Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorikprogrammet. Kommunikativt ledarskap. Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven"

Transkript

1 U T V Ä R D E R I N G Retorikprogrammet Kommunikativt ledarskap Vad kan man bli? Tidigare studenter ger sin syn på programmet och på yrkesperspektiven Örebro universitet december 2014

2 Innehåll Inledning Enkät med tidigare studenter Studenternas nuvarande yrken Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Efterfrågade färdigheter Självkännedom och personlig utveckling Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Programmets utbildningsmål Hög utbildningskvalitet Sammanfattning

3 Inledning Till vilka yrken leder en examen från Retorikprogrammet? Vilka förmågor, kompetenser och färdigheter från programmet har studenterna användning av på arbetsmarknaden? Vilka har de nytta av i sina arbeten? Vilken nytta har Retorikprogrammet för studenterna i arbetslivet? Dessa frågor står i fokus i föreliggande utvärdering av Retorikprogrammet vid Örebro universitet. De tre inledande frågorna ställdes till tidigare studenter vid retorikämnet och deras svar har sedan använts för att här besvara den fjärde om programmets nytta. Tanken bakom att efterfråga studenternas perspektiv i utvärderingen är enkel: det är studenterna som upplever programmet och det är de som tillämpar de uppnådda kunskaperna i mötet med arbetslivet. Nedan följer en redovisning av svaren från studentenkäterna där såväl yrken som färdigheter och kompetenser presenteras. Därefter följer allmänna bakgrundsfakta om programmet: dess upplägg, historia, ansökningsstatistik samt utbildningsmål. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av utredningens slutsatser. Enkät med tidigare studenter För att utvärdera Retorikprogrammet kontaktades tidigare studenter för att få deras uppfattning om hur utbildningen fungerat, om utbildningsmålen uppfyllts, vilken nytta de haft av kunskaper och färdigheter de fått med sig. 50 tidigare studenter, för vilka kontaktuppgifter var tillgängliga, kontaktades via mejl och ombads att svara på tre stycken frågor: 1. Vad jobbar du med idag? 2. Vilken nytta har du haft av programmet i dina nuvarande arbetsuppgifter? 3. Kan du ge några konkreta exempel på speciellt värdefulla färdigheter? Av dessa 50 utskickade enkäter inkom 33 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %. Av de 33 svarande var åtta män (25 %) och 25 kvinnor (75 %). Det kan även tilläggas att de svar som inkommit var mycket utförliga och skrivna med, till synes, stor entusiasm. Som med alla typer av enkäter förekommer ett visst bortfall och det kan tänkas att de som svarat också är de som är mest positivt inställda till programmet. Detta bör således tas i beaktande då de inkomna svaren utvärderas.

4 Studenternas nuvarande yrken Nedan presenteras en sammanställning av de yrken som studenterna i dagsläget har. 1 Fyra av de svarande är fortfarande studenter och inkluderas således inte i uppräkningen. Enkätsvaren visade att studenterna, efter studier i retorik och kommunikativt ledarskap, jobbar som: Account Manager Adjunkt Affärsansvarig Arbetsförmedlare Arbetsplatssamordnare Coach Copywriter Customer Advisor Debattchef på nyhetssajt Egen företagare (inom retorik och skrivande) Föreläsare (i retorik och ledarskap) Företagscoach Globalt ansvarig över digitala medier Informatör Journalist Jurist Kommunikationskonsult och -coach Kommunikatör Kommunvägledare Kompetensutvecklare Konsulent (på studieförbund) Näringslivsutvecklare Marketing Manager Marknadsassistent Opinionsbildare Projektassistent 1 Vissa studenter har uppgivit att de har fler än en yrkestitel, varför antalet titlar överstiger antalet inkomna svar. Varje yrkestitel presenteras ovan endast en gång, dvs. flera studenter kan ha samma yrkestitel.

5 Redaktör Reporter/skribent Researcher Retorikkonsult Seminarium- och utbildningsansvarig Senior Training & Development Advisor Studiesocialt ansvarig på studentkår Supportansvarig Säljkonsult Utbildare Verksamhetsansvarig coach Verksamhetschef näringslivsutveckling Webbredaktör Vice ordförande på studentkår Det framgår av sammanställningen ovan att studenterna har stora möjligheter att få eller skapa sig ett jobb efter genomförd utbildning. Samtliga tillfrågade som befann sig i arbetslivet har dessutom ett jobb som relaterar till studieområdena retorik, kommunikation och ledarskap. Samtliga svarande kan således sägas ha anställningar inom ramen för de kunskaps- och färdighetsområden programmet erbjuder. Dessutom framhåller flera tidigare studenter hur de kunskaper och färdigheter som de inhämtade under Retorikprogrammet varit avgörande för anställningen. En svarande säger till exempel att hen aldrig [hade] kommit såhär långt utan den [retoriken]. En annan framhåller hur Det bästa med min utbildning är att den har gjort mig unik och attraktiv på min arbetsplats. Förutom den rent kommunikativa aspekten visar yrkestitlarna samt hur de svarande beskrivit sina arbetsuppgifter - att yrkesbilden omfattar många positioner som innefattar någon form av ledarskap. Det kan handla om att verka som debattchef på en nyhetssajt, att vara ansvarig för en kommuns näringslivsutveckling, att ansvara för en organisations internationella arbete på sociala medier, att leda en studentkårs arbete eller att utöva ledarskap i utbildningssammanhang.

6 Färdigheter, förmågor, kunskaper och kompetenser Utifrån studenternas svar går att se vad de själva upplever ha lärt sig under utbildningens gång. Framför allt kan deras svar, och de färdigheter och kompetenser de framhåller, säga något om vad i utbildningen som är speciellt nyttigt och användbart i arbetslivet. Samtliga studenter kunde ge flera exempel på sådana färdigheter och kompetenser de fått med sig från sina studier i retorik och ledarskap som varit av stor nytta för dem i deras nuvarande arbete. Många framhöll hur dessa kunskaper varit direkt avgörande för att de fått jobbet i fråga. Nedan presenteras i sammanfattad form de färdigheter, kunskaper och förmågor som studenterna säger sig ha nytta av och som de lärt sig under sina år på Retorikprogrammet. I arbetslivet har studenterna nytta av att kunna: Analysera och tolka kommunikation Anpassa sig till olika sammanhang Argumentera Byta/se olika perspektiv Coacha Debattera Finna och utvärdera argument Fungera i grupper Förbereda och planera Föreläsa Förhandla Ge och få feedback Hantera konflikter Hantera och möta andra människor Informera Kritiskt granska information/argument Leda Lyssna Medla Medvetandegöra olika genrer Målgruppsanpassa kommunikation Möta andra kulturer

7 Samarbeta Samla och bearbeta information Samtala Se processer och strukturer Se situationer/frågor ur andras synvinkel Skapa förtroende Skapa och vårda relationer Skriva Tala Textbearbeta Utbilda Utveckla Utvärdera Vara en god medarbetare Visa välvilja Som synes har studenterna fått med sig en hel del från sina studier som kan tillämpas i deras arbetsvardag. Deras uttalanden om och beskrivningar av sina år som retorikstudenter är uteslutande positiva och samtliga upplever att de fått med sig användbara verktyg. Sammanställningen av kunskaper, färdigheter, förmågor och kompetenser blir således ett bevis på att utbildningen lever upp till studenternas förväntningar: den levererar och lär ut vad de förväntade sig då de sökte till programmet. Detta blir även en bekräftelse på att programmet lever upp till de utbildningsmål som tidigare återgetts och som finns i utbildningsplanen. Dessutom kan samtliga ovan presenterade färdigheter och kompetenser återfinnas i nämnda mål. Studenterna säger sig exempelvis leva upp till målformuleringar som att ha kunskap om olika kulturer och förmåga att analysera och kritiskt reflektera samt kunna formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer. 2 Utifrån studenternas svar kan konstateras att många i stor utsträckning trycker på vikten och nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras behov. Även förmågan att applicera dessa kunskaper i såväl tal som skrift framgår. 2 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ).

8 Allra mest framhålls vikten av målgruppsanpassning och perspektivbyte, förmågan att snabbt finna sig i och anpassa sig till en situation, ofta en oväntad eller oviss sådan. Helt enkelt trycker de svaranden på vikten av att ha verktyg som möjliggör dem att handla i stunden att agera nu: Jag har tillägnat mig kunskap om att leda strategiskt i komplexa kommunikativa situationer, och som verksamhetsansvarig coach har det varit extremt viktigt att kunna konflikthantera, handskas med varierande kommunikativa problem och därefter producera lösningsförslag. Retoriken har gett mig verktyg att kunna publik- och situationsanpassa mina budskap och min kommunikation och gör mig därför oerhört flexibel - något som är avgörande när man ska bedriva sin egen verksamhet och däri möta många olika människor, behov och krav. Från retorikkurserna uppger flera av studenterna att de fått med sig grundläggande verktyg som de kan använda i sina arbetsuppgifter. Det kan handla om att genomföra ett grundligt förberedelsearbete enligt retorikens principer, att förklara på ett åskådligt och förståeligt sätt, att disponera ett tal eller en text på ett tilltalande och förtroendeingivande sätt, att anpassa sitt språk och sina ordval till publiken, att förstå olika typer av genrer samt att finna giltiga argument eller att kritiskt granska andras. Det framgår hur studenterna i olika sammanhang går tillbaka till sin retoriska verktygslåda för att hitta det som i stunden är bäst lämpat att använda. En student säger exempelvis hur hen känner mig bekväm i alla kommunikativa sammanhang, jag vet att jag kan luta mig mot retoriken. Samtliga av de ovan presenterade kompetenserna och färdigheterna innefattar kommunikation i någon form. Vissa av dem kan även identifieras som extra fokuserade på den interaktiva och interpersonella aspekten av retoriken. Flera framhåller vikten av vad som kan sägas vara ett dialogiskt perspektiv. Exempelvis framhåller flera att de insett vikten av att lyssna, som den student som säger att hen har lärt sig vikten av att vara en ledare som inte bara gör utan också lyssnar på och tar in åsikter från andra. Andra tidigare studenter beskriver hur de kan medla mellan kolleger, möta och kommunicera med människor från andra kulturer, se saker och ting ur andra(s) perspektiv, skapa relationer till sin omgivning samt samarbeta. En person säger till och med att hen hade varit en mycket sämre chef och kollega om hen inte gått retorikprogrammet, då personen i fråga lärt sig mycket om hur jag själv är som person i relation till andra, och har också lärt mig att se nyttan i att samarbeta effektivt trots olika personligheter.

9 Ur detta perspektiv syns även hur studenterna ser en nytta i förmågan att kunna bemöta olika typer av människor. De framhåller det som viktigt att veta hur de fungerar i relation till andra människor, som en del i en grupp eller en arbetsplats. Efterfrågade färdigheter Flera svarande lyfter även fram det faktum att det finns en efterfrågan i närings- och arbetslivet av de färdigheter och kompetenser som programmet ger. En svarande skriver till exempel att [det är] något som företag lägger ner många miljoner på, nämligen att utbilda sina anställda inom retorik och kommunikation och ledarskap, och en annan: jag har märkt att just det kommunikativa ledarskapet är intressant på arbetsmarknaden samt att också projektledning, förhandling och medling är uppskattade inslag. Ytterligare en säger: För mig är programmet en självklarhet i svenskt näringsliv samt inom den offentliga sektorn. Jag är affärsansvarig på /företagsnamn/ och säljer, bygger och projektleder utbildningar inom retorisk kommunikation (icke-verbal som verbal), kommunikativt ledarskap och coaching. Mitt jobb är Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap i verkligheten, behovet är ENORMT ute i både den privata och offentliga sektorn. Av studenternas svar verkar det således som att det inte enbart är de själva som i sina arbeten har nytta av det som lärs ut vid Retorikprogrammet. En efterfrågan och en nytta för samhället i ett större perspektiv kan också identifieras i och med att de upplever det finnas en efterfrågan på de kompetenser deras studier givit dem. Dessutom framstår de kompetenser som studenterna får med sig från Retorikprogrammet vara några som näringslivet är beredda att satsa stora pengar på att tillskansa sig. I enkätsvaren framhåller studenter exempelvis hur deras företag, liksom andra inom samma bransch, uttrycker en vilja att utbilda sina anställda inom just den typ av kommunikation som lärs ut vid programmet. Framför allt betonas behovet av det dialogiska, tydligt retoriska, perspektiv på ledarskap som utbildningen tillhandahåller. På så sätt möter Retorikprogrammet en faktisk efterfrågan i arbets- och näringsliv. Självkännedom och personlig utveckling Först och främst handlar studenternas svar om den nytta Retorikprogrammet haft för dem på arbetsmarknaden och i situationer kopplade till deras yrkesliv. Dock bör ytterligare en aspekt lyftas fram, vilken går som en röd tråd genom en stor del av de svar som inkommit: den personliga utvecklingen och nyttan av studierna. Många svaranden vittnar om hur retoriken med de verktyg och kompetenser den medför inte bara tagit dem framåt i professionella sammanhang. De pekar även på hur de under sina år på programmet utvecklats som personer

10 och lärt känna sig själva. Det kan handla om allt ifrån bättre självförtroende och självkänsla, större trygghet i sociala sammanhang, förmåga att coacha och hjälpa sina vänner, argumentera för och underbygga sina åsikter eller gett dem en större trygghet i sig själva. Sammanfattningsvis ger svaren en tydlig bild av att studenterna är nöjda med sin utbildning och inte har haft några större problem att finna jobb som motsvarar den utbildning de har fått inom programmet. Härnedan följer som en orientering allmänna fakta om programmet. Bakgrundsfakta Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap omfattar 180 högskolepoäng och hade sitt första intag hösten Efter genomfört program kan studenten ansöka om en kandidatexamen i huvudämnet retorik. Under de sex terminer som programmet omfattar ägnas tre terminer, totalt 90 högskolepoäng, huvudämnet retorik fördelade på A-, B- och C- kurs. Vid sidan av dessa kurser utgörs en stor del av resterande poäng av kurser inom kommunikativt ledarskap. Under åren har omfång och utformning på kurserna i kommunikativt ledarskap varierat. Ursprungligen omfattade kurserna 20 högskolepoäng, men har idag växt till att omfatta 60 högskolepoäng. Denna utveckling kan sägas ha mött en efterfrågan, främst från programmets studenter - vilka i kursutvärderingar visat sin uppskattning för kurserna. Utvecklingen av kurserna i kommunikativt ledarskap har även skett i syfte att tydliggöra programprofilen samt utifrån en uppfattning om att denna typ av kurser är attraktiva på arbetsmarknaden. I nuläget ingår således i programmet kurserna Kommunikativt ledarskap I (30 högskolepoäng) samt Kommunikativt ledarskap II (30 högskolepoäng). Dessutom ingår en valbar termin om 30 högskolepoäng i programmet. Programmets utbildningsmål I utbildningsplanen för programmet anges, förutom de mål som utbildning på grundnivå samt kandidatexamen ska uppfylla enligt högskoleförordningen, även lokala mål för Retorikprogrammet. Efter avslutad utbildning ska studenten, enligt utbildningsplanen; visa förståelse för retorikens grunder och synsätt på kommunikation, visa kunskap om retorikens teori och retorikens uttrycksformer, såväl historiskt som i nutid, visa kunskap om det kommunikativa ledarskapets teoretiska grund och förhållningssätt i konkreta situationer, visa kunskap om olika kulturer och ha förståelse för kommunikation över kulturgränser,

11 visa förmåga att analysera och kritiskt reflektera över olika påverkansförsök, visa förmåga att granska grunder och värderingar i retoriska situationer, exempelvis inom argumentation, reklam och organisationsförändringar, visa förmåga att formulera och framföra medvetna budskap utifrån retoriska principer, visa förmåga att urskilja och formulera ett retoriskt problem och självständigt samla in och med ett vetenskapligt förhållningssätt behandla material utifrån de formulerade frågorna, visa förmåga att på ett systematiskt och självständigt sätt genomföra opposition på ett vetenskapligt arbete, visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi, och visa beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 3 Hög utbildningskvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar kontinuerligt svenska universitets och högskolors utbildning på grund- och avancerad nivå. Syftet är att studera i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. 4 I dessa utvärderingar ges omdömen på en tregradig skala; Bristande kvalitet, Hög kvalitet samt Mycket hög kvalitet utvärderades utbildningen i retorik vid Örebro universitet av UKÄ och bedömargruppen kunde konstatera att utbildningen håller hög kvalitet. Som det samlade omdömet lyder: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Det samlade underlaget visar att utbildningen håller hög kvalitet. 5 Det kan också påpekas att retorikämnet vid Örebro universitet fick det mest positiva omdömet i kommentarerna av samtliga granskade retorikutbildningar i landet. Sammanfattning Enkätsvaren från tidigare retorikstudenter visar att de är mycket nöjda med utbildningen. Samtliga har fått ett jobb som på något sätt anknyter till deras utbildning undantaget de som fortfarande är studenter. Dessutom visar deras svar att de har stor nytta av de kunskaper, förmågor och färdigheter som Retorikprogrammet gett dem. Främst lyfter de nyttan av målgruppsanpassning, perspektivbyte, ledarskap, lyssnande samt förmågan att se till andras 3 Utbildningsplan för Retorikprogrammet, gällande från och med hösten mkod=hrk1k ( ). 4 Universitetskanslerämbetet: Så går utvärderingarna till. ( ). 5 Universitetskanslerämbetet. Kvalitetsurvärdering av retorik ( ).

12 behov. Det finns en uppenbar efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som äger de kommunikativa förmågor studenterna har med sig. Flera svaranden lyfter även fram hur studierna vid programmet gjort att de utvecklats som personer och fått större självkännedom och -säkerhet. Sammanfattningsvis visar utvärderingen av Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap att utbildningen ger de kunskaper, färdigheter och förmågor som kursmålen avser. Tillsammans med den övervägande positiva responsen från den genomförda enkätundersökningen och det behov av professionella retoriker med kompetenser inom kommunikativt ledarskap som utbildningen bevisligen fyller på arbetsmarknaden ger utvärderingen en mycket positiv bild av programmet. Under sin relativt korta levnad har Retorikprogrammet inte bara hållit en mycket hög kvalitet utan också etablerat sig som en unik och eftertraktad högskoleutbildning med mycket goda framtidsutsikter.

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena Det här är en guide som riktar sig till dig som studerar humaniora eller precis tagit examen inom humaniora. Guidens syfte är att hjälpa

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för magister/master. KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

Utbildningsplan för magister/master. KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Utbildningsplan för magister/master KOMMUNIKATÖRSPROGRAMMET med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Masters program for communication officers in the public sector 60/120 högskolepoäng

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer