, Projektbeskrivning: ett investeringsprojekt som innebär att bygga nya nedfarter vid Ladängen, bygga lift, belysning, investera i ett snötillverkningssystem samt bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken. Anläggningen kommer att anpassas för alla åldrar

6 och målgrupper och kommer särskilt att ta hänsyn till barnfamiljers behov. Genom att skidbackarna byggs ihop breddas anläggningens utbud. Sidan 6 Åtgärd: 1.4 Entreprenörskap och företagande Ägarskiften i företag i Västernorrlands län Sökande: Handelskammaren Mittsverige Service AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Stig Ömalm, Projektbeskrivning: Många företag riskerar att läggas ned då den eller dom som drivit företaget planerar att pensionera sig. Detta beror på att det är svårt att hitta rätt köpare till företaget som har både har tillräcklig kunskap och kompetens att driva verksamheten vidare in i framtiden. Detta projekt riktar in sig på att underlätta ägarbyten av detta slag, antingen detta sker mellan generationer inom samma ägarfamilj eller med en för de gamla ägarna helt utomstående part. Åtgärd 1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ökat utbud Strategisk utveckling via spillvärme i Ånge kommun Sökande: Ånge kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Jan Rylander Projektbeskrivning: Ånge kommun har beslutat att bygga en ledning mellan Alby (Eka Chemicals) och Ånge för tillvaratagandet av spillvärme som fjärrvärme. Detta projekt går ut på att extrautrusta denna fjärrvärmeledning med s.k. energiuttag utefter sträckningen och bygga upp och koppla in en av spillvärme uppvärmd konstgräsplan. Energiuttagen skulle kunna förse framtida industrier med energi, och en uppvärmd konstgräsplan skulle innebära en säsong jämförbar med den i södra delen av landet. Åtgärd: 1.7 Energi - och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Centrum Bioraffinaderi Sökande: Processum Biorefinery Initiative AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Clas Engström, Projektbeskrivning: Projektet avser en förstärkning av de kemitekniska företagen som finns koncentrerade kring Örnsköldsvik genom att utveckla ett bioraffinaderi bestående av ett antal pilotanläggningar. I dessa kan idéer testas på nära fullskalenivå för nya produkter och processer. Utgångspunkten är förädling av skogsråvara och energigrödor.

7 Sidan 7 Åtgärd: 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Informationsteknisk infrastruktur för näringslivet och samhälle - investeringar och tillämpningar. Sökande: ServaNet AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Sjöqvist, Projektbeskrivning: Projektets mål är att främja näringslivets och det övriga samhällets utveckling genom att bygga ut den informationstekniska infrastrukturen, informera om bredbandsinfrastrukturens möjligheter samt bygga redundanta nät för att höja säkerheten. Detta skall ske i landsbygd och glesbygd men även andra platser i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Bredband i världsarvet Sökande: Media Teknik AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Tomas Jansson, Projektbeskrivning: att stärka företagarnas, boendes och besökares förutsättningar i Nordingrå halvön/ulvön genom att bygga ut bredbandskapaciteten, så att det skapas en IT-infrastruktur som svarar mot de behov som företag, verksamheter och besökare kan förväntas ha idag och de närmaste åren. Åtgärd: 2.3 Information om regionen och utveckling av dess miljö. Livet på landet - Projekt för ökad inflyttning, ny-företagande och hållbar framtid på landsbygden i norrlands inland. Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Inez Wiberg, Projektbeskrivning: huvudsakligt syfte att öka inflyttningen och företagsetableringen till Strömsunds kommun genom att marknadsföra de möjligheter kommunen har att erbjuda till bland annat målgruppen potentiella emigranter i Holland, Tyskland och Danmark som har, eller planerar att starta, eget företag. Kommunen kan erbjuda det som är en bristvara för befolkningen i tätbefolkade länder vacker orörd natur samt bra och billigt boende.

8 Följande 4 projekt inom Regionalfonden prioriterades inte: Sidan 8 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Nationellt Utvecklingscentrum för handikappidrott i MittSverige - Vinteridrott, Sportteknologi och funktionsnedsättning Sökande: Jämtland-Härjedalen Handikappidrotts - förbund EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Sven Bertil Bengtsson, Projektbeskrivning: att dra nytta av regionens befintliga strukturer och stödfunktioner för prestationsidrott för integrering av handikappidrotten och därigenom etablera regionen och Mittuniversitetet som handikappidrottens utvecklingscentrum för vinteridrott/programmet. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Referensmiljöer för framtidens produkter Sökande: Jämtlands läns landsting, Jegrelius - institutet för tillämpad Grön kemi. EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Erik Noaksson, Projektbeskrivning: att stimulera samarbete mellan miljöföretag för att de ska kunna kommunicera sina produkter på ett effektivt sätt. Detta görs genom att relevanta företag väljs ut att delta i ett nätverk där de får experthjälp att utveckla företaget och dess produkter. Av dessa företag får några ställa ut produkter i Jämtlands läns landstings lokaler så att det går att se hur de fungerar i skarpt läge Åtgärd 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Bredband i Örnsköldsviks kommun 1.0 (BÖK 1.0) Sökande: Övik Energi AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Håkan Häggblad, Projektbeskrivning: Projektets mål är att skapa förutsättningar för företagande och boende i Örnsköldsviks kommun. Detta har man tänkt göra genom att bygga ett öppet och operatörsneutralt bredbandsnät i de delar av kommunen som inte kan förses av de privata marknadskrafterna. Bredband Strömsund och Bräcke Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Daniel Perfect, Projektbeskrivning: Föreliggande ansökan avser en förstudie som ska utmynna i en nulägesanalys av bredbandskapaciteten i Strömsunds och Bräcke kommun. Informationen ska hämtas från allmänheten, näringslivet och offentliga sektorn inkl. sjukvården. Nulägesanalysen ska tjäna som beslutsunderlag för hur bredbandsutbyggnaden ska genomföras i kommunerna.

46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland

46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland Sidan 1 Pressmeddelande 2010-05-05 46 miljoner till kompetensutveckling och minskat utanförskap i Mellersta Norrland Vid gårdagens sammanträde har strukturfondspartnerskapet prioriterat 13 projekt i Europeiska

Läs mer

Pressmeddelande 2011-05-19

Pressmeddelande 2011-05-19 Sidan 1 Pressmeddelande 2011-05-19 270 miljoner till jobb och utveckling i 16,5 miljoner till Jamtli! Vid dagens sammanträde prioriterade strukturfondspartnerskapet 13 projekt i Europeiska Socialfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Mål 2, Mellersta Norrland

Strukturfondspartnerskapet Mål 2, Mellersta Norrland Sidan 1 Strukturfondspartnerskapet Mål 2, Mellersta Norrland De 9 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Assistanslotsen, genomförande Sökande: AssistansLotsen

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Regionalfonden. Magnus Karlsson

Regionalfonden. Magnus Karlsson Regionalfonden Magnus Karlsson 20151030 Regionalfonden Projektägare Ansökan Medfinansiär Medfin intyg Tillväxtverket Handläggning Beslut Länsstyrelse/ Regionförbund Yttrande Strukturfondspartnerskap Till

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Sidan 2 (7) BILAGA: De 5 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, förprojektering Skogsstyrelsen i omvandling Sökande:

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Näringslivsutveckling Syfte utveckla innovativa miljöer främja entreprenörskap

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2013

Ranking av företagsklimatet 2013 Ranking av företagsklimatet 2013 Ett bra företagsklimat Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar jobb,

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland Energikontor Värmland Olof Edén, Projektledare Regionalt kunskapscentrum för energifrågor Vi arbetar på Energikontoret Dag Hallén verksamhetsledare Pia Gustavsson informatör Siv Jansson projektledare Olof

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer