De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är:"

Transkript

1 Sidan 1 Bilaga Justerad och reviderad De projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Birsta City - ett lärande köpcentrum Sökande: Aktivitetsföreningen staden på landet EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna-Lena Wessén, Projektbeskrivning: Syftet är att stärka de enskilda individerna och skapa ett långsiktigt lärande. Det görs genom kompetenshöjande insatser som riktar sig till en majoritet deltidsarbetande varav de flesta är kvinnor och många är unga. Utbildningsnivån är mycket låg. Butik och restaurang är i en utsatt situation. KRAFT Sökande: Jämtland Härjedalens idrottsförbund EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Åsa Eklund, Projektbeskrivning: Syftet är att utveckla och testa en ny modell för effektiv kompetensutveckling inom hälsofrämjande arbete i pedagogisk miljö. Genom kompetensutveckling av pedagogisk personal ska ohälsan minskas hos målgruppen och deras kunskaper stärkas så de står bättre rustade inför arbetsmarknadens ökade krav. Motivation, praktiskt lärande och lärmiljö II Sökande: Timrå kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann-Christin Isaksson, Projektbeskrivning: Skolan står inför ständigt förändringstryck från samhället, arbetsmarknaden och minskande elevantal. Trycket tar dramatiska former. Beredskap för förändring utvecklas hos ledare och medarbetare och ger ett hållbart förändringsarbete med betoning på de lägst utbildade. Ett unikt koncept. Kompetensutveckling i småföretag Sökande: Samhällsbyggarna EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och deras anställda Kompetensutveckling ska göra företagen mer konkurrenskraftiga och lönsamma vilket ger förutsättningar för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

2 Sidan 2 Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, förprojektering Oasen Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Thorbjörn Persson, Projektbeskrivning: Målsättningen är att öka ungdomars drivkraft samt öka anställningsbarheten för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi ska minska deras utanförskap genom att ge den enskilde verktyg som stärker deras självförtroende vilket också bidrar till den framtida arbetskraftsförsörjningen. Metodutveckling i omställningsprocessen Sökande: Competencia Utveckling AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lena Schmidt, Projektbeskrivning: Syftet med förprojektet är att undersöka behov och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att få personer med tidsbegränsad sjukersättning mer anställningsbara och öka möjligheten till arbete och egen försörjning. Redo för jobb? Sökande: Samhall AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Carina Pettersson, Projektbeskrivning: Förstudien ska leda fram till att kriterier och en arbetsordning skapas för att göra bedömningar av funktionshindrade ungdomars arbetsförmåga för att därigenom bättre kunna fånga upp den individuella arbetsförmågan och minska antalet beslut om aktivitetsersättning. Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud, genomförandeprojekt Sökande: Sollefteå kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Peter Berglund, Projektbeskrivning: har två huvudsyften. Öka effekten av arbetsmarknadsåtgärder för ungdom/unga vuxna i åldersgruppen Kvalificerad utvärdering av projektet för att få tillstånd en diskussion på strategisk nivå där fokus är långsiktiga och effektiva arbetsmarknadsåtgärder för projektets målgrupp. Rörlighet genom samverkan Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Ann Sofie Gustafsson, Projektbeskrivning: Syfte är att skapa en gemensam resursbank bestående av fasta arbetsträningsplatser som leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, och bidrar till snabb återgång i arbete. Målgrupp är alla helt eller delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

3 Sidan 3 De 4 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att inte prioritera inom ESF, Sociala fonden är: Programområde 1 Kompetensförsörjning, genomförandeprojekt Utbildning för SLAO och vissa medlemsföretag Sökande: SLAO - Svenska Liftanläggningars organisation EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Lennart Stålberg, Projektbeskrivning: I projektet genomförs utbildningar för de som deltog i en tidigare förprojektering. Utöver SLAO deltar Totalskidskolan i Åre samt klubbarna Skönviksalliansen och Bjästabacken. Projektet pågår till halvårsskiftet 2011 och får 51 deltagare, varav 16 kvinnor. KompetensUtveckling TOOLS Sökande: AB Knut Sehlins Ind. varuhus AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Marie Sehlin, Projektbeskrivning: Företagen står inför en snabbare teknikutveckling samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare på en vikande marknad. Att ha en personalstyrka som är i framkant kompetensmässigt är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att säkra verksamheterna och anställningarna GFFs Reg. Socialfondsprojekt Genomförande, Mellersta Norrland Sökande: Grafiska företagens Service AB EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Johansson, Projektbeskrivning: Vi vill med det här projektet tillföra resurser som gör att företagen i högre grad kan prioritera kompetensutveckling, ett område som varit eftersatt, mycket på grund av en låg lönsamhet. Vi vill också öka delaktigheten på ett sådant sätt att medarbetarnas kompetens bättre tas tillvara. FAVI Kompetensförsörjning Genomförande Sökande: Sundsvalls kommun EU-stöd inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Fredrik Söderlund, Projektbeskrivning: FAVI inom Sundsvalls kommun har genomfört en förprojektering som visar på ett kompetensutvecklingsbehov med anledning av de förändrade arbetsuppgifterna som den förändrade målgruppen medför. Föreliggande projekt vill svara upp mot det behovet.

4 De 15 projekt som strukturfondspartnerskapet valt att prioritera inom ERUF, Regionala fonden är: Sidan 4 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: Förstudien avser en kartläggning av hur träföretagen i Mellersta Norrland kan trygga bemanningen med kompetent personal. Den bärande tanken bakom projektet är att hög kompetens hos personalen är en framgångsfaktor. Högre kompetens förmodas höja produkters förädlingsgrad, ge effektivare resursanvändning och resultera i nya företag Genusperspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling, en kartläggning. Sökande: Ywood ekonomisk förening EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Agneta Ingvarsson, Projektbeskrivning: förstudien ska utreda hur träindustrin i Mellersta Norrland kan bli öppnare för kvinnor och invandrare, grupper som idag är underrepresenterade bland såväl ägare, företagsledare och anställda. Genom att få in dessa grupper kan framtida arbetskraftförsörjning underlättas, nya produkter skapas och ny marknader öppnas. Intresset är särskilt angeläget med tanke på den stundande generationsväxlingen i träföretagen Digi Daily Sökande: Riksarkivet Mediakonverteringscentrum (MKC) EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anders Udd, Projektbeskrivning: Kungliga biblioteket, KB, önskar ett samarbete med MKC i Fränsta och Arkivlänet i Västernorrland kring metodutvecklings- och testverksamhet. MKC bedömer att det finns goda förhoppningar om en fortsatt storskalig digitalisering av tidningar efter det att det ansökta (EU-) utvecklingsprojektet är genomfört. Utveckling av metoder och processer för digitalisering och texttolkning av stora mängder dagstidningar ska utföras i projektet. Projektet ska också stimulera FoU och nätverksutveckling i anslutning till tilltänkt aktuell och framtida produktion. MidRisk Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Anna Olofsson, Projektbeskrivning: skapa ett kompetenscentrum för forskning och samverkan med näringsliv och offentlig sektor vad gäller risk- och krishantering. Verksamheten organiseras som en centrumbildning vid Mittuniversitetet vilket innebär att den kan dra nytta av en god forskarmiljö och etablerad forskning som redan bedrivs vid universitetet. Samarbetet med SSR (Safety and Rescue Region) innebär att de utåtriktade aktiviteter

5 som kommer att bedrivas, samt all forskning och utbildning, inriktas mot frågor som är relevanta för klustret. Sidan 5 Högteknologisk och företagsnära produktutveckling inom outdoorbranschen Sökande: Mittuniversitetet EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Reza Ebrahimzadeh, Projektbeskrivning: Projektet syftar till att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft för företag inom den textila outdoorbranschen. Bl a genom att en virtuell och fysisk miljö för textila outdoorprodukter där möjligheter skapas för att bygga upp en central resurs för testning av material och produkter i verklig och virtuell laboratoriemiljö. Åtgärd: 1.3 Turism - Upplevelser Investeringar för tillväxt i turismnäringen i Klövsjö/Katrina Sökande: Bergs kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Brittinger Stein Öhrnell, Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att utveckla turismen i Klövsjö- Storhognaområdet. Därför måste man skapa en effektiv och miljövänlig rening av avloppsvattnet från området för att möjliggöra en utökning av boendet i området samtidigt som man minskar miljöpåverkan i den värdefulla fjällnaturen. Förstudie "Härjedalspaketet - trafikeringslösningar för fjällturismen" Sökande: Vägverket Region Mitt EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Gudrun Lindberg, Projektbeskrivning: I denna förstudie ska ett helhetsgrepp tas på trafiken i Härjedalsfjällen, i synnerhet de stråk som är flitigast använda av turisterna. I samarbete med berörda kommuner och besöksnäring ska insatser prioriteras och lösningar sökas. Nordeuropas första 1970-tals miljö Sökande: Jamtli EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Henrik Zipsane, Projektbeskrivning: att fortsätta utveckla Jamtli genom att bygga upp en 1970-tals miljö som ska attrahera fler besökare till regionen och bidra till att skapa arbetstillfällen. Utveckling av Östberget Sökande: Östersunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Liselotte Johansson, Projektbeskrivning: ett investeringsprojekt som innebär att bygga nya nedfarter vid Ladängen, bygga lift, belysning, investera i ett snötillverkningssystem samt bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken. Anläggningen kommer att anpassas för alla åldrar

6 och målgrupper och kommer särskilt att ta hänsyn till barnfamiljers behov. Genom att skidbackarna byggs ihop breddas anläggningens utbud. Sidan 6 Åtgärd: 1.4 Entreprenörskap och företagande Ägarskiften i företag i Västernorrlands län Sökande: Handelskammaren Mittsverige Service AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Stig Ömalm, Projektbeskrivning: Många företag riskerar att läggas ned då den eller dom som drivit företaget planerar att pensionera sig. Detta beror på att det är svårt att hitta rätt köpare till företaget som har både har tillräcklig kunskap och kompetens att driva verksamheten vidare in i framtiden. Detta projekt riktar in sig på att underlätta ägarbyten av detta slag, antingen detta sker mellan generationer inom samma ägarfamilj eller med en för de gamla ägarna helt utomstående part. Åtgärd 1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ökat utbud Strategisk utveckling via spillvärme i Ånge kommun Sökande: Ånge kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Jan Rylander Projektbeskrivning: Ånge kommun har beslutat att bygga en ledning mellan Alby (Eka Chemicals) och Ånge för tillvaratagandet av spillvärme som fjärrvärme. Detta projekt går ut på att extrautrusta denna fjärrvärmeledning med s.k. energiuttag utefter sträckningen och bygga upp och koppla in en av spillvärme uppvärmd konstgräsplan. Energiuttagen skulle kunna förse framtida industrier med energi, och en uppvärmd konstgräsplan skulle innebära en säsong jämförbar med den i södra delen av landet. Åtgärd: 1.7 Energi - och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Centrum Bioraffinaderi Sökande: Processum Biorefinery Initiative AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Clas Engström, Projektbeskrivning: Projektet avser en förstärkning av de kemitekniska företagen som finns koncentrerade kring Örnsköldsvik genom att utveckla ett bioraffinaderi bestående av ett antal pilotanläggningar. I dessa kan idéer testas på nära fullskalenivå för nya produkter och processer. Utgångspunkten är förädling av skogsråvara och energigrödor.

7 Sidan 7 Åtgärd: 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Informationsteknisk infrastruktur för näringslivet och samhälle - investeringar och tillämpningar. Sökande: ServaNet AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Hans Sjöqvist, Projektbeskrivning: Projektets mål är att främja näringslivets och det övriga samhällets utveckling genom att bygga ut den informationstekniska infrastrukturen, informera om bredbandsinfrastrukturens möjligheter samt bygga redundanta nät för att höja säkerheten. Detta skall ske i landsbygd och glesbygd men även andra platser i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Bredband i världsarvet Sökande: Media Teknik AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Tomas Jansson, Projektbeskrivning: att stärka företagarnas, boendes och besökares förutsättningar i Nordingrå halvön/ulvön genom att bygga ut bredbandskapaciteten, så att det skapas en IT-infrastruktur som svarar mot de behov som företag, verksamheter och besökare kan förväntas ha idag och de närmaste åren. Åtgärd: 2.3 Information om regionen och utveckling av dess miljö. Livet på landet - Projekt för ökad inflyttning, ny-företagande och hållbar framtid på landsbygden i norrlands inland. Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Inez Wiberg, Projektbeskrivning: huvudsakligt syfte att öka inflyttningen och företagsetableringen till Strömsunds kommun genom att marknadsföra de möjligheter kommunen har att erbjuda till bland annat målgruppen potentiella emigranter i Holland, Tyskland och Danmark som har, eller planerar att starta, eget företag. Kommunen kan erbjuda det som är en bristvara för befolkningen i tätbefolkade länder vacker orörd natur samt bra och billigt boende.

8 Följande 4 projekt inom Regionalfonden prioriterades inte: Sidan 8 Åtgärd: 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling och FoU Nationellt Utvecklingscentrum för handikappidrott i MittSverige - Vinteridrott, Sportteknologi och funktionsnedsättning Sökande: Jämtland-Härjedalen Handikappidrotts - förbund EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Sven Bertil Bengtsson, Projektbeskrivning: att dra nytta av regionens befintliga strukturer och stödfunktioner för prestationsidrott för integrering av handikappidrotten och därigenom etablera regionen och Mittuniversitetet som handikappidrottens utvecklingscentrum för vinteridrott/programmet. Åtgärd 1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt Referensmiljöer för framtidens produkter Sökande: Jämtlands läns landsting, Jegrelius - institutet för tillämpad Grön kemi. EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Erik Noaksson, Projektbeskrivning: att stimulera samarbete mellan miljöföretag för att de ska kunna kommunicera sina produkter på ett effektivt sätt. Detta görs genom att relevanta företag väljs ut att delta i ett nätverk där de får experthjälp att utveckla företaget och dess produkter. Av dessa företag får några ställa ut produkter i Jämtlands läns landstings lokaler så att det går att se hur de fungerar i skarpt läge Åtgärd 2.2 Informationsteknik strukturer och tillämpningar Bredband i Örnsköldsviks kommun 1.0 (BÖK 1.0) Sökande: Övik Energi AB EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Håkan Häggblad, Projektbeskrivning: Projektets mål är att skapa förutsättningar för företagande och boende i Örnsköldsviks kommun. Detta har man tänkt göra genom att bygga ett öppet och operatörsneutralt bredbandsnät i de delar av kommunen som inte kan förses av de privata marknadskrafterna. Bredband Strömsund och Bräcke Sökande: Strömsunds kommun EU-stöd: Total omfattning inklusive medfinansiering: Kontaktperson: Daniel Perfect, Projektbeskrivning: Föreliggande ansökan avser en förstudie som ska utmynna i en nulägesanalys av bredbandskapaciteten i Strömsunds och Bräcke kommun. Informationen ska hämtas från allmänheten, näringslivet och offentliga sektorn inkl. sjukvården. Nulägesanalysen ska tjäna som beslutsunderlag för hur bredbandsutbyggnaden ska genomföras i kommunerna.

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer