De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta City - ett lärande köpcentrum Sökande: Aktivitetsföreningen staden på landet EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna-Lena Wessén, Projektbeskrivning: Syftet är att stärka de enskilda individerna och skapa ett långsiktigt lärande. Det görs genom kompetenshöjande insatser som riktar sig till en majoritet deltidsarbetande varav de flesta är kvinnor och många är unga. Utbildningsnivån är mycket låg. Butik och restaurang är i en utsatt situation. KRAFT Sökande: Jämtland Härjedalens idrottsförbund EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Åsa Eklund, Projektbeskrivning: Syftet är att utveckla och testa en ny modell för effektiv kompetensutveckling inom hälsofrämjande arbete i pedagogisk miljö. Genom kompetensutveckling av pedagogisk personal ska ohälsan minskas hos målgruppen och deras kunskaper stärkas så de står bättre rustade inför arbetsmarknadens ökade krav. Motivation, praktiskt lärande och lärmiljö II Sökande: Timrå kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann-Christin Isaksson, Projektbeskrivning: Skolan står inför ständigt förändringstryck från samhället, arbetsmarknaden och minskande elevantal. Trycket tar dramatiska former. Beredskap för förändring utvecklas hos ledare och medarbetare och ger ett hållbart förändringsarbete med betoning på de lägst utbildade. Ett unikt koncept. Kompetensutveckling i småföretag Sökande: Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och deras anställda Kompetensutveckling ska göra företagen mer konkurrenskraftiga och lönsamma vilket ger förutsättningar för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

2 Sidan 2 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, förprojektering Oasen Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Thorbjörn Persson, Projektbeskrivning: Målsättningen är att öka ungdomars drivkraft samt öka anställningsbarheten för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi ska minska deras utanförskap genom att ge den enskilde verktyg som stärker deras självförtroende vilket också bidrar till den framtida arbetskraftsförsörjningen. Metodutveckling i omställningsprocessen Sökande: Competencia Utveckling AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med förprojektet är att undersöka behov och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att få personer med tidsbegränsad sjukersättning mer anställningsbara och öka möjligheten till arbete och egen försörjning. Redo för jobb? Sökande: Samhall AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Carina Pettersson, Projektbeskrivning: Förstudien ska leda fram till att kriterier och en arbetsordning skapas för att göra bedömningar av funktionshindrade ungdomars arbetsförmåga för att därigenom bättre kunna fånga upp den individuella arbetsförmågan och minska antalet beslut om aktivitetsersättning. Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Peter Berglund, Projektbeskrivning: har två huvudsyften. Öka effekten av arbetsmarknadsåtgärder för ungdom/unga vuxna i åldersgruppen Kvalificerad utvärdering av projektet för att få tillstånd en diskussion på strategisk nivå där fokus är långsiktiga och effektiva arbetsmarknadsåtgärder för projektets målgrupp. Rörlighet genom samverkan Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann Sofie Gustafsson, Projektbeskrivning: Syfte är att skapa en gemensam resursbank bestående av fasta arbetsträningsplatser som leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, och bidrar till snabb återgång i arbete. Målgrupp är alla helt eller delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

3 Sidan 3 De 4 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Utbildning för SLAO och vissa medlemsföretag Sökande: SLAO - Svenska Liftanläggningars organisation EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lennart Stålberg, Projektbeskrivning: I projektet genomförs utbildningar för de som deltog i en tidigare förprojektering. Utöver SLAO deltar Totalskidskolan i Åre samt klubbarna Skönviksalliansen och Bjästabacken. Projektet pågår till halvårsskiftet 2011 och får 51 deltagare, varav 16 kvinnor. KompetensUtveckling TOOLS Sökande: AB Knut Sehlins Ind. varuhus AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Marie Sehlin, Projektbeskrivning: Företagen står inför en snabbare teknikutveckling samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare på en vikande marknad. Att ha en personalstyrka som är i framkant kompetensmässigt är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att säkra verksamheterna och anställningarna GFFs Reg. Socialfondsprojekt Genomförande, Mellersta Norrland Sökande: Grafiska företagens Service AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Johansson, Projektbeskrivning: Vi vill med det här projektet tillföra resurser som gör att företagen i högre grad kan prioritera kompetensutveckling, ett område som varit eftersatt, mycket på grund av en låg lönsamhet. Vi vill också öka delaktigheten på ett sådant sätt att medarbetarnas kompetens bättre tas tillvara. FAVI Kompetensförsörjning Genomförande Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Fredrik Söderlund, Projektbeskrivning: FAVI inom Sundsvalls kommun har genomfört en förprojektering som visar på ett kompetensutvecklingsbehov med anledning av de förändrade arbetsuppgifterna som den förändrade målgruppen medför. Föreliggande projekt vill svara upp mot det behovet.

4 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Sidan 4 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: Förstudien avser en kartläggning av hur träföretagen i Mellersta Norrland kan trygga bemanningen med kompetent personal. Den bärande tanken bakom projektet är att hög kompetens hos personalen är en framgångsfaktor. Högre kompetens förmodas höja produkters förädlingsgrad, ge effektivare resursanvändning och resultera i nya företag Genusperspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling, en kartläggning. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: förstudien ska utreda hur träindustrin i Mellersta Norrland kan bli öppnare för kvinnor och invandrare, grupper som idag är underrepresenterade bland såväl ägare, företagsledare och anställda. Genom att få in dessa grupper kan framtida arbetskraftförsörjning underlättas, nya produkter skapas och ny marknader öppnas. Intresset är särskilt angeläget med tanke på den stundande generationsväxlingen i träföretagen Digi Daily Sökande: Riksarkivet Mediakonverteringscentrum (MKC) EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anders Udd, Projektbeskrivning: Kungliga biblioteket, KB, önskar ett samarbete med MKC i Fränsta och Arkivlänet i Västernorrland kring metodutvecklings- och testverksamhet. MKC bedömer att det finns goda förhoppningar om en fortsatt storskalig digitalisering av tidningar efter det att det ansökta (EU-) utvecklingsprojektet är genomfört. Utveckling av metoder och processer för digitalisering och texttolkning av stora mängder dagstidningar ska utföras i projektet. Projektet ska också stimulera FoU och nätverksutveckling i anslutning till tilltänkt aktuell och framtida produktion. MidRisk Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna Olofsson, Projektbeskrivning: skapa ett kompetenscentrum för forskning och samverkan med näringsliv och offentlig sektor vad gäller risk- och krishantering. Verksamheten organiseras som en centrumbildning vid Mittuniversitetet vilket innebär att den kan dra nytta av en god forskarmiljö och etablerad forskning som redan bedrivs vid universitetet. Samarbetet med SSR (Safety and Rescue Region) innebär att de utåtriktade aktiviteter

5 som kommer att bedrivas, samt all forskning och utbildning, inriktas mot frågor som är relevanta för klustret. Sidan 5 Högteknologisk och företagsnära produktutveckling inom outdoorbranschen Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Reza Ebrahimzadeh, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft för företag inom den textila outdoorbranschen. Bl a genom att en virtuell och fysisk miljö för textila outdoorprodukter där möjligheter skapas för att bygga upp en central resurs för testning av material och produkter i verklig och virtuell laboratoriemiljö. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Investeringar för tillväxt i turismnäringen i Klövsjö/Katrina Sökande: Bergs kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Brittinger Stein Öhrnell, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att utveckla turismen i Klövsjö- Storhognaområdet. Därför måste man skapa en effektiv och miljövänlig rening av avloppsvattnet från området för att möjliggöra en utökning av boendet i området samtidigt som man minskar miljöpåverkan i den värdefulla fjällnaturen. Förstudie "Härjedalspaketet - trafikeringslösningar för fjällturismen" Sökande: Vägverket Region Mitt EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Gudrun Lindberg, Projektbeskrivning: I denna förstudie ska ett helhetsgrepp tas på trafiken i Härjedalsfjällen, i synnerhet de stråk som är flitigast använda av turisterna. I samarbete med berörda kommuner och besöksnäring ska insatser prioriteras och lösningar sökas. Nordeuropas första 1970-tals miljö Sökande: Jamtli EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Henrik Zipsane, Projektbeskrivning: att fortsätta utveckla Jamtli genom att bygga upp en 1970-tals miljö som ska attrahera fler besökare till regionen och bidra till att skapa arbetstillfällen. Utveckling av Östberget Sökande: Östersunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Liselotte Johansson, Projektbeskrivning: ett investeringsprojekt som innebär att bygga nya nedfarter vid Ladängen, bygga lift, belysning, investera i ett snötillverkningssystem samt bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken. Anläggningen kommer att anpassas för alla åldrar

6 och målgrupper och kommer särskilt att ta hänsyn till barnfamiljers behov. Genom att skidbackarna byggs ihop breddas anläggningens utbud. Sidan 6 Åtgärd: 1.4 Entreprenörskap och företagande Ägarskiften i företag i Västernorrlands län Sökande: Handelskammaren Mittsverige Service AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Stig Ömalm, Projektbeskrivning: Många företag riskerar att läggas ned då den eller dom som drivit företaget planerar att pensionera sig. Detta beror på att det är svårt att hitta rätt köpare till företaget som har både har tillräcklig kunskap och kompetens att driva verksamheten vidare in i framtiden. Detta projekt riktar in sig på att underlätta ägarbyten av detta slag, antingen detta sker mellan generationer inom samma ägarfamilj eller med en för de gamla ägarna helt utomstående part. Åtgärd 1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ökat utbud Strategisk utveckling via spillvärme i Ånge kommun Sökande: Ånge kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Jan Rylander Projektbeskrivning: Ånge kommun har beslutat att bygga en ledning mellan Alby (Eka Chemicals) och Ånge för tillvaratagandet av spillvärme som fjärrvärme. Detta projekt går ut på att extrautrusta denna fjärrvärmeledning med s.k. energiuttag utefter sträckningen och bygga upp och koppla in en av spillvärme uppvärmd konstgräsplan. Energiuttagen skulle kunna förse framtida industrier med energi, och en uppvärmd konstgräsplan skulle innebära en säsong jämförbar med den i södra delen av landet. Åtgärd: 1.7 Energi - och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Centrum Bioraffinaderi Sökande: Processum Biorefinery Initiative AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Clas Engström, Projektbeskrivning: Projektet avser en förstärkning av de kemitekniska företagen som finns koncentrerade kring Örnsköldsvik genom att utveckla ett bioraffinaderi bestående av ett antal pilotanläggningar. I dessa kan idéer testas på nära fullskalenivå för nya produkter och processer. Utgångspunkten är förädling av skogsråvara och energigrödor.

7 Sidan 7 Åtgärd: 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Informationsteknisk infrastruktur för näringslivet och samhälle - investeringar och tillämpningar. Sökande: ServaNet AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Sjöqvist, Projektbeskrivning: Projektets mål är att främja näringslivets och det övriga samhällets utveckling genom att bygga ut den informationstekniska infrastrukturen, informera om bredbandsinfrastrukturens möjligheter samt bygga redundanta nät för att höja säkerheten. Detta skall ske i landsbygd och glesbygd men även andra platser i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Bredband i världsarvet Sökande: Media Teknik AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Tomas Jansson, Projektbeskrivning: att stärka företagarnas, boendes och besökares förutsättningar i Nordingrå halvön/ulvön genom att bygga ut bredbandskapaciteten, så att det skapas en IT-infrastruktur som svarar mot de behov som företag, verksamheter och besökare kan förväntas ha idag och de närmaste åren. Åtgärd: 2.3 Information om regionen och utveckling av dess miljö. Livet på landet - Projekt för ökad inflyttning, ny-företagande och hållbar framtid på landsbygden i norrlands inland. Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Inez Wiberg, Projektbeskrivning: huvudsakligt syfte att öka inflyttningen och företagsetableringen till Strömsunds kommun genom att marknadsföra de möjligheter kommunen har att erbjuda till bland annat målgruppen potentiella emigranter i Holland, Tyskland och Danmark som har, eller planerar att starta, eget företag. Kommunen kan erbjuda det som är en bristvara för befolkningen i tätbefolkade länder vacker orörd natur samt bra och billigt boende.

8 Följande 4 projekt inom Regionalfonden prioriterades inte: Sidan 8 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Nationellt Utvecklingscentrum för handikappidrott i MittSverige - Vinteridrott, Sportteknologi och funktionsnedsättning Sökande: Jämtland-Härjedalen Handikappidrotts - förbund EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Sven Bertil Bengtsson, Projektbeskrivning: att dra nytta av regionens befintliga strukturer och stödfunktioner för prestationsidrott för integrering av handikappidrotten och därigenom etablera regionen och Mittuniversitetet som handikappidrottens utvecklingscentrum för vinteridrott/programmet. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Referensmiljöer för framtidens produkter Sökande: Jämtlands läns landsting, Jegrelius - institutet för tillämpad Grön kemi. EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Erik Noaksson, Projektbeskrivning: att stimulera samarbete mellan miljöföretag för att de ska kunna kommunicera sina produkter på ett effektivt sätt. Detta görs genom att relevanta företag väljs ut att delta i ett nätverk där de får experthjälp att utveckla företaget och dess produkter. Av dessa företag får några ställa ut produkter i Jämtlands läns landstings lokaler så att det går att se hur de fungerar i skarpt läge Åtgärd 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Bredband i Örnsköldsviks kommun 1.0 (BÖK 1.0) Sökande: Övik Energi AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Håkan Häggblad, Projektbeskrivning: Projektets mål är att skapa förutsättningar för företagande och boende i Örnsköldsviks kommun. Detta har man tänkt göra genom att bygga ett öppet och operatörsneutralt bredbandsnät i de delar av kommunen som inte kan förses av de privata marknadskrafterna. Bredband Strömsund och Bräcke Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Daniel Perfect, Projektbeskrivning: Föreliggande ansökan avser en förstudie som ska utmynna i en nulägesanalys av bredbandskapaciteten i Strömsunds och Bräcke kommun. Informationen ska hämtas från allmänheten, näringslivet och offentliga sektorn inkl. sjukvården. Nulägesanalysen ska tjäna som beslutsunderlag för hur bredbandsutbyggnaden ska genomföras i kommunerna.

De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Assistanslotsen, genomförande Sökande: AssistansLotsen

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se 2011-05-30 2011-05-30 Jämtlands län jämfört med Danmark Jämtlands län fakta: Total yta 49 443 km² Invånarantal 126 946 Vindkraftsverk i drift ca 100 Jämtlands län Danmark fakta: Total yta 43 094 km² Invånarantal

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It:s roll för samhällsutvecklingen För att koppla samman projektet Tillgänglighet till Hållbar IT i ett högre sammanhang

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Remissvar från Uminova Innovation AB, avseende Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län 2014-2020,

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Bilaga 1 SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Genusperspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling, en kartläggning 2009-12-15 2010-08-31, Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer