Vi-skogens strategi för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi-skogens strategi för 2013-2015"

Transkript

1 Vi-skogens strategi för Vi-Skogen strategi för

2 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11 Vi-skogens syn på utveckling 15 Vi-skogens arbetsområden 23 finansiering av Vi-skogen 25 kommunikation och påverkansarbete 26 avslutning och sammanfattning Vi-skogens ändamålsparagraf: Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) har som mål att genom odling av träd och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för fattiga småbönder och sämre ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning. Definition av agroforestry: Ett jordbrukssystem där fleråriga trädväxter integreras med grödor och/eller djurskötsel inom ett markområde. Agroforestry har både ekologiska och ekonomiska fördelar. Agroforestry kan förse bondefamiljerna med de så kallade fem F:en: Food (Mat), Fuel (Bränsle), Fodder (Foder), Finance (Finansiering) and Fertility (Bördighet). Foto: Susanne Skyllerstedt Omslagsbild: Joan Nabulega, Uganda. Foto: John Bärj 2 Vi-Skogen strategi för

3 Vi-skogens strategiska ambitioner Under strategiperioden åtar vi oss att: Öka omsättningen, förbättra kvaliteten och fördjupa agroforestrykompetensen inom partnerorganisationer och vår egen organisation. Öka det lokala ägarskapet genom samarbete med partnerorganisationer. Stödja och förstärka våra partnerorganisationers arbete för ett mer demokratiskt samhälle. Garantera att 50 procent eller mer av Vi-skogens medel ska gå till kvinnor. Stärka arbetet med unga och barn. Öka kännedomen i Sverige om Vi-skogens verksamhet. Bredda finansieringen. Stärka samarbetet med svenska företag. Vi-Skogen strategi för

4 Inledning All verksamhet i Vi-skogen utgår från ändamålsparagrafen och huvudinriktningen för vårt arbete är agroforestry och trädplantering. Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt obunden organisation. I Sverige är Vi-skogen registrerad som en stiftelse under namnet Vi planterar träd. Verksamheterna i Kenya, Uganda, Tanzania respektive Rwanda är filialer till stiftelsen, registrerade i respektive land och går under namnet Vi Agroforestry. Vi-skogen arbetar med småbönder i Victoriasjöns tillrinningsområden i länderna Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania. Sedan 2012 deltar Vi-skogen i ett nytt projekt i Malawi. Uganda Kampala Masaka Bukoba Kigali Rwanda Musoma Kitale Kisumu Kenya Tanzania Vi-skogens verksamhetsområde 4 Vi-Skogen strategi för

5 Metoderna har förändrats under de snart 30 år som Vi-skogen funnits men grunden för allt arbete är fortfarande trädplantering. Vi-skogen bidrar till minskad fattigdom genom hållbart klimatanpassat jordbruk. Den främsta metoden är agroforestry, en metod där träd och grödor samplanteras och integreras med djurhållning. Med agroforestrymetoden kan bönderna öka och diversifiera sin produktion. Det bidrar till att de inte bara täcker sina familjers behov av mat utan också får överskott i sina jordbruk som de kan sälja. Vi-skogen stödjer en marknadsinriktad produktion genom utbildning och rådgivning. Bönderna får också stöd att bilda sina egna spar- och kreditföreningar. De bönder som Vi-skogen arbetar med är medlemmar, eller potentiella medlemmar, i någon organisation, till exempel bondegrupper, föreningar eller kooperativ på lokal nivå. Majoriteten av de bönder som nås av Vi-skogens arbete är kvinnor. Vi-skogen stödjer konsortier av medlemsbaserade bondeorganisationer, eller organisationer som i sin tur stödjer medlemsbaserade organisationer med målet att skapa uthålliga demokratiska och välskötta organisationer. Vi-skogen arbetar mot klimatförändringar. Förändringarna är särskilt stora i Afrika och gör matproduktionen osäker i Vi-skogens verksamhetsländer. Vi-skogen stärker böndernas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna genom hållbara och klimatanpassade jordbruksmetoder. Agroforestry minskar också förändringarna genom att träden tar upp koldioxid från atmosfären. I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling och övrig finansiering, kommunikation och påverkan. Vi-Skogen strategi för

6 Vision, uppdrag och målgrupp Vision En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Uppdrag Genom agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning. Målgrupp Kvinnliga och manliga småbönder i fattigdom runt Victoriasjön och deras organisationer. Garatia Mukamurenzi, Rwanda. Foto: Lisa Brunzell 6 Vi-Skogen strategi för

7 Vår organisation Vi-skogens verksamhet finns i fyra länder kring Victoriasjön Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania. Här finns för närvarande (1/1 2013) sex projektkontor samt ett programkontor baserat i Nairobi, Kenya. Sedan 2012 finns Vi-skogen även representerad i Malawi. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi-skogens organisation Styrelse VD A d m i n i- strativa avdelningen Region östra Afrika avdelningen Insamlingsavdelningen Kommunikations- avdelningen Policy -och Personalavdelningen Utvecklings- P r o g r a m- kontor Vi-skogen, Nairobi, Kenya Projektkontor Kitale, Kenya Projektkontor Kisumu, Kenya Projektkontor Kigali, Rwanda Projektkontor Musoma, Tanzania Projektkontor Kagera, Tanzania Projektkontor Masaka, Uganda Vi-Skogen strategi för

8 Omvärlden Trots att fattigdomsbekämpningen gjort framsteg i världen lever fortfarande 1,4 miljarder människor på mindre än 1,25 dollar om dagen. Trots att vi redan idag producerar mat som räcker till 14 miljarder människor går nära en miljard hungriga. År 2050 väntas världens befolkning ha ökat till nio miljarder människor. Dessa fakta ställer krav på en mer rättvis fördelning av jordens resurser och en ökning av världens matproduktion. Småbönder står för merparten av all matproduktion i världen och spelar således en nyckelroll i denna utveckling. En mer rättvis fördelning av resurser och ökad matproduktion kommer att bli en stor utmaning eftersom böndernas produktionsförmåga påverkas negativt av klimatförändringarna och den globala utarmningen av ekosystemen. Alltfler aktörer, från forskare till FN-organ, efterlyser inte bara ökade investeringar i jordbruket globalt utan också mer hållbara produktionsmetoder. Det behövs ett snabbt skifte från konventionell monokultur som är beroende av kemiska insatsmedel till hållbara multifunktionella system som ger småbönder möjlighet att öka produktionen. Agroforestry erbjuder ett alternativ till att göra detta. Forskare pekar på allvarliga effekter av den globala uppvärmningen. Förändringarna sker allt snabbare, arter utrotas, världshav stiger, odlingsförhållanden försämras och vattentillgångar minskar. Trots forskningsresultaten fortsätter utsläppen att öka. En liten ökning av medeltemperaturen får stora konsekvenser på frekvensen av extrema väder. För att hindra allvarliga effekter av klimatförändringarna bör jordens medel temperatur inte stiga mer än 1,5 C och utsläppen måste minska snart och snabbt. En ökning med 2 C vid 20-talets slut vilket anses vara ett optimistiskt scenario kommer att leda till dramatiskt minskade möjligheter för hur världens mark kan användas. Orsakerna till klimatförändringarna hittas framför allt i de rikare delarna av världen, men de negativa effekterna är mest kännbara i de fattigare regionerna. Alla prognoser tyder på att Afrika söder om Sahara kommer 8 Vi-Skogen strategi för

9 att drabbas värst. Länderna i Afrika är starkt beroende av regn, har mycket lite konstbevattning och består till stor del av halvtorra och torra områden. Samtidigt saknas här de finansiella och teknologiska förutsättningarna för att hantera klimatförändringarnas effekter. Den totala regnmängden väntas öka just kring Victoriasjön samtidigt som torkperioderna kommer att bli längre. Mer extremt väder och större osäkerhet är att vänta. Med högre temperaturer och förändrade säsonger blir jordbruksmarken svårare att odla. Högre temperatur ökar bland annat skadeangrepp och redan idag märker bönderna av ökad vattenbrist vilket har direkt negativ påverkan på matproduktionen. Den nya situationen kräver att bönderna anpassar sig till klimatförändringarna samtidigt som de måste öka sina skördar. Många bönder odlar redan nu andra sorters grödor och tvingas flytta datum för när det är tid att så, fram och tillbaka. Nyangaso Magesa i Tanzania har lärt sig tekniker i hur hon kan samla vatten för att klara torka. Vi-Skogen strategi för Foto: Camilla Thulin

10 Fler än tre av fyra människor i östra Afrika lever i fattigdom på landsbygden som småskaliga bönder. Hälften av befolkningen drabbas varje år av undernäring och brist på mat. Runt Victoriasjön är fattigdomen stor och befolkningstätheten hög. Det kortsiktiga sättet att odla leder till jorderosion och minskad bördighet och konkurrensen om jordarna ökar. Nya markområden tas i anspråk, skogar huggs ned och marker överbetas. Till detta kan läggas den ökade internationella efterfrågan på mark för odling av grödor för export. För flertalet utvecklingsländer spelar jordbrukssektorn en nyckelroll i fattigdomsbekämpningen. Trots det har jordbrukets fulla potential långt ifrån tagits till vara. De afrikanska regeringarnas satsningar på jordbruket är mycket begränsade, trots överenskommelser att öka de offentliga investeringarna där. Många internationella biståndsgivare ger dessutom jordbruket låg prioritet. Detta leder bland annat till att böndernas egna organisationer förblir relativt svaga och med begränsat inflytande över politiska beslut. Småbönderna är sällan representerade i större beslutsprocesser. Bondeorganisationerna når heller inte ut till bönder med rådgivning i den omfattning som vore önskvärd. Allt detta gör det svårt för bönder att konsolidera sina resurser och få bättre betalt för sin skörd. Mary Atieno Aduda och Philister Aduda, Kenya. Foto: Olle Sjökvist 10 Vi-Skogen strategi för

11 Kvinnor är överrepresenterade bland världens fattiga. De äger sällan mark och andra produktionsresurser. Ojämlikheten mellan kvinnor och män är ett avgörande hinder för fattigdomsbekämpningen. Denna ojämlikhet återfinns även inom organisationerna, där kvinnor har långt ifrån samma rättigheter och möjligheter som män. Vi-skogens syn på utveckling En hållbar miljö är grunden för fattigdomsminskningen En miljömässigt hållbar utveckling är nödvändig för fattigdomsbekämpning, jämställdhet och en rättvis demokratisk värld. Fungerande ekosystem är en förutsättning för trygg livsmedelsförsörjning, ekonomisk utveckling och demokratiska system. Människor i fattigdom och utan tillräckliga resurser kan emellertid inte förväntas skydda eller förbättra sin miljö. Därför måste skyddet av miljön gå hand i hand med förbättrad jordbruksproduktion. Agroforestry gör just detta. Här har Vi-skogen ett tydligt mervärde. Klimatförändringarnas negativa konsekvenser på småböndernas liv innebär att klimatanpassning av jordbruket är mycket angeläget och måste ske samtidigt som produktionen ökar. Vi-skogen arbetar för att dagens jordbruk med negativ miljö- och klimatpåverkan ställs om till en produktion som bidrar till klimatanpassning, stärker ekosystemen, bekämpar fattigdomen och säkrar tillgången till mat. Vi-skogen anser att alla människor har rätt till livsmedelstrygghet, det vill säga att alla människor vid alla tidpunkter har fysisk, ekonomisk och social tillgång till tillräckligt med säkra och näringsriktiga livsmedel som uppfyller deras behov och val av livsmedel för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. 1 1 FN:s definition, fastslagen vid FAO:s toppmöte Vi-Skogen strategi för

12 Att arbeta i partnerskap ger lokalt ägande och hållbarhet Vi-skogens definition av partnerskap: En ömsesidigt gynnsam, långsiktig relation mellan två eller fler parter. Genom att parterna delar på resurser och kunskaper så bidrar de till att uppfylla gemensamma mål. Ett aktivt civilt samhälle med organisationer som representerar människor som lever i fattigdom är en central drivkraft för förändring och fattigdomsbekämpning. Vi-skogen har länge arbetat med rådgivning till grupper av bönder och har sin styrka inom lantbruksrådgivning och särskilt inom agroforestry. För att resultaten ska bli långsiktigt hållbara måste lokala partnerorganisationer involveras i högre grad i allt Vi-skogens arbete. Det är Vi-skogens långsiktiga strävan att arbeta i partnerskap med lokala organisationer och att systematiskt bidra till medlemmarnas ökade kunskap i hållbart klimatanpassat jordbruk. Detta innebär att Vi-skogen successivt förändrar sitt sätt att arbeta. Inom ramen för denna strategi arbetar Vi-skogen på två sätt; dels med rådgivning direkt till bönderna, dels med stöd till partnerorganisationer. Arbete i nya geografiska områden inleds först då det finns lämpliga samarbetsorganisationer på plats. Starka lokala organisationer och institutioner som själva kan föra utvecklingen framåt är en förutsättning för ett hållbart utvecklingsarbete. Medlemsinflytande och demokratisk struktur inom organisationerna förutsätter intern och extern transparens och att valda personer i organisationerna tar sitt ansvar. Organisationerna representerar sina medlemmar i diskussioner med såväl lokala, regionala och nationella myndigheter som med marknadsaktörer. 12 Vi-Skogen strategi för

13 Vi-skogens förändringsteori Agroforestry, Organisationsutveckling, Pengar Behovsstyrd rådgivning Starka och representativa organisationer Klimatanpassat och hållbart jordbruk anpassat efter lokal marknad Förbättrad service och påverkansarbete för medlemmars rättigheter och intressen Säkrad rätt till mat, ökade inkomster, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv Vi-skogen kommer in med expertis inom agroforestry och organisationsutveckling, liksom med finansiellt stöd. De två ben som verksamheten vilar på är: 1) rådgivning med egen personal och 2) stöd till lokala bondeorganisationer. Vi-Skogen strategi för

14 Att arbeta rättighetsbaserat Vi-skogens arbete utgår från ett rättighetsperspektiv. I utvecklingsarbetet innebär det att staten ansvarar för att förverkliga de mänskliga rättigheterna, och att invånarna kan kräva dessa rättigheter. Rätt till utveckling, ren miljö, mat, ekonomisk trygghet, jämställdhet, tillgång till mark och andra produktionsresurser är exempel på sådana rättigheter. Individer blir på så vis aktiva samhällsmedborgare och deras organisationer får makt och inflytande. Partnerorganisationerna har således en avgörande betydelse för förändringen av samhällena och länderna, såväl ekonomiskt, socialt som politiskt. Rättighetsbaserat arbete medför en förskjutning av biståndet från att vara tekniskt, materiellt levererande av tjänster till att vara politiskt medvetet med uppdrag att förändra de strukturer som ger upphov till fattigdom och orättvisor. Detta innebär att biståndet fokuserar på fattigdomens grundorsaker och inte på dess symptom. Jämställdhet är grundläggande utifrån ett rättighetsperspektiv och kvinnors ökade makt, deltagande och inflytande krävs för att nå hållbar utveckling och ökad demokrati. Den förändring Vi-skogen genomgår med ökat stöd direkt till böndernas organisationer är ett resultat av ökat fokus på rättigheter. Följande principer styr Vi-skogen: 1 Lokalt ägande och genomförande av aktiviteter i fält (se ändamålsparagrafen). 2 Fokus på mänskliga rättigheter och statens ansvar att förverkliga dessa. 3 Fokus på människors egna organisationer som verktyg för social och politisk påverkan. 4 Flexibilitet och ödmjukhet i arbetet med konsortierna. 5 Stärka människors inflytande genom demokratiska organisationer. 6 Byggande av långsiktig kapacitet hos partnerorganisationer. 7 Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar och transparens. 14 Vi-Skogen strategi för

15 Kvinnogruppen Mafaniko i östra Tanzania. Foto: Maurits Otterloo Vi-skogens arbetsområden Utifrån Vi-skogens vision, uppdrag och utvecklingsfilosofi har fyra arbetsområden identifierats. Varje område spelar en unik roll: 1 Hållbart klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry och rätt till mat. 2 Starka bondeorganisationer. 3 Jämställdhet. 4 Ekonomisk trygghet. Vi-Skogen strategi för

16 Hållbart klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry och rätt till mat Det hållbara klimatanpassade jordbruket är multifunktionellt, diversifierat och bygger på agro-ekologiska 2 metoder. Det jordbruket möter människors grundläggande näringsbehov och förbättrar ekosystemtjänsterna. Det agro-ekologiska jordbruket inbegriper kretslopp av näringsämnen, kompostering, användning av kvävefixerande växter, växtföljder, användning och produktion av lokalt anpassat utsäde och husdjursarter, värnande om och utvecklande av den biologiska mångfalden, tekniker för att rehabilitera eroderade och utarmade områden samt förbättrad vattenhushållning. Allt detta omfattas även av agroforestry. Agroforestry ger eko- och jordbrukssystemen större skydd, ökad motståndskraft och möjlighet att vidareutvecklas trots klimatförändringarna. Agroforestry ökar den biologiska mångfalden, ger mer fukt i jorden, minskar jorderosionen och ökar bördigheten. Det möjliggör en diversifierad matproduktion och bidrar till att rädda de naturliga skogarna som spelar en viktig roll för en hållbar utveckling. Vi-skogen utgår från, och drar stor nytta av, traditionella och lokala kunskaper och människors egna förmågor att hantera förändring. Agroforestry och de hållbara jordbruksmetoderna bidrar till att minska klimatförändringarna genom att binda och lagra kol i träden och i marken. Ökad tillgång till energi är väsentlig för bönderna. Därför kommer Vi-skogen fortsätta att stödja småböndernas tillgång till alternativa energikällor som bioenergi, småskalig vind- och vattenkraft och solenergi. Även biogasanläggningar, vedbesparande spisar och sollampor är viktiga bidrag till småböndernas vardag. De ger inkomster och förbättrar levnadsvillkoren, förhindrar utarmning av miljön och minskar utsläppen av växthusgaser. Biogasanläggningarna frigör tid och leder till bättre hälsa för familjerna som slipper farlig rök under matlagningen. Att samla in och spara regnvatten 2 Agroekologi är både den vetenskap och det praktiska jordbruk som utgår från ekologiska principer. 16 Vi-Skogen strategi för

17 Eleverna på St. Marks Elementary School i Uganda lär sig om agroforestry och hälsa i skolan. Foto: Maurits Otterloo är en annan viktig metod för att skydda jordbruken mot torka. Vi-skogen har en speciell satsning i skolor för att öka skolbarns tillgång till näringsrik mat. Eleverna lär sig agroforestry och köksträdgårdar planeras och sköts av eleverna och deras lärare. På många skolor får barnen nu ett mål mat om dagen och slipper studera på tom mage. Den specifika satsningen, Farmers of the future, genomförs tillsammans med lokala organisationer som arbetar med barns rättigheter, demokrati och jämställdhet. Agroforestry bidrar till att familjerna äter mer näringsrikt vilket är extra viktigt för människor som lever med hiv. Vi-Skogen strategi för

18 Starka bondeorganisationer Svag organisering bland småbönder är en viktig orsak till att deras rättigheter och behov inte uppmärksammas tillräckligt av regeringar. Brist på samordning bönder emellan minskar förmågan att få bra priser på marknaden. Medan Vi-skogens styrka varit den egna rådgivningen till bondegrupper kommer det arbetet i allt större utsträckning att överföras till formella bonde organisationer i framtiden. Målet är att dessa organisationer själva ska stå för rådgivningen i fält samtidigt som de representerar sina medlemmar i den lokala utvecklingen. För att öka verksamhetens hållbarhet och det lokala ägarskapet började Vi-skogen 2012 stödja lokala, regionala och nationella bondeorganisationer. Organisationernas roll är att uppfylla sina medlemmars behov och intressen och de ansvarar för planering, uppföljning och redovisning av använda medel. Inom ramen för Vi-skogens vision, uppdrag och mål bestämmer organisationerna själva sina aktiviteter och mål. Vi-skogen bidrar med teknisk expertis och finansiering inom ramen för konsortiemodellen. Vi-skogens tekniska kompetens består framför allt av agroforestry, men även av organisationsutveckling. Eftersom många av partnerorganisationerna är relativt svaga institutionellt, arbetar Vi-skogen i partnerskap med uppföljning och kontroll av både program och ekonomisk förvaltning. Vi-skogen utför finan siella kontroller inte bara för att öka insynen och motverka korruption, utan även för att utveckla finansiella och administrativa system hos partnerorganisationerna och inom vår egen organisation. Konkret har detta hittills inneburit att Vi-skogen bidragit till att bygga upp konsortier, där Vi-skogen 3 och fyra till sex bondeorganisationerna ingår. Varje land har en blandning av organisationer på distrikts- och nationell nivå. Konsortiet styrs av representanter från samtliga deltagande organisationer. Vi-skogen är mån om att samarbetet präglas av flexibilitet och ödmjukhet. Att arbeta i konsortier har många fördelar. Varje organisation bidrar med 3 Tillsammans med We Effect 18 Vi-Skogen strategi för

19 Vi-skogens konsortiemodell Sekreteriatet Fungerar som supportfunktion. Består av personal från Vi-skogen. Vi-skogen Har en administrativ roll i konsortiet och egen rådgivning. Konsortium Vi-skogen We Effect Styrgrupp Sekreteriat Lokal samarbetsorganisation Lokal samarbetsorganisation Lokal samarbetsorganisation Lokal samarbetsorganisation Styrgruppen Består av representanter från varje samarbetsorganisation och Vi-skogen. Lokala samarbetsorganisationer Jobbar med bönder i området. Projektet drivs inom ramen för Vi-skogens program. Resultatet av insatserna rapporteras till Vi-skogen, konsortiets ledning och till bidragsgivarna. Vi-Skogen strategi för

20 sin unika erfarenhet och konsortierna fungerar som ett forum för organisationerna att driva gemensamt påverkansarbete och lärande. Tillsammans får organisationerna en starkare röst och större inflytande. Många lokala och nationella bondeorganisationer är relativt svaga och därför är organisationsutveckling en viktig del av Vi-skogens samarbete med organisationerna. Inledningsvis i partnerskapet görs bedömningar av partnerorganisationens relevans, organisatoriska bas, produktion och administrativa kapacitet. Särskild vikt läggs vid demokratiskt arbetssätt, jämställdhet och kompetent ledarskap. Avsikten är att sammanföra de lokala bondegrupper som Vi-skogen samarbetat med, med existerande bondeorganisationer. Detta bidrar till att organisationernas medlemsbas växer och att fler bönder får makt och inflytande. Detta skifte innebär ett utökat stöd direkt till bondeorganisationer och därmed en minskad egen fältverksamhet. Vi-skogen kommer att ha kvar en grupp experter inom respektive arbetsområde med speciellt fokus på agroforestry. Det kommer också behövas särskilda medarbetare med kompetens att stödja partnerorganisationernas utveckling. Jämställdhet Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Bristen på jämställdhet innebär att kvinnor inte har makt och inflytande över sina egna liv. Vi-skogens arbete för jämställdhet fokuserar på kvinnors ekonomiska självbestämmande och kvinnors politiska deltagande. Vi-skogen strävar efter att fler kvinnor får beslutspositioner inom partnerorganisationerna och konsortierna. För att bidra till det långsiktiga jämställdhetsarbetet krävs förändring av attityder och normer. Ett sätt är att arbeta specifikt med män och deras attityder. Vi-skogen samarbetar med andra organisationer som är specialiserade på jämställdhet. Det är nödvändigt med sociala rörelser som arbetar med påverkan på högre nivå kring frågor som äganderätt, kvinnors rätt till mark och kvinnors tillgång till finansiella tjänster. En av de viktigaste frågorna för Vi-skogen är kvinnors rätt till mark och andra produktionsresurser. 20 Vi-Skogen strategi för

21 Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyirigira, Rwanda, är medlemmar i ett kooperativ som stöds av Vi-skogen. De förbereder plantor som tillsammans med grödor ska planteras på medlemmarnas gårdar. Foto: Lisa Brunzell Bidraget till ökad produktion, introduktionen av energibesparande metoder och ökad vedproduktion förbättrar kvinnornas villkor. Spar- och lånegrupperna stärker också jämställdheten eftersom de ger kvinnorna ökat inflytande över hur hushållets pengar spenderas. Vi-skogen är medveten om hur förändrade produktionsmetoder, arbetsbördor och investeringsplaner kan påverka relationen mellan kvinnor och män både positivt och negativt och gör därför analyser av olika insatsers påverkan på relationerna. I enlighet med Vi-skogens jämställdhetspolicy ska hälften eller mer av utvecklingsresurserna gå till kvinnor, vilket innebär att en särskild satsning på detta kommer att göras under strategiperioden. Denna innefattar att resultatuppföljning av jämställdhetsarbetet ska göras regelbundet. Vi-Skogen strategi för

22 Ekonomisk trygghet En förutsättning för ökade inkomster från jordbruket är att bönderna ser sina jordbruk som en företagsverksamhet. Många gånger tar mellanhänder en stor del av vinsten från försäljning av jordbruksöverskottet. Metoden som Vi-skogen arbetar efter syftar till att utveckla bondeföretag, att bönderna strategiskt planerar sitt jordbruk i grupp utifrån analyser av marknaden. De får träning i grundläggande företagsekonomi, och analyserar sina resultat gemensamt. När bönderna går samman kan de förhandla bättre priser på sina produkter och göra gemensamma vinster i inköp av fröer och andra insatsmedel. I fattiga länder saknas många gånger effektiva banksystem och särskilt stor är bristen på finansiella tjänster på landsbygden. För kvinnor är lån ännu mer svåråtkomliga eftersom bankerna ofta kräver mark som säkerhet och marken ofta ägs av männen. Spar- och kreditverksamhet, liksom försäkringar, är viktiga verktyg i arbetet för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi-skogens modell baseras på traditionella system för gruppsparande och långivning i form av lokala sparoch kreditföreningar. Föreningarna är självständiga och sköts av de egna medlemmarna genom valda representanter. Alla transaktioner genomförs vid medlemsmöten. Det ger kvinnor större inflytande över ekonomin då grupperna till stor del vänder sig till kvinnor. Vi-skogens arbete med ekonomisk trygghet har hittills bidragit till ökat sparande, möjligheter till investeringar, förbättrad tillgång till formella finansiella institutioner, ökad kunskap om ekonomiska frågor, stärkt förmåga att göra jordbruken lönsamma och ökad sammanhållning mellan gruppmedlemmarna. 22 Vi-Skogen strategi för

23 Finansiering av Vi-skogen Sida är en viktig finansiär av Vi-skogen. Vi-skogen kommer under denna strategiperiod dessutom att knyta upp fler finansieringskällor såsom andra bi- och multilaterala organisationer. Vi-skogens verksamhet stöds till stor del av enskilda givare i Sverige. År 2011 bidrog fler än personer till verksamheten. Målet under strategiperioden är att stärka relationen till givarna så att de känner större engagemang för Vi-skogens arbete. I strävan efter ett fortsatt och ökat förtroende från givarna ger Vi-skogen regelbunden konkret återkoppling om resultaten som uppnås i utvecklingsarbetet och redogör för hur gåvorna används. Maurice Odhiambo, Kenya. Vi-Skogen strategi för Fotograf: Riccardo Gangale

24 Företag lägger idag allt större fokus på sitt sociala ansvarstagande (CSR). Vi-skogen grundades av Tidningen Vi med stöd av KF som tillsammans med Coop står för betydande bidrag till stiftelsens verksamhet. Insamlingen från företag utanför den kooperativa sfären har ökad betydelse och vårt mål är att genom tydliga erbjudanden bli en mer attraktiv samarbetspartner för näringslivet. Breddad finansiering Under strategiperioden kommer särskild vikt att läggas vid att bredda verksamhetens finansiering. Vi-skogen kommer att bygga upp kompetens för regional resursmobilisering i östra Afrika. En stor satsning genomförs därför för att stärka de externa relationerna och öka kännedomen om Vi-skogens verksamhet. Målet är att under denna strategiperiod nå en ökad omsättning och en breddad finansiering. Fler företag vill vara med och bidra till lösningar på klimatfrågan. Ett stöd till Vi-skogen ger positiva klimateffekter. Eftersom agroforestry även bidrar till ökat kolupptag i träd och mark, kan ekonomiskt stöd till Vi-skogen också bidra till en relativ minskning av koldioxiden i atmosfären (mitigation). Vi-skogen kommer att fortsätta att undersöka en kompletterande finansiering i form av försäljning av klimatkompensation. Klimatkompensation är en del av flera åtgärder för att minska en persons eller ett företags klimatpåverkan. Klimatkompensation genom exempelvis trädplantering i Afrika kan vara ett sätt för företag att kompensera för de utsläpp som inte kunnat undvikas. Företagen som samarbetar med Vi-skogen ska ha ett seriöst och aktivt miljöarbete för att minska de egna utsläppen. Klimatkompensation är ett relativt nytt koncept för Vi-skogen att arbeta med. Det är samtidigt omdiskuterat. Därför kommer Vi-skogen att följa upp och utvärdera klimatkompensationsarbetet för att garantera att det ligger i linje med vår vision och mission. En särskild policy för klimatkompensation tas fram för att garantera detta. 24 Vi-Skogen strategi för

25 Namwesezi i Uganda. Foto: Maurits Otterloo Kommunikation och påverkansarbete För att kunna bli den mest trovärdiga organisationen i Sverige inom agroforestry behöver Vi-skogen ett starkt varumärke och ett långsiktigt väl planerat påverkansarbete. Vi-skogen måste kunna reagera på händelser som är relevanta för vårt arbete och våra resultat. Kommunikationens tre huvudbudskap är trädplantering, agroforestry och miljö. Viktiga kanaler för att sprida information är Vi-skogens egna informationskanaler och den kooperativa sfärens media, särskilt Tidningen Vi i enlighet med stadgarna som säger att: Verksamheten ska bedrivas i samarbete med Tidningen Vi. Vår ambition är att få ökat genomslag även i övriga medier i Sverige. Detta kommer tillsammans att leda till att fler människor vill stödja Vi-skogen, något som ger en nödvändig ekonomisk trygghet till organisationen. Internationellt arbetar Vi-skogen för att bli känd som den organisation som skickligast tillämpar agroforestry. Detta kommer att kräva fortsatt starka resultat i fält och ett internationellt kommunikationsarbete. Vi-Skogen strategi för

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Hotet mot din kaffekopp

Hotet mot din kaffekopp Innehåll Förord av författarna 4 Förord av We Effect 5 Sammanfattning 6 Inledning: Ditt kaffe är hotat 9 Problem för världens kaffeodlare 10 Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet 10 Problem #2: Klimatförändringar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer