Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm 1. Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 3 1) 2. Utredning inför detaljplan för Floragatan 16-32, del av Oxelö 7:37 och Stora Hummelvik 1: Svar på motion om införande av avfallskvarn Svar på motion om minivindkraftverk i "blåsgången", Järntorget Svar på motion ang upprustning av dansbanan m.m. i Gamla Oxelösund Svar på motion ang offentliga toaletter i gästhamnen Svar på motion om lågenergihus på kommunal mark Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken Svar på motion om återbruk Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlingsverksamheten i Oxelösunds kommun 11. Förslag till taxor för upplåtelse av allmän platsmark, torghandel och långtidsparkering Konsekvensanalys ramförändringar Mål och budget nämndmål Information/rapporter Delgivningar 141 2) 16. Anmälan delegationsbeslut 143 3) 1) Separat bilaga 2) Se pärm Delgivningar 3) Se pärm Anmälan delegationsbeslut

2 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 1) Dnr PLAN Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Beslutsunderlag Utställningshandlingar. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret FÖRSLAG TILL BESLUT: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum MSN.2004:09 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Maela Jaanivald Beslut om utställning av detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 1 Miljö- och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. 2 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Tidigare beslut: Beslut om plansamråd Planuppdrag Beslut om samråd Ärendet Beslutsunderlag Utställningshandlingar Verksamhetschef Bo Peterson Handläggare Maela Jaanivald OXL101 v Beslut till: MSK (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Utställningshandling 1 (25) Datum Diarienummer Dnr C9/2004 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Maela Jaanivald Telefon Detaljplan för Lastudden, etapp 4 Omfattande del av fastigheten Stärnholm 5:1 i OXELÖSUNDS KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådets upplägg Detaljplanen har översänts för samråd enligt 5 kap 20 i Plan - och Bygglagen (PBL) Samrådstiden har pågått mellan 30 mars 2 maj. Handlingar har funnits uppsatta på biblioteket Koordinaten, i kommunhusets entré och att tillgå på kommunens hemsida. Särskilt samråd hölls med Fiskeriverket till och med 30 juni. Samrådsinstanser Planhandlingar har under samrådstiden sänts till: Länsstyrelsen Lantmäterimyndigheten Telia Sonera Skanova Access AB Posten Trafikverket Hembyggdsföreningen Lastuddens sommarstugeförening Fiskeriverket Nyköpings kommun Utbildningskontoret Handikappkommittén Kultur- och fritidskontoret Vård- och omsorgskontoret Sörmlands museum Stiftsgården Stjärnholm Tegelbruksvägens intresseförening Sakägare inom och utanför planområdet Planhandlingarna har även sänts för kännedom till Magnus Ledel, Nour Wehbe /Bygglov/Msk, Thèrése Hamilton, Peter Lantz, Magdalena Nilsson/ Miljö/ Msk, Anna Djärv /Trafik/Msk, Gunilla Marklund/ Mark och exploatering/ Ksk, Kurt Tengroth, Rune Jonsson, Boris Ljungdahl/ Kustbostäder, Ulf Karlsson/ Oxelö Energi VA, Nils Rönnqvist, Kjell-Åke Söderberg / Oxelö Energi El, Conny Andersson/ Oxelö Energi, fjärrvärme, Håkan Franzén/Oxelö Energi Stadsnät, Tomas Barret/ Sörmlandskustens Räddningstjänst, fastighetsägare i planområdets direkta närhet. OXL200 v

5 Utställningshandling 2 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Samrådsmöte Samrådsmöte hölls kl i Eventsalen, Koordinaten (biblioteket), Oxelösund. 23 personer antecknade sig som närvarande vid mötet. Planförslaget presenterades och efteråt hölls en frågestund. Ämnen som diskuterades var: Buller-, vibrations- och farligt gods utredningen. Innebörden i behålla områdets karraktär. Avsteg från planbestämmelserna i tidigare etapper Säkerheten på Baravägen och vid järnvägsövergången Samfälligheter Bryggor Tvåvåningshus på höjden. Samrådsyttranden Instanser som inte lämnat något yttrande Oxelö Energi, Kustbostäder, Sörmlandskustens Räddningstjänst, Posten, Hembyggdsföreningen, Stiftsgården Stjärnholm, Tegelbruksvägens Intresseförening samt Nyköpings kommun Samrådsyttranden utan erinran Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Sörmlands museum samt Sten Henry Karlsson Samrådsyttranden med synpunkter i sammandrag Myndigheter med flera Kultur- och fritidskontoret Deltar gärna i samråd om fornlämningar och hur dessa kan lyftas fram. Kommentar: Fornlämningarna har lyfts fram i detaljplanen. Ansvaret för fornlämningarnas framtida skötsel kommer i framtiden till största delen ligga på samfällighetsföreningen. Kommunen ser gärna att samfällighetsföreningen och Kultur- och fritidskontoret kan samarbeta kring skötseln av fornlämningarna. En mindre del av fornlämningsområdet kommer ligga på kommunal mark. Även här är kommunen positiv till Kultur- och fritidskontorets medverkan.

6 Utställningshandling 3 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Lantmäterimyndigheten Noterar att den föreslagna fastighetsindelningen i denna planhandling inte överensstämmer med inmätta hävdade områden kring varje arrendetomt. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Planen har en blandning av både enskilt och allmänt huvudmannaskap. Detta är inte möjligt i en detaljplan där planarbetet har startat före 2 maj 2011, då den nya plan- och bygglagen träder i kraft. Kommentar: Kommunen har till vissa delar följt de inmätta gränsmarkeringarna, eftersom dessa uppfattas som reella gränser av arrendatorerna. I flera fall har tomterna ritats större än vad de gamla gränsmarkeringarna visar. Detta har gjorts för att ge tomter och allmänningar bättre form och undvika små svårutnyttjade kilar och öar av gemensam mark. Någon utvidgning av tomterna mot strandzonen i norr har inte skett. Kommunen har korrigerat plankartan så att kommunen är huvudman för allmänna platser. De allmänna platser som ingår i gemensamhetsanläggningen är utlagda som bostadsmark. Den praktiska användningen av marken påverkas inte. Telia Sonera Skanova Access AB, Skanova Nätplanering Telia Sonera Skanova Access AB har luftledningar inom planområdet. I övrigt inget att erindra. Kommentar: Kommunen är medveten om Telia Sonera Skanova Access AB:s luftledning och har varit i kontakt med företaget under detaljplaneprocessen angående denna. Enligt genomförandebeskrivningen regleras ledningsrätter i samband med lantmäteriförrättningen. Länsstyrelsen Riksintressen Planområdet berör riksintresse för kust och skärgård 4:4 samt för yrkesfiske, vilket inte kommenterats i planhandlingarna. Möjligheterna att tillgodose riksintresset för yrkesfiske kan påverkas av ytterligare bryggor, utökat antal båtplatser och till detta anknuten vattenverksamhet. Strandskydd Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska väga tyngre än

7 Utställningshandling 4 (25) Datum Diarienummer C9/2004 strandskyddsintresset. Generellt bör i större grad tas hänsyn till de obebyggda strandområden som finns kvar för friluftslivet och inte minst naturmiljöerna med långsiktigt goda livsvillkor för djur- och växtliv. Bryggor tenderar att splittra upp strandlinjen. Kommunen bör se över möjligheterna för samlokalisering av båtplatser. Nya eller utökade bryggplatser ska företrädesvis anläggas där det redan idag är exploaterat. Endast undantagsvis kan ytterligare strandområden tas i anspråk. Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt att upphäva strandskyddet för de delar i detaljplanen som redan är ianspråktagna. Detta innebär att föreslaget upphävande för bryggområdena WB1 och WB3 samt strandområdet invid sommarhemmet bör nyanseras. Beträffande WB1 ser inte Länsstyrelsen att ett upphävande för hela strandlinjen är motiverat. Ett upphävande av strandskyddet för befintliga bryggområden torde fylla planens syfte. Upphävande av strandskydd för området vid sommarhemmet bör också begränsas till befintliga bryggor. Med bibehållet strandskydd för övriga delar är förutsättningarna bättre för att bevaka att strandskyddets syften med att bibehålla förutsättningarna för att allmänhetens tillgänglighet och fri passage inte motverkas. Framtida önskemål om dispens får prövas om sådana framförs. Hälsa och säkerhet Länsstyrelsen delar Swecos slutsatser i slutrapport Riskutredning - Lastudden etapp 4 och 5, att riskreducerande åtgärder bör vidtas i samband med om - och tillbyggnad av befintlig bebyggelse inom redovisat riskområde. Även vid en eventuell framtida nybyggnation inom riskområdet bör slutsatserna tillämpas. Kulturmiljö Planområdet rymmer två fasta fornlämningar, Oxelösund 65:1 och 66:1 samt två övriga kulturhistoriska lämningar, Oxelösund 49:1 och 113. Planbeskrivningens kapitel om fornlämningar bör kompletteras med information om bedömningen av fornlämningarnas status och vad som gäller enligt KML, t.ex. De båda kalkugnarna Oxelösund 65:1 och 66:1 är lagskyddade fornlämningar enligt Kulturminneslagen. Intill Oxelösund 65:1 finns spår efter kalkbrott mm, lämningar som även dessa skyddas som fast fornlämning. Syftet med lagen är att skydda fornlämningar från att skadas och att i första hand bevara dem som en allmän, för medborgarna tillgängliga lämningar. Till en fornlämning hör ett lagskyddat fornlämningsområde. Lämningarna Oxelösund 49:1 och 113 bedöms inte vara lagskyddade fornlämningar men även dessa bör bevaras pga. det kulturhistoriska värdet.

8 Utställningshandling 5 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ur kulturhistorisk synpunkt är det bra att kommunen väljer att benämna en av de nya vägarna Kalkugnsvägen eftersom det uppmärksammar såväl boende som besökare på områdets kulturhistoria! Redaktionella synpunkter / Administrativa bestämmelser I planen anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser märkta med a på plankartan och för allmänna platser märkta med g ska det vara enskilt huvudmannaskap. Då denna detaljplan har påbörjats under 2010 gäller PBL 1987:10 och då är det inte möjligt att ha delat huvudmannaskap för allmänna platser inom en och samma plan. Plankartan lämnar ett tillräckligt stort markområde kring fornlämningarna men det vore att föredra om texten forn på plankartan förtydligades. Beteckningen forn på torplämningen Oxelösund 49:1 är felaktig och bör tas bort då det är en kulturhistorisk lämning. Inom den naturmark som utgör fornlämningsområde krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen för samtliga såväl större som mindre markingrepp, något som bör framgå av planbestämmelserna, t.ex. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER För naturmark med fornlämning krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen i god tid innan markingrepp planeras. UPPLYSNINGAR Fornlämning Alla fornlämningar skyddas genom Kulturminneslagen. Till varje fornlämning hör ett markområde runt den som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Områdets storlek skiftar beroende på fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Enligt kultur minneslagen är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Kommentar: Riksintressen Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om riksintressen. Strandskydd Området där strandskyddet upphävs vid Sommarhemmet har begränsats till bryggorna. Zonen närmast stranden ändras till allmän platsmark natur. I viken vid sommarhemmet upphävs strandskyddet vid befintliga bryggor. Vid sommarstugeområdet har bryggområdet delats upp i tre längre vid de tre befintliga bryggorna.

9 Utställningshandling 6 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Hälsa och säkerhet Föreskrivna riskreducerande åtgärder även gäller vid nybyggnation. Kulturmiljö Planbeskrivningen har kompletterats. Redaktionella synpunkter/ Administrativa bestämmelser Se även kommentar till Lantmäteriets yttrande. Beteckningen forn har tagits bort från torplämningen Oxelösund 49:1. Texten forn skrivs större i plankartan. Plankartan har kompletterats med föreslagna Administrativa bestämmelser och Upplysningar. Handikappkommittén Järnvägsövergången bör handikappanpassas. Idag är avståndet till bussen betydligt längre för handikappade än för gående. Kommentar: Enligt Trafikverkets föreskrift, BVS 1573, ska gångfållor handikappanpassas i samband med nybyggnation och i samband med större ombyggnader. För dem som inte kan utnyttja gångfållan är avståndet till närmsta busshållplats 1,4-1,5 km. Trafikverket Planområdet angränsar till både väg och järnväg och utsätts för trafikbuller och det är viktigt att riktvärdena för trafikbuller klaras för människors välbefinnande. I regeringens proposition 1996/97:53 anges att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Dessa riktvärden är vägledande för Trafikverkets arbete med bulleråtgärder. Detta innebär att kommunen i förutsättningarna för bygglov måste ställa krav på att exploatören bekostar de fysiska åtgärder som behövs för att dessa riktvärden klaras. I planens sydöstra del planeras en samlings- och konferensanläggning. Det är viktigt att de skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De

10 Utställningshandling 7 (25) Datum Diarienummer C9/2004 skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De skyddsåtgärder som föreslås måste vara tekniskt möjliga att genomföra samt att det måste säkerställas att åtgärderna ger avsedd bullerreducerande eller vibrationsreducerande effekt. Det samma gäller för skyddsåtgärder för farligt gods. Samtliga kostnader för åtgärderna ska bekostas av exploateringen. Som information kan nämnas att den befintliga plankorsningen mellan järnvägen/väg 510 idag håller god standard och att det i dagsläget inte finns planer på ombyggnad av den. Kommentar: Samtliga bostäder, och Sommarhemmet klarar kraven för både ekvivalent värden och maximalvärden för buller vid uteplats utan bullerreducerande åtgärder enligt den utredning som SWECO gjort ( ). I ett antal fall skapar själva byggnaden en ljudskugga som gör att en uteplats med godtagbar miljö kan skapas. Någon exploatering som kan bära kostnaderna för skyddsvallen finns inte och kommunen har inga möjligheter att ta kostnaderna för uppförandet av skyddsvallen. Efter samtal med räddningstjänsten och Hjortensbergskyrkan har skyddsvallen tagits bort, samtidigt som områdets användning snävats in och byggrätten minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Lastuddens Sommarstugeförening genom Urban Sjödahl, sekreterare: Tvåvåningshus inom etapp 4. Tvåvåningshus passar inte in i miljön, vare sig på de nyskapade fyra tomterna eller på de gamla. Övrig bebyggelse inom etappen/området är enplanshus. Kommunen säger sig försöka bevara den befintliga miljön och då är det olämpligt med tvåvåningshus. Skötseln och underhållet av Lastuddsbryggan, den som i kommunens skrivning kallas Ångbåtsbryggan, ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. De kommer oftast med bil eller moped. Inte sällan förekommer omfattande nerskräpning i området vid bryggan. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Skall en återvinningscentral placeras vid Stjärnholm bör den ligga så att den även lätt nås av personer som inte bor på Lastudden. Ett förslag kan vara att placera återvinningscentralen vid tegelladan.

11 Utställningshandling 8 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Säkerheten vid järnvägsövergången behöver förbättras. Detta har tidigare diskuterats och de synpunkter som föreningen då lämnat gäller fortfarande. Tvåvåningshus: De högsta partiet (13 meter och högre, enligt kommunens höjdsystem RH 00) har plus-prickats, vilket medför att de endast kan bebyggas med uthus/komplementbyggnad. Plankartan kommer att ändras så att kommunen även i fortsättningen är ansvarig för skötsel och underhåll av Ångbåtsbryggan. Återvinningscentralen utgår. En mindre yta för brännbart och kompost anläggs på andra sidan Lastuddsvägen. Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket angående järnvägsöverfarten. Trafikverket anser järnvägsöverfarten idag håller god standard. Därför finns det i dagsläget inga planer på att bygga om den. Sakägare inom planområdet Birgitta Dunkholz, Lastudden 19 Kan inte se tomtgränsen. Kommentar: Arrendatorn har kontaktats för klargörande om vilken tomtgräns som avses i yttrandet. Tomtgränserna på plankartan är illustrationer, och följer inte alltid tidigare utsatta tomtmarkeringar. De slutliga tomtgränserna fastställs vid lantmäteriförrättningen som görs när detaljplanen vunnit laga kraft. I flera fall har de föreslagna tomterna ritats större än de tidigare utsatta gränsmarkeringarna visar. Det gäller även för Lastudden 19. Tomten Lastudden 19 är tänkt att gå ända ut till vägskälet Tegelstensvägen - Lerstigen. Kristina och Urban Sjödahl, Lastudden 22 Önskar lämna följande synpunkter: Tvåvåninghus inom etapp 4 passar inte in i miljön, varken på nyskapade tomter eller på gamla. Övrig bebyggelse inom området/etappen är enplanshus. Detaljplanen bör endast tillåta enplanshus, där det är möjligt med suterrängvåning.

12 Utställningshandling 9 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Befintliga träd och befintlig marknivå på de nyskapade tomterna bör bevaras i mycket högre grad än vad som gjorts på de nya tomterna i etapp 3. Lastuddsbyggan ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Se även kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening Kommunen har med planbestämmelserna för mark och vegetation försökt ge förutsättningar för en varsam hantering av marknivåer och träd. Att tillåta suterränghus är ytterligare ett sätt att möjliggöra en mer anpassad placering av bebyggelsen. Runo och Barbro Wiklund, Lastudden 24 Undrar om det eventuellt är möjligt att få hjälp med flytt av friggebod (Sorselestuga) från blivande u-mark. Kommentar: Kommunen kommer inte bistå med hjälp för att flytta uthus från u- område. Percy Fred, Lastudden 26 Önskar utökad tomt då det finns en byggnad som tillhör tomten Lastudden ett 26 som ligger utanför den i planen angivna tomtgränsen. (Karta bifogad) Kommentar: Eftersom torplämningen Oxelösund 49:1 inte är ett fornminne med lagstadgat skydd enligt fornminneslagen kan tomten utvidgas. Både kommunen och Länsstyrelsen anser att lämningen bör bevaras. Torplämningen och skjutvallen kommer fortfarande vara belägna i naturmark. Utifrån detta är det även rimligt att tillföra tomten den tillfart som idag används. Kjell och Majvor Lundberg, Lastudden 31 Inga tvåplans hus Tomten nedanför våran, vid gårngstigen ska bort, där växer fyra stora ekar.

13 Utställningshandling 10 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Vägen ut till Lastuddsbryggan bör vara 5 meter bred. Lastuddsbryggan kommunens, ej gemensam Ingen återvinningsstation, sopkärlen kvar i gemensamhetsanläggning. Järnvägsöverfarten måste säkras. Kommentar: Se även kommentar på yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening På den nya tomten växer fyra ekar, en av dessa kommer sannolikt att avverkas eller skadas i samband med vägbygget. Två andra står i kanten av tomten och någon av dessa eller kanske båda kan med en medveten projektering sparas när tomten bebyggs. Den fjärde eken är något mer centralt placerad på tomten och antagligen kommer att trädet att behöva fällas för att bostadshuset får plats. Det kan nämnas att denna fjärde ek har två större läkta stamskador, som eventuellt kan påverka dess livskraft och säkerhet på sikt. Ekarna är relativt unga och det kommer att ta många år innan något av dem skulle kunna bli en grov, kraftig gammelek. Sådana riktigt gamla ekar finns på andra platser inom planområdet. Även på de andra nya tomterna finns ekar av samma storlek, dessutom några med bättre förutsättningar och någon som är grövre än på den aktuella tomten. Dessa naturvärden anses inte vara så stora att någon av tomterna behöver utgå. Synpunkter har inkommit på bildandet av några av dessa andra nya tomter. Kommunen kan inte se att det finns en så stor skillnad, i naturvärden eller annat, mellan de nya tomterna att någon tomt ska kunna behandlas annorlunda än de andra. Kommunen är medveten om att ny- och tillbyggnader inom planområdet kommer att påverka växt- och djurlivet på platsen, detta är oundvikligt. Planen och planbestämmelserna är utformade med intentionen att så långt möjligt skydda växt- och djurliv samtidigt som planens huvudsyfte är att planlägga området och skapa nya fastigheter i naturskönt läge. Kommunen kommer därför inte ta bort några nya tomter. Samtliga vägområden ritas så breda att 5 meters vägar samt diken får plats.

14 Utställningshandling 11 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Arif Kurkut, Lastudden 38 Kommentar: Tycker att priset på hans stuga kommer påverkas negativt i pris om tomten får grannar. Vill att så mycket skog och natur som möjligt behålls. Blev inte upplyst när han köpte stugan, fast han ringde till kommunen. Kommunen har skrivit planbestämmelserna så att ett terräng anpassat byggande är möjligt och med avsikten att så mycket skog och natur som möjligt ska behållas Kommunen informerade om att detaljplaneläggning pågick, dock inte om detaljerna i arbetsmaterialet. Lars Ahlgren, Lastudden 39 Enligt förslaget får på fastigheten mellan Lastuddsvägen och järnvägen inte byggas närmare järnvägen än 70 m och samtliga fasader vara utförda i icke brännbart material. Det är rimligt att anta att detta beror på eventuella risker förknippade med transporter på järnvägen eller möjligtvis väg 53. Hur riskbedömningen inför detta förslag gjorts vet jag inte men utifrån den ringa mängd farligt gods som transporteras (ca i vagnslast gasol i veckan) och de rekommendationer om nybyggnad intill transportleder (Rapport 2000:01) som tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län så bedömer jag att dessa krav saknar rimlighet. Ur rekommendationerna kan läsas: 7.2 Rekommendationer för ny bebyggelse intill järnväg Rekommenderade skyddsavstånd Länsstyrelsens rekommendationer för den fysiska utformningen kring järnvägar: - Inom 100 meter från järnväg ska risksituationen bedömas vid exploatering meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Detta för att klara risker förknippade med urspårning av ett tåg och olyckor med petroleumprodukter, vilket är det dominerande transportslaget av farligt gods. - Längs järnvägar tillåts tät och stabil kontorsbebyggelse ända fram till 25 meter från järnvägen och sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 50 meter från den. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. - Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från järnvägen om de kommer att inrymma människor som

15 Utställningshandling 12 (25) Datum Diarienummer C9/2004 kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning eller sätta sig i säkerhet. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. Övriga förutsättningar Topografin är gynnsam på det sättet att en eventuell plats för bostadsbyggande är högre belägen än järnvägen. Viss vegetation avgränsar mot järnvägen och väg 53, sommarhalvåret är vegetationen mycket tät. Då sammanhållen bostadsbebyggelse i rekommendationerna (Rapport 2000:01) medges intill 50 m från järnvägar med intensiv trafik med farligt gods borde det vara rimligt att få bygga enstaka bostadshus åtminstone 60 m ifrån TGOJ-banan med sin mycket lågintensiva trafik. Tomtens topografi är sådan att tio meter närmare järnvägen skulle innebära väsentligt förbättrade möjligheter till byggnation då man i så fall kan utnyttja en förhållandevis plan yta direkt på berggrunden. Istället för att kräva att samtliga fasader ska utföras i icke brännbart material så anser jag att en fördjupad riskanalys kan visa på mer rimliga åtgärder, exempelvis brandklass E30-E60 och begränsning av fönsterytor i fasader som vetter direkt mot järnvägen. Åtgärderna bör i så fall sättas i relation till risken för en olycka och dess konsekvenser och redovisas i bygglovshandlingarna. Kommentar: Kommunen har efter att ha samrått med räddningstjänsten kommit fram till att tillåta bebyggelse fram till 60m från järnvägen. Planbestämmelsen preciseras så att särskilda krav ställs på fasad och tak som vetter mot järnvägen. Motstånd mot brand preciseras i planbestämmelsen. Hjortensbergskyrkan, Lastudden 40, Sommarhemmet Mellan den fastighet som disponeras och den planerade skyddsvallen finns en kil som, med fördel, borde kunna tillföras fastigheten. Ifrågasätter om vägen fram till Sommarhemmet ska ingå i en gemensam vägsamfällighet eftersom den endast används sommartid och därför t ex inte kräver vinterunderhåll. Kommentar: Skyddsvallen utgår, se kommentar till Trafikverkets yttrande. När andelstalen i samfälligheten bestäms tas hänsyn till de ingående fastigheternas nytta av gemensamhetsanläggningen. Om ingen plogning av Fiskarbergsstigen krävs bör det medföra lägre andelstal för Sommarhemmet än om plogning hade krävts.

16 Utställningshandling 13 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Sakägare utanför planområdet: Övriga yttranden: Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Har inte blivit kallade på informationsmöte 7 april. Information har fåtts via grannar. Anser inte att kommunen lyckats med att lyfta fram natur- och kulturvärdena, samt ta tillvara det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att tillskapa nya fastigheter i naturskönt läge. Flyttade till Fiskarstugevägen 1976, då var Lastudden en enda stor idyll. Där fanns Ångbåtsbryggan, sommargästernas badplatser, natursköna slingor i skogen och inte minst Hjortensbergskyrkans alla aktiviteter och fri tillgång till till deras område och badbryggor. Alla de nu föreslagna åtgärdena från kommunens sida gör att våra drömmar om den tidigare så idylliska tiden har gått i kras. Vi har nyligen besökt området och kan inte finna att detaljplanens syfte kan komma att infrias på någon av punkterna. Enligt planerna ska tydligen smala grusvägar vara det allenarådande sättet att ta sig in och ut från området samt transportera sig inom det samma. Utökad bebyggelse medför ökade transporter, speciellt om det ska byggas en konferensanläggning på den plats, där Hjortensbergs kyrkan bedriver sin verksamhet idag. Infarten till hela Lastudden sker från ett håll det vill säga över den med bommar försedda järnvägsövergången. Där är det ofta långa köer när bommarna är nerfällda och eftersom tung trafik i form av bussar, renhållningsfordon med mera trafikerar vägen, så lär det inte bli bättre med ökad in- och utfart från Lastuddsområdet. Vad gäller byggande av en konferensanläggning på det område, där Hjortensbergskyrkan idag arrenderar mark finns mycket att yttra sig över. Hur kan man komma fram till att det behövs en konferensanläggning till i Oxelösund? Det finns redan så det räcker och blir över här finns bland annat Stjärnholm, Marsviken, Vivesta, hotell Ankaret och Jogersö. Det vore intressant att höra vem på kommunen som gjort marknadsundersökningen att ytterligare en konferensanläggning behövs. De planerade uthyrningsstugorna kan dra till sig små barn som ska vistas i strandkanten och nära järnvägen. Skyddsvallen för farligt gods kommer att påverka intilliggande fastigheter negativt, dels genom minskad havsutsikt och dels återstudsande ljud från vallen. Om det fraktas så mycket farligt gods på hela järnvägen genom Södermanland och uppåt landet, så behöver vallar byggas där det ligger bebyggelse i närheten av

17 Utställningshandling 14 (25) Datum Diarienummer C9/2004 järnvägsspåret. Alla människoliv är väll lika mycket värda? Eller hur? Låt Hjortensbergskyrkan få ett gynnsamt arrendeavtal över en längre tid. De kommer att vårda anläggningen lika ömsint som hittills. Samtidigt får de närboende en tillflyktsplats för rekreation genom att vi med deras tillåtelse får tillträde till deras område samt utnyttja den allmänning som går runt udden. Isället för att lägga krut på att bygga en konferensanläggning finns det viktigare saker attägna sig åt. Vid SSABs bolagsstämma nyligen, så framkom att man nu tittar över verksamheten, för att se om den ska centraliseras till Luleå eller utlokaliseras till Kina eller USA. Bättre att förebygga och locka hit miljövänliga industrier och utnyttja vår eminenta oftast isfria hamn för ökad godshantering. Klarar inte kommunen detta finns inget behov av nya konferensanläggningar eller havsnära bebyggelse. Vi kanske får återgå till att vara en fiskeby, vilket också blir svårt, eftersom fisktillgången är begränsad. En ökad tillströmning av konferensgäster och stuguthyrning kan också leda till ökad brottslighet. Vi har själva varit med om att jaga vandaler med polis och polishund. Sammanfattningsvis vill vi i förstahand att planerna på en konferensanläggning stoppas. Kommentar: Kommunen skickade ut information för kännedom till dem i Kvarteret Fiskarstugan som bor allra närmast planområdet. Övriga kommuninnevånare och intressenter har informerats om samråd och samrådsmöte genom en annons i Sörmlands Nyheter den 31 mars samt genom kommunens webbplats. Kommunen har ingen avsikt att försämra förutsättningarna för industrin, hamnen, närboende, lokalt näringsliv eller Hjortensbergskyrkans Sommarhem. Vid planering av användning av mark och vatten måste kommunen förhålla sig till de befintliga förhållandena på platsen. I fallet Lastudden innebär det att delar av bebyggelsen ligger inom områden som, på grund av buller och transporter av farligt gods, skulle vara tveksamma för nyexploatering idag och att kommunen har att förhålla sig till detta. Detta innebär att åtgärder måste föreskrivas för att klara säkerhetskraven för de människor som vistas i området. Betydelsen av beteckningen C 1 snävats in till föreningslokal med övernattning. Skyddsvallen har utgått och byggrätten har minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Kommunen har varit i kontakt med polisen och polisen har sedan 2006 bara fått in en anmälan om brott på Hjortensbergskyrkans Sommarhem. (Hjortensbergskyrkan har bekräftat detta.) Polisen är

18 Utställningshandling 15 (25) Datum Diarienummer C9/2004 intresserad av att brott anmäls för att kunna rikta sina resurser rätt. Polisen deltar gärna i gransamverkan mot brott. Angående järnvägsöverfarten se kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening. Allmänt Säkerhet: Kunskapen om olika risker har utvecklats över tid och därmed har riskera bedömts olika i planering och bygglovgivning över tiden. Frågan behandlas på ett kommunövergripandeplan i översiktsplanen (både den gällande, antagen av kommunfullmäktige , och den nya antagen av kommunfullmäktige , men överklagad i andra delar). Översiktsplanen visar att kommunen har tagit frågan i beaktande och visar var det är givet att fördjupa sig i frågan vid detaljplanering och bygglovgivning. Korrigeringen av det som byggts tidigare i enlighet med då gällande regler och bedömning sker först när frågan aktualiseras genom önskan om väsentlig ombyggnad, nybyggnation eller väsentlig förändring av risken. SSAB och företagande: Detaljplanen påverkar inte SSABs framtid. Sårbarheten, som beroendet av en stor arbetsgivare ger, påverkar inte bara kommunen utan hela arbetsmarknadsregionen. För att motverka detta driver kommunen tillsammans med Nyköpings kommun bolaget Onyx näringslivsutveckling, med syfte att stärka näringslivet i regionen. Kommunerna anordnar även årligen en företagsmässa där små och medelstora företag kan mötas. Kommunen medverkar till och lämnar bidrag till olika organisationer som stödjer nyföretagande och utvecklingen av befintliga företag, till exempel Nora (kvinnligt företagande), Nyföretagarcentrum och Ung företagsamhet. Ulf Eriksson, Fiskarstugevägen 6 Anser att området ska bevaras som sommarstugeområde och inte användas för vinterboende, med hänsyn till kulturintressena i området. Har tidigare framfört samma synpunkter. Kommentar: Kommunen kan inte bestämma om bostadsbebyggelse ska används som sommarstugor eller för åretruntboende. En ökning av åretruntboende i området är oundviklig. Genom planläggning kan utvecklingen ske på ett mer kontrollerat sätt. Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 1 Anser att Sommarhemmet ska bevaras som det är. Inga övernattningsstugor ska byggas, på grund av vandalisering och stölder. Kommentar: Se kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3

19 Utställningshandling 16 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 2 Miljökonsekvens: Att stänga ute fyra hundra medlemmar som idag arrenderar Sommarhemstomten samt oss som bor runt denna vik, tycker vi är skamligt, och istället föreslå planer på att anlägga en konferensanläggning på 200 kvadratmeter med 10 stycken övernattningsstugor om 50 kvadratmeter, när området redan är överetablerat och när det bara är 1300m från den planerade konferensanläggningen, som den vackra Stiftsgården Stjärnholm ligger, som redan har svårt att få full beläggning, är mer än OFATTBART. Det verkar som ni inte känner till Stiftsgården, så därför rekommenderar vi att Ni går in på När järnvägen ökade vikten på transporterna, förstärktes rälsen utanför vår fastighet och då i samband med detta gjordes bullermätningar samt byttes fönster på fastigheterna. Vi fick ett nytt fönster, och undrade varför inte alla fastighetsägare behandlades lika. Fick svar: Vet ej, beställningen är gjord, går inte att ändra, så vi blev mycket kränkta. Vi har fortfarande inte fått de, mer ljudisolerade fönstren, till sovrummet som det angavs att vi hade rätt till och nu när Ni föreslår ytterligare åtgärder som en SKYDDSVALL så kommer vi att få extra buller på grund av inga ljudisolerade fönster och studseffekten som vetenskapligt ger högre bullernivå, därför motsätter vi oss å det bestämdaste denna plan på konferensanläggning. Så kvarstår markförhållandena i området, och när skall Ni börja utredningen om vart kvicksikver och andra föroreningar samt kemikalier tagit vägen vid förnicklingsfabriken som har legat här? Det är ju inte, helt otänkbart att föroreningarna spritt sig till denna tomt, som Ni planerar att anlägga konferensanläggning på, så för att spara både tid och pengar föreslår vi att Ni börjar med den grävundersökning, som vi förstår, redan har avsatts pengar för. Konsekvenserna för oss som närmaste grannar till den blivande konferensanläggningen Vi kan inte se vart allmänningen kring udden tagit vägen på planritningen. Vi i området kan då inte använda denna underbara plats att mötas på och uppskatta alla arrangemang och varsamt njuta av verksamheten som idag finns. Så låt det vara som det är, så alla runt viken kan komma till denna gröna lunga, slarva inte bort detta område så det blir ett tillhåll för allehanda individer. Tänkte på en del parkområden i Oxelösund/Nyköping. Kommentar: Se även kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Järnvägen ägs av Trafikverket, dåvarande Banverket, som är ansvarig för de åtgärder som görs på och längst banan. Trafikverket

20 Utställningshandling 17 (25) Datum Diarienummer C9/2004 är därmed ansvarig myndighet för ovan nämnda fönsterbyte och synpunkter ska framföras till dem inte till kommunen. Stjärnholms metallförädling på Fiskarstugan 1: Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen med att ta fram en offertförfrågan för provtagning av området. Resultatet av provtagningen visar om fastigheten Stjärnholm 5:1 är påverkad av föroreningarna och utifrån detta kan beslut om åtgärder tas. Kicki och Anders Högberg, Fiskarstugevägen 12 Allmänt Helhetsintrycket är tämligen väl balanserat mellan behov av utveckling och hänsynstagande till befintlig bebyggelse. Dock med undantag för exploateringen av Sommarhemmet som på inga villkor kan accepteras. Miljökonsekvens/ analys Oacceptabelt att planera för ett rekreationsområde med uthyrningsstugor på en plats som kräver skyddsvall mot farligt godsolyckor. Dessutom bedöms risken för olyckor så uppenbar att fastighetens fasader ska utgöras av icke brännbart material och ingångarna ska vara vända från järnvägen. Oxelösunds kommun borde, som en av de allra största miljöbovarna i regionen kopplat till utsläpp inta en helt annan ståndpunkt i sina exploateringsplaner. SWECOs bedömning om uppenbar risk är med mycket stor sannolikhet relevant. Genomförs projektet bör därför tillståndet för transport av farligt gods på järnväg utmanas och utredas, vad ett sådant stopp skulle få för konsekvenser för näringslivet bör för de flesta vara uppenbart. Den alltmer varierande faunan uppskattas, främst fågellivet (rördrom, häger etc). Uppförandet av skyddsvall och 10 stycken uthyrningsstugor innebär en förändring av biotopen och skulle innebära ett hot mot denna fauna och dess arter. Den föreslagna skyddsvallen skulle dessutom med stor sannolikhet öka bullerstörningarna på våra fastigheter på grund av att bullret studsar mot vallen och sedan träffar till exempel vår fastighet (Fiskarstugan 10) på andra sidan spåret. Bullret från järnvägen har på senare tid ökat, bland annat beroende på att man tidvis använder diesellok och är redan en olägenhet som borde utredas ytterligare, att sedan förstärka denna olägenhet för fastboende kommuninnevånare till förmån för stuguthyrning är för en relativt nyinflyttad kommuninnevånare ofattbart.

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer