Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014"

Transkript

1 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål

2 Effektmål - Deltagande företag... 4 Effektmål Offentlig sektor... 4 Sammanfattning/Slutsatser... 4 Omvärld/bakgrund :... 5 Programgenomförande... 5 Programmets ändrade förutsättningar... 6 Seminarier med ändrade förutsättningar... 6 Programgenomförande... 7 Efter Tillväxtprogrammet... 7 Projektorganisation... 7 Marknadsföring... Utvärdering... Projektets miljöarbete... Nästa steg - Programdeltagare... Nästa steg - Offentlig sektor... Horisontella kriterier... Samverkan med andra projekt... 9 Uppföljning Sammanställning - Deltagarnas slutrapport

3 Inledning /Bakgrund: Projektet Tillväxtföretag i Västernorrland har genomförts och finansierats som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Tillväxtverket och kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Projektet har varit en strategisk satsning för att på bästa sätt stödja länets små- och medelstora tillväxtföretag. Under projekteringstiden planerades en tvåårig genomförandeperiod. Målgruppen var företag med uttalade vilja och potential att fortsätta växa, öka sin omsättning, vinstmarginal och antal anställda. Insatserna i projektet genomfördes på två nivåer. 70 företag erbjöds att delta i ett omfattande utvecklingsprogram under ca ett år. Inriktning i programmet var nyckelområdena strategi, sälj/marknad, ledarskap och organisation. Målet var att utveckla ledare i små- och medelstora företag. Företag som inte kunnat erbjudas plats i programmet erbjöds kortare inspirationsseminarier inom samma kompetensområden. 300 deltagare beräknades delta i hela eller delar av dessa seminarier. Förutom länsstyrelsen har länets sju kommuners näringslivsorganisationer arbetat med projektet och deltagande företag under hela genomförandetiden. Kommunernas näringslivsorganisationer har också kontinuerligt återkopplat till sina nätverk för att ge ett konkret stöd till företagens bearbetning av sina tillväxtmöjligheter. Syfte Projektets huvudsyfte har varit att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i länet. Målen stämmer också väl överens med mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län, långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Ett annat syfte har varit att öka kompetensen hos projektägaren och medverkande kommunerna om hur de tillsammans bäst kan arbeta för att stärka regionens tillväxtföretag. Projektet har även haft ambitionen att kommunerna tillsammans fortsätter att utveckla näringslivsklimatet och attraktionen för företag och människor att verka och bo i länet. Projektet är ett konkret genomförandeprojekt där samverkan testas och utvärderats nära företagen. Projektmål Program: 4 genomförda fördjupade utvecklingsprogram för företagsledare i tillväxtföretag. 70 företagsledare har fullföljt det fördjupade utvecklingsprogrammet. 100 % av företagsledarna upplever att de fått stöd av programmet för att utveckla sina företag. Resultat: 4 program á 4x3 dagar vid konferensanläggning och med mellanliggande hemuppgifter har genomförts. Utvärderingarna under programgenomförandet har för samtliga programtillfällena gett ett medelvärde på 4,4 av 5 möjliga. Deltagande ledare har i egna kommentarer vid respektive kurstillfälle och efter avslutat program uttryckt stor nytta för dem personligen som ledare och för företagens fortsatta tillväxt. Seminarier: 30 inspirationsseminarier genomförda 300 deltagare vid dessa seminarier 25 % av dessa är intresserade av att gå vidare i fördjupade insatser 3

4 Resultat: 2 seminarier har arrangerats varav fem har ställts in pga att inga deltagare anmält sig till seminarierna. Inga deltagare från seminarierna har deltagit i program. Projektet kunde inte erbjuda något program, då samtliga program var startade vid seminarietillfällena och något ytterligare program fanns inte planerat. Effektmål - Deltagande företag Förväntade effekter i företag som deltagit i utvecklingsprogram mäts två år efter avslutat program. Uppsatta effektmål Deltagarnas uppfattning vid proj.avslut -14 Ökad lönsamhet med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Ökad omsättning med 10 % 0% förväntar sig nå målet -16 Ökad sysselsättning med 5 % 50% förväntar sig nå målet -16 Resultat: Deltagarnas framtidstro vad gäller resultaten stämmer väl med förväntade effekter. Definitivt resultat presenteras 2016, då uppföljning av deltagande företag görs. Effektmål Offentlig sektor Efter projekttidens slut förväntas fortsatta utvecklingsinsatser i samverkan mellan länsstyrelse, kommuner och näringsliv för identifierade tillväxtföretag i regionen. Resultatet: Samverkansprojektet med regionalt samarbete har utvecklat regionen och de enskilda kommunerna positivt. Styrgruppen planerar fortsatt samarbete kring näringslivsutveckling i regionen och arbetet med att utforma nya handlingsplaner har påbörjats. Sammanfattning/Slutsatser Tillväxtprojektet har varit ett framgångsrikt projekt vad gäller deltagarens upplevda nytta av programmet. Företagens redovisade förväntningar vad gäller tillväxt indikerar också framgång. Kvantitativt går det inte att verifiera förrän 2016, då uppföljning görs. Även syftet att skapa regiontänkande har stärkts hos deltagande företag som skapat relationer med företag i andra kommuner. Nätverkande som byggt goda förutsättningar för fortsatt näringslivsutveckling i och mellan kommunerna och deltagande företag. Den upplevda nyttan har också genererat att grupperna på eget initiativ själva fortsätter att skapa träffar. Projektets inriktning och innehåll är baserat på bland annat de erfarenheter som gjordes i projekt E-länet, där vikten av att vilja växa konstaterades vara av stor betydelse. Ett stort förarbete har också genomförts i kommunerna för att kartlägga företagens förutsättningar och vilja att växa. Genom enkäter till företag har nuläget i företagen analyserats. Frågor har ställts om ledares uppfattning om nuläge och önskat läge. Därigenom har enkäten visat på aktuella GAP inom företaget och hos ledaren. Målgruppen i undersökningen har varit tydlig, företag som kan och vill växa. Utifrån de enkätsvar som företagen lämnat har en analys gjorts som följts av telefonintervjuer med företagare som vill och kan växa. Slutligen har ett antal företag från gruppen som telefonintervjuats valts ut för en djupintervju. Resultaten från enkäter- och intervjuer har slutligen resulterat i ett antal företagsledare lämpliga för programmet. Dessa blev också de som erbjöds att delta i programmet. 4

5 Genom förarbetet har projektet fått fram en väl avgränsad målgrupp av företag som varit motiverade att arbeta i projektet och bidra till resultat. Diagram sidan 10 visar ett sammanställt ackumulerat resultat vad gäller omsättning och antal anställda i deltagande företag. Vid en jämförelse med parametrar som BNP/Sverige och inköpschefsindex visar företagens resultat att kommunerna valt ut rätt målgrupp i perspektivet att företagen kan växa. Företagen visar tillsammans tillväxt och ökat antal anställda för åren Detta samtidigt som jämförelsedata visar nedåtgående trend. Deltagarna visar sammantaget med sina siffror att programmet varit ett framgångsrikt nätverksbyggande. Programmet har skapat ett regionalt tillväxttänkande. Företagen har skapat nätverk och en bra dialog och relation till nya företag i andra kommuner än den egna. Flera av deltagande företag uttrycker en önskan att kommunen ska tänka ännu mera i termer av region och ser det som ett vinnande koncept. Omvärld/bakgrund : Omvärldsfaktorer som påverkat företagen under åren har bland annat varit en internationell bankkrasch 200 som följdes av en världsomspännande lågkonjunktur. Svenska kronan stärktes vilket påverkade exportföretagen parallellt med att euro och dollar försvagades. Regionalt utlöstes 2010 en omfattande varselvåg med flera än 1000 varslade förväntas en vändande konjunktur som dock inte riktigt tog fart. Tillväxten i Europa var fortfarande svag och då främst i medelhavsländerna var den svenska valutan fortsatt stark och euro svag vilket missgynnade exporten. Svenska företag klarade till stor del vinster/omsättning genom en inhemsk stark efterfrågan sjunker värdet på svenska kronan efter Riksbankens ränteändring vilket varit gynnsamt för exportindustrin. Den inhemska efterfrågan är fortsatt stark. Arbetslöshet fortfarande hög och då framförallt bland ungdomar och utrikesfödda. Omfattande oroligheter i mellanöstern med stora flyktingvågor som följd. Sverige och Västernorrland tar emot ett stort antal flyktingar. Integrationsfrågan aktualiseras ytterligare då flera nyanlända via AF ska ut till företag och jobb så snart som möjligt. 2014: Internationell marknad: Internationellt är det fortfarande låg tillväxt i Europa. EU och Ryssland har genomfört ömsesidiga handelssanktioner till följd av krigshandlingar mellan Ryssland/Ukraina. USA: Tillväxtparametrar som arbetslöshet, export, valutakurser pekar åt rätt håll. Projektgenomförande I projektets aktivitetsplan planerades för en första programstart hösten Rekrytering av deltagare påbörjades våren 2012 och upphandling av programleverantör påbörjades. Resultatet av upphandlingen av programleverantör överklagades till Förvaltningsrätten och en ny upphandling gjordes. Efter upphandling nr två och nytt beslut så kom även den andra tilldelningen att överklagas till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avkunnade slutlig dom i början av juli 13. Därmed kunde genomförandeprogrammet startas, deltagarna presenteras för leverantören Handelshögskolan Umeå och arbetet med att genomföra programmet påbörjas. 5

6 Arbetsgruppen arbetade under perioden juni-12 till juli-13 med att informera, inspirera och motivera deltagarna att invänta programstarten när samtliga företagarna informerats om Tillväxtprogrammet fanns det 0 intresserade företagare som önskade delta. Det fanns då också en kölista till platserna. Arbetsgruppen genomförde ett förarbete där deltagarna skapade en profil som visade deltagarnas nuläge, förutsättning och mål. Profilerna blev ett material som Handelshögskolan (HHU) hade möjlighet att utgå från när dom i början av augusti tog kontakt med deltagarna. Sammantaget gav HHU:s kontakter i kombination med företagens profiler ett underlag för de anpassnings som gjordes inom programmets befintliga ram men med utgångspunkt från deltagarnas behov. Planering för gruppstarterna innebar att samtliga fyra grupper startades upp inom tre månader. Den ursprungliga planeringen byggde på att det skulle ha startats en grupp/halvår. Programmet har genomförts enligt aktivitetsplan men har tidsmässigt omarbetas till följd av överklaganden och därmed aktuella förseningar. Det ursprungliga tvåårsprogrammet har genomförts på 11 månader. Programmets ändrade förutsättningar Fördel: Alla deltagare var samtidigt inne i programmet och engagerade. Det skapade en lokal dynamik mellan grupperna och mellan deltagarna från den enskilda kommunen. Alla deltagare från samma kommun var inne i programmet när de möttes. Diskussioner kring programmet och tillväxtmöjligheter var levande för alla samtidigt. Fördelen var också tydligen när kommunens representanter bjöd in till tex nätverksträffar. Nackdel: Svårighet att hitta ersättare till företagare som anmält intresse men som av någon anledning fått förhinder och inte kunde delta i programmet. Majoriteten av möjliga ersättare behövde minst 3 månaders framförhållning för att kunna boka bort tre arbetsdagar till utbildning. Seminarier med ändrade förutsättningar 30 seminarier planerades att genomföras under åren Det blev totalt 2 seminarier som genomförts med fyra seminarier i varje kommuner under perioden mars-maj -14. Tyvärr ställdes fem seminarier in då det inte fanns någon anmäld deltagare. Seminarierna har genomförts i länets samtliga kommuner. Vid tidpunkten var samtliga programgrupper startade. Totalt har 15 personer deltagit. Deltagarna har inte alltid haft de förutsättningar, behov och förkunskaper som avsågs i ansökan. Fördel: Från projektet kan vi inte se att det fanns fördelar med de förändringar som uppstod. Vi kan inte heller se att det skulle kunnat gå att göra på ett annat sätt med den korta genomförandeperiod som blev resultatet av de överklagningar som skedde och som försenade projektet. Nackdel: 1. Seminarierna var planerade att fungera som rekryteringsbas till programmet. Då seminarierna kom att bli bland de sista aktiviteterna i projektet fungerade inte det. Det fanns inga program att erbjuda platser till. Deltagarna skulle rekryteras via näringslivskontorens personal. Då det inte fanns platser kvar i programmen genomfördes seminarierna som öppna seminarier. Nackdel med denna inbjudan var att en del av seminariedeltagarna var för nya som företagare eller deltog som anställda som inte hade aktuella frågor i sin tjänst. Seminarierna var i vissa fall på fel nivå i förhållande till deltagarnas förkunskaper. 6

7 2. Svårighet att rekrytera till seminarierna då det pågick många andra aktiviteter med liknande innehåll. Ett flertal arrangörer av EU-relaterade program genomförde olika former av avslutsaktiviteter och arrangörerna vände sig i stor utsträckning till målgruppen tillväxtföretag. Programgenomförande Programmets kombination av teori, goda exempel och med mellanliggande praktiskt arbete i den egna verksamheten har varit en framgångsfaktor. Majoriteten av deltagarna har i perioderna mellan programträffarna själva arbetat vidare med de frågeställningar som tagits upp i programmet. I många fall har detta arbete genomförts tillsammans med företagets medarbetare där frågeställningar som varit aktuella i programmet lyfts i företaget. Det i sin tur betyder att programmet nått väsentligt flera än de 61 företagsledare som varit med i programmet. Genomförandet vid konferensanläggningar runt om i länet har gynnat den regionala kännedomen om lokalt företagande och kommunernas näringsliv och arbetssätt. Konferensboende har också gynnat nätverkandet mellan företag då företagsledarna stannat kvar och deltagit i kvällsaktiviteter. Flera av deltagarna har uttryckt att det varit viktigt att få träffa andra entreprenörer och få lära av varannan, ta del av erfarenhet, kunskap och nätverk. Uppföljningar har gjorts vid varje programtillfälle där deltagarna haft möjlighet att i text ge feedback på aktuellt tema och på en kvantitativ skala ange den upplevda nyttan av modulen. Projektledaren har också intervjuat några deltagare/grupp efter respektive modul om innehåll, upplägg och nyttan i företagarens dagliga verksamhet. I perioderna mellan programmodulerna har kommunernas näringslivmedarbetare besökt företagen. De har också bjudit in deltagande företag till nätverksträffar för att få del av hur projektet fortskrider, vad kommunerna kan tillföra mm. Efter Tillväxtprogrammet Grupp 1-2 avslutade programmet mars -14 och grupp 3-4 avslutade september -14. Deltagarna i programmet har levererat en individuell rapport som bestått av en enkät med fördefinierade frågor och med möjlighet att lämna egna kommentarer. Bland det vi kunnat utläsa i en sammanställning från deltagarna är att de önskar ett nästa steg - en fortsättning och på något sätt behålla nätverket kompetensutveckling för både ledare och de anställda att kommunerna tänker region att kommunerna informera företagarna om det som händer i regionen en digital lösning där alla event som genomförs presenteras oavsett avsändare. Projektorganisation Genomförare av program och seminarier har varit personal från Handelshögskolan i Umeå (HHU). Externa konsulter/specialister har anlitats av HHU inom respektive modul. För att visa på förankring hos företag och 7

8 näringsliv har HHU tagit in företagare som beskrivit sitt tillvägagångssätt och gett exempel på best practice inom områden, miljö, integration, jämställdhet, ledarskap och organisation. Styrgruppen har bestått av respektive kommuns näringslivschef eller motsvarande, samt representanter från Länsstyrelsen Västernorrland. En arbetsgrupp bestående av en näringslivsutvecklare från varje kommun har arbetat i samverkan med en anställd projektledare och projektekonom. Marknadsföring Tillväxtprogrammet och seminarier har löpande marknadsförts av kommunerna vid olika arrangemang som företagarfrukostar och seminarier. Vid dessa aktiviteter har också deltagare i programmet berättat om sina förväntningar och erfarenheter av programmet. Programmet och seminarierna har också marknadsförts i tidningar via reportage som gjorts vid bland annat seminarier, företagsfrukostar. Annonsering i samband med seminarier har gjorts i lokal och regionala tidningar. Information och inbjudningar har presenterats på Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor. Mailutskick har gjorts från samtliga kommuner till kommunernas företagare. Pressreleaser har skickats till tidningar, radio, tv. Utvärdering Utvärderare har inte anlitats i projektet. Projektets miljöarbete I projektet har 30% av konferensaktiviteterna genomförts vid miljöcertifierade anläggningar. Styroch arbetsgruppsmöten har genomförts i form av telefonmöten när det varit möjlig. Nästa steg - Programdeltagare Företagsledarna i samtliga grupperna har bestämt att själva anordna träffar med sin grupp efter avslutat program. Företagarna är generellt nöjda med kommunen arbete och kommenterar att de stannar och utvecklas i den egna kommunen. Uttrycker ett ömsesidigt behov och förståelse för kommuners/företags verksamheter för att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv. Företagarna önskar en fortsättning i någon form. Ser gärna en sammanhållande aktör, gärna Länsstyrelsen. Nästa steg - Offentlig sektor Förutsättningar för resultatet i projektet har varit det goda samarbetsklimat som skapats mellan länets kommuner och Länsstyrelsen. Resultaten och erfarenheterna i programmet bidrar och stärker det fortsatta idéutbytet och samarbetet. Samverkan i länet kring regionala näringslivsfrågor är ett viktigt område. Inställningen till andra kommuner att inspirera och uppmuntrar varandra och se det som gemensam vinst när det går bra för övriga kommuner.

9 Horisontella kriterier I programmet har de horisontella kriterierna tagits upp som en del i respektive programmodul. I inledande modulen strategi lades en längre och mera omfattade modul in om miljö i olika perspektiv. Miljö, integration och jämställdhet har sedan tagits upp av flertalet företagare som varit inne och presenterat så här gjorde jag. Företagarnas exempel har också tagit upp behovet av kompetens och den kompetensbrist som många anser föreligger. Flertalet företagsledare har beskrivit hur man valt att arbeta med nysvenskar och underrepresenterat kön. De fördelar företagsledarna sett med ett icke traditionell rekryteringsväg har också i några fall genererat ökade effektivitet såväl ur miljö som kostnadsperspektiv. Samverkan med andra projekt Projektet har inte aktivt samverkat med andra projekt. Uppföljning 2016 Hösten 2016 planeras en uppföljning av företag som deltagit i programmet. Då mäts resultaten i företagen vad gäller omsättning, vinst och antal anställda. Sammanställning - Deltagarnas slutrapport Samtliga deltagare har ombetts att lämna en slutrapport. Nedanstående är ett urval från dessa rapporter. Företagsfakta 2014 Antal anställda (genomsnitt) 70 företag 20 (Spann 4-250) Företagets ålder (genomsnitt) 25 år Förväntad omsättningstillväxt tom 2016 (genomsnitt) 10-15% Förväntad tillväxt antal anställda tom 2016 (genomsnitt) 5 % Framtidsperspektiv 75% tror på ökad efterfrågan på företagets produkt (4-10 års sikt) 0% Omsättningsökning med 10% % Ökad vinst med 5% % ökat antal anställda med 5% Deltagarnas synpunkter på kommunernas arbete: Flertalet uttrycker att de är nöjda med den hjälp de får från kommunen och det jobb som kommunerna gör. Önskemål som flera deltagare uttrycker Öka samverkan mellan kommunerna, tänk region Gör samhället intressant att bo och verka i. Jobba för att få hemvändare att flytta tillbaka. Jobba med kompetensutvecklingsfrågor Jobba aktivt med företagen Skapa förståelse för företagens betydelse 9

10 Branscher/ Marknad Deltagande företag representerar samtliga kommuner i Västernorrland. Företagen har varierande storlek och representerar ett stort antal branscher. (Verkstad, bygg, IT, skola, vård, omsorg, service med flera) Företagens marknader är lokala/regionala till internationella. Antalet anställda i företagen spänner från 4 till ca 250 personer. Omsättning i de enskilda företagen ligger i spannet ca 5 milj Mkr. Företagsledare 0% har arbetat med programmets frågeställningar under perioderna mellan programmodulerna 60% har involverat medarbetare / ledningsgrupp /styrelse 40% planerar att arbeta med programmets frågeställningar efter avslutat program. 50% är ägare/delägare i sitt företag 60% har deltagit i ledarskapsprogram tidigare 75% har utbildning gymnasium/utbildning på arbetsplats 25% har högskoleutbildning 70% har arbetat med strategiskt arbete för att nå nuvarande resultat 60% av företagarna har jobbat mera än 10 år i sin bransch. Figur 1 Totalsummor för deltagande företag Figur 2 BNP-tillväxt 1 Källa Ekonomifakta - BNP-Tillväxt Swedbank - Inköpschefsindex Bolagsverket - Företagens siffror Bolagsverket Figur 2 Inköpschefsindex Sammanfattningsvis visar ovanstående att deltagande företag gemensamt har visat en god förmåga att leverera även i lågkonjunktur. Den väldsomfattande lågkonjunkturen som började 200 kulminerade i Västernorrland Trots dessa omvärldsfaktorer uppvisar företagen en tillväxt under åren såväl vad gäller omsättning som antal anställda. 10

11 Företagens arbete med horisontella kriterier 70% Miljö - Företagen följer lagstiftning. 30% Miljö - Företaget arbetar aktivt och satsar tid och pengar och ser det som konkurrensfördel. 75% Jämställdhet Försöker rekrytera från underrepresenterat kön 25% Jämställdhet Arbetar inte med frågan. 72% Integration Frågan har inte varit aktuell ännu. 2% Integration Arbetar aktivt med frågorna. Framtida utmaningar för fortsatt tillväxt 65% Rekrytering av nya medarbetare 60% Ledarskap 50% Sälj/Marknadsresurser Programmets har tillfört till deltagande företag 70% har fått nya kontakter som företaget kommer att jobba vidare med 65% Helheten, allt i programmet 50% Nätverk fått kontakt med personer med kunskaper, erfarenheter, kompetenser, 11

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Framtidens Ledare Framtidens Ledare SYFTE Marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsplats Skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera ökar rörlighet Öka nätverksskapande Ta vara på kompetens hos nuvarande

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer