Säters kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säters kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13"

Transkript

1 ABCD Säters kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning Bakgrund Syfte Revisionskriterier Ansvarig nämnd Genomförande och metod Projektorganisation 4 3. Organisation och ansvarsfördelning Politisk organisation Förvaltningsorganisation 4 4. Ekonomi 5 5. Styrning och uppföljning Lagstiftning Mål för verksamheten samt uppföljning 5 6. Från beslut till verkställighet Biståndsbedömningen Överlämning från biståndsbedömare till verkställighet Genomförandeplan Insatser Bostad med särskild service Boendestöd Sysselsättning Kontaktperson 9 7. Kvalitetsarbete 9 8. Samverkan Överenskommelse om samarbete Öppen psykiatrisk tvångsvård Individuella vårdplaner Ej verkställda gynnande beslut Äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Nya målgrupper Utvecklingsområden Förslag på fördjupad granskning 13 Bilaga 1: Socialnämndens mål för socialpsykiatrin 1

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Säters kommun har gett KPMG i uppdrag att granska stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Den övergripande förstudien kan sammanfattas enligt nedan: Det finns mål för verksamheten som även följs upp. Biståndsbesluten upplevs ibland otydliga av verkställigheten. Det förekommer även att biståndsbeslut inte hinner dokumenteras innan ett nytt beslut har fattats. Uppföljningen av biståndsbeslut behöver förbättras. Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet är föremål för revidering och anpassning till nya föreskrifter från Socialstyrelsen. Detta arbete ska vara klart så att det nya ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kan börja tillämpas fr o m 1 jan Ledningssystemet omfattar bl a vissa dokument som avser vägledning vid biståndsbedömningen, social dokumentation m m. Rutin för synpunktshantering finns, men har inte resulterat i några synpunkter avseende socialpsykiatrin. Det finns en överenskommelse om samarbete mellan Säters kommun och Landstinget Dalarna kring personer med psykisk funktionsnedsättning som gäller från tills vidare. Det har framkommit synpunkter om att kompetensen kring socialpsykiatrins målgrupp behöver stärkas bland äldreomsorgens personal, t ex genom att en hemtjänstgrupp specialiserade sig på deras sjukdomar, behov etc. Nya målgrupper t ex unga personer med psykisk funktionsnedsättning som inte vill bo i ett gruppboende innebär nya utmaningar för verksamheten. Efter genomförd förstudie föreslår vi fördjupade granskningar inom följande områden: Granskning av biståndshandläggningen 2. Inledning 2.1 Bakgrund KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunen har ansvar för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunens ansvar omfattar boende, boendestöd, sysselsättning och fritidsverksamhet för den som behöver hjälp och stöd på grund av långvarig psykisk ohälsa. Målet för insatserna är att de 2

4 2.2 Syfte skall förebygga isolering och öka möjligheterna till ett självständigt liv. För att få hjälp och stöd krävs beslut av biståndshandläggare. Insatser inom detta område är många gånger omfattande och kräver samarbete med såväl den slutna psykiatriska verksamheten och den psykiatriska öppenvården. Inom gruppen psykiskt funktionshinder finns det personer som har omfattande behov av stödinsatser. Grupper som kan nämnas är personer med: Allvarlig psykiatrisk sjukdom som t ex schizofreni Samsjuklighet som t ex missbruk med samtidig psykisk funktionsnedsättning Behov av rehabiliteringsinsatser efter rättspsykiatrisk vård. Syftet med förstudien har varit att översiktligt granska kommunens verksamhet för personer med psykiska funktionshinder samt hur socialnämnden styr och kontrollerar denna typ av verksamhet samt vilka förutsättningar som finns för detta. Ytterligare ett syfte har varit att översiktligt beskriva och bedöma samverkan mellan landstingets psykiatriska specialistvård/primärvårdsnivåns och kommunens insatser. Resultatet av den översiktliga förstudien kan tjäna som underlag för en fördjupad granskning inom någon del av verksamheten. 2.3 Revisionskriterier Granskningen har i huvudsak utgått från följande revisionskriterier: Tillämpbara interna regelverk, policys m m Politiska beslut 2.4 Ansvarig nämnd Granskningen har omfattat socialnämnden. 2.5 Genomförande och metod Granskningen har genomförts genom: Studie av relevanta dokument som riktlinjer, budget, protokoll etc Intervjuer med socialchef, verksamhetschef för LSS/socialpsykiatrin, enhetschef för kommunens psykiatriska omsorg, biståndshandläggare socialpsykiatri samt personal som arbetar med boendestöd. 3

5 2.6 Projektorganisation Granskningen har genomförts av Ingegerd Mannfeldt, certifierad kommunal revisor, under ledning av Mats Lundberg, kundansvarig Säters kommun. 3. Organisation och ansvarsfördelning 3.1 Politisk organisation Ansvarig nämnd för socialpsykiatrin är socialnämnden. Nämndens ansvar för verksamheten framgår av socialnämndens reglemente på så sätt att där anges att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, d v s inom individ- och familjeomsorg och äldre och handikappomsorg, och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidsverksamhet. Av reglementet framgår även att socialnämnden ska verka för att samråd sker med den som nyttjar dessa tjänster samt med övriga nämnder, styrelser och myndigheter. 3.2 Förvaltningsorganisation Socialpsykiatrins biståndsbedömning sker inom individ- och familjeomsorgens vuxengrupp. Där har en av LSS-handläggarna en särskild inriktning mot bedömning av insatser till stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Denne tar även beslut om bistånd i form av hemtjänst för äldre personer som tillhör målgruppen. Är det däremot frågan om beslut avseende särskilt boende för den som tillhör målgruppen så tas beslut av handläggare inom biståndsenheten. Diskussioner förs om att alla handläggare i vuxengruppen ska kunna utreda och besluta i dessa ärenden. Alla i vuxengruppen utreder redan idag behov av kontaktperson. Socialpsykiatrins utförarorganisation finns inom socialförvaltningens äldre- och handikappomsorg, verksamhetsområde LSS/socialpsykiatri vilken leds av en verksamhetschef. Inom socialpsykiatrin i Säters kommun finns följande verksamheter: Björkgården (gruppbostad) med 8 boende (7 skötare/7,0 årsarbetare) 1 satellitlägenhet som är kopplad till Björkgården Bergsgården, eget boende med närhet till personal Boendestödet (5 skötare/5,0 årsarbetare) Arbetshandledarna/daglig verksamhet (2 arbetshandledare/2,0 årsarbetare) Det förekommer ingen enskild verksamhet inom socialpsykiatrin i Säter. Däremot händer det att man köper tjänster externt utanför kommunen. 4

6 4. Ekonomi Utfall per Budget per Prognos Årets budget årsavvikelse Boende (Björkgården) Boendestöd Arbetshandledare Källa: Socialförvaltningen budgetuppföljning per september 2012 Ekonomin följs av socialnämnden varje månad. Alla enskilda ärenden som socialnämnden har att ta ställning till kompletteras alltid med en kostnadskalkyl. Verksamhetschefen följer upp ekonomin på enhetsnivå och tar upp den i alla personalgrupper. 5. Styrning och uppföljning 5.1 Lagstiftning Verksamheten styrs huvudsakligen av socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt angränsande lagstiftning. 5.2 Mål för verksamheten samt uppföljning Socialpsykiatrins mål för 2012 framgår av bilaga 1. Inriktningsmål och effektmål anges inom områdena: Boende med stöd Daglig verksamhet Boendestödet Målen följs upp av verksamhetschef i samband med verksamhetsberättelsen. 6. Från beslut till verkställighet 6.1 Biståndsbedömningen Ärenden aktualiseras bl a genom att personerna själva eller någon anhörig kontaktar socialförvaltningen eller får kontakt via någon vårdinrättning. Ibland får personen kontakt med socialpsykiatrins handläggare genom andra socialsekreterare framför allt genom de som arbetar med försörjningsstöd. 5

7 Delegationsordning avseende äldre- och handikappomsorgen har fastställts av socialnämnden , 65. Delegationsordning avseende individ- och familjeomsorgen har fastställts av socialnämnden , 93. Den beslutanderätt som delegerats inom äldre- och handikappomsorgens område enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen avser alla typer av biståndsbeslut exkl ekonomiskt bistånd. Delegat är i dessa fall biståndshandläggare. Beslut om fördelning av permanenta boendeplatser i särskilt boende enligt fastställda riktlinjer har delegerats till verksamhetsområdeschef för särskilt boende. Alla beslut som fattas av delegat måste, enligt delegationsordningen, rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhetsområde. Biståndshandläggaren upplever inte att det finns några begränsningar i den beslutanderätt som delegerats då de insatser som är aktuella inom socialpsykiatrin inte är så kostnadsdrivande. Om det däremot blir aktuellt att köpa insatser eller om det ska beslutas om särskilt boende för psykiskt sjuka eller andra beslut som innebär större kostnader så är det socialnämnden som ska ta de besluten. I socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet finns en vägledning för insatser från boendestödet (Fastställd av enhetschef ). Se vidare avsnitt 11 om kvalitetsarbete. Vägledningen beskriver en miniminivå och skall ses som ett stöd i handläggningen av biståndsbeslut för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns även en vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vägledningen redovisar vilka kriterier som gäller för rätt till en viss insats samt med vilken frekvens insatsen beviljas i normalfallet. Vägledningen beskriver vad som är ett normalt bistånd för varje insats. Uppföljning av biståndsbesluten sker i mån av tid bl a beroende av hur det ser ut med handläggning av LSS-ärenden. Biståndshandläggaren har regelbundna möten med boendestödjarna och kan genom dem hålla sig uppdaterad över hur det står till med brukarna. Biståndsbesluten tidsbegränsas oftast till ett år. Om det är en person som inte varit aktuell tidigare så tidsbegränsas beslutet till 3-4 månader. Från verkställigheten uppges att biståndsbesluten kan bli tydligare. De kan ibland vara otydliga och svårtolkade. Det händer även att biståndsbesluten inte alltid hinner skrivas ut innan det blir en förändring av beslutad insats. 6.2 Överlämning från biståndsbedömare till verkställighet Om det är en helt ny person som beviljats insats så deltar även enhetschefen i de inledande träffarna om vilken insats som kan vara lämplig. Om personen är känd sedan tidigare är det inte alltid som enhetschefen behöver vara med vid de första träffarna. 6

8 6.3 Genomförandeplan Hur en beslutad insats ska genomföras i praktiken i en verksamhet bör dokumenteras i en genomförandeplan enligt Socialstyrelsens föreskrift 2006:5. Genomförandeplaner är relativt nytt inom psykiatrin. I Säter började de införas inom socialpsykiatrin i samband med att kommunen och landstinget delade upp verksamheten för ca två år sedan. Verkställigheten ansvarar för att genomförandeplan upprättas. Våren 2012 genomfördes en utbildning i social dokumentation där man bl a gick igenom vad genomförandeplanen ska innehålla. Rutiner för social dokumentation finns medtaget i kvalitetsledningssystemet. De personer som ska få en genomförandeplan är ofta tveksamma till det. Det har upprättats genomförandeplaner för ca 1/3 eller 1/4 av brukarna. I verkställigheten sker dokumentation löpande i form av daganteckningar som lämnas till enhetschefen var 14:e dag för införande i verksamhetssystemet. Enhetschefen återkopplar till personalen på den dokumentation de lämnat. Sedan personalen lämnat ifrån sig daganteckningarna till enhetschefen finns inte längre någon dokumentation tillgänglig för dem vilket de upplever som ett problem. Är det någon information de behöver får de kontakta enhetschefen. 6.4 Insatser Bostad med särskild service Kommuner har en skyldighet att inrätta bostäder med särskild service enligt SoL eller LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Säters kommun finns ett sådant gruppboende, Björkgården, med plats för 8 boende i egna lägenheter och med ett gemensamt utrymme för gemenskap. Det finns personal på boendet dygnet runt. Det finns också en fristående lägenhet som är kopplad till Björkgården där den boende kan få stöd och hjälp av den personal som finns på Björkgården. Det finns 7 personal anställda vid Björkgården. Det finns även ett boende, Bergsgården, för personer med psykisk problematik och bostadslöshet. Lägenheterna är till för dem som har svårt att klara ett eget boende och som ibland behöver stöd av personal. Lägenheterna vid Bergsgården används ibland även vid utslussning från slutenvård då någon behöver få prova på att leva i egen bostad Boendestöd I Säters kommun finns 5 boendestödjare. Dessa bistår ca 35 personer med boendestöd. Genom boendestödet kan den enskilde få stöd i vardagen vid tillfällig oförmåga. Exempel på insatser kan vara stöd/vägledning vid personlig hygien, tvätt, inköp, hjälp i kontakter med myndigheter, följa med till aktiviteter etc. Aktiviteterna görs tillsammans med den enskilde och personalens uppgift är att stärka den enskildes förmåga att själv kunna hantera sin vardag trots sin funktionsnedsättning. 7

9 Boendestöd är en tidsbestämd individuellt utformad insats till personer (i eget boende) med långvariga psykiska funktionsnedsättningar, där det krävs specifika kunskaper. Boendestöd innebär att den enskilde får stöd att klara av de göromål som ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser ska genomföras, så långt det är möjligt, tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och resurser. Boendestödjarna ska så långt det är möjligt Ha händerna på ryggen!. I boendestödet kan ingå: Personlig omvårdnad: Stöd/hjälp till att sköta personlig hygien, tvätt, klädvård m.m. Städning: Städning utförs av hemtjänstens städpatrull. Viss städning utförs i form av stöd/hjälp när personen skall städa, diska, gå ut med sopor, sortera och hålla ordning i sitt hem. Inköp och bankbesök: Stöd/hjälp vid planering, inköp och bankärenden vid behov. Sociala aktiviteter: Besök på t ex bibliotek, fysiska aktiviteter, fritidsaktiviteter, RSMH. Måltider: Stöd vid måltider och enklare matlagning Stödfunktion: Att kunna få ett personligt socialt stöd i vardagen. Ledsagarfunktion: Hjälp med att beställa tid och ledsagning till sjukvård, frisör m.m. Under 2011 förändrade boendestödet sitt samarbete med landstingets socialpsykiatriska team och flyttade tillbaka till Bergsgården. Flera brukare har under en längre tid avstått från boendestöd vilket socialförvaltningen tolkar som att man har lyckats med sitt arbete med att stötta individen till självständighet. En framtida utmaning är Försäkringskassans striktare tillämpning av reglerna för assistanstimmar. Kommunen ansvar för att individen får hjälp med de behov av insatser som ändå finns. För att kunna verkställa insatserna diskuteras ett samarbete mellan hemtjänsten och boendestödet. Försäkringskassan har infört begreppet vaken jour. Kommunen får ersättning från Försäkringskassan för sovande jour medan kommunen betalar ut lön för vaken natt. Det gör att kommunen inte får full kostnadstäckning för de punktinsatser som görs inom personlig assistans under jourtid. För att lösa situationen är avsikten att boendestödet samarbetar med personlig assistans med punktinsatser där behov finns Sysselsättning För att stimulera till meningsfull sysselsättning och fritid finns en arbetshandledare och praktiksamordnare tillgänglig dagtid på vardagar. Dessa ger stöd i form av arbetsträning och social träning. Det är ca 10 personer som deltar. Praktiksamordnaren hjälper till att ordna praktikplats för de som har behov av en praktikplats för arbetsträning och social gemenskap. Syftet med praktikplatserna är att på sikt utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Exempel på sysselsättning är renovering av möbler på folkparken m m. Det har varit svårt att ordna praktikplatser inom kommunens verksamheter. 8

10 Gatukontoret är den verksamhet som bäst kunnat erbjuda praktikplatser. Praktikplatser har även funnits på biblioteket och vid Silverringen. Socialförvaltningen har inga sociala aktiviteter på kvällar och helger för målgruppen eftersom ingen brukare efterfrågat det, och inte heller biståndshandläggaren. Aktiviteter på kvällar och helger erbjuds istället av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). RSMH har öppet kvällar och helger utom lördagar då boendestödet har öppet hus. Kommunen ger varje år ett föreningsbidrag till RSMH efter inlämnad årsberättelse avseende aktiviteter från föregående verksamhetsår. Samtidigt ska en budget presenteras för kommande verksamhetsår tillsammans med ansökan om verksamhetsbidrag. RSMH disponerar lokaler de betalar hyra för, men inventarier och husgeråd är överlämnade till verksamheten från kommunens egna kontaktverksamheter som lagts ner. Även om aktiviteter inte erbjuds veckans alla dagar så finns det alltid en verksamhet öppen där det finns personal att prata med för den som mår psykiskt dåligt Kontaktperson En kontaktperson ska hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter. Kontaktperson ska kunna förordnas så snart den enskilde har behov av att få stöd, råd eller hjälp. Kontaktpersonen kan t ex förmedla läkarbesök, underlätta för den enskilde att söka bostad, hjälpa den enskilde med en meningsfylld fritidssysselsättning etc. Kontaktperson kan, enligt biståndshandläggaren, ibland vara svårt att kunna verkställa. Personerna det gäller har ofta förslag på vem de skulle vilja ha som kontaktperson. 7. Kvalitetsarbete På intranätet finns rutiner för kvalitetsarbetet inom socialförvaltningen. Rutinerna ingår i socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet är utformat utifrån Socialstyrelsens tidigare föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 206:11). Sedan 1 januari 2012 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Inom socialförvaltningen pågår sedan våren 2012 ett arbete med revidering av befintligt ledningssystem så att det anpassas till de nya föreskrifterna om ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser, socialtjänst och insatser enligt LSS. Arbetet beräknas vara avslutat under 2012 så att det reviderade ledningssystemet kan träda ikraft från och med Socialförvaltningens arbete med revidering/sammanslagning av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete rapporterades vid socialnämnden i september Det finns en rutin för synpunktshantering, men det har inte kommit in någon synpunkt gällande socialpsykiatrin ännu. Det pågår en brukarundersökning inom LSS/socialpsykiatrin på uppdrag av nämnden. Undersökningen genomförs genom personliga intervjuer om hur nöjd brukarna är. 9

11 8. Samverkan 8.1 Överenskommelse om samarbete Fr o m 1 januari 2010 gäller, enligt bestämmelser i 5 kap 8a socialtjänstlagen och 8a hälsooch sjukvårdslagen, att kommuner och landsting ska ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Öppenvårdspsykiatrin inom Landstinget Dalarna och socialtjänsten inom Säters kommun har i januari 2011 upprättat en överenskommelse om samarbete kring målgruppen. Överenskommelsen avser att klargöra omfattningen av och innehållet i det samarbete som parterna ska bedriva och samordna samt parternas uppgifter och ansvar. Samarbetet avser följande områden: Samordnade insatser för personer med allvarlig psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning Samordnade insatser för personer med missbruk/beroende och samsjuklighet. I detta samarbete ingår även primärvården i Säter som tredje part. Samordning av insatser i övergången mellan psykiatrins barn- och vuxenverksamheter. Samordning av insatser för psykiatrisk habilitering och rehabilitering. Syftet med samarbetet är att identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt och samordnat ansvar för vård och stödinsatser och för att systematiskt säkerställa kvaliteten i insatserna för den enskilde och dennes närstående. Båda parter har ansvar var för sig och gemensamt för att upprätta en individuell plan tillsammans med den enskilde om denne samtycker till det. Av överenskommelsen framgår även vilka aktuella författningar och styrande dokument som finns på nationell och lokal nivå med koppling till överenskommelsen. Överenskommelsen gäller fr o m tillsvidare, med årlig revidering. Det har inte skett någon revidering av dokumentet sedan det antogs. Förutsättningar att kunna samarbeta med landstinget finns i och med sjukhuset. Sjukhuset anses ha varit en framgångsfaktor för samarbetet mellan kommunen och landstinget kring målgruppen. På chefsnivå är region Dalarna den plattform som nyttjas för samverkan kring psykiatrin. Enhetschefen för socialpsykiatrins utförarorganisation menar att samarbetet med landstinget fungerar bra, men önskar mer tid med landstingets personal. Psykiatriska öppenvården finns i Borlänge, men har vissa dagar mottagning i Säter. Enhetschefen saknar även ett direktnummer för kontakt med berörd personal på aktuell vårdcentral. 10

12 Socialpsykiatrin samverkar även med Försäkringskassan. Det gäller i första hand när personer är på väg att bli utförsäkrade. Viss samverkan sker även med Arbetsförmedlingen. Socialpsykiatrins handläggare kan vid behov lyfta ärenden (med den enskildes medgivande) och gärna tillsammans med den enskildes deltagande, i en beredningsgrupp med deltagare från socialtjänsten (oavsett inriktning) öppenvårdspsykiatrin, primärvården, Försäkringskassa, och Arbetsförmedlingen. Syftet är att tillsammans klargöra vilka insatser som behövs och vem som gör vad. Om utredaren inom socialpsykiatrin inte har något specifikt ärende eller fråga att ta upp i samråd så deltar inte utredare. Beredningsgruppen har gemensamma träffar en gång per månad. 8.2 Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT, är i första hand en fråga för landstinget eftersom aktuella personer är inskrivna i slutenvården men vistas i öppenvård. Landstinget kan ansöka om ÖPT för någon eftersom personen är intagen under tvång. Kommunens ansvar består i att ordna sysselsättning och boende för dessa personer. Ibland kan det handla om att kommunen går in med insats för att någon ska ha koll på att personen finns hemma. Landstinget kallar till vårdplanering för de personer som är aktuella för ÖPT. Det finns en överenskommelse med landstinget avseende detta. 8.3 Individuella vårdplaner När en person behöver insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell vårdplan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda och om denne samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utn dröjsmål och om möjligt tillsammans med personen ifråga. Ett syfte med planen är att visa den enskilde vilka krav han eller hon kan ställa på kommun och landsting och vem som ansvarar för vad. Av planen ska framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad, vilka åtgärder som vidtas av någon annan aktör samt vem som har det övergripande ansvaret för planen. Enligt uppgift upprättas individuella vårdplaner om landstinget initierar det och den enskilde samtycker till det. 9. Ej verkställda gynnande beslut Kommunen har enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) en skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige och till revisorerna rapportera gynnande beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden får regelbunden rapportering avseende detta. Under 2012 har rapportering skett vid fyra tillfällen (kvartal 4/2011, kv 1/2012, kv 2/2012 och kv 3/2012). Socialpsykiatrin redovisar inte några beslut som ej hunnit verkställas i tid. 11

13 10. Äldre personer med psykisk funktionsnedsättning Hemtjänstinsatser för äldre personer inom målgruppen handläggs av socialpsykiatrins biståndshandläggare. Om ansökan istället avser plats i särskilt boende för äldre så är det andra handläggare som beslutar om det. Det sker en successiv överföring av ärenden avseende äldre inom målgruppen från socialpsykiatrins handläggare till äldreomsorgens handläggare. Det finns inte något särskilt boende för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning. Några äldre finns på Björkgården, men i övrigt tas de om hand av kommunens äldreomsorg som andra äldre. Det gäller såväl boendeformer som hemtjänst. Om behov finns erbjuds handledning till berörd personal för att kunna bemöta dessa personer på ett bra sätt. Inom hemtjänsten finns ca 5 personer som hör till målgruppen. I dessa fall kombineras hemtjänsten med boendestöd vilket, enligt enhetschefen, fungerar bra. Ett önskemål som lyfts fram i samband med intervjuerna är att det fanns någon grupp inom äldreomsorgen, t ex en hemtjänstgrupp, som hade särskild kunskap och kompetens om målgruppen och dess behov, bemötande etc. 11. Nya målgrupper Vissa personer med missbruksproblematik klassas även till målgruppen. Det kan t ex gälla personer som har en psykisk problematik, men där missbruket är det största problemet. För dessa kan det vara aktuellt att ha någon som håller i trådarna och hjälper till med kontakter med myndigheter etc, s k case managers. Alla boendestödjare och några personal från Björkgården har gått utbildning i case management. Unga personer med psykisk funktionsnedsättning som inte vill bo i gruppboenden och därför bor kvar hemma är en ny grupp. Hur man på bästa sätt kan stödja dessa personer ses som en utmaning. En tänkbar lösning kan vara att erbjuda dessa ett ökat antal punktinsatser i form av personlig assistans. En grupp som man inte når ut till är personer med självskadebeteende. 12. Utvecklingsområden Biståndsbedömningen och uppföljningen av biståndsbeslut är ett utvecklingsområde då besluten ibland upplevs som otydliga för verkställigheten samt att besluten inte alltid hinner dokumenteras innan det kommer ett nytt beslut. Även uppföljningen av biståndsbesluten behöver förbättras. En utmaning inför framtiden är att hitta nya lösningar för unga personer med psykisk funktionsnedsättning. I vissa fall får man köpa platser t ex för vissa utåtagerande personer. Vid intervjuerna har det framkommit att det finns ett behov av en gruppbostad för yngre personer inom målgruppen. 12

14 13. Förslag på fördjupad granskning Efter genomförd förstudie föreslår vi fördjupade granskningar inom följande områden: Granskning av biståndshandläggningen KPMG AB dag som ovan Ingegerd Mannfeldt Certifierad kommunal revisor Mats Lundberg Certifierad kommunal revisor Kundansvarig 13

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Bilaga 1 Svar lämnat av Stockholms stad Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer och vårdpersonal på enheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Personal i kommunernas verksamheter som möter personer som är föremål

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri stöd i det dagliga livet Personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas stöd i det dagliga livet, i och utanför bostaden,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Tyresö kommun 2012-05-03 Socialförvaltningen 1 (23) Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Fastställt av socialnämnden den 23

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Inledning... 3 Syftet med SIP... 3 Mål med SIP... 3 Målgrupper för

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer