Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år"

Transkript

1 Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar år Täby kommun Oktober 2007 Charlotte Gränefjord *connectedthinking

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och samlad bedömning 1 1 Bakgrund och uppdrag Metod 4 2 Kommunalt uppföljningsansvar Skollagen 4 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Styrning Uppföljning Bedömning Informationsinsamling Uppsökande verksamhet Uppföljning under terminen Förvaltningens arbete generellt 9

3 Sammanfattning och samlad bedömning De förtroendevalda revisorerna i Täby kommun gav under hösten 2006 Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens arbete inom ramen för uppföljningsansvaret. Med utgångspunkt i tidigare gransknings konstateranden och bedömningar har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers nu fått i uppdrag att göra en uppföljande granskning. Syftet med denna uppföljning är att ge svar på vilka åtgärder som har vidtagits sedan hösten Vid tidigare granskning gjorde vi bedömningen att arbetet, med uppföljning av ungdomar upp till 20 år som inte studerar, fungerade tillfredsställande inom kommunen. Vi ansåg dock att nämnden borde ta ett större ansvar för arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret, dels till följd av förtydligandet i skollagen och dels till följd av det ökade antalet gymnasieelever inom kommunen. Vi bedömde även att nämndens roll i det kommunala uppföljningsansvaret borde förtydligas och stärkas i syfte att säkra nämndens interna kontroll över att förvaltningen har information om varje ungdoms sysselsättning. Efter genomförd uppföljande granskning anser vi att nämnden både har tagit ett större ansvar för frågan och att arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret har förtydligats på ett positivt sätt. Erforderliga åtgärder har vidtagits vad det gäller våra tidigare bedömningar kring nämndens bristande styrning, uppföljning och samordning av det kommunala uppföljningsansvaret. De åtgärder vi åsyftar är främst handlingsplanen samt löpande uppföljningsrapporter. Vi anser dock att den statistik som redovisas i uppföljningsrapporten borde kunna tydliggöras och även kompletteras med statistikuppgifter för tidigare år. Att se trender över år är viktig information till nämnden för sin styrning av verksamheten. Vid förra granskningen ansåg vi att nämnden borde ha formulerat ett formellt beslut avseende det uppdrag som hade getts till nämndens utredare. Vid denna uppföljning kan vi konstatera att nämnden nu har tagit formellt beslut att genom delegation utse nämndens utredare att vara uppföljningsansvarig tjänsteman. Uppdragets specificeras i handlingsprogrammet. Under den period som tjänstemannen har haft uppdraget anser vi att ett tillfredsställande arbete har bedrivits och systematisering av kommungemensamma rutiner har genomförts på ett positivt sätt. Vid tidigare granskning konstaterades att det beträffande de kommunala gymnasieskolorna utanför Täby kommun inte fanns samma frekvens i faktureringsrutinerna, vilket innebar att det kunde gå flera månader utan att Täby kommun har vetskap om att en ungdom har gjort avbrott i sina gymnasiestudier. Vidare hade de kommunala gymnasieskolorna 1

4 inga fastställda rutiner för informering till hemkommun om en elev gör studieuppehåll eller avbrott under en termin. Vid denna uppföljande granskning kan konstateras att frekvensen i faktureringsrutinerna är den samma. Nämnden har dock skickat brev till respektive gymnasieskola som har elever folkbokförda i Täby, med information om hur uppgifter om elever från Täby som avbryter sina studier ska hanteras. (Brevet återges i bilaga A). Enligt uppföljningsansvarig har kommunen även märkt skillnader från andra kommuner hur dessa uppgifter hanteras. Information om avbrott i studierna kommer i anslutning till avbrottet. Troligen har vetskapen om skyldigheter inom det kommunala uppföljningsansvaret stärkts på flera håll. Vid tidpunkt för tidigare granskningen pågick inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett arbete med framtagandet av internkontrollplaner. Som ett led i detta arbete rekommenderade vi nämnden att i internkontrollplanen inkludera kontrollmoment och kontrollansvar även för det kommunala uppföljningsansvaret. Nämnden har , 79, antagit en intern kontrollplan, några kontrollmoment avseende uppföljningsansvaret ingår dock ej. 2

5 1 Bakgrund och uppdrag förtydligades kommunens uppföljningsansvar för unga upp till 20 år som inte går eller har fullföljt gymnasieutbildning. Detta är en del av det kommunala ansvaret som innebär att kommunerna har skyldighet att ansvara för att ungdomar mellan 16 till 20 år erbjuds sysselsättning. De förtroendevalda revisorerna i Täby kommun gav under hösten 2006 Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens arbete inom ramen för uppföljningsansvaret. Vid tidigare genomförd granskning gjordes bl a följande bedömningar: Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att arbetet, med uppföljning av ungdomar upp till 20 år som inte studerar, fungerar tillfredsställande inom kommunen. Vi anser dock att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte har tagit ett tillräckligt ansvar för styrning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar. Rutiner för uppföljning av ungdomar som inte går i gymnasieskolan har funnits en längre tid, det saknas emellertid dokumenterade gemensamma rutiner och riktlinjer för ansvarsfördelning och arbetssätt avseende uppsökande verksamhet. Vi ser positivt på det uppdrag som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tjänsteman har fått. Att upprätta ett dokumenterat handlingsprogram med rutiner och ansvarsfördelning för samtliga berörda parter anser vi vara nödvändigt för att säkerställa att inga ungdomar faller mellan stolarna och att kommunen därmed kan säkerställa att samtliga ungdomar mellan år erbjuds lämplig sysselsättning. Vi anser det dock vara en brist att nämnden inte har formulerat ett formellt beslut avseende det uppdrag som ska genomföras. För närvarande pågår inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett arbete med framtagandet av internkontrollplaner. Som ett led i detta arbete anser vi att nämnden i internkontrollplanen bör inkludera kontrollmoment och kontrollansvar även för det kommunala uppföljningsansvaret. Med utgångspunkt i tidigare gransknings konstateranden och bedömningar har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Täby kommun att göra en uppföljande granskning. Syftet med denna uppföljning är att ge svar på vilka åtgärder som har vidtagits sedan hösten

6 1.1 Metod Granskningen har genomförts via dokumentstudier kompletterat med intervjuer av verksamhetsansvariga centralt och lokalt inom kommunen. Intervjuer har gjorts med ansvarig på bildningsenheten inom planeringsavdelningen, kommunledningskontoret. Vidare har intervju gjorts med programansvarig samt studie- och yrkesvägledare på det individuella programmet, Åva gymnasium. Rapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän. 2 Kommunalt uppföljningsansvar I juli 2005 trädde en ny bestämmelse i skollagen i kraft som innebär att kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar förtydligades. 2.1 Skollagen I skollagen 1 kap 18 anges följande; En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunens som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen skall kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket. 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3.1 Styrning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ansvarar för gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Verksamheten styrs av skollagen, förordningar, läroplanen och de kommunala styrdokumenten skolplan och verksamhetsplan. I verksamhetsplan finns för nämndens verksamhet följande uppdrag formulerat, 4

7 Det kommunala uppföljningsansvaret innebär att kommunerna är skyldiga att löpande hålla sig informerade om ungdomar som avslutat grundskolan inte fullföljt gymnasieutbildningen inte studerar i gymnasieskolan Uppföljningsansvaret innebär en skyldighet att erbjuda dem som inte studerar eller arbetar lämpliga individuella åtgärder. Det ska finnas handlingsplaner för att följa upp eleverna och att återkommande erbjuda dem som inte går i gymnasieskolans utbildning och stödjande insatser. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att lämna en lägesrapport beträffande uppföljningsansvaret för Täbyungdomarna under 2007 och om behov finns föreslå eller vidta åtgärder. På nämndens sammanträde , 7, antog nämnden Handlingsplan för uppföljning av ungdomar mellan år som är folkbokförda i Täby kommun. I handlingsplanen ingår information om nämndens ansvarsfördelning för uppföljningsansvaret, rutiner för hur uppföljningen ska ske, vilken utvärdering och redovisning som ska göras samt vad som ska ingå i utvärderingsrapport till nämnden. Från och med maj 2006 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tjänsteman 1 i uppdrag att upprätta en struktur innehållande dokumenterade riktlinjer och rutiner för hantering och ansvarsfördelning av det kommunala uppföljningsansvaret. Uppdraget var vid tidigare granskning inte dokumenterat i termer av något tjänsteutlåtande eller nämndsbeslut. Uppdraget har givits från verksamhetschefen men är samtidigt sanktionerat av nämnden. Vid ovan nämnda sammanträde, , 7, beslutade nämnden att delegera till nämndens utredare att vara uppföljningsansvarig tjänsteman. Tjänstemannens uppdrag har inte förändrats sedan det först uttrycktes i maj Uppföljning Nämndens utredare är utsedd att vara uppföljningsansvarig tjänsteman. Enligt handlingsplanen ska tjänstemannen tillsammans med ansvarig rektor för individuella programmet utvärdera och analysera uppföljningsarbetet. Utvärderingsrapport ska årligen lämnas till nämnden, rapporten upprättas i maj/juni efter avslutat läsår. På nämndens sammanträde , 8, antog nämnden utvärderingsrapport för läsår 06/07. I rapporten redovisas vilket arbete som har genomförts under året, dels för att generera listor över ungdomar som ska kontaktas, dels det uppsökande arbetet och åtgärder för 1 Tjänsteman med 30 % av sin tjänst under gymnasiechefen. 5

8 att hitta en lämplig sysselsättning till respektive individ. I rapporten redovisas även statistik över elevantal på det individuella programmet, där uppföljningselever ingår. Vidare redovisas anledningar till studieuppehåll, studieavbrott och kommunens utvecklingsbehov inom arbetet med uppföljning av ungdomar Bedömning Vi bedömer att nämnden har vidtagit erforderliga åtgärder vad det gäller våra tidigare bedömningar kring nämndens bristande styrning, uppföljning och samordning av det kommunala uppföljningsansvaret. Handlingsplanen är tydlig och innehåller fullödig information om de arbetsmoment som ingår i uppföljningsansvaret. I handlingsplanen regleras även vilka ansvarsområden som åligger ansvarig tjänsteman respektive individuella programmet på Åva gymnasium. Den utvärderingsrapport som föredrogs Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i juni anser vi ge en bra bild av det arbete som bedrivs samt bakomliggande orsaker till att ungdomar inte följer ett gymnasieprogram eller har annan sysselsättning. Vi anser dock att den statistik som redovisas borde kunna tydliggöras och även kompletteras med statistikuppgifter för tidigare år. Att se trender över år är viktig information till nämnden för sin styrning av verksamheten. Vi anser det även vara positivt att nämnden nu har tagit formellt beslut att genom delegation utse nämndens utredare att vara uppföljningsansvarig tjänsteman. Uppdraget har redan från början främst varit att systematisera det arbete som idag bedrivs i termer av kommungemensamma rutiner. Vi anser att under den period som tjänstemannen har haft uppdraget har ett tillfredsställande arbete bedrivits och systematisering av kommungemensamma rutiner har utvecklats på ett positivt sätt. 3.3 Informationsinsamling De rutiner som fanns för informationsinsamling hos nämndens uppföljningsansvarig samt individuella programmet ansåg vi vid tidigare granskning vara tillfredsställande. Efter avstämning med berörda tjänstemän har konstaterats att samma rutiner tillämpas. Rutinerna har dock blivit mer strukturerade och systematiska, mycket tack vara det handlingsprogram som nämnden har fastställt. I den uppföljningsrapport som föredrogs nämnden anges att samarbetet med Socialförvaltningen behöver förbättras då allt fler elever har sociala problem. Ett samarbete i projektform kring elever där både Socialförvaltningen och det individuella programmet ingår är ett av förslagen till förbättringar. I flera fall har tidigare samarbete försvårats till följd av sekretessproblematik förvaltningarna emellan. Enligt uppgift från programansvarig för individuella programmet har frågan diskuterats på nämndens sammanträde, 6

9 dock ej som enskilt ärende. Frågan är inte utredd men den uppföljningsansvarige tjänstemannen har tagit kontakt med Socialnämnden i syfte att etablera en kontakt för att utveckla samarbetet. Den huvudsakliga informationsinsamlingen sker likt tidigare från intagningskansliet inför varje nytt läsår. Kansliet sköter ansökningar till gymnasieskolan för samtliga folkbokförda i NOS 2 -kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Intagningskansliet sammanställer total intagningsstatistik samt statistik avseende de elever som inte är behöriga till gymnasieskolan. Denna statistik föredras för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Den ansvarige uppföljningstjänstemannen föredrar ca fyra gånger per år elevstatistik, antigen som prognoser för kommande intagning eller som fastställd elevstatistik. Det är nämnden som fattar formellt beslut om intagna elever. Intagningskansliet sammanställer förteckning över de elever som inte är behöriga till nationellt program och översänder denna till individuella programmet på Åva gymnasium. Den 1 oktober 2007 startar verksamheten för ett gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i 24 kommuner i Stockholms län. Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) är huvudman för kansliet. Bakgrunden är att 29 % av eleverna i Stockholms län söker gymnasieutbildning utanför den egna kommunen men inom länet. Såväl kommunala som fristående skolor ingår i sökbilden. Behovet av samordning anges därför vara stort. Överblick av gymnasieutbudet och informationen om vad som gäller gymnasievalet och intagningen blir tydlig och enhetlig för eleven. Enligt nämndens uppföljningsansvarig innebär införandet av det nya gemensamma intagningskansliet att kommunens arbete inom uppföljningsansvaret blir än viktigare. Det tidigare intagningskansliet för NOS-kommunerna kunde bistå med individuell matchning av elever som är behöriga men inte har så bra betyg att de kommer in på sina val. Intagningskansliet hade lokal kännedom om vilka skolor som kunde erbjuda plats. Kommunen kommer inte längre ha samma lokala förankring och närhet till det länsgemensamma intagningskansliet, vilket innebär att rutiner för informationsöverföring måste tas fram och vara säkra. Individuella programmet på Åva gymnasium kommer likt tidigare få en förteckning över de elever som inte är behöriga till nationellt program från det gemensamma intagningskansliet. 2 NOS, nordostsektor 7

10 Liksom vid tidigare granskning görs samkörningar mellan kommunens elevregister, Extens IST och Agura 3, och folkbokföringsregister från Skatteverket. Vidare informationsinsamlingskanal är underlag till fakturor som genereras utifrån interkommunala ersättningar. Nämndens uppföljningsansvarig gör avstämningar mot inkomna fakturor och elevlistor för att säkerställa att eleverna fortfarande går kvar på de gymnasieskolor de är inskrivna på. Den samlade informationen om elever som inte återfinns inom det frivilliga skolväsendet överlämnas månatligen till Individuella programmet (IV) som tar över och genomför det uppsökande arbetet. IV går sedan igenom listan och uppdaterar med information enligt deras vetskap på individnivå. Uppföljningsansvarig ska enligt handlingsplanen se till att kommunens förteckning över ungdomar mellan år kontinuerligt uppdateras och omfattar alla ungdomar i de aktuella åldrarna som är folkbokförda i kommunen. Vid tidigare granskning konstaterades att de kommunala gymnasieskolorna utanför Täby kommun inte fanns samma frekvens i faktureringsrutinerna, vilket innebar att det kunde gå flera månader utan att Täby kommun har vetskap om att en ungdom har gjort avbrott i sina gymnasiestudier. Vidare hade de kommunala gymnasieskolorna inga fastställda rutiner för informering till hemkommun om en elev gör studieuppehåll eller avbrott under en termin. Vid denna uppföljande granskning kan konstateras att frekvensen i faktureringsrutinerna är den samma. Nämnden har dock skickat brev till respektive gymnasieskola som har elever folkbokförda i Täby, med information om hur uppgifter om elever från Täby som avbryter sina studier ska hanteras. (Brevet återges i bilaga A). Enligt uppföljningsansvarig har kommunen även märkt skillnader från andra kommuner hur dessa uppgifter hanteras. Information om avbrott i studierna kommer i anslutning till avbrottet. Troligen har vetskapen om skyldigheter inom det kommunala uppföljningsansvaret stärkts på flera håll. 3.4 Uppsökande verksamhet Den samlade informationen om elever som inte återfinns inom det frivilliga skolväsendet, som har sammanställts av uppföljningsansvarig, överlämnas månatligen till Individuella programmet (IV) som tar över och genomför den uppsökande verksamheten. Det uppsökande arbetet bedrivs på samma sätt som vid tidigare granskning. Handläggningsrutinerna finns nu dokumenterade i handlingsplanen. I tabellen nedan redovisas utvecklingen av antalet elever som inte studerar, dessa är kategoriserade i kolumnen IV uppföljning. Likt vid tidigare granskning registreras varje elev som är inskrivna på det individuella programmet på ett sk elevkort. På elevkorten noteras vilken kontakt handläggarna har haft med den enskilde samt vad som har kommit överens om. Ungdomarna kontaktas en gång per termin om något annat ej har överenskommits. 3 Används av grundskolorna sedan våren

11 Totalt antal gymnasieelever IV uppföljning 4 Ht Ht Ht Vt Figur 1: Elevantal, Källa: Årsredovisningar samt delårsrapport 3.5 Uppföljning under terminen Vid förra granskningen konstaterades att informationsöverföring mellan kommunerna, vid studieavbrott under terminens gång, fungerade väl mellan Åva, Tibbel samt NOSkommunerna. För elever som går på gymnasium i annan kommun och gör studieuppehåll eller avbrott under terminen fanns dock inte samma inarbetade rutiner för informationsöverföring till elevens hemkommun. Externa kommuner informerade inte alltid studieoch yrkesvägledaren på individuella programmet. Som även anges ovan upplever Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det har skett en positiv utveckling inom detta område. Studie- och yrkesvägledaren får i de flesta fall nu Information om avbrott i studierna i direkt anslutning till avbrottet. Tjänstemännens intryck är att medvetenheten om det förstärkta uppföljningsansvaret kontinuerligt ökar och information om elevförändringar inkommer i allt högre utsträckning utan anmodan från hemkommunen. Troligen har vetskapen om det ansvar som åligger kommunerna inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret stärkts på flera håll. 3.6 Förvaltningens arbete generellt Inom Kommunledningskontoret finns kommunens arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenhetens huvudmål är att skapa de bästa förutsättningarna för kommunens försörjningsstödsberättigade arbetssökande att av egen kraft komma ut på arbetsmarknaden till ett varaktigt arbete. Den målgrupp som är aktuell inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet är 25 år och äldre. Inom enheten finns dock ett fåtal, i dagsläget två, ungdomar som är mellan år. Vid tidigare granskning bedrevs inget samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och individuella programmet gällande ungdomars sysselsättning. Vid denna uppföljning anges att individuella programmet samarbetar med arbetsmarknadsenheten i sk programråd. Under programrådet samlas varje termin representanter från nämnden, näringslivet, programan- 4 Elver folkbokförda i Täby kommun 9

12 svarig, arbetsmarknadsenheten och elever. Syftet med programrådet är att alla parter är med och utvecklar det individuella programmen. 10

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Granskning av det kommunala informationsansvaret

Granskning av det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Christina Widerstrand Certifierad kommunal revisor december 2013 Granskning av det kommunala informationsansvaret Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003 Utbildnings- och arbetsmarknads 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19.00 Utbildnings- och arbetsmarknadschef

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

1. Intern kontroll uppföljning 2012

1. Intern kontroll uppföljning 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-03 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

2. Intern kontroll delårsrapport 2012

2. Intern kontroll delårsrapport 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-08-31 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens informations- och uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år

Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens informations- och uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år Revisionsrapport 1/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013 Örnsköldsviks kommun Granskning av kommunens informations- och uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Förvaltningschef

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Potter Sidan 1 av 5 Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Programpriser för introduktionsprogram Förslag till beslut föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun I l IPPSALA KOMMUN j 2014-01- 1 6 Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ ] gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 1% 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8615 Trollhättans kommun trollhattans.stad@trollhattan.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Trollhättans kommun 2 (6) Tillsyn av skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer