Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven"

Transkript

1 U T V Ä R D E R I N G Retorikprogrammet Kommunikativt ledarskap Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven Örebro universitet december 2014

2 Innehåll Inledning Enkät med tidigare studenter Studenternas nuvarande yrken Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Efterfrågade färdigheter Självkännedom och personlig utveckling Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Programmets utbildningsmål Hög utbildningskvalitet Sammanfattning

3 Inledning Till vilka yrken leder en examen från Retorikprogrammet? Vilka förmågor, kompetenser och färdigheter från programmet har studenterna användning av på arbetsmarknaden? Vilka har de nytta av i sina arbeten? Vilken nytta har Retorikprogrammet för studenterna i arbetslivet? Dessa frågor står i fokus i föreliggande utvärdering av Retorikprogrammet vid Örebro universitet. De tre inledande frågorna ställdes till tidigare studenter vid retorikämnet och deras svar har sedan använts för att här besvara den fjärde om programmets nytta. Tanken bakom att efterfråga studenternas perspektiv i utvärderingen är enkel: det är studenterna som upplever programmet och det är de som tillämpar de uppnådda kunskaperna i mötet med arbetslivet. Nedan följer en redovisning av svaren från studentenkäterna där såväl yrken som färdigheter och kompetenser presenteras. Därefter följer allmänna bakgrundsfakta om programmet: dess upplägg, historia, ansökningsstatistik samt utbildningsmål. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av utredningens slutsatser. Enkät med tidigare studenter För att utvärdera Retorikprogrammet kontaktades tidigare studenter för att få deras uppfattning om hur utbildningen fungerat, om utbildningsmålen uppfyllts, vilken nytta de haft av kunskaper och färdigheter de fått med sig. 50 tidigare studenter, för vilka kontaktuppgifter var tillgängliga, kontaktades via mejl och ombads att svara på tre stycken frågor: 1. Vad jobbar du med idag? 2. Vilken nytta har du haft av programmet i dina nuvarande arbetsuppgifter? 3. Kan du ge några konkreta exempel på speciellt värdefulla färdigheter? Av dessa 50 utskickade enkäter inkom 33 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %. Av de 33 svarande var åtta män (25 %) och 25 kvinnor (75 %). Det kan även tilläggas att de svar som inkommit var mycket utförliga och skrivna med, till synes, stor entusiasm. Som med alla typer av enkäter förekommer ett visst bortfall och det kan tänkas att de som svarat också är de som är mest positivt inställda till programmet. Detta bör således tas i beaktande då de inkomna svaren utvärderas.

4 Studenternas nuvarande yrken Nedan presenteras en sammanställning av de yrken som studenterna i dagsläget har. 1 Fyra av de svarande är fortfarande studenter och inkluderas således inte i uppräkningen. Enkätsvaren visade att studenterna, efter studier i retorik och kommunikativt ledarskap, jobbar som: Account Manager Adjunkt Affärsansvarig Arbetsförmedlare Arbetsplatssamordnare Coach Copywriter Customer Advisor Debattchef på nyhetssajt Egen företagare (inom retorik och skrivande) Föreläsare (i retorik och ledarskap) Företagscoach Globalt ansvarig över digitala medier Informatör Journalist Jurist Kommunikationskonsult och -coach Kommunikatör Kommunvägledare Kompetensutvecklare Konsulent (på studieförbund) Näringslivsutvecklare Marketing Manager Marknadsassistent Opinionsbildare Projektassistent 1 Vissa studenter har uppgivit att de har fler än en yrkestitel, varför antalet titlar överstiger antalet inkomna svar. Varje yrkestitel presenteras ovan endast en gång, dvs. flera studenter kan ha samma yrkestitel.

5 Redaktör Reporter/skribent Researcher Retorikkonsult Seminarium- och utbildningsansvarig Senior Training & Development Advisor Studiesocialt ansvarig på studentkår Supportansvarig Säljkonsult Utbildare Verksamhetsansvarig coach Verksamhetschef näringslivsutveckling Webbredaktör Vice ordförande på studentkår Det framgår av sammanställningen ovan att studenterna har stora möjligheter att få eller skapa sig ett jobb efter genomförd utbildning. Samtliga tillfrågade som befann sig i arbetslivet har dessutom ett jobb som relaterar till studieområdena retorik, kommunikation och ledarskap. Samtliga svarande kan således sägas ha anställningar inom ramen för de kunskaps- och färdighetsområden programmet erbjuder. Dessutom framhåller flera tidigare studenter hur de kunskaper och färdigheter som de inhämtade under Retorikprogrammet varit avgörande för anställningen. En svarande säger till exempel att hen aldrig [hade] kommit såhär långt utan den [retoriken]. En annan framhåller hur Det bästa med min utbildning är att den har gjort mig unik och attraktiv på min arbetsplats. Förutom den rent kommunikativa aspekten visar yrkestitlarna samt hur de svarande beskrivit sina arbetsuppgifter - att yrkesbilden omfattar många positioner som innefattar någon form av ledarskap. Det kan handla om att verka som debattchef på en nyhetssajt, att vara ansvarig för en kommuns näringslivsutveckling, att ansvara för en organisations internationella arbete på sociala medier, att leda en studentkårs arbete eller att utöva ledarskap i utbildningssammanhang.

6 Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Utifrån studenternas svar går att se vad de själva upplever ha lärt sig under utbildningens gång. Framför allt kan deras svar, och de färdigheter och kompetenser de framhåller, säga något om vad i utbildningen som är speciellt nyttigt och användbart i arbetslivet. Samtliga studenter kunde ge flera exempel på sådana färdigheter och kompetenser de fått med sig från sina studier i retorik och ledarskap som varit av stor nytta för dem i deras nuvarande arbete. Många framhöll hur dessa kunskaper varit direkt avgörande för att de fått jobbet i fråga. Nedan presenteras i sammanfattad form de färdigheter, kunskaper och förmågor som studenterna säger sig ha nytta av och som de lärt sig under sina år på Retorikprogrammet. I arbetslivet har studenterna nytta av att kunna: Analysera och tolka kommunikation Anpassa sig till olika sammanhang Argumentera Byta/se olika perspektiv Coacha Debattera Finna och utvärdera argument Fungera i grupper Förbereda och planera Föreläsa Förhandla Ge och få feedback Hantera konflikter Hantera och möta andra människor Informera Kritiskt granska information/argument Leda Lyssna Medla Medvetandegöra olika genrer Målgruppsanpassa kommunikation Möta andra kulturer

7 Samarbeta Samla och bearbeta information Samtala Se processer och strukturer Se situationer/frågor ur andras synvinkel Skapa förtroende Skapa och vårda relationer Skriva Tala Textbearbeta Utbilda Utveckla Utvärdera Vara en god medarbetare Visa välvilja Som synes har studenterna fått med sig en hel del från sina studier som kan tillämpas i deras arbetsvardag. Deras uttalanden om och beskrivningar av sina år som retorikstudenter är uteslutande positiva och samtliga upplever att de fått med sig användbara verktyg. Sammanställningen av kunskaper, färdigheter, förmågor och kompetenser blir således ett bevis på att utbildningen lever upp till studenternas förväntningar: den levererar och lär ut vad de förväntade sig då de sökte till programmet. Detta blir även en bekräftelse på att programmet lever upp till de utbildningsmål som tidigare återgetts och som finns i utbildningsplanen. Dessutom kan samtliga ovan presenterade färdigheter och kompetenser återfinnas i nämnda mål. Studenterna säger sig exempelvis leva upp till målformuleringar som att ha kunskap om olika kulturer och förmåga att analysera och kritiskt reflektera samt kunna formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer. 2 Utifrån studenternas svar kan konstateras att många i stor utsträckning trycker på vikten och nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras behov. Även förmågan att applicera dessa kunskaper i såväl tal som skrift framgår. 2 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ).

8 Allra mest framhålls vikten av målgruppsanpassning och perspektivbyte, förmågan att snabbt finna sig i och anpassa sig till en situation, ofta en oväntad eller oviss sådan. Helt enkelt trycker de svaranden på vikten av att ha verktyg som möjliggör dem att handla i stunden att agera nu: Jag har tillägnat mig kunskap om att leda strategiskt i komplexa kommunikativa situationer, och som verksamhetsansvarig coach har det varit extremt viktigt att kunna konflikthantera, handskas med varierande kommunikativa problem och därefter producera lösningsförslag. Retoriken har gett mig verktyg att kunna publik- och situationsanpassa mina budskap och min kommunikation och gör mig därför oerhört flexibel - något som är avgörande när man ska bedriva sin egen verksamhet och däri möta många olika människor, behov och krav. Från retorikkurserna uppger flera av studenterna att de fått med sig grundläggande verktyg som de kan använda i sina arbetsuppgifter. Det kan handla om att genomföra ett grundligt förberedelsearbete enligt retorikens principer, att förklara på ett åskådligt och förståeligt sätt, att disponera ett tal eller en text på ett tilltalande och förtroendeingivande sätt, att anpassa sitt språk och sina ordval till publiken, att förstå olika typer av genrer samt att finna giltiga argument eller att kritiskt granska andras. Det framgår hur studenterna i olika sammanhang går tillbaka till sin retoriska verktygslåda för att hitta det som i stunden är bäst lämpat att använda. En student säger exempelvis hur hen känner mig bekväm i alla kommunikativa sammanhang, jag vet att jag kan luta mig mot retoriken. Samtliga av de ovan presenterade kompetenserna och färdigheterna innefattar kommunikation i någon form. Vissa av dem kan även identifieras som extra fokuserade på den interaktiva och interpersonella aspekten av retoriken. Flera framhåller vikten av vad som kan sägas vara ett dialogiskt perspektiv. Exempelvis framhåller flera att de insett vikten av att lyssna, som den student som säger att hen har lärt sig vikten av att vara en ledare som inte bara gör utan också lyssnar på och tar in åsikter från andra. Andra tidigare studenter beskriver hur de kan medla mellan kolleger, möta och kommunicera med människor från andra kulturer, se saker och ting ur andra(s) perspektiv, skapa relationer till sin omgivning samt samarbeta. En person säger till och med att hen hade varit en mycket sämre chef och kollega om hen inte gått retorikprogrammet, då personen i fråga lärt sig mycket om hur jag själv är som person i relation till andra, och har också lärt mig att se nyttan i att samarbeta effektivt trots olika personligheter.

9 Ur detta perspektiv syns även hur studenterna ser en nytta i förmågan att kunna bemöta olika typer av människor. De framhåller det som viktigt att veta hur de fungerar i relation till andra människor, som en del i en grupp eller en arbetsplats. Efterfrågade färdigheter Flera svarande lyfter även fram det faktum att det finns en efterfrågan i närings- och arbetslivet av de färdigheter och kompetenser som programmet ger. En svarande skriver till exempel att [det är] något som företag lägger ner många miljoner på, nämligen att utbilda sina anställda inom retorik och kommunikation och ledarskap, och en annan: jag har märkt att just det kommunikativa ledarskapet är intressant på arbetsmarknaden samt att också projektledning, förhandling och medling är uppskattade inslag. Ytterligare en säger: För mig är programmet en självklarhet i svenskt näringsliv samt inom den offentliga sektorn. Jag är affärsansvarig på /företagsnamn/ och säljer, bygger och projektleder utbildningar inom retorisk kommunikation (icke-verbal som verbal), kommunikativt ledarskap och coaching. Mitt jobb är Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap i verkligheten, behovet är ENORMT ute i både den privata och offentliga sektorn. Av studenternas svar verkar det således som att det inte enbart är de själva som i sina arbeten har nytta av det som lärs ut vid Retorikprogrammet. En efterfrågan och en nytta för samhället i ett större perspektiv kan också identifieras i och med att de upplever det finnas en efterfrågan på de kompetenser deras studier givit dem. Dessutom framstår de kompetenser som studenterna får med sig från Retorikprogrammet vara några som näringslivet är beredda att satsa stora pengar på att tillskansa sig. I enkätsvaren framhåller studenter exempelvis hur deras företag, liksom andra inom samma bransch, uttrycker en vilja att utbilda sina anställda inom just den typ av kommunikation som lärs ut vid programmet. Framför allt betonas behovet av det dialogiska, tydligt retoriska, perspektiv på ledarskap som utbildningen tillhandahåller. På så sätt möter Retorikprogrammet en faktisk efterfrågan i arbets- och näringsliv. Självkännedom och personlig utveckling Först och främst handlar studenternas svar om den nytta Retorikprogrammet haft för dem på arbetsmarknaden och i situationer kopplade till deras yrkesliv. Dock bör ytterligare en aspekt lyftas fram, vilken går som en röd tråd genom en stor del av de svar som inkommit: den personliga utvecklingen och nyttan av studierna. Många svaranden vittnar om hur retoriken med de verktyg och kompetenser den medför inte bara tagit dem framåt i professionella sammanhang. De pekar även på hur de under sina år på programmet utvecklats som personer

10 och lärt känna sig själva. Det kan handla om allt ifrån bättre självförtroende och självkänsla, större trygghet i sociala sammanhang, förmåga att coacha och hjälpa sina vänner, argumentera för och underbygga sina åsikter eller gett dem en större trygghet i sig själva. Sammanfattningsvis ger svaren en tydlig bild av att studenterna är nöjda med sin utbildning och inte har haft några större problem att finna jobb som motsvarar den utbildning de har fått inom programmet. Härnedan följer som en orientering allmänna fakta om programmet. Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap omfattar 180 högskolepoäng och hade sitt första intag hösten Efter genomfört program kan studenten ansöka om en kandidatexamen i huvudämnet retorik. Under de sex terminer som programmet omfattar ägnas tre terminer, totalt 90 högskolepoäng, huvudämnet retorik fördelade på A-, B- och C- kurs. Vid sidan av dessa kurser utgörs en stor del av resterande poäng av kurser inom kommunikativt ledarskap. Under åren har omfång och utformning på kurserna i kommunikativt ledarskap varierat. Ursprungligen omfattade kurserna 20 högskolepoäng, men har idag växt till att omfatta 60 högskolepoäng. Denna utveckling kan sägas ha mött en efterfrågan, främst från programmets studenter - vilka i kursutvärderingar visat sin uppskattning för kurserna. Utvecklingen av kurserna i kommunikativt ledarskap har även skett i syfte att tydliggöra programprofilen samt utifrån en uppfattning om att denna typ av kurser är attraktiva på arbetsmarknaden. I nuläget ingår således i programmet kurserna Kommunikativt ledarskap I (30 högskolepoäng) samt Kommunikativt ledarskap II (30 högskolepoäng). Dessutom ingår en valbar termin om 30 högskolepoäng i programmet. Programmets utbildningsmål I utbildningsplanen för programmet anges, förutom de mål som utbildning på grundnivå samt kandidatexamen ska uppfylla enligt högskoleförordningen, även lokala mål för Retorikprogrammet. Efter avslutad utbildning ska studenten, enligt utbildningsplanen; visa förståelse för retorikens grunder och synsätt på kommunikation, visa kunskap om retorikens teori och retorikens uttrycksformer, såväl historiskt som i nutid, visa kunskap om det kommunikativa ledarskapets teoretiska grund och förhållningssätt i konkreta situationer, visa kunskap om olika kulturer och ha förståelse för kommunikation över kulturgränser,

11 visa förmåga att analysera och kritiskt reflektera över olika påverkansförsök, visa förmåga att granska grunder och värderingar i retoriska situationer, exempelvis inom argumentation, reklam och organisationsförändringar, visa förmåga att formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer, visa förmåga att urskilja och formulera ett retoriskt problem och självständigt samla in och med ett vetenskapligt förhållningssätt behandla material utifrån de formulerade frågorna, visa förmåga att på ett systematiskt och självständigt sätt genomföra opposition på ett vetenskapligt arbete, visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi, och visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 3 Hög utbildningskvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kontinuerligt svenska universitets och högskolors utbildning på grund- och avancerad nivå. Syftet är att studera i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. 4 I dessa utvärderingar ges omdömen på en tregradig skala; Bristande kvalitet, Hög kvalitet samt Mycket hög kvalitet utvärderades utbildningen i retorik vid Örebro universitet av UKÄ och bedömargruppen kunde konstatera att utbildningen håller hög kvalitet. Som det samlade omdömet lyder: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Det samlade underlaget visar att utbildningen håller hög kvalitet. 5 Det kan också påpekas att retorikämnet vid Örebro universitet fick det mest positiva omdömet i kommentarerna av samtliga granskade retorikutbildningar i landet. Sammanfattning Enkätsvaren från tidigare retorikstudenter visar att de är mycket nöjda med utbildningen. Samtliga har fått ett jobb som på något sätt anknyter till deras utbildning undantaget de som fortfarande är studenter. Dessutom visar deras svar att de har stor nytta av de kunskaper, förmågor och färdigheter som Retorikprogrammet gett dem. Främst lyfter de nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras 3 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ). 4 Universitetskanslerämbetet: Så går utvärderingarna till. ( ). 5 Universitetskanslerämbetet. Kvalitetsurvärdering av retorik ( ).

12 behov. Det finns en uppenbar efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som äger de kommunikativa förmågor studenterna har med sig. Flera svaranden lyfter även fram hur studierna vid programmet gjort att de utvecklats som personer och fått större självkännedom och -säkerhet. Sammanfattningsvis visar utvärderingen av Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap att utbildningen ger de kunskaper, färdigheter och förmågor som kursmålen avser. Tillsammans med den övervägande positiva responsen från den genomförda enkätundersökningen och det behov av professionella retoriker med kompetenser inom kommunikativt ledarskap som utbildningen bevisligen fyller på arbetsmarknaden ger utvärderingen en mycket positiv bild av programmet. Under sin relativt korta levnad har Retorikprogrammet inte bara hållit en mycket hög kvalitet utan också etablerat sig som en unik och eftertraktad högskoleutbildning med mycket goda framtidsutsikter.

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer