Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen"

Transkript

1 Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen Improved methods for testing of moisture content in solid biofuels My Rudsten EN1327 Examensarbete för Civilingenjörsexamen i Energiteknik, 30 hp

2 Förord Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts som avslutande del på civilingenjörsutbildningen i Energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har under vårterminen 2013 genomförts på uppdrag av Övik Energi. Jag vill tacka min handledare på Övik Energi, Rickard Pellny, som hjälpt mig med arbetet och bidragit med många goda synpunkter. Jag vill även tacka min handledare vid universitetet, Robert Samuelsson, som med mycket god insyn inom området har bidragit med mycket information och väglett mig vid svåra beräkningar. Tack till personalen på VMF Nord och Patrik Lundgren på Domsjö Fiber som hjälpt mig med provtagningar av bränslet och slutligen tack till mina klasskompisar och familjemedlemar som hjälpt mig under min studietid. Örnsköldsvik, juni 2013 My Rudsten

3 Sammanfattning Under våren 2013 har detta examensarbete utförts som en del i civilingenjörsutbildningen i energiteknik vid Umeå Universitet, och projektet har genomförts på uppdrag av Övik Energi AB. I arbetet har en studie över metoden för fukthaltsmätning av fasta biobränslen vid Övik Energis kraftvärmeverk, Hörneborgsverket gjorts. Fukthaltsmätningarna på biobränslet utförs i nuläget av VMF Nord (virkesmätningsföreningen) som är en opartisk förening. Det har dock befarats att fukthaltsmätningen som VMF utför inte är tillräckligt representativ för hur fukthalten ser ut i hela lasset, eftersom nuvarande prover endast tas på toppen av varje lass. Av den anledningen har ett antal testprovtagningar gjorts där fukthaltsprovet bestått av flera delprov från hela lasset. Dessa prover har sedan jämförts med VMFs prover och det har visat sig att det finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna när det gäller bränsletyperna torv och bark. I snitt har provtagningsmetoden med flera delprov visat 2,3 % högre fukthalt än vad VMFs prover har visat. Priset på det bränsle som Övik Energi köper in betalas utifrån den mängd energi bränslet innehåller. Högre fukthalt i bränslet ger ett sämre energiinnehåll vilket innebär att Övik Energi bör betala mindre för sitt bränsle. Ekonomiska beräkningar har gjorts utifrån testproverna för vinterhalvåret (oktober mars 2013), eftersom testproverna har tagits under vinterförhållanden. Beräkningarna visar att ett överpris på 5,7 miljoner kronor har betalats under dessa månader. För att undersöka huruvida det finns en alternativ mätmetod har en litteraturstudie över följande mätmetoder gjorts; NIR (Near Infra Red Spectroscopy), mikrovågor, sond samt radiofrekvensscanmetoden. Utifrån den information som hittats är det NIR-metoden som är den mest utvecklade metoden för fukthaltsmätning. Att investera i en ny mätmetod skulle kosta cirka 3 miljoner kronor vilket är långt under de förluster som Övik Energi betalar för otillfredsställande fukthaltsmätning under vintern i dagsläget. Utan vetskap om hur stor skillnad mätmetoderna har under sommartid är det svårt att förutse hur lönsam en ny mätmetod skulle vara. En undersökning om det är möjligt att minska antalet lass som fukthaltsprov tas på har också gjorts. Denna undersökning har utförts på sågspån från en närliggande såg. Sågspån valdes då det har en liten variation i fukthalten mellan de olika lassen. Beräkningar gjordes för månaderna februari och mars 2013 då det kom in 63 lass med sågspån från sågen. Resultatet visade att det räckte med att fukthaltsprover tas vart tionde lass vilket skulle minska Övik Energis kostnader med cirka kronor i månaden. Reducerade provtagningsfrekvenser skulle även kunna göras på andra bränslen där det är liten skillnad i fukthalten mellan de olika lassen.

4 Abstract During the spring of 2013 this master thesis has been done at Övik Energi AB. A study of the method for moisture tests on biofuels has been done at the combined power and heating plant, Hörneborgsverket. The moisture tests are today performed by VMF Nord who is an unbiased organization. However, there have been reasons to believe that the sample procedure isn t good enough to represent the whole fuel load. This is due to the fact that the samples are taken at the top of the fuel loads. Based on that fact, a number of test samples from the whole fuel load have been analyzed and compared to the samples from VMFs. The result of the comparison showed that the samples from VMF had a 2,3 % lower moisture content in average compared to the control samples. A t-test showed a significant difference between the two sampling methods when it came to the fuels peat and barque. The price that Övik Energi is paying for the fuel is based on the energy content and type of fuel. The difference in the moisture analyses causes a difference in the energy content of the fuel loads. This difference causes Övik Energi to pay 5,7 millions SEK to much for the fuel during the period from October 2012 to Mars A study over the following methods; NIR, microwaves, probe and radiofrequency scan method, has been done to examine whether there is an alternative method to estimate the humidity in the fuel. Based on the found information the NIR-method is most developed and to invest into this method would cost around 3 million SEK. That is well below the losses Övik Energi have due to the moisture tests but without knowing how the measurements of moisture are in the summertime it s difficult to judge whether it is an good investment or not. An investigation whether there is a possibility to decrease the number of fuel loads that are tested for moisture content has also been done. For the investigation, two months (February & Mars 2013) of sawdust loads from one of the sawmills nearby were examined. During both months 63 loads were transported to Hörneborgsverket. Sawdust was selected because of its low variation of moisture between the different loads. The result showed that it would be enough to test every tenth load which would save Övik Energi about SEK each month, money that they otherwise would have to pay to VMF.

5 Innehåll 1 INLEDNING ÖVIK ENERGI BAKGRUND SYFTE MÅL TIDIGARE ARBETEN Värmeforsk Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi AVGRÄNSNINGAR KRAFTVÄRMEVERKET OCH BRÄNSLEN Grot Torv Bark Sågspån Övriga bränslen TEORI FUKTHALT ENERGI SIGNIFIKANSTEST Standardavvikelse t-värde Frihetsgrader VARIANSEN I BRÄNSLET MINSTA ANTAL DELPROVER VID PROVTAGNING MINSTA ANTAL DELPROVER VID PERIODISERAD PROVTAGNING METOD PROVTAGNING OCH FUKTHALTSBERÄKNINGAR BERÄKNING AV SIGNIFIKANS ALTERNATIVA MÄTMETODER EFFEKTIVISERING AV MÄTNING EKONOMI Energiskillnader Mätkostnader MÄTMETODER OCH DESS GRUNDLÄGGANDE TEORI NUVARANDE METOD BRÄNSLESOND NIR Kostnad för implementering av NIR teknik MIKROVÅGOR RADIOFREKVENSSCANMETODEN RESULTAT FUKTHALTSTESTER Signifikanstest på skillnader mellan mätmetoderna (t-test) EKONOMI Fukt Effektivisering DISKUSSION SLUTSATS... 17

6 8 FORTSATT ARBETE PROVTAGNING EFFEKTIVISERING LITTERATURFÖRTECKNING BILAGSFÖRTECKNING... 20

7 1 Inledning Detta examensarbete har utförts som en del i civilingenjörsutbildningen i energiteknik vid Umeå Universitet. Projektet har genomförts på Övik Energi AB och dess produktionsavdelning. Uppgiften var att undersöka vilka möjligheter det finns att mäta fukthalten på det fasta biobränslet som levereras in till Hörneborgsverket. Det har gjorts beräkningar över huruvida det är lönsamt att byta ut den nuvarande mätmetoden mot en mer effektiv metod eller om den nuvarande är tillräckligt kostnadseffektiv. Det har även undersökts om en effektivisering av antalet transporter som fukthaltsprov tas på är möjlig. 1.1 Övik Energi Övik Energi AB är ett kommunägt företag som har sin verksamhet inom produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, industriånga och fjärrkyla, samt produktion, inköp och försäljning av el och bredband. Övik Energi Nät är ett dotterbolag till Övik Energi och står för distribution av el samt underhåll av elnät och gatu- och vägbelysning i Örnsköldsviks kommun. Företaget fick namnet Övik Energi år 1993 men har rötter från slutet av 1800-talet. (1) Hörneborgsverket är ett kraftvärmeverk med 130 MW termisk effekt och producerar ånga, fjärrvärme och el. Verket invigdes år 2009 och är Övik Energis största produktionsanläggning. Pannan är en fluidbäddpanna tillverkad av Metso Power AB i Finland. Förutom Hörneborgsverket har Övik Energi även ett antal mindre pannor i kommunen (2). Inköp av bränsle till kraftvärmeverket sköts av Domsjö fiber som är ett dotterbolag till både Övik Energi och Domsjö Fabriker. Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi som ägs av det indiska bolaget Aditya Birla. Övik Energi anger hur stort bränslebehov de har till kraftvärmeverket i form av hur många MWh bränsle de behöver. Därefter är det Domsjö Fibers uppgift att rätt mängd bränsle transporteras till kraftvärmeverket samt att det är en bra blandning av olika bränslen, både med hänsyn till ekonomi och energiinnehåll samt att torv ingår i sortimentet. Merparten av bränslet transporteras med lastbil från närområdet men även större leveranser från Baltikum kan transporteras via båt till Hörneborgsverket (3). 1.2 Bakgrund Biobränslet som kommer till kraftvärmeverket via lastbil vägs och provtas innan det levereras till bränslehanteringen. Prov tas på toppen av varje lastbilslass för att bestämma fukthalten i bränslet. Det är VMF Nord (virkesmätningsföreningen) som gör dessa provtagningar idag. Energimängden per ton levererat bränsle är beroende av bränslets fukthalt. Bränslepriset baseras på vilken sorts bränsle det är samt dess energiinnehåll. Vid ökad fukthalt minskar energimängden per ton levererat bränsle och priset blir lägre. Vid tidigare tester har det visat sig att bränslelassen inte är homogena, utan fukthalten varierar i lassen vilket gör att priset inte blir korrekt per lass. VMFs prover endast tas på toppen av varje lass och ingen representativ bild av hur fukthalten ser ut längre ned i lasset erhålls. Under vintertid kan stora mängder snö följa med längre ned i bränslelasset vilket inte syns på de prover som tas på toppen. Att ta prover på alla lastbilslass är även tidskrävande och om inga förändringar görs måste en ny mätstation byggas, vilket är ett mångmiljonbygge. Detta beror på att det framtida behovet av massaved och biobränsle kommer att öka. Mätstugan är redan idag en flaskhals då det endast finns två vågar vid stugan som lastbilarna kan väga in på (4). Det är därför önskvärt att hitta effektivare mätmetoder. 1

8 1.3 Syfte Syftet med projektet är att undersöka om det är möjligt att på ett noggrannare och effektivare sätt mäta fukthalten på biobränslet. Detta för att minska provtagningskostnaderna och för att kunna betala vad bränslet faktiskt är värt. 1.4 Mål Målet med detta arbete har varit att: 1) Utföra kompletterande fukthaltsprovtagningar med delprov och jämföra med nuvarande mätmetod för att se om det finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna. 2) Undersöka om det finns en bättre mätteknik för att bestämma fukthalten i bränslet. 3) Utifrån beräkningar på hur mycket företaget betalar för bränslet, avgöra om en ny mätmetod är lönsam eller om den nuvarande mätmetoden är mest ekonomisk. 4) Utreda möjligheten att minska antalet provtagningar på inkommande bränsle utan att försämra noggrannheten på provresultaten. 1.5 Tidigare arbeten Vid litteraturstudie för projektarbetet har ett antal rapporter studerats och dessa beskrivs nedan Värmeforsk På Värmeforsks hemsida finns det ett stort antal rapporter om hur olika fukthaltprovtagningsmetoder fungerar och hur väl utvecklade de olika metoderna är (5) Fukthaltsmätning av biobränsle Lars Eriksson, Rolf Njurell och Richard Ehleskog I denna rapport förklaras ett antal olika metoder som kan användas vid fukthaltsmätning av biobränsle. Det förklaras hur metoderna fungerar och vilka för- och nackdelar de har. De metoder som enligt rapporten var mest intressanta var NIR-tekniken och mikrovågstekniken. Det är dock endast den förstämda som används på värmeverk idag och som är det bättre alternativet (6) Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden Magnus Berg, Mikael Karlsson, Robert Tryzell och Sven Erik Wiklund I denna rapport undersöks det huruvida NIR-tekniken går att tillämpa på biobränslen. Enligt resultatet i rapporten visade det sig att den är lika bra som standardmetoden för bestämning av fukthalt om den kalibreras för alla bränsletyperna. De har även undersökt hur automatiska sonder som plockar upp bränsle ur lassen fungerar och om det är möjligt att konvertera dessa till NIR-sonder vilket är möjligt med mindre kompletteringar (7) Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Robert Aulin, Krister Hessling, Mikael Karlsson och Robert Tryzell Ett projekt på Eskilstuna Energi & Miljö inleddes hösten 2006 där man installerade en NIRsond med hårdvara. Utifrån detta projekt ser man att NIR-systemet har god noggrannhet samt en bättre precision än den traditionella metoden att mäta fukthalt i biobränsle (8). 2

9 1.5.2 Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall I denna rapport från 2012 skriven av Daniel Sundberg har en kartläggning över hur exakt dagens mätmetod är genom att noggrannare prover tagits från tjugoåtta leveranser av biobränsle. Vid de noggrannare proverna togs sex gånger så mycket bränsle ut jämfört med de vanliga proverna och det visade sig att fukthalten kunde skilja upp till 6,8 %. I rapporten anses automatiska testanordningar vara för outvecklade för att de ska vara ett bra alternativ. Istället bör man skriva om leveransavtalen för att ta hänsyn när det är snö och is i lassen eftersom det krävs energi för en extra fasomvandling (9) Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi I denna rapport från 2008 skriven av Karin Hägg har kvaliteten på fukthaltsmätningar på Dåvamyran undersökts genom att tio leveranser med trädelar och tio leveranser med grotflis testats med olika mätmetoder. Testerna visade att dagens mätmetod inte ger en representativ fukthalt för grot. Enligt rapporten borde chauffören ta fyra prover om två liter på lasset när det tippats ut istället för dagens mätmetod. Av dessa fyra punkter bör två prover tas under midjehöjd och två över midjehöjd (10). 1.6 Avgränsningar Detta arbete omfattade endast bränslen som levererats till Hörneborgsverket. Det är dessa bränslen som prover tagits på och som ekonomiska beräkningar utgåtts ifrån. Det är endast fasta biobränslen som beaktats. Provtagningen har inte pågått längre än till vecka 16 då återstående tid krävts för att sammanställa provresultat och ekonomiska beräkningar. Vid studier om huruvida antalet mätningar på lastbilarna kan minska har endast bränsle från industrier såsom: Domsjö fabriker, Metsä Board Husum och Höglandssågarna analyserats. Vid studier av nya mätmetoder fick antalet metoder inte överstiga fyra. 1.7 Kraftvärmeverket och bränslen Verkningsgraden för ett kraftvärmeverk kan ses som en indikator på hur bra verket är. Hörneborgsverket har enligt tillverkaren en totalverkningsgrad på 88 %, men den verkliga verkningsgraden är mycket svårt att beräkna (2). Det finns mätvärden på nästan allt som går in och ut ur pannan förutom bränslet. Detta beror på att det inte är känt vilken exakt bränsleblandning som matas in i pannan och vilken fukthalt den har. Detta gör att det är problematiskt att beräkna en exakt verkningsgrad för pannan. Hörneborgsverket är inget undantag utan detta är vanligt för kraftvärmeverk. Bränslet som kommer in till kraftvärmeverket i Örnsköldsvik består i stort sett av fyra typer: grot, torv, bark och sågspån. Förutom dessa förekommer en mängd andra bränslen, ex stubbflis (se Figur 1). I bilden syns även att snö kan följa med i ett bränslelass under vintertid. Detta på grund av att bränslet ligger oftast på hög ute i skogen och är då ofta översnöad. Bilden är inte representativ för alla lass, men med grot- och torvlassen är det en relativt vanlig syn att det följer med en viss mängd snö. 3

10 Figur 1: Bild över stubbflis som inkommit till Hörneborgsverket (Foto My Rudsten) Grot Grot står för grenar och toppar och är de restprodukter som blir kvar efter avverkning i skogen. Groten läggs på hög ute i skogen för att sedan flisas upp och fraktas in till kraftvärmeverket. Beroende på hur länge groten legat ute i skogen så varierar både fukthalten och mängden barr som är kvar i groten vilket i sin tur även påverkar askhalten. Ju mer barr desto högre askhalt Torv Torv bildas i mossar och kärr under syrebrist. Detta gör att de växter som torven består av inte brutits ned fullständigt vilket innebär högt energiinnehåll. Torven eldas för att effektivisera förbränningen samt att den motverkar att sintring uppstår, det vill säga den motverkar att sanden i botten av pannan smälter tillsammans med askpartiklar och bildar en kaka. Den minskar även korrosion i pannan, som uppstår när metaller fräts sönder av kemiska föreningar som bildas vid förbränningen. Vid brytning av torv dikas först området ut 1-2 år innan brytningen startar. Skörden av torv sker sedan genom att torven harvas eller fräses upp från det översta lagret, detta kallas frästorv och den har oftast en fukthalt på cirka %. Sedan finns även stycketorv, vilken tas från cirka en halvmeters djup och pressas till cylindriska korvar. Stycketorven har normalt en fukthalt på cirka %. Torven får ligga och torka innan den antingen läggs på stack eller transporteras bort. Det är en konstant debatt huruvida torv är ett biobränsle eller ett fossilt bränsle. Det tar ett par tusen år för att torv ska bildas och därför anser vissa att det är ett fossilt bränsle (11). År 2006 klassades torv som en långsamt förnyelsebar energikälla Bark Barken kommer antingen från massabruk där man avbarkar träden i en barktrumma eller ifrån sågverk där man barkar av stockarna innan de sågas till plankor. Barken ifrån massabruken kallas renseribark och är väldigt fuktig. För att öka torrhalten hos renseribarken kan barkpressar användas för att pressa ut vätska ur barken Sågspån Sågspån är en restprodukt från sågindustrin. Sågspån bildas vid kapning och klyvning av stockar som senare blir plankor. Fukthalten i sågspån har oftast väldigt små variationer. 4

11 1.7.5 Övriga bränslen Vid Hörneborgsverket eldas även ett antal andra bränslen än de fyra ovan nämnda. Två av dessa är stubbflis och stamvedsflis. Stubbflisen kommer från stubbar som man gräver upp efter avverkning och sedan hugger upp i bitar, medan stamvedsflis består av trädets kärnved. Det har även gjorts försök att elda kvistmassa som är en restprodukt från Domsjö Fabriker som ligger intill kraftvärmeverket. Kvistmassan är blöt och svåreldad, men fungerar om den blandas in i små mängder med annat torrare biobränsle. I Figur 2 syns fördelningen av olika bränslen som inkommit till kraftvärmeverket från oktober 2012 till och med mars Figuren visar att det eldas nästan lika stor mängd av renseribark, bark från sågar, sågspån och grot, samt att det eldas cirka 10 % torv. 3% 10% 19% Renseribark Övrig bark 18% Flis Sågspån 19% Grot Kvistmassa Torv 17% 14% Figur 2: Fördelning av bränsle som inkommit till Hörneborgsverket från oktober 2012 till mars

12 2 Teori Under teoriavsnittet återfinns de ekvationer som använts för att erhålla resultaten i denna rapport. 2.1 Fukthalt Fukthalten i bränslet beräknas för de prover som tas på lastbilslassen och ekvation 1 visar hur fukthalten räknas ut för bränslet (9). m2 m3 Fukthalt [1] m2 m1 Där: m 1 = Provpåsens vikt, vilket var 13 gram m 2 = Vikten på bränslet plus vikten på provpåsen innan torkning [g] m = Vikten på bränslet plus vikten på provpåsen efter torkning [g] Energi Det är utifrån energimängden i bränslet samt vilken bränslesort det är som Övik Energi betalar. Ju högre energivärde bränslet har desto mer betalas för bränslet (12). A TH TH MWh vikt (( heff (1 ) ) hvap (1 )) [2] Där: Vikt = Bränslevikten på inkommande lass [ton] h = Effektivt värmevärde för torrsubstans av bränslet [MWh/ton] eff A = Askhalten hos bränslet [%] TH = Torrhalten i bränslet = 100-Fukthalt [%] h = Ångbildningsvärme för vatten [MWh/ton] vap 2.3 Signifikanstest Vid beräkningar av eventuell signifikant skillnad mellan de olika mätmetoderna har ekvation 3 till och med 5 använts Standardavvikelse Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en serie tal och beräknas enligt ekvation 3 (13). s n i1 ( x i m) ( n 1) 2 Där: x = Värdet på den parameter som ska analyseras m = Medelvärdet på summan av alla x-värden som ska analyseras n = Antalet prover som analyseras [3] 6

13 2.3.2 t-värde Vid beräkning av t-värdet används ekvation 4 och t-värdet används senare vid jämförelse av värdet i enkelsidig t-tabellen för att se om det finns en signifikant skillnad, se bilaga 2 (13). m t [4] s n Frihetsgrader Antalet frihetsgrader används för att tyda t-tabellen och beräknas för standardavvikelse enligt ekvation 5 (12). f n 1 [5] 2.4 Variansen i bränslet Variansen i bränslet förklarar hur fukthalten i bränslet varierar inom ett visst antal lass som det tas prover på och beräknas enligt ekvation 6 nedan (14). V i V PT x 2 i 1 2 x i V n 1 n = Variansen för mätmetoden PT [6] 2.5 Minsta antal delprover vid provtagning Det minsta antalet delprover som kan tas per lass beror på ett antal saker; dels hur många lass som kommer in med bränsle från ett och samma ställe, dels hur fukten varierar inom bränslet samt hur noggrann mätmetoden måste vara. Antalet delprover kan räknas ut enligt ekvation 7 (14). 4 Vi n [7] min 2 N SL PL 4 VPT Där: n min = Minsta antalet delprover per lass V i = Variansen inom bränslet N = Antal lass från samma ställe 2 L SL P = Precisionen för provtagningsmetoden med ett konfidens intervall på 95 % 2.6 Minsta antal delprover vid periodiserad provtagning För att beräkna det minsta antalet prover vid periodiserad provtagning måste det minskade antalet lass som prov tas på approximeras. Antalet lass som prov tas på kan minska så länge inte antalet delprov blir allt för många (15). 4 Vi nmin [8] N SLS N SLS 2 PL 4 1 VSL VPT N 4 SL 7

14 Där: N = Antal lass som prover tas på V SLS SL = Variansen mellan lastbilarna För övriga beteckningar; se 2.5 Minsta antal delprover vid provtagning 8

15 3 Metod Under metod finns de tillvägagångssätt som använts för att uppnå målen i detta examensarbete. Projektet är uppdelat i tre delar; en praktisk del med provtagning av fukthalt i bränslet, en teoretisk del med litteraturstudie av olika mätmetoder och en beräkningsdel av olika ekonomiska aspekter. 3.1 Provtagning och fukthaltsberäkningar För att undersöka om VMFs mätmetod av biobränsle ger ett tillräckligt representativt resultat har en jämförelse gjorts med en testmetod. VMFs prover tas på toppen av varje lass och består av en liter bränsle från en till tre punkter av toppen. De jämförelsetester som gjorts har tagits från tio punkter i lasset när bränslet tippats ut på marken. Delproverna har sedan blandats i en hink för att sedan ta ut ett en liters prov för torkning. Före och efter den 24 timmar långa torkningen vägs bränsleprovet för att fukthalten sedan ska kunna beräknas enligt ekvation 1. Även bränslets energi har beräknats eftersom det är energimängden i bränslet som Övik Energi betalar för; detta har gjorts enligt ekvation 2. För att få en översikt på hur stor skillnaden i fukthalt är har ett snitt på fukthaltsskillnaden för alla bränslen tagits ut. Genom att ta bort 20 % av proverna som har störst procentuell skillnad från beräkningarna har ett mer representativt snitt för fukthalten erhållits. Detta eftersom antalet prover inte är så högt, så när ett prov visar stor fukthaltsskillnad slår det hårt på det genomsnittliga resultatet. Av de 20 % består 10 % av VMFs prover med högst fukthalt och 10 % av testmetodens prover med högst fukthalt. I Tabell 1 visas antalet testlass som prover tagits på för de olika bränslena, innan de 20 % prover med mest avvikande fukthalt tagits bort. Tabell 1: Antalet prover som tagits av olika bränslen Bränsle Antal prover Bark 15 Torv 15 Grot 21 Sågspån 5 Torrflis 1 Blandflis 1 Stubbflis 2 Stamvedsflis Beräkning av signifikans Tester har utförts på grot, bark, torv och sågspån för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan VMFs mätmetod och studentens. Anledningen att dessa fyra bränslen valdes var att antalet prover på dessa bränslen var tillräckligt många för att testet skulle kunna utföras. Differensen mellan VMFs mätmetod och den alternativa metoden beräknades för varje enskilt prov. Därefter beräknades medelvärdet och standardavvikelsen för dessa differenser enligt ekvation 3, varefter ett t-test gjordes enligt ekvation 4 för att avgöra om detta medelvärde var skilt från 0. En enkelsidig t-tabell med signifikansnivån 0,05 används vid utvärderingen. Är absolutbeloppet av t-värdet större än värdet i tabellen finns det en signifikant skillnad mellan de två mätmetoderna. Vid dessa beräkningar har inte 20 % av proverna med högst fukthalt tagits bort. 9

16 3.3 Alternativa mätmetoder För att se vilka olika alternativa mätmetoder som finns har en litteraturstudie gjorts samt en personintervju. Fyra olika metoder har undersökts, NIR, mikrovågor, sond samt radiofrekvensscanmetoden. Dessa har valts då de är bland de mest utvecklade mätmetoderna på marknaden. 3.4 Effektivisering av mätning Undersökning om det är möjligt att effektivisera provtagningarna har gjorts, det vill säga minska antalet lass som prov tas från och som kommer ifrån samma ställe med samma sortiment av bränsle. Studien har gjorts på februari och mars månads leveranser av sågspån från Långselesågen. Båda månaderna levererades sextiotre lass med sågspån från sågen. Det är VMFs fukthaltsprover som använts vid denna undersökning. Effektiviseringsberäkningar inleddes med att variationen i bränslet, V i, beräknades enligt ekvation 6. Efter detta beräknades det minsta antalet provpunkter per ekipage som krävs för att uppnå en mätprecision på 2 % vid ett 95 % konfidensintervall (ekvation 7). Om antalet provpunkter per ekipage är litet kan en beräkning av minskat antal provtagningsekipage göras, med hjälp av ekvation 8 och där man uppskattar antalet lass som prover bör tas på. Sedan görs en bedömning om antalet provpunkter på lasset blir tillräckligt många. Vid beräkningarna i denna rapport har två till tre provtagningspunkter ansetts tillräckligt då det är approximativt lika med antalet punkter VMF tar prover på. 3.5 Ekonomi Ekonomiska beräkningar har utförts både på förlusterna vid eventuella felmätningar av fukthalt i bränslet och på möjligheten att byta ut denna teknik samt på hur stor besparingspotential det finns genom effektivisering av provtagningarna Energiskillnader Vid beräkningarna av de ekonomiska skillnaderna mellan de två mätmetoderna har energiskillnaden för de enskilda lassen beräknats och bränslekostnader för februari månad har använts för att få fram den ekonomiska skillnaden (se bilaga 1). På samma sätt som beräkningarna av fukt har 20 % av provresultaten tagits bort för att få en mer statistiskt korrekt bild av den ekonomiska skillnaden. Detta eftersom några prover har så stora procentuella skillnader i fukthalten att de påverkar beräkningarna onormalt mycket. Efter detta har det totalt betalda överskottet delats med den totala energimängden [MWh] som kom in med provtagningsekipagen för att sedan multipliceras med den totala mängd inköpt bränsle till Hörneborgsverket under vinterhalvåret från oktober till och med mars. Detta för att proverna är tagna under vinterförhållanden och det är svårt att veta om de skulle vara representativa för sommarmånaderna då det är helt annorlunda yttre förhållanden. På så sätt erhålls det överpris som företaget betalar för bränslet per halvår Mätkostnader Mätkostnaden Övik Energi betalar till VMF är ungefär 2,80 kronor per MWh (16). Vid beräkningar av minimering av mätkostnader användes antalet lass som är minimum antalet vid fukthaltsprovtagning enligt beräkningarna i effektiviseringsavsnittet. På så sätt kan mängden energin som inte behöver provtas beräknas och multipliceras med kostnaden för VMFs tjänster. Därigenom erhålls den besparade kostnaden för minskat antal provtagningsekipage. 10

17 4 Mätmetoder och dess grundläggande teori Under avsnittet nedan beskrivs hur fuktmätningar görs idag och hur några alternativa metoder fungerar. 4.1 Nuvarande metod I dagsläget är det VMF Nord som tar prover på bränslet i samband vid bränslets ankomst till kraftvärmeverket. De skall följa standarden SS Biobränslen och torv - Bestämning av total fukthalt men har beviljats ett visst antal undantag. Enligt bestämmelserna ska tre delprov om 3 liter tas en halvmeter under ytan på varje lass och efter blandning av det bränslet skall ett samlingsprov på två liter tas ut för torkning, men med undantaget så behöver VMF endast ta ett prov på 1 liter (17). Detta gör att torktiderna i värmeskåpet går från standardens 48 timmar till 24 timmar. Provet läggs i en papperspåse som vägs både innan och direkt efter att det varit i torkskåpet där temperaturen ska ligga på 105 grader Celsius. Viktskillnaden före och efter torkningen används för att beräkna fukthalten i bränslet. Dessa bestämmelser följs inte alltid till punkt och pricka då det ibland är väldigt svårt att komma åt att ta provet en halv meter ned i lasset till exempel. 4.2 Bränslesond Att använda sig av en provtagningssond är ett halvautomatiskt alternativ där sonden tar ut de olika bränsleproverna ur bränslelassen, men där personal senare måste ta ut torkningsprov från materialet som sonden plockat upp (7). Detta ger en representativ bild av bränslet men kräver fortfarande mycket arbete av provtagarna och provresultatet fås fortfarande inte förrän ett dygn efter provtagningen. Hur en sådan utrustning ser ut kan ses i Figur 3 nedan. Figur 3: Sond vid Hedenverket i Karlstad (6) 11

18 4.3 NIR NIR-spektroskopi (Near Infra Red Spectroscopy) är en metod där minst två strålar skickas mot bränslet. Dessa strålar ska ha olika våglängder, en som absorberas av vatten och reflekteras av bränslet och en som reflekteras av både vatten och bränsle. Våglängder för NIR ligger mellan nm och kvoten mellan de två strålarna är omvänt proportionella mot fukthalten. För att NIR-tekniken ska kunna fungera måste sonden vara kalibrerad mot alla material som skall mätas (6). Bestwood AB har en modell ute på marknaden, Bas-700, som är godkänd av VMF och som används på fyra platser i Sverige. Det finns två metoder, en helautomatisk och en där man styr provtagningssonden med joystick. Vid användning av den helautomatiska metoden slumpas en position och ett djup på lastbilslasset ut och lastbilschauffören behöver endast trycka på ok om det inte finns något i vägen där sonden ska föras ned. Under ett stick i lasset tas cirka fem spektra och sedan beräknas ett medel av dessa spektra. Det tas cirka 4-6 stick per ekipage och sedan beräknas ett medelvärde ut ifrån detta. Provtagningen tar cirka 5 minuter per ekipage. Vid tester där en påse med bränsle snurrats runt sondhuvudet upprepade gånger har det visat sig att standardavvikelsen för denna mätmetod är cirka 2 % -enheter. Det kan jämföras med dagens mätmetod som har en standardavvikelse på cirka 1,8-2,2 % -enheter, vilket gör att mätmetoderna är ganska lika, skillnaden är att NIR-tekniken tar fler prover på flera olika djup i hela lasset (18). Figur 4 visar hur sonden vid Eskilstuna Energi och Miljö ser ut och hur sondhuvudet där strålningen skickas ut och detekteras är utformad. Figur 4: NIR-sond vid Eskilstuna Energi och Miljö (19) Kostnad för implementering av NIR teknik Vid förfrågan om hur stor kostnaden skulle vara att byta mätteknik till NIR, som är den teknik som blivit godkänd av VMF, var det väldigt svårt att få ett exakt pris. Detta beroende på att kalibreringskostnader som varierar med antalet bränslesorter är svåra att bestämma. Produktionschefen på Övik Energi har tidigare fått ett förslag på en ungefärlig kostnad på ca 3 miljoner kronor för att installera NIR på Hörneborgsverket (20). 12

19 4.4 Mikrovågor Genom att skicka mikrovågor genom ett material sätts vattenmolekylerna i svängning vilket leder till fasförskjutningar samt lägre intensitet hos mikrovågorna. Med hjälp av fasförskjutningarna samt den nya intensiteten hos vågorna kan fukthalten beräknas. Detta är en beprövad metod för att ta reda på fukthalten i olika ämnen men är dock svår att applicera på biobränslen då det inte får vara någon större variation i bränslet och att den inte klarar av att det är is i bränslet (6). 4.5 Radiofrekvensscanmetoden Mätmetoden bygger på att bränsle får rinna genom ett rör som står lodrätt upp. Där strålas bränslet med strålar inom radiofrekvensområdet MHz. Strålningen kommer då att absorberas vid olika våglängder vilket skapar ett absorptionsspektra från vilket man sedan kan beräkna bränslets fukthalt. Metoden har visat sig vara okänslig för is och har god mätnoggrannhet. Men metoden är relativt obeprövad och är värmekänslig, samt att någon måste fortfarande manuellt föra bränslet från lasset genom röret (6). 13

20 5 Resultat Resultatet av de olika tester som genomförts visas nedan och är uppdelad i en del som behandlar fukthaltstester och en ekonomisk del. 5.1 Fukthaltstester Det kan vara stor variation i fukthalt i lassen. Det är främst torv som har stor variation där mätresultaten visar att det skiljer i genomsnitt 7 % i fukthalt på prover som blir tagna på toppen av lasset och de som blir tagna över hela lasset. I ett enskilt lass kunde fukthalten skilja upp till 40 % vilket tillhör det extrema. Bark och blandflis har en fukthaltsskillnad på i genomsnitt drygt 2 %. Resultaten från fukthaltsmätningarna illustreras i Figur 5. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Fuktskillnad 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Figur 5: Skillnad i fukthalt mellan mätmetoderna för olika bränslen Vid jämförelse mellan VMF Nords fukthaltsprover och testproverna blir skillnaden mellan mätmetoderna i genomsnitt 2,3 % för alla de olika bränsleslagen Signifikanstest på skillnader mellan mätmetoderna (t-test) Resultatet av signifikanstestet visade att för bark och torv fanns det en signifikant skillnad mellan de två olika mätmetoderna, medan resultatet för grot och sågspån inte erhöll någon signifikant skillnad. Detta kan ses i Tabell 2 nedan där absolutbeloppet av t-värdet för bark och grot är betydligt större än de kritiska t-värdena från tabellen. För att se hur beräkningarna gjorts se bilaga 2. Tabell 2: Resultat av signifikans test Signifikanstest Bränsle t-värde Kritiskt t-värde Bark -3, ,7459 Torv -4, ,7823 Grot 0, ,7247 Sågspån -1, ,

21 5.2 Ekonomi De ekonomiska beräkningar som gjorts är på förlusterna vid missvisande fukthaltsprover, samt de besparingar som är möjliga vid minskat antal ekipage som fukthaltsproverna tas på Fukt Beräkningar visar att Övik Energi betalar ungefär 11,60 kronor för mycket per MWh i bränslet än vad de skulle kunna göra om mätningarna vore mer rättvisande. Under vinterhalvåret uppgår det till ungefär 5,7 miljoner kronor. Tabell 3 visar vilka olika bränslen som beräkningarna är gjorda utifrån, det vill säga alla som inte är inom de 20 % som hade för hög skillnad i fukthalt. Beräkningarna har gjorts oavsett om det finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna för de olika bränslena eller inte. I bilaga 1 visas beräkningarna som leder till dessa resultat. Tabell 3: Ekonomisk jämförelse av alternativ metod och VMFs metod Jämförelse Bränsle Test VMF Test VMF Skillnad Skillnad Skillnad Fukthalt Fukthalt MWh MWh Fukthalt MWh Kr Bark 59% 56% 1065, ,85 2,4% 84, kr Torv 55% 49% 818,82 957,18 5,9% 138, kr Grot 57% 56% 996, ,91 0,9% 25, kr Sågspån 54% 53% 408,29 418,00 0,8% 9, kr Torrflis 15% 14% 86,07 88,86 0,8% 2, kr Blandflis 50% 48% 83,54 86,99 2,5% 3, kr Stubbflis 70% 65% 37,58 48,74 5,4% 11, kr Stamvedsflis 61% 61% 133,99 131,34-0,6% -2, kr Totalt 3630, ,87 2,3% 272, kr Effektivisering Beräkningar har visat att det är möjligt att sänka mätkostnaderna genom att ta prover på ett mindre antal bränslelass när bränslet kommer från samma område och har en liten variation i fukthalten. För det sågspån som kommer från en av Höglandssågarna (Långselesågen) är det möjligt att minska provtagningarna till att enbart ta prover på vart tionde lass med bränsle. Bilaga 3 visar hur beräkningarna är utförda och hur resultatet nåtts. Med det minskade antalet bränsleprover minskar även kostnaderna för provtagningen. Idag kostar det cirka 2,8 kronor per inmätt MWh, och med den beräknade provminskningen skulle det innebära en besparing med cirka kronor per månad för fukthaltsprovtagning av sågspån från Långselesågen. 15

22 6 Diskussion Mätningar och beräkningar som gjorts för detta arbete visar att det finns stor besparingspotential genom att byta till en noggrannare mätmetod. Med en investering kring 3 miljoner kronor för att installera NIR-teknik med sond och hårdvara och med mätförluster på nästan 5,7 miljoner kronor på ett halvår så skulle denna investering betala av sig snabbt. Men utan vetskap om hur förlusterna ser ut under sommartid är det svårt att med säkerhet säga att det är en god investering. Fortsatt provtagning för sommarhalvåret är dock viktig för att veta hur stora besparingsmöjligheter en ny mätteknik skulle innebära. En sak som man ska ta hänsyn till är att fukthaltsprovtagningarna endast är tagna under två månaders tid men får stå som grund för hela vinterhalvåret. Detta gör att man inte vet till hundra procent om förlusterna överensstämmer med denna rapport men de visar en god approximation för hur det har sett ut. En mer noggrann och rättvisande mätmetod skulle även vara av intresse för säljaren av bränslet då det vid vissa tillfällen även slår åt det håll där säljaren får för lite betalt för sitt bränsle. Detta gör att intresset för en ny mätmetod även ligger hos säljaren och inte endast hos Övik Energi. Med de minskade antalen prover som skulle kunna göras utan att äventyra mätprecisionen skulle en relativt stor besparing vara möjlig. En besparing på cirka kronor per månad för endast ett av alla bränslesortimenten kan uppnås om en effektivisering skulle införas. Detta kan dock inte göras på alla bränsletyper men huvuddelen av alla spånleveranser och en del av barkleveranserna är potentiella för en provtagningsminskning, då det är relativt liten skillnad i fukthalt mellan de olika lastbilslassen som levereras. Hur stora besparingarna skulle vara för de olika råvarorna beror på hur många lass av en bränslesort som kommer från ett och samma ställe som levereras till kraftvärmeverket under en månad. Desto fler lass som kommer in desto glesare kan man ha mellan lassen. Man behöver inte heller bygga en ny mätstation eller utöka skiftgången hos VMF ifall man kan minska antalet provtagningslass vilket eventuellt måste ske om antingen Övik Energi eller Domsjö Fabriker ökar sin produktion. 16

23 7 Slutsats De fukthaltsprover som tagits och jämförts med VMFs prover visar att i genomsnitt är fukthalten som VMF får fram 2,3 % för låg. I enskilda fall kan den dock visa så mycket som 40 % för lite vilket gör att man betalar över kronor för mycket för ett enda lass. Detta gör att det finns stor besparingspotential på bränslesidan för Övik Energi. Framförallt genom förbättrade provtagningar vid fukthaltsmätningarna där en förlust på cirka 5,7 miljoner kronor gjordes från oktober 2012 till och med mars Det krävs dock en undersökning om hur provtagningen ser ut under sommartid för att se om det är lönsamt att byta ut mätmetoden till en ny. Men även besparingarna som kan göras vid minskat antal provtagningar är stora. Bara på det bränsle som kommer från Långselesågen kan en besparing på kronor i månaden göras. Med tanke på att det finns fler bränslen som liknande besparingar kan göras på gör att potentialen även är stor här. Syftet med rapporten var att se huruvida mätmetoden för fukt i bränslet som eldas i Hörneborgsverket är bra nog i dagsläget eller om en ny mätmetod skulle vara ett bättre alternativ. Det som rapporten visat är att en ny mätmetod är lämplig men ett fortsatt arbete är nödvändigt för att kunna ta ett beslut om att införa en ny mätmetod. Rapporten har även visat att stora besparingar kan göras hos Övik Energi. 17

24 8 Fortsatt arbete Ett fortsatt arbete bör genomföras både för att se om en ny mätmetod är lämplig att införa samt att se om minskade antal provlass för olika bränslen är möjliga att genomföra. 8.1 Provtagning För att fortsätta med att undersöka huruvida det är möjligt att byta ut den nuvarande mätmetoden för att mäta fukthalt bör fler tester göras under sommarhalvåret för att få ett helårsperspektiv. Resultatet i den här rapporten visar endast hur fukthalten varierar under vinterhalvåret då det finns mycket snö i bränslet. Under sommaren skulle det möjligtvis kunna skilja så att VMFs prover visar högre fukthalt än vad det egentligen är om det har regnat på lassets topp. Därför bör ett antal prover tas under sommartid så att man har mätningar som representerar hela året och utifrån det kan ekonomiska beräkningar göras över om det är en lönsam investering att byta till en ny mätutrustning. 8.2 Effektivisering Vidare bör en undersökning göras av vilka bränslesortiment som man skulle kunna göra periodiserade mätningar på. Det vill säga de sortiment där man inte behöver ta fukthaltsprover på alla inkommande leveranser. I rapporten ser man att sågspånslass från Långselesågen går att effektivisera men det kommer sågspån från andra ställen också samt att en del barklass varierar väldigt lite i fukthalt. Detta kan leda till stora besparingar för Övik Energi. 18

25 9 Litteraturförteckning 1. Övik Energi. [Online] den ef html. 2. Övik Energi. [Online] den aa ef html. 3. Domsjö Fiber. [Online], Lundgren, Patrik. Logistiker på Domsjö Fiber. Örnsköldsvik, Värmeforsk. [Online] den Lars Eriksson, Rolf Njurell, Richard Ehleskog. 773 Fukthaltsmätning av biobränsle. Stockholm : Värmeforsk, Magnus Berg, Mikael Karlsson, Robert Tryzell och Sven Erik Wiklund. 935 Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden. Stockholm : Värmeforsk, Robert Aulin, Krister Hessling, Mikael Karlsson och Robert Tryzell. Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagningen. Stockholm : Värmeforsk, Sundberg, Daniel. Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall. u.o. : Högskolan i Gävle, Hägg, Karin. Mätning av trädelar och flis på Dovamyran, Umeå Energi. Umeå : Sveriges lantbruksuniversitet, Bioenergiportalen. [Online] http://www.bioenergiportalen.se/?p=1504&m= VMR. [Online] den Samuelsson, Robert. Associate Professor, PhD vid Sveriges Lantbruksuniversitet Solid biofuels- Sampling. Bryssel : European committee for standardization, pren 14778: Hard coal and coke- Manual sampling ISO Strömberg, Anneli. Ekonomi och administration ansvarig Domsjö Fiber. Örnsköldsvik, VMF Kvalitetshandbok Aulin, Robert. Bestwood AB

26 19. Karlsson, Mikael. Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. u.o. : Bestwodd AB, Pellny, Rickard. Produktionschef Övik Energi Bilagsförteckning Bilaga 1: Ekonomiska beräkningar utifrån fuktskillnader Bilaga 2: Signifikansberäkningar mellan mätmetoderna Bilaga 3: Beräkningar av minskat antal provlass samt ekonomiska besparingar 20

27 Bilaga 1: Ekonomiska beräkningar utifrån fuktskillnader För att beräkna de ekonomiska förlusterna har bränslepriserna för februari månad 2013 använts. Priserna för bränslet framgår i Tabell 1 nedan. Tabell 1: Bränslekostnader för februari 2013 Pris [kr/mwh] Bränsle Februari Bark 172,2 Torv 154,52 Torrflis 192,33 Blandflis 150 Grot 191 Spån 172,01 Stubbflis 200 Stamvedsflis 226,15 Fukthalt och energiinnehåll har beräknats för de två olika mätmetoderna. Därefter har skillnaden mellan dem beräknats, se Tabell 2. Tabell 2: Ekonomisk jämförelse av alternativ metod och VMFs metod Jämförelse Bränsle Test VMF Test VMF Skillnad Skillnad Skillnad Fukthalt Fukthalt MWh MWh Fukthalt MWh Kr Bark 59% 56% 1065, ,85 2,4% 84, kr Torv 55% 49% 818,82 957,18 5,9% 138, kr Grot 57% 56% 996, ,91 0,9% 25, kr Sågspån 54% 53% 408,29 418,00 0,8% 9, kr Torrflis 15% 14% 86,07 88,86 0,8% 2, kr Blandflis 50% 48% 83,54 86,99 2,5% 3, kr Stubbflis 70% 65% 37,58 48,74 5,4% 11, kr Stamvedsflis 61% 61% 133,99 131,34-0,6% -2, kr Totalt 3630, ,87 2,3% 272, kr För att beräkna det överpris som Övik Energi betalar för varje MWh har det totala överpriset under provtagningarna dividerats med VMFs totala energiinnehåll för de olika bränslena under provtagningarna. Totala Överpriset Överpris MWh 11,57 Totala MWh 3903 Efter detta har antalet inköpta MWh bränsle från oktober 2012 till mars 2013 multiplicerats med överpriset per MWh för att få de totala förlusterna för vinterhalvåret. Den totala mängden inköpt bränsle var under den här tidsperioden MWh, vilket ger en förlust på cirka 5,7 miljoner kronor. Totala överpriset 11,

28 Bilaga 2: Signifikansberäkningar mellan mätmetoderna Beräkningar om huruvida det finns någon signifikant skillnad mellan mätmetoderna har gjorts för bränslena; bark, torv, grot och sågspån. Dessa bränslen har valts ut för att det finns ett tillräckligt stort antal prover av dessa bränslen. Beräkningarna kan ses nedan. Bark De olika fuktskillnaderna för VMFs mätmetod och den alternativa mätmetoden kan ses i Tabell 1. Tabell 1: Fuktskillnad mellan mätmetoderna för bark Bark Nr Skillnad fukt Fuktskillnad i kvadrat [%] [%] ,45 16, ,79 10, ,80 2, ,97 12, ,36 0, ,01 11, ,65 3, ,20 4, ,55 3, ,80 2, ,55 3, ,70 0, ,09 2, ,52 25, ,53 9,62 Totalt -36,38 109,79 Först beräknas standardavvikelsen ut för barkproverna. Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet och beräknar enligt ekvationen nedan. s n i1 ( x i m) ( n 1) 2 109,79 2,8 (15 1) Efter att standardavvikelsen räknats ut beräknas t-värdet och jämförs med värdet ur Tabell 5. m 36,38/15 t 3,35 s 2,8 n 15 t-tabellvärde = 1,7459 Absolutbeloppet av t-värdet är större än värdet i tabellen vilket gör att det finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna. Det vill säga att skillnaden mellan mätmetoderna har betydelse. t 3,35 1,7459 1

29 Torv De olika fuktskillnaderna för VMFs mätmetod och den alternativa mätmetoden kan ses i Tabell 2. Tabell 2: Fuktskillnad mellan mätmetoderna för torv Torv Nr Skillnad fukt (x-m)^2 [%] [%] ,61 24, ,73 4, ,11 74, ,61 0, ,98 90, ,29 163, ,33 3, ,14 2, ,42 118, ,91 11, ,81 10, ,29 138, ,25 0,54 Totalt -110,73 643,65 Liksom för barken beräknas först standardavvikelsen ut för torvproverna, vilket kan ses nedan. n 2 ( xi m) i1 643,65 s 7,3 ( n 1) (13 1) Efter att standardavvikelsen räknats ut beräknas t-värdet och jämförs med värdet ur Tabell 5. t m s n 110,73/13 4,19 7,3 13 t-tabellvärde = 1,7823 Även här är absolut beloppet av t-värdet är större än värdet i tabellen vilket gör att det finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna. t 4,19 1,7823 2

30 Grot De olika fuktskillnaderna för VMFs mätmetod och den alternativa mätmetoden kan ses i Tabell 3. Tabell 3: Fuktskillnad mellan mätmetoderna för grot Grot Nr Skillnad fukt (x-m)^2 [%] [%] ,07 52, ,81 186, ,25 50, ,28 83, ,17 18, ,65 190, ,94 22, ,49 40, ,74 6, ,87 64, ,84 80, ,30 0, ,54 44, ,36 4, ,55 5, ,24 11, ,87 22, ,92 60, ,28 41, ,44 92, ,91 60,14 Totalt 24,30 558,22 Återigen beräknas standardavvikelsen ut först enligt nedan. n 2 ( xi m) i1 558,22 s 7,6 ( n 1) (211) Därefter beräknas t-värdet och jämförs med värdet ur Tabell 5. m 24,30 / 21 t 0,70 s 7,6 n 21 t-tabellvärde = 1,7247 I detta fall är absolut beloppet av t-värdet mindre än värdet i tabellen vilket gör att det inte finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna. t 0,70 1,7247 3

31 Sågspån De olika fuktskillnaderna för VMFs mätmetod och den alternativa mätmetoden kan ses i Tabell 4. Tabell 4: Fuktskillnad mellan mätmetoderna för sågspån Sågspån Nr Skillnad fukt (x-m)^2 [%] [%] ,31 0, ,23 1, ,68 0, ,21 2, ,01 0,61 Totalt -3,98 3,95 Standardavvikelsen beräknas enligt nedan. n 2 ( xi m) i1 3,95 s 1,0 ( n 1) (5 1) t-värdet beräknas och jämförs med värdet ur Tabell 5. m 3,98/ 5 t 1,79 s 1,0 n 5 t-tabellvärde = 2,1318 Återigen är absolut beloppet av t-värdet mindre än värdet i tabellen vilket gör att det inte finns en signifikant skillnad mellan mätmetoderna. t 1,79 2,1318 4

32 Tabell 5 är en enkelsidig t-tabell där f är antalet frihetsgrader och översta raden beskriver inom vilken signifikansnivå t-värdet ligger. I dessa beräkningar har signifikansnivån 0,05 använts (1). Tabell 5: Enkel sidig t-tabell Referenser 1. KTH Teknikvetenskap. [Online] den

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25 Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25 1 Innehåll Kort om Bestwood. NIR vad är det? On-line mätning Mottagningsmätning 2 Bestwood Startade 1996, med grunden

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

Results 11. esearch. MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk och Jonaz Nilsson

Results 11. esearch. MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk och Jonaz Nilsson esearch Results 11 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats

Läs mer

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 6 Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder 1 ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Återfuktning av torrhaltsprov

Återfuktning av torrhaltsprov Datum 2016-05-03 Författare Sven Gustafsson Återfuktning av torrhaltsprov WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T e l : 0

Läs mer

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder VMKs anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 5 Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE VIRKESMÄTNING...

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Mätning av grotflis. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Measuring of fuel chips

Mätning av grotflis. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Measuring of fuel chips Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala Mätning av grotflis Measuring of fuel chips Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk & Jonaz Nilsson The Swedish University of

Läs mer

Syfte: Förluster vid 1,5 och 4,5 månaders lagring Hanterbarhet hos duk Kostnad för täckt lagring Temperaturutveckling Kemiska/biologiska processer 4

Syfte: Förluster vid 1,5 och 4,5 månaders lagring Hanterbarhet hos duk Kostnad för täckt lagring Temperaturutveckling Kemiska/biologiska processer 4 Försöksuppställning Utansjö 4 st stackar ca 200 ton vardera, grotflis. Två täckta med TopTex, två utan. Ca 5,5 m höga från start Försöksstart: 1 nov -12 Stack no 2 och 3 bröts 11 dec -12 Stack no 1 och

Läs mer

Vi är WSP. Mer än 2 000 medarbetare i Sverige. Ef Erfarna konsulter IT, Tele. Brand & Risk. Stark lokal. Bygg projektering.

Vi är WSP. Mer än 2 000 medarbetare i Sverige. Ef Erfarna konsulter IT, Tele. Brand & Risk. Stark lokal. Bygg projektering. Bränslehantering ur ett processperspektiv Rolf Njurell Maskinleverantörer CJ Wennberg AB Mekantransport AB Consilium Bulk AB BMH Wood Technology AB Pannleverantörer Götaverken Energy AB Energus AB Energiproducenter

Läs mer

Logistik och Bränslekvalitét Disposition

Logistik och Bränslekvalitét Disposition Logistik och Bränslekvalitét Disposition Pågående aktiviteter forest power Vad innehåller GROT Nackdelar med lagrad brun GROT Mätning och ersättning av GROT Skogsbränslen av rätt kvalitét för ökad effektivitet

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 Mätmetoder och teknik Lars Björklund, SDC - VMU 1 Föredraget handlar om: Sortiment /produkter Grot Träddelar Rundved Sönderdelat eller ej sönderdelat Apparater

Läs mer

Materialflödet av skogsråvaran i Sverige 2009

Materialflödet av skogsråvaran i Sverige 2009 Umeå Universitet 2012-05-30 Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik BESTÄLLARE: MAGNUS MARKLUND, ETC PITEÅ Materialflödet av skogsråvaran i Sverige 2009 Fredrik Anderholdt Helgesson (fran0045@student.umu.se)

Läs mer

, s a. , s b. personer från Alingsås och n b

, s a. , s b. personer från Alingsås och n b Skillnader i medelvärden, väntevärden, mellan två populationer I kapitel 8 testades hypoteser typ : µ=µ 0 där µ 0 var något visst intresserant värde Då användes testfunktionen där µ hämtas från, s är populationsstandardavvikelsen

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Kartaktärisering av biobränslen

Kartaktärisering av biobränslen Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons Kartaktärisering av biobränslen Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning och geomatik Analysgång vid karaktärisering A. Provtagning Stickprov

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

Skellefteå Kraft på kartan

Skellefteå Kraft på kartan Skellefteå Kraft på kartan Affärsområde värme Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad fjärrvärme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda 2010 7 073 2009 5 700

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi

Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi Measurement of tree parts and forest wood chips at Dåvamyran, Umeå Energi Karin Hägg Arbetsrapport 223 2008 Examensarbete 30hp D Handledare: Iwan

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab Uppfödning av kyckling och fiskleveroljor Statistiska jämförelser: parvisa observationer och oberoende stickprov Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson vt 2012 Fiskleverolja tillsätts

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

BIOENERGIHANDBOKEN. bränslebal. Råvarukälla Råvara Sortiment. Industri. Skogen GROT(grenar & toppar) bark klena träd rivningsvirke sållad

BIOENERGIHANDBOKEN. bränslebal. Råvarukälla Råvara Sortiment. Industri. Skogen GROT(grenar & toppar) bark klena träd rivningsvirke sållad Bränsleutredning Valet av bränsle är avgörande för om anläggningen ska fungera bra i framtiden. Detta avsnitt ger en kort beskrivning av olika biobränslen med tonvikt på bränslekvalitet. Avsnittet innehåller

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall

Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall I samarbete med Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall Daniel Sundberg juni 2012 Examensarbete i Energisystem, 15 hp, B-nivå Energisystemsingenjörsprogrammet Handledare:

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 21 januari 2006, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 21 januari 2006, kl Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 1 januari 006, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formel-

Läs mer

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Jennie Rodin WSP Process Panndagarna 01, Örnsköldsvik WSP Process S.E.P. Scandinavian Energy Project WSP Process Consulting 1 Upplägg 1. Energikombinatstudie

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 VMU rapport Datum 2016-04-11 Författare Monika Strömgren Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 Foto: Hans Fryk WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Michael Carlson HT2012 TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 2012-11-20 Skrivtid: kl 9.00-14.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon Bifogade hjälpmedel:

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi Magnus Wallsten Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Comparison

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment?

Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment? Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment? KSLA 20110331 1 2 Branschens struktur för virkesmätning och redovisning PARTER & ÄGARE VAL BEREDNING BESLUT FÖRENINGS

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Svåra bränslen sänk temperaturen!

Svåra bränslen sänk temperaturen! Svåra bränslen sänk temperaturen! Fredrik Niklasson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Varför vill man undvika alkali i rökgasen? Vid förbränning och förgasning är icke organiska föreningar oftast

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Tentamenskrivning: TMS145 - Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik,

Tentamenskrivning: TMS145 - Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, Tentamenskrivning: TMS145 - Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, 7,5 hp. Tid: Lördag den 18 april 2009, kl 14:00-18:00 Väg och vatten Examinator: Olle Nerman, tel 7723565. Jour: Frank Eriksson,

Läs mer

Rörflen till Strö och Biogas

Rörflen till Strö och Biogas Rörflen till Strö och Biogas Lycksele 12 april 2014 Sven-Erik Wiklund Energiodlarna Samlar Ca 40 lantbrukare som odlar 400 Ha rörflen i Västerbotten. Första insådd gjordes 2007. MÅL: Utnyttja befintlig

Läs mer

Mätning av gaskvalitet

Mätning av gaskvalitet Mätning av gaskvalitet Bo Winberg Gasdagarna 2012 Varför ska vi mäta gaskvalitet? Varför ska vi mäta gaskvalitet? - Vid köp och försäljning av gas Varför ska vi mäta gaskvalitet? - Vid köp och försäljning

Läs mer

Virkesmätning nyckeln till lagliga transporter och konkurrens neutralitet

Virkesmätning nyckeln till lagliga transporter och konkurrens neutralitet Virkesmätning nyckeln till lagliga transporter och konkurrens neutralitet Ulric Långberg 08-753 54 28 ulric.langberg@akeri.se Kraftsamling i skogslogistikfrågor SkogsLogistikFöretagen, SLF Ett nätverk

Läs mer

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Liksom konfidensintervall ett hjälpmedel för att

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-05-29 Tid:

Läs mer

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Sönderdelning - Vägtransport Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Översikt Skogsbränslesystem Lösgrotshantering Låga lastvikter Kallt system Möjlighet att sönderdela hos kund Lagringsutrymme hos kund

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet

8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet 8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet Sven-Eric Reuter berg När högskoleprovet infördes fanns förhoppningar om att provet skulle bidra till att minska den sociala snedrekryteringe

Läs mer

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011)

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Michael Finell, Torbjörn Lestander, Robert Samuelsson & Mehrdad Arshadi SLU Biomassateknologi & Kemi, Umeå Vad vill vi uppnå? En så kostnads- och materialeffektiv process

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten Uppgift 1 Produktmomentkorrelationskoefficienten Både Vikt och Längd är variabler på kvotskalan och således kvantitativa variabler. Det innebär att vi inte har så stor nytta av korstabeller om vi vill

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik Framtidens avfallsbränslen Inge Johansson SP Energiteknik OM SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 10 Anställda 1300 Omsättning 1 335 MSEK Kunder Fler än 10 000 FORSKNING OCH VETENSKAP Forskarutbildade

Läs mer

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB

Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB Study of the Power Consumtion at Älvenäs industrihotell Pescator AB Mikael Stenberg Johan

Läs mer

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Håkan Örberg Biomassateknologi och kemi Sveriges Lantbruksuniversitet Hakan.orberg@btk.slu.se Generella egenskaper hos biomassa Högt vatteninnehåll

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

FAKTORER SOM PÅVERKAR OM MAN VÄLJER DUBBELTORK ELLER KONTINUERLIG TORK

FAKTORER SOM PÅVERKAR OM MAN VÄLJER DUBBELTORK ELLER KONTINUERLIG TORK Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FAKTORER SOM PÅVERKAR OM MAN VÄLJER DUBBELTORK ELLER KONTINUERLIG TORK FACTERS POINTING OUT IF YOU CHOOSE A DOUBLE BATCH DRIER OR CONTINUOUS DRIER Anders Jarl Examinator:

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare Europeiska Unionen Innehåll Lämpliga marker för uttag av GROT sid 3 Avverkningsplanering 4 GROT-anpassad avverkning 5 Lagring av GROT 8 Uttag av GROT möjligheter

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Föredrag vid Panndagarna 2011 av Ola Thorson (VD) S.E.P. Torkning av biobränsle har flera fördelar Torkning ökar bränslets effektiva

Läs mer

Projektarbete MTM456 Energiteknik

Projektarbete MTM456 Energiteknik Projektarbete MTM456 Energiteknik Projektet syftar till att ge kännedom om något energislag Sverige använder samt detaljerat utreda hur varje steg mellan råvara och restprodukt (se figur 1) påverkar vår

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser

Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I affärssystem är det vanligt att standardavvikelser beräknas per prognosperiod motsvarande en månad eller en fyraveckorsperiod.

Läs mer

Kartering av råvattensystem

Kartering av råvattensystem Kartering av råvattensystem Förord Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till processoperatör(120hp). Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö

Läs mer

Följande resultat erhålls (enhet: 1000psi):

Följande resultat erhålls (enhet: 1000psi): Variansanalys Exempel Aluminiumstavar utsätts för uppvärmningsbehandlingar enligt fyra olika standardmetoder. Efter behandlingen uppmäts dragstyrkan hos varje stav. Fem upprepningar görs för varje behandling.

Läs mer