VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE"

Transkript

1 VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt 5...Kriskommunikationsplan Avsnitt 6...Regelverk för webbplatser Avsnitt 7...Regelverk för sociala medier Avsnitt 8...Grafiska riktlinjer sociala medier Avsnitt 9...Språket Avsnitt 10...Bilder Avsnitt 11...Grafisk identitet Avsnitt 12...Grafiska anvisningar för mobila gränssnitt Avsnitt 13...Skyltprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 VARUMÄRKET REGION SKÅNE Den som har en verksamhet har också ett varumärke. Det finns kunder, patienter, brukare, samarbetspartners och en omvärld som alla har en uppfattning om verksamheten. Den uppfattningen är verksamhetens varumärke. Den som är rädd om sitt rykte vårdar sitt varumärke väl. Alla vi som arbetar i eller på uppdrag av Region Skåne är bärare av varumärket Region Skåne. Vi påverkar varumärket med vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande. Uppfattningen om Region Skåne skapas av det vi gör, vilka vi är och hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. Därför har vi alla ett ansvar att känna till och dela verksamhetens mål och värden, och att kommunicera detta med varandra och omvärlden att bygga varumärket. Denna varumärkesguide ska vara ett stöd för alla medarbetare i Region Skåne. VARUMÄRKETS UPPBYGGNAD Vårt arbete för att tydliggöra och stärka Region Skånes varumärke bygger på en rad kännetecken för Region Skåne nu och i en önskad framtid. I denna grund för varumärket Region Skåne finns vår vision, Skåne livskvalitet i världsklass. Här finns också kännetecken för den personlighet som Region Skåne ska utstråla, den kultur som ska råda, vilka kompetenser som finns i organisationen, hur vi ska kommunicera, vad vi konkret erbjuder, vilken relation vi ska ha till vår omvärld och en beskrivning av den position vi vill att Region Skåne ska ha. Tillsammans leder dessa beskrivningar oss till kärnan i varumärket Region Skåne, vårt löfte Livskvalitet och våra kärnvärden Hälsa, hållbarhet och tillväxt. VERKTYG FÖR VARUMÄRKET Dessa kännetecken och värderingar är grunden för de verktyg vi använder för att bygga och stärka varumärket Region Skåne policydokument, riktlinjer och rekommendationer för hur vi vill framstå och uttrycka oss. Vi gör dem lätta att använda och sprider dem i verksamheten med hjälp av denna varumärkesguide som är gemensam för alla i Region Skåne. HELHETEN OCH DELARNA Det tar tid att bygga varumärken och det krävs uthållighet för att lyckas i synnerhet i en stor och komplex organisation som Region Skåne. Var och en ska förutom sin egen yrkesroll även ha kännedom om sin funktion i helheten Region Skåne. Med helhetsperspektivet följer insikten om den kraft och de möjligheter vår organisation har att påverka utvecklingen i Skåne. Alla delar av vår verksamhet ska vara synliga i vår kommunikation. För att skapa tydlighet och tillgänglighet för invånarna i Skåne behöver vi berätta vad vi kan göra och var vi finns. Struktur och administrativa benämningar i vår organisation är av mindre betydelse. Vi arbetar inom ett brett spektrum av verksamheter och med vitt skilda uppgifter men vi bidrar alla till bilden av Region Skåne genom vårt sätt att möta människor i vårt arbete. Därmed är vi alla hur olika våra jobb än är beroende av varandra. Om vi uppträder enhetligt blir vi tydliga och lätta att kommunicera med och möjligheterna att skapa goda relationer ökar. Helheten kan bli bättre än summan av delarna. INTRO

4 VARUMÄRKESPOLICY REGION SKÅNE BESLUTAD I REGIONFULLMÄKTIGE 25 SEPTEMBER 2012

5 ANALYSMODELL Analysmodellen CBIM (Corporate Brand Identity Matrix) ligger till grund för arbetet att definiera Region Skånes identitet och position. Det är en arbets modell som på ett strukturerat sätt används för att beskriva vad organisationen Region Skåne vill att dess varumärke ska stå för och hur det ska positioneras. Resultatet är ett strategiskt styrdokument för den varumärkesuppbyggande processen och fungerar som en plattform för modermärket Region Skåne. Modellen har formen av en matris med nio sektioner som sammantagna används för att definiera ett modermärkes identitet och position. Modellens interna (avsändare) sida fångar tre dimensioner av organisa tionen: mission och vision, kultur samt kompetenser. Den externa (mottagare) sidan beskrivs med följande dimensioner: erbjudande, relation och position. Matrisen binds därefter samman av tre dimensioner som är både interna och externa. Personlighet beskriver modermärkets karaktär, medan kommunikation definierar varumärkets verbala och visuella uttryck. Varumärkets kärna består av det sammanlänkande löftet som underbyggs av kärnvärdena. De streckade pilar som utgår från mitten understryker det faktum att alla dimensioner i matrisen är ömsesidigt beroende och att de bildar en strukturerad helhet. Innehållet i en dimension speglas i de övriga dimensionerna med varumärkets kärna som matrisens mittpunkt. Målsättningen är att åstadkomma en sammansvetsad varumärkesidentitet där kärnan reflekterar alla dimensioner samtidigt som alla dimensioner är en avspegling av varumärkets kärna. VARUMÄRKESPOLICY 1.1

6 REGION SKÅNES IDENTITET OCH ÖNSKADE POSITION Här följer en sammanfattande beskrivning av Region Skånes identitet och önskade position. ERBJUDANDE RELATION POSITION EXTERNT HÄLSA KULTUR KOMMUNIKATIONER TRYGGHET FRAMTIDSUTSIKTER ÖMSESIDIG RESPEKT TILLIT ÖPPENHET TYDLIGHET ATTRAKTIV REGION INNOVATIV REGION KOMMUNIKATION VARUMÄRKETS KÄRNA PERSONLIGHET EXTERNT/ INTERNT TYDLIG TILLGÄNGLIG TROVÄRDIG TILLTALANDE LÖFTE: LIVSKVALITET KÄRNVÄRDEN: HÄLSA, HÅLLBARHET, TILLVÄXT VÄLKOMNANDE PROFESSIONELL DRIVANDE TRYGG MISSION OCH VISION KULTUR KOMPETENSER INTERNT MISSION: NÖJDA MEDBORGARE VISION: SKÅNE LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS ENGAGEMANG FÖR MÄNNISKOR SAMARBETE RESULTATINRIKTAD REGIONUTVECKLING, HÄLSA OCH VÄLFÄRD SAMORDNING EXPERTKUNSKAP INOM MEDICIN, INFRA- STRUKTUR, OCH KULTUR Figur 1. Region Skånes identitet och position enligt modellen CBIM. Mats Urde VARUMÄRKESPOLICY 1.2

7 Formulerat i löpande text beskrivs Region Skånes identitet och position (nyckelord från analysmodellen är skrivna i fet stil): Region Skånes övergripande uppdrag är nöjda medborgare och visionen är Skåne livskvalitet i världsklass. Inom Region Skåne vägleds vårt sätt att arbeta och bete oss av samarbete och ett genuint engagemang för människor. Vi är dessutom resultat inriktade. Organisationen har särskilda kompetenser som är viktiga för regionutveckling, hälsa och välfärd. Region Skåne kan samordna och har en unik expertkunskap inom infrastruktur, medicinsk kunskap och kultur. Modern Region Skåne, beskrivet med mänskliga drag, är välkomnande, professionell, drivande och ger ett tryggt intryck. Kommunikationen är tydlig, tillgänglig, trovärdig och tilltalande. Ytterst är Region Skånes löfte livskvalitet och det understöds och summeras av värdena hälsa, hållbarhet och tillväxt. Region Skåne erbjuder hälsa, kultur och kommunikationer. Trygghet och framtidsutsikter är omistliga delar av vad Region Skåne bidrar till. Region Skåne vill att relationen till medborgarna och andra organisationer som man samverkar med ska präglas av ömsesidig respekt, tillit och öppenhet. Relationen med Region Skåne ska också kännetecknas av tydlighet. Den position som Region Skåne vill nå är att Skåne uppfattas som en attraktiv och innovativ region. VARUMÄRKESSTRATEGI FÖR REGION SKÅNE Grunden för Region Skånes varumärkesstrategi är antagen som bakgrunds analys Region Skåne varumärke 2012, Med varumärkesstrategi avses hur Region Skåne arbetar med sina varumärken och vilka roller och funktioner de ges i förhållande till det övergripande verksamhetsuppdraget. Syftet med en varumärkesstrategi är att bidra till att uppfylla målen satta för en verksamhet i enlighet med dess övergripande uppdrag (mission) och visioner. Den grundläggande varumärkesstrategin för Region Skåne sammanfattas: Region Skånes varumärkesstrategi baserar sig på logiken att det finns ett modermärke (Region Skåne) och ett antal dottervarumärken. Region Skåne och dess dottermärken förenas av ett gemensamt löfte (livskvalitet) som underbyggs och stöds av tre kärnvärden (hälsa, hållbarhet, tillväxt). I samförstånd med modermärket ges dottermärkena tillfälle att klargöra sina roller och relationer till modermärket. Modermärket Region Skånes och dess dottermärkens uppgift är att leva upp till kärnvärdena och infria det gemensamma löftet för att därigenom bidra till att nå den önskade positionen (en attraktiv och innovativ region). Region Skånes varumärkesstrategi är följaktligen en kombination av modermärke och dottermärken i samverkan. Modermärket Region Skåne har en övergripande roll i varumärkesstrategin och representerar organisationen som helhet. Här kan du läsa originaldokumentet som beslutats i regionfullmäktige VARUMÄRKESPOLICY 1.3

8 KOMMUNIKATIONSPOLICY REGION SKÅNE BESLUTAD I REGIONFULLMÄKTIGE 25 SEPTEMBER 2012

9 Region Skåne är en demokratiskt styrd organisation, vars verksamhet styrs av beslut fattade av de folkvalda. Ytterst är det invånarna i Skåne som är Region Skånes uppdragsgivare och huvudsakliga målgrupper. Region Skånes kommunikationspolicy sammanfattar det förhållningssätt som gäller för all Region Skånes kommunikation, såväl extern som intern. Kommunikationspolicyn skapar intern samhörighet och extern tydlighet. Tydlig och målinriktad kommunikation säkerställer att resurser används effektivt och hjälper oss att hålla högsta kvalitet i våra verksamheter. Region Skånes kommunikationspolicy baseras på vårt varumärkesarbete, vår utarbetade identitet och våra gemensamma kärnvärden. Region Skånes kommunikation ska bidra till att stärka Region Skånes varumärke samt till förverkligande av beslutade verksamhetsmål, politiska beslut och verksamhetsvision. SKÅNE MÖTEN, KONTRASTER, DYNAMIK OCH MÖJLIGHETER Skåne är en del av Nordens mest dynamiska, internationella och tättbefolkade region Öresundsregionen. Här ryms många sätt att leva, tänka och skapa en framtid. Berättelsen om Skåne är berättelsen om livskvalitet och unika möjligheter i världsklass, för många olika människor, på många olika sätt. I Skåne sker många möten. Här möts storstad och landsbygd, här möter det internationella det lokala, det gamla möter det nya. I Skåne möter Sverige världen. Region Skåne är en mångfacetterad och kraftfull möjliggörare för välfärd, hälsa, trygghet, infrastruktur, kultur och regional utveckling i Skåne. Vår verksamhet besjälas av ett genuint engagemang för människorna i Skåne och för att skapa bästa möjliga framtidsutsikter för vår region. Målsättning Vår kommunikations viktigaste målsättning är att bidra till att Skåne är, och uppfattas som, en attraktiv och innovativ region att bo och verka i, att besöka och återvända till. Region Skånes kommunikation ska alltid stödja och genom syras av vår vision: Skåne livskvalitet i världsklass. Löfte och kärnvärden Region Skånes gemensamma löfte är livskvalitet som understöds av kärn värdena hälsa, hållbarhet och tillväxt. Vårt övergripande uppdrag är nöjda medborgare. Vår vision är Skåne livskvalitet i världsklass. INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION Vår interna kommunikation är mycket högt prioriterad, då Region Skåne är en stor och mångfacetterad organisation med ett stort antal medarbetare inom många olika verksamheter. Den interna kommunikationen är viktig för att skapa öppna och positiva relationer, delaktighet och stöd, bidra till effektivi serad resursanvändning och kunskapsspridning och stimulera kompetensutveckling. Den interna kommunikationen spelar även en viktig roll för ett inspirerande arbetsklimat med gemensamma målbilder. Medarbetare som är välinformerade, delaktiga och motiverade bidrar till Region Skånes utveckling och utgör viktiga bärare av vårt varumärke, vår kultur och vår identitet. Region Skånes förhållningssätt och kärnvärden vägleder oss i vårt arbete och präglar vår organisationskultur. Detta återspeglas även i vår kommunikation. Genom att tydligt agera och kommunicera utifrån våra gemensamma värden och målsättningar, påverkar vi bilden av Region Skåne positivt. Region Skåne är en lyhörd, drivande och resultatinriktad organisation som präglas av ett genuint engagemang för människor en organisation där möten mellan människor är centrala. Dessa möten präglas av ömsesidig respekt och KOMMUNIKATIONSPOLICY 2.1

10 tillit, med ett öppet, professionellt och välkomnande bemötande, internt såväl som externt. Vi står inför en föränderlig omvärld där informationsmängden växer och där information ständigt finns tillgänglig. Individen söker själv aktivt information och ställer därför också krav på tillgänglighet, användarvänlighet, transparens, delaktighet, interaktivitet och återkoppling. Region Skånes kommunikationsmetoder och kanaler ska alltid vara relevanta, effektiva, tidsenliga, innovativa och attraktiva. Vår kommunikation och information ska vara anpassad utifrån mottagarens villkor och behov. REGION SKÅNES KOMMUNIKATION Tydlig Vår kommunikation är tydlig genom att vara målgruppsanpassad, genomtänkt, förståelig, fokuserad, lätt att identifiera, meningsskapande, korrekt och aktuell. Tillgänglig Vår kommunikation är tillgänglig genom att vara öppen, lyhörd, uppdaterad och proaktiv, samt att den sker på mottagarens villkor. Vår webbplats och intranät är våra grundläggande kommunikationskanaler. Region Skånes kommunikation är innovativ och använder sig av tidsenlig kommunikation, med moderna metoder, i relevanta kanaler utifrån målgrupp och användarens behov. Trovärdig Vår kommunikation är trovärdig genom att vara lätt att identifiera, relevant, rak, saklig, uppdaterad och faktagrundad. Tilltalande Vår kommunikation är tilltalande genom att vara grundad i ett estetiskt förhållningssätt. Vårt budskap ska uppfattas som välkomnande, ha ett respektfullt, empatiskt och positivt tilltal samt ha ett inspirerande, tilltalande och inbjudande språk och formspråk. Vår kommunikation är förankrad i ett estetiskt förhållningssätt genom att vara stilistiskt genomtänkt, högkvalitativ, tidsenlig och professionell i form, bildval och språk. En särskilt viktig och kraftfull bärare av vårt budskap och våra kärnvärden är det bildspråk vi använder i vår kommunikation. Region Skånes bildspråk har genomgående hög kvalitet, är genomtänkt, estetiskt välvalt, engagerande och levande. Vårt bildval bär upp vårt budskap, levandegör vår identitet, nyanserar vårt tilltal och stärker alltid vår önskade position: att Skåne uppfattas som en attraktiv och innovativ region, som erbjuder livskvalitet i världsklass. Region Skånes grafiska profil och logotyp är garanter för det budskap vi förmedlar. Den grafiska profilen och vårt val av bilder besjälar och förstärker vår kommunikation. Region Skånes grafiska profil och logotyp ska utgöra en kvalitetsstämpel, ett löfte och en garanti för professionalism, trygghet och trovärdighet i alla sammanhang där vi verkar och kommunicerar. Målgrupper Region Skåne har ett ansvar att kommunicera med många olika målgrupper, både människor i Skåne och med omvärlden. Vi känner till vilka våra målgrupper är och är införstådda med deras behov och förutsättningar. KOMMUNIKATIONSPOLICY 2.2

11 ANSVAR Region Skåne har som moderkoncern ett övergripande varumärkes- och kommunikationsansvar för alla verksamheter och bolag. Kommunikationspolicyn omfattar alla verksamheter, bolag och medarbetare. Hur Region Skåne organiserar varumärkes- och kommunikationsverksamheten är en strategisk ledningsfråga. Ytterst ansvariga på ledningsnivå och chefer har ett särskilt ansvar för att kommunikationspolicy och strategiska mål efterlevs i verksamheten. Kommunikation, både externt och med medarbetare, är ett chefsansvar. Region Skåne, dess verksamheter och bolag kommunicerar till sina målgrupper utifrån sina respektive uppdrag, förutsättningar och mål. Samtidigt ska all kommunikation signalera att Region Skåne är avsändare, i enlighet med gällande kommunikationspolicy och varu märkespolicy. Lagar Lagar som särskilt berör kommunikationsfrågor är bland annat Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten, Yttrandefrihetsgrundlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen och Upphovsrättslagen. Användning Kommunikationspolicyn kompletteras med handböcker och interaktiva verktyg som ger ytterligare vägledning, inspiration och stöd inom samtliga om råden. Här kan du läsa originaldokumentet som beslutats i regionfullmäktige KOMMUNIKATIONSPOLICY 2.3

12 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI REGION SKÅNE BESLUTAD I REGIONSTYRELSEN 10 JUNI 2013

13 Denna kommunikationsstrategi är en vägledning för dig som jobbar med kommunikation i din vardag. Den ska vara ett verktyg för att skapa framgångsrik kommunikation för Region Skånes verksamheter. Strategin visar på hur vi ska tala om Region Skåne för att förtydliga vår vision, Skåne livs kvalitet i världsklass, och organisationens främsta mål, nöjda med borgare. Kommunikationsstrategin grundar sig på varumärkespolicyn och kommunikationspolicyn som är två av Region Skånes styrande dokument och beslutade av regionfullmäktige DEN ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONEN Region Skåne har ett utvecklingsuppdrag för Skåne och en ledande roll i det kommunikativa arbetet att sätta Skåne på världskartan. Region Skåne finansierar bland annat kollektivtrafik och hälso- och sjukvård, som bidrar till välbefinnande och ekonomisk utveckling. Region Skåne är även en stor och ledande arbetsgivare. Region Skånes verksamheter har därför stor betydelse för Skånes välfärd, utveckling och framtid. Varumärkena Skåne och Region Skåne är nära sammanflätade och måste hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Hur Region Skånes verksamheter uppfattas genom sin kvalitet, tillgänglighet, utveckling, utformning, miljö, tilltal, samlade kommunikation och mediebild är centralt för hur den geografiska platsen Skåne uppfattas. Det är avgörande att Region Skånes komplexa och omfattande verksamhet talar samma språk och arbetar mot samma övergripande mål. Kommunikationsstrategin har sin grund i detta helhetsperspektiv som omfattar Region Skånes samtliga uppdrag, olika verksamheter samt Skånes utveckling. Region Skånes kommunikationsstrategi ska genomsyra alla verksamheter som Region Skåne driver och äger. Denna strategi ska vara utgångspunkten för Region Skånes förvaltningar och bolag i deras profilering. Samtidigt ska all kommunikation anpassas efter respektive verksamhets målgrupper och specifika kommunikationsbehov, ansvarsområden och utmaningar. KOMMUNIKATIONSMÅL Region Skånes kommunikation främjar att: Skåne ska bli Europas mest attraktiva och innovativa region Skåne uppfattas som en region som erbjuder livskvalitet i världsklass. Skånes medborgare är nöjda med den verksamhet som finansieras av Region Skåne. Varumärket Region Skåne stärks och att helhetsbilden är positiv. Region Skåne ska upplevas ha hög tillgänglighet, kvalitet, tydlighet och trovärdighet. Kunskapen om Region Skåne och dess ansvarsområden ökar. Det är lätt att hitta information om och kommunicera med Region Skånes verksamheter. Kommunikationen sker utifrån mottagarens villkor och är målgruppsanpassad. Region Skånes medarbetare och partners uppnår verksamhetens mål. Region Skånes arbetsgivarvarumärke stärks. Identiteten inom Region Skåne stärks. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 3.1

14 MÅLGRUPPER Region Skånes målgrupper är: Engagerade medborgare. Boende, besökare, kunder, brukare, patienter och anhöriga. Samarbetspartners, näringsliv, investerare samt andra intressenter och aktörer i Skåne. Medarbetare och presumtiva medarbetare, aktörer på arbetsmarknaden. Media och informationsförmedlare på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Beslutsfattare/opinionsbildare på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Forskare och studenter. KOMMUNIKATIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vårt förhållningssätt följer riktlinjerna i Region Skånes kommunikationspolicy om att vår kommunikation ska vara tydlig, tillgänglig, trovärdig och tilltalande. STRATEGISKA HANDLINGSVÄGAR Region Skånes kommunikationsstrategi vägleder samtliga verksamheter i deras kommunikationsarbete och säkerställer att alla jobbar mot gemen samma mål genom samsyn på strategiska handlingsvägar: All kommunikation harmonierar med Region Skånes vision och mål Region Skånes kommunikation utgår från en övergripande berättelse om Skåne och Region Skåne, för att stärka dessa varumärken och uppnå vision och mål. Region Skånes budget är det viktigaste styrdokumentet för alla verksamheter i Region Skåne. Göra det enkelt att hitta information Vi säkerställer tydlighet och begriplighet i all information gentemot alla målgrupper genom att: Det är lätt att få svar på frågor, att söka, finna och förstå information. Det finns goda möjligheter till lättillgänglig och transparent information om utbud, valfrihet, regler och rättigheter. Utveckla och effektivisera våra kommunikationskanaler med ett tydligt målgruppsperspektiv. Information tillhandahålls i format som underlättar nya kommunikationstjänster. Bättre möjligheter till dialog Vi verkar för att Region Skåne uppfattas som en öppen, transparent, lyhörd och tillgänglig aktör genom att: Tydliggöra, förbättra och skapa fler möjligheter till insyn och dialog. Bidra till att kunskaperna om och förståelsen för Region Skånes verksamheter och politiska processer ökar. Underlätta möjligheten att ta del av beslutsunderlag och få kontakt med rätt person genom att ansvariga beslutsfattare lyfts fram och att våra roller tydliggörs. Aktivt kommunicera Region Skånes beslut och resultat. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 3.2

15 Öka kunskapen om Region Skånes verksamheter Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen om vilken nytta Region Skånes verksamheter innebär för medborgarna genom att kommunicera en tydlig och saklig bild. gör det ännu viktigare att ha en tydlig strategi med syfte, mål och huvudbudskap. Applikationer för mobila enheter är en annan kanal som har stor utbredning och som ställer höga krav på användarnytta. För de flesta kanaler finns mallar och riktlinjer inom Region Skåne. Öka fokus på kommunikationsinsatser för utvecklingsfrågor Vi synliggör Region Skåne som ansvarig aktör i utvecklingsfrågor. Alla medarbetare är viktiga ambassadörer för såväl Skåne som Region Skåne. Det är en framgångsfaktor att samtliga upplever att de är en viktig del av hela Region Skåne, och vårt samlade uppdrag. Vi ökar också andelen strategiska kommunikationsinsatser om Region Skånes utvecklingsansvar för hållbar utveckling, tillväxt och konkurrenskraft i Skåne, både i den interna och externa kommunikationen. Öka målgruppsanpassningen All kommunikation utgår från målgruppernas behov. Kostnad i förhållande till önskad effekt, räckvidd, synergier och resultat är viktiga parametrar för kanaloch metodval. Region Skånes kommunikation ger också förutsättningar för att alla med funktionsnedsättning kan ta del av den. Göra medvetna kanalval Det är viktigt att välja rätt kanal i förhållande till målgrupp, kommunikationsmål, kostnadseffektivitet, miljöhänsyn och tillgång till resurser. Det kommer ständigt nya kanalmöjligheter, och kanalvalet är en viktig parameter för huruvida informationen upplevs som trovärdig, tillgänglig, tydlig och tilltalande. Kommunikationen ska leva upp till både våra mål och de förväntningar som en viss kanal kan skapa. Exempel på sådana kanaler är inom sociala medier (Facebook, Twitter etc) med höga krav på snabb och tydlig återkoppling, vilket Grafisk form Hur presentationsmaterial och miljöer ser ut påverkar starkt hur Region Skåne uppfattas. Mallar för bildspel och informationsmaterial och texter finns tillgängliga för alla medarbetare, liksom en öppen bildbank med bilder av hög kvalitet med illustrationer för olika sammanhang. ANSVAR Region Skånes övergripande kommunikationsstrategi beslutas av regionstyrelsen. Ansvar för långsiktiga strategiska mål, budget, varumärket Region Skåne samt för långsiktiga strategiska och kommunikativa mål ligger ytterst hos den politiska ledningen. Regiondirektören ansvarar för att värna om varumärket samt för implementering av beslut kring strategiska och kommunikativa mål. Region Skåne har som moderkoncern ansvar att leda arbetet så att Region Skånes vision och strategiska mål i den övergripande kom munikationsstrategin följs av samtliga verksamheter som ägs av Region Skåne. Chefer har ett särskilt ansvar för att säkerställa att såväl kommunikationspolicy och varumärkespolicy som den övergripande kommunikationsstrategin efterlevs i den dagliga verksamheten. All kommunikation i olika förvaltningar och bolag anpassas efter verksamhetsområde och målgrupp, men använder moderkoncernens varumärkesidentitet, vision och kommunikationsstrategi som övergripande riktlinjer. Här kan du läsa originaldokumentet som beslutats i regionstyrelsen KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 3.3

16 MEDIEANVISNINGAR REGION SKÅNE

17 Region Skåne har flera olika sätt att kommunicera med omvärlden. De flesta invånare får merparten av sin information om Region Skåne via redak tionella medier. Kommunikation i media är en väg för att Skånes medborgare ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter. Kvalitativ och fortlöpande kommunikation ger möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan i Region Skånes verksamhet. MÅL Region Skånes kommunikationspolicy och dessa medieanvisningar utgår från de grundlagsfästa rättigheterna om yttrandefrihet och meddelarfrihet. Region Skånes förhållningssätt gentemot media kännetecknas av den öppenhet som dessa friheter stadgar och konkretiseras genom interna regelverk. I våra kontakter med media strävar vi efter att öka omvärldens kunskap om och intresse för Region Skånes verksamhet. Varje mediekontakt är en möjlighet att påverka bilden av Region Skåne. FÖRHÅLLNINGSSÄTT Alla medarbetare har ett stort ansvar när de kommunicerar som representanter för Region Skåne. Det ska alltid tydligt framgå vilken förvaltning, verksamhet eller funktion i Region Skåne det är som är avsändare. Enskilda verksamheter representerar sig själva, men som en del av Region Skåne. När medarbetare uttalar sig som privatpersoner ska detta tydligt framgå. Antalet kommunikationskanaler är stort och informationsmängden i samhället ökar. Det är därför viktigt att allt mediearbete i Region Skåne är strategiskt och proaktivt. Vår externa kommunikation och våra budskap är förankrade i berörda delar av vår organisation. Vi samordnar våra insatser mellan våra verksam heter för att varje enskild insats ska få bästa möjliga effekt. Region Skåne välkomnar debatt och granskning och är en aktiv part i den offentliga debatten i för oss viktiga frågor. ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Tydlig Information från Region Skåne är korrekt och saklig. Det framgår tydligt vem avsändaren är, till exempel koncernledning, förvaltning, verksamhet, funktion eller politisk organisation. Informationen anpassas till målgruppens förutsättningar när det gäller utformning, språk och val av kanal. Det finns alltid genomtänkta och internt förankrade huvudbudskap, om möjligt kopplade till Region Skånes vision Skåne livskvalitet i världsklass. Huvudbudskap som rör frågor som kan påverka den politiska ledningen, regionledningen, koncernledningen och/eller berör mer än en förvaltning ska även förankras hos pressjouren vid Koncernkontorets kommunikations avdelning. Tillgänglig Region Skånes kommunikation med media är öppen, lyhörd och proaktiv. Den som vill ha information får den, om det inte finns lagliga begränsningar. I möjligaste mån är fakta och relevanta dokument som rör regionens verksamhet och beslut tillgängliga och lätta att hitta dygnet runt. Vid aktuella händelser är information från Region Skåne tillgänglig för media så snart som möjligt. Det framgår också tydligt vart media kan vända sig för att få hjälp med frågor. Pressjouren går att nå dygnet runt. MEDIEANVISNINGAR 4.1

18 Trovärdig Information från Region Skåne har en tydlig avsändare både vad gäller språk och grafisk form. Informationen är alltid saklig, faktagrundad och upp daterad. Medarbetare som uttalar sig för Region Skåne är väl insatta i ämnet. Region Skåne hanterar kritik på ett konstruktivt sätt. Att vi aldrig ljuger eller missleder en journalist är en självklarhet. Vi berättar så mycket vi kan. Tilltalande Information från Region Skåne har ett respektfullt tilltal. För att informa tionen ska bli tilltalande bifogar vi sakligt och användbart faktaunderlag som media kan använda i sitt arbete. Relevanta pressbilder eller filmmaterial av god kvalitet finns tillgängligt då det är möjligt. PRAKTISKT OCH STRATEGISKT MEDIEARBETE Region Skånes kommunikatörer är ett stöd för medarbetare i deras relationer med media. Kommunikatörer hjälper till med att ta fram huvudbudskap och att säkra att informationen går ut i rätt tid, via rätt kanaler och till rätt målgrupper. Det finns en strategi för vilka pressaktiviteter och kanaler som ska användas för att sprida information vid ett visst tillfälle. Vi väljer tidpunkt för utskick av pressmeddelanden för att få bästa möjliga respons och för att samordna antalet pressmeddelanden från koncernen. Pressjouren vid Koncernkontoret i Region Skåne håller samman större strategiska och koncernövergripande medieärenden och proaktiva satsningar. Pressjouren ansvarar även för kriskommunikationsarbetet i de fall då flera aktörer och funktioner är berörda av en kris eller allvarlig händelse. MÅLGRUPPER OCH KANALER För att ett budskap ska nå fram till rätt mottagare anpassar vi innehållet och valet av kanal efter målgruppen. Medierna är ingen målgrupp, det är en kanal för att nå vissa målgrupper, däribland Skånes medborgare. Vill man nå en specifik målgrupp, som till exempel forskare eller andra professioner, finns fackpress och redaktioner som fokuserar på vissa ämnen som alternativ. SOCIALA MEDIER Sociala medier är viktiga kanaler som snabbt växer sig allt starkare. I grunden gäller samma rekommendationer för sociala medier som för kommunikation i andra kanaler. Läs mer i Regelverk för Sociala medier. VERKTYG Det är viktigt att välja rätt verktyg vid mediekontakter. Rådfråga den person som är press- eller kommunikationsansvarig på din förvaltning. OMVÄRLDSBEVAKNING Genom att läsa publicerade artiklar, inslag och inlägg samt fånga upp obesvarade frågeställningar eller missförstånd skapar vi förutsättningar att arbeta proaktivt och strategiskt med mediefrågor. Huruvida vi ska besvara insändare och andra synpunkter i media bedöms från fall till fall. Sakkunnig samarbetar i dessa fall med kommunikatör. MEDIEANVISNINGAR 4.2

19 MEDIEANALYS I samband med ett medieärende analyserar vi resultatet. En omvärlds bevakning ger besked om antal artiklar, inslag och inlägg i redaktionella och sociala medier. Resultatet återkopplas till berörda medarbetare. Efter större medie ärenden bör analysen fördjupas så att den ger svar på om det var rätt målgrupp, kanal och verktyg som användes. Resultatet och erfarenheterna är viktiga för att kunna utveckla det fortsatta mediearbetet. KOMMUNIKATION VID KRIS All kommunikation i Region Skåne bedrivs i enlighet med Kriskommunikationsplan för Region Skåne och de lokala planer som är kopplade till denna. Pressjouren har det övergripande kriskommunikationsansvaret i de fall flera förvaltningar, aktörer och funktioner är berörda av en kris eller allvarlig händelse. Läs mer i Kriskommunikationsplan för Region Skåne. ANSVAR Ytterst ansvariga på ledningsnivå och chefer har ett särskilt ansvar för att medieanvisningarna efterlevs men varje medarbetare har ett personligt ansvar att följa strategin. Som vid all kommunikation i Region Skåne så gäller linjeansvaret även vid mediefrågor. Det betyder att ansvarig chef svarar på frågor, men vid behov kan utse en talesperson. Det är viktigt att understryka alla medarbetares rätt att vända sig till media. LÄNKAR TILL RELEVANTA DOKUMENT Kriskommunikationsplan för Region Skåne MEDIEANVISNINGAR 4.3

20 BILAGA 1 Lagar som styr vår kommunikation Allt kommunikationsarbete i Region Skåne följer de lagar och interna regelverk som finns på området. Det ska vara tydligt för alla som arbetar med mediefrågor vad dessa innebär. Offentlighetsprincipen Allmänheten, och däribland media, har rätt att begära ut allmänna hand lingar som inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller är upprättad. Yttrandefriheten Alla har rätt att debattera och kritisera det allmänna, det vill säga stat, region, landsting och kommun. Arbetsgivaren har dock möjlighet att utse officiell talesperson som uttalar sig på uppdrag av organisationen samt avstyra eventuella protestaktioner om dessa sker under arbetstid. Efterforskningsförbudet En myndighet får inte undersöka vem som frågat efter offentliga uppgifter eller efterforska vem som har lämnat ut information till media. Läs mer i broschyren Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Det kan innebära att även e-post och sms ska lämnas ut. Förfrågningar om att få ut material enligt offentlighetsprincipen ska hanteras skyndsamt och kontakterna med media ombesörjs av pressjouren. Om begärda handlingar inte kan lämnas ut ska sökanden upplysas om möjligheten att få ett skriftligt överklagbart beslut. Meddelarfriheten Alla offentliganställda har rätt att lämna ut information till media för publicering. Meddelarfriheten omfattar dock inte uppgifter som omfattas av sekretess, till exempel hälso- och sjukvårdssekretessen. Serviceskyldighet Enligt förvaltningslagen är en myndighet som Region Skåne skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Offentlighets- och sekretesslagen Material eller information som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt får inte lämnas ut. MEDIEANVISNINGAR 4.4

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/71 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma förvaltningen

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier Stockholms läns landstings Riktlinjer för sociala medier Inledning Det är en utmaning för Stockholms läns landsting att utveckla nya former för service till och dialog med dem som vi är till för. Detsamma

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer