Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad

2 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet bedrivits... 3 Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande... 4 Inkomna yttranden med kommentarer Länsstyrelsen Trafikverket Storstockholms lokaltrafik AB Omsorgsnämnden Miljönämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Telia Sonera Skanova Acess AB Södertörns brandsförsvarsförbund Försvarsmakten Telge nät Svensk kraftnät LRFs kommungrupp Kulturhistoriska föreningen i Södertälje Naturskyddsföreningen Erik Asmussens Stiftelse Privatperson Privatperson Privatperson Privatperson Privatperson Privatperson Privatpersoner 7 & Privatperson Privatperson Medverkande tjänstemän

3 Beslut Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett konferenscenter samt utställningshall, verkstäder och informationscenter, samt att reglera och anpassa befintlig bebyggelse och byggrätt. Järna kommundelsnämnd beslutade att sända ut ett förslag till detaljplan för Säby 5:1 m.fl. fastigheter på samråd. Hur samrådet bedrivits Samrådet varade mellan den 25 november 2011 och den 17 januari Ett förslag till detaljplan sändes ut till remissinstanser och sakägare enligt sändlista för yttrande. Sakägare bjöds in till öppet samrådsmöte i Futurum/Folkets hus i Järna den 15 december. Till mötet kom cirka 30 personer. Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter. Synpunkterna i sin helhet finns att ta del av på samhällsbyggnadskontoret

4 Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande Samhällsbyggnadskontoret genomför följande åtgärder inför utställningen av detaljplanen för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter): Ett gestaltningsprogram tas fram för planområdet. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader sätts lämplig skyddsbestämmelse. MKB tas fram för detaljplanen. Valet av lokalisering för planen behandlas och belyses i planhandlingarna och planerad MKB. En arkeologisk utredning har tagits fram för området och tas med i utställningsförslaget. Planerad dubellstakets utformning och utseende tas med i utställningshandlingarna. Samråd sker med Länsstyrelse kring biotopp skyddat område och lämplig skyddsbestämmelse sätts på plankarta för biotopskyddat område. Planhandlingarna kompletteras gällande trafiksituationen, parkering och kollektivtrafiken. En VA-utredning tas fram för området. U-områden och E-område sätts på plankartan för ledningar och tekniska byggnader och redovisas i övriga planhandlingar. Risker så som bullerstörningar, luft- och ljusföroreningar tas med i planbeskrivning. Frågan om plats för återvinning och upplag tas med i planbeskrivningen och ett område bereds för ändamålet på plankartan. Planhandlingar bearbetas gällande bland annat byggnadshöjder och volymer, för en längre hållbarhet. Planbeskrivningen uppdateras med en beskrivning av den medicinala trädgården samt övriga område och byggnader i planområdet

5 Inkomna yttranden med kommentarer 1. Länsstyrelsen Länsstyrelsen vill informera om att man vid planens programsamråd framfört synpunkter om föreslagen placering av konferenscentret, där man föredragit en placering enligt alternativ 1c istället för det nu valda 1b. Placeringen anses vara olämplig med hänsyn till jordbruksintresset och riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap i miljöbalken. Länsstyrelsen informerar att Ytterjärna kyrka, Säby gård och Steinerseminariets område utgör tre kärnområden för kulturhistorisk bebyggelse inom riksintresseområdet. För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till planförsalgets påverkan på de kulturhistoriska värdena behöver en gestaltningprogram tas fram där föreslagen konferenscenter och områdets gestaltning och utformning bearbetas. Delar av gestaltningsprogrammet föreslås vara knutna till bestämmelser på plankartan. En varsamhetbestämmelse föreslås för kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Steinerområdet. Planområdet ligger även inom kust- och skärgårdsområden som i sin helhet, med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena samt turismen och friluftslivet, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten enligt 4 kap 1,2,4 i miljöbalken. Bestämmelserna innebär främst att exploateringsföretag och andra ingrepp endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Något som Länsstyrelsen ännu inte kan ta ställning till, Länsstyrelsen kan därmed inte heller bedöma om planen är förenligt med 4 kapitlet i miljöbalken. Det finns fasta fornlämningar i anslutning till planområdet och kan finnas fler inom området, då en arkeologisk utredning är under framtagande kan Länsstyrelsen inte bedöma om arkeologiska återgärder behövs innan området exploateras. Gällande jordbruksintresset vill Länsstyrelsen understyrka att planförslaget innebär ett ianspråktagande av värdefull jordbruksmark och kan med sin närhet till pågående jordbruksverksamhet påverka möjligheten till en fortsatt jordbruksdrift. Säby gård bedriver en ekologisk växtodling på drygt 260 hektar åkermark och en ekologisk mjölkproduktion med cirka 120 mjölkkor samt rekryteringsdjur, vilket är sammanlagt uppemot 300 nötkreaturer. Länsstyrelsen vill informera om att man genom landsbygdsprogrammet där företaget ingår, har vetskap om att företaget planerar en utökning av sin mjölkproduktion. Konferensanläggningens föreslagna placering intill gården anses öka risken för olika typer av störning och konflikter. I den fortsatta planprocessen måste planen därför utformas så att konferensdeltagare, anställda och för övrigt alla verksamma inom konferensanläggningens område inte upplever störning från lantbrukets verksamhet. Något som kan leda till restriktioner för jordbruksproduktionen

6 Planen ska även utformas så att anläggningen inte heller bidrar till en ökad smittspridning i samband med att ett stort antal människor rör sig i området. Kravgårdar så som den i anslutning till föreslagen lokalisering för konferenscentret har exempelvis längre karens på läkemedlen som sätts in då djuren blir sjuka. Gällande naturmark menar Länsstyrelsen att åkerholmen som inom planen ska bevaras men finnas inom parkmark inte skyddas/bevaras enligt biotopskyddets mening. Därför krävs en dispens från biotoppsskyddsbestämmelserna. Vidare kontakt bör i frågan tas med Länsstyrelsens enhet för naturvård. Länsstyrelsen framhåller att man vid planprogrammets samråd rekommenderade kommunen att ta fram en utförlig behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning för de fyra föreslagna områden för lokaliseringen av konferenscentret. Något som inte gjordes, då man istället tog fram en behovsbedömning inför plansamrådet för vald lokalisering. Där ansågs detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagens 5 kapitel 18 samt bilaga 2 och 4 till MKBförordningen, en uppfattning som inte delas av Länsstyrelsen. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet där man beskriver och behandlar områdets nuvarande och framtida gestaltning. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader sätts lämplig skyddsbestämmelse(q-). En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras inför planens utställning. En arkeologisk utredning har tagits fram för området och tas med i utställningsförslaget. Avståndet för planerad dubellstaket är mellan 1-2 meter, stakets utformning och utseende tas med i utställningshandlingarna. Kontoret håller med om att biotopskyddet för åkerholmen inom planområdet försvinner i samband med planläggningen, då tanken är att ha en fortsatt skydd för området sätts lämplig bestämmelse på plankarta för området exempelvis att träden inte får fällas. Samråd sker med Länsstyrelsen kring åkerholmen och dess biotopskydd. 2. Trafikverket Anser att det av detaljplaneförslaget framgår att de nya verksamheterna kommer att generera mer trafik. Vidare påpekade Trafikverket i tidigare yttrande att en utförligare utredning av kommande trafikmängder och dess påverkan på omkringliggande vägnät bör göras i detaljplaneprocessen. Utformningen av eventuella förändringar av korsningen med väg 525 ska tas fram i samråd med Trafikverket. Krävs eventuella åtgärder på eller i anslutning till väg 525 ska ett avtal slutas mellan kommunen och Trafikverket där ansvarsförhållanden med mera regleras

7 Befintlig och kommande trafikssituation belyses och behandlas till detaljplanens utställning. Samråd kommer att ske med Trafikverket vid eventuella förändringar av korsningen med väg 525, för genomförandet av detta kommer avtal slutas mellan kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören. Övriga synpunkter är noterade och beaktas i den fortsatta planprocessen. 3. Storstockholms lokaltrafik AB Storstockholms lokaltrafik anser att vald lokalisering är dåligt ur en kollektivtrafiksynpunkt med ett avstånd på cirka 800 meter från väg 525. Turtätheten är i dagsläget 7 turer från Järna till Södertälje under vardagen och 8 från Södertälje till Järna, där bussar i linje 784 och 785 trafikerar. Turtätheten anses inte komma att öka då detta skulle medföra alltför långa resor för de som åker från Hölö till Järna och Södertälje. Man informerar även om att buss 702 från Länstrafiken i Sörmland trafikerar även mellan Trosa och Södertälje. Hållplatserna inom planområdet anses ligga bra till om de endast anses användas av linjetrafik. Var övriga bussar ska angöra anses oklart av planhandlingarna. Vidare vill man informera om att hållplatserna måste vara raka i hela bussens längd. Upphöjningarna som ska trafikeras av bussar ska vara anpassade för rätt lutningsförändring med mera. Busshållplatser måste vara tillgängliga för funktionshindrade. Närmaste hållplats till planområdet är Kulturcentrum Järna som ligger i nära anslutning till planområdet. Där stannar buss 784 som trafikerar mellan Järna och Södertälje centrum, med möjlighet att ta sig från Järna till Södertälje och vidare ut till resten av länet mellan 06:48 på morgonen till 22:28 på kvällen, bussen går ungefär en gång i timmen på morgonen och kvällen med en lägre frekvens mitt på dagen. SL:s rekommenderad lägsta gångavstånd till arbetsplatser större än 25 kvadratmeter är högst 700 meter. Den rekommenderade lägsta turtätheten utanför StorStockholm är 60 minuter. Planområdets lokalisering anses vara god ur en kollektivtrafiksynpunkt. Planbeskrivningen kompletteras enligt ovanståenden. Vad gäller hållplatser för övriga bussar ska dessa redovisas i planhandlingarna. Planbeskrivningen kompletteras även med att hållplatser ska utformas enligt gällande regelverk för tillgänglighet. 4. Omsorgsnämnden Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget

8 5. Miljönämnden Nämnden har gjort bedömningen att en VA- utredning ska tas fram för området som grund för bedömningen av lämpligt VA- system, med en kravspecifikation som tagits fram av Miljökontoret som grund. Gällande parkering ska parkeringsbehovet vid större sammankomster beaktas vid planläggningen av området. En VA-utredning med en uppdragsbeskrivning som inkluderar Miljökontorets kravspecifikation tas fram, inför planens utställning. Parkeringsfrågan beaktas i den fortsatta planprocessen. 6. Socialnämnden Nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget. 7. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden anser att en utveckling av området med flera aktiviteter är positivt då det stärker områdets attraktion som mötesplats. Konferenscentrets uppbrutna form med gröna tak anses kunna fungera i landskapet. Byggnaden anses dock bryta mot Asmussens mjuka organiska former genom sina kantiga former, byggnaden kommer även konkurera med Kulturhuset med en föreslagen höjd som Kulturhusets. Nämnden informerar om att hur lanskapet avgränsas med gröna element är positivt men kräver en noggrann utformning, stråk och torgytor bör samspela med områdets befintliga grönstruktur. För att förtydliga områdets avgränsning mot kulturlandskapet kan en tydlig entré utfromas. Planerade parkeringsytor bör hårdgöras. Utformningen av det dubbla staketet som avses för att avskilja området från befintliga betesmarker bör utformas med hänsyn till landskapets visuella upplevelse. Vidare ser nämnden det av stor vikt att skyddsbestämmelser införs i planen för Erik Asmussens arkitektur i syfte om att bevara den unika miljön samt underlätta i handläggning vid exempelvis bygglov. Bestämmelser som satts på plankarta för plansamrådet, anses inte vara tillräckliga. Planen bör enligt nämnden istället förses med en q-bestämmelse. Placeringen, utformningen och färgsättningen av bebyggelse samt utformning av stråk och mötesplatser anses vara av stor vikt med tanke på föreslagen byggnads lokalisering i ett område med olika kulturmiljövärden. Ställning behöver även tas till vilken dignitet Kulturhuset har och hur ny bebyggelse ska samspela med befintlig bebyggelse. Med tanke på detta och att området ligger i ett område som är riksintresse för kulturmiljövården anser nämnden att ett gestaltningsprogram behöver tas fram. Vidare måste jordbruksverksamheten med betande kreatur kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden

9 Området och planerade byggnaders utformning bearbetas i den fortsatta planprocessen. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet där man beskriver och behandlar områdets nuvarande och framtida gestaltning. Lämplig skyddsbestämmelse sätts på plankarta för skyddsvärda byggnader. Planens intention är inte att försvåra för jordbruksverksamheten med betande kreatur, för att säkerställa detta har staket satt på plankartan. Övriga synpunkter är notreade och beaktas i den fortsatta planprocessen. 8. Telia Sonera Skanova Acess AB Telia Sonera informerar om att de har ledningar i området. En telestation finns i området med ledningsrätt och ledningar anslutna till telestationen finns inom området. Ledningarna kan komma att påverkas av planerad nybyggnation. Telia Sonera håller med kommunen om att den som initiera flytt av ledningar ska även bekosta flytten. Försiktighet ska iakttas vid markarbeten så att inte befintlig teleanläggning skadas eller på annat sätt påverkas. U-områden och E-område sätts på plankartan för ledningar och tekniska byggnader och redovisas i övriga planhandlingar, samråd ska vid eventuell flytt av ledningar ske med ledningsägare. Exploatören ansvarar för eventuella kostnader som uppstår vid flytt av ledningar. 9. Södertörns brandsförsvarsförbund Har inget att erinra i ärendet. 10. Försvarsmakten Har inget att erinra. 11. Telge nät Telge nät vill att ett E-område upprättas inom planområdet strax söder om huvudgatan. Vidare anses drickvattenförsörjning vara en viktig detaljplanefråga där man behöva redovisa om grundvattnet räcker till försörjning för området. Frågan om drickvattenförsörjning behandlas i samband med planerad VA-utredning och tas med i planhandlingarna. För svar till övriga synpunkter se kommentar för Telia Soneras yttrande

10 12. Svensk kraftnät Har inget att erinra. 13. LRFs kommungrupp LRF informerar om att föreslagen byggnad för konferenscenter kommer att byggas på åkermark något som går emot kommunens löfte om att följa åtagande i Agenda 21 och gällande Översiktsplan, där åkermark ses som en värdefull resurs. Avståndet till mjölkladugården som ligger 200 meter norr om området anses behöva tas med så som den för ungdjursavdelningen. Sker planerad byggnation på annan plats än nu vald plats anser LRF att spillvatten bör omhändertas enligt alternativ 3, om inte detta går kostnadsmässigt föreslår kommungruppen att anslutning till Himmerfjärdsverket sker via Pilkrog. Kommungruppen delar även oro för nedsmittning som utryckts av grannen till planområdet vad gäller nedsmittning av nötkreaturer. Djuren som kan komma att smittas av sjukdomar som mul- och klövsjukan samt salmonella överförda av exempelvis utländska besökare (till hotellet) producerar livsmedel som kan föra smittan vidare. Det anses därför rimligt att fastighetsägaren erbjuds ersättning enligt försiktighetsprincipen. Så att denne inte kan komma lida ekonomisk av eventuell nedsmittning. Ett stängsel anses inte ha någon inverkan mot eventuell smitta mellan djur och människor, konferenscentret bör istället ligga så långt ifrån djurhållningsverksamheten som möjligt. Vidare motsätter sig LRFs kommungrupp starkast mot föreslagen placering för ny konferenscenter 1a istället förordas läge 1c och 1d. En VA- utredning tas fram för området med förslag till hantering av bland annat spillvatten. Vid en lokaliseringsprövning fann man allternativ 1a som olämplig då den låg för nära Säby gårds jordbruksverksamhet samt riskerar att påverka riksintresset för kulturmiljö negativt. 1d ansågs vara olämplig med tanke på naturvärden på plats. Kvarvarande alternativ blev 1b och 1c. Alternativ 1c valdes slutligen bort då den inte kunde tillgodose Vidar stiftelsens behov vad gäller en ändamålsenlig utveckling av stiftelsens verksamhet. Istället gick man vidare med alternativ 1b som ligger nära befintligt Kulturhus men där man anser att avståndet till Säby gårds djurhållningsverksamhet vad gäller störningar i form av lukt och algerier är en acceptabel olägenhet och att åtgärder kan tas för att skydda djur från kontakt med människor vilket kan leda till smitta hos djuren. Vald lokalisering anses vara bra ur ett utvecklingsperspektiv då den ligger nära kollektivtransportmöjligheter och bidrar till en synergieffekt med ett nära avstånd till Kulturhuset

11 Mjölkladugården tas med i planbeskrivningen. Avståndet mellan Säby gårds kostallar och gödselvårdsanläggning och planområdet är idag knappt 500 meter, till äldre ladugård med ungdjur är avståndet drygt 300 meter. Boverkets tidigare riktlinjer om skyddsavstånd till djurhållning har upphävts (Boverket 2011). Den nya vägledningen för planering av och invid djurhållning saknar skyddsavstånd och föreskriver istället att hänsyn måste tas till den aktuella platsens förutsättningar. I Boverkets rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, framgår att djurhållning på landsbygden och dess omgivningspåverkan bör vara i högre grad acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. En medvetenhet finns om att djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen dels i form av olägenheter: dammbildning, buller (höfläktar, maskiner, djurens läten, transporter), lukt (framför allt från gödsel och gödselhantering, vissa foder m.m.), flugor, starka strålkastare kring ridbanor, travbanor m.m. dels i form av risk för hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från hästhållning). Trots att kommunen vid beslut ska beakta sådana förhållanden enligt PBL och om möjligt begränsa så att inte oacceptabel påverkan på omgivningen uppstår, gör Boverket bedömningen att situationer som behandlas mycket sällan blir en fråga om omfattande olägenheter. Fram till senare år har det traditionella sättet att begränsa omgivningspåverkan från djurhållning varit placeringen av störningskällan, genom att exempelvis hålla djuren långt från känsliga miljöer och vice versa. Det har dock visat sig att detta sätt att hantera konflikter inte ger bra planeringsresultat och att det finns alternativa möjligheter att begränsa störningar och alternativa sätt att åstadkomma godtagbar samexistens mellan djurhållning och bebyggda miljöer. Kontoret håller med ovan ställningstagande och kommer att i den fortsatta planprocessen verka för en utveckling i området som möjliggör att djurhållningsverksamhet kan fortgå i samexistens med övriga verksamheter i området. Kontoret vill även förtydliga att bostäder inte planeras i området istället tänker man sig hotellverksamhet vilket innebär att människor varaktigt upphåller sig i området. Att konferenscentret med möjlig hotellverksamhet bedrivs 100 meter från betande djur anses av kontoret som en acceptabel olägenhet. Vad gäller försiktighetsprincipen ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning tas fram för planer som bedöms kunna medföra till den betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kapitel 11. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed upprättas och redovisas enligt plan- och bygglagens (PBL) 4 kapitel 34 och bilaga 2 och 4 till MKB- förordningen

12 14. Kulturhistoriska föreningen i Södertälje Föreningen framhåller att Ytterjärna kyrka har en dominerande position i landskapet, något man tar hänsyn till i bestämmelser om konferensanläggningens utformning, höjd och placering. Detta anser förening vara positivt, man har för övrigt inga synpunkter på föreslagen bebyggelse. Synpunkterna är noterade. 15. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen ser inte lokaliseringen av konferenscentrets som godtagbart, detta då man tidigare yttrat sig emot vald lokalisering men även för att föreslagen byggrätt är väsentligt större än vad som visats i programsamrådet. Man anser även att samrådsprocessen inte gått rätt till detta då hänsyn inte tagits till synpunkterna som framförts och argument för att nuvarande förslag till lokalisering och anläggningen storlek inte gjorts. Därmed anser man att planens samråd bör tas om. Motivet till valet av lokalisering anses vara vagt och uppgjort från första början. Naturskyddföreningen vidhåller tidigare yttrande om att lokaliseringen av hotelletmed konferenscenter bör förläggas enligt förslag 1c. Detta då föreslagen lokalisering inte påverkar kulturmiljön, att det bara i liten grad inskränker naturvärden samt att det minimerar transporter med mera och därmed ger så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Förslaget anses leda till ett stor intrång i den befintliga kulturmiljön. En konferensanläggning i miljön befaras komma att förändra områdets karaktär i negativ riktning. Byggnader antas kunna bidra till att skapa en barriär mot Järnafjärden. Man poängterar att Säby Gård, granne till föreslagen konferenscenter oroar sig över risk för intrång, nedtrampning av grödor och störande av nötkreatur samt de risker som uppstår för besökare till konferensanläggningen i form av exempelvis luktstörningar. Detta tillsammans med den stora påverkan på befintlig kulturmiljö anses bidra till att läge 1a och 1b bedöms som olämpliga för placering av konferensanläggningen, dessutom anses antalet föreslagna p-platser inte räcka till med tänkt exploatering. Man befarar även att anläggningen kan komma att användas som bostäder om den inte kan användas för tänkt verksamhet. Planförslaget kommer att behandlas vidare i den fortsatta planprocessen. Detta bland annat vad gäller anläggningens utformning, genom ett gestaltningsprogram som även ska kopplas till plankartan genom olika bestämmelser. Kontoret kommer även att redovisa tänkt storlekar i förhållande till övrig bebyggelse. Gällande anläggningens lokalisering kommer kontoret att i planbeskrivningen och genom en MKB vidare analysera tänkt lokalisering samt belysa och behandla lokaliseringens

13 eventuella påverkan på omgivande miljöer. Behovet av parkeringsplatser kommer även behandlas i den fortsatta planprocessen. Anläggningen är inte tänkt att användas för permanenta bostäder utan kommer att tillåta hotellverksamhet något som framgår i planhandlingar. För övriga kommentarer om Säby gårds verksamhet, se svar för LRF:s synpunkter. 16. Erik Asmussens Stiftelse Stiftelsen anser att fotomotaget med byggnadsvolymer av planerad bebyggelse för konferenscentret överensstämmer inte med planbestämmelsernas angivna byggrätter. Att konterenscentret är uppbruten i fem volymer som länkas samman med byggnader på en våning anses inte förändra att bebyggelse uppfattas som samma volym. Man framhåller att arkitekten vid informationsmöte framhållit att takytorna med sina olika delar ska upplevas tillsammans som en dubbelkrökt yta. Beskrivningen och illustrationer anses inte övertyga om strävan att framhålla den planerade hotellbyggnaden som underordnad befintlig kulturhus. Stiftelsen ser det som av stor vikt att Kulturhuset fortsätter att vara platsen tydliga huvudbyggnad, Konferenscentret anses dock vara något högre än befintlig kulturhus då byggnadshöjden i verkligheten blir högre än Kulturhuset och byggnadsytan på mark är även den större än Kulturhusets. Planbeskrivningens beskrivning om en tidigare tradition att hålla bebyggelse i anslutning till brynszoner i landskapet där bryn tillskapas för att förstärka effekten anses vara felaktig, istället menar man att det är en tradition att byggnader anpassas till topografin och inte vice versa. Planerad byggnad anses inte heller ansluta till Steinerområdets karaktär, detta anses inte heller varit arkitektens strävan som utryckt en önskan om att skapa nytt uttryck i arkitekturen för att antroposofisk arkitektur inte enbart behöver se ut som Erik Asmussens tidigare byggnader. Intentionen är att skapa nytt landmärke som ska dra flera besökare till området. Kulturhuset anses redan vara landmärke för området man pekar på tidigare exempel på byggnader som konkurrerar på ett område så som Slottet och Riksdagshuset samt Stadshuset och Stockholm Waterfront. Även föreslagen byggnad för ny bibliotek vid Stadsbiblioteket i Stockholm som aldrig genomfördes då föreslagen byggnad var alltför dominant i sin utformning i förhållande till Asplunds byggnad för stadsbiblioteket. I planbeskrivningen står det att hänsyn ska tas till Wigwam men inte hur. Man undrar om vilken ny gräns som ska återskapas för odlingslandskapet. Att byggnaden ska kamoufleras in i landskapet med vegetation och konstgjord uppbyggnad av kullar och vegetationsridåer anses gå mot önskan om att skapa ny landmärke. Planförslaget kommer att bearbetas och ett gestaltningsprogram ska tas fram. För att inte förvirra vad gäller byggnadshöjden sätts istället en totalhöjd från markens

14 nollplan, vidare material så som sektioner och korrekta illustrationer tas även fram för planförslaget. 17. Privatperson 1 Anser att valet av lokaliseringen 1a för konferenscentret kommer att på grund av anläggningens storlek påverka landskapsbilden negativt, med tanke på det låga öppna landskapet. Anläggningen av hotell, parkeringsplatser med mera på jordbruksmark som varit i biodynamisk drift i 50 år anses vara negativt om man vill samtidigt som Nibble gård strävar efter bättre förutsättningar att utveckla sin mjölkdjurbesättning. Privatpersonen förordar en lokalisering av konferenscentret enligt läge 1c, något som övriga yttrande i tidigare skede även förordat. Privatpersonen ser en bearbetning av förslaget som önskvärt. Hotellet anses även komma att påverka bakomliggande huskroppar i nordöst vad gäller ljus, något som måste undersökas. Dubbla stängsel i området är av privatpersonen inte önskvärt då det anses påverka områdets gestaltning negativt. Allén i norr som tidigare hotats av fällning anses vara bevarandevärd, dock utgör den ett hinder för alla typer av jordbruksmaskiner. Trafiksituationen för vägen in till seminarieområdet som lades om år 1992 anses vara ett problem. Planerad tydlig ankomstplats ses som en god tanke men något konstruerad då man idag åker med sin bil dit man vill så som Örjansskolan, Vidarkliniken, Skogsbrynsbyn med mera något som genererar mycket trafik. Området ses därmed inte som bilfritt. Illustrationbilagans montagebilder upplevs inte heller som realistiska. Privatpersonen ställer frågan om Säby 2:5 minskar i värde då de får konferenscentret som granne eller vice versa. Privatperson ser inte Säby 2:5som optimalt i med tanke på dennes känslighet för mobiltelefoner och andra trådlösa system. De frågar om de kommer att bli erbjudna nytt boende på landet eller om konferenscentret kommer att fullt miljöanpassas utan trådlösa system. Privatpersonen undrar hur Säby 2:5 kommer att påverkas av buller och avgaser samt ljusföroreningar. Denne ifrågasätter behovet av ett hotell- och konferensbyggnad då många byggnader i området är snyggt renoverade men står tomma. men Kommentar Kommunen kan i planen inte ta ställning till om och hur planförslaget för tänkt konferenscenter påverkar marknadsvärde för omkringliggande fastigheter eller vice versa då detta skulle vara ren spekulation. Trafik- och bullersituationen samt risker för avgaser belyses och behandlas i den fortsatta planprocessen. Hur byggnaden påverkar befintliga byggnader gällande ljusföroreningar behandlas även i den fortsatta planprocessen. För kommentar till övriga synpunkter gällande vald lokalisering se svar för Länsstyrelsen och LRFs kommungrupp. Övriga synpunkter är noterade och behandlas i den fortsatta planprocessen

15 18. Privatperson 2 Privatpersonen anser att förslaget är estetisk bättre men ifrågasätter färgsättningen. Gällande energiförbrukning undrar privatpersonen om planerade byggnader kommer att bidra till klimatmålen genom att exempelvis vara självförsörjande. Privatpersonen anser att antroposofiska hus bör vara vägledande i energisnålhet genom att inte bara var kulturbygge utan också energibygge och påpekar att byggnadens stora glasade ytor kan innebära en högre energiförbrukning. Privatperson anser att markerad plats för återvinning är för liten för all sopsortering för hela campuset. Det anses även saknas ett serviceområde för exempelvis lagring av sandningsgrus och uppläggsplats för beskärningsgrenar, något som även kräver lämplig plats och lastbilsinfart. Detta har i dagsläget skett i området för planerad hotell- och konferensanläggning. Hur byggnadens energiförsörjning sker finns i planbeskrivningen under rubriken teknisk försörjning. Planförslagets gestaltning behandlas i den fortsatta planprocessen genom framtagande av ett gestaltningsprogram där anläggningens färg, form med mera tas upp. Frågan om plats för återvinning och upplag tas med i planbeskrivningen och ett område bereds för ändamålet på plankartan. 19. Privatperson 3 Privatpersonen anser att planen är alltför låst vad gäller höjder, som är likt de i framtagen illustration, något som anses som en risk vid eventuella behov med tanke på att projekt som framtaget planförslag kan ta flera år att genomföra. Planhandlingar bearbetas gällande bland annat höjder och volymer, för en detaljplan med längre hållbarhet. 20. Privatperson 4 Privatpersonen framför att Antroposofin med dess arkitektur och folkpedagogik fått en fysisk synlighet i Ytterjärna. Platsen anses vara unikt därför önskas en varsamhet för de ursprungliga kulturimpulserna. Något som inte anses ha förekommit då sakkunniga om platsen inte fått delta i planprocessen, detta ska enligt privatersonen bidragit till att värdefulla insikter om det konstnärliga uttryckssättet kommit bort. Privatpersoner utrycker en farhåga om att arkitekten som tagit fram förslaget om byggnaden endast vill ha något nytt som syns. Exempel på detta är att befintliga ljus längs stigen ersätts av trendiga ljus när området har en befintlig ljusfilosofi för inre och yttre miljöer. Privatpersonen anser att någon med kunskap om kulturimpulser i området hade kunnat jobba med projektet för att ge sysselsättning och kompetenshöjning för verksamma inom området, något som även anses kunna bidra

16 till att området blir mer unik och attraktiv. Privatpersonen anser att byggentreprenörer och näringsidkare tagit över, vilket underminerar människor och näringar verksamma i området vad gäller att ta fram produkter utifrån kulturimpulser. Konferenscentret anses inte vara ett uttryck för idéer som står i samklang med nuvarande arkitektur. Planerad byggnad anses skilja sig från befintliga genom ett krav om att naturen ska ändras för att anpassas till byggnaden medan Erik Asmussens arkitektur utgick från det som skulle ske inne i byggnaden därmed skapades formen i mötet med naturen. Föreslaget anses skilja från befintlig bebyggels genom att ha en stadsmässig karaktär liknande badhus och industri. Plansamråd tillsammans med utställning är ett sätt att låta berörda sakägare och medborgare att uttrycka sina synpunkter om ett förslag till detaljplan. Det är därefter kommunens uppgift att väga enskilda intressen mot allmänna intressen för att ta fram en hållbar detaljplan som går att genomföra med hänsyn till vad som är möjligt på platsen och enligt gällande lagsstiftning. Föreslagna byggnaders gestaltning och utformning i förhållande till befintlig bebyggelse tas med i den fortsatta planprocessen. 21. Privatperson 5 Privatpersonen anser att fel lokalisering redovisas som vald lokalisering för placering av byggnad. Kommunen redovisar att man valt läge 1b när man istället valt läge 1a. Privatpersonen informerar att de inom Säby Gård bedriver jordbruk med mjölkdjur som sommartid betar intill område 1a. Därför finns en oro om att privatpersonens verksamhet kan komma att trängas undan eller läggas ner om föreslaget planområde bebyggs med konferenscenter. Samhällsbyggnadskontoret anses ta alldeles för lätt på de risker som kan uppstå. Krav ställs därför på kommunen att täcka samtliga kostnader som kan uppstå genom inskränkningar i privatpersonen produktion vad gäller gödselspridning, lukt, flugor, smittspridning från människor till djur med mera. Ett avtal om detta ska tas fram och utformas så att den gäller oavsett politisk majoritet i kommunen. Ett viktigt fel i planförslaget är att avståendet till ladugård och gödselanläggningar beskrivs som 500 meter när det egentligen är meters avstånd till deras ungdjursavdelning. Föreslaget dubbelstaket anses inte heller komma att utgöra hinder för att besökare till konferensanläggning kastar in saker på betesmarker. Det ses även vara av vikt att gång- och cykelväg som används och går rakt igenom privatpersonens gårdsbebyggelse stängs, detta då det där redan uppstår problem med backande traktorer och maskiner intill cyklande, mopedister och gående. Privatpersonen hoppas därmed att tjänstemän och politiken får en insikt i vad etablering på nämnd åkermark innebär, samt tar hänsyn till inkomna yttrande och avstår en fortsatt planläggning av området

17 Järna kommundelsnämnd gav kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för ett hotell-och konferenscenter, en utställningshall samt ateljé/verkstäder i området kring platsen markerat som 1b i programhandlingen. Förslagen läge har, efter en vidare bearbetning och att ha tagits upp i nämnd för beslut, vid fortsatt handläggning hamnat någonstans mellan läge 1a och 1b. Lokaliseringen förtydligas i den fortsatta planprocessen, kontoret kommer att arbeta vidare med detaljplanen så att den bättre tar hänsyn till inkomna synpunkter, områdets förutsättningar och konferensanläggningens behov. Trafiken i området behandlas och belyses för att kunna ta fram varaktiga förslag till den framtida trafikföringen. För övriga synpunkter se svar för LRF:s yttrande. Vad gäller ersättningsskyldighet har kommunen ett planmonopol vilket innebär att kommunen ska vid upprättandet av detaljplaner och lovgivningar göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Om en fastighetsägare inte kan fortsätta använda sin mark som man tidigare gjort, genom exempelvis vägrad lov eller om denne under en plans genomförandetid inte får nyttja de rättigheterna som detaljplanen medger genom exempelvis en ändring av detaljplan, kan en ersättningssituation uppstå. Detta i enlighet med Äldre plan- och bygglagens 14 kapitel(1987:10). I fall där ersättning krävs ska 4 kapitel 1 andra stycket i expropriationslagen (1972:719) tillämpas. 22. Privatperson 6 Storleken på byggnaden, som ska innehålla konsthall, anses vara för stor och ha en allt för enkelformig volym i förhållande till Wigwam och byggnaderna som hör till seminariet. Föreslagen byggnad kommer även dölja Wigwam och byggnaderna som hör till seminariet samt infarten till området. Istället föreslår privatpersonen att huskroppen bryts upp och eventuellt flyttas norrut. För att ge mer plats kring Wigwam bör föreslagen byggnad byta plats med ateljébyggnaden. Privatpersonen anser att den byggbara marken kring föreslagna byggnader bör utökas och prickmarken bör minskas för att ge större frihet i byggnadernas möjliga utformning. Mellanrum för allén som förslås 250 meter fram till hotellet med ett brett, på 10 meter anses vara alltför bredd och kan leda till härskande vindförhållanden då det blåser mycket i området. Alternativt kan konsthallen flyttas längre västerut för att skapa ett parkområde framför byggnaden och häcken. Privatpersonen anser att befintligt område i planhandlingarna getts olika namn vilket ger en svårighet i att förstå vilket område man syftar på. Privatpersonen vill veta hur planerat dubbelstängsel kommer att se ut och hur högt stängslen blir, då stängslens utformning kan ge förödande konsekvenser för upplevelsen av den lantliga miljön. Krav ställs på att stängslens dragning redovisas. Landskapsrummet mellan Kulturhuset, Ormen Långa, Biblioteket och Eurytmihuset anses vara en viktig del av områdets karaktär som kan komma att förloras om ny byggnad hamnar i området

18 Privatpersonen ifrågasätter förslaget om att parkeringen används som amfiteater med en fråga om hur ofta utomhusamfiteatrar används i Sverige. En sektion föreslås för att redovisa hur amfiteatern förhåller sig till hotellet, som har en ytterväg mot vändplan som är nästan 9 meter hög. Att en medicinal trädgård finns i området är enligt privatpersonen felaktig eftersom den medicinala trädgården tagits bort för ett antal år sedan. Privatpersonen informerar att det varit inbrott i bilparken och frågar om detta problem lösts. Att Q-märkning görs för kliniken anses vara av vikt då byggnaden redan utsatts för förvanskning. Vad gäller svar som kontoret gett i tidigare redogörelse anses dessa vara undermåliga med ett schablonliknande svar. Kommentarerna anses inte heller ge direkta svar på många av de relevanta punkter som varje inlägg ger. Bilden intill Kulturhuset som redovisas i illustrationsbilagan anses vara missvisande då den inte är med i planförslaget. Privatpersonen efterfrågar flera bilder som visar konferenscentrets påverkan på närmiljön. Bilderna bör visa hur föreslagen byggnad ser ut från väst och hur dess fasad ser ut mot vändplanen. Konferensanläggningens lokalisering och utformning bearbetas vidare i den fortsatta planprocessen med hänsyn till områdets karaktär och inkomna synpunkter samt framtagen gestaltningsprogram, MKB och utredningar. Gestaltningsprogrammet kommer att behandla områdets gestaltning med byggnader och offentliga rum. I detta ingår illustrationer för föreslagna byggnader och grönområden. Detta för att bättre se föreslagen byggnads tänkta utformning och hur den förhåller sig till befintlig bebyggelse och områdets karaktär. Kontoret håller med om att byggnadens utformning är alltför låst och kommer att revidera planhandlingarna för att ge en mer hållbar plan. Byggnadens lokalisering och motivering till vald lokalisering behandlas vidare. Kontoret redovisar befintliga byggnader och deras namn genom bilder och kartor för att bättre få en förståelse över vilka område som man i olika meningar syftar på. Föreslaget dubbelstängsel finns markerat på plankartan, kontoret kommer att i planhandlingarna beskriva hur stängslet kan komma att se ut, stängslens slutgiltiga utformning kommer att behandlas vid bygglov. Byggnader i området som anses vara bevarandevärda skyddas med en q-bestämmelse. En ny samrådsredogörelse har tagits fram inför kommande utställning, som bättre svarar inkommande synpunkter och ger en tydligare riktning för den fortsatta planprocessen. 23. Privatpersoner 7 & 8 Privatpersonerna anser att Steinerseminariets tomma lokaler bör användas som konferenscenter, en komplettering föreslås med det nu ombyggda hotellet med nya byggnader. För att genomföra detta föreslås återanvändning av befintliga byggnader kring Kulturhuset, byggnaderna föreslås användas för konferenser. Man informerar om att Hälsovårdsnämnden, förordade läge 1c väster om Ormen Långe vilket är än

19 mer aktuellt då Ormen Långe nyligen byggts om till hotellstandard. Vägen bör grena sig till personalparkeringar för Vidarkliniken och Örjansskolan, med möjlighet till lämning och hämtning av barn vid Örjansskolan. Förslaget anses ge en rymlig byggvolym för en attraktiv konferensanläggning inom byggrätten som Erik Asmussen en gång angav. Ateljébyggnaden som föreslås i plan kan i privatpersonernas förslag lokaliseras separat norr om förbifartsvägen i anslutning till Vita huset. Kommunen anses frångått sitt tidigare ställningstagande enligt vald lokalisering då man i planförslaget tillämpat en utveckling av konferenscentret i läge 1a och 1b och inte endast i läge 1b. Föreslagen anläggning anses därmed vara oacceptabel. Privatpersonerna informerar om att dagens konjunkturläge gör nya konferensanläggningar riskabla. För svar angående yttranden om vald lokalisering se svar för privatperson 6. Det är av vikt att föreslagen byggnad inte inkräktar på befintlig bebyggelses läge och utformning något som kan ske om byggnader lokaliseras alltför när inpå dem byggnader som finns, detta skulle på sätt och viss gå emot riksintresset och tidigare plans intentioner. En vision har funnits för det nya konferenscenteret och ligger till grund för det fortsatta arbetet för planerade byggnader. Det är kontorets uppgift att således ta fram ett förslag som utgår från den visionen som funnits och bearbeta förslaget för att få fram en hållbar detaljplan. Trafiksituationen belyses och behandlas i den fortsatta planprocessen. 24. Privatperson 9 Privatpersonen informerar att föreslagen byggnad för konferenscenter till största delen lagts i läge 1a trots att man tagit beslut om att lägga anläggningen i läge 1b. Privatpersonen påpekar att Vidar stiftelsen har 200 hektar mark till sitt förfogande men har ändå valt att placera anläggningen i ett område med grannar närapå. Därför krävs en omstart av planprocessen som utgår från lokalisering 1c. Att man valt att arbeta vidare med lokalisering i läge 1a när beslut fattats om att arbeta med läge 1b ses som en allvarlig överträdelse. Att bygga en konferensanläggning med bland annat ett femvåningshus framför jordbruksmark med en klassisk granhäck framför Bruno Liljefors ateljébyggnaden anses inte ta stor hänsyn till omgivande kulturmiljö. Privatpersonen informerar om att läge 1c förordats av en stor majoritet och har expansionsytorna som krävs för en utveckling av verksamheten, planerad konsthall, utökade parkeringsbehov, bostäder med mera. Man påtrycker även att anläggande kan innebära början på en etablering av flera andra byggnader, något som även kommunen uttryckt i tidigare programförslag. Läge 1c beskriv även enligt Länsstyrelsens kommentar vara bättre vad gäller påverkan på riksintresset ur en kulturmiljösynpunkt, då de tre bebyggelseområdena kan behålla sin karaktär och Steinerområdet förstärks. Man tar även med Naturskyddsföreningens tidigare

20 yttrande om att placering 1c inte påverkar kulturmiljön, inskränker i liten begränsning på naturvärden samt minimera transporter samt ger så liten miljöpåverkan som möjligt. Slutsatsen från privatpersonen är att befintligt förslag är omöjligt och endast läge 1c kan tillämpas för föreslagen anläggning, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar framtid för Vidarkliniken i Järna. För svar om vald lokalisering se kommentar för privatperson 5, 6, 7, 8 och 9. Övriga synpunkter är noterade och beaktas i den fortsatta planprocessen. 25. Privatperson 10 Privatpersonen vill påtala om att kommunen gått vidare med lokalisering 1b som ligger på åkermark och att kommundelen sedan gett tillfälligt bygglov inom åkermarken för en lada för utställningsbehov, detta trots att återgärden påbörjats innan bygglovet beviljats, utan åtgärd från kommunen. Privatpersonen informerar att Samhällbyggnadskontoret tidigare upprättat ett förslag på hela åkermarken helt i strid med kommundelsnämndens beslut. Ärendet förlades sedan för kommundelsnämnden som återremitterade det för en bearbetning enligt lokalisering 1b, ärendet återkommer till nämnden och beslut fattas om en detaljplan för hela åkermarken. Ärendet anses därmed handlagts felaktigt och i strid mot kommunallagen och övriga demokratiska regler. Privatpersonen anser inte att hänsyn tagits till inkomna synpunkter. Privatpersonen anser även att tjänstemän inte beaktat följande: Kommunens policy om att inte bygga på åkermark. Att åkermark är lermark där pålning krävs. Att bebyggelsen kan äventyra Säby Gårds jordbruksverksamhet med betande mjölkkor. Jordbruksverksamheten med betande djur kan störa bebyggelsens verksamhet med flugor och lukt med mera. Att det gamla kulturlandskapet äventyras och Bruno Liljefors ateljé göms undan. Att bebyggelse på fel sida om befintlig väg medför svårigheter vid förflyttningar mellan olika byggnader inom området. Att det finns bättre placering för bebyggelse inom områdets 200 hektar. Privatpersonen avslutar med att informera om att denne ska överklaga ärendets handläggning och vill att åkermarken helt tas från förslaget och i fortsättningen brukas som åkermark. Hantering av tidigare bygglov är något som inte omfattas av planprocessen. Komundelsnämnden fattade beslut om att godkänna programsamrådet för del av Ytterjärna- Nibble. Samhällsbyggnadskontoret gavs sedan i uppdrag att upprätta detaljplan

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ORION (Tälje 1:34 m.fl)

ORION (Tälje 1:34 m.fl) Samhällsbyggnadskontoret UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan 2011-00302-214 Detaljplan för ORION (Tälje 1:34 m.fl) i Södertälje kommun Upprättad 2014-10-07 Utställning Detaljplanen har under tiden 3 juli

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet.

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. 2011-12-13 Dnr MSN/2011:1205 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2 Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. Ärendet Fastighetsägaren

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer