Sociala medier i arbetslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier i arbetslivet"

Transkript

1 Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär användarnakanvaramedochpåverkainnehållet.huvudsyftetärdialogoch medskapandeiställetförenvägskommunikation.exempelpåsocialamedierärbloggar, mikrobloggar(somtwitter),socialanätverk(somfacebookochmyspace),forum,wikis, virtuellavärldar,vissaadministrativatjänsterochplatserdärfilmer,foton,musik, dokumentochpresentationersamlas. Socialamedierinnehållerdetdeltagarnafyllerdemmed.Mångamänniskoranvänder dagligensocialamedierförattkommuniceramedpersonerisinanätverk,bådeprivat ochyrkesmässigt.härdiskuterasalltfrånaktuellahändelserochtv programtill konferenser,personligabetraktelser,kuriosaochsamhällsinformation.dessa internetbaseradekommunikationsformerskaparnyamöjligheterförsåväl privatpersonersomförföretagochorganisationer;enchansattnåutochfådialogmed kunder,kollegorochallmänhet. Socialamedierijobbet Socialamedierkanhamångaolikaanvändningsområdenijobbet,förbådeinterntoch externtarbete.dekananvändastillattinhämtaochförautinformation,nätverka, marknadsföra,fådialogmedkunder,fördjupakunskap,omvärldsbevaka,fåsvarpå frågor,underlättaadministration,visauppverksamheter,åsikterocherfarenheteroch tadelavandras. Utbudetochanvändandetavsocialamedierharökatkraftigtdesenasteåren,och fortsätterattöka.entydligtrendärattorganisations ochchefsbloggarväxeri omfattningochalltflerföretagochverksamheteretablerarsigpåfacebook.kvinnor30 50ärfortfarandedestörstaanvändarnaavsocialamedier.Degruppersomökarmestär deyngstaochdeäldstamedborgarna.alltflerwebbtjänsterfårsocialafunktioner även traditionellawebbplatser ochallttyckerpåattdethärsättetattutbytainformationpå kommerattinförlivasmedallkommunikationpåinternet. Deflestasocialamedierärgratisföranvändarnaochfinansierasavannonsereller investerare,medannågrasocialamedierkaninnehållavissagrundläggande kostnadsfriadelarochvissaextrafunktionerförenavgift. Hurskavidelta? Idagärdetfördeflestainteenfrågaomomviskadeltaisamtalenpåinternet,utan snararehur.ettföretagsellerorganisationstystnadpånätetkanbliförödandemed dagenskommunikationsstruktur.menallaverksamheterbehöverintehaegnabloggar, FacebooksidorochTwitterkonton,detgårocksåattlyssnaochdeltaviaandrasforum.

2 Detgälleralltsåatthittaformernafördeltagandet,ochvarjeföretagellerorganisation måsteförståsgörasinaegnavalutifrånegnaförutsättningar. Detekniskaplattformarnautvecklashelatiden.Detärnästintillomöjligtattsjälvhålla kollpåallanyaverktygochtjänstersomdykerupp.tagärnahjälpavnågonkunnig person,inomellerutanfördenegnaverksamheten,förkompetenskringtrenderoch verktyg.såkannisjälvakoncentreraerpåinnehålletiertbudskap. Tips! Införsatsningarpåaktiviteterisocialamedier,funderagärnakring: Vadärsyftetvårnärvaropåsocialamedier? Vadärdetvivillkommuniceraellerdiskutera?Vilkasignalervillvisändakringvårt varumärke? Hurochvarskaviföradialogen? Hurkanvivaraintressantaochrelevantaförmålgruppen? Vadärvårtmål? Socialamedierochmarknadsföring Desocialamediernaärettkomplementtillmångaolikakommunikationsformer.Dekan blandannatanvändastillmarknadsföring,menskainteförväxlasmedreklam.det handlarmycketmeromenlångsiktigkommunikationochrelationmedomvärlden,än omreklamförenstakatjänsterellervaror. Alltverksamhetpåsocialamedierbyggerpåsammaprincip;attjumervidelarmedoss avindividuellkunskap,information(egenochandras)ochtankar,destomerväxer tillgångentilldengemensammainformationenpånätet,ochdestomerfårvi personligentillbakaiformavkunskap,utvecklingochkontakter. Riktlinjerförattanvändasocialamedier Egentligengällersammareglerpåsocialamediersomförallövrigkommunikationi våraliv.meddettaiåtankekandetändåvaravärdefulltattfålitehjälppåvägen.här följernågragrundläggandetipsvidanvändningavsocialamedier. Respekteraandansområderpånätet Netikettärcentralt,attföljade regler sområderfördeltagandepådeolika plattformarna.detkanhandlaomhurdupresenterardig,tilltalarandraellersprider information. Lyssna Tadelavdiskussionersomförsidesocialamediernivillfokuserapå.Vadsägeroch tyckeranvändarna?vadhardeförbehov,önskemålochåsikter? Svara

3 Detärmycketviktigtattsvarapåallafrågorochkommentarersomberörerellerden verksamhetnibedriver.kommentarerpåegnasocialamedieplatserellerandras.svara trevligtochprofessionellt,ochsåsnabbtsommöjligt. Dela Tillförettvärdegenomattbidramederfarenheter,tips,länkarochberöm.Påinternet värderasduväldigtmycketefterdetdudelar.( Sharingiscaring. )Länkaofta,länka bådetillegnasidorochtillandras.uppgealltidvarinformationkommerifrån.attge credellercredit(erkännande,uppskattning,medmedföljandelänk)till upphovspersonerärviktigt. Varöppen,ärligochtransparent Information,kritikochberömspridssnabbtpåinternet.Berättaomdetnigör.Detär kloktattvaraödmjukomsinaframgångarochöppenochärligomdetsomgåttfel.var sannmoteregenverksamhetocheraåsikter. Görbrasaker Omanvändarnagillardetnigör,kommerdeattviljaspridadetvidaretillandrapånätet. Samarbetagärnamedandrasomgörbrasakersånårniännulängre.Omniintevetvad målgruppengillar:frågadem. Uppdateraofta Dialogochinformationpåsocialamedierspridssnabbt.Hursnabbtochoftanibehöver uppdateraberorpåförutsättningarna,meneninaktuellbloggellerfacebooksidasom detinteskernågonaktivitetiärsämreänattintehanågotalls. Personligdialog Dialogenisocialamedieräroftapersonlig.Visatydligtvemduär.Varintresseradav andra.bjud(lagommycket)pådigsjälv.byggrelationerochvaräktaochkonsekventi dinkommunikation.omniärmångasomadministrerarexempelvisenfacebooksida ellerblogg;berättaförläsarnavemdetärsomskrivitvarjeinlägg. Bjudin Bjudinkunder,besökare,användare,medborgaretilldelaktighet.Hurkandefåvara medochpåverka?ordnaentävling,läggutfrågor,testatjänsterochproduktereller någotannatsomkanvaratillnyttaförbådeerochmålgruppen. Bidralångsiktigt Aktivitetpåsocialamedierhandlarmycketomattbyggaochkommunicerasitt varumärke.fokuseraintepåreklamförenstakatjänster,utanpåattförmedlakärnani

4 ertbudskap.görensakitagetochgeinteupp,dethärärenverksamhetsomsträcker sigöverrelativtlångtidförattgeeffekt. Setillhelheten Syihopolikakanalerpåinternet,ochverksamhetenonlineochoffline.Delsärdet praktisktförbådeläsarenochavsändarennärdetfinnskopplingarochtydligtsamband mellandeolikakanalerna.delsärdetenverksamhetsfråga,attalltingbildarenenhet, ochskaförmedlasammabudskap menpåolikasätt. Missbrukochförbud Somalltidnärnyteknikgörsittintåg,följerdebatterkringriskerochnegativa erfarenheter.detärlättatthittaexempeldärenskildaindividers internetkommunikationfåttstorpåverkanpåorganisationer,företagochtillochmed samhällsutvecklingen.negativaproblemuppmärksammas,somillasinnade kommentarerochryktensomspridsokontrolleratpånätet.anställdaharblivit avskedadeefteratthaanväntsocialamediapåettsättsomavarbetsgivarenuppfattas somillojaltellerkränkande. Andraoroarsigöverattanställdaskamissbrukasinarbetstidoch pratastrunt på FacebookochTwitterdagarnaiända attprivatlivetskommunikationskastörajobbet. Dethärkanledachefersomkräverförbudavvissainternettjänsterförattförsökafå kontroll,ochanställdasomintevågaranvändamediernafulltut,avrädslaförattgöra fel. Dessaproblemochinvändningarbehöverkanskelösaspåvarjearbetsplatsgenom diskussionerochmedvetenhet.mendetkanvarabraatthaiåtankeattmångaav frågornaharmermedsynenpåarbetsmoralochtillit,reglerochöppenhetattgöraän justsocialamedier.sammaoroommissbrukfannsnärexempelvismobiltelefoneroch datorergjordeintågivåraarbetsliv.nyteknikkansynliggörainternaproblempå arbetsplatsen,menärsällanorsakentilldem. Detgårinteattkontrollerasocialamedier.Menhäriliggerocksåmedietsmöjligheter. Detärmerproduktivtattbejakadeanställdasmöjligheterattaktivttadelav internetkommunikation.attdeltaochbidramedvårkunskap,våraerfarenheterochvår entusiasmkaninnebäramångapositivaeffekterförverksamheten. Offentligochprivat Ettannatdilemmasomaktualiserasviasocialamedier,ärgränsdragningenmellandet privataochyrkesmässiga.vargårgränsenmellanjobbochprivatlivnärviständigtär uppkoppladeochoffentligtkonverseraromalltmellanhimmelochjord,bådesådantav privatkaraktärochprofessionelltintresse?deltarviidenoffentligadiskussionensom privatpersonellerutifrånyrkesrollen,ochgårdetensattgöradenskillnaden?härfinns detingafärdigasvar. Förallasomaktivtanvändersocialamedieriyrkesmässigtsyftebehöverdetdock tydliggörasvemellervilkasomäravsändaren.uppgealltidomtillexempelbloggeneller

5 twitterkontottillhörföretaget/organisationen,ellerärenpersonsegnaåsikter.viktigt attvetafördemsomtardelavmaterialet,ochviktigtatthagjortklartinfördendag personensombloggarellertwittrarbyterarbetsplats. Tips Funderakring:hurserdu/nipåfrågoromöppenhetochregler,gränsenmellan privatlivochjobbochvadsomböruppmuntranselleravrådasifrån? Enpolicyförsocialamedierkangöradettryggtförbådeanställdaochledning. Taredapåvilkalagarochreglersomgällerförjusterverksamhet. Riktlinjerochpolicy Dessaämnenärbrahamedienpolicyellerriktlinjerförsocialamedier: Syfteochmålmeddenegnaverksamhetenisocialamedier(förinterntoch externtarbete). Vilkasomskajobbamedsocialamedieritjänstenochvilkaförväntningardet finnspådessaroller. Vilkahuvudsakligaverktygsomskaanvändasochvadviharförsyftemedvarje plattform. Vilketinnehållnivillochintevillkommunicera. Hurniserpåanställdasmedverkanisocialamedierijobbetsåvälsomprivat. Finnsdetförväntningarochkravbördevarauttalade. Rutinerkringhanteringavkommentarerochfrågor. Informationomkringvarvisamlarochvisaruppsocialamedierviäraktivapå ochhurvikopplarihopvåregenwebbplatsmeddeolikaövrigaplatserna. Sammanfattandeinformationomvilkalagarochreglersomstyr(gällersärskilt offentligverksamhet). EventuellaövrigaIT ochsäkerhetsrutiner. Förklaringarochordlista Detfinnsenradolikabegreppochverktyginomsocialamedier.Varjeplattformharsitt egetupplägg,mendetkommerocksåalltflermöjligheterattautomatisktellermanuellt kopplaihopdeolikaverktygen.mångavisartillexempeluppsinablogginlägg,sina musiklistor,videofilmerochbildermedhjälplänkarpåfacebookochtwitter,ochkan medhjälpavenklatekniskalösningar(såkalladewidgets)visauppinformationsflöden fråndeflestasocialanätverkstjänsterpåsinegenwebbplats. Blogg Bloggarärwebbpubliceringssystemdärdetsomskrivshamnarikronologiskordning, (detsenastehamnarhögstupp)ochdärinläggen/texternagårattkommentera.enblogg kanhandlaomprecisvadsomhelstochkommafrånenindivid,gruppellerföretag. Bloggaranvändsidagbådesominternakommunikationsforum(skyddade)och offentligawebbplatser.

6 Stilnivånibloggaräroftarelativtavslappnadochinformell,vilketgörattdetbliren lägretröskelförattbådeläsaochbörjabloggaänatttadelavochproduceraandra formeravoffentligtskriveninformation. VanligabloggsystemiSverigeärWordpress(världensstörsta),Blogger.comoch Blogg.se.Detfinnsocksåenradolikawebbportalersomerbjuderbloggarundersitt varumärke.dukanregistreraengratisbloggpådessaställen,ellerköpaenegen webbadressochkoppladentillettbloggverktyg. (Bloggärenförkortningavwebblogg;avengelskansblog,kortformavweblogfrånde engelskaorden web och log ), Mikroblogg Attmikrobloggaärettsättattkortfattatmeddelasigochnätverkamedandra. Användarnakangörakortainläggsomärmax140teckenlånga,viadatoreller mobiltelefon.mankanföljavarandrasinlägggenomattuppdateringarsompostasaven vissanvändarevisasinyhetsflödethosalladennesföljare.detgårocksåattsökapå aktuellaämnenblandmikrobloggar,medhjälpavnyckelord. Detfinnsfleraolikamikrobloggtjänster,t.ex.Twitter,JaikuochBloggy.JustnuärTwitter denstörstamikrobloggtjänstenmedcirkahundramiljonertweetsperdagruntomi världen. Twitter Twitterkanjämförasmedettöppetmingel,somgerenögonblicksbildavdetoffentliga samtaletjustnu.genomattdetgårsnabbtochärförhållandevisenkelt,hartwitter blivitenkanalföraktualiteterochimångafallhardetanväntssomvittnesrapportering frånkatastrofsituationer,därannanteknikintefungerat.mångatraditionellamedierhar därförbörjatanvändatwittersomenkompletterandenyhetskälla.alltflerföretagoch organisationerblirocksånärvarandepåtwitter,tillexempelviasinkundtjänst. ISverigeärTwitterfortfarandeförhållandevisnyttochmeromtalatänutbrett.Deflesta haraldrigtestattwitter.ifebruari2011fannsdet91000svenskatwittrare,varaven tredjedelsadesigvaraaktivadesenastemånaderna.närvarondominerasavanvändare fråninformationsbranschen,utbildningsvärldenochopinionsbildare,ochenlitendelav twittrarnastårförenmajoritetavinläggen. Twitterspråk: Tweet:enuppdatering Retweet:vidarebefordra/återpostadetnågonannanskrivitpåTwitter.Ledertill störrespridningavinformation. Hashtag:Förattsorterautinformationkringettvisstämne(t.exallatweetsom enkonferensellerennyhetshändelse)märkstweetsenmedämnesord,såkallade hashtags.markerasmedsymbolen#.

7 (Twitter=kvitter,kvittrapåengelska) Socialanätverk Påmångasocialanätverk,communitys,kandusomanvändaresjälvväljaomdinsidaär öppenattläsaförhelainternetellerendastförmedlemmarellerkontakterinom nätverket. Facebook Facebookärvärldensstörstanätgemenskap.Ijanuari2011hadeFacebooköver600 miljoneranvändare.överfyramiljonersvenskarärmedlemmar.hälftenloggarinvarje dag.påfacebookharanvändarnaenpersonligprofilsidaochkanläggautinformation (statusuppdateringar),bilderochlänkar.mannätverkargenomattbli vän med varandra,ochkandåsevarandrasinformation.tillfacebookkanduocksåkopplaen radolikaspelochapplikationer.användarekananslutasigtillintressegruppereller följaföretag,organisationerochmyndighetersomharofficiellafacebooksidorgenom att gilla sidorna,ochdärmedfåtadelavinformationsomsprids.allaanvändarekan skapaensådansida,gruppellerettevenemangförattbjudainmänniskortillolika aktiviteter. Facebookgrundades2004avstudentenMarkZuckerbergiUSA,ursprungligenför studenter.drivsochägsavfacebookincochfinansierasavannonser. MySpace MySpaceärenengelskspråkignätgemenskap.Webbplatsenärsärskiltpopulärbland musikerochmusikintresseradeochmångaartisterärmedlemmar.myspacesfunktioner inkluderarmöjlighetenattläggautsinaegnalåtar,blogga,haenpresentationochlägga inbilder. Linkedin Linkedinärinriktatmotyrkesmässigt,professionelltnätverkande.Användarnas profilsidablirettslagsoffentligtcv,därinformationomyrkeserfarenhetoch utbildningar,ocheventuellarekommendationerpubliceras.dethärgörattlinkedinofta användsirekryteringssyfte.allakontaktersomknytshärärrelateradetilljobb, Linkedinbyggerpåattskapaochfåtillgångtillstoraprofessionellanätverkgenom möjlighetenattfåkontaktmedvarandraskontakter. ILinkedinfinnsocksåmöjlighetenattskapaolikatyperavdiskussionsgrupperom specifikabranschrelateradeämnesområden.skillnadenjämförtmedexempelvis Facebookärattdiskussionernaalltidhållspåenprofessionellnivå,ochhandlarom yrkesrelateradefrågor.linkedingrundades2002ochhadeimars2011över100 miljoneranvändare.cirka20miljonerieuropaoch500000frånsverige. SecondLife SecondLifeärenvirtuellvärlddärvarjeanvändareharettalias,enavatar.Alla användarekanbyggavirtuellaobjektochrörasigidenvirtuellavärlden.efterattfått

8 mycketuppmärksamhettillenbörjan(bl.a.enofficiellsvenskambassad)är användandetavsecondlifeidagslägepånedåtgåendeivästvärlden,medandet användsbetydligtoftareiöstländer. Ning Ningerbjudermöjlighetenattskapasocialanätverksomanvändarnasjälvbyggerupp. Ettslagsintranätförengrupp,organisationellerprojekt.Härkandublandannatskapa diskussionsforum,bloggar,undergrupperochtainrss flöden.tidigarevar Ningtjänsternagratis,numeratarföretagetutenavgift. Delafilm,bilder,presentationerochmusik YouTube Härsamlasvideoklippfrånhelavärlden.Allakantittapåfilmerna,menförattladdaupp ochkommenterafilmerbehövsettanvändarkonto.såvälprivatpersonerochmediebolag somorganisationerochföretagharegnakanalerförattsparaochvisaupp videomaterial.youtubeklippkanspridasgenomlänkarellervisasupppådenegna webbplatsen. Youtubegrundades2005ochrankassomenavinternetsmestpopulärawebbplatser. ÄgsavGoogleochärvärldensnäststörstasökmotor(efterGoogle). Vimeo Detfinnsflersajteravsammaslag:Blip.tvochVimeoärandraplatserdäranvändarna delarmedsigavsinavideoklipp.vimeoburkaruppskattasavprofessionellaanvändare, förkvaliténochsnabbheten. Webbsändningar Idagärdetmycketenkeltattdirektsändaviainternet,vilketgjortlivesändningartillen populärföreteelse.dukansändaviaenwebbkameraellermobiltelefon.precissompå YoutubeochVimeofåranvändarenenkanal, channel,därsändningarnavisasoch lagras,mensomocksåkanspridasmedhjälpavlänkellervisasupppåandra webbplatserbådeunderocheftersändningen.undersändningarnakantittarnaockså chattairealtid.destörstatjänsternaärbambuser(svenskt),u streamoch Livestream. Flickr Flickrheterdenstörstawebbtjänstenförattlagraochdelamedsigavdigitalabilderoch kortavideofilmeriprivataellerpublikafotoalbum.bildernaharolikalicenser,vissakan användasochmodifierasavandra,medanandrabilderärupphovsrättsskyddade.flickr ärävenennätgemenskapdäranvändarekanskapaochdeltaidiskussionsgrupperoch kommenterabilderochvideoklipp. FlickrägsavYahoo.Flickranvändsbådeförprivatbrukochsom förvaringsplats/publiceringskanalförorganisationerochföretag.

9 Bilddagbokenärensvenskkommersiellnätgemenskapdärpersonerkanladdaupp fotonochpresenteradessaförandramedlemmar. Slideshare PåSlidesharedelaranvändarnamedsigavsinabildspelochpresentationer.Mycketär utbildningsmaterialochinnehålletkategoriserasiämnesområden.härläggsuppmerän 1000presentationeromdagen.PresentationernalagraspåSlidesharemenkanockså visasupppåandraställen.densomlagtuppmaterialetkanocksåväljaomläsarnaska kunnaladdahembildspelettillsinegendator. ScribdärenslagsmotsvarighettillSlidesharefördelningavdokumentochskrifter. Spotify Spotifyären(svensk)musiktjänstpånätetsomgördetmöjligtattlyssnapålåtaroch skapaegnamusiklistordelademmedandra.harblivitmycketpopulärpåbaranågraår. Spotifyfinnsigratisversionmedreklamochbetalversionutanreklam,somocksågåratt lyssnapåviamobiltelefon. Wikis Enwikiärentypavwebbplatsdäranvändarnaskaparinnehållettillsammans.Wikis kananvändassomprojektyta,kunskapsbasellersomrenauppslagsverk.denmest kändaärwikipedia,världensstörstaochanvändargenereradeonlineuppslagsverk.den förädlingsprocessdärenstormängdindividergemensamtförfinarettinnehållpådetta sättkallasförcrowdsourcing. Organiserawebbsidor Delicious Härkananvändarespara,sorterarochdelamedsigavsinawebb bokmärken,ofta intressantawebbsidormanvillhakollpåiframtiden.symbolenförattsparapå Deliciouskanduladdanersomenknappdinwebbläsare. Diigoärenannantjänstdärdukanskrivaanteckningarochfärgmarkeratextsamtidigt somduspararettbokmärke.annatexempelärstumbleupon. Diskuteraochchatta Todaysmeetärettexempelpåentjänstdärengruppkanchattamedvarandrairealtid. Informationenkanocksåsamlasihopochskrivasutefteråt.Kanfungerasom komplementtillbefintligamötenellerarrangemang bådefördemsomärnärvarande ochdesomdeltarpådistansviawebben.etherpadärenliknandetjänstdäranvändare kanskrivasamtidigtiettgemensamtdokument.

10 Administrationochomvärldsbevakning RSS RSSkallasdentekniksomgördetmöjligtattprenumererapånytt innehålliwebbsidor.idaghardeflestawebbplatserochbloggar RSS flöden,vilketgördetmöjligtföranvändarenattbestämmavad manvillfåuppdateringarom,medhjälpavenrss läsare. RSSbetyderRichSiteSummary,ellerReallySimpleSyndication. Hittadatumochtider Densomexempelvisskakallatillettmötemellanolikapersonerkananvändaenkla kalenderliknandewebbtjänstertillhjälpföratthittatiderdåallakan(iställetföratt skickaotaligamejl).doodleochscheduelonceärdevanligaste. Bloggrelateradetjänster Twinglyär(ettsvenskt)verktygsomgördetmöjligtattsökablandbloggaroch mikrobloggar.twinglykandelsanvändassomengratissöktjänstföratttillexempel sökaeftervissaämnenellerordsomdetskrivsomibloggosfären.twinglyfinnsockså somenbetaltjänstsomkopplarihopinnehålletistörrewebbplatserochtraditionella mediermedbloggtexter.omettblogginläggtillexempellänkartillenartikelidn.seså visasdetblogginläggetuppisambandmedtidningsartikelnpåwebben. DiggochPusha Digg.comochdensvenskamotsvarighetenpusha.seärsajterdärmedlemmarna bestämmerinnehålletgenomattpostaochröstapålänkartillexempelvisblogginlägg ochnyheter. Bloggportalenärenkatalogöversvenskabloggar,somnumeraägsavAftonbladet. Bloggportalenvisarvilkaavderegistreradebloggarnasomharflestbesökare,ärmest populäraosv.härkananvändarnaocksåpingasinblogg(meddelaomnyttblogginlägg) ochfåtipsomvilkaämnensomärmestomskrivna.bloggtoppenärenannantjänstsom listarpopulärabloggarisverige. Bloggkartanärengeografiskbloggportalsomvisaruppbloggareftersvenskaorter. Knuffsökerigenomochindexerarsvenskabloggar.Tipsaromvilkaämnensvenska bloggareskriverommestjustnu. Nyligenvisaruppvilkasvenskabloggarsomnyligenuppdaterats.Harduenbloggkan du pinga dinblogg,vilketungefärinnebärattdumeddelarnärduskrivitettnytt inlägg. Intressantheterwebbplatsendärdukanpingaochläsainläggfrånbloggarsomkan räknassom intressantaochlitemervälskrivna.

11 Begrepp Geolocation Alltflerwebblösningaranvändersigavpositioneringstjänster,somalltsåbyggerpå kartläggningavvaranvändarnabefinnersigrentfysiskt.någrasomkombineratdet tänketmedspelliknandefunktionerärforsquareochgowalla. Mashups Ärentypavwebbplatssomanvänderolikabefintligainternetteknikerochkällor tjänsterförattbyggaihopensidaellertjänst. Creativecommons Creativecommonsärenideellorganisationvarssyfteäratthjälpadesomskaparoch villdelamedsig(heltellerdelvis)avsinaverk.dettagenomförsrentpraktisktgenom ettsystemavlicenser.densomskapatverket,upphovsmannen,väljerlicens=vilka friheterhonellerhanvillattverketskallha.läsmerpåwww.creativecommons.se. Riktlinjer,reglerochtips RiktlinjerfrånE delegationen: RiktlinjerfrånSverigesKommunerochLandsting: Internetkunskap Härfinns16utbildningsfilmer,ursprungligenförskolungdomar,menocksåframtagna förattpassavuxnamedwebbintresse framföralltdesomjobbarmedinternetinom företagochorganisationer.www.internetkunskap.se Om artikelförfattaren JennyEklundharjobbatmedkommunikationigamlaochnyamedieri17år.Älskaratthjälpa människornåframmedsinabudskappåetteffektivtochintressantsätt.konsulterar,utbildar, ochproducerarinomalltsomharmedkommunikationattgöraisprindglobalab.detkan handlaominternet,presentationsteknik,mötescoachning,storytelling,media, verksamhetsutveckling,målfokusellerattvaramoderatorvidarrangemang.jennyärflerfaldigt prisbelönadförsittarbetebådemedwebbsatsningarochskrivarprojektochharutbildat mängderavföretagochverksamheteriämnetsocialamedier.

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Enkät nationella ungdomsorganisationer

Enkät nationella ungdomsorganisationer Enkät nationella ungdomsorganisationer Först ställde vi några frågor om sociala medier och den egna organisationen. Vilka sociala medier använder ni? Facebook % Twitter % YouYube % Myspace Flickr % Wikipedia

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009 Social mjukvara Contextual Connections Henriq Hellström Lotus Software 2009 Agenda Social mjukvara bakgrund Vad skall man välja? Vad ger nytta? Olika sätt att dokumentera ert IT-landskap Det skall vara

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Bilden av. boras.com

Bilden av. boras.com Bilden av 27 april 2010 Vem vill bli vän med Borås Stad? Vi måste finnas där människor söker information. Dagens samhälle, 3 mars 2010 Succé för fullmäktige på webben När det gäller politiker och Internet

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125

Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125 Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125 Webbplats: www.marketinghouse Företaget är godkänt för

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna Sociala medier - vidga rekryteringsmöjligheterna Johan Gustafsson johan@j-gustafsson.com Emil Nyberg elkom3@hotmail.com Introduktion Hemsida Facebook Twitter Blogg Google+ YouTube Summering Frågor Översikt

Läs mer

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015 HANDBOK SOCIALA MEDIER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Därför finns vi sociala medier... 1 1. Vad är sociala medier?... 2 2. Att använda sociala medier... 3 2.1 Använda sociala medier i arbetet... 3 2.2 Stöd

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Sociala Nätverk 23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Momentets mål Bekanta dig med olika typer av sociala nätverk Skapa ett konto i Facebook, MySpace och/eller LinkedIn Skapa

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Låna dig rik Startade 2010 25 kommuner i tre län En del i bibliotekens utvecklingsarbete Dialogseminarier som utgår från de olika bibliotekens kunskap Vad har vi gjort?

Läs mer

Att vara kyrka på nätet. Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier

Att vara kyrka på nätet. Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier Att vara kyrka på nätet Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier Skara stift 2012 1 BAKGRUND 3 2 ÖVERGRIPANDE SYFTE VISION 4 3 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 4 4 MÅL OCH KONKRETA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 5

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you?

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you? Internet What s in it for you? Sofia Mirjamsdotter Journalist med erfarenhet från radio, teve, tidning och webb Bloggare sedan 2005 Mamma till tre tonåringar Internetnörd Teknikrädd Jag bloggar Mirjamsdotter

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Rekommendationer för sociala medier

Rekommendationer för sociala medier Rekommendationer för sociala medier Sociala medier är människor i interaktion på webben. Det här är Esbo stads rekommendationer för sociala medier. Rekommendationerna ska hjälpa dig att börja använda sociala

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

TURISM & SOCIALA MEDIER

TURISM & SOCIALA MEDIER TURISM & SOCIALA MEDIER EN NY KURS OM TURISM & SOCIALA MEDIER Hur kan företagen finna sin väg genom denna djungel av plattformar och verktyg, där kan de hitta sina målgrupper? målgrupper? Hur kan reseföratagens

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012

HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012 HANDBOK SOCIALA MEDIER 2012 Innehållsförteckning Därför ska vi finnas i sociala medier... 1 1. Vad är sociala medier... 2 2. Att använda sociala medier... 3 2.2 Stöd och hjälp...4 2.3 Lagar och styrande

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

BLOGGING I SOCIALA MEDIER

BLOGGING I SOCIALA MEDIER RICHARD GATARSKI BLOGGING I SOCIALA MEDIER pappa ek. dr. konversationsstrateg IFN, 2008-02-15 Richard Gatarski www.weconverse.com ambition en fråga utveckla support (det your vetenskapliga) future life,

Läs mer

Webbstrategi. Strategi. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande 2010-12-06. Giltighetstid. Tillsvidare.

Webbstrategi. Strategi. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande 2010-12-06. Giltighetstid. Tillsvidare. Webbstrategi Strategi Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2010-12-06 Giltighetstid Tillsvidare Ansvarig funktion Kommunikationsdirektör Målgrupp Alla förvaltningar i Sundsvalls

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Sociala medier. nya sätt att kommunicera. Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Sociala medier. nya sätt att kommunicera. Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet Sociala medier nya sätt att kommunicera Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet Hur lång tid tog der för olika medierna att nå 50 miljoner användare? 28 år 13 år 4 år 100 miljoner användare

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52%

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52% Initial Report Last Modified: 10/29/2014 1. Vilket kön? Statistic Value Min Value 1 Max Value 2 Mean 1.48 Variance 0.25 Standard Deviation 0.50 Total Responses 169 1 Kvinna 88 52% 2 Man 81 48% Total 169

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

What is Library 2.0?

What is Library 2.0? Informationskompetens en färdighet för livet, 11.2.2010, Åbo Vad är Bibliotek 2.0? En kvalitativ analys Kim Holmberg Department of Information Studies Åbo Akademi University (e) kim.holmberg@abo.fi (w3)

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010

Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010 Sociala medier strategi och taktik i support och IT organisationer Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010 Peter Tilling Konsult/Affärsutvecklare i SEMSEO/Dothat Utbildare inom Internetmarknadsförings

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Sociala medier lite statistik

Sociala medier lite statistik Sociala medier lite statistik Sverige (http://www.soi2013.se/) 9 av 10 företag (med minst 10 anställda) har en webbplats Nästan hälften av företagen finns med i sociala nätverk Facebook är fortfarande

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Twitter är en plattform där du kan knyta kontakter, marknadsföra något, omvärldsbevaka, uttrycka dina åsikter

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá opaus WEBB 2.0 OCH SOCIALA MEDIER RICHARD GATARSKI pappa ek. dr. konversationsstrateg Mötesmodell Uppkopplad årets svenska mötesmodell 2007 Kommunikationshuset, 2008-03-14 Richard Gatarski www.weconverse.com

Läs mer

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben SACO Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se Staying Alive 1 Skolan är ett nödvändigt ont Livslångt lärande Lärande i livet, i arbetslivet

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer