Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm 1. Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 3 1) 2. Utredning inför detaljplan för Floragatan 16-32, del av Oxelö 7:37 och Stora Hummelvik 1: Svar på motion om införande av avfallskvarn Svar på motion om minivindkraftverk i "blåsgången", Järntorget Svar på motion ang upprustning av dansbanan m.m. i Gamla Oxelösund Svar på motion ang offentliga toaletter i gästhamnen Svar på motion om lågenergihus på kommunal mark Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken Svar på motion om återbruk Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlingsverksamheten i Oxelösunds kommun 11. Förslag till taxor för upplåtelse av allmän platsmark, torghandel och långtidsparkering Konsekvensanalys ramförändringar Mål och budget nämndmål Information/rapporter Delgivningar 141 2) 16. Anmälan delegationsbeslut 143 3) 1) Separat bilaga 2) Se pärm Delgivningar 3) Se pärm Anmälan delegationsbeslut

2 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 1) Dnr PLAN Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Beslutsunderlag Utställningshandlingar. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret FÖRSLAG TILL BESLUT: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum MSN.2004:09 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Maela Jaanivald Beslut om utställning av detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 1 Miljö- och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. 2 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Tidigare beslut: Beslut om plansamråd Planuppdrag Beslut om samråd Ärendet Beslutsunderlag Utställningshandlingar Verksamhetschef Bo Peterson Handläggare Maela Jaanivald OXL101 v Beslut till: MSK (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Utställningshandling 1 (25) Datum Diarienummer Dnr C9/2004 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Maela Jaanivald Telefon Detaljplan för Lastudden, etapp 4 Omfattande del av fastigheten Stärnholm 5:1 i OXELÖSUNDS KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådets upplägg Detaljplanen har översänts för samråd enligt 5 kap 20 i Plan - och Bygglagen (PBL) Samrådstiden har pågått mellan 30 mars 2 maj. Handlingar har funnits uppsatta på biblioteket Koordinaten, i kommunhusets entré och att tillgå på kommunens hemsida. Särskilt samråd hölls med Fiskeriverket till och med 30 juni. Samrådsinstanser Planhandlingar har under samrådstiden sänts till: Länsstyrelsen Lantmäterimyndigheten Telia Sonera Skanova Access AB Posten Trafikverket Hembyggdsföreningen Lastuddens sommarstugeförening Fiskeriverket Nyköpings kommun Utbildningskontoret Handikappkommittén Kultur- och fritidskontoret Vård- och omsorgskontoret Sörmlands museum Stiftsgården Stjärnholm Tegelbruksvägens intresseförening Sakägare inom och utanför planområdet Planhandlingarna har även sänts för kännedom till Magnus Ledel, Nour Wehbe /Bygglov/Msk, Thèrése Hamilton, Peter Lantz, Magdalena Nilsson/ Miljö/ Msk, Anna Djärv /Trafik/Msk, Gunilla Marklund/ Mark och exploatering/ Ksk, Kurt Tengroth, Rune Jonsson, Boris Ljungdahl/ Kustbostäder, Ulf Karlsson/ Oxelö Energi VA, Nils Rönnqvist, Kjell-Åke Söderberg / Oxelö Energi El, Conny Andersson/ Oxelö Energi, fjärrvärme, Håkan Franzén/Oxelö Energi Stadsnät, Tomas Barret/ Sörmlandskustens Räddningstjänst, fastighetsägare i planområdets direkta närhet. OXL200 v

5 Utställningshandling 2 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Samrådsmöte Samrådsmöte hölls kl i Eventsalen, Koordinaten (biblioteket), Oxelösund. 23 personer antecknade sig som närvarande vid mötet. Planförslaget presenterades och efteråt hölls en frågestund. Ämnen som diskuterades var: Buller-, vibrations- och farligt gods utredningen. Innebörden i behålla områdets karraktär. Avsteg från planbestämmelserna i tidigare etapper Säkerheten på Baravägen och vid järnvägsövergången Samfälligheter Bryggor Tvåvåningshus på höjden. Samrådsyttranden Instanser som inte lämnat något yttrande Oxelö Energi, Kustbostäder, Sörmlandskustens Räddningstjänst, Posten, Hembyggdsföreningen, Stiftsgården Stjärnholm, Tegelbruksvägens Intresseförening samt Nyköpings kommun Samrådsyttranden utan erinran Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Sörmlands museum samt Sten Henry Karlsson Samrådsyttranden med synpunkter i sammandrag Myndigheter med flera Kultur- och fritidskontoret Deltar gärna i samråd om fornlämningar och hur dessa kan lyftas fram. Kommentar: Fornlämningarna har lyfts fram i detaljplanen. Ansvaret för fornlämningarnas framtida skötsel kommer i framtiden till största delen ligga på samfällighetsföreningen. Kommunen ser gärna att samfällighetsföreningen och Kultur- och fritidskontoret kan samarbeta kring skötseln av fornlämningarna. En mindre del av fornlämningsområdet kommer ligga på kommunal mark. Även här är kommunen positiv till Kultur- och fritidskontorets medverkan.

6 Utställningshandling 3 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Lantmäterimyndigheten Noterar att den föreslagna fastighetsindelningen i denna planhandling inte överensstämmer med inmätta hävdade områden kring varje arrendetomt. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Planen har en blandning av både enskilt och allmänt huvudmannaskap. Detta är inte möjligt i en detaljplan där planarbetet har startat före 2 maj 2011, då den nya plan- och bygglagen träder i kraft. Kommentar: Kommunen har till vissa delar följt de inmätta gränsmarkeringarna, eftersom dessa uppfattas som reella gränser av arrendatorerna. I flera fall har tomterna ritats större än vad de gamla gränsmarkeringarna visar. Detta har gjorts för att ge tomter och allmänningar bättre form och undvika små svårutnyttjade kilar och öar av gemensam mark. Någon utvidgning av tomterna mot strandzonen i norr har inte skett. Kommunen har korrigerat plankartan så att kommunen är huvudman för allmänna platser. De allmänna platser som ingår i gemensamhetsanläggningen är utlagda som bostadsmark. Den praktiska användningen av marken påverkas inte. Telia Sonera Skanova Access AB, Skanova Nätplanering Telia Sonera Skanova Access AB har luftledningar inom planområdet. I övrigt inget att erindra. Kommentar: Kommunen är medveten om Telia Sonera Skanova Access AB:s luftledning och har varit i kontakt med företaget under detaljplaneprocessen angående denna. Enligt genomförandebeskrivningen regleras ledningsrätter i samband med lantmäteriförrättningen. Länsstyrelsen Riksintressen Planområdet berör riksintresse för kust och skärgård 4:4 samt för yrkesfiske, vilket inte kommenterats i planhandlingarna. Möjligheterna att tillgodose riksintresset för yrkesfiske kan påverkas av ytterligare bryggor, utökat antal båtplatser och till detta anknuten vattenverksamhet. Strandskydd Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska väga tyngre än

7 Utställningshandling 4 (25) Datum Diarienummer C9/2004 strandskyddsintresset. Generellt bör i större grad tas hänsyn till de obebyggda strandområden som finns kvar för friluftslivet och inte minst naturmiljöerna med långsiktigt goda livsvillkor för djur- och växtliv. Bryggor tenderar att splittra upp strandlinjen. Kommunen bör se över möjligheterna för samlokalisering av båtplatser. Nya eller utökade bryggplatser ska företrädesvis anläggas där det redan idag är exploaterat. Endast undantagsvis kan ytterligare strandområden tas i anspråk. Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt att upphäva strandskyddet för de delar i detaljplanen som redan är ianspråktagna. Detta innebär att föreslaget upphävande för bryggområdena WB1 och WB3 samt strandområdet invid sommarhemmet bör nyanseras. Beträffande WB1 ser inte Länsstyrelsen att ett upphävande för hela strandlinjen är motiverat. Ett upphävande av strandskyddet för befintliga bryggområden torde fylla planens syfte. Upphävande av strandskydd för området vid sommarhemmet bör också begränsas till befintliga bryggor. Med bibehållet strandskydd för övriga delar är förutsättningarna bättre för att bevaka att strandskyddets syften med att bibehålla förutsättningarna för att allmänhetens tillgänglighet och fri passage inte motverkas. Framtida önskemål om dispens får prövas om sådana framförs. Hälsa och säkerhet Länsstyrelsen delar Swecos slutsatser i slutrapport Riskutredning - Lastudden etapp 4 och 5, att riskreducerande åtgärder bör vidtas i samband med om - och tillbyggnad av befintlig bebyggelse inom redovisat riskområde. Även vid en eventuell framtida nybyggnation inom riskområdet bör slutsatserna tillämpas. Kulturmiljö Planområdet rymmer två fasta fornlämningar, Oxelösund 65:1 och 66:1 samt två övriga kulturhistoriska lämningar, Oxelösund 49:1 och 113. Planbeskrivningens kapitel om fornlämningar bör kompletteras med information om bedömningen av fornlämningarnas status och vad som gäller enligt KML, t.ex. De båda kalkugnarna Oxelösund 65:1 och 66:1 är lagskyddade fornlämningar enligt Kulturminneslagen. Intill Oxelösund 65:1 finns spår efter kalkbrott mm, lämningar som även dessa skyddas som fast fornlämning. Syftet med lagen är att skydda fornlämningar från att skadas och att i första hand bevara dem som en allmän, för medborgarna tillgängliga lämningar. Till en fornlämning hör ett lagskyddat fornlämningsområde. Lämningarna Oxelösund 49:1 och 113 bedöms inte vara lagskyddade fornlämningar men även dessa bör bevaras pga. det kulturhistoriska värdet.

8 Utställningshandling 5 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ur kulturhistorisk synpunkt är det bra att kommunen väljer att benämna en av de nya vägarna Kalkugnsvägen eftersom det uppmärksammar såväl boende som besökare på områdets kulturhistoria! Redaktionella synpunkter / Administrativa bestämmelser I planen anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser märkta med a på plankartan och för allmänna platser märkta med g ska det vara enskilt huvudmannaskap. Då denna detaljplan har påbörjats under 2010 gäller PBL 1987:10 och då är det inte möjligt att ha delat huvudmannaskap för allmänna platser inom en och samma plan. Plankartan lämnar ett tillräckligt stort markområde kring fornlämningarna men det vore att föredra om texten forn på plankartan förtydligades. Beteckningen forn på torplämningen Oxelösund 49:1 är felaktig och bör tas bort då det är en kulturhistorisk lämning. Inom den naturmark som utgör fornlämningsområde krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen för samtliga såväl större som mindre markingrepp, något som bör framgå av planbestämmelserna, t.ex. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER För naturmark med fornlämning krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen i god tid innan markingrepp planeras. UPPLYSNINGAR Fornlämning Alla fornlämningar skyddas genom Kulturminneslagen. Till varje fornlämning hör ett markområde runt den som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Områdets storlek skiftar beroende på fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Enligt kultur minneslagen är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Kommentar: Riksintressen Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om riksintressen. Strandskydd Området där strandskyddet upphävs vid Sommarhemmet har begränsats till bryggorna. Zonen närmast stranden ändras till allmän platsmark natur. I viken vid sommarhemmet upphävs strandskyddet vid befintliga bryggor. Vid sommarstugeområdet har bryggområdet delats upp i tre längre vid de tre befintliga bryggorna.

9 Utställningshandling 6 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Hälsa och säkerhet Föreskrivna riskreducerande åtgärder även gäller vid nybyggnation. Kulturmiljö Planbeskrivningen har kompletterats. Redaktionella synpunkter/ Administrativa bestämmelser Se även kommentar till Lantmäteriets yttrande. Beteckningen forn har tagits bort från torplämningen Oxelösund 49:1. Texten forn skrivs större i plankartan. Plankartan har kompletterats med föreslagna Administrativa bestämmelser och Upplysningar. Handikappkommittén Järnvägsövergången bör handikappanpassas. Idag är avståndet till bussen betydligt längre för handikappade än för gående. Kommentar: Enligt Trafikverkets föreskrift, BVS 1573, ska gångfållor handikappanpassas i samband med nybyggnation och i samband med större ombyggnader. För dem som inte kan utnyttja gångfållan är avståndet till närmsta busshållplats 1,4-1,5 km. Trafikverket Planområdet angränsar till både väg och järnväg och utsätts för trafikbuller och det är viktigt att riktvärdena för trafikbuller klaras för människors välbefinnande. I regeringens proposition 1996/97:53 anges att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Dessa riktvärden är vägledande för Trafikverkets arbete med bulleråtgärder. Detta innebär att kommunen i förutsättningarna för bygglov måste ställa krav på att exploatören bekostar de fysiska åtgärder som behövs för att dessa riktvärden klaras. I planens sydöstra del planeras en samlings- och konferensanläggning. Det är viktigt att de skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De

10 Utställningshandling 7 (25) Datum Diarienummer C9/2004 skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De skyddsåtgärder som föreslås måste vara tekniskt möjliga att genomföra samt att det måste säkerställas att åtgärderna ger avsedd bullerreducerande eller vibrationsreducerande effekt. Det samma gäller för skyddsåtgärder för farligt gods. Samtliga kostnader för åtgärderna ska bekostas av exploateringen. Som information kan nämnas att den befintliga plankorsningen mellan järnvägen/väg 510 idag håller god standard och att det i dagsläget inte finns planer på ombyggnad av den. Kommentar: Samtliga bostäder, och Sommarhemmet klarar kraven för både ekvivalent värden och maximalvärden för buller vid uteplats utan bullerreducerande åtgärder enligt den utredning som SWECO gjort ( ). I ett antal fall skapar själva byggnaden en ljudskugga som gör att en uteplats med godtagbar miljö kan skapas. Någon exploatering som kan bära kostnaderna för skyddsvallen finns inte och kommunen har inga möjligheter att ta kostnaderna för uppförandet av skyddsvallen. Efter samtal med räddningstjänsten och Hjortensbergskyrkan har skyddsvallen tagits bort, samtidigt som områdets användning snävats in och byggrätten minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Lastuddens Sommarstugeförening genom Urban Sjödahl, sekreterare: Tvåvåningshus inom etapp 4. Tvåvåningshus passar inte in i miljön, vare sig på de nyskapade fyra tomterna eller på de gamla. Övrig bebyggelse inom etappen/området är enplanshus. Kommunen säger sig försöka bevara den befintliga miljön och då är det olämpligt med tvåvåningshus. Skötseln och underhållet av Lastuddsbryggan, den som i kommunens skrivning kallas Ångbåtsbryggan, ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. De kommer oftast med bil eller moped. Inte sällan förekommer omfattande nerskräpning i området vid bryggan. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Skall en återvinningscentral placeras vid Stjärnholm bör den ligga så att den även lätt nås av personer som inte bor på Lastudden. Ett förslag kan vara att placera återvinningscentralen vid tegelladan.

11 Utställningshandling 8 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Säkerheten vid järnvägsövergången behöver förbättras. Detta har tidigare diskuterats och de synpunkter som föreningen då lämnat gäller fortfarande. Tvåvåningshus: De högsta partiet (13 meter och högre, enligt kommunens höjdsystem RH 00) har plus-prickats, vilket medför att de endast kan bebyggas med uthus/komplementbyggnad. Plankartan kommer att ändras så att kommunen även i fortsättningen är ansvarig för skötsel och underhåll av Ångbåtsbryggan. Återvinningscentralen utgår. En mindre yta för brännbart och kompost anläggs på andra sidan Lastuddsvägen. Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket angående järnvägsöverfarten. Trafikverket anser järnvägsöverfarten idag håller god standard. Därför finns det i dagsläget inga planer på att bygga om den. Sakägare inom planområdet Birgitta Dunkholz, Lastudden 19 Kan inte se tomtgränsen. Kommentar: Arrendatorn har kontaktats för klargörande om vilken tomtgräns som avses i yttrandet. Tomtgränserna på plankartan är illustrationer, och följer inte alltid tidigare utsatta tomtmarkeringar. De slutliga tomtgränserna fastställs vid lantmäteriförrättningen som görs när detaljplanen vunnit laga kraft. I flera fall har de föreslagna tomterna ritats större än de tidigare utsatta gränsmarkeringarna visar. Det gäller även för Lastudden 19. Tomten Lastudden 19 är tänkt att gå ända ut till vägskälet Tegelstensvägen - Lerstigen. Kristina och Urban Sjödahl, Lastudden 22 Önskar lämna följande synpunkter: Tvåvåninghus inom etapp 4 passar inte in i miljön, varken på nyskapade tomter eller på gamla. Övrig bebyggelse inom området/etappen är enplanshus. Detaljplanen bör endast tillåta enplanshus, där det är möjligt med suterrängvåning.

12 Utställningshandling 9 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Befintliga träd och befintlig marknivå på de nyskapade tomterna bör bevaras i mycket högre grad än vad som gjorts på de nya tomterna i etapp 3. Lastuddsbyggan ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Se även kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening Kommunen har med planbestämmelserna för mark och vegetation försökt ge förutsättningar för en varsam hantering av marknivåer och träd. Att tillåta suterränghus är ytterligare ett sätt att möjliggöra en mer anpassad placering av bebyggelsen. Runo och Barbro Wiklund, Lastudden 24 Undrar om det eventuellt är möjligt att få hjälp med flytt av friggebod (Sorselestuga) från blivande u-mark. Kommentar: Kommunen kommer inte bistå med hjälp för att flytta uthus från u- område. Percy Fred, Lastudden 26 Önskar utökad tomt då det finns en byggnad som tillhör tomten Lastudden ett 26 som ligger utanför den i planen angivna tomtgränsen. (Karta bifogad) Kommentar: Eftersom torplämningen Oxelösund 49:1 inte är ett fornminne med lagstadgat skydd enligt fornminneslagen kan tomten utvidgas. Både kommunen och Länsstyrelsen anser att lämningen bör bevaras. Torplämningen och skjutvallen kommer fortfarande vara belägna i naturmark. Utifrån detta är det även rimligt att tillföra tomten den tillfart som idag används. Kjell och Majvor Lundberg, Lastudden 31 Inga tvåplans hus Tomten nedanför våran, vid gårngstigen ska bort, där växer fyra stora ekar.

13 Utställningshandling 10 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Vägen ut till Lastuddsbryggan bör vara 5 meter bred. Lastuddsbryggan kommunens, ej gemensam Ingen återvinningsstation, sopkärlen kvar i gemensamhetsanläggning. Järnvägsöverfarten måste säkras. Kommentar: Se även kommentar på yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening På den nya tomten växer fyra ekar, en av dessa kommer sannolikt att avverkas eller skadas i samband med vägbygget. Två andra står i kanten av tomten och någon av dessa eller kanske båda kan med en medveten projektering sparas när tomten bebyggs. Den fjärde eken är något mer centralt placerad på tomten och antagligen kommer att trädet att behöva fällas för att bostadshuset får plats. Det kan nämnas att denna fjärde ek har två större läkta stamskador, som eventuellt kan påverka dess livskraft och säkerhet på sikt. Ekarna är relativt unga och det kommer att ta många år innan något av dem skulle kunna bli en grov, kraftig gammelek. Sådana riktigt gamla ekar finns på andra platser inom planområdet. Även på de andra nya tomterna finns ekar av samma storlek, dessutom några med bättre förutsättningar och någon som är grövre än på den aktuella tomten. Dessa naturvärden anses inte vara så stora att någon av tomterna behöver utgå. Synpunkter har inkommit på bildandet av några av dessa andra nya tomter. Kommunen kan inte se att det finns en så stor skillnad, i naturvärden eller annat, mellan de nya tomterna att någon tomt ska kunna behandlas annorlunda än de andra. Kommunen är medveten om att ny- och tillbyggnader inom planområdet kommer att påverka växt- och djurlivet på platsen, detta är oundvikligt. Planen och planbestämmelserna är utformade med intentionen att så långt möjligt skydda växt- och djurliv samtidigt som planens huvudsyfte är att planlägga området och skapa nya fastigheter i naturskönt läge. Kommunen kommer därför inte ta bort några nya tomter. Samtliga vägområden ritas så breda att 5 meters vägar samt diken får plats.

14 Utställningshandling 11 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Arif Kurkut, Lastudden 38 Kommentar: Tycker att priset på hans stuga kommer påverkas negativt i pris om tomten får grannar. Vill att så mycket skog och natur som möjligt behålls. Blev inte upplyst när han köpte stugan, fast han ringde till kommunen. Kommunen har skrivit planbestämmelserna så att ett terräng anpassat byggande är möjligt och med avsikten att så mycket skog och natur som möjligt ska behållas Kommunen informerade om att detaljplaneläggning pågick, dock inte om detaljerna i arbetsmaterialet. Lars Ahlgren, Lastudden 39 Enligt förslaget får på fastigheten mellan Lastuddsvägen och järnvägen inte byggas närmare järnvägen än 70 m och samtliga fasader vara utförda i icke brännbart material. Det är rimligt att anta att detta beror på eventuella risker förknippade med transporter på järnvägen eller möjligtvis väg 53. Hur riskbedömningen inför detta förslag gjorts vet jag inte men utifrån den ringa mängd farligt gods som transporteras (ca i vagnslast gasol i veckan) och de rekommendationer om nybyggnad intill transportleder (Rapport 2000:01) som tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län så bedömer jag att dessa krav saknar rimlighet. Ur rekommendationerna kan läsas: 7.2 Rekommendationer för ny bebyggelse intill järnväg Rekommenderade skyddsavstånd Länsstyrelsens rekommendationer för den fysiska utformningen kring järnvägar: - Inom 100 meter från järnväg ska risksituationen bedömas vid exploatering meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Detta för att klara risker förknippade med urspårning av ett tåg och olyckor med petroleumprodukter, vilket är det dominerande transportslaget av farligt gods. - Längs järnvägar tillåts tät och stabil kontorsbebyggelse ända fram till 25 meter från järnvägen och sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 50 meter från den. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. - Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från järnvägen om de kommer att inrymma människor som

15 Utställningshandling 12 (25) Datum Diarienummer C9/2004 kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning eller sätta sig i säkerhet. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. Övriga förutsättningar Topografin är gynnsam på det sättet att en eventuell plats för bostadsbyggande är högre belägen än järnvägen. Viss vegetation avgränsar mot järnvägen och väg 53, sommarhalvåret är vegetationen mycket tät. Då sammanhållen bostadsbebyggelse i rekommendationerna (Rapport 2000:01) medges intill 50 m från järnvägar med intensiv trafik med farligt gods borde det vara rimligt att få bygga enstaka bostadshus åtminstone 60 m ifrån TGOJ-banan med sin mycket lågintensiva trafik. Tomtens topografi är sådan att tio meter närmare järnvägen skulle innebära väsentligt förbättrade möjligheter till byggnation då man i så fall kan utnyttja en förhållandevis plan yta direkt på berggrunden. Istället för att kräva att samtliga fasader ska utföras i icke brännbart material så anser jag att en fördjupad riskanalys kan visa på mer rimliga åtgärder, exempelvis brandklass E30-E60 och begränsning av fönsterytor i fasader som vetter direkt mot järnvägen. Åtgärderna bör i så fall sättas i relation till risken för en olycka och dess konsekvenser och redovisas i bygglovshandlingarna. Kommentar: Kommunen har efter att ha samrått med räddningstjänsten kommit fram till att tillåta bebyggelse fram till 60m från järnvägen. Planbestämmelsen preciseras så att särskilda krav ställs på fasad och tak som vetter mot järnvägen. Motstånd mot brand preciseras i planbestämmelsen. Hjortensbergskyrkan, Lastudden 40, Sommarhemmet Mellan den fastighet som disponeras och den planerade skyddsvallen finns en kil som, med fördel, borde kunna tillföras fastigheten. Ifrågasätter om vägen fram till Sommarhemmet ska ingå i en gemensam vägsamfällighet eftersom den endast används sommartid och därför t ex inte kräver vinterunderhåll. Kommentar: Skyddsvallen utgår, se kommentar till Trafikverkets yttrande. När andelstalen i samfälligheten bestäms tas hänsyn till de ingående fastigheternas nytta av gemensamhetsanläggningen. Om ingen plogning av Fiskarbergsstigen krävs bör det medföra lägre andelstal för Sommarhemmet än om plogning hade krävts.

16 Utställningshandling 13 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Sakägare utanför planområdet: Övriga yttranden: Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Har inte blivit kallade på informationsmöte 7 april. Information har fåtts via grannar. Anser inte att kommunen lyckats med att lyfta fram natur- och kulturvärdena, samt ta tillvara det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att tillskapa nya fastigheter i naturskönt läge. Flyttade till Fiskarstugevägen 1976, då var Lastudden en enda stor idyll. Där fanns Ångbåtsbryggan, sommargästernas badplatser, natursköna slingor i skogen och inte minst Hjortensbergskyrkans alla aktiviteter och fri tillgång till till deras område och badbryggor. Alla de nu föreslagna åtgärdena från kommunens sida gör att våra drömmar om den tidigare så idylliska tiden har gått i kras. Vi har nyligen besökt området och kan inte finna att detaljplanens syfte kan komma att infrias på någon av punkterna. Enligt planerna ska tydligen smala grusvägar vara det allenarådande sättet att ta sig in och ut från området samt transportera sig inom det samma. Utökad bebyggelse medför ökade transporter, speciellt om det ska byggas en konferensanläggning på den plats, där Hjortensbergs kyrkan bedriver sin verksamhet idag. Infarten till hela Lastudden sker från ett håll det vill säga över den med bommar försedda järnvägsövergången. Där är det ofta långa köer när bommarna är nerfällda och eftersom tung trafik i form av bussar, renhållningsfordon med mera trafikerar vägen, så lär det inte bli bättre med ökad in- och utfart från Lastuddsområdet. Vad gäller byggande av en konferensanläggning på det område, där Hjortensbergskyrkan idag arrenderar mark finns mycket att yttra sig över. Hur kan man komma fram till att det behövs en konferensanläggning till i Oxelösund? Det finns redan så det räcker och blir över här finns bland annat Stjärnholm, Marsviken, Vivesta, hotell Ankaret och Jogersö. Det vore intressant att höra vem på kommunen som gjort marknadsundersökningen att ytterligare en konferensanläggning behövs. De planerade uthyrningsstugorna kan dra till sig små barn som ska vistas i strandkanten och nära järnvägen. Skyddsvallen för farligt gods kommer att påverka intilliggande fastigheter negativt, dels genom minskad havsutsikt och dels återstudsande ljud från vallen. Om det fraktas så mycket farligt gods på hela järnvägen genom Södermanland och uppåt landet, så behöver vallar byggas där det ligger bebyggelse i närheten av

17 Utställningshandling 14 (25) Datum Diarienummer C9/2004 järnvägsspåret. Alla människoliv är väll lika mycket värda? Eller hur? Låt Hjortensbergskyrkan få ett gynnsamt arrendeavtal över en längre tid. De kommer att vårda anläggningen lika ömsint som hittills. Samtidigt får de närboende en tillflyktsplats för rekreation genom att vi med deras tillåtelse får tillträde till deras område samt utnyttja den allmänning som går runt udden. Isället för att lägga krut på att bygga en konferensanläggning finns det viktigare saker attägna sig åt. Vid SSABs bolagsstämma nyligen, så framkom att man nu tittar över verksamheten, för att se om den ska centraliseras till Luleå eller utlokaliseras till Kina eller USA. Bättre att förebygga och locka hit miljövänliga industrier och utnyttja vår eminenta oftast isfria hamn för ökad godshantering. Klarar inte kommunen detta finns inget behov av nya konferensanläggningar eller havsnära bebyggelse. Vi kanske får återgå till att vara en fiskeby, vilket också blir svårt, eftersom fisktillgången är begränsad. En ökad tillströmning av konferensgäster och stuguthyrning kan också leda till ökad brottslighet. Vi har själva varit med om att jaga vandaler med polis och polishund. Sammanfattningsvis vill vi i förstahand att planerna på en konferensanläggning stoppas. Kommentar: Kommunen skickade ut information för kännedom till dem i Kvarteret Fiskarstugan som bor allra närmast planområdet. Övriga kommuninnevånare och intressenter har informerats om samråd och samrådsmöte genom en annons i Sörmlands Nyheter den 31 mars samt genom kommunens webbplats. Kommunen har ingen avsikt att försämra förutsättningarna för industrin, hamnen, närboende, lokalt näringsliv eller Hjortensbergskyrkans Sommarhem. Vid planering av användning av mark och vatten måste kommunen förhålla sig till de befintliga förhållandena på platsen. I fallet Lastudden innebär det att delar av bebyggelsen ligger inom områden som, på grund av buller och transporter av farligt gods, skulle vara tveksamma för nyexploatering idag och att kommunen har att förhålla sig till detta. Detta innebär att åtgärder måste föreskrivas för att klara säkerhetskraven för de människor som vistas i området. Betydelsen av beteckningen C 1 snävats in till föreningslokal med övernattning. Skyddsvallen har utgått och byggrätten har minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Kommunen har varit i kontakt med polisen och polisen har sedan 2006 bara fått in en anmälan om brott på Hjortensbergskyrkans Sommarhem. (Hjortensbergskyrkan har bekräftat detta.) Polisen är

18 Utställningshandling 15 (25) Datum Diarienummer C9/2004 intresserad av att brott anmäls för att kunna rikta sina resurser rätt. Polisen deltar gärna i gransamverkan mot brott. Angående järnvägsöverfarten se kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening. Allmänt Säkerhet: Kunskapen om olika risker har utvecklats över tid och därmed har riskera bedömts olika i planering och bygglovgivning över tiden. Frågan behandlas på ett kommunövergripandeplan i översiktsplanen (både den gällande, antagen av kommunfullmäktige , och den nya antagen av kommunfullmäktige , men överklagad i andra delar). Översiktsplanen visar att kommunen har tagit frågan i beaktande och visar var det är givet att fördjupa sig i frågan vid detaljplanering och bygglovgivning. Korrigeringen av det som byggts tidigare i enlighet med då gällande regler och bedömning sker först när frågan aktualiseras genom önskan om väsentlig ombyggnad, nybyggnation eller väsentlig förändring av risken. SSAB och företagande: Detaljplanen påverkar inte SSABs framtid. Sårbarheten, som beroendet av en stor arbetsgivare ger, påverkar inte bara kommunen utan hela arbetsmarknadsregionen. För att motverka detta driver kommunen tillsammans med Nyköpings kommun bolaget Onyx näringslivsutveckling, med syfte att stärka näringslivet i regionen. Kommunerna anordnar även årligen en företagsmässa där små och medelstora företag kan mötas. Kommunen medverkar till och lämnar bidrag till olika organisationer som stödjer nyföretagande och utvecklingen av befintliga företag, till exempel Nora (kvinnligt företagande), Nyföretagarcentrum och Ung företagsamhet. Ulf Eriksson, Fiskarstugevägen 6 Anser att området ska bevaras som sommarstugeområde och inte användas för vinterboende, med hänsyn till kulturintressena i området. Har tidigare framfört samma synpunkter. Kommentar: Kommunen kan inte bestämma om bostadsbebyggelse ska används som sommarstugor eller för åretruntboende. En ökning av åretruntboende i området är oundviklig. Genom planläggning kan utvecklingen ske på ett mer kontrollerat sätt. Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 1 Anser att Sommarhemmet ska bevaras som det är. Inga övernattningsstugor ska byggas, på grund av vandalisering och stölder. Kommentar: Se kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3

19 Utställningshandling 16 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 2 Miljökonsekvens: Att stänga ute fyra hundra medlemmar som idag arrenderar Sommarhemstomten samt oss som bor runt denna vik, tycker vi är skamligt, och istället föreslå planer på att anlägga en konferensanläggning på 200 kvadratmeter med 10 stycken övernattningsstugor om 50 kvadratmeter, när området redan är överetablerat och när det bara är 1300m från den planerade konferensanläggningen, som den vackra Stiftsgården Stjärnholm ligger, som redan har svårt att få full beläggning, är mer än OFATTBART. Det verkar som ni inte känner till Stiftsgården, så därför rekommenderar vi att Ni går in på När järnvägen ökade vikten på transporterna, förstärktes rälsen utanför vår fastighet och då i samband med detta gjordes bullermätningar samt byttes fönster på fastigheterna. Vi fick ett nytt fönster, och undrade varför inte alla fastighetsägare behandlades lika. Fick svar: Vet ej, beställningen är gjord, går inte att ändra, så vi blev mycket kränkta. Vi har fortfarande inte fått de, mer ljudisolerade fönstren, till sovrummet som det angavs att vi hade rätt till och nu när Ni föreslår ytterligare åtgärder som en SKYDDSVALL så kommer vi att få extra buller på grund av inga ljudisolerade fönster och studseffekten som vetenskapligt ger högre bullernivå, därför motsätter vi oss å det bestämdaste denna plan på konferensanläggning. Så kvarstår markförhållandena i området, och när skall Ni börja utredningen om vart kvicksikver och andra föroreningar samt kemikalier tagit vägen vid förnicklingsfabriken som har legat här? Det är ju inte, helt otänkbart att föroreningarna spritt sig till denna tomt, som Ni planerar att anlägga konferensanläggning på, så för att spara både tid och pengar föreslår vi att Ni börjar med den grävundersökning, som vi förstår, redan har avsatts pengar för. Konsekvenserna för oss som närmaste grannar till den blivande konferensanläggningen Vi kan inte se vart allmänningen kring udden tagit vägen på planritningen. Vi i området kan då inte använda denna underbara plats att mötas på och uppskatta alla arrangemang och varsamt njuta av verksamheten som idag finns. Så låt det vara som det är, så alla runt viken kan komma till denna gröna lunga, slarva inte bort detta område så det blir ett tillhåll för allehanda individer. Tänkte på en del parkområden i Oxelösund/Nyköping. Kommentar: Se även kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Järnvägen ägs av Trafikverket, dåvarande Banverket, som är ansvarig för de åtgärder som görs på och längst banan. Trafikverket

20 Utställningshandling 17 (25) Datum Diarienummer C9/2004 är därmed ansvarig myndighet för ovan nämnda fönsterbyte och synpunkter ska framföras till dem inte till kommunen. Stjärnholms metallförädling på Fiskarstugan 1: Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen med att ta fram en offertförfrågan för provtagning av området. Resultatet av provtagningen visar om fastigheten Stjärnholm 5:1 är påverkad av föroreningarna och utifrån detta kan beslut om åtgärder tas. Kicki och Anders Högberg, Fiskarstugevägen 12 Allmänt Helhetsintrycket är tämligen väl balanserat mellan behov av utveckling och hänsynstagande till befintlig bebyggelse. Dock med undantag för exploateringen av Sommarhemmet som på inga villkor kan accepteras. Miljökonsekvens/ analys Oacceptabelt att planera för ett rekreationsområde med uthyrningsstugor på en plats som kräver skyddsvall mot farligt godsolyckor. Dessutom bedöms risken för olyckor så uppenbar att fastighetens fasader ska utgöras av icke brännbart material och ingångarna ska vara vända från järnvägen. Oxelösunds kommun borde, som en av de allra största miljöbovarna i regionen kopplat till utsläpp inta en helt annan ståndpunkt i sina exploateringsplaner. SWECOs bedömning om uppenbar risk är med mycket stor sannolikhet relevant. Genomförs projektet bör därför tillståndet för transport av farligt gods på järnväg utmanas och utredas, vad ett sådant stopp skulle få för konsekvenser för näringslivet bör för de flesta vara uppenbart. Den alltmer varierande faunan uppskattas, främst fågellivet (rördrom, häger etc). Uppförandet av skyddsvall och 10 stycken uthyrningsstugor innebär en förändring av biotopen och skulle innebära ett hot mot denna fauna och dess arter. Den föreslagna skyddsvallen skulle dessutom med stor sannolikhet öka bullerstörningarna på våra fastigheter på grund av att bullret studsar mot vallen och sedan träffar till exempel vår fastighet (Fiskarstugan 10) på andra sidan spåret. Bullret från järnvägen har på senare tid ökat, bland annat beroende på att man tidvis använder diesellok och är redan en olägenhet som borde utredas ytterligare, att sedan förstärka denna olägenhet för fastboende kommuninnevånare till förmån för stuguthyrning är för en relativt nyinflyttad kommuninnevånare ofattbart.

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-11-16 kl. 13.15 i kommunhuset,

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING 1 (7) Datum 2013-12-17 Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid 0155 38344 samy.abueid@oxelosund.se Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.55 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Krister Johansson (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län 1 (6) Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglag -

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer