Sociala medier i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier i arbetslivet"

Transkript

1 Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär användarnakanvaramedochpåverkainnehållet.huvudsyftetärdialogoch medskapandeiställetförenvägskommunikation.exempelpåsocialamedierärbloggar, mikrobloggar(somtwitter),socialanätverk(somfacebookochmyspace),forum,wikis, virtuellavärldar,vissaadministrativatjänsterochplatserdärfilmer,foton,musik, dokumentochpresentationersamlas. Socialamedierinnehållerdetdeltagarnafyllerdemmed.Mångamänniskoranvänder dagligensocialamedierförattkommuniceramedpersonerisinanätverk,bådeprivat ochyrkesmässigt.härdiskuterasalltfrånaktuellahändelserochtv programtill konferenser,personligabetraktelser,kuriosaochsamhällsinformation.dessa internetbaseradekommunikationsformerskaparnyamöjligheterförsåväl privatpersonersomförföretagochorganisationer;enchansattnåutochfådialogmed kunder,kollegorochallmänhet. Socialamedierijobbet Socialamedierkanhamångaolikaanvändningsområdenijobbet,förbådeinterntoch externtarbete.dekananvändastillattinhämtaochförautinformation,nätverka, marknadsföra,fådialogmedkunder,fördjupakunskap,omvärldsbevaka,fåsvarpå frågor,underlättaadministration,visauppverksamheter,åsikterocherfarenheteroch tadelavandras. Utbudetochanvändandetavsocialamedierharökatkraftigtdesenasteåren,och fortsätterattöka.entydligtrendärattorganisations ochchefsbloggarväxeri omfattningochalltflerföretagochverksamheteretablerarsigpåfacebook.kvinnor30 50ärfortfarandedestörstaanvändarnaavsocialamedier.Degruppersomökarmestär deyngstaochdeäldstamedborgarna.alltflerwebbtjänsterfårsocialafunktioner även traditionellawebbplatser ochallttyckerpåattdethärsättetattutbytainformationpå kommerattinförlivasmedallkommunikationpåinternet. Deflestasocialamedierärgratisföranvändarnaochfinansierasavannonsereller investerare,medannågrasocialamedierkaninnehållavissagrundläggande kostnadsfriadelarochvissaextrafunktionerförenavgift. Hurskavidelta? Idagärdetfördeflestainteenfrågaomomviskadeltaisamtalenpåinternet,utan snararehur.ettföretagsellerorganisationstystnadpånätetkanbliförödandemed dagenskommunikationsstruktur.menallaverksamheterbehöverintehaegnabloggar, FacebooksidorochTwitterkonton,detgårocksåattlyssnaochdeltaviaandrasforum.

2 Detgälleralltsåatthittaformernafördeltagandet,ochvarjeföretagellerorganisation måsteförståsgörasinaegnavalutifrånegnaförutsättningar. Detekniskaplattformarnautvecklashelatiden.Detärnästintillomöjligtattsjälvhålla kollpåallanyaverktygochtjänstersomdykerupp.tagärnahjälpavnågonkunnig person,inomellerutanfördenegnaverksamheten,förkompetenskringtrenderoch verktyg.såkannisjälvakoncentreraerpåinnehålletiertbudskap. Tips! Införsatsningarpåaktiviteterisocialamedier,funderagärnakring: Vadärsyftetvårnärvaropåsocialamedier? Vadärdetvivillkommuniceraellerdiskutera?Vilkasignalervillvisändakringvårt varumärke? Hurochvarskaviföradialogen? Hurkanvivaraintressantaochrelevantaförmålgruppen? Vadärvårtmål? Socialamedierochmarknadsföring Desocialamediernaärettkomplementtillmångaolikakommunikationsformer.Dekan blandannatanvändastillmarknadsföring,menskainteförväxlasmedreklam.det handlarmycketmeromenlångsiktigkommunikationochrelationmedomvärlden,än omreklamförenstakatjänsterellervaror. Alltverksamhetpåsocialamedierbyggerpåsammaprincip;attjumervidelarmedoss avindividuellkunskap,information(egenochandras)ochtankar,destomerväxer tillgångentilldengemensammainformationenpånätet,ochdestomerfårvi personligentillbakaiformavkunskap,utvecklingochkontakter. Riktlinjerförattanvändasocialamedier Egentligengällersammareglerpåsocialamediersomförallövrigkommunikationi våraliv.meddettaiåtankekandetändåvaravärdefulltattfålitehjälppåvägen.här följernågragrundläggandetipsvidanvändningavsocialamedier. Respekteraandansområderpånätet Netikettärcentralt,attföljade regler sområderfördeltagandepådeolika plattformarna.detkanhandlaomhurdupresenterardig,tilltalarandraellersprider information. Lyssna Tadelavdiskussionersomförsidesocialamediernivillfokuserapå.Vadsägeroch tyckeranvändarna?vadhardeförbehov,önskemålochåsikter? Svara

3 Detärmycketviktigtattsvarapåallafrågorochkommentarersomberörerellerden verksamhetnibedriver.kommentarerpåegnasocialamedieplatserellerandras.svara trevligtochprofessionellt,ochsåsnabbtsommöjligt. Dela Tillförettvärdegenomattbidramederfarenheter,tips,länkarochberöm.Påinternet värderasduväldigtmycketefterdetdudelar.( Sharingiscaring. )Länkaofta,länka bådetillegnasidorochtillandras.uppgealltidvarinformationkommerifrån.attge credellercredit(erkännande,uppskattning,medmedföljandelänk)till upphovspersonerärviktigt. Varöppen,ärligochtransparent Information,kritikochberömspridssnabbtpåinternet.Berättaomdetnigör.Detär kloktattvaraödmjukomsinaframgångarochöppenochärligomdetsomgåttfel.var sannmoteregenverksamhetocheraåsikter. Görbrasaker Omanvändarnagillardetnigör,kommerdeattviljaspridadetvidaretillandrapånätet. Samarbetagärnamedandrasomgörbrasakersånårniännulängre.Omniintevetvad målgruppengillar:frågadem. Uppdateraofta Dialogochinformationpåsocialamedierspridssnabbt.Hursnabbtochoftanibehöver uppdateraberorpåförutsättningarna,meneninaktuellbloggellerfacebooksidasom detinteskernågonaktivitetiärsämreänattintehanågotalls. Personligdialog Dialogenisocialamedieräroftapersonlig.Visatydligtvemduär.Varintresseradav andra.bjud(lagommycket)pådigsjälv.byggrelationerochvaräktaochkonsekventi dinkommunikation.omniärmångasomadministrerarexempelvisenfacebooksida ellerblogg;berättaförläsarnavemdetärsomskrivitvarjeinlägg. Bjudin Bjudinkunder,besökare,användare,medborgaretilldelaktighet.Hurkandefåvara medochpåverka?ordnaentävling,läggutfrågor,testatjänsterochproduktereller någotannatsomkanvaratillnyttaförbådeerochmålgruppen. Bidralångsiktigt Aktivitetpåsocialamedierhandlarmycketomattbyggaochkommunicerasitt varumärke.fokuseraintepåreklamförenstakatjänster,utanpåattförmedlakärnani

4 ertbudskap.görensakitagetochgeinteupp,dethärärenverksamhetsomsträcker sigöverrelativtlångtidförattgeeffekt. Setillhelheten Syihopolikakanalerpåinternet,ochverksamhetenonlineochoffline.Delsärdet praktisktförbådeläsarenochavsändarennärdetfinnskopplingarochtydligtsamband mellandeolikakanalerna.delsärdetenverksamhetsfråga,attalltingbildarenenhet, ochskaförmedlasammabudskap menpåolikasätt. Missbrukochförbud Somalltidnärnyteknikgörsittintåg,följerdebatterkringriskerochnegativa erfarenheter.detärlättatthittaexempeldärenskildaindividers internetkommunikationfåttstorpåverkanpåorganisationer,företagochtillochmed samhällsutvecklingen.negativaproblemuppmärksammas,somillasinnade kommentarerochryktensomspridsokontrolleratpånätet.anställdaharblivit avskedadeefteratthaanväntsocialamediapåettsättsomavarbetsgivarenuppfattas somillojaltellerkränkande. Andraoroarsigöverattanställdaskamissbrukasinarbetstidoch pratastrunt på FacebookochTwitterdagarnaiända attprivatlivetskommunikationskastörajobbet. Dethärkanledachefersomkräverförbudavvissainternettjänsterförattförsökafå kontroll,ochanställdasomintevågaranvändamediernafulltut,avrädslaförattgöra fel. Dessaproblemochinvändningarbehöverkanskelösaspåvarjearbetsplatsgenom diskussionerochmedvetenhet.mendetkanvarabraatthaiåtankeattmångaav frågornaharmermedsynenpåarbetsmoralochtillit,reglerochöppenhetattgöraän justsocialamedier.sammaoroommissbrukfannsnärexempelvismobiltelefoneroch datorergjordeintågivåraarbetsliv.nyteknikkansynliggörainternaproblempå arbetsplatsen,menärsällanorsakentilldem. Detgårinteattkontrollerasocialamedier.Menhäriliggerocksåmedietsmöjligheter. Detärmerproduktivtattbejakadeanställdasmöjligheterattaktivttadelav internetkommunikation.attdeltaochbidramedvårkunskap,våraerfarenheterochvår entusiasmkaninnebäramångapositivaeffekterförverksamheten. Offentligochprivat Ettannatdilemmasomaktualiserasviasocialamedier,ärgränsdragningenmellandet privataochyrkesmässiga.vargårgränsenmellanjobbochprivatlivnärviständigtär uppkoppladeochoffentligtkonverseraromalltmellanhimmelochjord,bådesådantav privatkaraktärochprofessionelltintresse?deltarviidenoffentligadiskussionensom privatpersonellerutifrånyrkesrollen,ochgårdetensattgöradenskillnaden?härfinns detingafärdigasvar. Förallasomaktivtanvändersocialamedieriyrkesmässigtsyftebehöverdetdock tydliggörasvemellervilkasomäravsändaren.uppgealltidomtillexempelbloggeneller

5 twitterkontottillhörföretaget/organisationen,ellerärenpersonsegnaåsikter.viktigt attvetafördemsomtardelavmaterialet,ochviktigtatthagjortklartinfördendag personensombloggarellertwittrarbyterarbetsplats. Tips Funderakring:hurserdu/nipåfrågoromöppenhetochregler,gränsenmellan privatlivochjobbochvadsomböruppmuntranselleravrådasifrån? Enpolicyförsocialamedierkangöradettryggtförbådeanställdaochledning. Taredapåvilkalagarochreglersomgällerförjusterverksamhet. Riktlinjerochpolicy Dessaämnenärbrahamedienpolicyellerriktlinjerförsocialamedier: Syfteochmålmeddenegnaverksamhetenisocialamedier(förinterntoch externtarbete). Vilkasomskajobbamedsocialamedieritjänstenochvilkaförväntningardet finnspådessaroller. Vilkahuvudsakligaverktygsomskaanvändasochvadviharförsyftemedvarje plattform. Vilketinnehållnivillochintevillkommunicera. Hurniserpåanställdasmedverkanisocialamedierijobbetsåvälsomprivat. Finnsdetförväntningarochkravbördevarauttalade. Rutinerkringhanteringavkommentarerochfrågor. Informationomkringvarvisamlarochvisaruppsocialamedierviäraktivapå ochhurvikopplarihopvåregenwebbplatsmeddeolikaövrigaplatserna. Sammanfattandeinformationomvilkalagarochreglersomstyr(gällersärskilt offentligverksamhet). EventuellaövrigaIT ochsäkerhetsrutiner. Förklaringarochordlista Detfinnsenradolikabegreppochverktyginomsocialamedier.Varjeplattformharsitt egetupplägg,mendetkommerocksåalltflermöjligheterattautomatisktellermanuellt kopplaihopdeolikaverktygen.mångavisartillexempeluppsinablogginlägg,sina musiklistor,videofilmerochbildermedhjälplänkarpåfacebookochtwitter,ochkan medhjälpavenklatekniskalösningar(såkalladewidgets)visauppinformationsflöden fråndeflestasocialanätverkstjänsterpåsinegenwebbplats. Blogg Bloggarärwebbpubliceringssystemdärdetsomskrivshamnarikronologiskordning, (detsenastehamnarhögstupp)ochdärinläggen/texternagårattkommentera.enblogg kanhandlaomprecisvadsomhelstochkommafrånenindivid,gruppellerföretag. Bloggaranvändsidagbådesominternakommunikationsforum(skyddade)och offentligawebbplatser.

6 Stilnivånibloggaräroftarelativtavslappnadochinformell,vilketgörattdetbliren lägretröskelförattbådeläsaochbörjabloggaänatttadelavochproduceraandra formeravoffentligtskriveninformation. VanligabloggsystemiSverigeärWordpress(världensstörsta),Blogger.comoch Blogg.se.Detfinnsocksåenradolikawebbportalersomerbjuderbloggarundersitt varumärke.dukanregistreraengratisbloggpådessaställen,ellerköpaenegen webbadressochkoppladentillettbloggverktyg. (Bloggärenförkortningavwebblogg;avengelskansblog,kortformavweblogfrånde engelskaorden web och log ), Mikroblogg Attmikrobloggaärettsättattkortfattatmeddelasigochnätverkamedandra. Användarnakangörakortainläggsomärmax140teckenlånga,viadatoreller mobiltelefon.mankanföljavarandrasinlägggenomattuppdateringarsompostasaven vissanvändarevisasinyhetsflödethosalladennesföljare.detgårocksåattsökapå aktuellaämnenblandmikrobloggar,medhjälpavnyckelord. Detfinnsfleraolikamikrobloggtjänster,t.ex.Twitter,JaikuochBloggy.JustnuärTwitter denstörstamikrobloggtjänstenmedcirkahundramiljonertweetsperdagruntomi världen. Twitter Twitterkanjämförasmedettöppetmingel,somgerenögonblicksbildavdetoffentliga samtaletjustnu.genomattdetgårsnabbtochärförhållandevisenkelt,hartwitter blivitenkanalföraktualiteterochimångafallhardetanväntssomvittnesrapportering frånkatastrofsituationer,därannanteknikintefungerat.mångatraditionellamedierhar därförbörjatanvändatwittersomenkompletterandenyhetskälla.alltflerföretagoch organisationerblirocksånärvarandepåtwitter,tillexempelviasinkundtjänst. ISverigeärTwitterfortfarandeförhållandevisnyttochmeromtalatänutbrett.Deflesta haraldrigtestattwitter.ifebruari2011fannsdet91000svenskatwittrare,varaven tredjedelsadesigvaraaktivadesenastemånaderna.närvarondominerasavanvändare fråninformationsbranschen,utbildningsvärldenochopinionsbildare,ochenlitendelav twittrarnastårförenmajoritetavinläggen. Twitterspråk: Tweet:enuppdatering Retweet:vidarebefordra/återpostadetnågonannanskrivitpåTwitter.Ledertill störrespridningavinformation. Hashtag:Förattsorterautinformationkringettvisstämne(t.exallatweetsom enkonferensellerennyhetshändelse)märkstweetsenmedämnesord,såkallade hashtags.markerasmedsymbolen#.

7 (Twitter=kvitter,kvittrapåengelska) Socialanätverk Påmångasocialanätverk,communitys,kandusomanvändaresjälvväljaomdinsidaär öppenattläsaförhelainternetellerendastförmedlemmarellerkontakterinom nätverket. Facebook Facebookärvärldensstörstanätgemenskap.Ijanuari2011hadeFacebooköver600 miljoneranvändare.överfyramiljonersvenskarärmedlemmar.hälftenloggarinvarje dag.påfacebookharanvändarnaenpersonligprofilsidaochkanläggautinformation (statusuppdateringar),bilderochlänkar.mannätverkargenomattbli vän med varandra,ochkandåsevarandrasinformation.tillfacebookkanduocksåkopplaen radolikaspelochapplikationer.användarekananslutasigtillintressegruppereller följaföretag,organisationerochmyndighetersomharofficiellafacebooksidorgenom att gilla sidorna,ochdärmedfåtadelavinformationsomsprids.allaanvändarekan skapaensådansida,gruppellerettevenemangförattbjudainmänniskortillolika aktiviteter. Facebookgrundades2004avstudentenMarkZuckerbergiUSA,ursprungligenför studenter.drivsochägsavfacebookincochfinansierasavannonser. MySpace MySpaceärenengelskspråkignätgemenskap.Webbplatsenärsärskiltpopulärbland musikerochmusikintresseradeochmångaartisterärmedlemmar.myspacesfunktioner inkluderarmöjlighetenattläggautsinaegnalåtar,blogga,haenpresentationochlägga inbilder. Linkedin Linkedinärinriktatmotyrkesmässigt,professionelltnätverkande.Användarnas profilsidablirettslagsoffentligtcv,därinformationomyrkeserfarenhetoch utbildningar,ocheventuellarekommendationerpubliceras.dethärgörattlinkedinofta användsirekryteringssyfte.allakontaktersomknytshärärrelateradetilljobb, Linkedinbyggerpåattskapaochfåtillgångtillstoraprofessionellanätverkgenom möjlighetenattfåkontaktmedvarandraskontakter. ILinkedinfinnsocksåmöjlighetenattskapaolikatyperavdiskussionsgrupperom specifikabranschrelateradeämnesområden.skillnadenjämförtmedexempelvis Facebookärattdiskussionernaalltidhållspåenprofessionellnivå,ochhandlarom yrkesrelateradefrågor.linkedingrundades2002ochhadeimars2011över100 miljoneranvändare.cirka20miljonerieuropaoch500000frånsverige. SecondLife SecondLifeärenvirtuellvärlddärvarjeanvändareharettalias,enavatar.Alla användarekanbyggavirtuellaobjektochrörasigidenvirtuellavärlden.efterattfått

8 mycketuppmärksamhettillenbörjan(bl.a.enofficiellsvenskambassad)är användandetavsecondlifeidagslägepånedåtgåendeivästvärlden,medandet användsbetydligtoftareiöstländer. Ning Ningerbjudermöjlighetenattskapasocialanätverksomanvändarnasjälvbyggerupp. Ettslagsintranätförengrupp,organisationellerprojekt.Härkandublandannatskapa diskussionsforum,bloggar,undergrupperochtainrss flöden.tidigarevar Ningtjänsternagratis,numeratarföretagetutenavgift. Delafilm,bilder,presentationerochmusik YouTube Härsamlasvideoklippfrånhelavärlden.Allakantittapåfilmerna,menförattladdaupp ochkommenterafilmerbehövsettanvändarkonto.såvälprivatpersonerochmediebolag somorganisationerochföretagharegnakanalerförattsparaochvisaupp videomaterial.youtubeklippkanspridasgenomlänkarellervisasupppådenegna webbplatsen. Youtubegrundades2005ochrankassomenavinternetsmestpopulärawebbplatser. ÄgsavGoogleochärvärldensnäststörstasökmotor(efterGoogle). Vimeo Detfinnsflersajteravsammaslag:Blip.tvochVimeoärandraplatserdäranvändarna delarmedsigavsinavideoklipp.vimeoburkaruppskattasavprofessionellaanvändare, förkvaliténochsnabbheten. Webbsändningar Idagärdetmycketenkeltattdirektsändaviainternet,vilketgjortlivesändningartillen populärföreteelse.dukansändaviaenwebbkameraellermobiltelefon.precissompå YoutubeochVimeofåranvändarenenkanal, channel,därsändningarnavisasoch lagras,mensomocksåkanspridasmedhjälpavlänkellervisasupppåandra webbplatserbådeunderocheftersändningen.undersändningarnakantittarnaockså chattairealtid.destörstatjänsternaärbambuser(svenskt),u streamoch Livestream. Flickr Flickrheterdenstörstawebbtjänstenförattlagraochdelamedsigavdigitalabilderoch kortavideofilmeriprivataellerpublikafotoalbum.bildernaharolikalicenser,vissakan användasochmodifierasavandra,medanandrabilderärupphovsrättsskyddade.flickr ärävenennätgemenskapdäranvändarekanskapaochdeltaidiskussionsgrupperoch kommenterabilderochvideoklipp. FlickrägsavYahoo.Flickranvändsbådeförprivatbrukochsom förvaringsplats/publiceringskanalförorganisationerochföretag.

9 Bilddagbokenärensvenskkommersiellnätgemenskapdärpersonerkanladdaupp fotonochpresenteradessaförandramedlemmar. Slideshare PåSlidesharedelaranvändarnamedsigavsinabildspelochpresentationer.Mycketär utbildningsmaterialochinnehålletkategoriserasiämnesområden.härläggsuppmerän 1000presentationeromdagen.PresentationernalagraspåSlidesharemenkanockså visasupppåandraställen.densomlagtuppmaterialetkanocksåväljaomläsarnaska kunnaladdahembildspelettillsinegendator. ScribdärenslagsmotsvarighettillSlidesharefördelningavdokumentochskrifter. Spotify Spotifyären(svensk)musiktjänstpånätetsomgördetmöjligtattlyssnapålåtaroch skapaegnamusiklistordelademmedandra.harblivitmycketpopulärpåbaranågraår. Spotifyfinnsigratisversionmedreklamochbetalversionutanreklam,somocksågåratt lyssnapåviamobiltelefon. Wikis Enwikiärentypavwebbplatsdäranvändarnaskaparinnehållettillsammans.Wikis kananvändassomprojektyta,kunskapsbasellersomrenauppslagsverk.denmest kändaärwikipedia,världensstörstaochanvändargenereradeonlineuppslagsverk.den förädlingsprocessdärenstormängdindividergemensamtförfinarettinnehållpådetta sättkallasförcrowdsourcing. Organiserawebbsidor Delicious Härkananvändarespara,sorterarochdelamedsigavsinawebb bokmärken,ofta intressantawebbsidormanvillhakollpåiframtiden.symbolenförattsparapå Deliciouskanduladdanersomenknappdinwebbläsare. Diigoärenannantjänstdärdukanskrivaanteckningarochfärgmarkeratextsamtidigt somduspararettbokmärke.annatexempelärstumbleupon. Diskuteraochchatta Todaysmeetärettexempelpåentjänstdärengruppkanchattamedvarandrairealtid. Informationenkanocksåsamlasihopochskrivasutefteråt.Kanfungerasom komplementtillbefintligamötenellerarrangemang bådefördemsomärnärvarande ochdesomdeltarpådistansviawebben.etherpadärenliknandetjänstdäranvändare kanskrivasamtidigtiettgemensamtdokument.

10 Administrationochomvärldsbevakning RSS RSSkallasdentekniksomgördetmöjligtattprenumererapånytt innehålliwebbsidor.idaghardeflestawebbplatserochbloggar RSS flöden,vilketgördetmöjligtföranvändarenattbestämmavad manvillfåuppdateringarom,medhjälpavenrss läsare. RSSbetyderRichSiteSummary,ellerReallySimpleSyndication. Hittadatumochtider Densomexempelvisskakallatillettmötemellanolikapersonerkananvändaenkla kalenderliknandewebbtjänstertillhjälpföratthittatiderdåallakan(iställetföratt skickaotaligamejl).doodleochscheduelonceärdevanligaste. Bloggrelateradetjänster Twinglyär(ettsvenskt)verktygsomgördetmöjligtattsökablandbloggaroch mikrobloggar.twinglykandelsanvändassomengratissöktjänstföratttillexempel sökaeftervissaämnenellerordsomdetskrivsomibloggosfären.twinglyfinnsockså somenbetaltjänstsomkopplarihopinnehålletistörrewebbplatserochtraditionella mediermedbloggtexter.omettblogginläggtillexempellänkartillenartikelidn.seså visasdetblogginläggetuppisambandmedtidningsartikelnpåwebben. DiggochPusha Digg.comochdensvenskamotsvarighetenpusha.seärsajterdärmedlemmarna bestämmerinnehålletgenomattpostaochröstapålänkartillexempelvisblogginlägg ochnyheter. Bloggportalenärenkatalogöversvenskabloggar,somnumeraägsavAftonbladet. Bloggportalenvisarvilkaavderegistreradebloggarnasomharflestbesökare,ärmest populäraosv.härkananvändarnaocksåpingasinblogg(meddelaomnyttblogginlägg) ochfåtipsomvilkaämnensomärmestomskrivna.bloggtoppenärenannantjänstsom listarpopulärabloggarisverige. Bloggkartanärengeografiskbloggportalsomvisaruppbloggareftersvenskaorter. Knuffsökerigenomochindexerarsvenskabloggar.Tipsaromvilkaämnensvenska bloggareskriverommestjustnu. Nyligenvisaruppvilkasvenskabloggarsomnyligenuppdaterats.Harduenbloggkan du pinga dinblogg,vilketungefärinnebärattdumeddelarnärduskrivitettnytt inlägg. Intressantheterwebbplatsendärdukanpingaochläsainläggfrånbloggarsomkan räknassom intressantaochlitemervälskrivna.

11 Begrepp Geolocation Alltflerwebblösningaranvändersigavpositioneringstjänster,somalltsåbyggerpå kartläggningavvaranvändarnabefinnersigrentfysiskt.någrasomkombineratdet tänketmedspelliknandefunktionerärforsquareochgowalla. Mashups Ärentypavwebbplatssomanvänderolikabefintligainternetteknikerochkällor tjänsterförattbyggaihopensidaellertjänst. Creativecommons Creativecommonsärenideellorganisationvarssyfteäratthjälpadesomskaparoch villdelamedsig(heltellerdelvis)avsinaverk.dettagenomförsrentpraktisktgenom ettsystemavlicenser.densomskapatverket,upphovsmannen,väljerlicens=vilka friheterhonellerhanvillattverketskallha.läsmerpåwww.creativecommons.se. Riktlinjer,reglerochtips RiktlinjerfrånE delegationen: RiktlinjerfrånSverigesKommunerochLandsting: Internetkunskap Härfinns16utbildningsfilmer,ursprungligenförskolungdomar,menocksåframtagna förattpassavuxnamedwebbintresse framföralltdesomjobbarmedinternetinom företagochorganisationer.www.internetkunskap.se Om artikelförfattaren JennyEklundharjobbatmedkommunikationigamlaochnyamedieri17år.Älskaratthjälpa människornåframmedsinabudskappåetteffektivtochintressantsätt.konsulterar,utbildar, ochproducerarinomalltsomharmedkommunikationattgöraisprindglobalab.detkan handlaominternet,presentationsteknik,mötescoachning,storytelling,media, verksamhetsutveckling,målfokusellerattvaramoderatorvidarrangemang.jennyärflerfaldigt prisbelönadförsittarbetebådemedwebbsatsningarochskrivarprojektochharutbildat mängderavföretagochverksamheteriämnetsocialamedier.

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009

Social mjukvara Contextual Connections. Henriq Hellström Lotus Software 2009 Social mjukvara Contextual Connections Henriq Hellström Lotus Software 2009 Agenda Social mjukvara bakgrund Vad skall man välja? Vad ger nytta? Olika sätt att dokumentera ert IT-landskap Det skall vara

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Bilden av. boras.com

Bilden av. boras.com Bilden av 27 april 2010 Vem vill bli vän med Borås Stad? Vi måste finnas där människor söker information. Dagens samhälle, 3 mars 2010 Succé för fullmäktige på webben När det gäller politiker och Internet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

vill du bli medskribent?

vill du bli medskribent? vill du bli medskribent? Att vara medskribent Innebär att: Du ska ha ett brinnande intresse för media. Du får möjlighet att visa upp dina produktioner på nyhetssajten. Du få uttrycka dig i digitala medier.

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

BLOGGING I SOCIALA MEDIER

BLOGGING I SOCIALA MEDIER RICHARD GATARSKI BLOGGING I SOCIALA MEDIER pappa ek. dr. konversationsstrateg IFN, 2008-02-15 Richard Gatarski www.weconverse.com ambition en fråga utveckla support (det your vetenskapliga) future life,

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben SACO Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Under de senaste åren har så kallade sociala medier fått ett enormt genomslag

Under de senaste åren har så kallade sociala medier fått ett enormt genomslag Personligt och privat i sociala medier PERSONLIGT OCH PRIVAT I SOCIALA MEDIER ANNIKA BERGSTRÖM Under de senaste åren har så kallade sociala medier fått ett enormt genomslag bland internetanvändare både

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010

Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010 Sociala medier strategi och taktik i support och IT organisationer Sociala medier strategi och taktik Peter Tilling 2010 Peter Tilling Konsult/Affärsutvecklare i SEMSEO/Dothat Utbildare inom Internetmarknadsförings

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11

SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 SeniorNet Huddinge Öppet Hus 2015-05-11 Dagens tema: Socialal medier FaceBook Skype Twitter Instagram mm. SOCIALA MEDIER Vilka finns och till vad används dom? 2 1 Läs användarvillkoren! Innan du ansluter

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamheten i korthet Kommunikatörsyrket utvecklas och branschen växer Antalet medlemmar ökar Fortsatt hög aktivitet i regionala nätverk Utbildningsverksamheten påverkades av

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Riktlinjer Användning av Sociala medier

Riktlinjer Användning av Sociala medier Riktlinjer Användning av Sociala medier Antagen av: Kommunfullmäktige, KF 58 : 2012-05-30 Dnr: 2012-KS0289/003 Riktlinje användning av social medier Sid 2(18) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16

Versioner och språk. ComAround Zero 2013-09-16 Versioner och språk ComAround Zero 2013-09-16 Guider Office 2013 2013 2013 2013 2013 One Note 2013 SharePoint 2013 Office 2010 Introduktion till Office 2010 Introduktion till 2010 Web App 2010 2010 2010

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

- bästa du hört om - din bästa nya idé

- bästa du hört om - din bästa nya idé insamling online RICHARD GATARSKI SOCIALA MEDIER OCH INSAMLING 2.0 pappa ek. dr. konversationsstrateg - bästa du hört om - din bästa nya idé Redd Barna, Oslo, 2008-09-24 Richard Gatarski www.weconverse.com

Läs mer

Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer. Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier

Vikten av extern kommunikation för ideella organisationer. Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier Medel - Kommunikation Introduktion till kursen Modul 1 Tala inför publik Hur man kommunicerar offentligt Modul 2 Modul 3 Kommunicera med externa organisationer Vikten av extern kommunikation för ideella

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

E-bok Twitter för företag

E-bok Twitter för företag E-bok Twitter för företag 1 Marketinghouse E-bok : Twitter för företag Uppdaterad mars 2015 (Klicka gärna på bilden så kommer du till vårt Twitterkonto och du vill följa oss). Vänligen Annica Thorberg

Läs mer

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier

Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier Beställare: Utförd av Vår referens Post- och Telestyrelsen Malin Wahlquist Malin.wahlquist@pts.se Andreas Cederbom Sara Bryde Joakim Lundberg Susanna Laurin

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer