Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014"

Transkript

1 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål

2 Effektmål - Deltagande företag... 4 Effektmål Offentlig sektor... 4 Sammanfattning/Slutsatser... 4 Omvärld/bakgrund :... 5 Programgenomförande... 5 Programmets ändrade förutsättningar... 6 Seminarier med ändrade förutsättningar... 6 Programgenomförande... 7 Efter Tillväxtprogrammet... 7 Projektorganisation... 7 Marknadsföring... Utvärdering... Projektets miljöarbete... Nästa steg - Programdeltagare... Nästa steg - Offentlig sektor... Horisontella kriterier... Samverkan med andra projekt... 9 Uppföljning Sammanställning - Deltagarnas slutrapport

3 Inledning /Bakgrund: Projektet Tillväxtföretag i Västernorrland har genomförts och finansierats som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Tillväxtverket och kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Projektet har varit en strategisk satsning för att på bästa sätt stödja länets små- och medelstora tillväxtföretag. Under projekteringstiden planerades en tvåårig genomförandeperiod. Målgruppen var företag med uttalade vilja och potential att fortsätta växa, öka sin omsättning, vinstmarginal och antal anställda. Insatserna i projektet genomfördes på två nivåer. 70 företag erbjöds att delta i ett omfattande utvecklingsprogram under ca ett år. Inriktning i programmet var nyckelområdena strategi, sälj/marknad, ledarskap och organisation. Målet var att utveckla ledare i små- och medelstora företag. Företag som inte kunnat erbjudas plats i programmet erbjöds kortare inspirationsseminarier inom samma kompetensområden. 300 deltagare beräknades delta i hela eller delar av dessa seminarier. Förutom länsstyrelsen har länets sju kommuners näringslivsorganisationer arbetat med projektet och deltagande företag under hela genomförandetiden. Kommunernas näringslivsorganisationer har också kontinuerligt återkopplat till sina nätverk för att ge ett konkret stöd till företagens bearbetning av sina tillväxtmöjligheter. Syfte Projektets huvudsyfte har varit att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i länet. Målen stämmer också väl överens med mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län, långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Ett annat syfte har varit att öka kompetensen hos projektägaren och medverkande kommunerna om hur de tillsammans bäst kan arbeta för att stärka regionens tillväxtföretag. Projektet har även haft ambitionen att kommunerna tillsammans fortsätter att utveckla näringslivsklimatet och attraktionen för företag och människor att verka och bo i länet. Projektet är ett konkret genomförandeprojekt där samverkan testas och utvärderats nära företagen. Projektmål Program: 4 genomförda fördjupade utvecklingsprogram för företagsledare i tillväxtföretag. 70 företagsledare har fullföljt det fördjupade utvecklingsprogrammet. 100 % av företagsledarna upplever att de fått stöd av programmet för att utveckla sina företag. Resultat: 4 program á 4x3 dagar vid konferensanläggning och med mellanliggande hemuppgifter har genomförts. Utvärderingarna under programgenomförandet har för samtliga programtillfällena gett ett medelvärde på 4,4 av 5 möjliga. Deltagande ledare har i egna kommentarer vid respektive kurstillfälle och efter avslutat program uttryckt stor nytta för dem personligen som ledare och för företagens fortsatta tillväxt. Seminarier: 30 inspirationsseminarier genomförda 300 deltagare vid dessa seminarier 25 % av dessa är intresserade av att gå vidare i fördjupade insatser 3

4 Resultat: 2 seminarier har arrangerats varav fem har ställts in pga att inga deltagare anmält sig till seminarierna. Inga deltagare från seminarierna har deltagit i program. Projektet kunde inte erbjuda något program, då samtliga program var startade vid seminarietillfällena och något ytterligare program fanns inte planerat. Effektmål - Deltagande företag Förväntade effekter i företag som deltagit i utvecklingsprogram mäts två år efter avslutat program. Uppsatta effektmål Deltagarnas uppfattning vid proj.avslut -14 Ökad lönsamhet med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Ökad omsättning med 10 % 0% förväntar sig nå målet -16 Ökad sysselsättning med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Resultat: Deltagarnas framtidstro vad gäller resultaten stämmer väl med förväntade effekter. Definitivt resultat presenteras 2016, då uppföljning av deltagande företag görs. Effektmål Offentlig sektor Efter projekttidens slut förväntas fortsatta utvecklingsinsatser i samverkan mellan länsstyrelse, kommuner och näringsliv för identifierade tillväxtföretag i regionen. Resultatet: Samverkansprojektet med regionalt samarbete har utvecklat regionen och de enskilda kommunerna positivt. Styrgruppen planerar fortsatt samarbete kring näringslivsutveckling i regionen och arbetet med att utforma nya handlingsplaner har påbörjats. Sammanfattning/Slutsatser Tillväxtprojektet har varit ett framgångsrikt projekt vad gäller deltagarens upplevda nytta av programmet. Företagens redovisade förväntningar vad gäller tillväxt indikerar också framgång. Kvantitativt går det inte att verifiera förrän 2016, då uppföljning görs. Även syftet att skapa regiontänkande har stärkts hos deltagande företag som skapat relationer med företag i andra kommuner. Nätverkande som byggt goda förutsättningar för fortsatt näringslivsutveckling i och mellan kommunerna och deltagande företag. Den upplevda nyttan har också genererat att grupperna på eget initiativ själva fortsätter att skapa träffar. Projektets inriktning och innehåll är baserat på bland annat de erfarenheter som gjordes i projekt E-länet, där vikten av att vilja växa konstaterades vara av stor betydelse. Ett stort förarbete har också genomförts i kommunerna för att kartlägga företagens förutsättningar och vilja att växa. Genom enkäter till företag har nuläget i företagen analyserats. Frågor har ställts om ledares uppfattning om nuläge och önskat läge. Därigenom har enkäten visat på aktuella GAP inom företaget och hos ledaren. Målgruppen i undersökningen har varit tydlig, företag som kan och vill växa. Utifrån de enkätsvar som företagen lämnat har en analys gjorts som följts av telefonintervjuer med företagare som vill och kan växa. Slutligen har ett antal företag från gruppen som telefonintervjuats valts ut för en djupintervju. Resultaten från enkäter- och intervjuer har slutligen resulterat i ett antal företagsledare lämpliga för programmet. Dessa blev också de som erbjöds att delta i programmet. 4

5 Genom förarbetet har projektet fått fram en väl avgränsad målgrupp av företag som varit motiverade att arbeta i projektet och bidra till resultat. Diagram sidan 10 visar ett sammanställt ackumulerat resultat vad gäller omsättning och antal anställda i deltagande företag. Vid en jämförelse med parametrar som BNP/Sverige och inköpschefsindex visar företagens resultat att kommunerna valt ut rätt målgrupp i perspektivet att företagen kan växa. Företagen visar tillsammans tillväxt och ökat antal anställda för åren Detta samtidigt som jämförelsedata visar nedåtgående trend. Deltagarna visar sammantaget med sina siffror att programmet varit ett framgångsrikt nätverksbyggande. Programmet har skapat ett regionalt tillväxttänkande. Företagen har skapat nätverk och en bra dialog och relation till nya företag i andra kommuner än den egna. Flera av deltagande företag uttrycker en önskan att kommunen ska tänka ännu mera i termer av region och ser det som ett vinnande koncept. Omvärld/bakgrund : Omvärldsfaktorer som påverkat företagen under åren har bland annat varit en internationell bankkrasch 200 som följdes av en världsomspännande lågkonjunktur. Svenska kronan stärktes vilket påverkade exportföretagen parallellt med att euro och dollar försvagades. Regionalt utlöstes 2010 en omfattande varselvåg med flera än 1000 varslade förväntas en vändande konjunktur som dock inte riktigt tog fart. Tillväxten i Europa var fortfarande svag och då främst i medelhavsländerna var den svenska valutan fortsatt stark och euro svag vilket missgynnade exporten. Svenska företag klarade till stor del vinster/omsättning genom en inhemsk stark efterfrågan sjunker värdet på svenska kronan efter Riksbankens ränteändring vilket varit gynnsamt för exportindustrin. Den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. Arbetslöshet fortfarande hög och då framförallt bland ungdomar och utrikesfödda. Omfattande oroligheter i mellanöstern med stora flyktingvågor som följd. Sverige och Västernorrland tar emot ett stort antal flyktingar. Integrationsfrågan aktualiseras ytterligare då flera nyanlända via AF ska ut till företag och jobb så snart som möjligt. 2014: Internationell marknad: Internationellt är det fortfarande låg tillväxt i Europa. EU och Ryssland har genomfört ömsesidiga handelssanktioner till följd av krigshandlingar mellan Ryssland/Ukraina. USA: Tillväxtparametrar som arbetslöshet, export, valutakurser pekar åt rätt håll. Projektgenomförande I projektets aktivitetsplan planerades för en första programstart hösten Rekrytering av deltagare påbörjades våren 2012 och upphandling av programleverantör påbörjades. Resultatet av upphandlingen av programleverantör överklagades till Förvaltningsrätten och en ny upphandling gjordes. Efter upphandling nr två och nytt beslut så kom även den andra tilldelningen att överklagas till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avkunnade slutlig dom i början av juli 13. Därmed kunde genomförandeprogrammet startas, deltagarna presenteras för leverantören Handelshögskolan Umeå och arbetet med att genomföra programmet påbörjas. 5

6 Arbetsgruppen arbetade under perioden juni-12 till juli-13 med att informera, inspirera och motivera deltagarna att invänta programstarten när samtliga företagarna informerats om Tillväxtprogrammet fanns det 0 intresserade företagare som önskade delta. Det fanns då också en kölista till platserna. Arbetsgruppen genomförde ett förarbete där deltagarna skapade en profil som visade deltagarnas nuläge, förutsättning och mål. Profilerna blev ett material som Handelshögskolan (HHU) hade möjlighet att utgå från när dom i början av augusti tog kontakt med deltagarna. Sammantaget gav HHU:s kontakter i kombination med företagens profiler ett underlag för de anpassnings som gjordes inom programmets befintliga ram men med utgångspunkt från deltagarnas behov. Planering för gruppstarterna innebar att samtliga fyra grupper startades upp inom tre månader. Den ursprungliga planeringen byggde på att det skulle ha startats en grupp/halvår. Programmet har genomförts enligt aktivitetsplan men har tidsmässigt omarbetas till följd av överklaganden och därmed aktuella förseningar. Det ursprungliga tvåårsprogrammet har genomförts på 11 månader. Programmets ändrade förutsättningar Fördel: Alla deltagare var samtidigt inne i programmet och engagerade. Det skapade en lokal dynamik mellan grupperna och mellan deltagarna från den enskilda kommunen. Alla deltagare från samma kommun var inne i programmet när de möttes. Diskussioner kring programmet och tillväxtmöjligheter var levande för alla samtidigt. Fördelen var också tydligen när kommunens representanter bjöd in till tex nätverksträffar. Nackdel: Svårighet att hitta ersättare till företagare som anmält intresse men som av någon anledning fått förhinder och inte kunde delta i programmet. Majoriteten av möjliga ersättare behövde minst 3 månaders framförhållning för att kunna boka bort tre arbetsdagar till utbildning. Seminarier med ändrade förutsättningar 30 seminarier planerades att genomföras under åren Det blev totalt 2 seminarier som genomförts med fyra seminarier i varje kommuner under perioden mars-maj -14. Tyvärr ställdes fem seminarier in då det inte fanns någon anmäld deltagare. Seminarierna har genomförts i länets samtliga kommuner. Vid tidpunkten var samtliga programgrupper startade. Totalt har 15 personer deltagit. Deltagarna har inte alltid haft de förutsättningar, behov och förkunskaper som avsågs i ansökan. Fördel: Från projektet kan vi inte se att det fanns fördelar med de förändringar som uppstod. Vi kan inte heller se att det skulle kunnat gå att göra på ett annat sätt med den korta genomförandeperiod som blev resultatet av de överklagningar som skedde och som försenade projektet. Nackdel: 1. Seminarierna var planerade att fungera som rekryteringsbas till programmet. Då seminarierna kom att bli bland de sista aktiviteterna i projektet fungerade inte det. Det fanns inga program att erbjuda platser till. Deltagarna skulle rekryteras via näringslivskontorens personal. Då det inte fanns platser kvar i programmen genomfördes seminarierna som öppna seminarier. Nackdel med denna inbjudan var att en del av seminariedeltagarna var för nya som företagare eller deltog som anställda som inte hade aktuella frågor i sin tjänst. Seminarierna var i vissa fall på fel nivå i förhållande till deltagarnas förkunskaper. 6

7 2. Svårighet att rekrytera till seminarierna då det pågick många andra aktiviteter med liknande innehåll. Ett flertal arrangörer av EU-relaterade program genomförde olika former av avslutsaktiviteter och arrangörerna vände sig i stor utsträckning till målgruppen tillväxtföretag. Programgenomförande Programmets kombination av teori, goda exempel och med mellanliggande praktiskt arbete i den egna verksamheten har varit en framgångsfaktor. Majoriteten av deltagarna har i perioderna mellan programträffarna själva arbetat vidare med de frågeställningar som tagits upp i programmet. I många fall har detta arbete genomförts tillsammans med företagets medarbetare där frågeställningar som varit aktuella i programmet lyfts i företaget. Det i sin tur betyder att programmet nått väsentligt flera än de 61 företagsledare som varit med i programmet. Genomförandet vid konferensanläggningar runt om i länet har gynnat den regionala kännedomen om lokalt företagande och kommunernas näringsliv och arbetssätt. Konferensboende har också gynnat nätverkandet mellan företag då företagsledarna stannat kvar och deltagit i kvällsaktiviteter. Flera av deltagarna har uttryckt att det varit viktigt att få träffa andra entreprenörer och få lära av varannan, ta del av erfarenhet, kunskap och nätverk. Uppföljningar har gjorts vid varje programtillfälle där deltagarna haft möjlighet att i text ge feedback på aktuellt tema och på en kvantitativ skala ange den upplevda nyttan av modulen. Projektledaren har också intervjuat några deltagare/grupp efter respektive modul om innehåll, upplägg och nyttan i företagarens dagliga verksamhet. I perioderna mellan programmodulerna har kommunernas näringslivmedarbetare besökt företagen. De har också bjudit in deltagande företag till nätverksträffar för att få del av hur projektet fortskrider, vad kommunerna kan tillföra mm. Efter Tillväxtprogrammet Grupp 1-2 avslutade programmet mars -14 och grupp 3-4 avslutade september -14. Deltagarna i programmet har levererat en individuell rapport som bestått av en enkät med fördefinierade frågor och med möjlighet att lämna egna kommentarer. Bland det vi kunnat utläsa i en sammanställning från deltagarna är att de önskar ett nästa steg - en fortsättning och på något sätt behålla nätverket kompetensutveckling för både ledare och de anställda att kommunerna tänker region att kommunerna informera företagarna om det som händer i regionen en digital lösning där alla event som genomförs presenteras oavsett avsändare. Projektorganisation Genomförare av program och seminarier har varit personal från Handelshögskolan i Umeå (HHU). Externa konsulter/specialister har anlitats av HHU inom respektive modul. För att visa på förankring hos företag och 7

8 näringsliv har HHU tagit in företagare som beskrivit sitt tillvägagångssätt och gett exempel på best practice inom områden, miljö, integration, jämställdhet, ledarskap och organisation. Styrgruppen har bestått av respektive kommuns näringslivschef eller motsvarande, samt representanter från Länsstyrelsen Västernorrland. En arbetsgrupp bestående av en näringslivsutvecklare från varje kommun har arbetat i samverkan med en anställd projektledare och projektekonom. Marknadsföring Tillväxtprogrammet och seminarier har löpande marknadsförts av kommunerna vid olika arrangemang som företagarfrukostar och seminarier. Vid dessa aktiviteter har också deltagare i programmet berättat om sina förväntningar och erfarenheter av programmet. Programmet och seminarierna har också marknadsförts i tidningar via reportage som gjorts vid bland annat seminarier, företagsfrukostar. Annonsering i samband med seminarier har gjorts i lokal och regionala tidningar. Information och inbjudningar har presenterats på Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor. Mailutskick har gjorts från samtliga kommuner till kommunernas företagare. Pressreleaser har skickats till tidningar, radio, tv. Utvärdering Utvärderare har inte anlitats i projektet. Projektets miljöarbete I projektet har 30% av konferensaktiviteterna genomförts vid miljöcertifierade anläggningar. Styroch arbetsgruppsmöten har genomförts i form av telefonmöten när det varit möjlig. Nästa steg - Programdeltagare Företagsledarna i samtliga grupperna har bestämt att själva anordna träffar med sin grupp efter avslutat program. Företagarna är generellt nöjda med kommunen arbete och kommenterar att de stannar och utvecklas i den egna kommunen. Uttrycker ett ömsesidigt behov och förståelse för kommuners/företags verksamheter för att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv. Företagarna önskar en fortsättning i någon form. Ser gärna en sammanhållande aktör, gärna Länsstyrelsen. Nästa steg - Offentlig sektor Förutsättningar för resultatet i projektet har varit det goda samarbetsklimat som skapats mellan länets kommuner och Länsstyrelsen. Resultaten och erfarenheterna i programmet bidrar och stärker det fortsatta idéutbytet och samarbetet. Samverkan i länet kring regionala näringslivsfrågor är ett viktigt område. Inställningen till andra kommuner att inspirera och uppmuntrar varandra och se det som gemensam vinst när det går bra för övriga kommuner.

9 Horisontella kriterier I programmet har de horisontella kriterierna tagits upp som en del i respektive programmodul. I inledande modulen strategi lades en längre och mera omfattade modul in om miljö i olika perspektiv. Miljö, integration och jämställdhet har sedan tagits upp av flertalet företagare som varit inne och presenterat så här gjorde jag. Företagarnas exempel har också tagit upp behovet av kompetens och den kompetensbrist som många anser föreligger. Flertalet företagsledare har beskrivit hur man valt att arbeta med nysvenskar och underrepresenterat kön. De fördelar företagsledarna sett med ett icke traditionell rekryteringsväg har också i några fall genererat ökade effektivitet såväl ur miljö som kostnadsperspektiv. Samverkan med andra projekt Projektet har inte aktivt samverkat med andra projekt. Uppföljning 2016 Hösten 2016 planeras en uppföljning av företag som deltagit i programmet. Då mäts resultaten i företagen vad gäller omsättning, vinst och antal anställda. Sammanställning - Deltagarnas slutrapport Samtliga deltagare har ombetts att lämna en slutrapport. Nedanstående är ett urval från dessa rapporter. Företagsfakta 2014 Antal anställda (genomsnitt) 70 företag 20 (Spann 4-250) Företagets ålder (genomsnitt) 25 år Förväntad omsättningstillväxt tom 2016 (genomsnitt) 10-15% Förväntad tillväxt antal anställda tom 2016 (genomsnitt) 5 % Framtidsperspektiv 75% tror på ökad efterfrågan på företagets produkt (4-10 års sikt) 0% Omsättningsökning med 10% % Ökad vinst med 5% % ökat antal anställda med 5% Deltagarnas synpunkter på kommunernas arbete: Flertalet uttrycker att de är nöjda med den hjälp de får från kommunen och det jobb som kommunerna gör. Önskemål som flera deltagare uttrycker Öka samverkan mellan kommunerna, tänk region Gör samhället intressant att bo och verka i. Jobba för att få hemvändare att flytta tillbaka. Jobba med kompetensutvecklingsfrågor Jobba aktivt med företagen Skapa förståelse för företagens betydelse 9

10 Branscher/ Marknad Deltagande företag representerar samtliga kommuner i Västernorrland. Företagen har varierande storlek och representerar ett stort antal branscher. (Verkstad, bygg, IT, skola, vård, omsorg, service med flera) Företagens marknader är lokala/regionala till internationella. Antalet anställda i företagen spänner från 4 till ca 250 personer. Omsättning i de enskilda företagen ligger i spannet ca 5 milj Mkr. Företagsledare 0% har arbetat med programmets frågeställningar under perioderna mellan programmodulerna 60% har involverat medarbetare / ledningsgrupp /styrelse 40% planerar att arbeta med programmets frågeställningar efter avslutat program. 50% är ägare/delägare i sitt företag 60% har deltagit i ledarskapsprogram tidigare 75% har utbildning gymnasium/utbildning på arbetsplats 25% har högskoleutbildning 70% har arbetat med strategiskt arbete för att nå nuvarande resultat 60% av företagarna har jobbat mera än 10 år i sin bransch. Figur 1 Totalsummor för deltagande företag Figur 2 BNP-tillväxt 1 Källa Ekonomifakta - BNP-Tillväxt Swedbank - Inköpschefsindex Bolagsverket - Företagens siffror Bolagsverket Figur 2 Inköpschefsindex Sammanfattningsvis visar ovanstående att deltagande företag gemensamt har visat en god förmåga att leverera även i lågkonjunktur. Den väldsomfattande lågkonjunkturen som började 200 kulminerade i Västernorrland Trots dessa omvärldsfaktorer uppvisar företagen en tillväxt under åren såväl vad gäller omsättning som antal anställda. 10

11 Företagens arbete med horisontella kriterier 70% Miljö - Företagen följer lagstiftning. 30% Miljö - Företaget arbetar aktivt och satsar tid och pengar och ser det som konkurrensfördel. 75% Jämställdhet Försöker rekrytera från underrepresenterat kön 25% Jämställdhet Arbetar inte med frågan. 72% Integration Frågan har inte varit aktuell ännu. 2% Integration Arbetar aktivt med frågorna. Framtida utmaningar för fortsatt tillväxt 65% Rekrytering av nya medarbetare 60% Ledarskap 50% Sälj/Marknadsresurser Programmets har tillfört till deltagande företag 70% har fått nya kontakter som företaget kommer att jobba vidare med 65% Helheten, allt i programmet 50% Nätverk fått kontakt med personer med kunskaper, erfarenheter, kompetenser, 11

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Föredragande Ärendeförteckning Sida

Föredragande Ärendeförteckning Sida 1 Plats och tid för sammanträde Ånge Medborgarhus, rum Gillet, Ånge, onsdag 26 januari 2011, kl 8.00-12.00 Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop och justering 1 2. Föregående protokoll (Dnr: ) 2 3.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Projektrapport: December 2008

Projektrapport: December 2008 Proffsigare Proffs Projektrapport: December 2008 Projektledare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 Projektägare: LRF Konsult AB Referensperson: Jan

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer