Föredragningslista - Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista - Miljönämnden"

Transkript

1 Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Bergåsen (rum 572), torsdagen den 25 augusti 2005, kl Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Kraftverk inom Ånge kommun inventering hösten Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift Norrskog Wood 4 Ansökan om dispens från stoftmätning Hussborgs Herrgård 5 Måluppfyllelse januari maj Ekonomisk redovisning 7 Delegeringsbeslut 8 Delgivningar 9 Övriga frågor Ulla Arvidson Ordförande Karin Wennberg Sekreterare

2 Miljönämnden (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, Bergåsen, torsdagen den 25 augusti 2005, Kl Beslutande Berit Levin Westin, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Karin Lundblad, (kd) Birgitta Bergström, (fp) Laila Sundin, (mp), tj ersättare Övriga deltagande Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör Lizette Karström, miljö- och hälsoskyddsinspektör Utses att justera Birgitta Bergström Justeringens plats och Ånge kommunkontor tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lena Selberg Ordförande Justerande Berit Levin Westin Birgitta Bergström ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 Kraftverk inom Ånge kommun inventering hösten 2004 Bygg- och miljökontoret urförde under hösten 2004 en inventering av kraftverk belägna inom kommunen Bygg- och miljökommun har avgivit yttrande: Kraftverk etc Miljönämnden beslutar tacka för lämnad information och lägga till handlingarna.

4 Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift Norrskog Wood Products AB, Östavallssågen har ansökt om nedsättning av fast tillsyndsavgift enligt miljöbalken. Bygg- och miljökontoret har avgivit yttrande: Ansökan.etc Miljönämnden beslutar Ansökan om nedsättning av tillsynsavgiften avslås Bygg- och miljökontoret har tidigare bedömt att nedsättning av tillsynsavgiften för, Norrskog Wood Products AB, till /år som rimlig, därför ska ingen ytterligare nedsättning göras

5 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Karin Wennberg Ansökan om nedsättning av tillsynsavgift BAKGRUND Norrskog Wood Products AB, Östavallssågen har ansökt om nedsättning av fast tillsynsavgift enligt miljöbalken. Skälet är att miljöavgiften anses som för hög och ett önskemål är att samarbeta med andra kommuner för att få ned dessa avgifter. ÖVERVÄGANDEN Östavallssågen, SNI-kod 20-1 med tillstånd till förbrukning (sågning) av mer än kubikmeter/år har enligt miljöbalkens taxa en tillsynsavgift på kr/år. Denna är i dagsläget nedsatt till kr/år Kontroll med närliggande kommuner visar följande: Sundsvall sågverk med SNI-kod 20-1, förbrukning av mer än men högst kubikmeter/år mer än kubikmeter/år kr kr Östersund mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr. Ragunda: Har ingen tillsyn över sågverk men i taxan finns = kr. Örnsköldsvik mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Timrå mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Bräcke kubikmeter/år kr Sollefteå mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr

6 Ånge mer än men högst kubikm/år kr mer än kubikmeter/år kr Variationerna i taxa beror till stor del på olika storlekar på timavgiften mellan kommunerna. Bygg- och miljökontoret anser att skillnaden ändå inte är stor mellan kommunerna. Eftersom bygg- och miljökontoret tidigare bedömt att en nedsättning av tillsynsavgiften för Östavallssågen till /år som rimlig bör ingen ytterligare nedsättning göras. Karin Wennberg Bygg- och miljöchef

7 Bygg- och miljökontoret YTTRANDE Dnr Lizette Karström BAKGRUND Ansökan om dispens för stoftmätning Hussborgs Herrgård och konferens Fastbränslepannan som finns på fastighet Västerhångsta 33:2 (Hussborgs området) togs över av Hussborgs herrgård och konferens den 21 februari Tidigare ägare var Graninge Värme. I ett beslut från Bygg- och miljökontoret år 2003 förelades Graninge Värme att redovisa resultat från stoftmätning (kontroll över utsläpp) under eldningssäsongen 2003/2004. I slutet av eldningssäsong våren 2004 ansökte Graninge Värme om dispens för stoftmätning eldningssäsong 2003/2004. Anledning till ej utförd stoftmätning var att man inte hade kunnat samordna ett flertal mätningar och en del andra orsaker. Bygg- och miljökontoret beviljade dispensen till eldningssäsong 2004/2005. Under eldningssäsong 2004/2005 inkom inget svar på stoftmätning från varken Graninge Värme eller Hussborg herrgård och konferens. Båda företagen har ägt denna anläggning varsin eldningssäsong och haft möjlighet att mäta. I maj i år inkom en ansökan om dispens för stoftmätning från Hussborgs herrgård och konferens. Argumenten är att företaget vill göra en grundlig och noggrann analys av hur deras värmesystem är, och hur det ska vara utformat för att möta framtiden, och om möjligt göra det mer kostnadseffektivt. Företaget vill använda eldningssäsong 2005/2006 till att göra en grundlig utredning av värmesystemet, energiförbrukningen, förhållandet mellan olika bränslen och energisystem. Innan de vet svaret på denna utredning anser Hussborg herrgård och konferens att stoftmätningen kan anstå tills vidare. Dispens söks till eldningssäsong 2006/2007.

8 ÖVERVÄGANDEN Fasta bränslen (i detta fall pellets) har i allmänhet högre askinnehåll vilket ger högre stoftutsläpp än andra bränslen. Stoftbildningen påverkas främst av bränslets askinnehåll och förbränningsteknik. Stoft är fasta partiklar som finns i rökgaserna. Dessa består dels av aska (oxider av exempelvis kisel, kadmium) och sot (ofullständigt förbrända artiklar). Ur hälsosynpunkt är de små partiklarna farligast, eftersom de har större benägenhet att tränga ner i luftvägarna, samt har en högre koncentration av giftiga ämnen. Stoftmätningar har genomförts på övriga fastbränslepannor i kommunen. Då Hussborg herrgård och konferens skriver att vill de göra en grundlig utredning av deras värmesystem, borde en stoftmätning göras under eldningssäsong 2005/2006. Stoftmätningen borde om något ge svar på hur de i framtiden skall utforma sitt värmesystem, om fastbränslepannan är värd att satsa på. Stoftmätning bör ingå i undersökningen. Både Naturvårdsverket och branschen för den här typen av anläggningar förespråkar stoftmätning. Lizette Karström Miljö- och hälsoskyddsinspektör

9 40 Måluppfyllelse januari maj 2005 Miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar om måluppfyllelse för januari maj Miljönämnden beslutar tacka för lämnad information.

10 41 Ekonomisk redovisning Bygg- och miljöchefen redogör för ekonomin t o m Miljönämnden beslutar lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

11 42 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna. Bygg- och miljökontoret anmäler att delegeringsbeslut enligt bilaga fattats.

12 Datum för anmälan Dnr Nämnd/styrelse Beslutsfattare Datum/ Miljönämnden K Wennberg/L Selberg/G Nilsson/J Zimmerman/L Karström/ J Rignell Ärende/beslut 54 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: Stål Per, Rönnvägen 47, Ånge 55 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 95: Sökande: Bergkvist Tore, Rosenv 8, Ånge 56 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Vissland 5: Sökande: Åström Benny, Emnäs 3308, Fränsta 57 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Vissland 5: Sökande: Åstöm Benny, Emnäs 3308, Fränsta 58 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Gullgård 5: Sökande: Amundsson Kjell, Gullgård 2102, Fränsta 59 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 35: Sökande: Gelin Karl Erik, Envägen 2, Ånge 60 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Hampsänke 1: Sökande: Beldt Bengt, Rombäck 2125, Torpshammar 61 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 47: Sökande: Olsson Kjell, Färjev 4, Ånge 62 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal

13 Fastighet: Ishallen och Tallbacken Ånge Sökande: M-Catering, Mikael Svedbäck Johansson, Sjöbacken 4, Ånge Ärende: Godkännande av livsmedelslokal Fastighet: Vissland 28: Sökande: Humanistiska nämnden, Ånge 64 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Parken i Ljungaverk Sökande: Nöjesverket, c/o Meiding Rolf, Hussborgsv 280, Ljungaverk 65 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Gullgård 6: Sökande: Andersson John, S Gullgård 2189, Fränsta 66 Ärende: Enskild avloppsanläggning med WC Fastighet: Östernäset 1: Sökande: Ljusberg Torsten, Näset 4249, Erikslund 67 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedelspå annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Cafe Corner med utomhusservering Sökande: Cafe Corner, Centraltorget 20, Ånge 68 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Fränsta 1: Sökande: Åström Benny, Emnäs 3308, Fränsta 69 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 99: Sökande: Larrsson Gustav, Lantmannag 10, Ånge 70 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Fränsta 2: Sökande: Lindholm Sixten, Kantorsg 4, Fränsta 71 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Ånge 31: Sökande: Hjalmar Urban, S Borgsjöv 15, Ånge 72 Ärende: Anmälan om ändring i tvättanläggning Fastighet: Ånge 30: Sökande: Midwaggon AB, Bultgatan 1, Ånge

14 73 Ärende: Föreläggande gällande filterbäddar i Viskan Fastighet: Gösunda 1: Sökande: MittSverige Vatten AB, Box 189, Sundsvall 74 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Viskans Folkets park Sökande: New Moon Events HB, Västerlo 181, Stöde 75 Ärende: Föreläggande om åtgärder i skolmiljö Fastighet: Vassnäs 11: Sökande: Rektor Östavalls skola, Östavall 76 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Fränsta centrum och Fränstaskolans område Sökande: Kraftsamling Fränsta ek förening, Box 40, Fränsta 77 Ärende: Tillstånd att hålla häst inom planlagt område Fastighet: Ånge 31: Sökande: Lundberg Elisabet o Johansson Åsa, Kyrkv 35, Ånge 78 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ovansjö 1: Sökande: Rektor vid Alby skola. 79 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Björkbackaskolan 80 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Gubbyn 6: Sökande: Rektor vid Erikslunds skola 81 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 74: Sökande: Rektor vid Ångströmsenheten 82 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Västerhångsta 2: Sökande: Rektor vid Ljungsverks skola 83 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö

15 Fastighet: Klöstre 2: Sökande: Rektor vid Torpshammars skola 84 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Klöstre 8: Sökande: Rektor vid gymnasieskolan AWPE 85 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Bobergsskolan 86 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Fränsta 13: Sökande: Rektor vid Fränstaskolan 87 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Minervaskolan 88 Ärende:Anmälan om miljöfarlig verksamhet - bergvärme Fastighet: Ånge 62: Sökande: Olander Hans, Barrtagsv 19, Ånge 89 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ångebyn 1: Sökande: Verksamhetansvarig för Utbildarna AB 90 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ålsta 5: Sökande: Rektor vid Ålsta Folkhögskola. 91 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Turingen 4: Sökande: Rektor vid Överturingens skola 92 Ärende: Föreläggande om åtgärder inom skolmiljö Fastighet: Ånge 70: Sökande: Rektor vid Fågelboskolan 93 Ärende: Hästhållning Fastighet: Finnsta 4: Sökande: Bergqvist Per, Finsta 2465, Torpshammar

16 94 Ärende: Befrielse från kommunal renhållning vid fastighet Fastighet: Kälen 1: Sökande: Nygren Mona, Kälen 2523, Torpshammar 95 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet ytjordvärme Fastighet: Hjältan 2:30, 2: Sökande: Jensstad Christel, Hjältan 4197, Torpshammar 96 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: Klaraborg 1: Sökande: Påhlsson Inger, Granv 2, Ånge 97 Ärende: Föreläggande gällande filterbäddar i Hjältan Fastighet: Gösunda 1: Sökande: ÅTF, Ånge kommun, Ånge 98 Ärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet bergvärme Fastighet: ÖSterhångsta 2: Sökande: Danielsson Sven, Sörhångsta 244, Ljungaverk 99 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Tallbacken Sökande: Knutstation 1880, Box 154, Ånge 100 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Uteservering utanför restaurangen Sökande: Knutstation 1880, Box 154, Ånge 101 Ärende: Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal Fastighet: Serveringstält Fränstaskolan Sökande: Hotell Mittlandia, Box 3, Ånge

17 43 Delgivningar Möte ang Ånge värmeverk Miljönämndens skrivelse anhåller om bidrag för effektprovtagning i samband med kalkning Bygg- och miljökontoret Minnesanteckningar från telefonmöte kräftgruppen , Beslut från Länsstyrelsen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt Naturvård, skog och trä i Ånge och Ekologiskt fiskevårdsområde Skrivelse från sök om reparerad slamavskiljare By 2: Tillståndsbevis från polisen ang marknad vid Ånge camping och Bystugan samt julmarknad Lions Club Ånge Erfarenheter från effektprovtagningen under 2005 Bygg- och miljökontoret Kommentar till miljörapport för år 2004 Sundfrakt AB Minnesanteckningar inspektion bassängbad Vårdcentralen Ånge Kompletteringar till inspektion utförd Fränsta badhus.

18 Beslut ang medgivande att överlåta undersökningstillstånd Bergstaten Beslut från Skogsvårdsstyrelsen angående biotopskyddsområde Nordanede 1: Skrivelse från Bygg- och miljökontoret anseende förorenad jord vid Kloratfabriken i Alby Remissvar till soc avseende restaurangtält med musikarrangemang i anslutning till restaurang Bykrogen i Fränsta Minnesanteckningar från Naturgrupp Remiss avseende tillfällig servering av alkohol i samband med Träslaget/Efterbränningen M-Catering Inspektionsrapport slutbesiktning av tillagningskök Vissland 28: Sammanfattning av inspektioner vid skolor i Ånge kommun 2005 Bygg- och miljökontoret Beslut från Länsstyrelsen avseende avslutning av täkt By 1: Beslut från Länsstyrelsen avseende svar på inlämnad miljörapport för 2004 Ö 1:24

19 Tillståndsbevis från polisen avseende marknad och musikfestival i Ljungaverksparken Nöjesverket Tillståndsbevis från polisen avseende danstillställning i anslutning till Efterbränningen på Tallbacken Swedbäck Johansson Mikael Intyg om cisternrengöring Åfa:s villatank, Stationsv Fränsta Intyg om cisternrengöring Åfa:s villatankar, Torpsro, Stationsv Skrivelse avseende återbetalning av miljöavgift - NWP Östavall Svar på miljörapport för år 2004 Ånge avloppsreningsverk Minnesanteckningar inspektion Danes Mekaniska Skrivelse från Sven Carlsson - Ånge 60: Beslut från Länsstyrelsen avseende ansökan om undantag från förbudet mot nedgrävning av animaliskt avfall Beställning av sjökalkning 2005 för Ånge kommun Begäran om komplettering till miljörapport för år 2004 Boda lantbruk.

20 Svar på årsrapport för 2004 Midwaggon AB Remissvar avseende tillfällig servering av alkohol i samband med midsommarfirande Viskans Folkets park New Moon Events Minnesanteckningar inspektion av tvätthall Budbilen i Ånge AB Minnesanteckningar inspektion på fordonstvätt AVIS Biluthyrning Intyg om cisternrengöring Klöstre 2: Beslut från Länsstyrelsen om avslutning för täkttillstånd Torps-Viken 3: Beslut från Länsstyrelsen avseende överklagat ärende renhållning på fastigheten Leringen 1: Bevarandeplaner för Natura 2000-områdena Juån, Maljan, Vattenån, Spångmyran. Röjtjärnsmyran Länsstyrelsen Skrivelse avseende hantering av avfall Borgsjö Kyrkogård Yttrande över ansökan om tillstånd till täktverksamhet Östernäset 1:34, 1: Anmälan om uppställning av kross på fastigheten Ånge 3:7, 1:27 och 1:28 Råsjö Kross AB.

21 Begäran om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende väg 531 delen Fränsta Byn, Rapport från tidigt samråd för beslut om miljöpåverkan för fortsatt täktverksamhet Ånge 3:7, 1:27. 1: Inspektionsrapport om fordonstvätthall Krim viskan Beslut från Länsstyrelsen om bedömning av miljöpåverkan Ånge 1:27, 1:28, 3: Anmälan o provtagningsprogram vid tvättanläggning för järnvägsvagnar Midwaggon Remiss avseende tillfällig servering av alkohol till allmänheten Restaurang Träporten Ljudnivåmätning Träningshuset Miljörapport för 2004 EKA Svar på miljörapport för år 2004 Torpshammars behandlingsanläggning Egenkontroll vid Fränsta Panncentral Vattenfall AB Värme Norden.

22 Beslut från Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan för väg 531, delen Fränsta Byn Vägverket Region Mitt Delrapport angående miljönämndens effektmål Miljöledningssystem för kommunala verksamheter Beslut från Länsstyrelsen om statsbidrag till vattenprovtagning i kalkade vatten Skrivelse avseende ljudnivån från musiken hos närboende Restaurang Bykrogen Ljudnivåmätning Hotell Mittlandia AB Beslut från Länsstyrelsen om överklagat beslut angående befrielse från kommunal renhållning Leringen 1: Information angående spridning av svampbekämpningsmedel Hussborgs Herrgård.

23

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A.

Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A. Förbundsdirektion 2015-02-25 Plats och tid kl. 14.00 16.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer