Kultur och fritid blickar framåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid blickar framåt"

Transkript

1 Kultur och fritid blickar framåt Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning

2 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...4 Förvaltningens uppdrag...6 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål och viljeinriktningar...6 Bibliotek...8 Museum och arkiv...9 Kulturverksamhet...10 Idrott och fritid...11 Kontaktuppgifter till förvaltningspersonal...12 Kontaktuppgifter till nämndledamöter...13 Inbjudan till samtal...14 Karta...15 Mötesplatser...16 Anläggningar...18 Omslag Utsnitt från Graffittiväggen vid Hill Street. Foto & Layout Daniel Heiniemi, KoF

3 Inte bara helgdag och inte bara vardag. Inte bara arbete och inte bara fritid. Inte bara sol och inte bara regn. Men lite av var. Lite nu och lite då. Lite lagom. Lite Lindesberg. Lite kärlek till livet. Dag för dag. Okänd.

4 Ordföranden har ordet Det är många områden som vi i kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Områden som, fast de ryms under samma rubrik, var för sig innehåller mycket och varierad verksamhet. Rubriker som, Bibliotek, Museum och Arkiv, Kulturverksamhet, Idrott och Fritid, ska vi fylla med ett utbud som motsvarar dina och övriga kommuninnevånares förväntningar. Ett utbud, som är ett naturligt inslag i vardagslivet och en självklar del i vår tillvaro. Innehållet i det utbudet är, endast till liten del styrt, av lagar och regler, Istället är det vi politiker i nämnden som ska komma fram till vad vi ska satsa på, vad vi ska bana väg för och även besluta om vad vi måste avstå ifrån. Det här gör vi utifrån, den kunskap vi har om vår kommun och vår politiska vilja. Kunskapen, den får vi genom medarbetarna på förvaltningen, kontakter och samtal med föreningar och enskilda, genom tankar och idéer som förs fram, genom att följa samhällsutvecklingen och vara öppen för nya trender. Den politiska viljan representeras av nämndledamöternas åsikter. Dessa åsikter ligger till grund för våra beslut som vi fattar i demokratisk ordning. Det är därefter förvaltningschefens ansvar att tillsammans med övriga medarbetare genomföra det vi beslutat. För att kunna tillgodose de behov som finns, ser vi i nämnden, som vår främsta uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommuninnevånarna att berika sin tillvaro. Vad har vi då idag? Jo, vi har flera bra bibliotek med modern teknik. Med bokbussen som komplement har de flesta i vår kommun både bra tillgång och tillgänglighet till litteratur och media. Vi har många ändamålsenliga lokaler för olika former av idrottsutövande. Vi har föreningar med både spets och bredd. Vi har återkommande aktiviteter inom kulturområdet. Vi har en, tekniskt sett, mycket modern biograf som ger oss möjlighet att se både film, opera och andra intressanta evenemang. Vi har ett varierat föreningsliv med engagerade och kunniga ledare. Vi har ett rikt musikliv. Och sist, men inte minst, många eldsjälar som ger oss upplevelser och förgyller våra dagar inom olika områden! Men som vi brukar säga mycket vill ha mer. Vad är det som behövs? Vår kommun är långsträckt och vi pratar ofta, av tradition och gammal vana, om den södra, mellersta och norra delen. Att kommunen har den formen gör att tillgängligheten till den aktivitet man vill delta i ibland kan upplevas som mindre god. Det är något som är svårt att undvika. För har vi en aktivitet i norr är det svårt att erbjuda detsamma i både södra och mellersta delen. Vi får vara beredda på att förflytta oss för att kunna delta i det vi vill. Det nämnden funderar på just nu är hur vi ska kunna förverkliga angelägna behov som finns. Vi 4 kultur & fritid blickar framåt

5 har, för att nämna några, behov av ett nytt ridhus, upprustning av anläggningar, ett stadsmuseum, större utbud av kulturaktiviteter, samlingsplatser för ungdomar och utveckling av våra spännande kulturmiljöer. Hur tänker vi och hur ska vi göra? Den verksamhet vi bedriver betalas med skattepengar. Oavsett hur mycket pengar som finns, är vårt ansvar att alltid använda dessa så att kommuninnevånarna får det mesta möjliga för pengarna. Det innebär att vi regelbundet följer upp och diskuterar bland annat kostnader i förhållande till nyttjandegraden av olika aktiviteter. Upptäcker vi då att tillgången är större än efterfrågan försöker vi anpassa den verksamhet och använda de pengar som blir över till annat. Och när vi beviljar ett bidrag vill vi också ha något tillbaka, en motprestation som oftast innebär tillgång till ytterligare en aktivitet för kommunens medborgare. Det här sättet att tänka och fatta beslut utifrån gör att pengarna används effektivt. Men vi har också behov av större satsningar. Vi behöver t.ex. investera i ett nytt ridhus. Även om vi gör stora prioriteringar inom vår verksamhet måste ytterligare pengar till för att klara detta. När vi har investeringsbehov i den storleken ansöker vi hos kommunfullmäktige om pengar. Vårt behov jämförs där med andra förvaltningars och det är kommunfullmäktige som gör den slutliga prioriteringen. Vårt land har en stark tradition av folkrörelsearbete. Ännu idag är det många som arbetar aktivt i olika föreningar. Ett arbete som utförs helt utan ersättning. Istället är det, engagemanget i föreningen där barnen är aktiva, stoltheten över orten man bor i eller ett brinnande intresse för något, som gör att man bidrar med sin arbetsinsats och sin tid. Vi i nämnden inser betydelsen av dessa ideella insatser. Vi vill därför ge det stöd och den uppmuntran vi kan för att föreningsmedlemmarna även i fortsättningen ska orka med detta. Lindesbergs kommun och dess medborgare kommer att bli en vinnare! För med kombinationen, en kultur- och fritidsnämnd som för en ansvarsfull, stödjande och framåtsyftande politik, en förvaltning som omsätter politisk vilja i praktisk handling och en kommun med många engagerade och kreativa innevånare, är vi attraktiva i omgivningens ögon. Hälsningar från Kultur- fritidsnämnden gm Carina Östrand (s) Ordförande kultur & fritid blickar framåt 5

6 Förvaltningens uppdrag Förvaltnings uppdrag är att sträva efter att förverkliga de politiska målen. Detta konkretiseras genom den årliga verksamhetsplanen och mäts genom förvaltningens verksamhetsspecifika indikatorer. Konkret innebär uppdraget att: Dagligen leda, planera, samordna och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten där medborgarna står i centrum Etablera och förstärka samarbetet med de lokala föreningarna, kulturutövare, kommunens förvaltningar och bolag samt med den regionala kultur- och fritidsverksamheten Tillsammans med förvaltningens medarbetare skapa struktur, sammanhang och tydliga framtidsvisioner inom verksamheten Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål och viljeinriktningar: Lindesbergs kommun har unika värden. Här finns stora skogar, öppna landskap, stad och landsbygd. Här finns många värdefulla kulturmiljöer och storslagen natur som lockar till friluftsupplevelser och avkoppling. De är viktiga värden som bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare. En kommuns attraktivitet som ort är avgörande för dess utveckling, det gäller såväl vid etablering av företag, som vid studier eller val av boende. Ett rikt och varierat fritidsutbud av hög kvalitet som också innehåller det smala och speciella gör att en ort eller kommun uppfattas som attraktiv. Kulturoch fritidsverksamhet är också en viktig del av ett långsiktigt hållbart samhälle på flera sätt. Tillgång till en rik fritid ger människor bättre hälsa, ökat välbefinnande och ett rikare liv. Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att verka för att mjuka värden uppmärksammas i samhällsplaneringen. Med mjuka värden menas bland annat tillgång till mötesplatser, kultur, idrott, friluftsliv och möjlighet till ett aktivt liv med bildning och eget skapande. Det är värden som bidrar till en god hälsa och ett gott liv. Vid all planering för framtiden ska kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas för boende. Miljöer som lockar fler att bosätta sig i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden vill aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar. Nämnden vill också tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. 6 kultur & fritid blickar framåt

7 Vi vill verka för att kulturens och fritidens värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen att alla barn och unga ska ges möjlighet till konstnärligt skapande genom att erbjuda en mångfald av öppna arenor och verkstäder för musik, dans, konst, teater och film öka utbudet av aktiviter för flickor Vi ska ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar, alltid vara rådgivande vid offentliga utsmyckningar minska skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor med 15 % till och med 2016 förbättra dialogen med barn och ungdomar uppmuntra till mångfald i alla våra verksamheter kultur & fritid blickar framåt 7

8 Bibliotek Lindesbergs kommuns bibliotek ska bidra till det livslånga lärandet och vara en naturlig mötesplats för kommuninnevånarna. Biblioteken ska erbjuda information, kunskaper och upplevelser. Biblioteken ska vara ett mångkulturellt centrum och särskilt uppmuntra och inspirera unga biblioteksbesökare. Bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet ska förbättras och anpassas med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Biblioteken ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning och vara ständigt aktuella, hålla hög kvalitet och arbeta aktivt för att få nya besökare att upptäcka bibliotekens möjligheter och tjänster. Biblioteken ska också skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur. Vi vill utveckla biblioteken till en mötesplats för alla bidra till det livslånga lärandet och stimulera till kritiskt tänkande att förvaltningens hela verksamhet ska vara närvarande på biblioteken upprätthålla god service till vuxen- och högskolestuderande, att nya sätt att läsa ska uppmuntras Vi ska förbättra bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet samverka med skolan och andra aktörer i syfte att nå nya användare öka antalet besökare med 15 % t.o.m prioritera barn och unga, prioritera personer ur språkliga och kulturella minoriteter utveckla biblioteken till ett mångkulturellt centrum möjliggöra så att alla bibliotek i kommunen har trådlösa internetanslutningar arbeta med läsfrämjande och lässtimulerande åtgärder 8 kultur & fritid blickar framåt

9 Museum och arkiv På kulturarvets område finner vi i kommunen flera museala verksamheter och drygt 20 hembygds- och bygdegårdsföreningar och ett kulturlandskap rikt på fornlämningar och kulturmiljöer. Kommunens museer och arkiv ska vara en bro mellan dåtid och nutid. De ska ge information och kunskaper om historiska miljöer, och ska på ett pedagogiskt sätt belysa närområdets utveckling och dess betydelse. Vi vill öka samarbetet med olika aktörer inom kulturarvets områden söka vägar att samordna museiverksamheterna i kommunen att museum och arkiv ska vara närvarande på biblioteken och på offentliga platser synliggöra museiföremålen på ett nytt och kreativt sätt Vi ska tillgängliggöra våra föremål och vårt bildarkiv på kommunens hemsida synliggöra vårt kulturhistoriska arv utveckla det pedagogiska arbetet och öka samarbetet med förskola och skola iordningställa ett kommunmuseum utveckla Stripa till ett kulturpedagogiskt centrum kultur & fritid blickar framåt 9

10 Kulturverksamhet Kultur är attraktivt för invånarnas livskvalitet och identitet, för besöksnäringen, för inflyttning och nya företagsetableringar. I Lindesberg kommun ska kulturen vara ett naturligt inslag i vardagslivet. Lindesbergs kommun ska erbjuda ett brett utbud av olika konstformer från bredd till spets. Kulturen ska präglas av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. Kommunen vill värna föreningars och enskildas möjligheter att påverka, utvecklas och skapa kultur. Tillgången till bildkonst i den offentliga miljön är idag begränsad och kan förbättras. Konst i offentlig miljön förhöjer det gemensamma livsrummet och skapar identitet och underlättar orientering. Bildkonsten har en egen drivkraft som består av kreativitet och utveckling, till gagn för samhällets uppbyggnad och tillväxt, samtidigt som den ger kommuninvånarna ett rikt liv och kommunen ett stort attraktionsvärde. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla och uppmuntra till kulturell mångfald erbjuda ett brett utbud av olika konstformer från bredd till spets verka för mer konst i offentliga miljöer ge högre prioritet åt den estetiska gestaltningen av parker och grönområden utveckla Lindesberg till en vinterstad öka satsningen på kulturturism Vi ska stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen stödja kulturföreningar genom olika former av föreningsbidrag initiera kulturarrangemang i egen regi eller i samverkan med annan part förbättra marknadsföringen av kulturutbudet synliggöra kulturutbudet och göra det mer tillgängligt samt stimulera till eget skapande skapa dialog och närmare samverkan med barn- och utbildningsnämnden om kultur av och för barn och unga i skola och förskola 10 kultur & fritid blickar framåt

11 Idrott och fritid Idrott- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun ska bidra till en hälsofrämjande livsstil. Kultur- och fritidsnämnden vill bidra till en aktiv fritid i samarbete med berörda organisationer. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott och kommunen vill värna om och utveckla barns och ungdomars kreativitet och skapande. Kommunen vill tillhandahålla väl fungerande och tillgängliga idrottsanläggningar, fritidsmiljöer och lekplatser för alla. Kommunen erbjuder subventionerade anläggningar för föreningsdriven idrott och föreningsstöd i olika former. Vid allt detaljplanearbete ska kommunen titta över möjligheten till spontanidrott eller lek. Miljöer som uppmuntrar till spontan fysisk aktivitet eller lek, t ex lekplatser och grönområden ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga för alla. Vi vill stödja föreningslivet i sitt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten stödja föreningslivet genom att aktivt delta i projekt/verksamheter som syftar till att få fler att må bra genom idrott, motion och friluftsliv upprätthålla och iordningställa attraktiva bad i hela kommunen eftersträva en bra balans och ett blandat utbud av fritidsanläggningar i kommunen Vi ska ha fler föreningsdrivna anläggningar i kommunen tillgodose ridsportens behov av en bra anläggning för barn och ungdomsverksamhet tillhandahålla väl fungerande och tillgängliga anläggningar för fritid och rekreation ha ett ändamålsenligt och attraktivt bestånd av lekplatser bevaka de gröna värdena i samhällsplaneringen prioritera barn- och ungdomsverksamhet i stödet till föreningslivet kultur & fritid blickar framåt 11

12 Kontaktuppgifter till förvaltningspersonal Kultur- och fritidschef Henrik Arenvang Allmänkultur Gunilla Dovsten Kultursekreterare Biblioteksverksamhet Kristina Öster Bibliotekschef Fritid Jonas Andersson Fritidskonsulent Museiverksamhet Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen Museiintendent Lokalhistoria/Arkiv Magnus Jerlström Arkivarie Besöksadress Kultur- och fritidskontoret Smedjegatan Lindesberg 12 kultur & fritid blickar framåt

13 Kontaktuppgifter till nämndledamöter Ordinarie ledamöter Carina Östrand (S) Skidgränd Lindesberg Nafih Mawlod (S) Flädervägen Lindesberg Gunnar Lindström (S) Åviksvägen Fellingsbro Jonas Bernström (S) Hällabodavägen Storå Farhia Ahmed Shekh (S) Björkhyttevägen 81 A Lindesberg Inger Griberg (MP) Bergshyttan Norrgården Lindesberg Bertil Jansson (M) Åstigen Lindesberg Ulf Lager (C) Löa Kopparberg Per Carlström (FP) Klövervägen Storå Sven Öberg (KD) Ringvägen Stråssa Sven-Ove Karlsson (SD) Källvägen Frövi Ersättare Thomas Lundkvist (S) Spannarboda Östergården Lindesberg swipnet.se Carina Ekstrand (S) Floragatan Frövi Hans S Eriksson (S) Emanuels väg Vedevåg Torbjörn Luth (S) Bondskogsvägen 43 B Lindesberg Lena Kallionpää (S) Strömsvägen Fellingsbro Gunilla Remnert (V) Blixterboda Frövi Såma Arif (M) Kråkbärsvägen Lindesberg Anna Öfverström (M) Lindagatan Lindesberg Bo Jönsson (C) Nederhyttan Ramsberg Ingrid Åberg (KD) Lövstigen Lindesberg Tommy Söderqvist (SD) Prästtorpsvägen Lindesberg kultur & fritid blickar framåt 13

14 Inbjudan till samtal Framför gärna dina synpunkter och åsikter om kommunens kultur- och fritidsverksamhet till nämndens ledamöter. Kontakta personalen på förvaltningen om du har praktiska frågor som rör din förening eller din fritid. I övrigt finner du dagsaktuell information på kultur- och fritidsförvaltningens hemsida. 14 kultur & fritid blickar framåt

15 Karta över Lindesbergs kommun kultur & fritid blickar framåt 15

16 Mötesplatser Plats Namn Adress Typ av anläggning, användningsomr. Fellingsbro Bibliotek Torgvägen 3 Bibliotek Fellingsbro Ekbackens skola Samlingslokal med scen Fellingsbro Fellingsbro Södra Bygdegård Samlingslokal Fellingsbro Olofsborg Bygdegård Bergsvägen 45 Samlingslokal Fellingsbro Balsta Bygdegård Samlingslokal Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 Aula och samlingsloka Finnåker Finnåkers Bygdegård Samlingslokal Finnåker Finnåkers Kursgård Kurs- och konferensanläggning Frövi Frövifors Pappersbruk Frövifors Museum, arkiv, samlingslokal Frövi Musikhuset N:a Bangatan 38 Replokaler Frövi Bibliotek Järnvägsgatan 6 D Bibliotek Frövi Frövifors Pappersbruksmuseum Frövifors Utställningar, konserter Frövi Näsby hembygdsgård Boängstorp Samlingslokal Grönbo Grönbo Bygdegård Samlingslokal med scen Guldsmedshyttan IOGT-NTO Herrgårdsvägen 11 Drogfri verksamhet Guldsmedshyttan Stripa Gruvmiljö Gruvbacken 8 Museum, gruvmiljö, samlingslokal Kåfalla Kåfalla Herrgård Kåfalla Herrgård-konferens och kursgård, fester och logi Lindesberg Galleri Konstrummet Smedjegatan 1 Utställningslokal Lindesberg Bistro Bellman Kungsgatan 46 Restaurang, konserter, klubb Lindesberg Björkhagaskolan matsal Björkhyttev. 47 Skolans matsal, kvällsföreläsningar, mindre musikframträdanden Lindesberg Folkets Hus Bio Kristinavägen 13 Biograf, teater- och konsertlokal, föreläsningar etc Lindesberg Kristinakyrkan Kristinavägen 32 Konserter Lindesberg Kulturum Nyborgsgatan Skola, övrig tid kulturskola rep.lokal/teater/konsertscen Lindesberg Lindegårdens Värdshus Banvägen 18 Restaurang, konferens, event Lindesberg Lindesberg Arena Nyborgsgatan Idrott, matcher, mässor Lindesberg Lindesberg Arena Spegelsalen Nyborgsgatan Konferensrum, andra aktiviteter Lindesberg Lindesberg Arena Utsikten Nyborgsgatan Konferensrum Lindesberg Lindesberg Arena Åläget Nyborgsgatan Konferensrum Lindesberg Lindesbergs Arkiv Smedjegatan 1 Arkiv Lindesberg Lindesbergs Församlingshem Kungsgatan 17 Konserter, teater, konferens Fellingsbro bibliotek Lindesbergs arena Stripa Gusselby hembygdslokal Gamla gruvområdet, Stripa Masugnen 16 kultur & fritid blickar framåt

17 Mötesplatser Plats Namn Adress Typ av anläggning, användningsomr. Lindesberg Lindesbergs kyrka Kungsgatan 17 Konserter Lindesberg Lindeskolan Kulinaren Nyborgsgatan Restaurangprogram restaurang, kan abbonneras Lindesberg Lindeskolans Aula Nyborgsgatan Skola, övrig tid teater o konsertscen Lindesberg Masugnen Masugnspipan Sinderstalpsvägen Dalkarlshyttan Föreläsning Lindesberg Masugnen Smedjan Sinderstalpsvägen Dalkarlshyttan Föreläsning Lindesberg Munkhyttans gamla skola Munkhyttan Hembygdsgård/museum Lindesberg Musikhuset Hill Street Kullgatan Kulturhus,konserter, musikstudios Lindesberg Spruthuset Rådhustorget Otraditionell utställningslokal/scen. Lindesberg Stadsbiblioteket samlingssal Smedjegatan 1 Samlingssal Lindesberg Stadsbiblioteket Scenen Smedjegatan 1 Scen/bibliotek Lindesberg Stadshotellet Kungsgatan 24 Event, fester Löa Löa Bygdegård Samlingslokal med scen Löa Annas Café Löa Café, konferens Löa Löa hytta Hytta, hyttboa Näverkärret Näverkärret Bygdegård Näverkärret Samlingslokal med scen Ramsberg Bibliotek Ristanvägen 5 Bibliotek Ramsberg Ramsbergs hembygdsgård Hembygdsgård, församlingshem Ramsberg Ramsbergs kyrka Konserter Resta Resta Bygdegård Samlingslokal med scen Rockhammar Rockhammars sporthall Sportaktiviteter och sociala arrangemang Spannarboda Sveaborg Bygdegård Samlingslokal med scen Storå Bibliotek Solviksvägen 1 Bibliotek Storå Hammarbackens hembygdsgård Hammarbacken Samlingslokal med scen Vasselhyttan Vasselhyttans Bygdegård Samlingslokal med scen Vedevåg Teatern Vedevåg Samlingslokal med scen Öskevik Vretens kursgård Utställningar sommartid Öskevik Siggebohyttans Bergsmansgård Siggebohyttan Musem, café, danslokal Öskevik Uskavi Tre sjöars väg Lägerverksamhet, samlingslokal restaurang camping Lindesbergs Stadsbiblioteket, barnkultur Kyrkbryggan i vinterskrud Lindesbergs Stadsbiblioteket, bokcafé Bubblan Graffittivägg vid Hill Street. Classic Vinyl Evening, Lindesbergs Stadsb. kultur & fritid blickar framåt 17

18 Anläggningar PLATS Typ av anläggning Namn Detalj Fellingsbro Idrottsplats Idrottsparken Fellingsbro Bassängbad ute Fellingsbrobadet Fellingsbro Elljusspår Fellingsbro IP 2,2 km Fellingsbro Ishall Bernehov Fellingsbro Gymnastiksal Ekbackens Skola Fellingsbro Betongpark Ekbackens Skola Fellingsbro Motorsport Kägleborg Folkrace Fellingsbro Minigolfbana Fellingsbrobadet Fornaboda Hästsport Fornaboda Trav Frövi Badplats Prästryggen Väringen Frövi Campingplats Prästryggen Väringen Frövi Elljusspår Näsbyvallen 3,1 km Frövi Idrottsplats Fröjevi Frövi Fotbollsplan Näsby Frövi Idrottshall Fröviskolan Frövi Tennis Fröjevi Frövi Beachvolley Prästryggen Frövi Skidspår Näsbyvallen 3,1 km Gammelbo Badplats Gammelbo Glien Grönbo Badplats Grönbobadet Grönbosjön Grönbo Elljusspår GrönboIP Grönbo Fotbollsplan Grönbo IP Grönbo Tennis Grönbo IP Grönbo Skidspår Grönbo IP Guldsmedshyttan Badplats Sågviken Råssvalen Guldsmedshyttan Elljusspår Guldsmedshyttan 2,2 km Guldsmedshyttan Idrottsplats Råssvallen Guldsmedshyttan Ishall Råsshallen Guldsmedshyttan Gymnastiksal Hagabackens skola Guldsmedshyttan Skidspår Guldsmedshyttan 2,2 km Gusselhyttan Badplats Aspabadet St. Aspasjön Hidingen Motorsport Motorstadion Enduaro Kloten Badplats Klotenbadet Lilla Klotensjön Lindesberg Motorsport SHRA Dragracing Lindesberg Fotbollshall Fritidsbyn Lindesberg Elljusspår Fritidsbyn 2,5 km Lindesberg Simhall Energikällan Lindesberg Badplats Norsviken Bottenån Lindesberg Badplats Lingon och mjölk Lindesjön Lindesberg Badplats Pälsärmen Lindesjön Lindesberg Badplats Loppholmen Lindesjön Lindesberg Fotbollsplan Fritidsbyn Lindesberg Ishall Lindehov Lindesberg Idrottshall Stadsskogsskolan Lindesberg Idrottshall Lindesberg Arena Lindesberg Motionsanläggning Sandströms Lindesberg Gymnastiksal Björkhagaskolan Lindesberg Gymnastiksal Brotorpsskolan Lindesberg Gymnastiksal Kristinaskolan Betongpark i Fellingsbro Minigolf Fotbollshallen Lilla Kloten Elljusspår Arenan från Loppholmarna 18 kultur & fritid blickar framåt

19 Anläggningar PLATS Typ av anläggning Namn Detalj Lindesberg Skatehall Dalkarshyttan Lindesberg Tennis Lindesberg Inomhushall Lindesberg Beachvolley Lindeskolan Lindesberg Skridskobana naturis Lindesjön Lindesberg Skidspår Fritidsbyn 2,5 km belyst Lindesberg Skidspår Linde Golfklubb 9 km Lindesberg Skyttehall Sandströms Lindesberg Hästsport Norslund Ridning Lindesberg Curling Lindehov Lindesberg Spår och leder Lindesjön runt Lindesberg Spår och leder Mountainbike Fritidsbyn Lindesberg Boule Lindesberg Arena Lindesberg Motorsport Hagalunds Motorstadion Speedway Lindesbergs Spår och leder Bergslagsleden kommun Löa Idrottsplats Löa IP Löa Fotbollsplan Löa IP Löa Tennis Löa IP Löa Beachvolley Löa Löa Motorsport Löa Enduaro Munkhyttan Skytte Munkhyttan Nyckelby Fotbollsplan Sörbyvallen Ramsberg Badplats Ölsjöbadet Ölsjön Ramsberg Campingplats Ölsjön Ölsjön Ramsberg Gymnastiksal Ramshyttans skola Ramsberg Tennis Vargavallen Ramsberg Spår och leder Lassemajaleden Rockhammar Elljusspår Rockhammar Rockhammar Bassängbad ute Rockhammarsbatet Rockhammar Fotbollsplan Vargavallen Rockhammar Gymnastiksal Rockhammars skola Storå Gymnastiksal Storåskolan Stråssa Badplats Dammsjön Dammsjön Stråssa Fotbollsplan Stråssa Ståssa Beachvolley Stråssa IP Sörmogen Badplats Braxnäsbadet Sörmogen Vasselhyttan Badplats Mässingsviken Sörsjön Vedevåg Elljusspår Smedvallen 2,5 km Vedevåg Badplats Herrgårdsbadet Vedevågssjön Vedevåg Idrottsplats Smedvallen Vedevåg Gymnastiksal Vedevågs skola Vedevåg Skidspår Smedvallen 2,5 km belyst Västra Löa Badplats Löabadet Norrsjön Öskevi Badplats Öskevibadet Usken Folkets hus bio, interiör. Curling Lindehov. Norrsjön, Löa Poolområde Sörmogen Sörsjön kultur & fritid blickar framåt 19

20

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg kl. 14.00 16.45 ande Carina Östrand (S) Nafih Mawlod (S) Gunnar Lindström (S) Jonas Bernström (S) Ulf Lager (C) Per Carlström (FP) Sven Öberg (KD) Sven-Ove

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Förslag från kommunfullmäktiges valberedning Uppdaterad 2011-02-14 Val: a) Fyllnadsval efter Irene Jakobsson (S) som avsagt sig platsen som ersättare i gemensam

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kultur- och fritidsutskottet Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Välkomna! KALLELSE TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden kallar ordinarie ledamöter till sammanträde, torsdag den 22 maj kl. 14.00 - Biblioteket, Lindesberg. OBS! Gruppmöte för respektive

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för livskvaliteten Förord Vi politiker vill att kommunens invånare ska ha reella möjligheter att delta i ett brett

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg, kl. 14:00-16:20 ande Carina Östrand (S), ordf. Patricia Bergh (S) Nafih Mawlod (S) Gunnar Lindström (S) Jonas Bernström (S) Inger Griberg (MP) Anna

Läs mer

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65,

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65, Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun Antaget av Kommunfullmäktige 65, 2007-04-02 2 2007-02-21 Innehåll Sid Bakgrund intentioner 3 Kultur Vad är det? 3-4 Vision 4 Innehåll 5-10 - Mötesplatser över

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden torsdagen den 18 december 2014, kl. 14.00 i Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden torsdagen den 20 november 2014, kl. 13.00 i Biblioteket, Lindesberg.

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Hans-Olof Hake. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.40. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Hans-Olof Hake. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.40. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.40 Beslutande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Malin Laurberg (c) Sven Zachrisson (fp) Hans-Olof Hake (s) Annika Andersson (s) Maj-Britt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Ett kulturlyft för Västerås En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Innehållsförteckning Inledning... 3 Våra förslag... 4 1. Västerås ska vara en bred kulturkommun...

Läs mer

Bidrag till kulturoch. fritidsföreningar i Ludvika kommun

Bidrag till kulturoch. fritidsföreningar i Ludvika kommun Bidrag till kulturoch fritidsföreningar i Ludvika kommun Gäller från 2016 1 Stöd till föreningar på kommunövergripande nivå Riktlinjer för föreningsbidrag Ludvika kommun har ett rikt föreningsliv som är

Läs mer

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 www.lindesberg.se/sommarlov Vad ska du göra på sommarlovet? Har du inga speciella planer häng med på någon av kommunens sommarlovsaktiviteter. Välkommen till

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kultur- och fritidsplan Politiska mål och ambitioner

Kultur- och fritidsplan Politiska mål och ambitioner FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 143/11 2011-12-01 Bfk 3 1 Kultur- och fritidsplan Politiska mål och ambitioner Kultuvre- jïh eejehtimmiesoejhkesje Politihken ulmieh jïh aamhtesh 2011 2014

Läs mer