Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND"

Transkript

1 Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete i medieteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Per-Anders Forstorp Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2010:004 ISRN-KTH/CSC/E--10/004--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 SOCIALA MEDIER SOM EN DEL AV EMPLOYER BRANDING - UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR FÖR STORA ENSO AB SAMMANFATTNING Sociala medier är ett begrepp som blivit allt mer vedertaget i det kommunikationssamhälle som växt fram i och med Internet och ny teknik. Skogsindustriföretaget Stora Enso vill utreda vilka möjligheter som kommer med de sociala medierna vari examensarbetet uppstod. Begreppet employer branding fokuserar till att marknadsföra ett företag eller en organisation gentemot och framtida begåvningar som är intressanta för företagets utveckling. Ett employer brand är extra viktigt för företag som inte kan stoltsera med en produkt eller tjänst utan där arbetsplatsen istället kommer i fokus. På grund av ämnets omfattning har fokus legat på att sammanfatta och hitta möjliga vägar på hur sociala medier och employer branding bör sammanlänkas snarare än att exakt konkretisera förfarandet. Det har tagis fram en mängd rekommendationer på hur det kan och bör gå till, samt hur företag tidigare försökt att sammanlänka dessa två områden. Experter inom området för kommunikation, mediestrategi och employer branding har bidragit med sina tankar under den genomförda intervjustudien, och dessa utlåtanden har legat som grund för resultaten i studien. Resultaten visar att sociala medier kan och i många fall bör ha en funktion inom området för employer branding. Utifrån undersökningens intervjustudie har det framträtt två sidor i åsikterna kring employer branding med sociala medier. Den ena sidan är mer återhållsam och ser sociala medier som ett slutgiltigt steg i en lång process, medan den andra sidan menar att det inte skadar för företag att testa på att marknadsföra sig i sociala medier även om risken att till en början. Det allra tydligaste resultatet är att om sociala medier skall ha en funktion för ett företag så bör bakomliggande riktlinjer eller en strategi. Det påstås särskilt viktigt för företagen i den undersökta kategorin att formulera ett EVP (Employer Value Proposition) för att kunna skapa ett så pass tydligt och enhetligt kommunikationsarbete som möjligt. Företagets bör avspeglas i det sociala mediearbetet, oavsett om aktiviteten sker på hemsidan, i bloggar, på Facebook, Twitter, Youtube eller i andra sociala medietjänster. Vill ett företag börja använda sociala medier behöver inte den tekniska kompetensen vara särskilt hög, men för att säkra framtida utveckling är det en förutsättning att någon driver det arbetet framåt och har visioner. Den kommande generationen har ett helt nytt förhållningssätt till kommunikation vilket de större företagen måste kunna möta för att inte halka efter i utvecklingen och kampen om att attrahera de mest begåvade studenterna.

4 SOCIAL MEDIA AS A FUNCTION OF EMPLOYER BRANDING - COMMUNICATION DEVELOPMENT FOR STORA ENSO AB ABSTRACT Social media has entered our communication society along with Internet and new technologies in a variety of ways. The forest indstry company Stora Enso want to examine the opportunities that comes with this evolution and seek possible ways to enter in order to keep up with the development. Employer branding is a concept focusing on attracting, recruiting and keeping the best talents of the workforce. To secure the future development of a company where the products aren t their most prominent factor the area of employer branding is essential. Because of the complexity of the subject focus has been put to summarize possible ways to connect social media services and employer branding rather than pointing out an exact solution to it. The study has showed a variety of recommendations on how a company can connect these two areas. Experts in the area of communication, media strategy and employer branding have during interviews given their thoughts within and the outcome is a number of recommendations for companies to take in consideration. The results shows that social media in many cases can and should have a function within the area of employer branding. The interviews showed two types of opinions regarding social media usage within companies. One side means that it could be step of a longer process, while the other side states that social media will not do any harm to companies and that all companies should be apart of the communication that goes on. The most prominent result is that most respondents see the importance of a communication startegy where social media is given considerations. One good way to achieve and secure the company s work is to formulate an EVP (Employer Value Proposition). This has been showed especially for companies examined within the area of this study. Also, actions within social media need to the of the company, regardless what channels they choose. If a company sees the importance of using social media as a part of their communication plan hiring experts is not a must. If the company on the other want to secure future development it is a to have people with a higher competence of technology to run the work and have visionary ideas. The future generation has a whole new way of communicating which is a fact the bigger companies need to meet in order to attract and recruit the best talents in the future.

5 FÖRORD Med ett ursprung i Hälsinglands skogar och en utbildning på KTH Medieteknik så har detta examensarbete utfärdat av Stora Enso speglat mitt intresse på många olika sätt. Att få applicera kunskaper från medieteknikprogrammet inom en bransch som troligen kommer spela en viktig roll för vår hållbara framtid har varit både ett nöje och en utmaning. Jag vill tacka mina båda handledare Anders Larsson på Stora Enso och Per Anders Forstorp på KTH för deras stöd och hjälp under hela arbetets gång. Det har varit allt ifrån bokning av resor till synpunkter och kritik på arbetets ingående delar. Jag vill även passa på att tacka alla som ställt upp under den intervjustudie och enkätundersökning som genomfördes inom arbetets ramar. Att så pass många kunde avsätta tid för djupintervju uppskattas stort och det engagemang som funnits hos de intervjuade har varit fantastiskt och gett en känsla av att ämnet verkligen engagerar och berör. Slutligen vill jag tacka min vän Marja Gustin som jag under hela processen kunnat bolla idéer med och fått hjälp av med diverse material. Stockholm, januari 2010 Björn Haglund

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Frågeställning Avgränsning Stora Enso 6 2. Teoretisk bakgrund Introduktion till varumärkesbyggande (branding) Employer branding Employer Value Proposition Involvera hela organisationen Attrahera studenter Employer branding på internet Våga anställa rätt Medielandskapet och sociala medier Sociala medier på marknaden idag Det nya vs det gamla Förstå sin målgrupp Gruppbildning och identitet Realtidsrapportering Obamas valkampanj Framtidsutsikter En ny generation av arbetskraft En framtid av entreprenörer Teorins applicering på studien Metod Metodbeskrivning Genomförande 20

7 3.3 Litteraturstudie Intervjustudie Kvalitativa och kvantitativa metoder Enkätundersökning Reliabilitet och validitet Studiens validitet Studiens reliabilitet Resultat Kartläggning av Stora Ensos målgrupp Kommunikationsplattform och strategi Vikten av en kommunikationsplattform eller strategi Den nya generationen i åtanke Planering Obama som förebild Mätbarhet Attrahera och rekrytera i sociala medier Är sociala medier för de redan frälsta? Företag som lyckats Samla kunskap om målgrupp Inta mediescenen Mognad, kunskap och transparens Närvaro och engagemang Skapa ambassadörer på ett företag Bloggverktyg Rörliga bilder Image och risker med sociala medier Experimentera och våga Analys Branding i sociala medier - två sidor Optimal employer branding - och sociala medier Arbetssätt för Stora Enso Strategiskt agerande 42

8 5.3.2 Kontrollera din träffbild Uppvisa innovationer Skapa en snackis Representativ hemsida Återkoppling i sociala medier Proaktivt agerande Diskussion Sammanfattning Slutsatser Kritik av studien Fortsatt forskning Rekommendationer till företaget Grundläggande uppgifter Tänkbara scenarios Fortsatta studier inom ämnet Referenslista Artiklar och rapporter Böcker Internet Intervjuer Föredrag och seminarium 58 Bilaga 1 - Förklaring av sociala medietjänster 59 Bilaga 2 - Enkätundersökning 61 Bilaga 3 - Intervjufrågor 62

9 Inledning 1. INLEDNING Examensarbetet är formulerat på förslag av Stora Enso och deras HR(Human Resources) avdelning, där de vill utforska hur de med hjälp av nya medier kan förbättra sitt kompetensförsörjningsarbete och att attrahera ny välutbildad kompetens. Samtidigt som Stora Enso är uppdragsgivare så utförs arbetet på Kungliga Tekniska Högskolan inom inriktningen medieteknik. Inom ramarna för den utbildningen kommer studien att utformas för att kunna applicera tidigare genomförda kurser och utforska ett relativt nytt område som har en viktig roll för det studerade programmet. Arbetet beiinner sig någonstans i gränslandet mellan ekonomi, medieforskning och teknik vilket innebär att en mängd infallsvinklar krävs för att kunna dra tydliga och relevanta slutsatser. Tanken är att, samtidigt som uppdraget är speciiikt för Stora Enso, kunna göra generella bedömningar och tänka så pass brett som det är möjligt. Därav skapas en helhetssyn av problemet med så många infallsvinklar som möjligt innan det sedan blir möjligt att smalna av mot de viktigaste punkterna. Detta första kapitel kommer djupare förklara bakgrunden till arbetet, den problemformulering som Iinns, syftet med studien samt vilka avgränsningar som har gjorts. 1.1 BAKGRUND Sociala medier och employer branding är båda två relativt nya begrepp inom området för mediekommunikation, marknadsföring och kompetensförsörjning. Begreppet employer branding handlar om att marknadsföra ett företag eller en organisation gentemot och framtida begåvningar som är intressanta för företaget. Det har under utbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan kurser inom området för kommunikation och framtida medielösningar där sociala medier ibland funnits med som inslag. När Stora Enso under våren 2009 aviserade detta uppdrag såg de en möjlighet att applicera kunskaper från ett utbildningsprogram med en särskiljande syn jämfört med deras klassiska rekryteringsområde. Arbetet ansågs väl lämpat för en student med en kunskapsbakgrund inom såväl teknik som mediekommunikation. Stora Enso skriver i sin årsredovisning att de upplever de förändringar som sker i medielandskapet och inser därmed vikten av att kunna komplettera dagens arbetssätt med nya medielösningar för att förmedla rätt budskap till sina slutanvändare (Stora Enso Årsredovisning 2008:16 24). Företaget skriver även att de vill behålla sin starka ställning genom tillväxt med starka kundrelationer. Att utveckla tjänster med mervärde är en viktig ståndpunkt för företaget för att kunna växa och utveckla lönsamheten på deras starkaste områden. Att vara med i utvecklingen och anpassa verksamheten påpekas ideligen i deras verksamhetsberättelse samt av medarbetare på företagets HR avdelning. Dock har det i och med nedskärningar i dagens tuffa tider lagts färre resurser på utvecklingen och användningen av nya mediekanaler inom företaget. Anställda på poster som involverat kommunikationsarbete med medier och marknadsföring via nya medier har antingen fått en mindre roll på området, eller blivit omplacerade. Det sätt Stora Enso idag jobbar med att attrahera ny kompetens och med sitt varumärke är främst genom att deltaga vid bransch och arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar samt bjuda in till studiebesök på deras olika bruk. Den målgrupp som det läggs mest resurser på är högskolestuderande följt av gymnasieelever (HR kartläggning 2009). Fokus i examensarbetet ligger främst på målgruppen civilingenjörer inom de områden som Stora Enso främst agerar, nämligen maskinteknik och kemiteknik. Vissa - 1 -

10 Inledning andra yrkeskategorier innefattas även i studien. Ett exempel på kontakt med framtida civilingenjörer idag är den med Designföreningen på KTH samt diverse arbetsmarknadsdagar. I den samlade kartläggning som är utförd av HR avdelningen belyses vikten av att nå välutbildade studenter via nya kanaler och nätverk. En samlad vilja och medvetenhet tycks i stora delar av Stora Ensos organisation då såväl bruk som HR avdelningen inser vikten av att synas i rätt kanaler, vilket är en viktig utgångspunkt att ha med sig in i detta arbete. Mer om företagets position och aktiviteter behandlas i ett stycke längre ned i detta kapitel. Studien har en tydlig utgångspunkt från uppdragsgivaren Stora Ensos perspektiv, men det en mängd delar inom studien som kommer kunna appliceras på i princip vilket företag som helst inom de traditionella basnäringarna. Behovs och målbilden för studien torde sannolikt vara av intresse företag än Stora Enso och faktum är att även Skogsindustrierna (trä, massa och pappersindustrins branschorganisation) varit med och tagit fram det examensarbetet. Det tycks ett liknande problem inom många företag i den svenska industrin där den gjorda studien bör kunna ge goda insikter och förslag på åtgärder. Delar av examensarbetet bygger utifrån ett annat examensarbete om skogsindustrins konkurrensfördelar som gjordes av Johan Rådberg och Johan Svensson vid Skogsindustrierna under våren Sett till den undersökningen så visar den några intressanta diagram om hur kontakt och kännedom till skogsindustrin var hos nyanställda (Civilingenjörer, Jägmästare och KY utbildade) på diverse skogsföretag. Det första diagrammet (diagram 1.1) visar hur personerna rekryterades till företaget, där det framgår ganska tydligt att jägmästare tycks ha bäst kontakter med skogsbranschen och att civilingenjörer i störst mån nås via Internet. (Diagram 1.1: Rekryteringsbild inom skogsindustrin. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.31) Det andra diagrammet (diagram 1.2) visar huruvida det fanns kontakt mellan studenten och skogsindustrin innan denne anställdes. Här syns det att kontakten var relativt liknande för de - 2 -

11 Inledning tre kategorierna men att civilingenjörerna i något lägre grad kände till sin framtida arbetsgivare. (Diagram 1.2: Kontakt med skogsindustrin under utbildningen. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.31) Det tredje diagrammet (diagram 1.3) visar vilken kännedom som fanns av företaget innan anställning. Även här syns det tydligt att civilingenjörerna hade något lägre kännedom av företaget jämfört med de övriga kategorierna. (Diagram 1.3: Kännedom om arbetsgivare. Källa: Rådberg och Svensson 2009 s.32) Sammanfattningsvis av de tre diagram som visats så syns det att civilingenjörer har lägre anknytning till skogsindustrin jämfört med övriga kategorier. Yrkeskategorierna har tydliga likheter i samtliga diagram. Störst skillnad syns i diagram 1.1 där rekryteringsbilden tas upp och visar några tydliga skillnader på hur de olika yrkeskategorierna rekryterades till företagen. Rådberg och Svensson (2009:33) skriver att större kontakt mellan civilingenjörer och skogsföretag hade varit önskvärt då många företag konkurrerar om den kompetens som dessa välutbildade studenter innehar

12 Inledning För att få en inblick i Stora Ensos attraktionskraft så har det framtagits diverse undersökningar gjorda av Universum (en organisation som jobbar med employer branding) där just Stora Ensos målgrupp tagits fram och tillfrågats. En sammanfattning av dessa resultat visar att Stora Enso ligger på 60:e plats bland ideala arbetsgivare och på 36:e plats bland intressanta arbetsgivare. Totalt tillfrågades 3511 personer i denna undersökning (Universum 2009a). Några snabba fakta ur rapporten visar att det kvinnor än män som attraheras av företaget (65% kvinnor jämfört med 35% män) och det uppskattade studieresultatet hos målgruppen ligger på 6,4 av 10 möjliga. Detta ligger strax under genomsnittet för samtliga studenter i undersökningen och ser vi till högpresterande studenter så rankas Stora Enso som nummer 74 bland mest attraktiva företag, det vill säga lite sämre än för hela populationen. Främst attraherar företaget studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Linköpings Universitet. Inom Stora Enso Skog däremot kommer många nya medarbetare från landets olika skogsmästareutbildningar. De drivande målen hos potentiella arbetstagare som Universums är att de vill nå en balans mellan arbete och privatliv, vara trygg och säker på arbetet, samt att utmanas intellektuellt eller genom en miljö av konkurrenstänk (Universum 2009a:11). Civilingenjörer har nämnts ett antal gånger som viktiga för skogsindustrin och intressanta för framtida rekrytering, vilket tål att tydliggöras. Eftersom skogsindustrin innefattar teknologier på en stor skala av områden krävs det således kunnig personal, främst inom områden för maskin och kemiteknik där processer och produktion hela tiden behöver effektiviseras i takt med bland annat nya miljömål och hårdare konkurrens. I en tid av lågkonjunktur blir det även ännu viktigare att den personal ett företag behåller eller rekryterar håller hög kompetens för att kunna säkra den framtida utvecklingen. Att inte alla slags civilingenjörer är av största intresse torde vara tydligt då skogsindustrin främst handlar om produktion (med stora maskiner) och framställning av massa och papper (där kemiska egenskaper har en viktig roll). Samtidigt behövs det kunskap om i princip alla områden då bruken är så pass stora och innefattar allt från elektronik och datakunskap till ekonomi och kommunikation. I det stora hela utgör dock dessa målgrupper en väldigt liten del i jämförelse med huvudområdena. 1.2 SYFTE I det medierade landskap som växt fram under slutet av 1900 talet och början av 2000 talet har en sedan länge utvecklad industri som skogsindustrin gjort teknologiska framsteg, främst gällande maskiner och fabriker etc. Däremot har inte samma utveckling skett på kommunikationsområdet och användningen av nya sociala medier. Att marknadsföra sig själv och attrahera ny kompetens har länge fungerat ungefär på liknande sätt, men i och med ITutvecklingen har det öppnats nya möjligheter tillika utmaningar för företagen. Employer branding är ett begrepp som kommit att bli allt mer vedertaget i företagsorganisationer och huruvida sociala medier kan användas inom det området kommer i studien att utredas. Syftet är att examensarbetet skall ta fram hur Stora Enso och skogsindustrin i synnerhet men företag i allmänhet kan utnyttja sociala medier i deras organisationer samt skapa en insikt av hur olika slags medier kan hjälpa dem att attrahera ny arbetskraft och arbeta med just employer branding. Att ta fram en förslagslista på åtgärder i de nya mediekanalerna är ett primärt mål från företaget som därmed även blir ett av huvudmålen för examensarbetet. Att i stora drag ta fram sätt för företag att kommunicera i sociala medier är en annan viktig ståndpunkt för arbetet och för min utbildning i stort. Utifrån studiens resultat bör företaget kunna gå vidare - 4 -

13 Inledning med en större insikt om de sociala mediernas innebörd och därefter ta ställning huruvida och hur de skall ha en funktion inom företagets organisation. 1.3 PROBLEMFORMULERING Utifrån de undersökningar som gjorts kan det skönjas en del problem som ligger till grund för arbetet. Dels ligger företaget relativt långt ned på listan av attraktiva arbetsgivare och sett till de högpresterande studenterna så ligger företaget ännu längre ned. Att snittet på studieresultaten hos målgruppen ligger lägre än genomsnittet är också ett problem eftersom företaget vill attrahera den bästa kompetensen, vilket de enligt undersökningen inte gör (Universum 2009a:57). Mycket av detta har företaget förstått och utifrån deras insikter om hur dagens medielandskap förändrar förutsättningarna för såväl socialt beteende och affärer i arbetslivet en befogad bakgrundsbild av det undersökande arbete som företaget vill göra. För att lyckas med undersökningen och få ut så mycket som möjligt som Stora Enso kan dra nytta av krävs en förståelse av hur företaget jobbar idag, samt vilka mål för framtiden. Det krävs också en djupare förståelse av vad sociala medier har för påverkan och kraft på människor i samhället. 1.4 FRÅGESTÄLLNING Utifrån problemformuleringen har följande frågor att ligga som grund för arbetet: Hur har andra företag valt att arbeta med sociala medier och vad erbjuder sociala medier för möjligheter? Vilka rekommendationer :inns/ges av de som är kunniga på området? Hur använder sig Stora Ensos målgrupp av sociala medier? 1.5 AVGRÄNSNING Det budskap Stora Enso vill förmedla hanteras inte explicit i detta arbete, utan det viktigaste är att undersöka med vilka medel de kan nå sin målgrupp. Stora Enso är ett multinationellt företag vilket innebär att beaktande måste tas till företagets alla marknader. Studien kommer dock att begränsas till den svenska marknaden. Att övriga länder som företaget agerar i inte behandlas beror på att stora kulturskillnader mellan länderna, där sättet att attrahera och rekrytera personal ibland skiljs åt avsevärt. Däremot är det möjligt att utifrån resultatet av studien applicera detta i andra länder i den mån det passar in i landets kultur. För att ta ett exempel så är det i princip omöjligt att skapa en modell som fungerar likadant i Sverige som i Brasilien då utvecklingsnivån och kulturen dessa länder emellan skiljer sig avsevärt. Resultatet av studien kan komma att gälla för företag i allmänhet, men i den mån det går kommer forskningen anpassas till just det fallet med Stora Enso och Skogsindustrierna. På grund av detta kommer vissa generella regler eller koncept att väljas bort då de inte passar in för ett industriföretag som Stora Enso

14 Inledning 1.6 STORA ENSO Stora Enso är med sina anställda i 35 olika länder ett av världens ledande företag inom pappers, förpacknings och skogsindustrin. Företaget har lagt stort fokus de senaste åren till att expandera framförallt i Asien och Sydamerika (Stora Enso Årsredovisning 2008). I och som uppstod under 2008 har det blivit tuffare för företaget och nedskärningar har på olika håll tvingats ske. Stora Enso som företag har enbart funnits sedan 1998, då det svenska skogsföretaget STORA sammanslogs Enso. Även om företaget är relativt ungt det långt gående traditioner bakåt i tiden. STORA har länge varit en av de största aktörerna på den svenska marknaden och dokumenterad information om företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, som företaget hette till en ända tillbaka till år Sett till dagens aktiviteter så jobbar Stora Enso mycket med att möta studenter ute på arbetsmarknadsdagar och branschkvällar för att få upp intresset och medvetenheten för företaget. Själva rekryteringsbiten sker via den portal på hemsidan där lediga tjänster utannonseras. Under året 2009 har rekrytering däremot inte skett i särskilt stor mån, mycket på grund av läget (Ibid). Rekryteringsområdet är annars ofta personer med tidigare erfarenheter inom skogsindustrin eller personer som företaget valt att gå vidare med från arbetsmarknadsdagar (HR kartläggning 2009)

15 Teori 2. TEORETISK BAKGRUND För att skapa en uppfattning om de grundläggande delarna i detta arbete kommer denna del behandla vissa teorier kring ämnet employer branding, som är ett fall av marknadsföring eller varumärkesarbete där fokus ligger på attraktionskraften hos arbetsgivaren. För att sedan knyta an till problemformuleringen belyses dagens medielandskap och vad som pågår inom dess ramar och ger en bakgrund i ett ämne som är relativt nytt. Kapitlet behandlar därmed såväl teorier som viktig bakgrundsinformation för hela studien i stort. 2.1 INTRODUKTION TILL VARUMÄRKESBYGGANDE (BRANDING) Företag har länge arbetat med varumärkesarbete och marknadsföring på en mängd olika sätt. Frågan de själva bör ställa är: vilka är vi? vad står vi för? och vad vill vi åstadkomma? Svaren på dessa frågor blir allt mer viktiga i ett samhälle där konkurrensen ökar och ny teknik hela tiden intar marknaden (Schultz, Antorini & Csaba 2005:10). Längre tillbaka i tiden lades inte lika stor vikt vid att bygga en miljö av strategiska beslut och relationsbyggande hos företagen, utan det har med stora steg tagit fart främst under 1990 talet. Idag är varumärken som exempelvis Coca Cola, Disney och Nike väldigt stora och igenkända världen över, mycket på grund av de ideal och värden de byggt upp. Dessa varumärken ses ofta som förebilder när det talas om företagsvarumärken i och med dess allestädes närvaro, popularitet och karisma. Ett företags varumärke, eller corporate brand som den ursprungliga engelska termen är, står i stora drag för en ganska enkel idé där interaktion och dialog med intressenter hela tiden bör upprätthållas för att bygga ett förtroende. En vital poäng i denna process är att kunna leva upp till de ideal som skapas då transparensen i det kommunicerande samhället blir allt mer påtaglig (Schultz, Antorini & Csaba 2005:11 12). Ett företags totala varumärke kan byggas med hjälp av tre tydliga områden, nämligen corporate brand, employer brand och product brand. En illustration av detta och hur områdena överlappar kan se ut som i Iigur 2.1 här nedan

16 Teori (Figur 2.1. Koppling mellan de olika varumärkesområden. Källa: Jönsson och Nissfeldt 2007 s.19) Många av delarna inom respektive område överlappar varandra och cirklarnas storlek kan variera lite med tanke på vilket företag det handlar om. Jämför vi exempelvis Stora Enso med en biltillverkare så är biltillverkaren i större grad beroende av produktvarumärket än Stora Enso, då de har en mera tydligt särskiljande produkt som på något sätt blir företagets ansikte utåt. Att just employer brand är inringat i denna modell beror på att fokus här ligger just på det fallet med employer branding. 2.2 EMPLOYER BRANDING Employer branding håller på att bli allt mer viktigt och erkänt för företag idag. Det sägs att företag i princip måste känna till och arbeta med detta för att kunna lyckas (Parment & Dyhre 2009:8). För att kort sammanfatta innebörden av termen employer branding så handlar det om hur företag kan presentera sig själv som en attraktiv arbetsgivare och bygga starka relationer med såväl nya som redan medarbetare. Det första steget för ett företags employer brand är att förstå sin målgrupp och veta om sin egen identitet, och många företag har visat sig vara populära just på grund av sina medarbetare (Parment & Dyhre, 2009:12). En viktig insikt är att det traditionella arbetet håller på att förändras i takt med att den nya generationen intar arbetsmarknaden. Den kommande generationen besitter särskiljande kunskaper jämfört med tidigare generationer och de kommunicerar på ett helt annat sätt. Om inte företag är försiktiga eller agerar på rätt sätt kan det uppstå en slags kulturkrock mellan äldre medarbetare och de yngre, som företaget förr eller senare måste ta itu med (Parment & Dyhre, 2009:17). En faktor till att employer branding kommer bli betydande för företag i framtiden är att yngre människor är väl medvetna om varumärken och ofta öppna för nya jobb samtidigt som länken mellan företagets varumärke i stort och varumärket som arbetsgivare ofta är sammanlänkad på något sätt (Parment & Dyhre 2009:40). Det gäller sedan generellt för företag som är mer inriktade mot business to business att deras produktvarumärke inte är lika utarbetat vilken i sin tur gör att allt större vikt läggs till deras varumärke som arbetsgivare. För de företagen blir det därför extra viktigt att sin målgrupp och hela tiden föra en diskussion. Att introducera sig själv som arbetsgivare för sin målgrupp och visa upp vad företaget står för bör ske i olika steg och kan illustreras av den pyramid (Iigur 2.2) i tre steg som visas på nästa sida. Den innefattar tre olika nivåer och vad för slags aktiviteter som bör ske på respektive nivå

17 Teori (Figur 2.2. Modell för framgångsrikt employer branding. Källa: Parment & Dyhre 2009 s. 42) även en alternativ modell framtagen av Universum som består av fem olika steg som förklarar lite mer ingående tillvägagångssättet innan det arbete som visas i Iigur 2.2 kan påbörjas. Denna modell visar tydligt hur strukturen bör vara för att förankra sina handlingar inom employer branding. Det steg i denna process som är mest relevant för studien är Employer Value Proposition som djupare kommer att förklaras i kommande stycke. (Figur 2.3. Employer branding modell. Källa: Universum 2009) - 9 -

18 Teori EMPLOYER VALUE PROPOSITION EVP eller Employer Value Proposition är ett välkänt uttryck inom området för employer branding och något som många företag idag jobbar med. Innebörden av denna term är helt enkelt att få talangfulla personer som är intresserade av ditt område att vilja gå till just ditt företag (Parment & Dyhre 2009:66). Lyckas ett företag skapa ett starkt EVP blir det enklare att rekrytera kompetent arbetskraft utan att tvingas erbjuda de bästa lönerna, samt sannolikheten att de anställda stannar kvar ökar. Viktiga punkter för ett starkt EVP är att vara ärlig, attraktiv och att differentiera sig (Parment och Dyhre 2009:67). Ärligheten är speciellt viktig idag då anställda har möjlighet till lättillgängliga internetmedier som exempelvis Facebook för att uttrycka sina attityder och synpunkter för företaget privat. Visar då den anställde en negativ sida privat och en annan sida på arbetstid så blir helhetsintrycket för företaget inte särskilt trovärdigt. Attraktivitet är alltid viktig för en arbetsgivare, och då gäller det både karriärmöjligheter för den anställde samt hur arbetsklimatet ser ut. Att differentiera sig som arbetsgivare krävs för att kunna övertala talangfulla personer att välja just ditt företag av en eller annan anledning. Ett företag som tydligt står för egna värderingar är sannolikt mer attraktivt än ett likgiltigt företag som försöker vara som alla andra. Ett sätt att ta reda på sitt företags EVP är att göra intervjuer och/eller fokusgrupper inom de egna leden för att på så vis ta fram den identitet, och bild inom företaget. Utifrån en sådan undersökning kan sedan referensramar tas fram som avspeglas i hela organisationens kommunikativa arbete. Det är även viktigt att knyta an företagsvarumärket i det framtagna EVP så att enhetlighet uppnås (Parment och Dyhre 2009:71). Modellen (Iigur 2.4) på nästa sida kan användas som utgångspunkt i framtagningen av ett företags EVP. Parment och Dyhre skriver (2009:70) att ju större det inre området blir desto bättre det till att formulera ett EVP som är sant, attraktivt och differentierar sig från andra företag

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig.

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER Författare: Silvia Barklund Wictoria Berglund Mårten Cronander Marknadskommunikationsprogrammet

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

ICA gillar dig, gillar du ICA?

ICA gillar dig, gillar du ICA? ICA gillar dig, gillar du ICA? En kvalitativ studie om konceptet ICA Student ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ICA likes you, do you like ICA? A qualitative study about the concept ICA Student

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

En attraktiv arbetsgivare från insidan

En attraktiv arbetsgivare från insidan En attraktiv arbetsgivare från insidan En studie om vilka faktorer som upplevs attraktiva med Skellefteå kommun som arbetsgivare. Sandhra Kågström Marklund Nina Mikaelsson Student Vt 2012 Examensarbete,

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer