Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven"

Transkript

1 U T V Ä R D E R I N G Retorikprogrammet Kommunikativt ledarskap Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven Örebro universitet december 2014

2 Innehåll Inledning Enkät med tidigare studenter Studenternas nuvarande yrken Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Efterfrågade färdigheter Självkännedom och personlig utveckling Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Programmets utbildningsmål Hög utbildningskvalitet Sammanfattning

3 Inledning Till vilka yrken leder en examen från Retorikprogrammet? Vilka förmågor, kompetenser och färdigheter från programmet har studenterna användning av på arbetsmarknaden? Vilka har de nytta av i sina arbeten? Vilken nytta har Retorikprogrammet för studenterna i arbetslivet? Dessa frågor står i fokus i föreliggande utvärdering av Retorikprogrammet vid Örebro universitet. De tre inledande frågorna ställdes till tidigare studenter vid retorikämnet och deras svar har sedan använts för att här besvara den fjärde om programmets nytta. Tanken bakom att efterfråga studenternas perspektiv i utvärderingen är enkel: det är studenterna som upplever programmet och det är de som tillämpar de uppnådda kunskaperna i mötet med arbetslivet. Nedan följer en redovisning av svaren från studentenkäterna där såväl yrken som färdigheter och kompetenser presenteras. Därefter följer allmänna bakgrundsfakta om programmet: dess upplägg, historia, ansökningsstatistik samt utbildningsmål. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av utredningens slutsatser. Enkät med tidigare studenter För att utvärdera Retorikprogrammet kontaktades tidigare studenter för att få deras uppfattning om hur utbildningen fungerat, om utbildningsmålen uppfyllts, vilken nytta de haft av kunskaper och färdigheter de fått med sig. 50 tidigare studenter, för vilka kontaktuppgifter var tillgängliga, kontaktades via mejl och ombads att svara på tre stycken frågor: 1. Vad jobbar du med idag? 2. Vilken nytta har du haft av programmet i dina nuvarande arbetsuppgifter? 3. Kan du ge några konkreta exempel på speciellt värdefulla färdigheter? Av dessa 50 utskickade enkäter inkom 33 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %. Av de 33 svarande var åtta män (25 %) och 25 kvinnor (75 %). Det kan även tilläggas att de svar som inkommit var mycket utförliga och skrivna med, till synes, stor entusiasm. Som med alla typer av enkäter förekommer ett visst bortfall och det kan tänkas att de som svarat också är de som är mest positivt inställda till programmet. Detta bör således tas i beaktande då de inkomna svaren utvärderas.

4 Studenternas nuvarande yrken Nedan presenteras en sammanställning av de yrken som studenterna i dagsläget har. 1 Fyra av de svarande är fortfarande studenter och inkluderas således inte i uppräkningen. Enkätsvaren visade att studenterna, efter studier i retorik och kommunikativt ledarskap, jobbar som: Account Manager Adjunkt Affärsansvarig Arbetsförmedlare Arbetsplatssamordnare Coach Copywriter Customer Advisor Debattchef på nyhetssajt Egen företagare (inom retorik och skrivande) Föreläsare (i retorik och ledarskap) Företagscoach Globalt ansvarig över digitala medier Informatör Journalist Jurist Kommunikationskonsult och -coach Kommunikatör Kommunvägledare Kompetensutvecklare Konsulent (på studieförbund) Näringslivsutvecklare Marketing Manager Marknadsassistent Opinionsbildare Projektassistent 1 Vissa studenter har uppgivit att de har fler än en yrkestitel, varför antalet titlar överstiger antalet inkomna svar. Varje yrkestitel presenteras ovan endast en gång, dvs. flera studenter kan ha samma yrkestitel.

5 Redaktör Reporter/skribent Researcher Retorikkonsult Seminarium- och utbildningsansvarig Senior Training & Development Advisor Studiesocialt ansvarig på studentkår Supportansvarig Säljkonsult Utbildare Verksamhetsansvarig coach Verksamhetschef näringslivsutveckling Webbredaktör Vice ordförande på studentkår Det framgår av sammanställningen ovan att studenterna har stora möjligheter att få eller skapa sig ett jobb efter genomförd utbildning. Samtliga tillfrågade som befann sig i arbetslivet har dessutom ett jobb som relaterar till studieområdena retorik, kommunikation och ledarskap. Samtliga svarande kan således sägas ha anställningar inom ramen för de kunskaps- och färdighetsområden programmet erbjuder. Dessutom framhåller flera tidigare studenter hur de kunskaper och färdigheter som de inhämtade under Retorikprogrammet varit avgörande för anställningen. En svarande säger till exempel att hen aldrig [hade] kommit såhär långt utan den [retoriken]. En annan framhåller hur Det bästa med min utbildning är att den har gjort mig unik och attraktiv på min arbetsplats. Förutom den rent kommunikativa aspekten visar yrkestitlarna samt hur de svarande beskrivit sina arbetsuppgifter - att yrkesbilden omfattar många positioner som innefattar någon form av ledarskap. Det kan handla om att verka som debattchef på en nyhetssajt, att vara ansvarig för en kommuns näringslivsutveckling, att ansvara för en organisations internationella arbete på sociala medier, att leda en studentkårs arbete eller att utöva ledarskap i utbildningssammanhang.

6 Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Utifrån studenternas svar går att se vad de själva upplever ha lärt sig under utbildningens gång. Framför allt kan deras svar, och de färdigheter och kompetenser de framhåller, säga något om vad i utbildningen som är speciellt nyttigt och användbart i arbetslivet. Samtliga studenter kunde ge flera exempel på sådana färdigheter och kompetenser de fått med sig från sina studier i retorik och ledarskap som varit av stor nytta för dem i deras nuvarande arbete. Många framhöll hur dessa kunskaper varit direkt avgörande för att de fått jobbet i fråga. Nedan presenteras i sammanfattad form de färdigheter, kunskaper och förmågor som studenterna säger sig ha nytta av och som de lärt sig under sina år på Retorikprogrammet. I arbetslivet har studenterna nytta av att kunna: Analysera och tolka kommunikation Anpassa sig till olika sammanhang Argumentera Byta/se olika perspektiv Coacha Debattera Finna och utvärdera argument Fungera i grupper Förbereda och planera Föreläsa Förhandla Ge och få feedback Hantera konflikter Hantera och möta andra människor Informera Kritiskt granska information/argument Leda Lyssna Medla Medvetandegöra olika genrer Målgruppsanpassa kommunikation Möta andra kulturer

7 Samarbeta Samla och bearbeta information Samtala Se processer och strukturer Se situationer/frågor ur andras synvinkel Skapa förtroende Skapa och vårda relationer Skriva Tala Textbearbeta Utbilda Utveckla Utvärdera Vara en god medarbetare Visa välvilja Som synes har studenterna fått med sig en hel del från sina studier som kan tillämpas i deras arbetsvardag. Deras uttalanden om och beskrivningar av sina år som retorikstudenter är uteslutande positiva och samtliga upplever att de fått med sig användbara verktyg. Sammanställningen av kunskaper, färdigheter, förmågor och kompetenser blir således ett bevis på att utbildningen lever upp till studenternas förväntningar: den levererar och lär ut vad de förväntade sig då de sökte till programmet. Detta blir även en bekräftelse på att programmet lever upp till de utbildningsmål som tidigare återgetts och som finns i utbildningsplanen. Dessutom kan samtliga ovan presenterade färdigheter och kompetenser återfinnas i nämnda mål. Studenterna säger sig exempelvis leva upp till målformuleringar som att ha kunskap om olika kulturer och förmåga att analysera och kritiskt reflektera samt kunna formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer. 2 Utifrån studenternas svar kan konstateras att många i stor utsträckning trycker på vikten och nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras behov. Även förmågan att applicera dessa kunskaper i såväl tal som skrift framgår. 2 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ).

8 Allra mest framhålls vikten av målgruppsanpassning och perspektivbyte, förmågan att snabbt finna sig i och anpassa sig till en situation, ofta en oväntad eller oviss sådan. Helt enkelt trycker de svaranden på vikten av att ha verktyg som möjliggör dem att handla i stunden att agera nu: Jag har tillägnat mig kunskap om att leda strategiskt i komplexa kommunikativa situationer, och som verksamhetsansvarig coach har det varit extremt viktigt att kunna konflikthantera, handskas med varierande kommunikativa problem och därefter producera lösningsförslag. Retoriken har gett mig verktyg att kunna publik- och situationsanpassa mina budskap och min kommunikation och gör mig därför oerhört flexibel - något som är avgörande när man ska bedriva sin egen verksamhet och däri möta många olika människor, behov och krav. Från retorikkurserna uppger flera av studenterna att de fått med sig grundläggande verktyg som de kan använda i sina arbetsuppgifter. Det kan handla om att genomföra ett grundligt förberedelsearbete enligt retorikens principer, att förklara på ett åskådligt och förståeligt sätt, att disponera ett tal eller en text på ett tilltalande och förtroendeingivande sätt, att anpassa sitt språk och sina ordval till publiken, att förstå olika typer av genrer samt att finna giltiga argument eller att kritiskt granska andras. Det framgår hur studenterna i olika sammanhang går tillbaka till sin retoriska verktygslåda för att hitta det som i stunden är bäst lämpat att använda. En student säger exempelvis hur hen känner mig bekväm i alla kommunikativa sammanhang, jag vet att jag kan luta mig mot retoriken. Samtliga av de ovan presenterade kompetenserna och färdigheterna innefattar kommunikation i någon form. Vissa av dem kan även identifieras som extra fokuserade på den interaktiva och interpersonella aspekten av retoriken. Flera framhåller vikten av vad som kan sägas vara ett dialogiskt perspektiv. Exempelvis framhåller flera att de insett vikten av att lyssna, som den student som säger att hen har lärt sig vikten av att vara en ledare som inte bara gör utan också lyssnar på och tar in åsikter från andra. Andra tidigare studenter beskriver hur de kan medla mellan kolleger, möta och kommunicera med människor från andra kulturer, se saker och ting ur andra(s) perspektiv, skapa relationer till sin omgivning samt samarbeta. En person säger till och med att hen hade varit en mycket sämre chef och kollega om hen inte gått retorikprogrammet, då personen i fråga lärt sig mycket om hur jag själv är som person i relation till andra, och har också lärt mig att se nyttan i att samarbeta effektivt trots olika personligheter.

9 Ur detta perspektiv syns även hur studenterna ser en nytta i förmågan att kunna bemöta olika typer av människor. De framhåller det som viktigt att veta hur de fungerar i relation till andra människor, som en del i en grupp eller en arbetsplats. Efterfrågade färdigheter Flera svarande lyfter även fram det faktum att det finns en efterfrågan i närings- och arbetslivet av de färdigheter och kompetenser som programmet ger. En svarande skriver till exempel att [det är] något som företag lägger ner många miljoner på, nämligen att utbilda sina anställda inom retorik och kommunikation och ledarskap, och en annan: jag har märkt att just det kommunikativa ledarskapet är intressant på arbetsmarknaden samt att också projektledning, förhandling och medling är uppskattade inslag. Ytterligare en säger: För mig är programmet en självklarhet i svenskt näringsliv samt inom den offentliga sektorn. Jag är affärsansvarig på /företagsnamn/ och säljer, bygger och projektleder utbildningar inom retorisk kommunikation (icke-verbal som verbal), kommunikativt ledarskap och coaching. Mitt jobb är Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap i verkligheten, behovet är ENORMT ute i både den privata och offentliga sektorn. Av studenternas svar verkar det således som att det inte enbart är de själva som i sina arbeten har nytta av det som lärs ut vid Retorikprogrammet. En efterfrågan och en nytta för samhället i ett större perspektiv kan också identifieras i och med att de upplever det finnas en efterfrågan på de kompetenser deras studier givit dem. Dessutom framstår de kompetenser som studenterna får med sig från Retorikprogrammet vara några som näringslivet är beredda att satsa stora pengar på att tillskansa sig. I enkätsvaren framhåller studenter exempelvis hur deras företag, liksom andra inom samma bransch, uttrycker en vilja att utbilda sina anställda inom just den typ av kommunikation som lärs ut vid programmet. Framför allt betonas behovet av det dialogiska, tydligt retoriska, perspektiv på ledarskap som utbildningen tillhandahåller. På så sätt möter Retorikprogrammet en faktisk efterfrågan i arbets- och näringsliv. Självkännedom och personlig utveckling Först och främst handlar studenternas svar om den nytta Retorikprogrammet haft för dem på arbetsmarknaden och i situationer kopplade till deras yrkesliv. Dock bör ytterligare en aspekt lyftas fram, vilken går som en röd tråd genom en stor del av de svar som inkommit: den personliga utvecklingen och nyttan av studierna. Många svaranden vittnar om hur retoriken med de verktyg och kompetenser den medför inte bara tagit dem framåt i professionella sammanhang. De pekar även på hur de under sina år på programmet utvecklats som personer

10 och lärt känna sig själva. Det kan handla om allt ifrån bättre självförtroende och självkänsla, större trygghet i sociala sammanhang, förmåga att coacha och hjälpa sina vänner, argumentera för och underbygga sina åsikter eller gett dem en större trygghet i sig själva. Sammanfattningsvis ger svaren en tydlig bild av att studenterna är nöjda med sin utbildning och inte har haft några större problem att finna jobb som motsvarar den utbildning de har fått inom programmet. Härnedan följer som en orientering allmänna fakta om programmet. Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap omfattar 180 högskolepoäng och hade sitt första intag hösten Efter genomfört program kan studenten ansöka om en kandidatexamen i huvudämnet retorik. Under de sex terminer som programmet omfattar ägnas tre terminer, totalt 90 högskolepoäng, huvudämnet retorik fördelade på A-, B- och C- kurs. Vid sidan av dessa kurser utgörs en stor del av resterande poäng av kurser inom kommunikativt ledarskap. Under åren har omfång och utformning på kurserna i kommunikativt ledarskap varierat. Ursprungligen omfattade kurserna 20 högskolepoäng, men har idag växt till att omfatta 60 högskolepoäng. Denna utveckling kan sägas ha mött en efterfrågan, främst från programmets studenter - vilka i kursutvärderingar visat sin uppskattning för kurserna. Utvecklingen av kurserna i kommunikativt ledarskap har även skett i syfte att tydliggöra programprofilen samt utifrån en uppfattning om att denna typ av kurser är attraktiva på arbetsmarknaden. I nuläget ingår således i programmet kurserna Kommunikativt ledarskap I (30 högskolepoäng) samt Kommunikativt ledarskap II (30 högskolepoäng). Dessutom ingår en valbar termin om 30 högskolepoäng i programmet. Programmets utbildningsmål I utbildningsplanen för programmet anges, förutom de mål som utbildning på grundnivå samt kandidatexamen ska uppfylla enligt högskoleförordningen, även lokala mål för Retorikprogrammet. Efter avslutad utbildning ska studenten, enligt utbildningsplanen; visa förståelse för retorikens grunder och synsätt på kommunikation, visa kunskap om retorikens teori och retorikens uttrycksformer, såväl historiskt som i nutid, visa kunskap om det kommunikativa ledarskapets teoretiska grund och förhållningssätt i konkreta situationer, visa kunskap om olika kulturer och ha förståelse för kommunikation över kulturgränser,

11 visa förmåga att analysera och kritiskt reflektera över olika påverkansförsök, visa förmåga att granska grunder och värderingar i retoriska situationer, exempelvis inom argumentation, reklam och organisationsförändringar, visa förmåga att formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer, visa förmåga att urskilja och formulera ett retoriskt problem och självständigt samla in och med ett vetenskapligt förhållningssätt behandla material utifrån de formulerade frågorna, visa förmåga att på ett systematiskt och självständigt sätt genomföra opposition på ett vetenskapligt arbete, visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi, och visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 3 Hög utbildningskvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kontinuerligt svenska universitets och högskolors utbildning på grund- och avancerad nivå. Syftet är att studera i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. 4 I dessa utvärderingar ges omdömen på en tregradig skala; Bristande kvalitet, Hög kvalitet samt Mycket hög kvalitet utvärderades utbildningen i retorik vid Örebro universitet av UKÄ och bedömargruppen kunde konstatera att utbildningen håller hög kvalitet. Som det samlade omdömet lyder: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Det samlade underlaget visar att utbildningen håller hög kvalitet. 5 Det kan också påpekas att retorikämnet vid Örebro universitet fick det mest positiva omdömet i kommentarerna av samtliga granskade retorikutbildningar i landet. Sammanfattning Enkätsvaren från tidigare retorikstudenter visar att de är mycket nöjda med utbildningen. Samtliga har fått ett jobb som på något sätt anknyter till deras utbildning undantaget de som fortfarande är studenter. Dessutom visar deras svar att de har stor nytta av de kunskaper, förmågor och färdigheter som Retorikprogrammet gett dem. Främst lyfter de nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras 3 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ). 4 Universitetskanslerämbetet: Så går utvärderingarna till. ( ). 5 Universitetskanslerämbetet. Kvalitetsurvärdering av retorik ( ).

12 behov. Det finns en uppenbar efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som äger de kommunikativa förmågor studenterna har med sig. Flera svaranden lyfter även fram hur studierna vid programmet gjort att de utvecklats som personer och fått större självkännedom och -säkerhet. Sammanfattningsvis visar utvärderingen av Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap att utbildningen ger de kunskaper, färdigheter och förmågor som kursmålen avser. Tillsammans med den övervägande positiva responsen från den genomförda enkätundersökningen och det behov av professionella retoriker med kompetenser inom kommunikativt ledarskap som utbildningen bevisligen fyller på arbetsmarknaden ger utvärderingen en mycket positiv bild av programmet. Under sin relativt korta levnad har Retorikprogrammet inte bara hållit en mycket hög kvalitet utan också etablerat sig som en unik och eftertraktad högskoleutbildning med mycket goda framtidsutsikter.

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng

Utbildningsplan Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Study Programme Master Program in Educational Leadership, 120 higher education credits Fastställd av Utbildnings och forskningsnämnden

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Agronomprogrammet - ekonomi 2015

Agronomprogrammet - ekonomi 2015 Agronomprogrammet - ekonomi 2015 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 1 Bakgrund 0 30 17 43% 13 1.2 År för examen Om du ännu inte har tagit ut din examen lämnar du frågan obesvarad. 1.3 Ange

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2016-04-26 Dnr SU FV-3.2.5-1916-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Kursvärdering nivå 2 samt hela grundutbildningen

Kursvärdering nivå 2 samt hela grundutbildningen UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Kursvärdering nivå 2 samt hela grundutbildningen Grattis! Du har nu tagit jur kand-examen och klarat av juristprogrammet. För att vi ska kunna utveckla och förbättra

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Programvärdering Agronom mark/växt 2015

Programvärdering Agronom mark/växt 2015 Programvärdering Agronom mark/växt 2015 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 55 11 69% 9 1.1 År och termin för när studierna vid progammet påbörjades 1.2 År för examen 1.3 Datum när enkäten

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Medie- & Fotografi: Elin Berge

Medie- & Fotografi: Elin Berge Medie- & kommun ap k s n e t e v i kat i o n s Fotografi: Elin Berge Varför du ska läsa Medie- och kommunikationsvetenskap Är du intresserad av kommunikation, information och medier och vill ha kompetenser

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015 Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer Stockholm 8 september 2015 När ska jag ge feeback? Vad är Professionell Feedback? Johari Fönster Vad har feedback för effekt? Feedback på personlighet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer