Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Djurskyddet Sverige"

Transkript

1 Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje maj 2014

2 2

3 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION 3: Förbundskassör 6 MOTION 4: Arvoden till förbundsstyrelseledamöter 7 MOTION 5: Årlig stämma 8 MOTION 6: Mötesordförande & mötessekreterare till förbundsstämman 9 MOTION 7: Anställd personals uppgifter 9 MOTION 8: Dokumentet Arbets- och delegationsordning 10 MOTION 9: Stadgeändringar 11 MOTION 10: Ändrad tid för anmälan av ombud till förbundsstämman 12 MOTION 11: Djurskyddet Sveriges webbplats 12 MOTION 12: Tidningen Djurskyddet & PR och tidningskommitté 14 MOTION 13: Ändrade älgjaktstider 15 MOTION 14: Jakt och viltvård 15 MOTION 15: Auktoriserande och officiell utbildning 17 MOTION 16: Ersättning från Polisen 17 MOTION 17: Lag (1938:121) om hittegods 18 MOTION 18: Angående REDE och Mini-REDE 19 MOTION 19: Förbättrat djurskydd i Europa 20 MOTION 20: Veterinärkostnader 21 MOTION 21: Medverkan under Almedalsveckan 22 MOTION 22: Ruta på inbetalningsavier för gåva 22 MOTION 23: Marknadsföring 23 MOTION 24: Försäljning av katter på Lokus 23 3

4 4

5 Motion nummer 1 Angående budget Djurskyddet Sveriges styrelse skall alltid föreslå stämman en resultatbudget som är i balans för det verksamhetsår som budgeten avser, det vill säga gå mot ett nollresultat eller ett mindre överskott. Detta innebär att föreslagna budgetar i princip inte får uppvisa ett negativt resultat samt att inget överskott krävs. Det är givetvis inget som hindrar att man vissa år kan budgetera för ett överskott. I övrigt bör inkomster och utgifter vara någorlunda säkrade. Det är fel att ta upp okända arv och liknande till stora belopp, liksom det är fel att budgetera för stora utgifter som man inte har någorlunda säkra uppfattningar om. Sådant skall anses som oansvarigt och vilseledande beteende av styrelsen. Förbundsstyrelsen är mycket medvetna om vikten av ett nollresultat varje år för att riksförbundet ska kunna överleva. Styrelsen och kansliet lyckades 2013 vända ett budgeterat underskott på mer än kronor till ett överskott på drygt Styrelsen har som mål att fortsätta driva verksamheten med ett nollresultat eller ett litet överskott. Vi har därför lagt budgetar för 2014 och 2015 som är helt balanserade. Styrelsen har också som mål att i så hög grad som möjligt säkra både inkomster och utgifter. Vi budgeterar därför medvetet lågt när det gäller förväntade arv och gåvor. Däremot anser vi det vara både oansvarigt och vilseledande om vi inte skulle budgetera stora utgifter som vi inte har helt säkra uppgifter om. Vi anser det vara öppnare mot lokalföreningarna att redovisa förväntade kostnader för ett kommande planerat projekt, än att inte ta med det i budgeten och att inte visa det förrän i nästa års resultat. bifalla den första delen av motionen, men avslå förslaget att inte budgetera för stora utgifter som man inte har någorlunda säkra uppfattningar om. Motion nummer 2 Angående resultat- och balansräkning för Djurskyddet Sverige Förbundsstyrelsen skall vid varje styrelsemöte bli presenterade resultat- och balansräkning för Djurskyddet Sverige. Dessa skall gås igenom vid varje möte i förbundsstyrelsen. Kassören eller ansvarig förbundsekonom skall kunna presentera sådan redovisning. Resultat- och balansräkningar skall, åtminstone kvartalsvis, även delges föreningarna tillsammans med protokollen från förbundsstyrelsens möten. 5

6 Orsak: Som det har varit de senaste åren har förbundsstyrelsen inte redovisat förbundets ekonomi för föreningarna annat än vid sällsynta tillfällen och endast i svepande formuleringar. Föreningarna är överordnade förbundsstyrelsen och har som sådana rätt till löpande information om förbundets ekonomiska ställning. Förbundet skulle vinna i förtroende på att ha en öppen (transparent) redovisning av vad man gör, vad det kostar samt varför man tror att det är väl spenderade pengar. I, liksom i de flesta föreningar, är ekonomisk uppföljning en absolut nödvändighet. Vi skulle inte överleva annars! Varför skall vi inte ha lika stora krav på förbundet som vi har på oss själva? Förbundsstyrelsen har idag möten varje månad. Samtidigt har kansliet av besparingsskäl inte längre en anställd förbundsekonom. Den kostnad som framtagande av en resultat- och balansräkning inför varje styrelsemöte skulle innebära hos en konsult, motsvarar inte den begränsade merinformation som styrelsen skulle få jämfört med idag. Däremot presenterar generalsekreteraren vid varje styrelsemöte en redovisning av kostnader och intäkter sedan det förra mötet. Detta ger styrelsen en god uppfattning om förbundets ekonomiska situation och en möjlighet att reagera om siffrorna skulle vara alarmerande. Styrelsen vill också påpeka att lokalföreningar minst en gång per år får en öppen (transparent) redovisning av förbundets ekonomiska situation. Förbundets ekonomi granskas dessutom löpande av revisorer från FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), för att förbundet ska få behålla sitt 90-konto. Mellan de fastställda årliga balans- och resultatrapporterna är det styrelsens ansvar att hantera förbundets ekonomiska frågor. Lokalföreningarna har valt förbundsstyrelsen till detta arbete och styrelsen förväntar sig därför att få föreningarnas förtroende att sköta det på bästa sätt fram till nästa stämma. avslå motionen så att styrelsen kan organisera sin ekonomiska bevakning på det mest kostnadseffektiva sättet. Viktiga ekonomiska underlag som presenteras på förbundsstyrelsemötena ska även fortsättnings vis delges föreningarna tillsammans med protokollen från förbundsstyrelsens möten. Motion nummer 3 Angående förbundskassör Stämman ska välja förbundskassör för två år i taget. Val av förbundsordförande och förbundskassör bör saxas så att mandatperioden för dessa inte utgår samtidigt. Detta val ska framgå av stadgan 8 Ärenden som ny punkt "15. Val av förbundskassör". Orsak: Förbundet har inte visat att man kunnat presentera resultat- och balansräkningar vid styrelsemöten. Förbundets ekonomi har inte fått den ställning som borde varit fallet. Genom att stämman väljer förbundskassör får denna en ställning där denna kan ifrågasätta nyttan av en kostnad och behovet av en investering etcetera innan beslut tas. Förbundskassören ska se till att hela styrelsen ständigt är införstådd med förbundets ekonomiska ställning och får löpande information i form av resultat- och balansräkningar. Förbundskassören ska kunna se till att man följer 6

7 beslut och budget och att inga utgifter tas utan kvitton etcetera. Förbundsstyrelsen håller med om att kassören har en viktig roll i styrelsen, särskilt om förbundets ekonomi är dålig. Kassören kan dock inte förväntas att löpande ta fram resultat- och balansräkningar till alla styrelsemöten. Kassörsposten är en förtroendepost, varför det inte är rimligt att belägga den med renodlat kameralt arbete. Förbundskassören ska se till att hela styrelsen ständigt är införstådd med förbundets ekonomiska ställning, vilket sker redan idag. Hur denna kunskapsinhämtning om förbundets ekonomi sker måste dock kunna bestämmas av den enskilde kassören, inom ramen för förbundets stadgar. Vid val av en ny styrelse är det viktigt både för valberedningen och för förbundsstämman att man utser styrelseledamöter som inte bara brinner för djurskyddsfrågor utan även har basal kunskap om och intresse för ekonomi. Det är hela styrelsen som ansvarar för förbundets ekonomiska arbete, inte bara kassören. Om stämman utser kassörsposten finns risken att alla andra i styrelsen prioriterar ner eller struntar i det ekonomiska arbetet, vilket skulle kunna leda till en farlig situation. Styrelsen tror därför att den bästa utvecklingen för förbundet är om alla styrelseledamöter som väljs är medvetna om att de kan utses till kassör. Vem som slutligen blir det bör beslutas i ett konstituerande möte inom förbundsstyrelsen. avslå motionen. Motion nummer 4 Angående arvoden till förbundsstyrelseledamöter Fasta arvoden till förbundsordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen ska inte längre förekomma. Avvikelser från denna princip ska undantagsvis tillämpas om någon i styrelsen avstår stor del av sin arbetstid och lön för att under en längre tid arbeta för Djurskyddet Sverige. Orsak: Djurskyddet Sverige är per definition en ideell förening. Se skatteverkets definition. I en ideell förening skall inga arvoden betalas ut till styrelsen. Styrelsen i en ideell förening ska ställa sin tid till föreningens/förbundets förfogande. Dock ska man få ersättning för verklig, förlorad arbetsinkomst och för direkta utgifter. Alla ersättningar till styrelseledamöter ska uppskattas och beslutas i styrelsen innan kostnaden uppstår. Förbundsstämman har beslutat, efter förslag från valberedningen, att ordförande har rätt att ta ut två basbelopp och vice ordförande har rätt att ta ut ett basbelopp. Samt att styrelseledamöterna har rätt att ta ut 1500 kr per förbundsstyrelsemöte. Under en lång period, när ekonomin var kärv, tog ledamöterna ett beslut att avstå sina arvoden helt och hållet. 7

8 Ideella föreningar har möjlighet att arvodera ledamöterna, främst mot bakgrund av att engagemanget kräver reduktion i det ordinarie arbetet. uppskatta och besluta om kostnader på möten innan kostnaderna uppstår, upptar onödig arbetstid av styrelsemötet, då det ändå bara blir en ungefärlig beräkning. Beslut om arvode fattas av stämman, efter förslag från valberedningen. avslå motionen. Motion nr 5 Angående stämma varje år Djurskyddet Sverige skall ha Stämma/årsmöte varje år. Vi föreslår därför att stadgarna ändras beträffande 5 andra stycket från "Förbundsstämma hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats av förbundsstyrelsen " till "Förbundsstämma hålls varje år senast den sista maj på plats som beslutas av förbundsstyrelsen". Orsak: Två år är för lång tid mellan stämmorna. Mycket hinner hända under två år för att de beslut som togs skall vara relevanta under så lång tid. Dessutom verkar det som om förbundsstyrelsen hinner "glömma" vad som egentligen beslutades på Stämman. Begrundande: Ett årsmöte behöver inte hållas på hotell en enkel konferensanläggning räcker gott, eftersom vi alla tillhör ideella föreningar som hellre lägger pengar på hjälp till hemlösa katter och hundar etcetera. Djurskyddet Sverige är ett ideellt förbund! Medlemmarna (= föreningarna) lever i en verklighet där varje krona räknas. Föreningarna kan säkert acceptera årsmöten på en konferensanläggning av enklare sort om resultatet blir sparade pengar som kan komma djuren till godo! Förändringen till att ha stämma vart annat år har nyligen införts och behöver få testas innan man förändrar tillbaka till det tidigare sättet att arbeta. Möjligtvis kan man sätta ett datum för utvärdering om x antal år för att se om detta verkligen är bra, men i dagsläget anser styrelsen att det är för tidigt att bedöma. Styrelsen arbetar efter den verksamhetsplan som årsstämman beslutat om och är inget som glöms bort. Förutom vp arbetar styrelsen även efter en åtgärdslista där samtliga punkter från senaste årsstämma finns uppsatta och vid varje möte gås igenom. När det gäller konferensanläggning vs hotell har vi något svårt att förstå innebörden i frågan. De flesta konferensanläggningar idag hittar vi på just hotellen då det oftast behövs boende i samband med konferenser. Vid upphandling blir det vid så gott som alltid billigast när man tar ett helt paket än när man gör flera upphandlingar. avslå motionen. 8

9 Motion nummer 6 Angående mötesordförande & mötessekreterare till förbundsstämman Mötesordföranden vid stämman skall föreslås av valberedningen och skall vara neutral (icke vara ett verktyg för vare sig förbundsstyrelse eller föreningar). Mötessekreterare för stämman skall väljas efter förslag från valberedningen. Mötessekreteraren får inte vara styrelseledamot i förbundsstyrelsen eller vara anställd av förbundsstyrelsen. Denna motion skall behandlas innan dessa mötesfunktionärer väljs. Orsak: Det är alltför lätt att genom en ordförande som är förbundsstyrelsens "svurne vän" kunna manipulera församlingen. Det kan även vara frestande att fila lite på formuleringar så de faller förbundsstyrelsen lättare "på läppen". Bara misstanken att så kan ske är tillräckligt för att göra vad man kan för att förhindra detta! har i motion nr 9 lämnat förslag som får uppfattas som att det finns skäl till ändring av stadgarna med avseende på hur förbundsstämman ska handläggas samt med avseende på valberedningens uppgifter (utvidgning). Enligt förbundsstyrelsens uppfattning står det varje deltagande vid stämman fritt att föreslå och närmare argumentera för vem som bör väljas till såväl mötesordförande som sekreterare. Därefter ankommer det suveränt på stämman att välja bland de föreslagna kandidaterna. Förbundsstyrelsen finner således att det redan inom ramen för nuvarande stadgar finns allt utrymme att föreslå kandidater för uppgiften som mötesordförande och sekreterare samt argumentera för förslagen, varför det saknas skäl att överväga stadgeändring som en följd av motionen. motionen med detta anses besvarad. Motion nummer 7 Angående anställd personals uppgifter Förbundsstyrelsen har inte från stämman fått något mandat att överlämna förbundsstyrelsens uttalade ansvar till anställd personal. Med andra ord: Styrelsens huvudsakliga uppgift är att utåt verka som representant för Djurskyddet Sverige, det vill säga föreningarna. Enligt stadgarna: 1.a Organisation: Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordföranden, åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. 9

10 Det finns inget som säger att förbundet skall företrädas av någon förbundssekreterare. Orsak: Förbundssekreteraren är av förbundsstyrelsen anställd personal liksom resten av personalen vid kansliet. Förbundssekreteraren är inte anställd av förbundet, det vill säga föreningarna. Förbundssekreteraren representerar inte föreningarna endast förbundsstyrelsen i den mån förbundssekreteraren har fått specificerade arbetsuppgifter av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens försök att överlämna sitt primära ansvar till en anställd är stadgevidrigt! Likväl accepterar förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna att så sker. Vi kräver att förbundsstyrelsen ska följa stadgarna. förslår sålunda: Ingen ändring av stadgarna beträffande just detta, endast att stadgarna skall följas. Se vidare vår motion nr 7 angående relaterade stadgeändringar. Det är vanligt i ideella förbund av Djurskyddet Sveriges storlek att det finns ett kansli med en generalsekreterare (kanslichef). Detta för att det är viktigt för styrelsen att skapa en organisation och ett arbetssätt i styrelsearbetet som bygger på styrelseledamöternas och övriga aktiva medlemmars tidstillgång och kompetenser, samt de ekonomiska ramar som kan förväntas gälla ur ett långsiktigt perspektiv (det vill säga över flera mandatperioder). Generalsekreteraren ansvarar för kansliet, löpande förvaltning och verksamheten enligt förbundsstyrelsens riktlinjer och anvisningar. I dessa frågor är också generalsekreteraren föredragande i förbundsstyrelsen. Generalsekreteraren är underställd förbundsstyrelsen och dess ordförande. Sammantaget ger denna diskussion vid handen att motionären inte har haft en helhetsbild över dels organisationen, dels de krav och möjligheter som stämman, som högsta beslutande organ inom Djurskyddet Sverige, gett förbundsstyrelsen. Om stämman beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag så krävs det inte heller några stadgeändringar enligt motion nummer sju. anse motionen besvarad. Motion nummer 8 Angående dokumentet Arbets- och delegationsordning Det finns ett dokument som inte är framlagt för stämman för beslut: "Arbets- och delegationsordning". Förbundsstyrelsen har själv upprättat detta dokument som ett internt dokument. Dokumentet beskriver vad som gäller i mellanhavandet mellan förbundsstyrelse å ena sidan och kansli och förbundssekreterare å andra sidan. Förslag: Eftersom detta är ett dokument som väsentligt påverkar förbundets agerande utåt, föreslår Djurskyddet Eskilstuna att detta dokument underställs stämman för beslut. Vidare föreslår vi att en arbetsgrupp bestående av 2-3 representanter för förbundsstyrelsen och lika många från föreningarnas styrelser, utses att se över dokumentet "Arbets- och delegationsordning" samt att ett reviderat dokument ska vara gällande för nästa verksamhetsår (2014) och framåt. Se Motion 7 angående stadgeändringar. Orsak: Eftersom förbundet inte klarar sig med en förbundsstyrelse, utan måste hålla sig med ett kansli, är det av vikt att förbundet (= föreningarna) får insyn i och får rätt att besluta om hur utformnigen av relationerna mellan förbundsstyrelse och kansli skall vara. Häri ingår bestämmandet om vilka uppgifter som förbundssekreteraren 10

11 skall ha och i vilken utsträckning som förbundssekreteraren får företräda förbundet/föreningarna. Den av stämman 2012 tillsatta organisationsgruppen, som bestått av personer från styrelsen samt representanter från lokalföreningarna, har behandlat just denna fråga och ett nytt förslag är utskickat respektive redan beslutat om. Några av förändringarna är att det nu är två dokument med olika beslutsforum. Arbetsordningen för styrelsen tas av stämman, men delegationsordningen tas av styrelsen. Anledningen till detta är att delegationsordningen till största delen styr vilka frågor som styrelsen delegerat till kansliet, och då styrelsen har arbetsgivaransvaret för kansliet är det även styrelsen och ingen annan som tar dessa beslut. anse motionen besvarad. Motion nummer 9 Angående stadgeändringar Baserat på tidigare behandlade motioner 4 och 5, är det nödvändigt att ändra stadgarna på några punkter. Djurskyddet Sveriges stadgar: Organisation a. Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordföranden, åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. tycker att paragrafen är välformulerad. h. Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen beslutar. Stycket h får inte medföra att firma får tecknas av anställd! "Eller eljest på sätt som styrelsen beslutar" stryks. j. Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar om arbetsordning. Stycket j bör omformuleras till: "Förbundsstyrelsen anställer personal och informerar denna om den Arbets- och delegationsordning som stämman beslutat". k. Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott eller anställd. Stycket k bör kompletteras med: "Detta får inte medföra att uppgiften att representera förbundet får lämnas till anställda eller andra utanför förbundsstyrelsen". Med "vissa uppgifter" skall avses främst kansliarbete för förbundsstyrelsen. Detta förslag är inte praktiskt genomförbart då styrelsen har detta uppdrag som fritidssysselsättning och träffas som mest en gång per månad. Utan en firmatecknare på kansliet skulle det inte vara genomförbart att bedriva 11

12 någon verksamhet. Besök på post, bank, mottagande av paket samt betalning av räkningar måste kunna skötas av kansliets personal. En ändring av nuvarande skrivning medgör inte ovanstående. Gällande yrkande på 12j gäller samma svar som på motion nr 5 samt att samtlig nyanställd personal får information om föreningens strategiska dokument. Gällande 12k styrs detta av delegationsordningen. avslå motionen så att styrelsen kan organisera sitt arbete på det, för förbundets verksamhet, mest kost nadseffektiva sättet. Motion nummer 10 Angående ändrad tid för anmälan av ombud till förbundsstämman Bakgrund: Många lokala föreningar har till den 1 mars ännu inte haft sina årsmöten, varvid man ännu inte hunnit välja de ombud som ska medverka på förbundsstämman. Det är av största vikt att föreningarna på ett demokratiskt sätt väljer sina ombud och att de är väl insatta i vad det innebär att företräda sin lokalförening på stämman. Det är ett förtroendeuppdrag som ska tas på största allvar. Nuvarande ordning är således otillfredsställande. Djurskyddet Örebro föreslår: att motionstiden för anmälan av ombud till förbundsstämman utsträcks till 5 april. Ordförande Göran Gustavsson För djurskyddet Örebro Förbundsstyrelsen håller helt med motionsställaren och kommer göra föreslagen ändring i 9 i stadgarna som reglerar ovanstående. bifalla motionen. Motion nummer 11 Angående Djurskyddet Sveriges webbplats Djurskyddet Sveriges webbplats är för dyr, omodern och tjänar inte det syfte den borde tjäna. Det finns idag CMS (Content Management System) som är "open source" och därmed gratis, Det vill säga inga licenskostnader. Joomia och Drupal är goda exempel på detta. Efter en omläggning till exempelvis Drupal behöver Djurskyddet Sverige inte längre anlita dyra "dataexperter" för att underhålla systemet. I ett sådant modernt system finns möjligheter att ha delar av webbplatsen (till exempel internationell presentation av Djurskyddet Sverige) på andra språk än svenska. Det är enkelt att lägga in forum som skulle kunna vara stöd för föreningar som driver egna djurhem och för 12

13 medlemmar som vill arbeta ideellt med djurskydd samt allmänna råd till allmänheten när det gäller hur man ska handskas med djur. Webbplatsen bör givetvis innehålla en webbshop där profilartiklar kan säljas. Mycket av det som skrivs i tidningen Djurskyddet bör även det finnas tillgängligt på förbundets webbplats med kanske en viss fördröjning. Inledningsvis vill förbundsstyrelsen bekräfta att vi, liksom motionären, också ser utvecklingspotentialer i framtiden för vår webbplats och det kräver långsiktiga strategier och utveckling för att hålla webbplatsen uppdaterad och fräsch. Den plattform där Djurskyddets webbplats ligger kostar i dagsläget 300 kronor per månad. I denna kostnad ingår support och back up, något som känns oerhört viktigt för att kunna bedriva en professionell webbplats. I kostnaden ingår även en funktion som gör att vi kan erbjuda våra föreningar att kostnadsfritt ha en webbplats på djurskyddet.se. Detta har visat sig vara populärt då det i dagsläget är 28 föreningar som valt att ligga på djurskyddet.se. Fördelen med det är att alla webbplatser liknar varandra och att föreningarna kan kontakta ansvarig på kansliet för att få stöd och support. Utöver de fasta kostnaderna tillkommer även vissa utvecklingskostnader när det är befogat med ny funktionalitet eller struktur. En sådan utveckling har exempelvis varit att införa en kortbetalningslösning, som innebär att det går att ge en gåva eller betala medlemskap med betalkort direkt på webben. Vidare vill styrelsen också, i vart fall till viss del, förklara de begrepp och beskrivningar som motionären använder, så att deltagarna på stämman kan förstå vad som avses. Open source innebär att källkoden/programvaran är öppen och att det är fritt för vem som helst att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill och vidareutveckla i koden/verktyget. Det finns open source-lösningar inom de flesta områden, till exempel inom Content Management Systems (ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektroniska media), e-handel, bloggar och portaler. Då open source är gratis att använda tillkommer inga licenskostnader vid val av denna lösning. Vid valet av lösning är det dock av yttersta vikt att man har sina behov och sin målbild tydlig för sig och inte väljer verktyg endast efter prislapp, vilket då i många fall kan leda till en högre totalkostnad i slutet av projektet då utvecklingstiden kan bli lång om man har krav på avancerad funktionalitet. Men open source betyder inte gratis, även om källkoden till det ursprungliga programmet är öppen och fri. Det handlar om ett annat sätt att ta betalt, en annan affärsmodell än den traditionella. Installation, implementering, drift, support, utbildning, specialanpassningar, konsultarbeten etcetera det är där de som arbetar med open source-lösningar tjänar sina pengar. Några observandum med den här lösningen är dock för oss, som organisation med många användare, följande. Många verktyg är utvecklarcentriska, skapade av utvecklare för utvecklare. Det kan göra verktygen svåranvända och illa dokumenterade för vanliga användare. Det finns inga garanterade supportvägar (utom möjligen med tillläggsavtal med leverantören) och de som finns är internetbaserade. Man riskerar att bli fast i något som blir en interimslösning (om man inte är nöjd) och som kan bli omständlig och dyr att migrera ifrån till ett annat verktyg. Kan vara krångliga att sätta upp och en del verktyg är buggiga, och open source-produkter används vanligen på egen risk. Sedan 2011 finns Tidningen Djurskyddet som webbtidning (http://tidningen.djurskyddet.se) med syftet att publicera djurskyddsrelaterade nyheter. Den uppdateras ungefär två gånger per vecka och flera av artiklarna från 13

14 papperstidningen publiceras även där. I och med webbtidningens existens har vi valt att inte publicera den här typen av nyheter på Djurskyddets webbplats. avslå motionen och att styrelsen får fortsatt förtroende att leda och fördela arbetet som rör förbundets verksamhet, där webbplatsen med eventuella funktioner knutna ingår, utifrån det mest ekonomiskt håll bara perspektivet. Motion nummer 12 Angående Tidningen Djurskyddet samt PR och tidningskommitté Förslag 1: Tidningen Djurskyddet bör bli en medlemstidning. Tidningen bör till stor del bli ett språkrör för föreningarna, där de kan meddela sig med sina medlemmar och till varandra. Detta behöver inte ta upp hela tidningen men bör vara en bra medlemsservice, eftersom de flesta föreningarna inte håller sig med egna medlemsblad. Orsak: Dagens tidning, Djurskyddet, fungerar inte som medlemstidning, men skall föreställa vara just det. Tidningen skickas visserligen även till medlemmarna, men det är inte de som är tidningens egentliga målgrupp. Den verkliga målgruppen är de cirka 900 personer, myndigheter, organisationer, departement etcetera, som får tidningen gratis. Det är dem som man vill försöka påverka. För detta ändamål är tidningen ett mycket kostsamt påtryckningsmedel och PR, vars verkan vi inte har belägg för att den gör den verkan som motsvarar kostnaderna. Förslag 2: Separera påverkan och PR från det som bör vara en medlemsservice med en stor del intern förbundsoch föreningsinformation. Utse en "PR- och tidningskommitté", med stort deltagande från föreningarna, som skall se över området "medial påverkan och kommunikation" och ta fram förslag till lösningar som både skall vara ekonomiska och effektiva för alla. Förbundsstyrelsen anser att tidningen Djurskyddet i första hand är en medlemstidning och inte en PR-tidning för att påverka beslutsfattare. Samma uppfattning har styrelsen fått från flertalet lokalföreningar. Det finns till och med lokalföreningar som anser att tidningen Djurskyddet är den avgörande orsaken till att man är medlem i riksföreningen. Tidningen Djurskyddet kommer idag ut fyra gånger per år och håller en kvalitet, både redaktionellt och layoutmässigt, som är imponerande. Den ger på det sättet alla medlemmar information om aktuella djurskyddsfrågor, styrelsens arbete och en hel del råd om praktisk djurhantering. Samtidigt ger den externa läsare en fördelaktig bild av Djurskyddet Sverige som en seriös och kunnig organisation. Tidningens redaktion har en fortlöpande dialog med sina läsare via telefonsamtal och , liksom med förbundsstyrelsen via redaktionskommittén. utse en ny "PR- och tidningskommitté" skulle innebära betydande nya kostnader för resor, mötestid, ökad administration etcetera. Styrelsen tror inte att en sådan gruppering skulle medföra några tydliga fördelar för läsare eller redaktion. 14

15 anse förslag 1 vara besvarat och att avslå förslag 2. Motion nummer 13 Angående ändrade älgjaktstider Älgjakten i Sverige bedrivs idag från september till oktober, med uppehåll några veckor när älgarna går i brunst. Jakten fortsätter sedan ända till sista februari i vissa län. Det innebär att de kor som är dräktiga och ska föda i maj stressas av jakten i djup snö och tunga kroppar. Vi anser att det är djurplågeri, vilket även många jägare kan skriva under på sedan de bevittnat slakten där långt gångna foster plockas ut, vilka ofta är stora som hundar. Jakttider bestäms av länsstyrelsen i respektive län varje år. Vissa skogsbolag får ibland tillstånd att bedriva skyddsjakt på älgkor ända till sista mars. Vi föreslår därför stämman: att besluta att Djurskyddet Sverige verkar för att älgjakten ej får bedrivas efter sista oktober. Djurskyddet Ådalen Förbundsstyrelsen yrkar på att tillstyrka motionen, på grund av djurskyddsskäl. Djurskyddet Sverige vänder sig starkt emot att berörda länsstyrelser ger tillstånd att bedriva jakt denna tid på året. Älgkon tar då med sig sina fjolårskalvar för att söka den enda föda som finns tillgänglig denna tid på året i norra Sverige, nämligen skogsplanteringarna. Istället för att göra enkla åtgärder, som stödutfodring med mera, så ger man ganska frikostigt tillstånd för avskjutning under den tid på året då det inte borde förekomma jakt. Djurskyddet Sverige kommer att arbeta för en lagändring i frågan. bifalla motionen. Motion nummer 14 Angående jakt och viltvård Enligt Jaktlagen 3 är viltet fredat och får jagas endast om detta följer av lagen eller föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen. Jakttraditioner, företeelser och bestämmelser har tyvärr försvagat fredningen och försämrat förhållande för viltet. Jakt, rätt utfört, där djuret dör knall och fall i sin egen miljö, borde inte kunna kritiseras ur djurskyddssynpunkt. Men det finns element i akten som kan ifrågasättas: De orimligt långa allmänna jakttiderna på till exempel älg och rödräv Älg: 1 september 28 februari + skyddsjakt 16 augusti älgjakttidens början. Rödräv: 1 augusti 15 april + skyddsjakt hela året. Det är oetiskt att i slutet av februari skjuta en dräktig älgko med ett nästan fullgånget foster i magen. 15

16 Löshundsjakten Med långt utdragna drev för träning av jakthundar och vid skarp jakt. Löshundsjakten orsakar allt emellanåt olyckor där människor kommer till skada, till exempel när björn väcks ur sin vintersömn, björnhonor skiljs från sina ungar och jakthundar kommer in i vargrevir och dödas. Grytjakten Som i praktiken innebär hemfridsbrott och där inte sällan hunden blir allvarligt skadad. Skyddsjakten enligt 28 i Jaktförordningen Tilläggsbestämmelser efter nuvarande regerings tillträde har försvagats, särskilt vargens fredning, och det har underlättat för privatpersoner och myndigheter att döda varg, till och med hela flockar, i förebyggande syfte. Exempel är Naturvårdsverkets beslut att 32 vargar fick skjutas vid 2012 års skyddsjakt. Bara det att man i förväg bestämde antalet och fick möjlighet att skjuta hela flockar i förebyggande syfte säger oss att det var frågan om förtäckt licensjakt. Själva idén med skyddsjakt är att den kan tillgripas mot enskilda problemdjur som orsakar skada. Enligt EU:s art- och habitatsdirektiv får problemvargar dödas endast om det inte finns andra lösningar, till exempel sätta upp stängsel runt beteshagar, flytta vargar eller förse hundar med bjällror. tillgripa skyddsjakt i stor skal verkar vara regeringens sätt att tillmötesgå jägarnas krav och samtidigt slippa insyn och anmärkningar från EU. Men djuren missgynnas! Rennäringens expansion Enligt tillgängliga uppgifter upptar rennäringens betesmarker nu närmare 50 procent av Sveriges yta. Är detta rimligt och önskvärt? Mitt svar är nej eftersom det hindrar en naturlig och nödvändig spridning av vargstammen. Inom renskötselområdena tillåts inga vargetableringar, utan vargarna tvingas tränga ihop sig på en mindre yta i Mellansverige. Delar av renbetesmarkerna skulle med lite god vilja kunna öppnas för vargetableringar. På basis av ovanstående föreslår jag att Djurskyddet Sverige, gärna i samarbete med andra djur- och naturskyddsorganisationer, verkar för: jakttiderna ses över och förkortas, särskilt för älg och rödräv. Förbud att skjuta älgkor efter den 1 januari. jakten med löshund upphör. grytjakten upphör. skyddsjakten på varg återgår till att vara just skyddsjakt och inte förtäckt licensjakt. rennäringen avstår renbetesmark till vargrevir och invandringskorridorer. Rolf Eriksson Djurskyddet Jämtland Motionären tar upp flera viktiga frågor i sin motion, frågor som förbundsstyrelsen redan jobbar aktivt med. Till exempel är licensjakten på varg, löshundsjakten och grythundsjakten några frågor som vi arbetar med, och vi kommer att fortsätta med det tills vi ser en ändring. Frågan om jakt på älg efter första januari är viktig. jakttiderna ses över generellt. Varg kontra renbete är en intressant fråga som jaktgruppen kan jobba med tillsammans med andra intressenter, till exempel rovdjursföreningen. bifalla motionen. 16

17 Motion nummer 15 Angående auktoriserande och officiell utbildning Djurskyddet Sverige ska arbeta för att få djurhem och personer från djurskyddsföreningar att bli auktoriserade och officiella i djurskyddshänseende. Djurskyddet Sverige ska arbeta för detaljerade krav på vilka kunskaper som behövs för att bli auktoriserad för att driva djurhem, respektive ta hand om hemlösa eller skadade djur av olika slag. Vidare ska Djurskyddet Sverige arbeta för att dessa krav blir formella och inarbetade (publicerade) som en del av det totala djurskyddsarbete som myndigheter och de ideella djurskyddsorganisationerna bedriver. Begrundande: Det finns minst 80 djurhem i Sverige idag. Det finns väl ett par hundra djurskyddsföreningar. Dessa har ingen som helst ställning i lag idag. Varken den befintliga eller den föreslagna djurskyddslagen nämner djurskyddsföreningar eller djurhem med ett ord. Likväl utnyttjas dessa föreningar och deras djurhem av myndigheterna. Utan våra föreningar och djurhem skulle polis, länsstyrelse och andra myndigheter få stora problem. Samtidig saknas idag detaljerade och formella krav på vilka kunskaper som behövs för att driva ett djurhem eller vara berättigad till att ta hand om hemlösa eller skadade djur. Varje länsstyrelse avgör detta på ganska lösa grunder och det blir olika från län till län. En klar definition av vilka kunskaper som erfordras för att bli auktoriserad kommer att resultera i ett bättre utbildningsutbud. Definitionen behöver givetvis utarbetas i samarbete med länsstyrelser och Jordbruksverket. En auktorisering av djurhem och personer som arbetar med djurskydd, kommer att förbättra dessas ställning i samhället och vara en grund för att nämna detta förhållande i lagtexter. Djurskyddet Sverige är ingen utbildningsorganisation som kan bedriva en seriös utbildningsverksamhet inom området. Det behövs en stor förstärkning på kansliet för att täcka behovet kring en sådan satsning, samt egen budget kring detta. Det finns också andra problem kring detta som rör myndighetsutövning och lagar och regler. avslå motionen. Motion nummer 16 Angående ersättningar från Polisen Ersättningar till de olika lokalföreningarnas arbete från polisen ser mycket olika ut. Vissa föreningar får mycket generösa ersättningar och andra inga alls. I polisens kommande omorganisation ligger även planer på att eventuellt lägga ut en del av polisens åtaganden i djurärenden, med anbudsförfarande till djurhemsorganisationer. Djurskyddet har lokalföreningar med djurhem, där förutsättningarna och kapaciteten ser väldigt olika ut. Går polisen vidare med detta anser vi att enhetliga riktlinjer för de olika polisdistrikten behöver finnas. Vidare behöver villkoren för anbuden utformas utefter våra 17

18 villkor och vår kapacitet, inte bara efter polisens behov. Vi föreslår: Djurskyddet Sverige agerar för enhetliga ersättningsnivåer i alla polisdistrikt i dag. Djurskyddet Sverige bevakar polisens anbudsplaner. Djurskyddet Sverige verkar för enhetliga upphandlingsvillkor i riket. Djurskyddet Sverige försöker påverka riktlinjerna så de utformas utefter våra olika djurhems villkor och våra olika kapaciteter. Kristinehamn Djurskyddet Kristinehamn Djurskyddet Sunne Djurskyddet Säffle Åmål Djurskyddet Karlstad Polisens organisation förändras stort för tillfället och omorganisationen kommer träda i kraft 1/ Förändringen innebär att 21 myndigheter ska bli en. En förhoppning är att det då kommer uppdagas hur olika man arbetat i de olika myndigheterna. Frågan om hur katter behandlas inom ramen för lagen om hittegods samt ersättningsregler till djurhemmen är sådana frågor. Styrelsen anser att detta är viktiga frågor för våra lokalföreningar och ser det som sin uppgift att framföra detta till myndigheten. bifalla motionen. Motion nummer 17 Angående Lag (1938:121) om hittegods Djurskyddet Sverige ska kraftigt verka för att Lag (1938:121) om hittegods ändras så att katt får samma undantag som nu gäller för hund enligt 4 a. Denna paragraf ändrades den 6 december Orsak: Enligt befintlig lagtext anses hund och katt vara hittegods om dessa påträffas (hittas) utan att någon ägare är känd. Hittegods ska lämnas in till polismyndighet som ska förvara det i upp till tre månader. Om inte någon ägare blivit känd inom denna tid tillfaller hittegodset staten. För hund gäller dock ett undantag enligt 4 a. Här gäller i stället en kortare tidsfrist att hitta ägaren. Ägaren måste hittas inom tio dagar innan hunden tillfaller staten. Det borde vara möjligt att få detta undantag utvidgat att även omfatta katt. Observera: Rent taktiskt bör man undvika att i samma veva åstadkomma hel likställning mellan hund och katt. Det är lättare att åstadkomma något om man förändrar i små steg. När man åstadkommit en förändring av Lagen om hittegods, kommer det att vara lättare att ta nästa steg mot en likställning. 18

19 Polisens organisation förändras stort för tillfället och omorganisationen kommer träda i kraft 1/ Förändringen innebär att 21 myndigheter ska bli en. En förhoppning är att det då kommer uppdagas hur olika man arbetat i de olika myndigheterna. Frågan om hur katter behandlas inom ramen för lagen om hittegods är en sådan fråga. Styrelsen anser att detta är en viktig fråga för våra lokalföreningar och ser det som sin uppgift att framföra detta till myndigheten. bifalla motionen. Motion nummer 18 Angående REDE och Mini-REDE Djurskyddet Sverige skall inrikta sig på att hjälpa föreningarna att föra ut motsvarande budskap som bland annat kan bygga på det material som nu finns i REDE. Materialet i sitt befintliga skick bör tillhöra förbundet. Förbundet skall stödja föreningars initiativ att förmedla kunskap och förståelse för djurs villkor och behov, till barn, ungdomar och vuxna inte endast till barn. Donationer och bidrag som är riktade till speciella regionala eller lokala ändamål skall inte tas om hand av förbundet, utan utlokaliseras till en eller flera lokala föreningar i berörd region. Djurskyddet Sverige skall inte längre själva, eller i samarbete med andra, fortsätta att utveckla REDE och Mini- REDE. Orsak: Förbundet skall syssla med nationella djurskyddsfrågor. I detta ingår att föra ut kunskap och förståelse om hur olika djur fungerar, vilka behov de har och vad som kan upplevas som plågsamt, stressigt eller smärtsamt. En ökad och breddad empati för djur hör hemma här. Det framtagna REDE-materialet bör utvärderas innan mera pengar läggs ner på detta projekt. Förbundet skall inte engagera sig lokalt genom att föra ut REDE-budskapet till skolorna i Stockholm. Det är en lokal angelägenhet. REDE är ett av få skolmaterial som vetenskapligt bevisats ha effekt på att utveckla barns empati. Djurskyddets vision handlar om att förändra människors attityder till djur och då är det viktigt, för att inte säga nödvändigt, att påbörja attitydarbetet hos barnen. REDE och det nyligen framtagna Mini-REDE är mycket uppskattade material hos lärare och förskolelärare som arbetar med det. För att kunna fortsätta sprida materialet och utbilda lärare i hur man arbetar med det i skolan och förskolan krävs personal. Vi har försökt hitta medlemmar som kan fungera som ideella REDE-ambassadörer, men det har bara fungerat på några orter, och fortfarande krävs att ett kansli hanterar hemsida, materialbeställning och liknande. REDE och Mini-REDE bekostas idag inte av Djurskyddets egna medel, utan med bidrag från en lokalförening (Djurvännernas förening i Stockholm) samt Allmänna arvsfonden. Stockholmssatsningen är alltså ett initiativ från en lokalförening, precis som motionären önskar. Vår ambition är att fortsätta söka medel samt hitta vägar för att ta betalt för arbetet. Om andra föreningar har medel och vill göra en satsning på sin ort är det självklart 19

20 både möjligt och önskvärt. Motionären vill att REDE-materielat ska utvärderas innan satsningen fortsätter. REDE är dock utvärderat, både ur vetenskaplig grund och av en utomstående konsult som tittat på hur vi som organisation arbetat med materialet. Den utvärderingen presenterades på Föreningsdagarna Synpunkten om att medel som doneras ska ges till den lokala föreningen förstår vi inte, när det gäller Stockholmssatsningen kommer pengarna från en lokalförening. Dessa måste ju vara fria att själva avgöra hur man vill använda sina pengar utan att andra lokalföreningar har invändningar. Med detta sagt är det dock en förutsättning att arbetet med REDE och Mini-REDE har stöd hos en majoritet av lokalföreningarna, annars ska förbundet självklart inte driva det vidare. REDE startades efter önskamål från lokalföreningarna och fortsätta att utvecklas på det sätt föreningarna önskar. Genom enkäter till föreningarna har vi dock uppfattat att det finns ett starkt stöd för att förbundet ska fortsätta driva REDE och Mini-REDE så länge det finns ekonomiska möjligheter till detta. avslå motionen. Motion nummer 19 Angående förbättrat djurskydd i Europa Med anledning av den bedrövliga situationen med djurhållningen i flera medlemsländer i Europeiska unionen, till exempel situationen för hundar i Rumänien och slaktdjur i flertalet länder, måste djurskyddet stärkas på unionsnivå. Medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare att påverka EU:s lagstiftande institutioner. Ett medborgarinitiativ skulle väcka stor publicitet i hela unionen, även om det inte skulle leda till en lagändring. Möjligheten att lägga fram ett medborgarinitiativ blev möjligt den 1 april I korthet innebär det, att ett initiativ ska drivas av sju representanter från sju medlemsländer och dessa ska lägga fram en miljon namn från olika medlemsländer. Detta läggs fram till kommissionen, som sedan behandlar frågan. Alla medborgarinitiativ presenteras i EU-parlamentet. Vi föreslår: Djurskyddet Sverige agerar och driver frågan om ett medborgarinitiativ internationellt. Djurskyddet Sverige tar på sig ett av de sju representantskapen och driver namninsamling i Sverige. Kristinehamn Djurskyddet Kristinehamn Djurskyddet Sunne Djurskyddet Säffle Åmål Djurskyddet Karlstad Motionen lyfter problemet med bristfälligt djurskydd i flera av unionens medlemsländer. Situationen för hundar i Rumänien och för slaktdjur i flera länder nämns som exempel. Styrelsen delar uppfattningen att det förekommer stora problem med djurskyddet på många håll i Europa. Det är inte alltid beroende på bristande lagstiftning, många gånger är det efterlevnaden av det existerande regelverket som brister. 20

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen tidningen djurskyddet Medlemstidning för Djurskyddet Sverige Nummer 3/2014 årgång 124 Älgarna demonstreras Landets älgparker drar turister. Skogens konung trivs bäst på stora ytor. sid 22 + djurskyddets

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer