Sociala medier i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier i arbetslivet"

Transkript

1 Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär användarnakanvaramedochpåverkainnehållet.huvudsyftetärdialogoch medskapandeiställetförenvägskommunikation.exempelpåsocialamedierärbloggar, mikrobloggar(somtwitter),socialanätverk(somfacebookochmyspace),forum,wikis, virtuellavärldar,vissaadministrativatjänsterochplatserdärfilmer,foton,musik, dokumentochpresentationersamlas. Socialamedierinnehållerdetdeltagarnafyllerdemmed.Mångamänniskoranvänder dagligensocialamedierförattkommuniceramedpersonerisinanätverk,bådeprivat ochyrkesmässigt.härdiskuterasalltfrånaktuellahändelserochtv programtill konferenser,personligabetraktelser,kuriosaochsamhällsinformation.dessa internetbaseradekommunikationsformerskaparnyamöjligheterförsåväl privatpersonersomförföretagochorganisationer;enchansattnåutochfådialogmed kunder,kollegorochallmänhet. Socialamedierijobbet Socialamedierkanhamångaolikaanvändningsområdenijobbet,förbådeinterntoch externtarbete.dekananvändastillattinhämtaochförautinformation,nätverka, marknadsföra,fådialogmedkunder,fördjupakunskap,omvärldsbevaka,fåsvarpå frågor,underlättaadministration,visauppverksamheter,åsikterocherfarenheteroch tadelavandras. Utbudetochanvändandetavsocialamedierharökatkraftigtdesenasteåren,och fortsätterattöka.entydligtrendärattorganisations ochchefsbloggarväxeri omfattningochalltflerföretagochverksamheteretablerarsigpåfacebook.kvinnor30 50ärfortfarandedestörstaanvändarnaavsocialamedier.Degruppersomökarmestär deyngstaochdeäldstamedborgarna.alltflerwebbtjänsterfårsocialafunktioner även traditionellawebbplatser ochallttyckerpåattdethärsättetattutbytainformationpå kommerattinförlivasmedallkommunikationpåinternet. Deflestasocialamedierärgratisföranvändarnaochfinansierasavannonsereller investerare,medannågrasocialamedierkaninnehållavissagrundläggande kostnadsfriadelarochvissaextrafunktionerförenavgift. Hurskavidelta? Idagärdetfördeflestainteenfrågaomomviskadeltaisamtalenpåinternet,utan snararehur.ettföretagsellerorganisationstystnadpånätetkanbliförödandemed dagenskommunikationsstruktur.menallaverksamheterbehöverintehaegnabloggar, FacebooksidorochTwitterkonton,detgårocksåattlyssnaochdeltaviaandrasforum.

2 Detgälleralltsåatthittaformernafördeltagandet,ochvarjeföretagellerorganisation måsteförståsgörasinaegnavalutifrånegnaförutsättningar. Detekniskaplattformarnautvecklashelatiden.Detärnästintillomöjligtattsjälvhålla kollpåallanyaverktygochtjänstersomdykerupp.tagärnahjälpavnågonkunnig person,inomellerutanfördenegnaverksamheten,förkompetenskringtrenderoch verktyg.såkannisjälvakoncentreraerpåinnehålletiertbudskap. Tips! Införsatsningarpåaktiviteterisocialamedier,funderagärnakring: Vadärsyftetvårnärvaropåsocialamedier? Vadärdetvivillkommuniceraellerdiskutera?Vilkasignalervillvisändakringvårt varumärke? Hurochvarskaviföradialogen? Hurkanvivaraintressantaochrelevantaförmålgruppen? Vadärvårtmål? Socialamedierochmarknadsföring Desocialamediernaärettkomplementtillmångaolikakommunikationsformer.Dekan blandannatanvändastillmarknadsföring,menskainteförväxlasmedreklam.det handlarmycketmeromenlångsiktigkommunikationochrelationmedomvärlden,än omreklamförenstakatjänsterellervaror. Alltverksamhetpåsocialamedierbyggerpåsammaprincip;attjumervidelarmedoss avindividuellkunskap,information(egenochandras)ochtankar,destomerväxer tillgångentilldengemensammainformationenpånätet,ochdestomerfårvi personligentillbakaiformavkunskap,utvecklingochkontakter. Riktlinjerförattanvändasocialamedier Egentligengällersammareglerpåsocialamediersomförallövrigkommunikationi våraliv.meddettaiåtankekandetändåvaravärdefulltattfålitehjälppåvägen.här följernågragrundläggandetipsvidanvändningavsocialamedier. Respekteraandansområderpånätet Netikettärcentralt,attföljade regler sområderfördeltagandepådeolika plattformarna.detkanhandlaomhurdupresenterardig,tilltalarandraellersprider information. Lyssna Tadelavdiskussionersomförsidesocialamediernivillfokuserapå.Vadsägeroch tyckeranvändarna?vadhardeförbehov,önskemålochåsikter? Svara

3 Detärmycketviktigtattsvarapåallafrågorochkommentarersomberörerellerden verksamhetnibedriver.kommentarerpåegnasocialamedieplatserellerandras.svara trevligtochprofessionellt,ochsåsnabbtsommöjligt. Dela Tillförettvärdegenomattbidramederfarenheter,tips,länkarochberöm.Påinternet värderasduväldigtmycketefterdetdudelar.( Sharingiscaring. )Länkaofta,länka bådetillegnasidorochtillandras.uppgealltidvarinformationkommerifrån.attge credellercredit(erkännande,uppskattning,medmedföljandelänk)till upphovspersonerärviktigt. Varöppen,ärligochtransparent Information,kritikochberömspridssnabbtpåinternet.Berättaomdetnigör.Detär kloktattvaraödmjukomsinaframgångarochöppenochärligomdetsomgåttfel.var sannmoteregenverksamhetocheraåsikter. Görbrasaker Omanvändarnagillardetnigör,kommerdeattviljaspridadetvidaretillandrapånätet. Samarbetagärnamedandrasomgörbrasakersånårniännulängre.Omniintevetvad målgruppengillar:frågadem. Uppdateraofta Dialogochinformationpåsocialamedierspridssnabbt.Hursnabbtochoftanibehöver uppdateraberorpåförutsättningarna,meneninaktuellbloggellerfacebooksidasom detinteskernågonaktivitetiärsämreänattintehanågotalls. Personligdialog Dialogenisocialamedieräroftapersonlig.Visatydligtvemduär.Varintresseradav andra.bjud(lagommycket)pådigsjälv.byggrelationerochvaräktaochkonsekventi dinkommunikation.omniärmångasomadministrerarexempelvisenfacebooksida ellerblogg;berättaförläsarnavemdetärsomskrivitvarjeinlägg. Bjudin Bjudinkunder,besökare,användare,medborgaretilldelaktighet.Hurkandefåvara medochpåverka?ordnaentävling,läggutfrågor,testatjänsterochproduktereller någotannatsomkanvaratillnyttaförbådeerochmålgruppen. Bidralångsiktigt Aktivitetpåsocialamedierhandlarmycketomattbyggaochkommunicerasitt varumärke.fokuseraintepåreklamförenstakatjänster,utanpåattförmedlakärnani

4 ertbudskap.görensakitagetochgeinteupp,dethärärenverksamhetsomsträcker sigöverrelativtlångtidförattgeeffekt. Setillhelheten Syihopolikakanalerpåinternet,ochverksamhetenonlineochoffline.Delsärdet praktisktförbådeläsarenochavsändarennärdetfinnskopplingarochtydligtsamband mellandeolikakanalerna.delsärdetenverksamhetsfråga,attalltingbildarenenhet, ochskaförmedlasammabudskap menpåolikasätt. Missbrukochförbud Somalltidnärnyteknikgörsittintåg,följerdebatterkringriskerochnegativa erfarenheter.detärlättatthittaexempeldärenskildaindividers internetkommunikationfåttstorpåverkanpåorganisationer,företagochtillochmed samhällsutvecklingen.negativaproblemuppmärksammas,somillasinnade kommentarerochryktensomspridsokontrolleratpånätet.anställdaharblivit avskedadeefteratthaanväntsocialamediapåettsättsomavarbetsgivarenuppfattas somillojaltellerkränkande. Andraoroarsigöverattanställdaskamissbrukasinarbetstidoch pratastrunt på FacebookochTwitterdagarnaiända attprivatlivetskommunikationskastörajobbet. Dethärkanledachefersomkräverförbudavvissainternettjänsterförattförsökafå kontroll,ochanställdasomintevågaranvändamediernafulltut,avrädslaförattgöra fel. Dessaproblemochinvändningarbehöverkanskelösaspåvarjearbetsplatsgenom diskussionerochmedvetenhet.mendetkanvarabraatthaiåtankeattmångaav frågornaharmermedsynenpåarbetsmoralochtillit,reglerochöppenhetattgöraän justsocialamedier.sammaoroommissbrukfannsnärexempelvismobiltelefoneroch datorergjordeintågivåraarbetsliv.nyteknikkansynliggörainternaproblempå arbetsplatsen,menärsällanorsakentilldem. Detgårinteattkontrollerasocialamedier.Menhäriliggerocksåmedietsmöjligheter. Detärmerproduktivtattbejakadeanställdasmöjligheterattaktivttadelav internetkommunikation.attdeltaochbidramedvårkunskap,våraerfarenheterochvår entusiasmkaninnebäramångapositivaeffekterförverksamheten. Offentligochprivat Ettannatdilemmasomaktualiserasviasocialamedier,ärgränsdragningenmellandet privataochyrkesmässiga.vargårgränsenmellanjobbochprivatlivnärviständigtär uppkoppladeochoffentligtkonverseraromalltmellanhimmelochjord,bådesådantav privatkaraktärochprofessionelltintresse?deltarviidenoffentligadiskussionensom privatpersonellerutifrånyrkesrollen,ochgårdetensattgöradenskillnaden?härfinns detingafärdigasvar. Förallasomaktivtanvändersocialamedieriyrkesmässigtsyftebehöverdetdock tydliggörasvemellervilkasomäravsändaren.uppgealltidomtillexempelbloggeneller

5 twitterkontottillhörföretaget/organisationen,ellerärenpersonsegnaåsikter.viktigt attvetafördemsomtardelavmaterialet,ochviktigtatthagjortklartinfördendag personensombloggarellertwittrarbyterarbetsplats. Tips Funderakring:hurserdu/nipåfrågoromöppenhetochregler,gränsenmellan privatlivochjobbochvadsomböruppmuntranselleravrådasifrån? Enpolicyförsocialamedierkangöradettryggtförbådeanställdaochledning. Taredapåvilkalagarochreglersomgällerförjusterverksamhet. Riktlinjerochpolicy Dessaämnenärbrahamedienpolicyellerriktlinjerförsocialamedier: Syfteochmålmeddenegnaverksamhetenisocialamedier(förinterntoch externtarbete). Vilkasomskajobbamedsocialamedieritjänstenochvilkaförväntningardet finnspådessaroller. Vilkahuvudsakligaverktygsomskaanvändasochvadviharförsyftemedvarje plattform. Vilketinnehållnivillochintevillkommunicera. Hurniserpåanställdasmedverkanisocialamedierijobbetsåvälsomprivat. Finnsdetförväntningarochkravbördevarauttalade. Rutinerkringhanteringavkommentarerochfrågor. Informationomkringvarvisamlarochvisaruppsocialamedierviäraktivapå ochhurvikopplarihopvåregenwebbplatsmeddeolikaövrigaplatserna. Sammanfattandeinformationomvilkalagarochreglersomstyr(gällersärskilt offentligverksamhet). EventuellaövrigaIT ochsäkerhetsrutiner. Förklaringarochordlista Detfinnsenradolikabegreppochverktyginomsocialamedier.Varjeplattformharsitt egetupplägg,mendetkommerocksåalltflermöjligheterattautomatisktellermanuellt kopplaihopdeolikaverktygen.mångavisartillexempeluppsinablogginlägg,sina musiklistor,videofilmerochbildermedhjälplänkarpåfacebookochtwitter,ochkan medhjälpavenklatekniskalösningar(såkalladewidgets)visauppinformationsflöden fråndeflestasocialanätverkstjänsterpåsinegenwebbplats. Blogg Bloggarärwebbpubliceringssystemdärdetsomskrivshamnarikronologiskordning, (detsenastehamnarhögstupp)ochdärinläggen/texternagårattkommentera.enblogg kanhandlaomprecisvadsomhelstochkommafrånenindivid,gruppellerföretag. Bloggaranvändsidagbådesominternakommunikationsforum(skyddade)och offentligawebbplatser.

6 Stilnivånibloggaräroftarelativtavslappnadochinformell,vilketgörattdetbliren lägretröskelförattbådeläsaochbörjabloggaänatttadelavochproduceraandra formeravoffentligtskriveninformation. VanligabloggsystemiSverigeärWordpress(världensstörsta),Blogger.comoch Blogg.se.Detfinnsocksåenradolikawebbportalersomerbjuderbloggarundersitt varumärke.dukanregistreraengratisbloggpådessaställen,ellerköpaenegen webbadressochkoppladentillettbloggverktyg. (Bloggärenförkortningavwebblogg;avengelskansblog,kortformavweblogfrånde engelskaorden web och log ), Mikroblogg Attmikrobloggaärettsättattkortfattatmeddelasigochnätverkamedandra. Användarnakangörakortainläggsomärmax140teckenlånga,viadatoreller mobiltelefon.mankanföljavarandrasinlägggenomattuppdateringarsompostasaven vissanvändarevisasinyhetsflödethosalladennesföljare.detgårocksåattsökapå aktuellaämnenblandmikrobloggar,medhjälpavnyckelord. Detfinnsfleraolikamikrobloggtjänster,t.ex.Twitter,JaikuochBloggy.JustnuärTwitter denstörstamikrobloggtjänstenmedcirkahundramiljonertweetsperdagruntomi världen. Twitter Twitterkanjämförasmedettöppetmingel,somgerenögonblicksbildavdetoffentliga samtaletjustnu.genomattdetgårsnabbtochärförhållandevisenkelt,hartwitter blivitenkanalföraktualiteterochimångafallhardetanväntssomvittnesrapportering frånkatastrofsituationer,därannanteknikintefungerat.mångatraditionellamedierhar därförbörjatanvändatwittersomenkompletterandenyhetskälla.alltflerföretagoch organisationerblirocksånärvarandepåtwitter,tillexempelviasinkundtjänst. ISverigeärTwitterfortfarandeförhållandevisnyttochmeromtalatänutbrett.Deflesta haraldrigtestattwitter.ifebruari2011fannsdet91000svenskatwittrare,varaven tredjedelsadesigvaraaktivadesenastemånaderna.närvarondominerasavanvändare fråninformationsbranschen,utbildningsvärldenochopinionsbildare,ochenlitendelav twittrarnastårförenmajoritetavinläggen. Twitterspråk: Tweet:enuppdatering Retweet:vidarebefordra/återpostadetnågonannanskrivitpåTwitter.Ledertill störrespridningavinformation. Hashtag:Förattsorterautinformationkringettvisstämne(t.exallatweetsom enkonferensellerennyhetshändelse)märkstweetsenmedämnesord,såkallade hashtags.markerasmedsymbolen#.

7 (Twitter=kvitter,kvittrapåengelska) Socialanätverk Påmångasocialanätverk,communitys,kandusomanvändaresjälvväljaomdinsidaär öppenattläsaförhelainternetellerendastförmedlemmarellerkontakterinom nätverket. Facebook Facebookärvärldensstörstanätgemenskap.Ijanuari2011hadeFacebooköver600 miljoneranvändare.överfyramiljonersvenskarärmedlemmar.hälftenloggarinvarje dag.påfacebookharanvändarnaenpersonligprofilsidaochkanläggautinformation (statusuppdateringar),bilderochlänkar.mannätverkargenomattbli vän med varandra,ochkandåsevarandrasinformation.tillfacebookkanduocksåkopplaen radolikaspelochapplikationer.användarekananslutasigtillintressegruppereller följaföretag,organisationerochmyndighetersomharofficiellafacebooksidorgenom att gilla sidorna,ochdärmedfåtadelavinformationsomsprids.allaanvändarekan skapaensådansida,gruppellerettevenemangförattbjudainmänniskortillolika aktiviteter. Facebookgrundades2004avstudentenMarkZuckerbergiUSA,ursprungligenför studenter.drivsochägsavfacebookincochfinansierasavannonser. MySpace MySpaceärenengelskspråkignätgemenskap.Webbplatsenärsärskiltpopulärbland musikerochmusikintresseradeochmångaartisterärmedlemmar.myspacesfunktioner inkluderarmöjlighetenattläggautsinaegnalåtar,blogga,haenpresentationochlägga inbilder. Linkedin Linkedinärinriktatmotyrkesmässigt,professionelltnätverkande.Användarnas profilsidablirettslagsoffentligtcv,därinformationomyrkeserfarenhetoch utbildningar,ocheventuellarekommendationerpubliceras.dethärgörattlinkedinofta användsirekryteringssyfte.allakontaktersomknytshärärrelateradetilljobb, Linkedinbyggerpåattskapaochfåtillgångtillstoraprofessionellanätverkgenom möjlighetenattfåkontaktmedvarandraskontakter. ILinkedinfinnsocksåmöjlighetenattskapaolikatyperavdiskussionsgrupperom specifikabranschrelateradeämnesområden.skillnadenjämförtmedexempelvis Facebookärattdiskussionernaalltidhållspåenprofessionellnivå,ochhandlarom yrkesrelateradefrågor.linkedingrundades2002ochhadeimars2011över100 miljoneranvändare.cirka20miljonerieuropaoch500000frånsverige. SecondLife SecondLifeärenvirtuellvärlddärvarjeanvändareharettalias,enavatar.Alla användarekanbyggavirtuellaobjektochrörasigidenvirtuellavärlden.efterattfått

8 mycketuppmärksamhettillenbörjan(bl.a.enofficiellsvenskambassad)är användandetavsecondlifeidagslägepånedåtgåendeivästvärlden,medandet användsbetydligtoftareiöstländer. Ning Ningerbjudermöjlighetenattskapasocialanätverksomanvändarnasjälvbyggerupp. Ettslagsintranätförengrupp,organisationellerprojekt.Härkandublandannatskapa diskussionsforum,bloggar,undergrupperochtainrss flöden.tidigarevar Ningtjänsternagratis,numeratarföretagetutenavgift. Delafilm,bilder,presentationerochmusik YouTube Härsamlasvideoklippfrånhelavärlden.Allakantittapåfilmerna,menförattladdaupp ochkommenterafilmerbehövsettanvändarkonto.såvälprivatpersonerochmediebolag somorganisationerochföretagharegnakanalerförattsparaochvisaupp videomaterial.youtubeklippkanspridasgenomlänkarellervisasupppådenegna webbplatsen. Youtubegrundades2005ochrankassomenavinternetsmestpopulärawebbplatser. ÄgsavGoogleochärvärldensnäststörstasökmotor(efterGoogle). Vimeo Detfinnsflersajteravsammaslag:Blip.tvochVimeoärandraplatserdäranvändarna delarmedsigavsinavideoklipp.vimeoburkaruppskattasavprofessionellaanvändare, förkvaliténochsnabbheten. Webbsändningar Idagärdetmycketenkeltattdirektsändaviainternet,vilketgjortlivesändningartillen populärföreteelse.dukansändaviaenwebbkameraellermobiltelefon.precissompå YoutubeochVimeofåranvändarenenkanal, channel,därsändningarnavisasoch lagras,mensomocksåkanspridasmedhjälpavlänkellervisasupppåandra webbplatserbådeunderocheftersändningen.undersändningarnakantittarnaockså chattairealtid.destörstatjänsternaärbambuser(svenskt),u streamoch Livestream. Flickr Flickrheterdenstörstawebbtjänstenförattlagraochdelamedsigavdigitalabilderoch kortavideofilmeriprivataellerpublikafotoalbum.bildernaharolikalicenser,vissakan användasochmodifierasavandra,medanandrabilderärupphovsrättsskyddade.flickr ärävenennätgemenskapdäranvändarekanskapaochdeltaidiskussionsgrupperoch kommenterabilderochvideoklipp. FlickrägsavYahoo.Flickranvändsbådeförprivatbrukochsom förvaringsplats/publiceringskanalförorganisationerochföretag.

9 Bilddagbokenärensvenskkommersiellnätgemenskapdärpersonerkanladdaupp fotonochpresenteradessaförandramedlemmar. Slideshare PåSlidesharedelaranvändarnamedsigavsinabildspelochpresentationer.Mycketär utbildningsmaterialochinnehålletkategoriserasiämnesområden.härläggsuppmerän 1000presentationeromdagen.PresentationernalagraspåSlidesharemenkanockså visasupppåandraställen.densomlagtuppmaterialetkanocksåväljaomläsarnaska kunnaladdahembildspelettillsinegendator. ScribdärenslagsmotsvarighettillSlidesharefördelningavdokumentochskrifter. Spotify Spotifyären(svensk)musiktjänstpånätetsomgördetmöjligtattlyssnapålåtaroch skapaegnamusiklistordelademmedandra.harblivitmycketpopulärpåbaranågraår. Spotifyfinnsigratisversionmedreklamochbetalversionutanreklam,somocksågåratt lyssnapåviamobiltelefon. Wikis Enwikiärentypavwebbplatsdäranvändarnaskaparinnehållettillsammans.Wikis kananvändassomprojektyta,kunskapsbasellersomrenauppslagsverk.denmest kändaärwikipedia,världensstörstaochanvändargenereradeonlineuppslagsverk.den förädlingsprocessdärenstormängdindividergemensamtförfinarettinnehållpådetta sättkallasförcrowdsourcing. Organiserawebbsidor Delicious Härkananvändarespara,sorterarochdelamedsigavsinawebb bokmärken,ofta intressantawebbsidormanvillhakollpåiframtiden.symbolenförattsparapå Deliciouskanduladdanersomenknappdinwebbläsare. Diigoärenannantjänstdärdukanskrivaanteckningarochfärgmarkeratextsamtidigt somduspararettbokmärke.annatexempelärstumbleupon. Diskuteraochchatta Todaysmeetärettexempelpåentjänstdärengruppkanchattamedvarandrairealtid. Informationenkanocksåsamlasihopochskrivasutefteråt.Kanfungerasom komplementtillbefintligamötenellerarrangemang bådefördemsomärnärvarande ochdesomdeltarpådistansviawebben.etherpadärenliknandetjänstdäranvändare kanskrivasamtidigtiettgemensamtdokument.

10 Administrationochomvärldsbevakning RSS RSSkallasdentekniksomgördetmöjligtattprenumererapånytt innehålliwebbsidor.idaghardeflestawebbplatserochbloggar RSS flöden,vilketgördetmöjligtföranvändarenattbestämmavad manvillfåuppdateringarom,medhjälpavenrss läsare. RSSbetyderRichSiteSummary,ellerReallySimpleSyndication. Hittadatumochtider Densomexempelvisskakallatillettmötemellanolikapersonerkananvändaenkla kalenderliknandewebbtjänstertillhjälpföratthittatiderdåallakan(iställetföratt skickaotaligamejl).doodleochscheduelonceärdevanligaste. Bloggrelateradetjänster Twinglyär(ettsvenskt)verktygsomgördetmöjligtattsökablandbloggaroch mikrobloggar.twinglykandelsanvändassomengratissöktjänstföratttillexempel sökaeftervissaämnenellerordsomdetskrivsomibloggosfären.twinglyfinnsockså somenbetaltjänstsomkopplarihopinnehålletistörrewebbplatserochtraditionella mediermedbloggtexter.omettblogginläggtillexempellänkartillenartikelidn.seså visasdetblogginläggetuppisambandmedtidningsartikelnpåwebben. DiggochPusha Digg.comochdensvenskamotsvarighetenpusha.seärsajterdärmedlemmarna bestämmerinnehålletgenomattpostaochröstapålänkartillexempelvisblogginlägg ochnyheter. Bloggportalenärenkatalogöversvenskabloggar,somnumeraägsavAftonbladet. Bloggportalenvisarvilkaavderegistreradebloggarnasomharflestbesökare,ärmest populäraosv.härkananvändarnaocksåpingasinblogg(meddelaomnyttblogginlägg) ochfåtipsomvilkaämnensomärmestomskrivna.bloggtoppenärenannantjänstsom listarpopulärabloggarisverige. Bloggkartanärengeografiskbloggportalsomvisaruppbloggareftersvenskaorter. Knuffsökerigenomochindexerarsvenskabloggar.Tipsaromvilkaämnensvenska bloggareskriverommestjustnu. Nyligenvisaruppvilkasvenskabloggarsomnyligenuppdaterats.Harduenbloggkan du pinga dinblogg,vilketungefärinnebärattdumeddelarnärduskrivitettnytt inlägg. Intressantheterwebbplatsendärdukanpingaochläsainläggfrånbloggarsomkan räknassom intressantaochlitemervälskrivna.

11 Begrepp Geolocation Alltflerwebblösningaranvändersigavpositioneringstjänster,somalltsåbyggerpå kartläggningavvaranvändarnabefinnersigrentfysiskt.någrasomkombineratdet tänketmedspelliknandefunktionerärforsquareochgowalla. Mashups Ärentypavwebbplatssomanvänderolikabefintligainternetteknikerochkällor tjänsterförattbyggaihopensidaellertjänst. Creativecommons Creativecommonsärenideellorganisationvarssyfteäratthjälpadesomskaparoch villdelamedsig(heltellerdelvis)avsinaverk.dettagenomförsrentpraktisktgenom ettsystemavlicenser.densomskapatverket,upphovsmannen,väljerlicens=vilka friheterhonellerhanvillattverketskallha.läsmerpåwww.creativecommons.se. Riktlinjer,reglerochtips RiktlinjerfrånE delegationen: RiktlinjerfrånSverigesKommunerochLandsting: Internetkunskap Härfinns16utbildningsfilmer,ursprungligenförskolungdomar,menocksåframtagna förattpassavuxnamedwebbintresse framföralltdesomjobbarmedinternetinom företagochorganisationer.www.internetkunskap.se Om artikelförfattaren JennyEklundharjobbatmedkommunikationigamlaochnyamedieri17år.Älskaratthjälpa människornåframmedsinabudskappåetteffektivtochintressantsätt.konsulterar,utbildar, ochproducerarinomalltsomharmedkommunikationattgöraisprindglobalab.detkan handlaominternet,presentationsteknik,mötescoachning,storytelling,media, verksamhetsutveckling,målfokusellerattvaramoderatorvidarrangemang.jennyärflerfaldigt prisbelönadförsittarbetebådemedwebbsatsningarochskrivarprojektochharutbildat mängderavföretagochverksamheteriämnetsocialamedier.

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät Public Edition för sociala er och communitys Intranet Edition för intranät och extranät EPiServer gav oss den ideala grunden att bygga GOCityGirlsiten på. Genom att använda personaliserings- och communityverktygen

Läs mer

Cisions årliga PR- och journalistundersökning

Cisions årliga PR- och journalistundersökning Cisions årliga PR- och journalistundersökning Varje år genomför Cision en undersökning i syfte att lära sig mer om kommunikatörers och journalisters arbetssätt. Vi tittar bland annat på om kommunikatörer

Läs mer

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Starta och driva eget företag + lite internetmarknadsföring SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Peter Tilling hjälper företag med marknadsföring/fsg via webb bygger konsultgrupp spec. på Google/soc.medier

Läs mer

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22 LOGO Hitta värde i nya kanaler 2013-05-22 Hur gör andra Dagens första exempel på hur man hittar värde i sociala medier Vi tar det igen, lite tydligare Hur gör andra Big Data Without big data, you are blind

Läs mer

Sociala medier på internet. Sociala medier på internet. Vanliga sökmotorer. Webbläsare

Sociala medier på internet. Sociala medier på internet. Vanliga sökmotorer. Webbläsare Sociala medier på internet. Gunnar Björnwall SPF Tyresö gunnarbjornwall@gmail.com gunnarbjornwall@swipnet.se gunnar.bjornwall@home.se Sociala medier på internet. Vad är det barnbarnen gör när de Googlar,

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste.

Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste. Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste. Sedan några år ägnar sig många åt Det Goda Tramset också i sociala medier. Det lättsamma småpratet

Läs mer

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens.

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. Innehållsförteckning Tips på länkar för dig som vill leva som digital nomad...3 Böcker...5

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Gensvar på propaganda och provokation

Gensvar på propaganda och provokation Gensvar på propaganda och provokation Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 2.

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

Svenskarna & Internet 2014 ungdomar

Svenskarna & Internet 2014 ungdomar Svenskarna & Internet 2014 ungdomar Versions Show first question Index Versions intro Type CATI introductiontext Till Intervjuaren! Använd introt som ni har fått på papper. Här står det om de inte har

Läs mer