Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret"

Transkript

1 Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan Uppdaterad Montessoriskolan Skäret

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Ansvarsfördelning Definitioner och begrepp 3 2. Vision 4 3. Organisation Trygghetsgruppen Elevhälsan Elevråden 5 4. Vårt kontinuerliga arbete 5 5. Utvärdering av läsåret 2013/ Det här planerade vi att göra Kartläggning och analys 7 6. Mål för läsåret 2014/ Det här skall vi göra Främjande aktiviteter och insatser Förebyggande åtgärder 9 8. Åtgärder vid akuta situationer Tidsplan för likabehandlingsarbetet 13 1

3 1. Bakgrund Vi på Montessoriskolan Skäret har, liksom alla andra skolor, i uppdrag att följa Skollagen (2010:800) kap. 6 om förbud mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och repressalier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt att upprätta en likabehandlingsplan för barn och elever på vår skola.(2010:800 kap.6 8) Innebörden av lagen styrks även av skolans styrdokument om värdegrunden(lgr11, s.7): Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Vidare står det även att: Skolan ska främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. (Lgr11, s.7) Även Montessoriskolan Skärets vision styrker denna strävan: Vi arbetar aktivt för att bygga gemenskap och goda relationer mellan alla berörda parter för att barnen ska utveckla trygghet, självkänsla och empatisk förmåga. 1.1 Ansvarsfördelning Det är huvudmannen för skolan som ytterst ansvarar för att verksamheten i skolan följer lagar och förordningar. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för att upprätta, utvärdera och utveckla arbetet och metoderna kring likabehandlingsplanen. All personal är skyldig att agera i enlighet med likabehandlingsplanen. 2

4 1.2 Definitioner och begrepp Likabehandling Alla elever skall behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Eleverna har också rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Kränkande behandling Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Trakasserier Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna Diskriminering Innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsgrunderna Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och ålder Huvudman Den som är ansvarig för den skolreglerade verksamheten, dvs styrelsen Montessoriskolan Skäret Främjande arbete Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning och är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Förebyggande åtgärder Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och omfattar områden som har identifierats som riskfaktorer i verksamheten utifrån kartläggning 3

5 2. Vision Utifrån lagen om likabehandling inom grundskolan har Montessoriskolan Skäret som mål för verksamheten att: Alla elever och vuxna ska delta i en social samvaro där varje möte sker utifrån ömsesidig respekt. Vuxna och elever fungerar som föredömen för varandra genom ärlighet, tydlighet, ansvarstagande och hänsyn. Alla elever och vuxna ska under skoldagen kunna fungera i verksamheten utan att bli utsatt för, eller själv utsätta någon för diskriminering eller kränkande behandling av fysisk, verbal, psykosocial eller text- och bildburen karaktär. 3. Organisation Vårt främjande arbete och våra förebyggande åtgärder bygger på vår gemensamma värdegrund kring likabehandling och en kontinuerlig uppföljning av denna. Vår värdegrund innefattar gemensamma värderingar i vår verksamhet för elever, personal och föräldrar. 3.1 Trygghetsgruppen I skolans personalgrupp finns representanter som ingår i skolans trygghetsgrupp. I gruppen sitter representanter från de olika arbetslagen, två personer som är utbildade enligt Höistads metod och representant från skolledningen. Gruppen har regelbundna träffar samt kontinuerlig kontakt med skolans personal. Gruppen ansvarar för Att utveckla skolans främjande arbete genom att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling Det förebyggande arbetet som syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. I arbetet ingår att likabehandlingsplanen årligen utvärderas genom kartläggning av situationen på skolan. Det åtgärdande arbetet som handlar om att agera när en elev utsatts för kränkande behandling eller trakasserier Informera berörda arbetslag, klassföreståndare och mentorer då handlingar uppstår Att dokumentera och anmäla ärenden enligt givna direktiv och rutiner. 3.2 Elevhälsan Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Teamet har regelbundna träffar varje månad. Arbetet inom EHT ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 4

6 3.3 Elevråd På skolan finns elevråd som har regelbundna träffar varje månad. Elevrådet företräder skolans samtliga elever. Elevrådet fångar upp frågor från klassråden som hålls regelbundet. Elevrådet skall bidra till att eleverna får inflytande på utbildning och det inre arbetet i skolan får kunskap om demokratins principer utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former utvecklar förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön får delaktighet och medansvar för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle 4. Vårt kontinuerliga likabehandlingsarbete Skolan och Fritidshemmet arbetar kontinuerligt med följande för att hålla verksamheten fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Vi arbetar med attityd- och värderingsövningar för att utveckla vår empatiska och demokratiska förmåga Vi arbetar med språkets betydelse för visande av ömsesidig respekt För varje elevs trygghet arbetar vi med åldersintegrerade arbetspass på respektive stadium I skolans personalgrupp finns representanter som ingår i trygghetsgrupp och elevhälsoteam Elever görs delaktiga genom regelbundna klassråd och elevråd Klassläraren följer upp varje enskild elevs sociala situation vid regelbundna utvecklingssamtal Vi lotsar eleverna att lösa konflikter utan våld För att skapa lugn, arbetsro och trygghet ska det finnas vuxna i elevernas närhet, även under raster och vid måltider. Skolan arbetar med ett program för rast verksamhet -Trivselledarprojektet För allas trevnad och säkerhet finns gemensamma regler och dataregler Vi gör föräldrarna delaktiga i vårt förebyggande arbete genom information via hemsida, föräldramöten m.m. Likabehandlingsplanen utvärderas och, vid behov, justeras varje år Återkommande diskussioner i personalgrupp kring värdegrund och arbetet med skolans likabehandlingsplan För att skapa trygghet arbetar vi i åldersblandade grupper i dessa återkommande aktiviteter o Tema Havet o Stora Skäretdagen o Trivselledardagar o Idrottsdagar o Sportlovsveckor o Julpyssel o Start upp-vecka o Vi uppmärksammar och arbetar med FN-dagen 5

7 5. Utvärdering för läsåret 2013/2014 Mål för läsåret var Alla elever, all personal och alla föräldrar skall vara förtrogna med vår likabehandlingsplan. Utveckla våra rutiner för att snabbt upptäcka områden på skolan där risker finns för diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Skapa en skolmiljö där alla känner sig trygga på lektioner och raster. Öka elevernas inflytande i likabehandlingsarbetet Utveckla och se över våra rutiner vid akuta ärenden 5.1 Det här planerade vi att göra Främjande arbete Arbeta mot diskriminerande och kränkande språk Göra elevrådet mer delaktiga i likabehandlingsarbetet Trivselledarna planerar en dag för åk F-5 Involvera föräldrar/styrelse i likabehandlingsarbete på föräldramöte Livskunskap åk 7-9 Förebyggande åtgärder Uppgradera rastaktiviteter för alla elever, F-9. Enkätundersökning som involverar alla elever Vi kommer att arbeta med sociala medier och ett schysstare klimat på nätet Utbildning av personal och föräldrar om sociala medier Se över vuxennärvaro vid raster, förflyttningar och idrottslektioner 6

8 5.2 Kartläggning och analys av det främjande arbetet Livskunskapens diskussionsämnen har mottagits väl och alla elever åk 7-9 har varit delaktiga. Till kommande läsår kommer livskunskap vara schemalagd för åk 2 och 7. Elevrådets dag, Trivselledardagen och Stora Skäretdagen arrangerades under läsåret med gott resultat. Elever och personal kommer att planera dessa aktiviteter/dagar under läsåret 14/15. Enkätundersökningen som involverade alla elever F-9 genomfördes enligt planen i maj. För åk 7-9 är att det är positivt att alla upplever att de känner sig trygga, en utveckling från förra läsåret. En hel del negativa kommentarer förekommer fortfarande men trots allt en förbättring. Det är också positivt att fler känner sig trygga med att de har en vuxen att vända sig till på skolan om det skulle finnas behov. Elever upplever att det förekommer mobbning på skolan. Det är dock färre i år jmf med förra året men frågan är vad det står för? Något att arbeta vidare med och ta upp till hösten i klasserna. Ganska många upplever också att de inte kan påverka sin skolsituation. Vi måste bli bättre på att förtydliga detta och beskriva vilka vägar man kan gå. Eleverna åk 4-6 känner sig trygga på skolan. De vågar i större utsträckning än tidigare stå för vad de tycker i grupp. Eleverna verkar ha en mycket god relation till varandra och ett mycket bättre samarbete med de vuxna än tidigare. Positivt är också att eleverna upplever att mobbningen har minskat markant jmf med förra året. Ganska många elever upplever även här att de inte kan påverka sin situation på skolan. Vad det gäller F-3 så är trivseln och tryggheten mycket god och vi ser även här en tydlig förbättring jämfört med förra läsåret. Likabehandlingsarbetet har presenterats för föräldrar, på föräldramöten, Ht 13. Elevrådet har involverats i större utsträckning i vårt likabehandlingsarbete än tidigare läsår. De har bla varit delaktiga i utformningen i de undersökningar vi genomfört. Vi behöver bli ännu bättre på att involvera våra elever i likabehandlingsarbete under 14/15. Under vårterminen har åk 7-9 arbetat med diskrimineringsgrunderna i ett ämnesövergripande projekt. Under 14/15 kommer vi att vidareutveckla detta arbeta kring genus, normer och olikheter. av det förebyggande arbetet Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med elevråd 7-9 att uppgradera rastaktiviteter för de äldre eleverna vad det gäller utomhus och inomhus. Vi kommer att fortsätta detta arbete. Under HT 13 genomförde vi en enkätundersökning om sociala medier i åk 5-9. Utifrån resultaten har vi valt att fortsätta arbetet i denna fråga och följa upp med riktade frågor i våra trivsel och trygghetsenkät. Vi har under läsåret haft föräldrautbildning i samband med föräldramöte på mellanoch högstadiet. Vuxennärvaron i samband med rast, förflyttningar och idrottslektioner är ständigt en viktig del i vårt arbete som även fortsättningsvis kommer att tillhöra vårt förebyggande arbete. 7

9 6. Mål för läsåret 2014/2015 Utveckla våra rutiner för att snabbt upptäcka och åtgärda områden på skolan där risker finns för diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Öka elevernas inflytande i likabehandlingsarbetet Öka elevernas kunskap om diskrimineringsgrunderna och våra gemensamma spelregler Vi skall säkerställa och utveckla vårt arbete med trivsel och trygghet 8

10 7. Det här skall vi göra Med direkt koppling till vår målsättning planerar vi ett antal insatser och aktiviteter under läsåret 2014/ Främjande aktiviteter och insatser Aktivitet/insats Vilka Tidpunkt Ansvarig Elevrådets dag 7-9 Ht 14 Personal + elevråd Livskunskap på schemat Åk 2,7 Läsåret 14/15 Pedagog Bjuda i elevråden i arbetet med vår likabehandlingsplan och våra gemensamma regler Elevråd F- 6 och 7-9 Ht 14 Trygghetsgrupp och pedagoger Låta alla elever diskutera och ha synpunkter på Skärets gemensamma regler Åk F-9 Sep/okt Klf + ansvarig för elevråd Projekt/tema-arbete kring diskrimineringsgrunderna och olikheter Arbete/utbildning i personal grupp kring diskrimineringsgrunder och olikheter Åk F-9 Trygghetsgrupp/ personal Skolledning Introducera Kompissolen på skolgården Åk F-6 Vt 15 Trygghetsgrupp Uppföljning/kartläggning av elevmedverkan och påverkan på skolsituation Åk 4-9 Dec 14 Trygghetsgrupp 7.2 Förebyggande åtgärder Aktivitet/Insats Vilka Tidpunkt Ansvarig Trivsel och trygghetsenkät F-9 Dec 14, Maj 15 Diskutera med elevråd om situationer där det Elevråd ev finns risk att utsättas för kränkningar, F-6, 7-9 trakasserier och diskriminering Trygghetsgruppen Ansvarig elevrådet 9

11 8. Åtgärder vid akuta situationer 8.1 Policy då någon bryter mot uppställda mål Vi tar konsekvent ställning mot, reagerar och agerar direkt vid, alla former av kränkande behandling. Detta gäller såväl elever som vuxna. (Vid återkommande kränkande behandling följer vi vuxna upp händelseförloppet genom samtal och utredning av situationen samt dokumentation för att kunna vidta lämpliga åtgärder.) Detsamma gäller vid akuta och/eller särskilt allvarliga händelser). 8.2 Tillvägagångssätt 1. Vid kränkande behandling bland elever vid första tillfället. Berörd lärare samtalar med involverade elever Klassföreståndaren informeras Hemmet informeras vid behov Klassföreståndaren dokumenterar 2. Vid upprepad kränkande behandling bland elever Attitydgruppen aktiveras och har enskilda samtal med involverade elever. Samtalen sker enligt Höistads metod, d.v.s. oförberett samtal med den/de som utförd upprepad kränkande behandling. Samtalen hålls av skolans Attitydgrupp. Det baseras på några få påståenden och frågor och protokollförs Klassföreståndaren/arbetslaget informeras om innehåll och vad som bestämts under samtalet Vårdnadshavarna kontaktas Stöd erbjuds den som blivit utsatt för upprepad kränkande behandling genom samtal med representant för Attitydgruppen, representant för Elevhälsoteamet och/eller specialkompetens eller annan person som eleven har förtroende för Även för den/de elever som utfört upprepad kränkande behandling utformas stöd för att komma tillrätta med sitt beteende, av ovan nämnda instanser Hela processen dokumenteras Ärendet anmäls till rektor Rektor informerar skolans huvudman (=styrelse) Åtgärderna följs upp 3. Vid situationer då vuxen kränker elev Händelsen anmäls till rektor Rektor ser till att ärendet utreds Rektor informerar skolans huvudman (=styrelsen) Ärendet följs upp 4. Vid situationer då elev kränker vuxen eller vuxen kränker vuxen Har vi gemensamt ansvar för reaktion. Rektor har ansvar för aktion och åtgärd så som rektor anser vara lämpligt. Även skolans huvudman informeras så som rektor anser vara lämpligt. 10

12 5. Vid särskilt allvarliga händelser ( t.ex. allvarliga hot, grovt våld, allvarlig skadegörelse o. liknande) Rektor informeras Rektor informerar huvudmannen (=styrelsen) Skolan vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga utefter skolans Rutin när elev bryter mot skolans regler Händelsen polisanmäls Händelsen anmäls till Socialtjänsten 9. Tidsplan för likabehandlingsarbetet Implementering och systematiskt arbete oktober/november Trygghetsgruppen uppdaterar planen maj/juni Enkätundersökning elever föräldrar personal augusti/september Utvärdering och återkoppling 11

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer