Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND"

Transkript

1 Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete i medieteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Per-Anders Forstorp Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2010:004 ISRN-KTH/CSC/E--10/004--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 SOCIALA MEDIER SOM EN DEL AV EMPLOYER BRANDING - UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR FÖR STORA ENSO AB SAMMANFATTNING Sociala medier är ett begrepp som blivit allt mer vedertaget i det kommunikationssamhälle som växt fram i och med Internet och ny teknik. Skogsindustriföretaget Stora Enso vill utreda vilka möjligheter som kommer med de sociala medierna vari examensarbetet uppstod. Begreppet employer branding fokuserar till att marknadsföra ett företag eller en organisation gentemot och framtida begåvningar som är intressanta för företagets utveckling. Ett employer brand är extra viktigt för företag som inte kan stoltsera med en produkt eller tjänst utan där arbetsplatsen istället kommer i fokus. På grund av ämnets omfattning har fokus legat på att sammanfatta och hitta möjliga vägar på hur sociala medier och employer branding bör sammanlänkas snarare än att exakt konkretisera förfarandet. Det har tagis fram en mängd rekommendationer på hur det kan och bör gå till, samt hur företag tidigare försökt att sammanlänka dessa två områden. Experter inom området för kommunikation, mediestrategi och employer branding har bidragit med sina tankar under den genomförda intervjustudien, och dessa utlåtanden har legat som grund för resultaten i studien. Resultaten visar att sociala medier kan och i många fall bör ha en funktion inom området för employer branding. Utifrån undersökningens intervjustudie har det framträtt två sidor i åsikterna kring employer branding med sociala medier. Den ena sidan är mer återhållsam och ser sociala medier som ett slutgiltigt steg i en lång process, medan den andra sidan menar att det inte skadar för företag att testa på att marknadsföra sig i sociala medier även om risken att till en början. Det allra tydligaste resultatet är att om sociala medier skall ha en funktion för ett företag så bör bakomliggande riktlinjer eller en strategi. Det påstås särskilt viktigt för företagen i den undersökta kategorin att formulera ett EVP (Employer Value Proposition) för att kunna skapa ett så pass tydligt och enhetligt kommunikationsarbete som möjligt. Företagets bör avspeglas i det sociala mediearbetet, oavsett om aktiviteten sker på hemsidan, i bloggar, på Facebook, Twitter, Youtube eller i andra sociala medietjänster. Vill ett företag börja använda sociala medier behöver inte den tekniska kompetensen vara särskilt hög, men för att säkra framtida utveckling är det en förutsättning att någon driver det arbetet framåt och har visioner. Den kommande generationen har ett helt nytt förhållningssätt till kommunikation vilket de större företagen måste kunna möta för att inte halka efter i utvecklingen och kampen om att attrahera de mest begåvade studenterna.

4 SOCIAL MEDIA AS A FUNCTION OF EMPLOYER BRANDING - COMMUNICATION DEVELOPMENT FOR STORA ENSO AB ABSTRACT Social media has entered our communication society along with Internet and new technologies in a variety of ways. The forest indstry company Stora Enso want to examine the opportunities that comes with this evolution and seek possible ways to enter in order to keep up with the development. Employer branding is a concept focusing on attracting, recruiting and keeping the best talents of the workforce. To secure the future development of a company where the products aren t their most prominent factor the area of employer branding is essential. Because of the complexity of the subject focus has been put to summarize possible ways to connect social media services and employer branding rather than pointing out an exact solution to it. The study has showed a variety of recommendations on how a company can connect these two areas. Experts in the area of communication, media strategy and employer branding have during interviews given their thoughts within and the outcome is a number of recommendations for companies to take in consideration. The results shows that social media in many cases can and should have a function within the area of employer branding. The interviews showed two types of opinions regarding social media usage within companies. One side means that it could be step of a longer process, while the other side states that social media will not do any harm to companies and that all companies should be apart of the communication that goes on. The most prominent result is that most respondents see the importance of a communication startegy where social media is given considerations. One good way to achieve and secure the company s work is to formulate an EVP (Employer Value Proposition). This has been showed especially for companies examined within the area of this study. Also, actions within social media need to the of the company, regardless what channels they choose. If a company sees the importance of using social media as a part of their communication plan hiring experts is not a must. If the company on the other want to secure future development it is a to have people with a higher competence of technology to run the work and have visionary ideas. The future generation has a whole new way of communicating which is a fact the bigger companies need to meet in order to attract and recruit the best talents in the future.

5 FÖRORD Med ett ursprung i Hälsinglands skogar och en utbildning på KTH Medieteknik så har detta examensarbete utfärdat av Stora Enso speglat mitt intresse på många olika sätt. Att få applicera kunskaper från medieteknikprogrammet inom en bransch som troligen kommer spela en viktig roll för vår hållbara framtid har varit både ett nöje och en utmaning. Jag vill tacka mina båda handledare Anders Larsson på Stora Enso och Per Anders Forstorp på KTH för deras stöd och hjälp under hela arbetets gång. Det har varit allt ifrån bokning av resor till synpunkter och kritik på arbetets ingående delar. Jag vill även passa på att tacka alla som ställt upp under den intervjustudie och enkätundersökning som genomfördes inom arbetets ramar. Att så pass många kunde avsätta tid för djupintervju uppskattas stort och det engagemang som funnits hos de intervjuade har varit fantastiskt och gett en känsla av att ämnet verkligen engagerar och berör. Slutligen vill jag tacka min vän Marja Gustin som jag under hela processen kunnat bolla idéer med och fått hjälp av med diverse material. Stockholm, januari 2010 Björn Haglund

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Frågeställning Avgränsning Stora Enso 6 2. Teoretisk bakgrund Introduktion till varumärkesbyggande (branding) Employer branding Employer Value Proposition Involvera hela organisationen Attrahera studenter Employer branding på internet Våga anställa rätt Medielandskapet och sociala medier Sociala medier på marknaden idag Det nya vs det gamla Förstå sin målgrupp Gruppbildning och identitet Realtidsrapportering Obamas valkampanj Framtidsutsikter En ny generation av arbetskraft En framtid av entreprenörer Teorins applicering på studien Metod Metodbeskrivning Genomförande 20

7 3.3 Litteraturstudie Intervjustudie Kvalitativa och kvantitativa metoder Enkätundersökning Reliabilitet och validitet Studiens validitet Studiens reliabilitet Resultat Kartläggning av Stora Ensos målgrupp Kommunikationsplattform och strategi Vikten av en kommunikationsplattform eller strategi Den nya generationen i åtanke Planering Obama som förebild Mätbarhet Attrahera och rekrytera i sociala medier Är sociala medier för de redan frälsta? Företag som lyckats Samla kunskap om målgrupp Inta mediescenen Mognad, kunskap och transparens Närvaro och engagemang Skapa ambassadörer på ett företag Bloggverktyg Rörliga bilder Image och risker med sociala medier Experimentera och våga Analys Branding i sociala medier - två sidor Optimal employer branding - och sociala medier Arbetssätt för Stora Enso Strategiskt agerande 42

8 5.3.2 Kontrollera din träffbild Uppvisa innovationer Skapa en snackis Representativ hemsida Återkoppling i sociala medier Proaktivt agerande Diskussion Sammanfattning Slutsatser Kritik av studien Fortsatt forskning Rekommendationer till företaget Grundläggande uppgifter Tänkbara scenarios Fortsatta studier inom ämnet Referenslista Artiklar och rapporter Böcker Internet Intervjuer Föredrag och seminarium 58 Bilaga 1 - Förklaring av sociala medietjänster 59 Bilaga 2 - Enkätundersökning 61 Bilaga 3 - Intervjufrågor 62

9 Inledning 1. INLEDNING Examensarbetet är formulerat på förslag av Stora Enso och deras HR(Human Resources) avdelning, där de vill utforska hur de med hjälp av nya medier kan förbättra sitt kompetensförsörjningsarbete och att attrahera ny välutbildad kompetens. Samtidigt som Stora Enso är uppdragsgivare så utförs arbetet på Kungliga Tekniska Högskolan inom inriktningen medieteknik. Inom ramarna för den utbildningen kommer studien att utformas för att kunna applicera tidigare genomförda kurser och utforska ett relativt nytt område som har en viktig roll för det studerade programmet. Arbetet beiinner sig någonstans i gränslandet mellan ekonomi, medieforskning och teknik vilket innebär att en mängd infallsvinklar krävs för att kunna dra tydliga och relevanta slutsatser. Tanken är att, samtidigt som uppdraget är speciiikt för Stora Enso, kunna göra generella bedömningar och tänka så pass brett som det är möjligt. Därav skapas en helhetssyn av problemet med så många infallsvinklar som möjligt innan det sedan blir möjligt att smalna av mot de viktigaste punkterna. Detta första kapitel kommer djupare förklara bakgrunden till arbetet, den problemformulering som Iinns, syftet med studien samt vilka avgränsningar som har gjorts. 1.1 BAKGRUND Sociala medier och employer branding är båda två relativt nya begrepp inom området för mediekommunikation, marknadsföring och kompetensförsörjning. Begreppet employer branding handlar om att marknadsföra ett företag eller en organisation gentemot och framtida begåvningar som är intressanta för företaget. Det har under utbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan kurser inom området för kommunikation och framtida medielösningar där sociala medier ibland funnits med som inslag. När Stora Enso under våren 2009 aviserade detta uppdrag såg de en möjlighet att applicera kunskaper från ett utbildningsprogram med en särskiljande syn jämfört med deras klassiska rekryteringsområde. Arbetet ansågs väl lämpat för en student med en kunskapsbakgrund inom såväl teknik som mediekommunikation. Stora Enso skriver i sin årsredovisning att de upplever de förändringar som sker i medielandskapet och inser därmed vikten av att kunna komplettera dagens arbetssätt med nya medielösningar för att förmedla rätt budskap till sina slutanvändare (Stora Enso Årsredovisning 2008:16 24). Företaget skriver även att de vill behålla sin starka ställning genom tillväxt med starka kundrelationer. Att utveckla tjänster med mervärde är en viktig ståndpunkt för företaget för att kunna växa och utveckla lönsamheten på deras starkaste områden. Att vara med i utvecklingen och anpassa verksamheten påpekas ideligen i deras verksamhetsberättelse samt av medarbetare på företagets HR avdelning. Dock har det i och med nedskärningar i dagens tuffa tider lagts färre resurser på utvecklingen och användningen av nya mediekanaler inom företaget. Anställda på poster som involverat kommunikationsarbete med medier och marknadsföring via nya medier har antingen fått en mindre roll på området, eller blivit omplacerade. Det sätt Stora Enso idag jobbar med att attrahera ny kompetens och med sitt varumärke är främst genom att deltaga vid bransch och arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar samt bjuda in till studiebesök på deras olika bruk. Den målgrupp som det läggs mest resurser på är högskolestuderande följt av gymnasieelever (HR kartläggning 2009). Fokus i examensarbetet ligger främst på målgruppen civilingenjörer inom de områden som Stora Enso främst agerar, nämligen maskinteknik och kemiteknik. Vissa - 1 -

10 Inledning andra yrkeskategorier innefattas även i studien. Ett exempel på kontakt med framtida civilingenjörer idag är den med Designföreningen på KTH samt diverse arbetsmarknadsdagar. I den samlade kartläggning som är utförd av HR avdelningen belyses vikten av att nå välutbildade studenter via nya kanaler och nätverk. En samlad vilja och medvetenhet tycks i stora delar av Stora Ensos organisation då såväl bruk som HR avdelningen inser vikten av att synas i rätt kanaler, vilket är en viktig utgångspunkt att ha med sig in i detta arbete. Mer om företagets position och aktiviteter behandlas i ett stycke längre ned i detta kapitel. Studien har en tydlig utgångspunkt från uppdragsgivaren Stora Ensos perspektiv, men det en mängd delar inom studien som kommer kunna appliceras på i princip vilket företag som helst inom de traditionella basnäringarna. Behovs och målbilden för studien torde sannolikt vara av intresse företag än Stora Enso och faktum är att även Skogsindustrierna (trä, massa och pappersindustrins branschorganisation) varit med och tagit fram det examensarbetet. Det tycks ett liknande problem inom många företag i den svenska industrin där den gjorda studien bör kunna ge goda insikter och förslag på åtgärder. Delar av examensarbetet bygger utifrån ett annat examensarbete om skogsindustrins konkurrensfördelar som gjordes av Johan Rådberg och Johan Svensson vid Skogsindustrierna under våren Sett till den undersökningen så visar den några intressanta diagram om hur kontakt och kännedom till skogsindustrin var hos nyanställda (Civilingenjörer, Jägmästare och KY utbildade) på diverse skogsföretag. Det första diagrammet (diagram 1.1) visar hur personerna rekryterades till företaget, där det framgår ganska tydligt att jägmästare tycks ha bäst kontakter med skogsbranschen och att civilingenjörer i störst mån nås via Internet. (Diagram 1.1: Rekryteringsbild inom skogsindustrin. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.31) Det andra diagrammet (diagram 1.2) visar huruvida det fanns kontakt mellan studenten och skogsindustrin innan denne anställdes. Här syns det att kontakten var relativt liknande för de - 2 -

11 Inledning tre kategorierna men att civilingenjörerna i något lägre grad kände till sin framtida arbetsgivare. (Diagram 1.2: Kontakt med skogsindustrin under utbildningen. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.31) Det tredje diagrammet (diagram 1.3) visar vilken kännedom som fanns av företaget innan anställning. Även här syns det tydligt att civilingenjörerna hade något lägre kännedom av företaget jämfört med de övriga kategorierna. (Diagram 1.3: Kännedom om arbetsgivare. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.32) Sammanfattningsvis av de tre diagram som visats så syns det att civilingenjörer har lägre anknytning till skogsindustrin jämfört med övriga kategorier. Yrkeskategorierna har tydliga likheter i samtliga diagram. Störst skillnad syns i diagram 1.1 där rekryteringsbilden tas upp och visar några tydliga skillnader på hur de olika yrkeskategorierna rekryterades till företagen. Rådberg och Svensson (2009:33) skriver att större kontakt mellan civilingenjörer och skogsföretag hade varit önskvärt då många företag konkurrerar om den kompetens som dessa välutbildade studenter innehar

12 Inledning För att få en inblick i Stora Ensos attraktionskraft så har det framtagits diverse undersökningar gjorda av Universum (en organisation som jobbar med employer branding) där just Stora Ensos målgrupp tagits fram och tillfrågats. En sammanfattning av dessa resultat visar att Stora Enso ligger på 60:e plats bland ideala arbetsgivare och på 36:e plats bland intressanta arbetsgivare. Totalt tillfrågades 3511 personer i denna undersökning (Universum 2009a). Några snabba fakta ur rapporten visar att det kvinnor än män som attraheras av företaget (65% kvinnor jämfört med 35% män) och det uppskattade studieresultatet hos målgruppen ligger på 6,4 av 10 möjliga. Detta ligger strax under genomsnittet för samtliga studenter i undersökningen och ser vi till högpresterande studenter så rankas Stora Enso som nummer 74 bland mest attraktiva företag, det vill säga lite sämre än för hela populationen. Främst attraherar företaget studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Linköpings Universitet. Inom Stora Enso Skog däremot kommer många nya medarbetare från landets olika skogsmästareutbildningar. De drivande målen hos potentiella arbetstagare som Universums är att de vill nå en balans mellan arbete och privatliv, vara trygg och säker på arbetet, samt att utmanas intellektuellt eller genom en miljö av konkurrenstänk (Universum 2009a:11). Civilingenjörer har nämnts ett antal gånger som viktiga för skogsindustrin och intressanta för framtida rekrytering, vilket tål att tydliggöras. Eftersom skogsindustrin innefattar teknologier på en stor skala av områden krävs det således kunnig personal, främst inom områden för maskin och kemiteknik där processer och produktion hela tiden behöver effektiviseras i takt med bland annat nya miljömål och hårdare konkurrens. I en tid av lågkonjunktur blir det även ännu viktigare att den personal ett företag behåller eller rekryterar håller hög kompetens för att kunna säkra den framtida utvecklingen. Att inte alla slags civilingenjörer är av största intresse torde vara tydligt då skogsindustrin främst handlar om produktion (med stora maskiner) och framställning av massa och papper (där kemiska egenskaper har en viktig roll). Samtidigt behövs det kunskap om i princip alla områden då bruken är så pass stora och innefattar allt från elektronik och datakunskap till ekonomi och kommunikation. I det stora hela utgör dock dessa målgrupper en väldigt liten del i jämförelse med huvudområdena. 1.2 SYFTE I det medierade landskap som växt fram under slutet av 1900 talet och början av 2000 talet har en sedan länge utvecklad industri som skogsindustrin gjort teknologiska framsteg, främst gällande maskiner och fabriker etc. Däremot har inte samma utveckling skett på kommunikationsområdet och användningen av nya sociala medier. Att marknadsföra sig själv och attrahera ny kompetens har länge fungerat ungefär på liknande sätt, men i och med ITutvecklingen har det öppnats nya möjligheter tillika utmaningar för företagen. Employer branding är ett begrepp som kommit att bli allt mer vedertaget i företagsorganisationer och huruvida sociala medier kan användas inom det området kommer i studien att utredas. Syftet är att examensarbetet skall ta fram hur Stora Enso och skogsindustrin i synnerhet men företag i allmänhet kan utnyttja sociala medier i deras organisationer samt skapa en insikt av hur olika slags medier kan hjälpa dem att attrahera ny arbetskraft och arbeta med just employer branding. Att ta fram en förslagslista på åtgärder i de nya mediekanalerna är ett primärt mål från företaget som därmed även blir ett av huvudmålen för examensarbetet. Att i stora drag ta fram sätt för företag att kommunicera i sociala medier är en annan viktig ståndpunkt för arbetet och för min utbildning i stort. Utifrån studiens resultat bör företaget kunna gå vidare - 4 -

13 Inledning med en större insikt om de sociala mediernas innebörd och därefter ta ställning huruvida och hur de skall ha en funktion inom företagets organisation. 1.3 PROBLEMFORMULERING Utifrån de undersökningar som gjorts kan det skönjas en del problem som ligger till grund för arbetet. Dels ligger företaget relativt långt ned på listan av attraktiva arbetsgivare och sett till de högpresterande studenterna så ligger företaget ännu längre ned. Att snittet på studieresultaten hos målgruppen ligger lägre än genomsnittet är också ett problem eftersom företaget vill attrahera den bästa kompetensen, vilket de enligt undersökningen inte gör (Universum 2009a:57). Mycket av detta har företaget förstått och utifrån deras insikter om hur dagens medielandskap förändrar förutsättningarna för såväl socialt beteende och affärer i arbetslivet en befogad bakgrundsbild av det undersökande arbete som företaget vill göra. För att lyckas med undersökningen och få ut så mycket som möjligt som Stora Enso kan dra nytta av krävs en förståelse av hur företaget jobbar idag, samt vilka mål för framtiden. Det krävs också en djupare förståelse av vad sociala medier har för påverkan och kraft på människor i samhället. 1.4 FRÅGESTÄLLNING Utifrån problemformuleringen har följande frågor att ligga som grund för arbetet: Hur har andra företag valt att arbeta med sociala medier och vad erbjuder sociala medier för möjligheter? Vilka rekommendationer :inns/ges av de som är kunniga på området? Hur använder sig Stora Ensos målgrupp av sociala medier? 1.5 AVGRÄNSNING Det budskap Stora Enso vill förmedla hanteras inte explicit i detta arbete, utan det viktigaste är att undersöka med vilka medel de kan nå sin målgrupp. Stora Enso är ett multinationellt företag vilket innebär att beaktande måste tas till företagets alla marknader. Studien kommer dock att begränsas till den svenska marknaden. Att övriga länder som företaget agerar i inte behandlas beror på att stora kulturskillnader mellan länderna, där sättet att attrahera och rekrytera personal ibland skiljs åt avsevärt. Däremot är det möjligt att utifrån resultatet av studien applicera detta i andra länder i den mån det passar in i landets kultur. För att ta ett exempel så är det i princip omöjligt att skapa en modell som fungerar likadant i Sverige som i Brasilien då utvecklingsnivån och kulturen dessa länder emellan skiljer sig avsevärt. Resultatet av studien kan komma att gälla för företag i allmänhet, men i den mån det går kommer forskningen anpassas till just det fallet med Stora Enso och Skogsindustrierna. På grund av detta kommer vissa generella regler eller koncept att väljas bort då de inte passar in för ett industriföretag som Stora Enso

14 Inledning 1.6 STORA ENSO Stora Enso är med sina anställda i 35 olika länder ett av världens ledande företag inom pappers, förpacknings och skogsindustrin. Företaget har lagt stort fokus de senaste åren till att expandera framförallt i Asien och Sydamerika (Stora Enso Årsredovisning 2008). I och som uppstod under 2008 har det blivit tuffare för företaget och nedskärningar har på olika håll tvingats ske. Stora Enso som företag har enbart funnits sedan 1998, då det svenska skogsföretaget STORA sammanslogs Enso. Även om företaget är relativt ungt det långt gående traditioner bakåt i tiden. STORA har länge varit en av de största aktörerna på den svenska marknaden och dokumenterad information om företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, som företaget hette till en ända tillbaka till år Sett till dagens aktiviteter så jobbar Stora Enso mycket med att möta studenter ute på arbetsmarknadsdagar och branschkvällar för att få upp intresset och medvetenheten för företaget. Själva rekryteringsbiten sker via den portal på hemsidan där lediga tjänster utannonseras. Under året 2009 har rekrytering däremot inte skett i särskilt stor mån, mycket på grund av läget (Ibid). Rekryteringsområdet är annars ofta personer med tidigare erfarenheter inom skogsindustrin eller personer som företaget valt att gå vidare med från arbetsmarknadsdagar (HR kartläggning 2009)

15 Teori 2. TEORETISK BAKGRUND För att skapa en uppfattning om de grundläggande delarna i detta arbete kommer denna del behandla vissa teorier kring ämnet employer branding, som är ett fall av marknadsföring eller varumärkesarbete där fokus ligger på attraktionskraften hos arbetsgivaren. För att sedan knyta an till problemformuleringen belyses dagens medielandskap och vad som pågår inom dess ramar och ger en bakgrund i ett ämne som är relativt nytt. Kapitlet behandlar därmed såväl teorier som viktig bakgrundsinformation för hela studien i stort. 2.1 INTRODUKTION TILL VARUMÄRKESBYGGANDE (BRANDING) Företag har länge arbetat med varumärkesarbete och marknadsföring på en mängd olika sätt. Frågan de själva bör ställa är: vilka är vi? vad står vi för? och vad vill vi åstadkomma? Svaren på dessa frågor blir allt mer viktiga i ett samhälle där konkurrensen ökar och ny teknik hela tiden intar marknaden (Schultz, Antorini & Csaba 2005:10). Längre tillbaka i tiden lades inte lika stor vikt vid att bygga en miljö av strategiska beslut och relationsbyggande hos företagen, utan det har med stora steg tagit fart främst under 1990 talet. Idag är varumärken som exempelvis Coca Cola, Disney och Nike väldigt stora och igenkända världen över, mycket på grund av de ideal och värden de byggt upp. Dessa varumärken ses ofta som förebilder när det talas om företagsvarumärken i och med dess allestädes närvaro, popularitet och karisma. Ett företags varumärke, eller corporate brand som den ursprungliga engelska termen är, står i stora drag för en ganska enkel idé där interaktion och dialog med intressenter hela tiden bör upprätthållas för att bygga ett förtroende. En vital poäng i denna process är att kunna leva upp till de ideal som skapas då transparensen i det kommunicerande samhället blir allt mer påtaglig (Schultz, Antorini & Csaba 2005:11 12). Ett företags totala varumärke kan byggas med hjälp av tre tydliga områden, nämligen corporate brand, employer brand och product brand. En illustration av detta och hur områdena överlappar kan se ut som i Iigur 2.1 här nedan

16 Teori (Figur 2.1. Koppling mellan de olika varumärkesområden. Källa: Jönsson och Nissfeldt 2007 s.19) Många av delarna inom respektive område överlappar varandra och cirklarnas storlek kan variera lite med tanke på vilket företag det handlar om. Jämför vi exempelvis Stora Enso med en biltillverkare så är biltillverkaren i större grad beroende av produktvarumärket än Stora Enso, då de har en mera tydligt särskiljande produkt som på något sätt blir företagets ansikte utåt. Att just employer brand är inringat i denna modell beror på att fokus här ligger just på det fallet med employer branding. 2.2 EMPLOYER BRANDING Employer branding håller på att bli allt mer viktigt och erkänt för företag idag. Det sägs att företag i princip måste känna till och arbeta med detta för att kunna lyckas (Parment & Dyhre 2009:8). För att kort sammanfatta innebörden av termen employer branding så handlar det om hur företag kan presentera sig själv som en attraktiv arbetsgivare och bygga starka relationer med såväl nya som redan medarbetare. Det första steget för ett företags employer brand är att förstå sin målgrupp och veta om sin egen identitet, och många företag har visat sig vara populära just på grund av sina medarbetare (Parment & Dyhre, 2009:12). En viktig insikt är att det traditionella arbetet håller på att förändras i takt med att den nya generationen intar arbetsmarknaden. Den kommande generationen besitter särskiljande kunskaper jämfört med tidigare generationer och de kommunicerar på ett helt annat sätt. Om inte företag är försiktiga eller agerar på rätt sätt kan det uppstå en slags kulturkrock mellan äldre medarbetare och de yngre, som företaget förr eller senare måste ta itu med (Parment & Dyhre, 2009:17). En faktor till att employer branding kommer bli betydande för företag i framtiden är att yngre människor är väl medvetna om varumärken och ofta öppna för nya jobb samtidigt som länken mellan företagets varumärke i stort och varumärket som arbetsgivare ofta är sammanlänkad på något sätt (Parment & Dyhre 2009:40). Det gäller sedan generellt för företag som är mer inriktade mot business to business att deras produktvarumärke inte är lika utarbetat vilken i sin tur gör att allt större vikt läggs till deras varumärke som arbetsgivare. För de företagen blir det därför extra viktigt att sin målgrupp och hela tiden föra en diskussion. Att introducera sig själv som arbetsgivare för sin målgrupp och visa upp vad företaget står för bör ske i olika steg och kan illustreras av den pyramid (Iigur 2.2) i tre steg som visas på nästa sida. Den innefattar tre olika nivåer och vad för slags aktiviteter som bör ske på respektive nivå

17 Teori (Figur 2.2. Modell för framgångsrikt employer branding. Källa: Parment & Dyhre 2009 s. 42) även en alternativ modell framtagen av Universum som består av fem olika steg som förklarar lite mer ingående tillvägagångssättet innan det arbete som visas i Iigur 2.2 kan påbörjas. Denna modell visar tydligt hur strukturen bör vara för att förankra sina handlingar inom employer branding. Det steg i denna process som är mest relevant för studien är Employer Value Proposition som djupare kommer att förklaras i kommande stycke. (Figur 2.3. Employer branding modell. Källa: Universum 2009) - 9 -

18 Teori EMPLOYER VALUE PROPOSITION EVP eller Employer Value Proposition är ett välkänt uttryck inom området för employer branding och något som många företag idag jobbar med. Innebörden av denna term är helt enkelt att få talangfulla personer som är intresserade av ditt område att vilja gå till just ditt företag (Parment & Dyhre 2009:66). Lyckas ett företag skapa ett starkt EVP blir det enklare att rekrytera kompetent arbetskraft utan att tvingas erbjuda de bästa lönerna, samt sannolikheten att de anställda stannar kvar ökar. Viktiga punkter för ett starkt EVP är att vara ärlig, attraktiv och att differentiera sig (Parment och Dyhre 2009:67). Ärligheten är speciellt viktig idag då anställda har möjlighet till lättillgängliga internetmedier som exempelvis Facebook för att uttrycka sina attityder och synpunkter för företaget privat. Visar då den anställde en negativ sida privat och en annan sida på arbetstid så blir helhetsintrycket för företaget inte särskilt trovärdigt. Attraktivitet är alltid viktig för en arbetsgivare, och då gäller det både karriärmöjligheter för den anställde samt hur arbetsklimatet ser ut. Att differentiera sig som arbetsgivare krävs för att kunna övertala talangfulla personer att välja just ditt företag av en eller annan anledning. Ett företag som tydligt står för egna värderingar är sannolikt mer attraktivt än ett likgiltigt företag som försöker vara som alla andra. Ett sätt att ta reda på sitt företags EVP är att göra intervjuer och/eller fokusgrupper inom de egna leden för att på så vis ta fram den identitet, och bild inom företaget. Utifrån en sådan undersökning kan sedan referensramar tas fram som avspeglas i hela organisationens kommunikativa arbete. Det är även viktigt att knyta an företagsvarumärket i det framtagna EVP så att enhetlighet uppnås (Parment och Dyhre 2009:71). Modellen (Iigur 2.4) på nästa sida kan användas som utgångspunkt i framtagningen av ett företags EVP. Parment och Dyhre skriver (2009:70) att ju större det inre området blir desto bättre det till att formulera ett EVP som är sant, attraktivt och differentierar sig från andra företag

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer