INFORMATION SLÄTMOSSENS VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-02 INFORMATION SLÄTMOSSENS VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 INFORMATION SLÄTMOSSENS VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1

2 Information om Slätmossens Västra Samfällighetsförening Alla som äger en fastighet med jämnt nummer på Vallavägen är automatiskt medlem i Slätmossens Västra Samfällighetsförening. Föreningen bildades för att ansvara för den mark, och de anläggningar som ägs av oss alla gemensamt. Ytterst är medlemmarna ansvariga för föreningen men varje år tillsätts en styrelse som verkställer de beslut som medlemmarna fattar. Som medlem, och alltså ansvarig för föreningen, är det viktigt att man intresserar sig för föreningens skötsel. Det är också viktigt att alla som bor inom området vet vad som bestämts och respekterar detta. Den här skriften innehåller information om hur föreningen fungerar ekonomiskt och tekniskt, samt vilka regler som gäller. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRENINGEN Området i stort Samfällighetsföreningen Förvaltning Områdesansvarig Information Medlemsregister Stämma Motion Rösträtt GEMENSAM RESPEKTIVE EGEN EGENDOM Egna huset/tomten Samfällighetens område Radhusgaragen EKONOMI Samfällighetsavgifter Debiteringsperioder Extra utdebitering av samfällighetsavgift Styrelsearvoden Ersättning för kontanta utlägg Förnyelsefonder Utdelning och skatt Avskrivningsprinciper Försäkringar VÄRME OCH VATTEN/AVLOPP (VA) Vatten/Avlopp (VA) Husens värmesystem MARK OCH MILJÖ Allmänt Skötsel, Utrustning, Gräsklippning och Plogning Skötselråd för gemensamma maskiner Skötselkrav för samfälld lånad mark Vår- och Höststädning Vårstädning Höststädning Container Förhinder BILTRAFIK OCH PARKERINGSPLATSER Trafikregler Parkeringsplatser Parkeringsövervakning Undantag Parkeringsbevis Kontrollavgifter TV-ANLÄGGNINGEN ATT TÄNKA PÅ VID AVFLYTTNING/INFLYTTNING Samfällighetsavgifter Anmälan flyttning Nyckel Övrigt ÄGARBYTE

4 1 FÖRENINGEN 1.1 Området i stort Inom området finns totalt 59 enskilda fastigheter. Dessa är av typen kedjehus (12 st.), parhus (14 st.) samt radhus (33 st.). Husen och därtill hörande tomtmark ägs av de enskilda fastighetsägarna. Gator och vägar, parkområden, TV samt radhusgaragen ägs gemensamt via en samfällighet bestående av fastighetsägarna. Området byggdes under åren Samfällighetsföreningen Anläggningsbeslut för vår samfällighet fattades , reviderades , av Fastighetsbildningsmyndigheten, Stockholms Östra Lantmäteridistrikt. Vår samfällighet består av två delar (sektioner); Sektion 1. Radhus Radhusgaragen, hängrännor och stuprör på radhusen. Varje radhusägare äger 1/33. Sektion 2. Alla Parkeringsområden, kvartersvägar, gångstråk, förråd, lekplatser, grönytor, elanläggning, serviceledningar för VA och trafikskyltar. Distributionsnät för fjärrvärmeanläggning 1 och kabel-tv samt förrådsbyggnad. Delägarförhållandena är 1/59. Med en samfällighet avses mark, fasta anläggningar etc. som ägs gemensamt av ett flertal delägare. Enligt lagen (1973: 1150) är en samfällighetsförenings ändamål att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen skall vid förvaltning tillgodose medlemmarnas bästa. Varje medlems intresse skall även beaktas i skälig omfattning. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall uppfylla. Verksamheten i samfälligheten styrs utifrån de stadgar som har fastställts i samband med anläggningsbeslutet. Stadgar kan dock ändras, för detta krävs dock att minst hälften av röstberättigade medlemmar är eniga. 1 Fjärrvärmeanläggningen togs ur bruk år 2000 och är ersatt av frånluftvärmepump i varje fastighet. 4

5 1.3 Förvaltning Föreningen utser varje år en styrelse, som har till uppgift att svara för föreningen, och verkställa de beslut medlemmarna fattar. Inom styrelsen är det brukligt att varje ledamot tilldelas ansvarsområden. Suppleanterna kallas normalt till varje styrelsemöte och deltar därför också i det löpande styrelsearbetet. Inom vår styrelse har arbetet delats upp i olika ansvarsområden enligt följande: Ordförande Sekreterare Kassör Mark/Väg El och kabel Leder och samordnar styrelsearbetet. Ekonomisk samordning, in- och utbetalningar. Svarar för underhåll och skötsel av gator, vägar, markområden, gatubelysning etc. Svarar för kabelnät, el och gatubelysning. Uppgift om vilka som ingår i styrelsen framgår av protokoll från årsstämma Områdesansvarig Varje område har en områdesansvarig som ska se till att området är i ordning. Områdesansvariga verkar som en länk mellan boende och styrelsen och verkar dessutom som arbetsledare under städdagarna. Dessa personer utses på årsmötet. Om det inför städdagen behövs material eller växter, t.ex. målarfärg, buskar eller blommor,. så tar ni upp detta med områdesansvarig som skriver ner allt och vidarebefordrar detta till markansvarig. Det är också områdesansvariga som ser till att det löpande underhållet av gräsmattor mellan vår- och höststäddagarna sköts genom att fördela arbetet mellan alla i området. 1.4 Information För att sprida information från styrelse till medlemmar används huvudsakligen följande kanaler; - Årsstämma eller särskilda stämmor - Anslagstavla, finns vid förrådet - Särskilda meddelanden - Protokoll från styrelsens sammanträden - Områdesansvariga Namnuppgifter på styrelsens medlemmar och på områdesansvariga finns i årsmötesprotokoll. Den som önskar ytterligare information eller har förslag eller synpunkter om något kan naturligtvis kontakta någon styrelserepresentant eller områdesansvarig. 5

6 1.5 Medlemsregister En företeckning över samtliga fastighetsägare finns hos styrelsen. Företeckningen innehåller följande uppgifter: husnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, köp datum (tillträde) samt ägare. 1.6 Stämma Ordinarie årsstämma för Slätmossens Västra hålls senast under april månad. Styrelsen kan dock om den bedömer det nödvändigt kalla till extra stämma under det löpande verksamhetsåret. Vid årsstämman väljs den styrelse som skall svara för den löpande verksamheten. Styrelsemedlemmar utses för 2 år och suppleanter för 1 år. En valberedning har som uppgift att inför årsstämma ta fram kandidater till de olika styrelseposterna Motion Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Detta för att den avgående styrelsen skall hinna ta fram erforderligt underlag. Motioner får lämnas med begäran om anonymitet, men uppgift om namn och adress skall bifogas för styrelsens kännedom. På så sätt kan eventuella missförstånd undanröjas i förväg Rösträtt Alla medlemmar i föreningen äger lika rätt att delta på stämmor och har då lika rösträtt (en röst per fastighet). Är man missnöjd med ett stämmobeslut, eller något annat, kan man hos styrelsen begära att en extra stämma hålls, där förnyad omröstning kan göras. Om styrelsen inte finner anledning att kalla till extra stämma kan man då begära detta hos länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner anledning kallar man då till en sådan. Om du inte kan komma till stämman kan du ge en fullmakt till någon annan som då kan rösta i ditt ställe. Observera att enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter så får man endast rösta åt en fastighet. Detta innebär i praktiken att din granne inte kan ta din fullmakt och rösta åt dig om denne själv ska rösta åt sig. Endast en röst per närvarande person gäller alltså. 6

7 2 GEMENSAM RESPEKTIVE EGEN EGENDOM Hur ska jag som boende i området veta vad som är mitt, samfällighetens eller kommunens ansvar? 2.1 Egna huset/tomten Varje fastighetsägare ansvarar för det egna husets skötsel och underhåll. Nära kontakter krävs grannar emellan när det gäller åtgärder på t.ex. tak och fasader. Enda undantaget är den mätutrustning som används för att registrera el och vatten. El och vattenmätarna svarar Vattenfall respektive kommunen för. Då många radhuslängor inte längre har samma färg på husen, har det blivit vanligt att man målar den vägg man själv ser, istället för den egna väggen som grannen har på sin framsida. Ansvaret för din vägg och ditt hus ligger givetvis kvar på dig. Vanligt är att plank byts av husägaren, men målas av den granne som ser färgen. Samarbeta och tala med dina grannar så blir det inga missförstånd. Eventuell tillbyggnad av fastighet skall accepteras av de närmast boende samt av kommunens byggnadsnämnd och berör alltså inte själva föreningen. 2.2 Samfällighetens område Samfällighetsföreningen svarar för vatten- och avloppsnät fram till respektive tomtgräns samt för all mark, utrustning och byggnation inom området som ej tillhör enskilda fastigheter. Det innebär att förändringar (som t ex trädfällning, ombyggnationer) inom samfällighetens område ej kan göras utan beslut från stämman eller styrelsen. 2.3 Radhusgaragen Radhusgaragen ägs av en separat radhussamfällighet som förvaltas av stora samfällighetens styrelse. Kostnader som uppkommer för garagens drift och underhåll och överstiger 10 % av ett basbelopp betalas gemensamt av radhusägarna. När det gäller skador etc. som åstadkommits av någon enskild är det dock dennes skyldighet att svara för att skadan åtgärdas. En av de större driftskostnaderna för garagen är elströmmen, speciellt vintertid då motorvärmare används blir elförbrukningen hög. För att begränsa elkostnaderna bör samtliga motorvärmare ej vara inkopplade längre tid än nödvändigt. 3 timmar är i regel fullt tillräckligt, varför tidur bör användas. Kostnaden för el i garagen har beräknats till 30 % av totala förbrukningen och beräknas på föregående års förbrukning som sedan fördelas på radhusägarna som högre samfällighetsavgift. 7

8 3 EKONOMI Samfällighetens målsättning är att verksamheten skall bedrivas rationellt och kostnadseffektivt samt att uppkomna kostnader avseende drift- och underhåll av gemensamma anläggningar och avsättningar till underhålls- och förnyelsefonder fördelas rättvist mellan fastighetsägarna. 3.1 Samfällighetsavgifter Samfällighetsavgifterna skall täcka gemensamma kostnader för drift och underhåll samt fondavsättningar för gemensamhetsanläggningar. Därutöver tillkommer samfällighetsavgift för att täcka gemensamma kostnader hänförliga till radhusfastigheterna. Sådana kostnader är elförbrukning för belysning och motorvärmare samt reparationer, underhåll, försäkring och fondavsättningar för gemensamma garagelängor, hängrännor och stuprör. Samfällighetsavgifter och kostnader för radhusfastigheterna särredovisas i räkenskaperna under Sektion 1. Samfällighetsavgiften grundas på styrelsens budgetförslag och fastställs årligen i samband med årsstämman. Budgeterade kostnader utöver löpande underhåll större än kr specificeras. För daghemmet Ekorren betalar Haninge Kommun en årlig avgift baserad på konsumentprisindex för VA-ledningar samt för drift, underhåll och vinterväghållning av tillfartsvägar och parkeringsplatser Debiteringsperioder Ordinarie samfällighetsavgifter debiteras 4 gånger per år. Förfallodagar är: 31 januari 31 mars 31 augusti 31 oktober Avgifterna debiteras i efterskott. Vid försenad betalning av debiteras dröjsmålsränta med minimum 50 kr Extra utdebitering av samfällighetsavgift Styrelsen kan besluta om extra utdebitering av samfällighetsavgifter vid extraordinära kostnadsökningar för t.ex. vinterväghållning Styrelsearvoden Styrelsearvoden fastställs vid årsmötet Ersättning för kontanta utlägg Då föreningen saknar handkassa regleras kontanta utlägg genom insättning på fastighetsägarens bank- eller postgiro. 8

9 3.2 Förnyelsefonder Motivet med förnyelsefonderna är att kontinuerligt avsätta medel för framtida stora underhållsåtgärder vilket innebär att fastighetsägarna årligen betalar en viss del till framtida reparationer av gemensamhetsanläggningarna. Avsättningar till förnyelsefonderna justeras årligen utifrån gällande förnyelseplan. Exakta belopp framgår av budget som fastställs på årsmötet. Eventuell ökning av de belopp som avsätt kan ske efter beslut på årsstämma. Debiteringen och ianspråktagande för varje verksamhetsår beslutas på årsstämman. Vid ianspråktagande skall investerings- eller reparationskostnaderna överstiga kr och ha en beräknad livslängd på minst 3 år Utdelning och skatt Placering av fondmedel skall enligt stämmobeslut ske i räntebärande fonder eller motsvarande med låg till rimlig risk. Vidare skall värdesäkring ske genom att avkastningen återinvesteras. Då avkastningen tillhör respektive fastighetsägare skall avkastningsbeloppet upptas i fastighetsägarens egen deklaration. Kassören skall i början av varje kalenderår på lämpligt sätt lämna upplysning fastighetsägaren om det beskattningsbara beloppets storlek. 3.3 Avskrivningsprinciper För investeringar med bestående karaktär där kostnaden bedöms högre än att den ryms i ordinarie budget för ett kalenderår skall kostnaden fördelas över flera år med räkenskapsenlig avskrivning. 3.4 Försäkringar För gemensamhetsanläggningarna har tecknats en egendomsförsäkring upp till fullvärde. För fastighetsinventarier, tomt-, trädgård- och lekplatsutrustning är dock ersättningen begränsad till 2 basbelopp. Vidare finns ansvars-, hyresförlust-, rättsskydds- samt förmögenhetsbrottsförsäkring. 9

10 4 VÄRME OCH VATTEN/AVLOPP (VA) 4.1 Vatten/Avlopp (VA) Rören för vatten och avlopp ligger nergrävda tillsammans med fjärrvärmerör och TV-kablar etc. Dessa ledningsnät ligger i huvudsak under vägnätet men passerar på vissa ställen över grönytor etc. Serviceledningar för VA ägs och förvaltas av samfälligheten medan kommunen svarar för huvudledningar. 4.2 Husens värmesystem Tidigare fjärrvärmeanläggning är sedan år 2000 ersatt av en frånluftsvärmepump i varje fastighet. Pumpen ägs och underhålls av respektive fastighetsägare. Detta gör att de nedgrävda fjärrvärmerören inte längre utnyttjas. 10

11 5 MARK OCH MILJÖ 5.1 Allmänt Samfälligheten gemensamma områden är uppdelade i 5 städområden inom vilka det finns en områdesansvarig i varje område. Det är värdefullt om alla försöker bevara, helst öka, fastigheternas marknadsvärde. Ett villkor för att åstadkomma det är att området ser snyggt och rent ut. Därför behövs allas hjälp. 5.2 Skötsel, Utrustning, Gräsklippning och Plogning I det gemensamma förrådet finns bland annat trädgårdsutrustning, en mindre stege, motorgräsklippare och en vertikalskärare. Alla har tillgång till förrådet via egen nyckel. En grundregel är dock att utrustningen skall lämnas tillbaka i det skick som man själv vill att den skall vara när man lånar den. Är något defekt så tala om det för styrelsen. För att få ett så vackert och välskött område som möjligt är det viktigt att alla under året hjälps åt med att sköta våra gemensamma anläggningar. Vinterunderhåll, plogning och sandning, sköts av en av föreningen anlitad entreprenör. 11

12 5.2.1 Skötselråd för gemensamma maskiner Gör rent trimmer och gräsklippare (även på undersidan) efter användandet. Det går bra att spola med vatten. Om något går sönder och du inte kan laga det, kontakta någon i styrelsen så den kan åtgärda felet Skötselkrav för samfälld lånad mark Det är faktiskt så att ni under åren tillåtit er att förstora tomten, sköta den och i många fall förbättrat och förskönat den. Det är inte din tomt för det, den tillhör samfälld mark, och hanteras som sådan vid behov. Har du tagit till dig samfälld mark har du skyldighet att sköta den efter de regler som finns i anläggningsbeslutet. Ex 1. Ska det finnas en häck, så sköter du om den Ex 2. Träd, även planterade träd, sköts som egna enligt anläggningsbeslutet Staket, häckar eller byggnationer får inte omringa andra ytor än egen tomt, om inte annat har avtalats med samfälligheten. Principen som ska gälla är att inhägnad inte får begränsa sikten i den s.k. sikttriangeln, eller annan medlems möjlighet till framkomlighet. Här visar vi en fastighet (Vallavägen 108) och förklarar lite. 12

13 5.3 Vår- och Höststädning Under året genomförs två städdagar, en på våren och en på hösten. Vårstädning sker lördagen vecka 18 och höststädning lördag vecka 42. Under städdagarna städas hela området, ny- och omplanteringar sker vid behov och underhåll sker av de gemensamma byggnaderna/redskapen. Samling sker vid förrådet vid vändplan Vv kl. 09:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som är aktuella Vårstädning Gräsmattor krattas. Rabatter rensas. Träd och buskar ansas. Blomlådor ställs ut på gångväg och planteras Garage städas ur. Garagedörrar justeras och repareras om nödvändigt. Alla trädetaljer (lekredskap, staket m m) inoljas och repareras där så krävs. Parkeringsplatser sopas (se till att så många bilar som möjligt flyttas) Höststädning Gräsmattor krattas. Rabatter, blomlådor rensas. Träd och buskar ansas. Blomlådor ställs undan så plogbilen kommer förbi Garage städas ur. Garagedörrar justeras och repareras om nödvändigt. Alla trädetaljer (lekredskap, staket m m) inoljas och repareras där så krävs. Parkeringsplatser sopas (se till att så många bilar som möjligt flyttas) Container Containrar kommer att beställas till varje städdag. Dessa är endast till för trädgårdsavfall såsom gräs, löv, grenar mm. Är du osäker så kontakta styrelsen först. Vill man kasta eget trädgårdsavfall i containern så går det bra att göra efter det att alla samfällda utrymmen är klara och i mån av plats. Hamnar annat än trädgårdsavfall i containern så klassas innehållet som blandavfall vilket är mer än dubbelt så dyrt att tippa! Förhinder Den som inte har möjlighet att delta just den aktuella dagen, kan efter överenskommelse med områdesansvarig, innan den aktuella städdagen, uträtta sin del vid annat tillfälle. Den som inte alls kan delta skall meddela någon styrelseledamot detta i förväg. 13

14 6 BILTRAFIK OCH PARKERINGSPLATSER 6.1 Trafikregler De regler som finns inom området framgår av skyltningen. Det man särskilt bör tänka på är att i största möjliga mån begränsa trafiken efter radhusgatorna, dels är gatorna smala och sikten på vissa håll är relativt dålig varför olycksrisken ej får förbises. Tung trafik (över 3,5 ton) på dessa gator är förbjuden för att minimera risken för skador på rörsystemen som ligger under gatan. Vidare måste man tänka på att inom Haninge kommun råder ett generellt tomgångskörningsförbud. Detta innebär att man får köra motorn på tomgång under högst 1 minut. 6.2 Parkeringsplatser Inom samfälligheten råder generellt parkeringsförbud. (Se zonskylt vid Vallavägen). Endast lastning och lossning är tillåten, ca 10 minuter enligt rättspraxis. Parkering är endast tillåten på markerade parkeringsplatser. Samtliga parkeringsplatser inom området är avsedda för de boende och deras besökare. Detta gäller således även parkeringarna vid radhusgaragen. Antalet parkeringsplatser är lika med antalet radhus, och därför måste vi alla i möjligaste mån köra in våra bilar, annars kommer området inte att ha några besöksparkeringar. 6.3 Parkeringsövervakning Mobil Park AB övervakar hela området som tillhör Slätmossen Västra Samfällighet. Fordon som står uppställda på gemensamma parkeringsplatser kontrolleras, kontrollavgift utfärdas om fordonet saknar parkeringsbevis. Kontrollavgift utfärdas även för fordon som står parkerade utanför markerade gemensamma parkeringsplatser, t.ex. längs gatan eller i vändplaner. Det är tillåtet att stanna utanför en bostad för i- och urlastning mm, men långvarig parkering är inte tillåten ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markerade parkeringsplatser ska användas för parkering av fordon Undantag Enskilda uppfarter (par- och kedjehus) är undantagna och kommer inte att övervakas. Parkering på enskild uppfart kan ske utan att giltigt parkeringsbevis behöver vara synligt. Kontrollavgift utfärdas normalt endast för vanliga fordon (bilar, lastbilar etc.). Motorcyklar, släp och liknande fordon är undantagna för att underlätta för föreningens medlemmar. Styrelsen har möjlighet att be parkeringsbolaget att utfärda kontrollavgift för obehöriga fordon av undantagen typ. Kontakta styrelsen om misstanke finns. 14

15 6.3.2 Parkeringsbevis Samtliga hushåll i föreningen erhåller tre (3) stycken parkeringsbevis som är giltiga ett år i taget. Parkeringsbevisen är märkta med årtal samt adress. Parkeringsbevisen skall alltid vara placerade synliga vid parkering på markerade gemensamma parkeringsplatser. Det är varje hushåll fritt att låna parkeringsbevis från annat hushåll om behov skulle uppstå. Styrelsen har extra parkeringsbevis för lån mot en deposition om 100 kr om tillfälligt behov skulle uppstå, t.ex. vid en större fest. Kontakta styrelsen om behov uppkommer. Ordinarie parkeringsbevis ingår i samfällighetsavgiften. Om bevis tappas bort kan nya erhållas till självkostnadspris Kontrollavgifter Styrelsen har inte möjlighet att avskriva utfärdade kontrollavgifter. Om hushåll eller gäst erhåller kontrollavgift pga. slarv med parkeringsbevis eller felparkering skall avgiften betalas till fullo. Bestridande/klagomål av kontrollavgift görs mot Mobil Park AB, eller på tel

16 7 TV-ANLÄGGNINGEN Samfälligheten tecknade 1990 ett 10 årigt avtal med Televerket Kabel TV (numera Comhem). Avtalet innebär att Comhem disponerar vårt nät för distribution av radio- och TV-kanaler. Enligt lag är Comhem skyldiga att utan särskild kostnad distribuera Sveriges Radios TV1, TV2 samt radions P1-P4. Information om gällande TV-utbud och kanalfördelning kan erhållas hos Comhem. Avgiften för basutbudet ingår i samfällighetsavgiften. Eventuella felanmälningar skall ske direkt till Comhem. 16

17 8 ATT TÄNKA PÅ VID AVFLYTTNING/INFLYTTNING 8.1 Samfällighetsavgifter Avgifterna är inte personliga utan följer fastigheten och ska därför erläggas av den nya fastighetsägaren. Mellanhavanden avseende samfällighetsavgifter skall regleras i köpebrevets likvidavräkning mellan gamla- och nya fastighetsägaren. Informera gärna fastighetsmäklaren. Uppgift om förfallna och ej förfallna samfällighetsavgifter lämnas av kassören. 8.2 Anmälan flyttning Vid försäljning av fastigheten skall anmälan lämnas till kassören med de uppgifter som framgår av punkt 1.5 Medlemsregister. Med fördel kan blanketten, punkt 9, på sista sidan användas. 8.3 Nyckel Glöm inte att lämna nyckeln till gemensamt förråd till den nya fastighetsägaren. 8.4 Övrigt En annan viktig sak är naturligtvis att se till att de handlingar/ritningar, skötselinstruktioner m.m. som rör huset lämnas till den nya fastighetsägaren. 17

18 18

19 9 ÄGARBYTE Slätmossen Västra Samfällighetsförening - information för nyinflyttade Hej och välkommen! Här är lite information om föreningens funktion: Samfälligheten ansvarar för skötsel av gemensam mark, garagelängor, p-platser, lekplats etc. Sommarunderhållet klaras normalt av på de två städdagarna som avhålls höst och vår, med undantag för gräsklippning som sköts löpande i vid behov, det är områdesansvariga som ser till att detta blir gjort. Vinterunderhåll, dvs. plogning och sandning, sköts av en av föreningen anlitad entreprenör. På den årliga föreningsstämman beslutas det om aktiviteter/åtgärder som skall verkställas under året. Tillsammans med en uppskattning av de löpande utgifterna utgör detta en grund för den budget som avgör storleken på årets medlemsavgifter Lite information om er Var vänlig och fyll i följande uppgifter, lämna till någon i styrelsen: (Andra telefonnummer än hem numret kan vara bra att ha om "det händer något") Fastighetsbeteckning Slätmossen 1: Vallavägen nr Datum för ägarbyte Tele bostad Ägare 1 Namn Tele arb. Tel-mobil Tel-sommarbostad E-post Ägare 2 Namn Tele arb. Tel-mobil Tel-sommarbostad E-post Lämnas till Kassören. 19

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening Oktober 2014 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:69) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 BAKGRUND Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighetsförening nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 19.30 Församlingsgården,

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011 Till Dig som är medlem i Ormsta Södra Samfällighetsförening Ormsta Södra Samfällighetsförening (OSS) bildades den 21 juli 1980 och består av 81 fastigheter. De första husen var inflyttningsklara under

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening December 2016 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:68) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET VÄLKOMMEN! Denna information är till för dig som bor i samfälligheten eller för dig som funderar på att flytta hit och vill veta mer om hur det fungerar att bo i Odalmannens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2013-01-01 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Gråhundens Samfällighetsförening, 717911-1625, avger här verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Axets samfällighetsförening

Axets samfällighetsförening Axets samfällighetsförening 1 Innehållsförteckning Presentation av området 3 Föreningsstämma 3 Hemsidan 4 Styrelsen 4 Fibernät 4 Kvartalsavgift 5 Vattenavläsning 5 Städdagar 6 Gemensam bod 6 Sopor och

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 195 2012-03-19. Styrelsen passar på att önska alla en Glad Påsk! www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 195 2012-03-19. Styrelsen passar på att önska alla en Glad Påsk! www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 195 2012-03-19 Styrelsen passar på att önska alla en Glad Påsk! Spikverket styrelse, revisorer & valberedning 2011-2012 Styrelse Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Skälby Tredje Samfällighetsförening Bilaga 1 Årsstämma 2011 Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Torsdagen den 17 mars kl 19.00 Picchus café Underlag till årsstämman

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2015 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Minneslista Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Innehåll Minneslista 1 Om att bo i en samfällighet... 2 Anläggningsbeslut... 2 Anslagstavlor... 2 Avgift... 2 Bankgiro...

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Välkommen till vårt kvarter Dansbanan

Välkommen till vårt kvarter Dansbanan Välkommen till vårt kvarter Dansbanan Eget boende, gemensamt ansvar Detta är välkomstskrift för Dansbanans samfällighet. Sammanställningen beskriver hur kvarteret fungerar med de förhållningssätt och överenskommelser

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 203 Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk 2014-03-14 SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift till samtliga medlemmar i ovanstående samfällighet. Denna skrift uppdateras cirka en gång per år och ska lämnas över till ny ägare om fastigheten säljs.

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Underhållsplan

Underhållsplan Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby - Underhållsplan Underhållsplan 2015-2017 för Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby Underhållsplanen är initierad av Lennart Nilsson, hus 2,

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Kontaktman Överstegården

Kontaktman Överstegården Kontaktman Överstegården 01 Välkommen 02 Kontaktmannens uppgifter 03 Årets kontaktmän 04 Årets kommittéer/styrelse 05 Städdagen, vad ska göras 06 Plan för löpande underhåll 07 När utfördes löpande underhåll

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer