Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014"

Transkript

1 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål

2 Effektmål - Deltagande företag... 4 Effektmål Offentlig sektor... 4 Sammanfattning/Slutsatser... 4 Omvärld/bakgrund :... 5 Programgenomförande... 5 Programmets ändrade förutsättningar... 6 Seminarier med ändrade förutsättningar... 6 Programgenomförande... 7 Efter Tillväxtprogrammet... 7 Projektorganisation... 7 Marknadsföring... Utvärdering... Projektets miljöarbete... Nästa steg - Programdeltagare... Nästa steg - Offentlig sektor... Horisontella kriterier... Samverkan med andra projekt... 9 Uppföljning Sammanställning - Deltagarnas slutrapport

3 Inledning /Bakgrund: Projektet Tillväxtföretag i Västernorrland har genomförts och finansierats som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Tillväxtverket och kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Projektet har varit en strategisk satsning för att på bästa sätt stödja länets små- och medelstora tillväxtföretag. Under projekteringstiden planerades en tvåårig genomförandeperiod. Målgruppen var företag med uttalade vilja och potential att fortsätta växa, öka sin omsättning, vinstmarginal och antal anställda. Insatserna i projektet genomfördes på två nivåer. 70 företag erbjöds att delta i ett omfattande utvecklingsprogram under ca ett år. Inriktning i programmet var nyckelområdena strategi, sälj/marknad, ledarskap och organisation. Målet var att utveckla ledare i små- och medelstora företag. Företag som inte kunnat erbjudas plats i programmet erbjöds kortare inspirationsseminarier inom samma kompetensområden. 300 deltagare beräknades delta i hela eller delar av dessa seminarier. Förutom länsstyrelsen har länets sju kommuners näringslivsorganisationer arbetat med projektet och deltagande företag under hela genomförandetiden. Kommunernas näringslivsorganisationer har också kontinuerligt återkopplat till sina nätverk för att ge ett konkret stöd till företagens bearbetning av sina tillväxtmöjligheter. Syfte Projektets huvudsyfte har varit att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i länet. Målen stämmer också väl överens med mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län, långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Ett annat syfte har varit att öka kompetensen hos projektägaren och medverkande kommunerna om hur de tillsammans bäst kan arbeta för att stärka regionens tillväxtföretag. Projektet har även haft ambitionen att kommunerna tillsammans fortsätter att utveckla näringslivsklimatet och attraktionen för företag och människor att verka och bo i länet. Projektet är ett konkret genomförandeprojekt där samverkan testas och utvärderats nära företagen. Projektmål Program: 4 genomförda fördjupade utvecklingsprogram för företagsledare i tillväxtföretag. 70 företagsledare har fullföljt det fördjupade utvecklingsprogrammet. 100 % av företagsledarna upplever att de fått stöd av programmet för att utveckla sina företag. Resultat: 4 program á 4x3 dagar vid konferensanläggning och med mellanliggande hemuppgifter har genomförts. Utvärderingarna under programgenomförandet har för samtliga programtillfällena gett ett medelvärde på 4,4 av 5 möjliga. Deltagande ledare har i egna kommentarer vid respektive kurstillfälle och efter avslutat program uttryckt stor nytta för dem personligen som ledare och för företagens fortsatta tillväxt. Seminarier: 30 inspirationsseminarier genomförda 300 deltagare vid dessa seminarier 25 % av dessa är intresserade av att gå vidare i fördjupade insatser 3

4 Resultat: 2 seminarier har arrangerats varav fem har ställts in pga att inga deltagare anmält sig till seminarierna. Inga deltagare från seminarierna har deltagit i program. Projektet kunde inte erbjuda något program, då samtliga program var startade vid seminarietillfällena och något ytterligare program fanns inte planerat. Effektmål - Deltagande företag Förväntade effekter i företag som deltagit i utvecklingsprogram mäts två år efter avslutat program. Uppsatta effektmål Deltagarnas uppfattning vid proj.avslut -14 Ökad lönsamhet med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Ökad omsättning med 10 % 0% förväntar sig nå målet -16 Ökad sysselsättning med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Resultat: Deltagarnas framtidstro vad gäller resultaten stämmer väl med förväntade effekter. Definitivt resultat presenteras 2016, då uppföljning av deltagande företag görs. Effektmål Offentlig sektor Efter projekttidens slut förväntas fortsatta utvecklingsinsatser i samverkan mellan länsstyrelse, kommuner och näringsliv för identifierade tillväxtföretag i regionen. Resultatet: Samverkansprojektet med regionalt samarbete har utvecklat regionen och de enskilda kommunerna positivt. Styrgruppen planerar fortsatt samarbete kring näringslivsutveckling i regionen och arbetet med att utforma nya handlingsplaner har påbörjats. Sammanfattning/Slutsatser Tillväxtprojektet har varit ett framgångsrikt projekt vad gäller deltagarens upplevda nytta av programmet. Företagens redovisade förväntningar vad gäller tillväxt indikerar också framgång. Kvantitativt går det inte att verifiera förrän 2016, då uppföljning görs. Även syftet att skapa regiontänkande har stärkts hos deltagande företag som skapat relationer med företag i andra kommuner. Nätverkande som byggt goda förutsättningar för fortsatt näringslivsutveckling i och mellan kommunerna och deltagande företag. Den upplevda nyttan har också genererat att grupperna på eget initiativ själva fortsätter att skapa träffar. Projektets inriktning och innehåll är baserat på bland annat de erfarenheter som gjordes i projekt E-länet, där vikten av att vilja växa konstaterades vara av stor betydelse. Ett stort förarbete har också genomförts i kommunerna för att kartlägga företagens förutsättningar och vilja att växa. Genom enkäter till företag har nuläget i företagen analyserats. Frågor har ställts om ledares uppfattning om nuläge och önskat läge. Därigenom har enkäten visat på aktuella GAP inom företaget och hos ledaren. Målgruppen i undersökningen har varit tydlig, företag som kan och vill växa. Utifrån de enkätsvar som företagen lämnat har en analys gjorts som följts av telefonintervjuer med företagare som vill och kan växa. Slutligen har ett antal företag från gruppen som telefonintervjuats valts ut för en djupintervju. Resultaten från enkäter- och intervjuer har slutligen resulterat i ett antal företagsledare lämpliga för programmet. Dessa blev också de som erbjöds att delta i programmet. 4

5 Genom förarbetet har projektet fått fram en väl avgränsad målgrupp av företag som varit motiverade att arbeta i projektet och bidra till resultat. Diagram sidan 10 visar ett sammanställt ackumulerat resultat vad gäller omsättning och antal anställda i deltagande företag. Vid en jämförelse med parametrar som BNP/Sverige och inköpschefsindex visar företagens resultat att kommunerna valt ut rätt målgrupp i perspektivet att företagen kan växa. Företagen visar tillsammans tillväxt och ökat antal anställda för åren Detta samtidigt som jämförelsedata visar nedåtgående trend. Deltagarna visar sammantaget med sina siffror att programmet varit ett framgångsrikt nätverksbyggande. Programmet har skapat ett regionalt tillväxttänkande. Företagen har skapat nätverk och en bra dialog och relation till nya företag i andra kommuner än den egna. Flera av deltagande företag uttrycker en önskan att kommunen ska tänka ännu mera i termer av region och ser det som ett vinnande koncept. Omvärld/bakgrund : Omvärldsfaktorer som påverkat företagen under åren har bland annat varit en internationell bankkrasch 200 som följdes av en världsomspännande lågkonjunktur. Svenska kronan stärktes vilket påverkade exportföretagen parallellt med att euro och dollar försvagades. Regionalt utlöstes 2010 en omfattande varselvåg med flera än 1000 varslade förväntas en vändande konjunktur som dock inte riktigt tog fart. Tillväxten i Europa var fortfarande svag och då främst i medelhavsländerna var den svenska valutan fortsatt stark och euro svag vilket missgynnade exporten. Svenska företag klarade till stor del vinster/omsättning genom en inhemsk stark efterfrågan sjunker värdet på svenska kronan efter Riksbankens ränteändring vilket varit gynnsamt för exportindustrin. Den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. Arbetslöshet fortfarande hög och då framförallt bland ungdomar och utrikesfödda. Omfattande oroligheter i mellanöstern med stora flyktingvågor som följd. Sverige och Västernorrland tar emot ett stort antal flyktingar. Integrationsfrågan aktualiseras ytterligare då flera nyanlända via AF ska ut till företag och jobb så snart som möjligt. 2014: Internationell marknad: Internationellt är det fortfarande låg tillväxt i Europa. EU och Ryssland har genomfört ömsesidiga handelssanktioner till följd av krigshandlingar mellan Ryssland/Ukraina. USA: Tillväxtparametrar som arbetslöshet, export, valutakurser pekar åt rätt håll. Projektgenomförande I projektets aktivitetsplan planerades för en första programstart hösten Rekrytering av deltagare påbörjades våren 2012 och upphandling av programleverantör påbörjades. Resultatet av upphandlingen av programleverantör överklagades till Förvaltningsrätten och en ny upphandling gjordes. Efter upphandling nr två och nytt beslut så kom även den andra tilldelningen att överklagas till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avkunnade slutlig dom i början av juli 13. Därmed kunde genomförandeprogrammet startas, deltagarna presenteras för leverantören Handelshögskolan Umeå och arbetet med att genomföra programmet påbörjas. 5

6 Arbetsgruppen arbetade under perioden juni-12 till juli-13 med att informera, inspirera och motivera deltagarna att invänta programstarten när samtliga företagarna informerats om Tillväxtprogrammet fanns det 0 intresserade företagare som önskade delta. Det fanns då också en kölista till platserna. Arbetsgruppen genomförde ett förarbete där deltagarna skapade en profil som visade deltagarnas nuläge, förutsättning och mål. Profilerna blev ett material som Handelshögskolan (HHU) hade möjlighet att utgå från när dom i början av augusti tog kontakt med deltagarna. Sammantaget gav HHU:s kontakter i kombination med företagens profiler ett underlag för de anpassnings som gjordes inom programmets befintliga ram men med utgångspunkt från deltagarnas behov. Planering för gruppstarterna innebar att samtliga fyra grupper startades upp inom tre månader. Den ursprungliga planeringen byggde på att det skulle ha startats en grupp/halvår. Programmet har genomförts enligt aktivitetsplan men har tidsmässigt omarbetas till följd av överklaganden och därmed aktuella förseningar. Det ursprungliga tvåårsprogrammet har genomförts på 11 månader. Programmets ändrade förutsättningar Fördel: Alla deltagare var samtidigt inne i programmet och engagerade. Det skapade en lokal dynamik mellan grupperna och mellan deltagarna från den enskilda kommunen. Alla deltagare från samma kommun var inne i programmet när de möttes. Diskussioner kring programmet och tillväxtmöjligheter var levande för alla samtidigt. Fördelen var också tydligen när kommunens representanter bjöd in till tex nätverksträffar. Nackdel: Svårighet att hitta ersättare till företagare som anmält intresse men som av någon anledning fått förhinder och inte kunde delta i programmet. Majoriteten av möjliga ersättare behövde minst 3 månaders framförhållning för att kunna boka bort tre arbetsdagar till utbildning. Seminarier med ändrade förutsättningar 30 seminarier planerades att genomföras under åren Det blev totalt 2 seminarier som genomförts med fyra seminarier i varje kommuner under perioden mars-maj -14. Tyvärr ställdes fem seminarier in då det inte fanns någon anmäld deltagare. Seminarierna har genomförts i länets samtliga kommuner. Vid tidpunkten var samtliga programgrupper startade. Totalt har 15 personer deltagit. Deltagarna har inte alltid haft de förutsättningar, behov och förkunskaper som avsågs i ansökan. Fördel: Från projektet kan vi inte se att det fanns fördelar med de förändringar som uppstod. Vi kan inte heller se att det skulle kunnat gå att göra på ett annat sätt med den korta genomförandeperiod som blev resultatet av de överklagningar som skedde och som försenade projektet. Nackdel: 1. Seminarierna var planerade att fungera som rekryteringsbas till programmet. Då seminarierna kom att bli bland de sista aktiviteterna i projektet fungerade inte det. Det fanns inga program att erbjuda platser till. Deltagarna skulle rekryteras via näringslivskontorens personal. Då det inte fanns platser kvar i programmen genomfördes seminarierna som öppna seminarier. Nackdel med denna inbjudan var att en del av seminariedeltagarna var för nya som företagare eller deltog som anställda som inte hade aktuella frågor i sin tjänst. Seminarierna var i vissa fall på fel nivå i förhållande till deltagarnas förkunskaper. 6

7 2. Svårighet att rekrytera till seminarierna då det pågick många andra aktiviteter med liknande innehåll. Ett flertal arrangörer av EU-relaterade program genomförde olika former av avslutsaktiviteter och arrangörerna vände sig i stor utsträckning till målgruppen tillväxtföretag. Programgenomförande Programmets kombination av teori, goda exempel och med mellanliggande praktiskt arbete i den egna verksamheten har varit en framgångsfaktor. Majoriteten av deltagarna har i perioderna mellan programträffarna själva arbetat vidare med de frågeställningar som tagits upp i programmet. I många fall har detta arbete genomförts tillsammans med företagets medarbetare där frågeställningar som varit aktuella i programmet lyfts i företaget. Det i sin tur betyder att programmet nått väsentligt flera än de 61 företagsledare som varit med i programmet. Genomförandet vid konferensanläggningar runt om i länet har gynnat den regionala kännedomen om lokalt företagande och kommunernas näringsliv och arbetssätt. Konferensboende har också gynnat nätverkandet mellan företag då företagsledarna stannat kvar och deltagit i kvällsaktiviteter. Flera av deltagarna har uttryckt att det varit viktigt att få träffa andra entreprenörer och få lära av varannan, ta del av erfarenhet, kunskap och nätverk. Uppföljningar har gjorts vid varje programtillfälle där deltagarna haft möjlighet att i text ge feedback på aktuellt tema och på en kvantitativ skala ange den upplevda nyttan av modulen. Projektledaren har också intervjuat några deltagare/grupp efter respektive modul om innehåll, upplägg och nyttan i företagarens dagliga verksamhet. I perioderna mellan programmodulerna har kommunernas näringslivmedarbetare besökt företagen. De har också bjudit in deltagande företag till nätverksträffar för att få del av hur projektet fortskrider, vad kommunerna kan tillföra mm. Efter Tillväxtprogrammet Grupp 1-2 avslutade programmet mars -14 och grupp 3-4 avslutade september -14. Deltagarna i programmet har levererat en individuell rapport som bestått av en enkät med fördefinierade frågor och med möjlighet att lämna egna kommentarer. Bland det vi kunnat utläsa i en sammanställning från deltagarna är att de önskar ett nästa steg - en fortsättning och på något sätt behålla nätverket kompetensutveckling för både ledare och de anställda att kommunerna tänker region att kommunerna informera företagarna om det som händer i regionen en digital lösning där alla event som genomförs presenteras oavsett avsändare. Projektorganisation Genomförare av program och seminarier har varit personal från Handelshögskolan i Umeå (HHU). Externa konsulter/specialister har anlitats av HHU inom respektive modul. För att visa på förankring hos företag och 7

8 näringsliv har HHU tagit in företagare som beskrivit sitt tillvägagångssätt och gett exempel på best practice inom områden, miljö, integration, jämställdhet, ledarskap och organisation. Styrgruppen har bestått av respektive kommuns näringslivschef eller motsvarande, samt representanter från Länsstyrelsen Västernorrland. En arbetsgrupp bestående av en näringslivsutvecklare från varje kommun har arbetat i samverkan med en anställd projektledare och projektekonom. Marknadsföring Tillväxtprogrammet och seminarier har löpande marknadsförts av kommunerna vid olika arrangemang som företagarfrukostar och seminarier. Vid dessa aktiviteter har också deltagare i programmet berättat om sina förväntningar och erfarenheter av programmet. Programmet och seminarierna har också marknadsförts i tidningar via reportage som gjorts vid bland annat seminarier, företagsfrukostar. Annonsering i samband med seminarier har gjorts i lokal och regionala tidningar. Information och inbjudningar har presenterats på Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor. Mailutskick har gjorts från samtliga kommuner till kommunernas företagare. Pressreleaser har skickats till tidningar, radio, tv. Utvärdering Utvärderare har inte anlitats i projektet. Projektets miljöarbete I projektet har 30% av konferensaktiviteterna genomförts vid miljöcertifierade anläggningar. Styroch arbetsgruppsmöten har genomförts i form av telefonmöten när det varit möjlig. Nästa steg - Programdeltagare Företagsledarna i samtliga grupperna har bestämt att själva anordna träffar med sin grupp efter avslutat program. Företagarna är generellt nöjda med kommunen arbete och kommenterar att de stannar och utvecklas i den egna kommunen. Uttrycker ett ömsesidigt behov och förståelse för kommuners/företags verksamheter för att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv. Företagarna önskar en fortsättning i någon form. Ser gärna en sammanhållande aktör, gärna Länsstyrelsen. Nästa steg - Offentlig sektor Förutsättningar för resultatet i projektet har varit det goda samarbetsklimat som skapats mellan länets kommuner och Länsstyrelsen. Resultaten och erfarenheterna i programmet bidrar och stärker det fortsatta idéutbytet och samarbetet. Samverkan i länet kring regionala näringslivsfrågor är ett viktigt område. Inställningen till andra kommuner att inspirera och uppmuntrar varandra och se det som gemensam vinst när det går bra för övriga kommuner.

9 Horisontella kriterier I programmet har de horisontella kriterierna tagits upp som en del i respektive programmodul. I inledande modulen strategi lades en längre och mera omfattade modul in om miljö i olika perspektiv. Miljö, integration och jämställdhet har sedan tagits upp av flertalet företagare som varit inne och presenterat så här gjorde jag. Företagarnas exempel har också tagit upp behovet av kompetens och den kompetensbrist som många anser föreligger. Flertalet företagsledare har beskrivit hur man valt att arbeta med nysvenskar och underrepresenterat kön. De fördelar företagsledarna sett med ett icke traditionell rekryteringsväg har också i några fall genererat ökade effektivitet såväl ur miljö som kostnadsperspektiv. Samverkan med andra projekt Projektet har inte aktivt samverkat med andra projekt. Uppföljning 2016 Hösten 2016 planeras en uppföljning av företag som deltagit i programmet. Då mäts resultaten i företagen vad gäller omsättning, vinst och antal anställda. Sammanställning - Deltagarnas slutrapport Samtliga deltagare har ombetts att lämna en slutrapport. Nedanstående är ett urval från dessa rapporter. Företagsfakta 2014 Antal anställda (genomsnitt) 70 företag 20 (Spann 4-250) Företagets ålder (genomsnitt) 25 år Förväntad omsättningstillväxt tom 2016 (genomsnitt) 10-15% Förväntad tillväxt antal anställda tom 2016 (genomsnitt) 5 % Framtidsperspektiv 75% tror på ökad efterfrågan på företagets produkt (4-10 års sikt) 0% Omsättningsökning med 10% % Ökad vinst med 5% % ökat antal anställda med 5% Deltagarnas synpunkter på kommunernas arbete: Flertalet uttrycker att de är nöjda med den hjälp de får från kommunen och det jobb som kommunerna gör. Önskemål som flera deltagare uttrycker Öka samverkan mellan kommunerna, tänk region Gör samhället intressant att bo och verka i. Jobba för att få hemvändare att flytta tillbaka. Jobba med kompetensutvecklingsfrågor Jobba aktivt med företagen Skapa förståelse för företagens betydelse 9

10 Branscher/ Marknad Deltagande företag representerar samtliga kommuner i Västernorrland. Företagen har varierande storlek och representerar ett stort antal branscher. (Verkstad, bygg, IT, skola, vård, omsorg, service med flera) Företagens marknader är lokala/regionala till internationella. Antalet anställda i företagen spänner från 4 till ca 250 personer. Omsättning i de enskilda företagen ligger i spannet ca 5 milj Mkr. Företagsledare 0% har arbetat med programmets frågeställningar under perioderna mellan programmodulerna 60% har involverat medarbetare / ledningsgrupp /styrelse 40% planerar att arbeta med programmets frågeställningar efter avslutat program. 50% är ägare/delägare i sitt företag 60% har deltagit i ledarskapsprogram tidigare 75% har utbildning gymnasium/utbildning på arbetsplats 25% har högskoleutbildning 70% har arbetat med strategiskt arbete för att nå nuvarande resultat 60% av företagarna har jobbat mera än 10 år i sin bransch. Figur 1 Totalsummor för deltagande företag Figur 2 BNP-tillväxt 1 Källa Ekonomifakta - BNP-Tillväxt Swedbank - Inköpschefsindex Bolagsverket - Företagens siffror Bolagsverket Figur 2 Inköpschefsindex Sammanfattningsvis visar ovanstående att deltagande företag gemensamt har visat en god förmåga att leverera även i lågkonjunktur. Den väldsomfattande lågkonjunkturen som började 200 kulminerade i Västernorrland Trots dessa omvärldsfaktorer uppvisar företagen en tillväxt under åren såväl vad gäller omsättning som antal anställda. 10

11 Företagens arbete med horisontella kriterier 70% Miljö - Företagen följer lagstiftning. 30% Miljö - Företaget arbetar aktivt och satsar tid och pengar och ser det som konkurrensfördel. 75% Jämställdhet Försöker rekrytera från underrepresenterat kön 25% Jämställdhet Arbetar inte med frågan. 72% Integration Frågan har inte varit aktuell ännu. 2% Integration Arbetar aktivt med frågorna. Framtida utmaningar för fortsatt tillväxt 65% Rekrytering av nya medarbetare 60% Ledarskap 50% Sälj/Marknadsresurser Programmets har tillfört till deltagande företag 70% har fått nya kontakter som företaget kommer att jobba vidare med 65% Helheten, allt i programmet 50% Nätverk fått kontakt med personer med kunskaper, erfarenheter, kompetenser, 11

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Slutrapport VI+DOM=OSS

Slutrapport VI+DOM=OSS Slutrapport VI+DOM=OSS Sammanfattning Idén till projektet VI+DOM=OSS väcktes redan under 2010, då vi blivit inspirerade av Foreningen Nydansker och deras projekt Dansk arbetsplatskultur. Vi hade dessutom

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr S E S P A Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län Karin Dahlström, ekon. dr Förord Inom ramen för det s k SESPA projektet (Societal Entrepreneurship in Sparsely

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer