Kultur och fritid blickar framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid blickar framåt"

Transkript

1 Kultur och fritid blickar framåt Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning

2 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...4 Förvaltningens uppdrag...6 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål och viljeinriktningar...6 Bibliotek...8 Museum och arkiv...9 Kulturverksamhet...10 Idrott och fritid...11 Kontaktuppgifter till förvaltningspersonal...12 Kontaktuppgifter till nämndledamöter...13 Inbjudan till samtal...14 Karta...15 Mötesplatser...16 Anläggningar...18 Omslag Utsnitt från Graffittiväggen vid Hill Street. Foto & Layout Daniel Heiniemi, KoF

3 Inte bara helgdag och inte bara vardag. Inte bara arbete och inte bara fritid. Inte bara sol och inte bara regn. Men lite av var. Lite nu och lite då. Lite lagom. Lite Lindesberg. Lite kärlek till livet. Dag för dag. Okänd.

4 Ordföranden har ordet Det är många områden som vi i kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Områden som, fast de ryms under samma rubrik, var för sig innehåller mycket och varierad verksamhet. Rubriker som, Bibliotek, Museum och Arkiv, Kulturverksamhet, Idrott och Fritid, ska vi fylla med ett utbud som motsvarar dina och övriga kommuninnevånares förväntningar. Ett utbud, som är ett naturligt inslag i vardagslivet och en självklar del i vår tillvaro. Innehållet i det utbudet är, endast till liten del styrt, av lagar och regler, Istället är det vi politiker i nämnden som ska komma fram till vad vi ska satsa på, vad vi ska bana väg för och även besluta om vad vi måste avstå ifrån. Det här gör vi utifrån, den kunskap vi har om vår kommun och vår politiska vilja. Kunskapen, den får vi genom medarbetarna på förvaltningen, kontakter och samtal med föreningar och enskilda, genom tankar och idéer som förs fram, genom att följa samhällsutvecklingen och vara öppen för nya trender. Den politiska viljan representeras av nämndledamöternas åsikter. Dessa åsikter ligger till grund för våra beslut som vi fattar i demokratisk ordning. Det är därefter förvaltningschefens ansvar att tillsammans med övriga medarbetare genomföra det vi beslutat. För att kunna tillgodose de behov som finns, ser vi i nämnden, som vår främsta uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommuninnevånarna att berika sin tillvaro. Vad har vi då idag? Jo, vi har flera bra bibliotek med modern teknik. Med bokbussen som komplement har de flesta i vår kommun både bra tillgång och tillgänglighet till litteratur och media. Vi har många ändamålsenliga lokaler för olika former av idrottsutövande. Vi har föreningar med både spets och bredd. Vi har återkommande aktiviteter inom kulturområdet. Vi har en, tekniskt sett, mycket modern biograf som ger oss möjlighet att se både film, opera och andra intressanta evenemang. Vi har ett varierat föreningsliv med engagerade och kunniga ledare. Vi har ett rikt musikliv. Och sist, men inte minst, många eldsjälar som ger oss upplevelser och förgyller våra dagar inom olika områden! Men som vi brukar säga mycket vill ha mer. Vad är det som behövs? Vår kommun är långsträckt och vi pratar ofta, av tradition och gammal vana, om den södra, mellersta och norra delen. Att kommunen har den formen gör att tillgängligheten till den aktivitet man vill delta i ibland kan upplevas som mindre god. Det är något som är svårt att undvika. För har vi en aktivitet i norr är det svårt att erbjuda detsamma i både södra och mellersta delen. Vi får vara beredda på att förflytta oss för att kunna delta i det vi vill. Det nämnden funderar på just nu är hur vi ska kunna förverkliga angelägna behov som finns. Vi 4 kultur & fritid blickar framåt

5 har, för att nämna några, behov av ett nytt ridhus, upprustning av anläggningar, ett stadsmuseum, större utbud av kulturaktiviteter, samlingsplatser för ungdomar och utveckling av våra spännande kulturmiljöer. Hur tänker vi och hur ska vi göra? Den verksamhet vi bedriver betalas med skattepengar. Oavsett hur mycket pengar som finns, är vårt ansvar att alltid använda dessa så att kommuninnevånarna får det mesta möjliga för pengarna. Det innebär att vi regelbundet följer upp och diskuterar bland annat kostnader i förhållande till nyttjandegraden av olika aktiviteter. Upptäcker vi då att tillgången är större än efterfrågan försöker vi anpassa den verksamhet och använda de pengar som blir över till annat. Och när vi beviljar ett bidrag vill vi också ha något tillbaka, en motprestation som oftast innebär tillgång till ytterligare en aktivitet för kommunens medborgare. Det här sättet att tänka och fatta beslut utifrån gör att pengarna används effektivt. Men vi har också behov av större satsningar. Vi behöver t.ex. investera i ett nytt ridhus. Även om vi gör stora prioriteringar inom vår verksamhet måste ytterligare pengar till för att klara detta. När vi har investeringsbehov i den storleken ansöker vi hos kommunfullmäktige om pengar. Vårt behov jämförs där med andra förvaltningars och det är kommunfullmäktige som gör den slutliga prioriteringen. Vårt land har en stark tradition av folkrörelsearbete. Ännu idag är det många som arbetar aktivt i olika föreningar. Ett arbete som utförs helt utan ersättning. Istället är det, engagemanget i föreningen där barnen är aktiva, stoltheten över orten man bor i eller ett brinnande intresse för något, som gör att man bidrar med sin arbetsinsats och sin tid. Vi i nämnden inser betydelsen av dessa ideella insatser. Vi vill därför ge det stöd och den uppmuntran vi kan för att föreningsmedlemmarna även i fortsättningen ska orka med detta. Lindesbergs kommun och dess medborgare kommer att bli en vinnare! För med kombinationen, en kultur- och fritidsnämnd som för en ansvarsfull, stödjande och framåtsyftande politik, en förvaltning som omsätter politisk vilja i praktisk handling och en kommun med många engagerade och kreativa innevånare, är vi attraktiva i omgivningens ögon. Hälsningar från Kultur- fritidsnämnden gm Carina Östrand (s) Ordförande kultur & fritid blickar framåt 5

6 Förvaltningens uppdrag Förvaltnings uppdrag är att sträva efter att förverkliga de politiska målen. Detta konkretiseras genom den årliga verksamhetsplanen och mäts genom förvaltningens verksamhetsspecifika indikatorer. Konkret innebär uppdraget att: Dagligen leda, planera, samordna och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten där medborgarna står i centrum Etablera och förstärka samarbetet med de lokala föreningarna, kulturutövare, kommunens förvaltningar och bolag samt med den regionala kultur- och fritidsverksamheten Tillsammans med förvaltningens medarbetare skapa struktur, sammanhang och tydliga framtidsvisioner inom verksamheten Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål och viljeinriktningar: Lindesbergs kommun har unika värden. Här finns stora skogar, öppna landskap, stad och landsbygd. Här finns många värdefulla kulturmiljöer och storslagen natur som lockar till friluftsupplevelser och avkoppling. De är viktiga värden som bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare. En kommuns attraktivitet som ort är avgörande för dess utveckling, det gäller såväl vid etablering av företag, som vid studier eller val av boende. Ett rikt och varierat fritidsutbud av hög kvalitet som också innehåller det smala och speciella gör att en ort eller kommun uppfattas som attraktiv. Kulturoch fritidsverksamhet är också en viktig del av ett långsiktigt hållbart samhälle på flera sätt. Tillgång till en rik fritid ger människor bättre hälsa, ökat välbefinnande och ett rikare liv. Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att verka för att mjuka värden uppmärksammas i samhällsplaneringen. Med mjuka värden menas bland annat tillgång till mötesplatser, kultur, idrott, friluftsliv och möjlighet till ett aktivt liv med bildning och eget skapande. Det är värden som bidrar till en god hälsa och ett gott liv. Vid all planering för framtiden ska kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas för boende. Miljöer som lockar fler att bosätta sig i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden vill aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar. Nämnden vill också tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. 6 kultur & fritid blickar framåt

7 Vi vill verka för att kulturens och fritidens värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen att alla barn och unga ska ges möjlighet till konstnärligt skapande genom att erbjuda en mångfald av öppna arenor och verkstäder för musik, dans, konst, teater och film öka utbudet av aktiviter för flickor Vi ska ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar, alltid vara rådgivande vid offentliga utsmyckningar minska skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor med 15 % till och med 2016 förbättra dialogen med barn och ungdomar uppmuntra till mångfald i alla våra verksamheter kultur & fritid blickar framåt 7

8 Bibliotek Lindesbergs kommuns bibliotek ska bidra till det livslånga lärandet och vara en naturlig mötesplats för kommuninnevånarna. Biblioteken ska erbjuda information, kunskaper och upplevelser. Biblioteken ska vara ett mångkulturellt centrum och särskilt uppmuntra och inspirera unga biblioteksbesökare. Bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet ska förbättras och anpassas med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Biblioteken ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning och vara ständigt aktuella, hålla hög kvalitet och arbeta aktivt för att få nya besökare att upptäcka bibliotekens möjligheter och tjänster. Biblioteken ska också skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur. Vi vill utveckla biblioteken till en mötesplats för alla bidra till det livslånga lärandet och stimulera till kritiskt tänkande att förvaltningens hela verksamhet ska vara närvarande på biblioteken upprätthålla god service till vuxen- och högskolestuderande, att nya sätt att läsa ska uppmuntras Vi ska förbättra bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet samverka med skolan och andra aktörer i syfte att nå nya användare öka antalet besökare med 15 % t.o.m prioritera barn och unga, prioritera personer ur språkliga och kulturella minoriteter utveckla biblioteken till ett mångkulturellt centrum möjliggöra så att alla bibliotek i kommunen har trådlösa internetanslutningar arbeta med läsfrämjande och lässtimulerande åtgärder 8 kultur & fritid blickar framåt

9 Museum och arkiv På kulturarvets område finner vi i kommunen flera museala verksamheter och drygt 20 hembygds- och bygdegårdsföreningar och ett kulturlandskap rikt på fornlämningar och kulturmiljöer. Kommunens museer och arkiv ska vara en bro mellan dåtid och nutid. De ska ge information och kunskaper om historiska miljöer, och ska på ett pedagogiskt sätt belysa närområdets utveckling och dess betydelse. Vi vill öka samarbetet med olika aktörer inom kulturarvets områden söka vägar att samordna museiverksamheterna i kommunen att museum och arkiv ska vara närvarande på biblioteken och på offentliga platser synliggöra museiföremålen på ett nytt och kreativt sätt Vi ska tillgängliggöra våra föremål och vårt bildarkiv på kommunens hemsida synliggöra vårt kulturhistoriska arv utveckla det pedagogiska arbetet och öka samarbetet med förskola och skola iordningställa ett kommunmuseum utveckla Stripa till ett kulturpedagogiskt centrum kultur & fritid blickar framåt 9

10 Kulturverksamhet Kultur är attraktivt för invånarnas livskvalitet och identitet, för besöksnäringen, för inflyttning och nya företagsetableringar. I Lindesberg kommun ska kulturen vara ett naturligt inslag i vardagslivet. Lindesbergs kommun ska erbjuda ett brett utbud av olika konstformer från bredd till spets. Kulturen ska präglas av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. Kommunen vill värna föreningars och enskildas möjligheter att påverka, utvecklas och skapa kultur. Tillgången till bildkonst i den offentliga miljön är idag begränsad och kan förbättras. Konst i offentlig miljön förhöjer det gemensamma livsrummet och skapar identitet och underlättar orientering. Bildkonsten har en egen drivkraft som består av kreativitet och utveckling, till gagn för samhällets uppbyggnad och tillväxt, samtidigt som den ger kommuninvånarna ett rikt liv och kommunen ett stort attraktionsvärde. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla och uppmuntra till kulturell mångfald erbjuda ett brett utbud av olika konstformer från bredd till spets verka för mer konst i offentliga miljöer ge högre prioritet åt den estetiska gestaltningen av parker och grönområden utveckla Lindesberg till en vinterstad öka satsningen på kulturturism Vi ska stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen stödja kulturföreningar genom olika former av föreningsbidrag initiera kulturarrangemang i egen regi eller i samverkan med annan part förbättra marknadsföringen av kulturutbudet synliggöra kulturutbudet och göra det mer tillgängligt samt stimulera till eget skapande skapa dialog och närmare samverkan med barn- och utbildningsnämnden om kultur av och för barn och unga i skola och förskola 10 kultur & fritid blickar framåt

11 Idrott och fritid Idrott- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun ska bidra till en hälsofrämjande livsstil. Kultur- och fritidsnämnden vill bidra till en aktiv fritid i samarbete med berörda organisationer. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott och kommunen vill värna om och utveckla barns och ungdomars kreativitet och skapande. Kommunen vill tillhandahålla väl fungerande och tillgängliga idrottsanläggningar, fritidsmiljöer och lekplatser för alla. Kommunen erbjuder subventionerade anläggningar för föreningsdriven idrott och föreningsstöd i olika former. Vid allt detaljplanearbete ska kommunen titta över möjligheten till spontanidrott eller lek. Miljöer som uppmuntrar till spontan fysisk aktivitet eller lek, t ex lekplatser och grönområden ska vara trygga, attraktiva och tillgängliga för alla. Vi vill stödja föreningslivet i sitt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten stödja föreningslivet genom att aktivt delta i projekt/verksamheter som syftar till att få fler att må bra genom idrott, motion och friluftsliv upprätthålla och iordningställa attraktiva bad i hela kommunen eftersträva en bra balans och ett blandat utbud av fritidsanläggningar i kommunen Vi ska ha fler föreningsdrivna anläggningar i kommunen tillgodose ridsportens behov av en bra anläggning för barn och ungdomsverksamhet tillhandahålla väl fungerande och tillgängliga anläggningar för fritid och rekreation ha ett ändamålsenligt och attraktivt bestånd av lekplatser bevaka de gröna värdena i samhällsplaneringen prioritera barn- och ungdomsverksamhet i stödet till föreningslivet kultur & fritid blickar framåt 11

12 Kontaktuppgifter till förvaltningspersonal Kultur- och fritidschef Henrik Arenvang Allmänkultur Gunilla Dovsten Kultursekreterare Biblioteksverksamhet Kristina Öster Bibliotekschef Fritid Jonas Andersson Fritidskonsulent Museiverksamhet Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen Museiintendent Lokalhistoria/Arkiv Magnus Jerlström Arkivarie Besöksadress Kultur- och fritidskontoret Smedjegatan Lindesberg 12 kultur & fritid blickar framåt

13 Kontaktuppgifter till nämndledamöter Ordinarie ledamöter Carina Östrand (S) Skidgränd Lindesberg Nafih Mawlod (S) Flädervägen Lindesberg Gunnar Lindström (S) Åviksvägen Fellingsbro Jonas Bernström (S) Hällabodavägen Storå Farhia Ahmed Shekh (S) Björkhyttevägen 81 A Lindesberg Inger Griberg (MP) Bergshyttan Norrgården Lindesberg Bertil Jansson (M) Åstigen Lindesberg Ulf Lager (C) Löa Kopparberg Per Carlström (FP) Klövervägen Storå Sven Öberg (KD) Ringvägen Stråssa Sven-Ove Karlsson (SD) Källvägen Frövi Ersättare Thomas Lundkvist (S) Spannarboda Östergården Lindesberg swipnet.se Carina Ekstrand (S) Floragatan Frövi Hans S Eriksson (S) Emanuels väg Vedevåg Torbjörn Luth (S) Bondskogsvägen 43 B Lindesberg Lena Kallionpää (S) Strömsvägen Fellingsbro Gunilla Remnert (V) Blixterboda Frövi Såma Arif (M) Kråkbärsvägen Lindesberg Anna Öfverström (M) Lindagatan Lindesberg Bo Jönsson (C) Nederhyttan Ramsberg Ingrid Åberg (KD) Lövstigen Lindesberg Tommy Söderqvist (SD) Prästtorpsvägen Lindesberg kultur & fritid blickar framåt 13

14 Inbjudan till samtal Framför gärna dina synpunkter och åsikter om kommunens kultur- och fritidsverksamhet till nämndens ledamöter. Kontakta personalen på förvaltningen om du har praktiska frågor som rör din förening eller din fritid. I övrigt finner du dagsaktuell information på kultur- och fritidsförvaltningens hemsida. 14 kultur & fritid blickar framåt

15 Karta över Lindesbergs kommun kultur & fritid blickar framåt 15

16 Mötesplatser Plats Namn Adress Typ av anläggning, användningsomr. Fellingsbro Bibliotek Torgvägen 3 Bibliotek Fellingsbro Ekbackens skola Samlingslokal med scen Fellingsbro Fellingsbro Södra Bygdegård Samlingslokal Fellingsbro Olofsborg Bygdegård Bergsvägen 45 Samlingslokal Fellingsbro Balsta Bygdegård Samlingslokal Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 Aula och samlingsloka Finnåker Finnåkers Bygdegård Samlingslokal Finnåker Finnåkers Kursgård Kurs- och konferensanläggning Frövi Frövifors Pappersbruk Frövifors Museum, arkiv, samlingslokal Frövi Musikhuset N:a Bangatan 38 Replokaler Frövi Bibliotek Järnvägsgatan 6 D Bibliotek Frövi Frövifors Pappersbruksmuseum Frövifors Utställningar, konserter Frövi Näsby hembygdsgård Boängstorp Samlingslokal Grönbo Grönbo Bygdegård Samlingslokal med scen Guldsmedshyttan IOGT-NTO Herrgårdsvägen 11 Drogfri verksamhet Guldsmedshyttan Stripa Gruvmiljö Gruvbacken 8 Museum, gruvmiljö, samlingslokal Kåfalla Kåfalla Herrgård Kåfalla Herrgård-konferens och kursgård, fester och logi Lindesberg Galleri Konstrummet Smedjegatan 1 Utställningslokal Lindesberg Bistro Bellman Kungsgatan 46 Restaurang, konserter, klubb Lindesberg Björkhagaskolan matsal Björkhyttev. 47 Skolans matsal, kvällsföreläsningar, mindre musikframträdanden Lindesberg Folkets Hus Bio Kristinavägen 13 Biograf, teater- och konsertlokal, föreläsningar etc Lindesberg Kristinakyrkan Kristinavägen 32 Konserter Lindesberg Kulturum Nyborgsgatan Skola, övrig tid kulturskola rep.lokal/teater/konsertscen Lindesberg Lindegårdens Värdshus Banvägen 18 Restaurang, konferens, event Lindesberg Lindesberg Arena Nyborgsgatan Idrott, matcher, mässor Lindesberg Lindesberg Arena Spegelsalen Nyborgsgatan Konferensrum, andra aktiviteter Lindesberg Lindesberg Arena Utsikten Nyborgsgatan Konferensrum Lindesberg Lindesberg Arena Åläget Nyborgsgatan Konferensrum Lindesberg Lindesbergs Arkiv Smedjegatan 1 Arkiv Lindesberg Lindesbergs Församlingshem Kungsgatan 17 Konserter, teater, konferens Fellingsbro bibliotek Lindesbergs arena Stripa Gusselby hembygdslokal Gamla gruvområdet, Stripa Masugnen 16 kultur & fritid blickar framåt

17 Mötesplatser Plats Namn Adress Typ av anläggning, användningsomr. Lindesberg Lindesbergs kyrka Kungsgatan 17 Konserter Lindesberg Lindeskolan Kulinaren Nyborgsgatan Restaurangprogram restaurang, kan abbonneras Lindesberg Lindeskolans Aula Nyborgsgatan Skola, övrig tid teater o konsertscen Lindesberg Masugnen Masugnspipan Sinderstalpsvägen Dalkarlshyttan Föreläsning Lindesberg Masugnen Smedjan Sinderstalpsvägen Dalkarlshyttan Föreläsning Lindesberg Munkhyttans gamla skola Munkhyttan Hembygdsgård/museum Lindesberg Musikhuset Hill Street Kullgatan Kulturhus,konserter, musikstudios Lindesberg Spruthuset Rådhustorget Otraditionell utställningslokal/scen. Lindesberg Stadsbiblioteket samlingssal Smedjegatan 1 Samlingssal Lindesberg Stadsbiblioteket Scenen Smedjegatan 1 Scen/bibliotek Lindesberg Stadshotellet Kungsgatan 24 Event, fester Löa Löa Bygdegård Samlingslokal med scen Löa Annas Café Löa Café, konferens Löa Löa hytta Hytta, hyttboa Näverkärret Näverkärret Bygdegård Näverkärret Samlingslokal med scen Ramsberg Bibliotek Ristanvägen 5 Bibliotek Ramsberg Ramsbergs hembygdsgård Hembygdsgård, församlingshem Ramsberg Ramsbergs kyrka Konserter Resta Resta Bygdegård Samlingslokal med scen Rockhammar Rockhammars sporthall Sportaktiviteter och sociala arrangemang Spannarboda Sveaborg Bygdegård Samlingslokal med scen Storå Bibliotek Solviksvägen 1 Bibliotek Storå Hammarbackens hembygdsgård Hammarbacken Samlingslokal med scen Vasselhyttan Vasselhyttans Bygdegård Samlingslokal med scen Vedevåg Teatern Vedevåg Samlingslokal med scen Öskevik Vretens kursgård Utställningar sommartid Öskevik Siggebohyttans Bergsmansgård Siggebohyttan Musem, café, danslokal Öskevik Uskavi Tre sjöars väg Lägerverksamhet, samlingslokal restaurang camping Lindesbergs Stadsbiblioteket, barnkultur Kyrkbryggan i vinterskrud Lindesbergs Stadsbiblioteket, bokcafé Bubblan Graffittivägg vid Hill Street. Classic Vinyl Evening, Lindesbergs Stadsb. kultur & fritid blickar framåt 17

18 Anläggningar PLATS Typ av anläggning Namn Detalj Fellingsbro Idrottsplats Idrottsparken Fellingsbro Bassängbad ute Fellingsbrobadet Fellingsbro Elljusspår Fellingsbro IP 2,2 km Fellingsbro Ishall Bernehov Fellingsbro Gymnastiksal Ekbackens Skola Fellingsbro Betongpark Ekbackens Skola Fellingsbro Motorsport Kägleborg Folkrace Fellingsbro Minigolfbana Fellingsbrobadet Fornaboda Hästsport Fornaboda Trav Frövi Badplats Prästryggen Väringen Frövi Campingplats Prästryggen Väringen Frövi Elljusspår Näsbyvallen 3,1 km Frövi Idrottsplats Fröjevi Frövi Fotbollsplan Näsby Frövi Idrottshall Fröviskolan Frövi Tennis Fröjevi Frövi Beachvolley Prästryggen Frövi Skidspår Näsbyvallen 3,1 km Gammelbo Badplats Gammelbo Glien Grönbo Badplats Grönbobadet Grönbosjön Grönbo Elljusspår GrönboIP Grönbo Fotbollsplan Grönbo IP Grönbo Tennis Grönbo IP Grönbo Skidspår Grönbo IP Guldsmedshyttan Badplats Sågviken Råssvalen Guldsmedshyttan Elljusspår Guldsmedshyttan 2,2 km Guldsmedshyttan Idrottsplats Råssvallen Guldsmedshyttan Ishall Råsshallen Guldsmedshyttan Gymnastiksal Hagabackens skola Guldsmedshyttan Skidspår Guldsmedshyttan 2,2 km Gusselhyttan Badplats Aspabadet St. Aspasjön Hidingen Motorsport Motorstadion Enduaro Kloten Badplats Klotenbadet Lilla Klotensjön Lindesberg Motorsport SHRA Dragracing Lindesberg Fotbollshall Fritidsbyn Lindesberg Elljusspår Fritidsbyn 2,5 km Lindesberg Simhall Energikällan Lindesberg Badplats Norsviken Bottenån Lindesberg Badplats Lingon och mjölk Lindesjön Lindesberg Badplats Pälsärmen Lindesjön Lindesberg Badplats Loppholmen Lindesjön Lindesberg Fotbollsplan Fritidsbyn Lindesberg Ishall Lindehov Lindesberg Idrottshall Stadsskogsskolan Lindesberg Idrottshall Lindesberg Arena Lindesberg Motionsanläggning Sandströms Lindesberg Gymnastiksal Björkhagaskolan Lindesberg Gymnastiksal Brotorpsskolan Lindesberg Gymnastiksal Kristinaskolan Betongpark i Fellingsbro Minigolf Fotbollshallen Lilla Kloten Elljusspår Arenan från Loppholmarna 18 kultur & fritid blickar framåt

19 Anläggningar PLATS Typ av anläggning Namn Detalj Lindesberg Skatehall Dalkarshyttan Lindesberg Tennis Lindesberg Inomhushall Lindesberg Beachvolley Lindeskolan Lindesberg Skridskobana naturis Lindesjön Lindesberg Skidspår Fritidsbyn 2,5 km belyst Lindesberg Skidspår Linde Golfklubb 9 km Lindesberg Skyttehall Sandströms Lindesberg Hästsport Norslund Ridning Lindesberg Curling Lindehov Lindesberg Spår och leder Lindesjön runt Lindesberg Spår och leder Mountainbike Fritidsbyn Lindesberg Boule Lindesberg Arena Lindesberg Motorsport Hagalunds Motorstadion Speedway Lindesbergs Spår och leder Bergslagsleden kommun Löa Idrottsplats Löa IP Löa Fotbollsplan Löa IP Löa Tennis Löa IP Löa Beachvolley Löa Löa Motorsport Löa Enduaro Munkhyttan Skytte Munkhyttan Nyckelby Fotbollsplan Sörbyvallen Ramsberg Badplats Ölsjöbadet Ölsjön Ramsberg Campingplats Ölsjön Ölsjön Ramsberg Gymnastiksal Ramshyttans skola Ramsberg Tennis Vargavallen Ramsberg Spår och leder Lassemajaleden Rockhammar Elljusspår Rockhammar Rockhammar Bassängbad ute Rockhammarsbatet Rockhammar Fotbollsplan Vargavallen Rockhammar Gymnastiksal Rockhammars skola Storå Gymnastiksal Storåskolan Stråssa Badplats Dammsjön Dammsjön Stråssa Fotbollsplan Stråssa Ståssa Beachvolley Stråssa IP Sörmogen Badplats Braxnäsbadet Sörmogen Vasselhyttan Badplats Mässingsviken Sörsjön Vedevåg Elljusspår Smedvallen 2,5 km Vedevåg Badplats Herrgårdsbadet Vedevågssjön Vedevåg Idrottsplats Smedvallen Vedevåg Gymnastiksal Vedevågs skola Vedevåg Skidspår Smedvallen 2,5 km belyst Västra Löa Badplats Löabadet Norrsjön Öskevi Badplats Öskevibadet Usken Folkets hus bio, interiör. Curling Lindehov. Norrsjön, Löa Poolområde Sörmogen Sörsjön kultur & fritid blickar framåt 19

20

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher deltar vid arbetsutskottet den 9 juni kl. 11.00 för genomgång/beslut 2011 om prioritering av lekplatser.

Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher deltar vid arbetsutskottet den 9 juni kl. 11.00 för genomgång/beslut 2011 om prioritering av lekplatser. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde torsdag den 9 juni 2011 kl. 11.00, Kulturoch fritidskontoret, Lindesberg. Kallelse ordinarie ledamöter i arbetsutskottet, ersättare för

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till fritidshemsverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för fritidshemsverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019 1 Arbetsmaterial 2014 Kulturpolitiskt handlingsprogram Hedemora Kommun 2014-2019 2 INNEHÅLL Sida Styrdokument 3 Vision för Hedemora kommun 3 Barnkonventionen 3 Jämställdhet 3 Integrationspolicy 3 Hållbar

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-24, 40 1 Kultur- och fritidspolitiskt program 2012 2014 norrtalje.se KULTUR-

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer