Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm 1. Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 3 1) 2. Utredning inför detaljplan för Floragatan 16-32, del av Oxelö 7:37 och Stora Hummelvik 1: Svar på motion om införande av avfallskvarn Svar på motion om minivindkraftverk i "blåsgången", Järntorget Svar på motion ang upprustning av dansbanan m.m. i Gamla Oxelösund Svar på motion ang offentliga toaletter i gästhamnen Svar på motion om lågenergihus på kommunal mark Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken Svar på motion om återbruk Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlingsverksamheten i Oxelösunds kommun 11. Förslag till taxor för upplåtelse av allmän platsmark, torghandel och långtidsparkering Konsekvensanalys ramförändringar Mål och budget nämndmål Information/rapporter Delgivningar 141 2) 16. Anmälan delegationsbeslut 143 3) 1) Separat bilaga 2) Se pärm Delgivningar 3) Se pärm Anmälan delegationsbeslut

2 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( nr 1) Dnr PLAN Detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Beslutsunderlag Utställningshandlingar. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret FÖRSLAG TILL BESLUT: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum MSN.2004:09 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Maela Jaanivald Beslut om utställning av detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 1 Miljö- och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Detaljplanen för Lastudden etapp 4-5 skickas på utställning. 2 Bakgrund och sammanfattning Detaljplanen omfattar del av fastigheten Stjärnholm 1:5. I gällande översiktsplan, antagen och i den nya detaljplanen , är planområdet en del i ett Utvecklings- och kulturområde. Detaljplaner för etapperna 1, 2 och 3 är antagna. Utvecklingen av Lastudden fortsätter nu genom planläggning av de sista etapperna, med nummer 4 och 5. Detaljplanens syfte är att lyfta fram eventuella natur- kulturvärden, samt ta vara på det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att skapa nya fastigheter i ett naturskönt läge. Tidigare beslut: Beslut om plansamråd Planuppdrag Beslut om samråd Ärendet Beslutsunderlag Utställningshandlingar Verksamhetschef Bo Peterson Handläggare Maela Jaanivald OXL101 v Beslut till: MSK (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Utställningshandling 1 (25) Datum Diarienummer Dnr C9/2004 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Maela Jaanivald Telefon Detaljplan för Lastudden, etapp 4 Omfattande del av fastigheten Stärnholm 5:1 i OXELÖSUNDS KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådets upplägg Detaljplanen har översänts för samråd enligt 5 kap 20 i Plan - och Bygglagen (PBL) Samrådstiden har pågått mellan 30 mars 2 maj. Handlingar har funnits uppsatta på biblioteket Koordinaten, i kommunhusets entré och att tillgå på kommunens hemsida. Särskilt samråd hölls med Fiskeriverket till och med 30 juni. Samrådsinstanser Planhandlingar har under samrådstiden sänts till: Länsstyrelsen Lantmäterimyndigheten Telia Sonera Skanova Access AB Posten Trafikverket Hembyggdsföreningen Lastuddens sommarstugeförening Fiskeriverket Nyköpings kommun Utbildningskontoret Handikappkommittén Kultur- och fritidskontoret Vård- och omsorgskontoret Sörmlands museum Stiftsgården Stjärnholm Tegelbruksvägens intresseförening Sakägare inom och utanför planområdet Planhandlingarna har även sänts för kännedom till Magnus Ledel, Nour Wehbe /Bygglov/Msk, Thèrése Hamilton, Peter Lantz, Magdalena Nilsson/ Miljö/ Msk, Anna Djärv /Trafik/Msk, Gunilla Marklund/ Mark och exploatering/ Ksk, Kurt Tengroth, Rune Jonsson, Boris Ljungdahl/ Kustbostäder, Ulf Karlsson/ Oxelö Energi VA, Nils Rönnqvist, Kjell-Åke Söderberg / Oxelö Energi El, Conny Andersson/ Oxelö Energi, fjärrvärme, Håkan Franzén/Oxelö Energi Stadsnät, Tomas Barret/ Sörmlandskustens Räddningstjänst, fastighetsägare i planområdets direkta närhet. OXL200 v

5 Utställningshandling 2 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Samrådsmöte Samrådsmöte hölls kl i Eventsalen, Koordinaten (biblioteket), Oxelösund. 23 personer antecknade sig som närvarande vid mötet. Planförslaget presenterades och efteråt hölls en frågestund. Ämnen som diskuterades var: Buller-, vibrations- och farligt gods utredningen. Innebörden i behålla områdets karraktär. Avsteg från planbestämmelserna i tidigare etapper Säkerheten på Baravägen och vid järnvägsövergången Samfälligheter Bryggor Tvåvåningshus på höjden. Samrådsyttranden Instanser som inte lämnat något yttrande Oxelö Energi, Kustbostäder, Sörmlandskustens Räddningstjänst, Posten, Hembyggdsföreningen, Stiftsgården Stjärnholm, Tegelbruksvägens Intresseförening samt Nyköpings kommun Samrådsyttranden utan erinran Utbildningskontoret, Vård- och omsorgskontoret, Sörmlands museum samt Sten Henry Karlsson Samrådsyttranden med synpunkter i sammandrag Myndigheter med flera Kultur- och fritidskontoret Deltar gärna i samråd om fornlämningar och hur dessa kan lyftas fram. Kommentar: Fornlämningarna har lyfts fram i detaljplanen. Ansvaret för fornlämningarnas framtida skötsel kommer i framtiden till största delen ligga på samfällighetsföreningen. Kommunen ser gärna att samfällighetsföreningen och Kultur- och fritidskontoret kan samarbeta kring skötseln av fornlämningarna. En mindre del av fornlämningsområdet kommer ligga på kommunal mark. Även här är kommunen positiv till Kultur- och fritidskontorets medverkan.

6 Utställningshandling 3 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Lantmäterimyndigheten Noterar att den föreslagna fastighetsindelningen i denna planhandling inte överensstämmer med inmätta hävdade områden kring varje arrendetomt. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Planen har en blandning av både enskilt och allmänt huvudmannaskap. Detta är inte möjligt i en detaljplan där planarbetet har startat före 2 maj 2011, då den nya plan- och bygglagen träder i kraft. Kommentar: Kommunen har till vissa delar följt de inmätta gränsmarkeringarna, eftersom dessa uppfattas som reella gränser av arrendatorerna. I flera fall har tomterna ritats större än vad de gamla gränsmarkeringarna visar. Detta har gjorts för att ge tomter och allmänningar bättre form och undvika små svårutnyttjade kilar och öar av gemensam mark. Någon utvidgning av tomterna mot strandzonen i norr har inte skett. Kommunen har korrigerat plankartan så att kommunen är huvudman för allmänna platser. De allmänna platser som ingår i gemensamhetsanläggningen är utlagda som bostadsmark. Den praktiska användningen av marken påverkas inte. Telia Sonera Skanova Access AB, Skanova Nätplanering Telia Sonera Skanova Access AB har luftledningar inom planområdet. I övrigt inget att erindra. Kommentar: Kommunen är medveten om Telia Sonera Skanova Access AB:s luftledning och har varit i kontakt med företaget under detaljplaneprocessen angående denna. Enligt genomförandebeskrivningen regleras ledningsrätter i samband med lantmäteriförrättningen. Länsstyrelsen Riksintressen Planområdet berör riksintresse för kust och skärgård 4:4 samt för yrkesfiske, vilket inte kommenterats i planhandlingarna. Möjligheterna att tillgodose riksintresset för yrkesfiske kan påverkas av ytterligare bryggor, utökat antal båtplatser och till detta anknuten vattenverksamhet. Strandskydd Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska väga tyngre än

7 Utställningshandling 4 (25) Datum Diarienummer C9/2004 strandskyddsintresset. Generellt bör i större grad tas hänsyn till de obebyggda strandområden som finns kvar för friluftslivet och inte minst naturmiljöerna med långsiktigt goda livsvillkor för djur- och växtliv. Bryggor tenderar att splittra upp strandlinjen. Kommunen bör se över möjligheterna för samlokalisering av båtplatser. Nya eller utökade bryggplatser ska företrädesvis anläggas där det redan idag är exploaterat. Endast undantagsvis kan ytterligare strandområden tas i anspråk. Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt att upphäva strandskyddet för de delar i detaljplanen som redan är ianspråktagna. Detta innebär att föreslaget upphävande för bryggområdena WB1 och WB3 samt strandområdet invid sommarhemmet bör nyanseras. Beträffande WB1 ser inte Länsstyrelsen att ett upphävande för hela strandlinjen är motiverat. Ett upphävande av strandskyddet för befintliga bryggområden torde fylla planens syfte. Upphävande av strandskydd för området vid sommarhemmet bör också begränsas till befintliga bryggor. Med bibehållet strandskydd för övriga delar är förutsättningarna bättre för att bevaka att strandskyddets syften med att bibehålla förutsättningarna för att allmänhetens tillgänglighet och fri passage inte motverkas. Framtida önskemål om dispens får prövas om sådana framförs. Hälsa och säkerhet Länsstyrelsen delar Swecos slutsatser i slutrapport Riskutredning - Lastudden etapp 4 och 5, att riskreducerande åtgärder bör vidtas i samband med om - och tillbyggnad av befintlig bebyggelse inom redovisat riskområde. Även vid en eventuell framtida nybyggnation inom riskområdet bör slutsatserna tillämpas. Kulturmiljö Planområdet rymmer två fasta fornlämningar, Oxelösund 65:1 och 66:1 samt två övriga kulturhistoriska lämningar, Oxelösund 49:1 och 113. Planbeskrivningens kapitel om fornlämningar bör kompletteras med information om bedömningen av fornlämningarnas status och vad som gäller enligt KML, t.ex. De båda kalkugnarna Oxelösund 65:1 och 66:1 är lagskyddade fornlämningar enligt Kulturminneslagen. Intill Oxelösund 65:1 finns spår efter kalkbrott mm, lämningar som även dessa skyddas som fast fornlämning. Syftet med lagen är att skydda fornlämningar från att skadas och att i första hand bevara dem som en allmän, för medborgarna tillgängliga lämningar. Till en fornlämning hör ett lagskyddat fornlämningsområde. Lämningarna Oxelösund 49:1 och 113 bedöms inte vara lagskyddade fornlämningar men även dessa bör bevaras pga. det kulturhistoriska värdet.

8 Utställningshandling 5 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ur kulturhistorisk synpunkt är det bra att kommunen väljer att benämna en av de nya vägarna Kalkugnsvägen eftersom det uppmärksammar såväl boende som besökare på områdets kulturhistoria! Redaktionella synpunkter / Administrativa bestämmelser I planen anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser märkta med a på plankartan och för allmänna platser märkta med g ska det vara enskilt huvudmannaskap. Då denna detaljplan har påbörjats under 2010 gäller PBL 1987:10 och då är det inte möjligt att ha delat huvudmannaskap för allmänna platser inom en och samma plan. Plankartan lämnar ett tillräckligt stort markområde kring fornlämningarna men det vore att föredra om texten forn på plankartan förtydligades. Beteckningen forn på torplämningen Oxelösund 49:1 är felaktig och bör tas bort då det är en kulturhistorisk lämning. Inom den naturmark som utgör fornlämningsområde krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen för samtliga såväl större som mindre markingrepp, något som bör framgå av planbestämmelserna, t.ex. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER För naturmark med fornlämning krävs samråd och tillståndsprövning hos länsstyrelsen i god tid innan markingrepp planeras. UPPLYSNINGAR Fornlämning Alla fornlämningar skyddas genom Kulturminneslagen. Till varje fornlämning hör ett markområde runt den som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Områdets storlek skiftar beroende på fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Enligt kultur minneslagen är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Kommentar: Riksintressen Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om riksintressen. Strandskydd Området där strandskyddet upphävs vid Sommarhemmet har begränsats till bryggorna. Zonen närmast stranden ändras till allmän platsmark natur. I viken vid sommarhemmet upphävs strandskyddet vid befintliga bryggor. Vid sommarstugeområdet har bryggområdet delats upp i tre längre vid de tre befintliga bryggorna.

9 Utställningshandling 6 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Hälsa och säkerhet Föreskrivna riskreducerande åtgärder även gäller vid nybyggnation. Kulturmiljö Planbeskrivningen har kompletterats. Redaktionella synpunkter/ Administrativa bestämmelser Se även kommentar till Lantmäteriets yttrande. Beteckningen forn har tagits bort från torplämningen Oxelösund 49:1. Texten forn skrivs större i plankartan. Plankartan har kompletterats med föreslagna Administrativa bestämmelser och Upplysningar. Handikappkommittén Järnvägsövergången bör handikappanpassas. Idag är avståndet till bussen betydligt längre för handikappade än för gående. Kommentar: Enligt Trafikverkets föreskrift, BVS 1573, ska gångfållor handikappanpassas i samband med nybyggnation och i samband med större ombyggnader. För dem som inte kan utnyttja gångfållan är avståndet till närmsta busshållplats 1,4-1,5 km. Trafikverket Planområdet angränsar till både väg och järnväg och utsätts för trafikbuller och det är viktigt att riktvärdena för trafikbuller klaras för människors välbefinnande. I regeringens proposition 1996/97:53 anges att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Dessa riktvärden är vägledande för Trafikverkets arbete med bulleråtgärder. Detta innebär att kommunen i förutsättningarna för bygglov måste ställa krav på att exploatören bekostar de fysiska åtgärder som behövs för att dessa riktvärden klaras. I planens sydöstra del planeras en samlings- och konferensanläggning. Det är viktigt att de skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De

10 Utställningshandling 7 (25) Datum Diarienummer C9/2004 skyddsåtgärder som krävs för att bullernivåerna ska klaras regleras i detaljplanen. De skyddsåtgärder som föreslås måste vara tekniskt möjliga att genomföra samt att det måste säkerställas att åtgärderna ger avsedd bullerreducerande eller vibrationsreducerande effekt. Det samma gäller för skyddsåtgärder för farligt gods. Samtliga kostnader för åtgärderna ska bekostas av exploateringen. Som information kan nämnas att den befintliga plankorsningen mellan järnvägen/väg 510 idag håller god standard och att det i dagsläget inte finns planer på ombyggnad av den. Kommentar: Samtliga bostäder, och Sommarhemmet klarar kraven för både ekvivalent värden och maximalvärden för buller vid uteplats utan bullerreducerande åtgärder enligt den utredning som SWECO gjort ( ). I ett antal fall skapar själva byggnaden en ljudskugga som gör att en uteplats med godtagbar miljö kan skapas. Någon exploatering som kan bära kostnaderna för skyddsvallen finns inte och kommunen har inga möjligheter att ta kostnaderna för uppförandet av skyddsvallen. Efter samtal med räddningstjänsten och Hjortensbergskyrkan har skyddsvallen tagits bort, samtidigt som områdets användning snävats in och byggrätten minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Lastuddens Sommarstugeförening genom Urban Sjödahl, sekreterare: Tvåvåningshus inom etapp 4. Tvåvåningshus passar inte in i miljön, vare sig på de nyskapade fyra tomterna eller på de gamla. Övrig bebyggelse inom etappen/området är enplanshus. Kommunen säger sig försöka bevara den befintliga miljön och då är det olämpligt med tvåvåningshus. Skötseln och underhållet av Lastuddsbryggan, den som i kommunens skrivning kallas Ångbåtsbryggan, ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. De kommer oftast med bil eller moped. Inte sällan förekommer omfattande nerskräpning i området vid bryggan. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Skall en återvinningscentral placeras vid Stjärnholm bör den ligga så att den även lätt nås av personer som inte bor på Lastudden. Ett förslag kan vara att placera återvinningscentralen vid tegelladan.

11 Utställningshandling 8 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Säkerheten vid järnvägsövergången behöver förbättras. Detta har tidigare diskuterats och de synpunkter som föreningen då lämnat gäller fortfarande. Tvåvåningshus: De högsta partiet (13 meter och högre, enligt kommunens höjdsystem RH 00) har plus-prickats, vilket medför att de endast kan bebyggas med uthus/komplementbyggnad. Plankartan kommer att ändras så att kommunen även i fortsättningen är ansvarig för skötsel och underhåll av Ångbåtsbryggan. Återvinningscentralen utgår. En mindre yta för brännbart och kompost anläggs på andra sidan Lastuddsvägen. Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket angående järnvägsöverfarten. Trafikverket anser järnvägsöverfarten idag håller god standard. Därför finns det i dagsläget inga planer på att bygga om den. Sakägare inom planområdet Birgitta Dunkholz, Lastudden 19 Kan inte se tomtgränsen. Kommentar: Arrendatorn har kontaktats för klargörande om vilken tomtgräns som avses i yttrandet. Tomtgränserna på plankartan är illustrationer, och följer inte alltid tidigare utsatta tomtmarkeringar. De slutliga tomtgränserna fastställs vid lantmäteriförrättningen som görs när detaljplanen vunnit laga kraft. I flera fall har de föreslagna tomterna ritats större än de tidigare utsatta gränsmarkeringarna visar. Det gäller även för Lastudden 19. Tomten Lastudden 19 är tänkt att gå ända ut till vägskälet Tegelstensvägen - Lerstigen. Kristina och Urban Sjödahl, Lastudden 22 Önskar lämna följande synpunkter: Tvåvåninghus inom etapp 4 passar inte in i miljön, varken på nyskapade tomter eller på gamla. Övrig bebyggelse inom området/etappen är enplanshus. Detaljplanen bör endast tillåta enplanshus, där det är möjligt med suterrängvåning.

12 Utställningshandling 9 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Kommentar: Befintliga träd och befintlig marknivå på de nyskapade tomterna bör bevaras i mycket högre grad än vad som gjorts på de nya tomterna i etapp 3. Lastuddsbyggan ska även i fortsättningen vara kommunens ansvar och inte sommarstugeföreningens. Bryggan används uteslutande av personer som inte bor i området. Någon återvinningscentral behövs inte i området. Det räcker med de sopkärl vi har för närvarande. Se även kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening Kommunen har med planbestämmelserna för mark och vegetation försökt ge förutsättningar för en varsam hantering av marknivåer och träd. Att tillåta suterränghus är ytterligare ett sätt att möjliggöra en mer anpassad placering av bebyggelsen. Runo och Barbro Wiklund, Lastudden 24 Undrar om det eventuellt är möjligt att få hjälp med flytt av friggebod (Sorselestuga) från blivande u-mark. Kommentar: Kommunen kommer inte bistå med hjälp för att flytta uthus från u- område. Percy Fred, Lastudden 26 Önskar utökad tomt då det finns en byggnad som tillhör tomten Lastudden ett 26 som ligger utanför den i planen angivna tomtgränsen. (Karta bifogad) Kommentar: Eftersom torplämningen Oxelösund 49:1 inte är ett fornminne med lagstadgat skydd enligt fornminneslagen kan tomten utvidgas. Både kommunen och Länsstyrelsen anser att lämningen bör bevaras. Torplämningen och skjutvallen kommer fortfarande vara belägna i naturmark. Utifrån detta är det även rimligt att tillföra tomten den tillfart som idag används. Kjell och Majvor Lundberg, Lastudden 31 Inga tvåplans hus Tomten nedanför våran, vid gårngstigen ska bort, där växer fyra stora ekar.

13 Utställningshandling 10 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Vägen ut till Lastuddsbryggan bör vara 5 meter bred. Lastuddsbryggan kommunens, ej gemensam Ingen återvinningsstation, sopkärlen kvar i gemensamhetsanläggning. Järnvägsöverfarten måste säkras. Kommentar: Se även kommentar på yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening På den nya tomten växer fyra ekar, en av dessa kommer sannolikt att avverkas eller skadas i samband med vägbygget. Två andra står i kanten av tomten och någon av dessa eller kanske båda kan med en medveten projektering sparas när tomten bebyggs. Den fjärde eken är något mer centralt placerad på tomten och antagligen kommer att trädet att behöva fällas för att bostadshuset får plats. Det kan nämnas att denna fjärde ek har två större läkta stamskador, som eventuellt kan påverka dess livskraft och säkerhet på sikt. Ekarna är relativt unga och det kommer att ta många år innan något av dem skulle kunna bli en grov, kraftig gammelek. Sådana riktigt gamla ekar finns på andra platser inom planområdet. Även på de andra nya tomterna finns ekar av samma storlek, dessutom några med bättre förutsättningar och någon som är grövre än på den aktuella tomten. Dessa naturvärden anses inte vara så stora att någon av tomterna behöver utgå. Synpunkter har inkommit på bildandet av några av dessa andra nya tomter. Kommunen kan inte se att det finns en så stor skillnad, i naturvärden eller annat, mellan de nya tomterna att någon tomt ska kunna behandlas annorlunda än de andra. Kommunen är medveten om att ny- och tillbyggnader inom planområdet kommer att påverka växt- och djurlivet på platsen, detta är oundvikligt. Planen och planbestämmelserna är utformade med intentionen att så långt möjligt skydda växt- och djurliv samtidigt som planens huvudsyfte är att planlägga området och skapa nya fastigheter i naturskönt läge. Kommunen kommer därför inte ta bort några nya tomter. Samtliga vägområden ritas så breda att 5 meters vägar samt diken får plats.

14 Utställningshandling 11 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Arif Kurkut, Lastudden 38 Kommentar: Tycker att priset på hans stuga kommer påverkas negativt i pris om tomten får grannar. Vill att så mycket skog och natur som möjligt behålls. Blev inte upplyst när han köpte stugan, fast han ringde till kommunen. Kommunen har skrivit planbestämmelserna så att ett terräng anpassat byggande är möjligt och med avsikten att så mycket skog och natur som möjligt ska behållas Kommunen informerade om att detaljplaneläggning pågick, dock inte om detaljerna i arbetsmaterialet. Lars Ahlgren, Lastudden 39 Enligt förslaget får på fastigheten mellan Lastuddsvägen och järnvägen inte byggas närmare järnvägen än 70 m och samtliga fasader vara utförda i icke brännbart material. Det är rimligt att anta att detta beror på eventuella risker förknippade med transporter på järnvägen eller möjligtvis väg 53. Hur riskbedömningen inför detta förslag gjorts vet jag inte men utifrån den ringa mängd farligt gods som transporteras (ca i vagnslast gasol i veckan) och de rekommendationer om nybyggnad intill transportleder (Rapport 2000:01) som tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län så bedömer jag att dessa krav saknar rimlighet. Ur rekommendationerna kan läsas: 7.2 Rekommendationer för ny bebyggelse intill järnväg Rekommenderade skyddsavstånd Länsstyrelsens rekommendationer för den fysiska utformningen kring järnvägar: - Inom 100 meter från järnväg ska risksituationen bedömas vid exploatering meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Detta för att klara risker förknippade med urspårning av ett tåg och olyckor med petroleumprodukter, vilket är det dominerande transportslaget av farligt gods. - Längs järnvägar tillåts tät och stabil kontorsbebyggelse ända fram till 25 meter från järnvägen och sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 50 meter från den. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. - Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från järnvägen om de kommer att inrymma människor som

15 Utställningshandling 12 (25) Datum Diarienummer C9/2004 kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning eller sätta sig i säkerhet. Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. Övriga förutsättningar Topografin är gynnsam på det sättet att en eventuell plats för bostadsbyggande är högre belägen än järnvägen. Viss vegetation avgränsar mot järnvägen och väg 53, sommarhalvåret är vegetationen mycket tät. Då sammanhållen bostadsbebyggelse i rekommendationerna (Rapport 2000:01) medges intill 50 m från järnvägar med intensiv trafik med farligt gods borde det vara rimligt att få bygga enstaka bostadshus åtminstone 60 m ifrån TGOJ-banan med sin mycket lågintensiva trafik. Tomtens topografi är sådan att tio meter närmare järnvägen skulle innebära väsentligt förbättrade möjligheter till byggnation då man i så fall kan utnyttja en förhållandevis plan yta direkt på berggrunden. Istället för att kräva att samtliga fasader ska utföras i icke brännbart material så anser jag att en fördjupad riskanalys kan visa på mer rimliga åtgärder, exempelvis brandklass E30-E60 och begränsning av fönsterytor i fasader som vetter direkt mot järnvägen. Åtgärderna bör i så fall sättas i relation till risken för en olycka och dess konsekvenser och redovisas i bygglovshandlingarna. Kommentar: Kommunen har efter att ha samrått med räddningstjänsten kommit fram till att tillåta bebyggelse fram till 60m från järnvägen. Planbestämmelsen preciseras så att särskilda krav ställs på fasad och tak som vetter mot järnvägen. Motstånd mot brand preciseras i planbestämmelsen. Hjortensbergskyrkan, Lastudden 40, Sommarhemmet Mellan den fastighet som disponeras och den planerade skyddsvallen finns en kil som, med fördel, borde kunna tillföras fastigheten. Ifrågasätter om vägen fram till Sommarhemmet ska ingå i en gemensam vägsamfällighet eftersom den endast används sommartid och därför t ex inte kräver vinterunderhåll. Kommentar: Skyddsvallen utgår, se kommentar till Trafikverkets yttrande. När andelstalen i samfälligheten bestäms tas hänsyn till de ingående fastigheternas nytta av gemensamhetsanläggningen. Om ingen plogning av Fiskarbergsstigen krävs bör det medföra lägre andelstal för Sommarhemmet än om plogning hade krävts.

16 Utställningshandling 13 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Sakägare utanför planområdet: Övriga yttranden: Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Har inte blivit kallade på informationsmöte 7 april. Information har fåtts via grannar. Anser inte att kommunen lyckats med att lyfta fram natur- och kulturvärdena, samt ta tillvara det vackra sjönära läget. Planen ska ge möjlighet att tillskapa nya fastigheter i naturskönt läge. Flyttade till Fiskarstugevägen 1976, då var Lastudden en enda stor idyll. Där fanns Ångbåtsbryggan, sommargästernas badplatser, natursköna slingor i skogen och inte minst Hjortensbergskyrkans alla aktiviteter och fri tillgång till till deras område och badbryggor. Alla de nu föreslagna åtgärdena från kommunens sida gör att våra drömmar om den tidigare så idylliska tiden har gått i kras. Vi har nyligen besökt området och kan inte finna att detaljplanens syfte kan komma att infrias på någon av punkterna. Enligt planerna ska tydligen smala grusvägar vara det allenarådande sättet att ta sig in och ut från området samt transportera sig inom det samma. Utökad bebyggelse medför ökade transporter, speciellt om det ska byggas en konferensanläggning på den plats, där Hjortensbergs kyrkan bedriver sin verksamhet idag. Infarten till hela Lastudden sker från ett håll det vill säga över den med bommar försedda järnvägsövergången. Där är det ofta långa köer när bommarna är nerfällda och eftersom tung trafik i form av bussar, renhållningsfordon med mera trafikerar vägen, så lär det inte bli bättre med ökad in- och utfart från Lastuddsområdet. Vad gäller byggande av en konferensanläggning på det område, där Hjortensbergskyrkan idag arrenderar mark finns mycket att yttra sig över. Hur kan man komma fram till att det behövs en konferensanläggning till i Oxelösund? Det finns redan så det räcker och blir över här finns bland annat Stjärnholm, Marsviken, Vivesta, hotell Ankaret och Jogersö. Det vore intressant att höra vem på kommunen som gjort marknadsundersökningen att ytterligare en konferensanläggning behövs. De planerade uthyrningsstugorna kan dra till sig små barn som ska vistas i strandkanten och nära järnvägen. Skyddsvallen för farligt gods kommer att påverka intilliggande fastigheter negativt, dels genom minskad havsutsikt och dels återstudsande ljud från vallen. Om det fraktas så mycket farligt gods på hela järnvägen genom Södermanland och uppåt landet, så behöver vallar byggas där det ligger bebyggelse i närheten av

17 Utställningshandling 14 (25) Datum Diarienummer C9/2004 järnvägsspåret. Alla människoliv är väll lika mycket värda? Eller hur? Låt Hjortensbergskyrkan få ett gynnsamt arrendeavtal över en längre tid. De kommer att vårda anläggningen lika ömsint som hittills. Samtidigt får de närboende en tillflyktsplats för rekreation genom att vi med deras tillåtelse får tillträde till deras område samt utnyttja den allmänning som går runt udden. Isället för att lägga krut på att bygga en konferensanläggning finns det viktigare saker attägna sig åt. Vid SSABs bolagsstämma nyligen, så framkom att man nu tittar över verksamheten, för att se om den ska centraliseras till Luleå eller utlokaliseras till Kina eller USA. Bättre att förebygga och locka hit miljövänliga industrier och utnyttja vår eminenta oftast isfria hamn för ökad godshantering. Klarar inte kommunen detta finns inget behov av nya konferensanläggningar eller havsnära bebyggelse. Vi kanske får återgå till att vara en fiskeby, vilket också blir svårt, eftersom fisktillgången är begränsad. En ökad tillströmning av konferensgäster och stuguthyrning kan också leda till ökad brottslighet. Vi har själva varit med om att jaga vandaler med polis och polishund. Sammanfattningsvis vill vi i förstahand att planerna på en konferensanläggning stoppas. Kommentar: Kommunen skickade ut information för kännedom till dem i Kvarteret Fiskarstugan som bor allra närmast planområdet. Övriga kommuninnevånare och intressenter har informerats om samråd och samrådsmöte genom en annons i Sörmlands Nyheter den 31 mars samt genom kommunens webbplats. Kommunen har ingen avsikt att försämra förutsättningarna för industrin, hamnen, närboende, lokalt näringsliv eller Hjortensbergskyrkans Sommarhem. Vid planering av användning av mark och vatten måste kommunen förhålla sig till de befintliga förhållandena på platsen. I fallet Lastudden innebär det att delar av bebyggelsen ligger inom områden som, på grund av buller och transporter av farligt gods, skulle vara tveksamma för nyexploatering idag och att kommunen har att förhålla sig till detta. Detta innebär att åtgärder måste föreskrivas för att klara säkerhetskraven för de människor som vistas i området. Betydelsen av beteckningen C 1 snävats in till föreningslokal med övernattning. Skyddsvallen har utgått och byggrätten har minskats till det befintliga plus cirka 60 m 2. Kommunen har varit i kontakt med polisen och polisen har sedan 2006 bara fått in en anmälan om brott på Hjortensbergskyrkans Sommarhem. (Hjortensbergskyrkan har bekräftat detta.) Polisen är

18 Utställningshandling 15 (25) Datum Diarienummer C9/2004 intresserad av att brott anmäls för att kunna rikta sina resurser rätt. Polisen deltar gärna i gransamverkan mot brott. Angående järnvägsöverfarten se kommentar till yttrande från Lastuddens Sommarstugeförening. Allmänt Säkerhet: Kunskapen om olika risker har utvecklats över tid och därmed har riskera bedömts olika i planering och bygglovgivning över tiden. Frågan behandlas på ett kommunövergripandeplan i översiktsplanen (både den gällande, antagen av kommunfullmäktige , och den nya antagen av kommunfullmäktige , men överklagad i andra delar). Översiktsplanen visar att kommunen har tagit frågan i beaktande och visar var det är givet att fördjupa sig i frågan vid detaljplanering och bygglovgivning. Korrigeringen av det som byggts tidigare i enlighet med då gällande regler och bedömning sker först när frågan aktualiseras genom önskan om väsentlig ombyggnad, nybyggnation eller väsentlig förändring av risken. SSAB och företagande: Detaljplanen påverkar inte SSABs framtid. Sårbarheten, som beroendet av en stor arbetsgivare ger, påverkar inte bara kommunen utan hela arbetsmarknadsregionen. För att motverka detta driver kommunen tillsammans med Nyköpings kommun bolaget Onyx näringslivsutveckling, med syfte att stärka näringslivet i regionen. Kommunerna anordnar även årligen en företagsmässa där små och medelstora företag kan mötas. Kommunen medverkar till och lämnar bidrag till olika organisationer som stödjer nyföretagande och utvecklingen av befintliga företag, till exempel Nora (kvinnligt företagande), Nyföretagarcentrum och Ung företagsamhet. Ulf Eriksson, Fiskarstugevägen 6 Anser att området ska bevaras som sommarstugeområde och inte användas för vinterboende, med hänsyn till kulturintressena i området. Har tidigare framfört samma synpunkter. Kommentar: Kommunen kan inte bestämma om bostadsbebyggelse ska används som sommarstugor eller för åretruntboende. En ökning av åretruntboende i området är oundviklig. Genom planläggning kan utvecklingen ske på ett mer kontrollerat sätt. Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 1 Anser att Sommarhemmet ska bevaras som det är. Inga övernattningsstugor ska byggas, på grund av vandalisering och stölder. Kommentar: Se kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3

19 Utställningshandling 16 (25) Datum Diarienummer C9/2004 Ulf Andersson och Heli Johansson Saadio, Fiskarstugevägen 10, yttrande 2 Miljökonsekvens: Att stänga ute fyra hundra medlemmar som idag arrenderar Sommarhemstomten samt oss som bor runt denna vik, tycker vi är skamligt, och istället föreslå planer på att anlägga en konferensanläggning på 200 kvadratmeter med 10 stycken övernattningsstugor om 50 kvadratmeter, när området redan är överetablerat och när det bara är 1300m från den planerade konferensanläggningen, som den vackra Stiftsgården Stjärnholm ligger, som redan har svårt att få full beläggning, är mer än OFATTBART. Det verkar som ni inte känner till Stiftsgården, så därför rekommenderar vi att Ni går in på När järnvägen ökade vikten på transporterna, förstärktes rälsen utanför vår fastighet och då i samband med detta gjordes bullermätningar samt byttes fönster på fastigheterna. Vi fick ett nytt fönster, och undrade varför inte alla fastighetsägare behandlades lika. Fick svar: Vet ej, beställningen är gjord, går inte att ändra, så vi blev mycket kränkta. Vi har fortfarande inte fått de, mer ljudisolerade fönstren, till sovrummet som det angavs att vi hade rätt till och nu när Ni föreslår ytterligare åtgärder som en SKYDDSVALL så kommer vi att få extra buller på grund av inga ljudisolerade fönster och studseffekten som vetenskapligt ger högre bullernivå, därför motsätter vi oss å det bestämdaste denna plan på konferensanläggning. Så kvarstår markförhållandena i området, och när skall Ni börja utredningen om vart kvicksikver och andra föroreningar samt kemikalier tagit vägen vid förnicklingsfabriken som har legat här? Det är ju inte, helt otänkbart att föroreningarna spritt sig till denna tomt, som Ni planerar att anlägga konferensanläggning på, så för att spara både tid och pengar föreslår vi att Ni börjar med den grävundersökning, som vi förstår, redan har avsatts pengar för. Konsekvenserna för oss som närmaste grannar till den blivande konferensanläggningen Vi kan inte se vart allmänningen kring udden tagit vägen på planritningen. Vi i området kan då inte använda denna underbara plats att mötas på och uppskatta alla arrangemang och varsamt njuta av verksamheten som idag finns. Så låt det vara som det är, så alla runt viken kan komma till denna gröna lunga, slarva inte bort detta område så det blir ett tillhåll för allehanda individer. Tänkte på en del parkområden i Oxelösund/Nyköping. Kommentar: Se även kommentar till yttrande från Gunnel och Lennart Eriksson, Fiskarstugevägen 3 Järnvägen ägs av Trafikverket, dåvarande Banverket, som är ansvarig för de åtgärder som görs på och längst banan. Trafikverket

20 Utställningshandling 17 (25) Datum Diarienummer C9/2004 är därmed ansvarig myndighet för ovan nämnda fönsterbyte och synpunkter ska framföras till dem inte till kommunen. Stjärnholms metallförädling på Fiskarstugan 1: Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen med att ta fram en offertförfrågan för provtagning av området. Resultatet av provtagningen visar om fastigheten Stjärnholm 5:1 är påverkad av föroreningarna och utifrån detta kan beslut om åtgärder tas. Kicki och Anders Högberg, Fiskarstugevägen 12 Allmänt Helhetsintrycket är tämligen väl balanserat mellan behov av utveckling och hänsynstagande till befintlig bebyggelse. Dock med undantag för exploateringen av Sommarhemmet som på inga villkor kan accepteras. Miljökonsekvens/ analys Oacceptabelt att planera för ett rekreationsområde med uthyrningsstugor på en plats som kräver skyddsvall mot farligt godsolyckor. Dessutom bedöms risken för olyckor så uppenbar att fastighetens fasader ska utgöras av icke brännbart material och ingångarna ska vara vända från järnvägen. Oxelösunds kommun borde, som en av de allra största miljöbovarna i regionen kopplat till utsläpp inta en helt annan ståndpunkt i sina exploateringsplaner. SWECOs bedömning om uppenbar risk är med mycket stor sannolikhet relevant. Genomförs projektet bör därför tillståndet för transport av farligt gods på järnväg utmanas och utredas, vad ett sådant stopp skulle få för konsekvenser för näringslivet bör för de flesta vara uppenbart. Den alltmer varierande faunan uppskattas, främst fågellivet (rördrom, häger etc). Uppförandet av skyddsvall och 10 stycken uthyrningsstugor innebär en förändring av biotopen och skulle innebära ett hot mot denna fauna och dess arter. Den föreslagna skyddsvallen skulle dessutom med stor sannolikhet öka bullerstörningarna på våra fastigheter på grund av att bullret studsar mot vallen och sedan träffar till exempel vår fastighet (Fiskarstugan 10) på andra sidan spåret. Bullret från järnvägen har på senare tid ökat, bland annat beroende på att man tidvis använder diesellok och är redan en olägenhet som borde utredas ytterligare, att sedan förstärka denna olägenhet för fastboende kommuninnevånare till förmån för stuguthyrning är för en relativt nyinflyttad kommuninnevånare ofattbart.

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-11-16 kl. 13.15 i kommunhuset,

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län 1 (5) 2015-04-09 Dnr: Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län För att ge möjlighet till insyn och påverkan har förslag till detaljplan

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad

Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad Förslag till detaljplan för Rönnen 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2016-05-12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande.

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06

Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06 Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2014-11-06 Syftet med den nya planen är att bevara och utveckla fastigheten så att dess ursprungliga karaktär

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Björnhovda 3:15

Detaljplan för Björnhovda 3:15 Samrådsredogörelse 1(5) Emelie Bertholdson, 0485-478 46 emelie.bertholdson@morbylanga.se Detaljplan för Björnhovda 3:15 Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd Rubricerade detaljplan handläggs enligt

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(5) Detaljplan Idre 11:3 Älvdalens kommun Dalarnas län Upprättat i juni 2011. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur utställningen bedrivits Inkomna yttranden Detaljplanen har varit på samråd i form

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr

Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr 2007-11-20 TJÄNSTEYTTRANDE Kommunstyrelsen Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr 95-84.214 Ks 07-461 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID SJÖLUNDAVÄGEN, DEL AV LÅNGNÄS 5:1 TROSA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2016-08-18 ALLMÄNT Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN för Laxen 14 i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 9 februari 2015 SAMRÅDET Samrådstid: 24 oktober 21 november (4 veckor) Samrådstiden förlängdes t o

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Victor Zakrisson, Planarkitekt 0221-252 92 victor.zakrisson@koping.se Detaljplan för kv. Nifelhem 7, Köpings tätort, Köpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRINGAR

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer