Anvisningar för ekologisk produktion 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ekologisk produktion 5"

Transkript

1 Eviran ohje 18221/1 Anvisningar för ekologisk produktion 5 Ekologiska skogsprodukter Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviras anvisning 18221/1 Anvisningar för ekologisk produktion 5 Ekologiska skogsprodukter 2009

4 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Eviras anvisngin 18221/1 Ibruktagandet: Import- och marknadskontroll Godkännare Föredragande Sektionschef, överinspektör Beata Meinander Inspektör Jaana Elo Distribution: Publikationen finns på Eviras internetsidor under adress Den tryckta publikationen kan beställas från Eviras enhet för import- och marknadskontroll.

5 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Till läsaren Den centrala principen då det gäller kontrollen av ekologisk produktion är att kontrollen ska omfatta hela produktionskedjan. Innehavare av ekologiska skogsområden, köpare av insamlade produkter samt aktörer som hanterar dessa ekologiska skogsprodukter är en väsentlig del av den ekologiska produktionskedjan och dessa aktörer måste vara underställda den ekologiska kontrollen om de hanterar ekologiska produkter. I denna publikation beskrivs de anvisningar som ska följas av de ekologiska skogsområdenas ägare eller disponenter samt av dem som köper upp eller bearbetar ekologiska skogsprodukter för att de ska kunna marknadsföras som ekologiska. I Eviras anvisning 18219/1 Anvisningar för ekologisk produktion 1 - Allmänna anvisningar och växtproduktion finner man anvisningar som gäller alla produktionsinriktningar inom ekologisk produktion. Livsmedelssäkerhetsverket Evira

6 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Innehållsförteckning Till läsaren 3 1 Allmän Sammandrag Rättslig grund Definitioner Anslutning till kontrollsystemet 8 2 Anslutning av ett skogs-område till kontrollsystemet Anslutning till kontrollsystemet och inledande kontroll Ansökan om anslutning till kontrollsystemet Inledande kontroll och beslut om godkännande för kontrollsystemet Planer och produktionskontroll Ekoplan Årsplan Produktionskontroll Krav som ställs på ekologisk skogsproduktion Allmänna förutsättningar Begränsning av skogsområde Anteckningar Omställningsperiod Gödselmedel, jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion Utredning över ett ekologiskt skogsområde Förändringar i verksamhet Framställning på jordbruk Iståndsättning av produkter för saluföring samt ringa hantering Framställning med låg förädlingsgrad 17 3 Uppköpsverksamhet med ekologiska skogsprodukter Anslutning till kontrollsystemet Ansökan om anslutning av uppköpare av ekologiska skogsprodukter till kontrollsystemet Uppköparens plan för egenkontroll av ekologiska skogsprodukter Inledande kontroll och beslut om godkännande för kontrollsystemet Anmälan om uppköp av ekologiska skogsprodukter Produktionskontroll och beslut om produktionskontroll Intyg 20

7 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter 3.5 Ändringar i företagets verksamhet eller omständigsheter Krav på uppköpsverksamhet av ekologiska skogsprodukter Allmänna principer för uppköps-verksamheten Plockare Hantering av produkter Bokföring Underleverantör för endast en uppköpare Försäljning av ekologiska skogs-produkter direkt till konsumenten på uppköpsstället 23 4 Transport och märkning av ekologiska produkter Produkttransporter Märkningar på detaljhandels-förpackningar Obligatoriska förpackningspåskrifter Frivilliga märkningar 24 5 Påföljder och sökande av ändring Påföljder Sökande av ändring 27 Liitteet

8 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter 1 Allmän 1.1 Sammandrag Insamling av ätliga vilda växter eller delar av dem och märkning som ekologiskt producerade (ekologiska skogsprodukter) är möjlig i enlighet med Europeiska gemenskapens råds förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Reglerna för märkning, som specificeras i rådets och kommissionens förordningar, tillämpas som sådana på ekologiska skogsprodukter. Ekologiska skogsprodukter behövs bland annat för vidareförädling av ekologiska produkter (exempelvis blåbärsjoghurt), men det finns också efterfrågan på oförädlade produkter både i Finland och utomlands. Marknadsföring av ekologiskt producerade ätliga vilda växter eller delar av dem förutsätter att både skogsområdet och odlare eller företagare som idkar uppsamling är underställda kontrollsystemet för ekologisk produktion. Till antalet är största delen av de aktörer som är underställda kontrollsystemet ekologiska gårdar som samlar in ekologiska skogsprodukter på sina egna skogsområden. Till ytan utgörs ändå den största delen av de ekologiska skogsområdena av glest bebyggda statsägda områden i Lappland, Koillismaa och Kajanaland. År 2008 fanns det över 7,5 miljoner hektar ekologiska skogsområden i Finland. Området kan anslutas till kontrollsystemet för ekologisk produktion antingen av områdets ägare (exempelvis en odlare som är underställd kontrollsystemet för ekologisk produktion) eller av en s.k. disponent för insamlingsområdet. En disponent behövs då det finns flera markägare på det tilltänkta området, och markägarna inte själva är intresserade av att ansluta ouppodlade områden i deras ägo till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Då ingår disponenten avtal med alla markägare eller deras representant (i allmänhet skogsvårdsföreningen) om iakttagande av anvisningarna för ekologisk produktion på skogsområdet, gör upp kartor över dessa områden och ansluter områdena till den ekologiska kontrollen. Disponenten är i allmänhet antingen ett företag eller en sammanslutning med utredningsarbete som specialitet. En företagare som köper upp plockade produkter kan också vara disponent. Då den sökande ansluter sig till den ekologiska kontrollen ska denna ge en tillförlitlig utredning över att man på det tilltänkta ekologiska skogsområdet under tre år inte har använt andra produktionsinsatser än de som är tillåtna enligt rådets förordning (gödsel- och bekämpningsmedel). Dessutom ska det finnas en utredning om hur uppgifterna över det ekologiska skogsområdet ska uppdateras årligen. Som bilaga till ansökan ska också bifogas skogsägarnas förbindelse att endast använda produktionsinsatser som är tillåtna enligt rådets förordning. Aktörer som idkar uppsamling av ekologiska produkter och ekologiska skogsområden kontrolleras på samma sätt som jordbruk som omfattas av den ekologiska kontrollen. I den inledande kontrollen av ett ekologiskt skogsområde utreds hur verksamheten är organiserad, tillförlitligheten i kartorna över dessa områden och sökandens förutsättningar att kunna iaktta de ekologiska produktionsvillkoren samt bland annat eventuella förorening-

9 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter skällor på området. Vid behov kan mark- eller växtlighetsprov tas. Produktion av ekologiska skogsprodukter får inte heller inverka på jämvikten i arternas naturliga livsmiljö eller riskera en arts fortbestånd på området. Vid behov kan utlåtande av den lokala miljömyndigheten krävas i ärendet. Aktörer som är underställda kontrollen för ekologisk produktion och ekologiska skogsområden kontrolleras minst en gång per år. Den ekologiska kontrollen omfattar bland annat kontroll av det ekologiska skogsområdet, av alla lokaler i anslutning till aktörens insamling av ekologiska skogsprodukter såsom bearbetnings-, förädlings- och förpackningslokaler samt kontroll av dokumentationen av produkterna. En tjänsteman från den regionala TEcentralen eller en kontrollör som är auktoriserad av Evira ansvarar både för den inledande kontrollen och för produktionskontrollen. Enheten för import- och marknadskontroll vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvarar för styrningen av kontrollen över ekologiska skogsområden. Plockare av ekologiska skogsprodukter behöver inte vara anslutna till den ekologiska kontrollen, men plockarna ska varje år innan plockningen inleds förbinda sig skriftligen att följa anvisningarna för plockning av ekologiska produkter. Förbindelsen ges till produkternas uppköpare. I anvisningarna för plockare av ekologiska skogsprodukter beskrivs kontrollsystemet samt villkoren för ekologisk insamling i korthet. Största delen av plockarna har dessutom avlagt en kurs i insamling av ekologiska skogsprodukter som ordnas av företagare som köper upp dessa produkter. Plockare som förbundit sig till anvisningarna för produktion av ekologiska skogsprodukter kan sälja de insamlade produkterna endast till sådana uppköpare som är underställda kontrollsystemet. Det förutsätts att plockaren innan plockningen inleds har kontaktat uppköpsställena, där kartor över alla giltiga skogsområden finns till påseende och plockarna får vid behov ta med sig kopior av kartorna över det ekologiska skogsområdet. Då plockarna levererar ekologiska skogsprodukter till uppköpsstället ska de ange på vilket område som produkterna har plockats. Kontrollen av insamlings- och produktionskedjan som börjar med bärplockningen är underställd Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för import- och marknadskontroll. Den största delen av de aktörer som är underställda kontrollen av ovan nämnda enhet är bärföretag som köper upp och förädlar insamlade skogsprodukter. 1.2 Rättslig grund Europeiska unionens råds förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 fastställer minimikraven för jordbruksprodukter och livsmedel som ska marknadsföras som ekologiskt producerade på den Europeiska unionens område. Dessa anvisningar för ekologiska skogsprodukter iakttar de minimikrav som ställs i denna rådets förordning. Bestämmelserna i rådets förordning om kontrollen av ekologisk produktion har verkställts i Finland med jord- och skogsbruksministeriets förordning 846/2008 om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 1100/1994 (ändrad genom lag 273/2003). Då aktören undertecknar ansökan om anslutning till kontrollsystemet, förbinder aktören sig att efterfölja ovan nämnda författningar och rättsakter och eventuella ändringar av dem. 1.3 Definitioner Kontrollsystem: Kontrollsystem för ekologisk produktion i enlighet med Europeiska rådets förordning (EG) nr 834/2007 (härefter rådets förordning) och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (härefter verkställighetsförordningen).

10 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Eko: Förkortning av ordet ekologisk. Aktör: En fysisk eller juridisk person som producerar ekologiska produkter med avsikt att saluföra dem. Då det gäller produktion av ekologiska skogsprodukter är aktörerna följande; markägaren (om aktören ansluter egna områden till kontrollsystemet), insamlingsområdets disponent och uppköparna av de ekologiska skogsprodukterna. Ekologiskt skogsområde: Ett område som är underställt kontrollsystemet för ekologisk produktion på vilket vildväxande ätliga växter eller växtdelar samlas in. Ekologiska skogsprodukter eller ekologiska vildväxande produkter: Ätliga växter eller växtdelar, inklusive frön av ätliga växter, som har samlats in i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning. Disponent för ekologiskt skogsområde: En person, ett företag eller en sammanslutning som ansvarar för att skogsområdet klarläggs som dugligt för ekologisk produktion. Disponenten kan också vara uppköpare. Ekoplan: En plan över hur insamlingen av ekologiska skogsprodukter ska genomföras och en beskrivning av produktionsenheterna krävs av jordbruk som är underställda kontrollsystemet för ekologisk produktion och som idkar ekologisk insamling av skogsprodukter samt av disponenterna för de ekologiska skogsområdena. Planen sänds till TE-centralen i samband med ansökan om anslutning till kontrollsystemet. Produktionsinsats som är tillåten vid ekologisk produktion: Gödselmedel, jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel som nämns i bilaga I och II till verkställighetsförordningen. Uppköpare: En person, sammanslutning eller ett företag som fungerar som den första uppköparen av ekologiska skogsprodukter (är alltid underställd kontrollsystemet). Underleverantör: En person som köper upp vildväxande produkter för en annan köpares räkning (som omfattas av kontrollsystemet). Underleverantören är inte pliktig att betala omsättningsskatt för handel med ekologiska skogsprodukter. Uppköpsställe: En plats där man köper upp insamlade produkter av plockarna. Plockare av ekologiska skogsprodukter: En person som samlar in ekologiska skogsprodukter och som har förbundit sig att efterfölja anvisningarna för plockning av dessa produkter. En plockare av ekologiska produkter är inte en aktör som är underställd kontrollsystemet. Plan för egenkontroll gällande ekologiska skogsprodukter: En plan för hur insamlingen av ekologiska skogsprodukter ska genomföras och en beskrivning av produktionsenheterna som krävs av uppköpare av ekologiska skogsprodukter. Planen sänds till Livsmedelssäkerhetsverket Evira i samband med ansökan om anslutning till kontrollsystemet. 1.4 Anslutning till kontrollsystemet En aktör som har för avsikt att sälja sina ekologiskt producerade produkter med märkningar som hänvisar till ekologisk produktion ska vara underställd kontrollsystemet för ekologisk jordbruksproduktion. Då det gäller ekologiska skogsprodukter ska en aktör anslutas till kontrollsystemet då aktören ämnar: 1) Bedriva insamling av ekologiska skogsprodukter på egen mark; 2) Utreda ekologiska skogsområden för annans räkning eller 3) Köpa upp ekologiska skogsprodukter. I ansökan om anslutning till kontrollsystemet förbinder sig aktören att: Efterfölja kraven i rådets förordning avseende märkningar och produktionsregler; Acceptera påföljderna enligt rådets förordning i händelse av överträdelser eller oegentligheter;

11 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Tabell 1. Anslutning till kontrollsystemet för ekologiska skogsprodukter (Se också tabellet 2) Verksamhetsutövare Krav som ställs på verksamhetsutövaren Produktionsanvisning (del/stycke) Anslutning av eget ekologiskt skongsområde till en existerande ekologisk enhet Märkegare/ Ekologisk odlare Markägare Disponent för ekologiskt skogsområde Plockare Uppköpare av ekologiska skongsprodukter Anslutning av markområden som man själv äger till en existrande ekologisk enhet Anslutning av flera ägarens markområden till kontrollen Förbinder sig till villkoren i rådets förordning genom avtal Ansluter sig inte till kontrollsystemet Ingår avtal med markägarna eller med deras representant Ansluter sig till kontrollsystemet för primärproduktion (TE-centralen) Förbinder sig till villkoren för plockning av ekologiska produkter Kan sälja produkter som har plockats på ekologiska skogsområden till uppköpare som är underställda kontrollsystemet. Ansluter sig inte till kontrollsystemet. Ansluter sig till kontrollsystemet för livsmedelsframställning (Evira) Kan köpa ekologiska bär av plockare som förbundit sig till villkoren för plockning Meddela kontrollmyndigheten (TE-centralen eller Livsmedelssäkerhetsverket) om aktören misstänker att produkter som aktören producerat/framställt inte uppfyller kraven för ekologisk produktion; Vid påföljder (marknadsförbud, uteslutning från kontrollsystemet) skriftligen meddela produktens köpare för att säkerställa att märkningar som hänvisar till ekologisk produktion avlägsnas från produktionen ifråga; Låta kontrollmyndigheten kontrollera alla delar av produktionsenheten (även en eventuell konventionell produktionsenhet), inklusive bokföring och handlingar i anslutning till bokföringen; Ge ut alla uppgifter som är nödvändiga för att kontrollen ska kunna utföras.

12 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter 2 Anslutning av ett skogsområde till kontrollsystemet 2.1 Anslutning till kontrollsystemet och inledande kontroll Ansökan om anslutning till kontrollsystemet Allmänna principer En aktör som till kontrollsystemet önskar ansluta ett skogsområde som han äger, förfogar över eller har utrett ska göra en ansökan till landsbygdsavdelningen på den TE-central på vars område den största delen av skogsområdet är beläget. Ansökan ska lämnas in i god tid (minst 1 månad) innan den tilltänkta insamlingen ska inledas, eftersom marknadsföring av ekologiska skogsprodukter förutsätter att den inledande kontrollen hos både disponenten och köparen redan har gjorts. Ansökan om anslutning görs med ekokontrollblankett nr 1 (grundblankett) och kompletteringsblankett 1c (se bilagor 1 och 2) Anslutning av ett ekologiskt skogsområde till existerande ekologisk enhet En aktör som redan har en produktionsenhet som omfattas av den ekologiska kontrollen (åkrar, växthus, svampodlingsanläggning etc.) kan ansluta områden som han äger eller förfogar över till den ekologiska enheten (och till kontrollen av ekologisk produktion) genom att sända in ansökan (kompletteringsblankett 1C) om anslutning till kontrollsystemet till TE-centralen. Som bilaga till ansökan sänds en ekoplan som är uppdaterad i enlighet med punkt Om aktören inte ansöker om anslutning till kontrollsystemet för alla skogsområden som aktören äger eller förfogar över, ska man beakta anvisningarna angående olika produktionsenheter i publikationen Anvisningar för ekologisk produktion 1 - Allmänna anvisningar och växtproduktion. En ändring av produktionsinriktning innebär alltid en ny inledande kontroll Disponentens ansökan Även skogsområdets disponent ansöker om anslutning till kontrollen på ekokontrollblanketter 1 och 1c, som sänds till TE-centralen. Disponenten bifogar till sin ansökan de bilagor som nämns i punkt Inledande kontroll och beslut om godkännande för kontrollsystemet Den inledande kontrollen görs då aktören ansöker om anslutning till kontrollsystemet. Vid den inledande kontrollen utreds områdets lämplighet för ekologisk produktion och sökandens förutsättningar att efterfölja anvisningarna för ekologisk produktion. På lämpligheten inverkar bland annat områdets enhetlighet (möjlighet att plocka ekologiska skogsprodukter på ett tillförlitligt sätt samt eventuella föroreningskällor såsom avstjälpningsplatser, sågar, impregneringsanläggningar, skjutbanor etc.). Tyngdpunkten vid övervakningen av ekologiska skogsområden är lagd på kontrollen av de 10

13 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter uppgifter som insamlats om området och att de stämmer, samt på kontrollen av kunskapsnivån i anslutning till ekologiska produktionsanvisningar hos de grupper som tar del i den ekologiska uppsamlingen. Efter den inledande kontrollen fattar TE-centralen beslut om aktörens godkännande för kontrollsystemet. 2.2 Planer och produktionskontroll Ekoplan Anslutning av ett ekologiskt skongsområde till en existerande ekologisk enhet En aktör som redan är underställd den ekologiska kontrollen då det gäller primärproduktion ska komplettera sin ekoplan med skogsproduktion. En ekoplan för insamlade produkter innehåller: 1) Beskrivning av verksamheten Ägarförhållanden för de ekologiska skogsområdena; Tid då produkterna ska samlas in; Växter och delar av dem som ska samlas in; Eventuell vidarebearbetning av insamlade produkter eller framställning med låg förädlingsgrad; Lagring av insamlade produkter; Förpackning och märkning av insamlade produkter; Transport av insamlade produkter. Tabell 2. Anslutning till kontrollsystemet Produktionsinriktning Kompletteringsblankett Produktionsanvisningar som tillämpas Tillsynsmyndighet jämte kodnummer nr Odling av åkerväxter inklusive trädgårdsodling 1 a Dessa anvisningar TE-centralen (FI-EKO-A- XXX) på friland samt frukt- och bärodling Växthus- och svampodling 1 b Dessa anvisningar TE-centralen (FI-EKO-A- XXX) Uppsamling av ekologiska skogssprodukter 1 c Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska TE-centralen (FI-EKO-A- XXX) skogsprodukter Animalieproduktion 1 d Anvisningar för ekologisk produktion 2 - Animalieproduktion TE-centralen (FI-EKO-A- XXX) Framställningsverksamhet enligt principen för 1 e Anvisningar för ekologisk produktion 8 - Låggradig förädling TE-centralen (FI-EKO-A- XXX) låggradig förädling Förökningsmaterial: 1 f Anvisningar för ekologisk produksion Evira (FI-EKO-B) förpackning, partihandel och import 9 - Förökningsmaterial Foder: framställning, 1 g Anvisningar för ekologisk produktion Evira (FI-EKO-B) partihandel och import 7 - Foder Livsmedel: framställning, lagring, partihandel och import Anvisningar för ekologisk produktion 3 - Livsmedel Evira (FI-EKO-B) Alla anvisningar och blanketter för ekologisk produktion finns på Eviras webbsidor, adress 11

14 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Om en ekologisk gård fungerar som uppköpare av ekologiska skogsprodukter, dvs. köper (eller plockar själv) produkter som gården själv inte har anslutit till kontrollsystemet, ska gården efterfölja samma krav som förutsätts av de egentliga köparna (se del III). Om gården förpackar dessa uppköpta produkter eller utövar framställning med låg förädlingsgrad, kontrolleras uppköpsverksamheten i samband med kontrollen av primärproduktionen. Om en ekogård är underställd Livsmedelssäkerhetsverkets kontroll (m.a.o. om gården idkar framställning av livsmedel), kontrolleras uppköpsverksamheten i samband med den övriga kontrollen av ekologiska livsmedel. 2) Kartor Det är bäst att kontakta TE-centralen innan ansökan lämnas in så att man redan i förväg kan eliminera områden med eventuella kända föroreningskällor, komma överens om kartornas skalor och på större områden också om indexering (indelning av kartblad) samt andra eventuella detaljer. TE-centralen avgör vilken skala som ska användas från fall till fall. Skalan ska vara tillräckligt exakt för att möjliggöra en tillförlitlig insamlingsverksamhet. På omfattande och enhetliga skogsområden kan kartan vara i skalan 1: En exaktare karta kan krävas (t.ex. 1: ) exempelvis över områdets kanter, i närheten av föroreningskällor eller över osammanhängande områden. Även den uppskattade ytan på området som har märkts in på kartan ska meddelas. Om kartorna har ritats in för hand på en kartbotten, ska man säkerställa att gränserna mellan fastigheterna har uppdaterats på kartbottnen. De färskaste uppgifterna fås från Lantmäteriverkets numeriska material över fastighetsgränser, där man kan få utskrifter som kan användas som botten för kartan. Om endast en del av de fastigheter som nämns i avtalen är områden som uppfyller villkoren för ekologisk produktion eller om avtalet endast berör en del av fastigheten, ska det finnas kartor över fastigheterna i fråga av vilka det framgår vilka områden som inte hör till det ekologiska skogsområdet. På varje karta ska dessutom märkas vilket år kartan gjordes upp och godkändes för användning som karta över ekologiska skogsområden. 3) Datum, då man på fastigheten senast använt produktionsinsatser som är förbjudna enligt rådets förordning. 4) Utredning över hur man säkerställer att existensen av de arter som ska plockas på området inte äventyras som en följd av plockningen. 5) Förteckning över de fastighetsbeteckningar som ansökan gäller Disponentens ekoplan För disponentens del innehåller ekoplanen de i punkt nämnda punkterna 2, 3, 4, och 5 och därtill: 1) En utredning över skogsområdets och aktörens omständigheter Hur man årligen ämnar genomföra utredningen över områdena (exempelvis namnet på den person som ansvarar för utredningen eller organisationens namn; Hur har kontinuiteten av utredningsarbetet tryggats? Om det gäller ett projekt, projektets längd och plan för genomförande av utredningsarbetet efter att projektet har utförts. 2) Avtal med olika markägare och/eller skogsvårdsföreningen Avtal enligt punkt med markägarna eller deras representant; Utredning över informationen till grupperna av markägare och skogsorganisationerna; Hur man ämnar sköta informationen: - I skogsområdets grundläggningsskede - I fortsättningen årligen. 12

15 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter En kopia av de anvisningar som har sänts till markägarna ska bifogas till ansökan. (Bilaga 4), minst en (1) månad innan den planerade insamlingen ska inledas, dock senast Årsplan Produktionskontroll Årsplan för aktörens egen skog JVarje aktör som är underställd kontrollsystemet ska årligen lämna in en årsplan. Om en ekogård idkar produktion av ekologiska skogsprodukter ska man, oberoende av om aktören hör till stödsystemet för ekologisk jordbruksproduktion eller inte, lämna in en separat årsplan av vilken framgår vilka växter som ska samlas in och den beräknade tidpunkten för insamlingen. Planen lämnas till TE-centralen senast en vecka innan den tilltänkta insamlingen påbörjas, dock senast 31.5, på ekokontrollblankett 13 (Bilaga 4). Om en ekologisk gård fungerar som uppköpare av ekologiska skogsprodukter, dvs. köper produkter från områden som gården själv inte har anslutit till kontrollsystemet, ska årsplanen lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket (se kapitel 3) Årsplan för disponent för ekologiskt skogsområde Disponenten för det ekologiska skogsområdet ska i sin årsplan meddela vilka ändringar som har gjorts sedan föregående års kartuppgifter samt ge uppgifter om de uppköpare till vilka man har överlämnat kartor under det innevarande året. Om det har skett förändringar i markägarnas förbindelser (uppsagda kontrakt), ska områdets kartor uppdateras så att de motsvarar den förändrade situationen. Endast de sidor på kartorna där det har skett förändringar sänds till TE-centralen. Om det från kartorna har tagits bort områden som har behandlats med förbjudna produktionsinsatser, ska också kartor över de behandlade områdena överlämnas till TE-centralen. Disponentens årsplan ska lämnas in till TEcentralen årligen på ekokontrollblankett Allmänna principer Alla aktörer som omfattas av kontrollen för ekologisk produktion kontrolleras minst en gång per år. En del av kontrollerna görs utan förhandsanmälan. Kontrollen görs alltid på uppdrag av TE-centralen. Produktionskontrollen faktureras enligt bekräftad prislista. Aktören får ett separat beslut över produktionskontrollen. I och med att aktören ansluter sig till kontrollsystemet förbinder sig aktören att kontinuerligt iaktta villkoren i rådets förordning, och det årliga produktionskontrollbeslutet är inte en förutsättning för att kunna marknadsföra produkterna som ekologiskt producerade Produktionskontroll av ekologiska skogsområden som ägs av aktören Insamling av ekologiska skogsprodukter på ett område som aktören äger (eller förfogar över) kontrolleras i allmänhet i samband med den inledande kontrollen. Beslutet sänds för kännedom till Livsmedelssäkerhetsverket Evira Produktionskontroll av skogsområdets dispoment Vid produktionskontrollen av skogsområdets disponent går man igenom ändringar av kartorna och områden som är underställda kontrollsystemet kontrolleras genom stickprov. Efter en godkänd produktionskontroll får aktören beslutet, av vilket framgår vilka områden som har godkänts som ekologiska skogsoråden (namn eller kartans sidnummer). 2.3 Krav som ställs på ekologisk skogsproduktion Allmänna förutsättningar Enligt rådets förordning kan naturområden, skogar och jordbruksområden som inte har be- 13

16 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter handlats med andra medel än de som nämns i bilaga II till rådets förordning vara lämpliga för insamling av vilda växter eller växtdelar. Insamling av ekologiska skogsprodukter får inte påverka det naturliga habitatets stabilitet eller riskera artens fortlevnad på området. Om TE-centralen så kräver ska skogsområdets ägare eller disponent skaffa ett utlåtande från den regionala miljöcentralen om att plockningen inte äventyrar förekomsten av växtarten i fråga på området. Dessutom ska begränsningarna angående fridlysta växter med stöd av naturvårdslagen (1996/1096) och naturvårdsförordningen (1997/160, ändr. 913/2005) beaktas. På en enhet som är godkänd som ekologiskt skogsområde får man inte förvara produktionsinsatser som är förbjudna i ekologisk produktion Begränsning av skogsområde För att kunna säkerställa en tillförlitlig insamlingsverksamhet ska de ekologiska områdena vara så enhetliga som möjligt och klart begränsade och följa naturliga gränser i terrängen. Naturliga gränser är bland annat vägar, vattendrag, elektriska linjer etc. Till eventuella föroreningskällor och områden som har behandlats med produktionsinsatser som är förbjudna i ekologisk produktion ska man lämna en tillräckligt stor skyddszon beroende på hurudan behandling det är fråga om. Exempelvis gödsling som sprids från luften förutsätter ett större skyddsavstånd än spridning av gödselmedel på marknivå Anteckningar Då ett skogsområde ansluts till en ekologisk enhet på en gård som idkar ekologisk produktion, ska anteckningar göras till tillämpliga delar i enlighet med anvisningarna i publikationen Anvisningar för ekologisk produktion 1 - Allmänna anvisningar och växtproduktion punkt Följande ska antecknas speciellt då det gäller vildväxande produktion: Användningen av gödselmedel, jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel på det ekologiska skogsområdet, inklusive repellent mot älgar (skiftesbokföring, då hela skogsområdet kan vara ett enda skifte); Daglig insamling (produkternas antal, kg och balanser); Försäljning av slutprodukter (produkternas antal, kg och balanser); Produkter som sålts direkt till konsumenterna (bokförs dagligen, t.ex. hur många burkar örtmix som har sålts varje dag, mottagarnas namn behöver inte antecknas). Anteckningarna ska förvaras i fem (5) år Omställningsperiod Bestämning av omställningsperioden Enligt rådets förordning är längden på en omställningsperiod till ekologiskt skogsområde 36 månader. Under den här tiden ska aktören vara underställd kontrollsystemet för ekologisk produktion och endast produktionsinsatser som är tillåtna enligt rådets förordning får användas. Det är ändå inte ännu möjligt att sälja produkterna som ekologiskt producerade Förortning av omställningsperioden Omställningsperioden för ett ekologiskt skogsområde kan förkortas enligt TE-centralens beslut, ifall den sökande kan framställa godtagbara skriftliga bevis på att områdena under de 36 föregående månaderna inte har behandlats med produktionsinsatser som är förbjudna inom ekologisk produktion. Då det gäller markägare vars skogar hör till en skogsvårdsförening, sänder skogsvårdsföreningen in utlåtande. Då det gäller ett företags skogar behövs ett utlåtande från den som är ansvarig för skogshanteringen i företaget. Då det gäller statens skogar ges utlåtandet av Skogsstyrelsens befullmäktigade representant för parkområdet i fråga. 14

17 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Om man önskar ansluta en icke-odlad åker som skogsområde ska aktören tillställa TEcentralens landsbygdsavdelning ett utlåtande (t.ex. av kommunens lantbruksnäringsmyndighet) över att åkern inte har behandlats med förbjudna produktionsinsatser under de tre föregående åren Förlängning av omtällningsperioden En förlängning av omställningsperioden är möjlig till exempel om bekämpningsmedel med lång verkningstid har använts på gården före omställningen till ekologisk produktion. TE-centralen fattar beslut om förlängning av omställningsperioden Gödselmedel, jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion I verkställighetsförordningen bilagor I och II beskrivs de gödselmedel, jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel som är lämpade att användas i ekologisk produktion. Bilagorna finns i publikationen Anvisningar för ekologisk produktion 1 allmänna anvisningar och växtproduktion. Viktiga gödselmedel som är tillåtna vid ekologisk produktion är bland annat naturligt kalcium- och/eller magnesiumkarbonat, rena spårämnen eller kombinationer av dessa samt träaska Utredning över ett ekologiskt skogsområde Allmänt Om det planerade ekologiska skogsområdet omfattar flera markägares marker, behöver varje uppköpare av produkter på området inte nödvändigtvis själv göra en utredning över ett eget område utan en organisation utreder området (t.ex. en förening eller ett företag) för alla uppköparna. Det är disponentens uppgift att utreda vilka områden på det tilltänkta ekologiska skogsområdet som lämpar sig för insamling av ekologiska produkter. Disponenten: Ingår avtal med markägarna eller deras representant; Utarbetar och uppdaterar årligen kartorna över området; Ansvarar för att informationen går fram till markägarna; Sänder kartor till produkternas uppköpare; Ansluter skogsområdet till kontrollsystemet Avtal om iakttagande av produktionsvillkoren En markägare eller dennes behöriga representant som ansöker om anslutning av ett ekologiskt skogsområde ska genom skriftligt avtal förbinda sig till villkoren för ekologisk produktion innan området godkänns som ekologiskt skogsområde (för avtalsmall, se bilaga 5). Områdets disponent ansvarar för att avtal ingås med de olika grupperna av markägare. Avtalet ska innehålla följande: Försäkran av markägaren eller dennas behöriga representant att förbjudna produktionsinsatser inte har använts på fastigheten under de tre föregående åren; Markägarens förbindelse till nödvändiga kontroller av ekologisk produktion, inklusive kontroll av den bokföring som är väsentlig för kontrollen av vildväxande produktion; Markägarens förbindelse att säga upp avtalet i god tid innan förbjudna produktionsinsatser används på fastigheten; Avtalets längd och uppsägning; Parternas underskrifter. Som bilaga till avtalet ska finnas en lista över fastighetsbeteckningar för de fastigheter som avtalet gäller. Om det gäller många fastigheter räcker det med ett skriftligt medgivande från markägaren till att uppgifterna kan tas direkt från Lantmäteriverkets databas JAKO. 15

18 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter En stor del av de privata markägarnas markområden kan anslutas till det ekologiska skogsområdet genom skogsvårdsföreningens beslut på ett allmänt möte. Det här innebär i praktiken att skogsvårdsföreningen kontaktar alla sina medlemmar angående samtycke och avtal ingås för de skogar som markägaren har gett sitt samtycke till. Om markägaren vägrar, inte kan nås eller om ägarförhållandena är oklara, kan områdena ifråga inte godkännas som ekologiska skogsområden. Om det sker en ändring av ägarförhållandena för en fastighet som hör till det ekologiska skogsområdet är försäljaren skyldig att meddela fastighetens ägare att fastigheten hör till ett ekologiskt skogsområde. Om markägaren har för avsikt att använda förbjudna produktionsinsatser på ett ekologiskt skogsområde, ska denna säga upp avtalet i god tid före den tilltänkta behandlingen. Behandlingen kan inte påbörjas förrän TEcentralen har fattat beslut att utesluta området från det ekologiska skogsområdet. I ett sådant fall gör disponenten upp en ny karta över det ändrade området Information till olika parter om ekologiska skogsområden Disponenten ansvarar också för att kraven för ekologisk skogsproduktion meddelas till olika parter årligen. Då det gäller privata skogar kan informationen skötas av disponenten eller så kan uppgiften ges åt skogsvårdsföreningen. Den årliga informationen till markägarna, där man påminner dem om de förbindelser som har ingåtts, är speciellt viktig för att undvika fel. Informationen kan skötas av disponenten, markägarens representant (t.ex. skogsvårdsföreningen) eller en utomstående part. Om någon annan än disponenten ansvarar för informationen, ska disponenten avtala om hur markägarna ska informeras. Då det gäller skogar som ägs av sammanslutningar och företag ska man komma överens om hur företagen och sammanslutningarna ska informera om de ekologiska skogsområdenas placering till de anställda som är ansvariga för användningen av skogarna. 2.4 Förändringar i verksamhet Om det sker väsentliga förändringar i aktörens verksamhet eller i omständigheter som inverkar på verksamheten, ska dessa anmälas skriftligen till TE-centralen. Anmälan ska göras på ekokontrollblankett 10 (Bilaga 3) inom 14 dygn efter förändringen. Väsentliga förändringar är: Byte av aktör som har antecknats i registret för ekologisk produktion. Av den nya aktören förutsätts en skriftlig förbindelse till villkoren för anslutning till kontrollsystemet. Den gamla aktören ska skriftligen anmäla om utträde ur kontrollsystemet; Ändringar av ägar- arrende- eller besittningsrätt till gården/företaget eller delar därav; Anmälan om utträde ur kontrollsystemet för ekologisk produktion; Ändring av årsplanen. 2.5 Framställning på jordbruk Iståndsättning av produkter för saluföring samt ringa hantering TE-centralen övervakar gårdens ekologiska jordbruksproduktion, dvs. de funktioner som innebär framställning, förpackning och ekologisk märkning av jordbruksprodukter som har producerats (oförädlade) på den egna gården. Även iståndsättning, tvätt, torkning och annan ringa hantering av gårdens egna ekologiskt producerade produkter övervakas av TE-centralen. Ringa hantering som är underställd TE-centralens övervakning är t.ex. torkning av örter eller bär. 16

19 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter Framställning med låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar som regel för den ekologiska kontrollen av framställare och importörer av ekologiska livsmedel. Ett undantag från detta är framställning med låg förädlingsgrad på jordbruk av gårdens egna produkter som kontrolleras av TE-centralen i samband med den inledande kontrollen. Framställning med låg förädlingsgrad är en separat produktionsinriktning och ansökan om anslutning sänds till TE-centralen på blankett 1e. Exempel: Förvällning av svampar; Nerfrysning av bär och dylikt; Sammanblandning av ekologiska råvaror, såsom framställning av örtblandningar, safter (juice utan socker) och mos; Förpackning och märkning av ovan nämnda produkter som ekologiska efter framställningen. Närmare anvisningar finns i Eviras publikation Anvisningar för ekologisk produktion Framställning med låg förädlingsgrad. 17

20 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter 3 Uppköpsverksamhet med ekologiska skogsprodukter 3.1 Anslutning till kontrollsystemet Ansökan om anslutning av uppköpare av ekologiska skogsprodukter till kontrollsystemet Uppköpare av ekologiska skogsprodukter ska vara underställda kontrollsystemet för ekologisk produktion. Ansökan med planen för egenkontroll som bilaga sänds till Eviras enhet för import- och marknadskontroll. (Ansökan finns i bilaga 6 som kan fås på verkets webbsidor Uppköpare av ekologiska skogsprodukter ska lämna in ansökan om anslutning till kontrollsystemet i god tid, minst 2 månader innan verksamheten inleds, eftersom uppköpsverksamheten inte kan inledas förrän den inledande kontrollen har utförts och aktören har godkänts för kontrollsystemet. Ansökan för uppköp av ekologiska skogsprodukter ska åtföljas av bilagorna: En kopia av TE-centralens landsbygdsavdelnings beslut om att skogsområdet har godkänts som ekologiskt område; Planen för egenkontroll av uppköpsverksamheten. Uppköparen ska ha kartor över området ifråga som är godkända av TE-centralen. Dessutom förutsätts en årlig anmälan av uppköp av ekologiska skogsprodukter, se närmare punkt 3. Köparna kan skaffa beslut och kartor av skogsområdets disponent. Efter att uppköparen har godkänts för kontrollsystemet kan uppköparen verka i hela landet Uppköparens plan för egenkontroll av ekologiska skogsprodukter En plan för egenkontroll som uppköparen av ekologiska skogsprodukter gör upp över sin verksamhet är en förutsättning för att ett företag som köper upp ekologiska skogsprodukter ska bli godkänt för kontrollsystemet för ekologisk produktion. Planen för egenkontroll gällande uppköp av ekologiska skogsprodukter ska innehålla minst följande uppgifter om den ekologiska produktionen: 1) Beskrivning av företagets verksamhet, av vilken framgår: Beskrivning av lokalerna (uppköpsställen, bearbetnings- och lagringslokaler); Produkter som man har för avsikt att köpa upp; Beskrivning av produkternas hantering (t.ex. rengöring, nerfrysning, förpackning); Förteckning över maskiner och anordningar som används vid bearbetning och lagring av produkterna. 2) Presentation över hur uppköpsverksamheten är organiserad Kontaktuppgifter för eventuella underleverantörer; Läge och beskrivning av uppköpsställen för underleverantörerna; Avtal med underleverantörerna om iakt- 18

21 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter tagande av de ekologiska produktionsvillkoren och medgivande till kontroller. 3) Utredning över hur plockarna får anvisningarna och hur förteckningen över plockarna görs upp Kartornas synlighet och tillgång på kopior av kartorna på uppköpsställena; Tillgång på anvisningar för plockarna på uppköpsställena samt förteckning över plockarna; Förteckningen över plockarna ska förvaras efter insamlingsperioden. 4) Beskrivning av inköps- och försäljningsbokföringen av vilken också köparen framgår, om denna inte är densamma som mottagaren 5) Beskrivning av bokföringen av lager och tillgångar 6) Beskrivning av hur produkterna hålls åtskilda på uppköpsställen och i bearbetnings- och lagerlokaler (om även konventionella skogsprodukter bearbetas eller lagras) 7) Beskrivning av rengöring av maskiner och anordningar före bearbetning av ekologiska skogsprodukter samt kontroll av rengöringsåtgärderna och anteckning av kontrollresultaten (om även konventionella skogsprodukter bearbetas) 8) Beskrivning av produkttransporter från uppköpsställen 9) Hur ofta balansräkning görs upp (se närmare punkt 6.4) 10) Åtgärder som vidtas då betänkliga partier påträffas Eviras enhet för import- och marknadskontroll ska meddelas om eventuella ändringar av planen för egenkontroll för ekologiska skogsprodukter och planen kontrolleras dessutom i samband med produktionskontrollen. I punkt 5 beskrivs de ändringar som ska anmälas omedelbart. Förädling av ekologiska produkter förutsätter att man gör upp en plan för egenkontroll av ekologisk framställning. Anvisningar för hur en plan för egenkontroll görs upp finns på Eviras webbsidor på adressen Inledande kontroll och beslut om godkännande för kontrollsystemet Vid den inledande kontrollen utreds sökandens förutsättningar att iaktta anvisningarna för ekologisk produktion. Vid uppköparens inledande kontroll utreds bland annat möjligheterna att förverkliga planen för egenkontroll samt bearbetnings- och lagerlokaler. Evira sköter om att kontrollen utförs. Efter godkänd inledande kontroll får aktören beslutet om godkännande till kontrollsystemet. Därefter har aktören rätt att marknadsföra sina uppköpta ekologiska skogsprodukter med märkningar som hänvisar till ekologisk produktion. Avgifter som ska betalas för införande i registret över ekologisk produktion och för den inledande kontrollen samt årsavgiften för ekologisk kontroll tas ut enligt avgiftstabellen i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkets avgiftsbelagda prestationer. 3.3 Anmälan om uppköp av ekologiska skogsprodukter Uppköpare av ekologiska skogsprodukter som inte har ett registrerat skogsområde ska tillställa Eviras enhet för import och marknadsföring information om de områden från vilka de under det året köper upp ekologiska produkter samt uppgifter om växtarter och produkter som ska köpas upp samt placeringen av uppköpsställen och tidpunkten för köpet (uppskattning) minst två veckor innan den tilltänkta plockningen påbörjas. Anmälan görs på Eviras blankett Anmälan om uppköp av ekologiska skogsprodukter (Bilaga 8). En kopia av TE-centralens beslut om godkännande av det tilltänkta skogsområdet för kontrollsystemet ska bifogas till anmälan. Företag som köper upp ekologiska skogsprodukter får TE-centralens beslut om godkännande av områden för ekologisk produktion av disponenten för området. Uppköpsverksamhet av ekologiska skogsprodukter kan alltså inte bedrivas utan årlig anmälan av uppköp av ekolo- 19

22 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter giska skogsprodukter och en uppdaterad karta över skogsområdet. 3.4 Produktionskontroll och beslut om produktionskontroll Alla aktörer och produktionsenheter som omfattas av kontrollen för ekologisk produktion kontrolleras minst en gång per år. En del av kontrollerna görs utan förhandsanmälan. Det är alltid Evira som ger i uppdrag att utföra en kontroll och aktören behöver inte skilt beställa en produktionskontroll. Aktören får ett skilt beslut om produktionskontrollen. I och med att aktören har anslutits till kontrollsystemet har denna förbundit sig att fortgående iaktta villkoren i rådets förordning, och ett årligt produktionskontrollsbeslut är inte en kvalifikation för att produkterna ska kunna marknadsföras som ekologiskt producerade. Beslutet angående produktionskontrollen kan inte användas som produktcertifikat utan det fungerar som ett bevis på att aktören är underställd kontrollsystemet för ekologisk produktion. Under kontrollen går man bland annat igenom eventuella förändringar som har skett i egenkontrollen av de ekologiska skogsprodukterna, bearbetnings- och lagerlokaler, åtskiljande och bokföring samt transport. Aktören ska på kontrollörens begäran presentera resultaten av egenkontrollen och undersökningar som ingår i den. Efter godkänd produktionskontroll får aktören beslutet angående produktionskontrollen, av vilket framgår eventuella anmärkningar och korrigeringsåtgärder som aktören måste vidta inom en utsatt tid Intyg köp av ekologiskt producerade produkter skall aktören be om en kopia av varuleverantörens intyg. De övervakande myndigheterna sänder efter godkänd produktionskontroll ett intyg till aktörer som står under deras kontroll. Intyget sänds på det språk som aktören uppgett, antingen på finska eller på svenska. 3.5 Ändringar i företagets verksamhet eller omständigsheter Om det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller omständigheter som inverkar på den, ska dessa meddelas skriftligen till Eviras enhet för import- och marknadskontroll. Väsentliga förändringar är: Byte av aktör som är införd i registret över ekologisk produktion. Av den nya aktören krävs att aktören ansluter sig till kontrollsystemet (Livsmedelssäkerhetsverkets ansökan). Den gamla aktören ska skriftligen utträda ur kontrollsystemet (anmälan om ändring); Ändringar av ägar- arrende- eller besittningsrätt till företaget eller delar därav; Ändring av företagets namn eller adress; Ändring av bearbetnings- och lagringslokaler; Ändringar av planen för egenkontroll; Anmälan om utträde ur kontrollsystemet för ekologisk produktion. Förändringarna ska meddelas på Livsmedelssäkerhetsverkets blankett för anmälan om ändring (Bilaga 7). Kontrollmyndigheten ger de aktörer som är underställda myndighetens kontroll och som uppfyller kraven på ekologisk produktion, ett intyg i enlighet med verkställighetsförordningen bilaga XII. Av intyget framgår aktörens produkttyper per produktionssätt och intygets giltighetstid. Med intyget kan aktören påvisa att aktören är underställd övervakningen, men intyget garanterar ändå inte att ett enskilt produktparti är ekologiskt producerat. Vid 3.6 Krav på uppköpsverksamhet av ekologiska skogsprodukter Allmänna principer för uppköpsverksamheten De första uppköparna av alla ekologiska skogsprodukter ska vara underställda den ekologiska kontrollen. Uppköp av ekologiska skogsprodukter ska följa villkoren för ekolo- 20

23 Anvisningar för ekologisk produktion 5 - Ekologiska skogsprodukter gisk produktion. Ekologiska skogsprodukter får endast köpas av plockare som har förbundit sig att följa anvisningarna för ekologiska skogsprodukter Plockare Innan plockningen inleds krävs att alla plockare av ekologiska produkter avger en skriftlig förbindelse att iaktta anvisningarna för plockning av ekologiska produkter (Bilaga 12). Uppköparen av de ekologiska produkterna ansvarar för att plockarna förbinder sig till anvisningarna för plockning av ekologiska produkter och för att plockarnas kunskaper hålls på en tillräckligt hög nivå. Man kan förbinda sig att följa plockningsanvisningarna på ett uppköpsställe eller i samband med plockningsutbildningen, ifall aktören ordnar en sådan. Plockare som förbundit sig till anvisningarna för plockning av ekologiska skogsprodukter har rätt att sälja de produkter som de har plockat endast till uppköpare som är underställda kontrollsystemet. Plockare får inte sälja egenhändigt plockade ekologiska produkter direkt till konsumenten. Om det sker betydande förändringar av anvisningarna för ekologisk plockning ska plockarna informeras om ändringarna. Kontrollörer av ekologisk produktion utreder plockarnas förbindelse och kunskaper i samband med uppköparens produktionskontroll genom att intervjua plockare som hämtar ekologiska produkter till inköpsstället. Om en plockare misstänker att man använder produktionsinsatser som är förbjudna på ekologiska skogsområden ska plockaren anmäla sina observationer till TE-centralens landsbygdsavdelning, som vid behov kan utföra en kontroll på området. Plockaren ska som regel leverera de insamlade produkterna färska till uppköparen. Om man har uppgjort på förhand med uppköparen, är det möjligt att torka örter och att frysa ner havtorn och åkerbär innan de förs till uppköpsstället. Annan bearbetning av skogsprodukter förutsätter att plockaren är underställd kontrollsystemet Hantering av produkter Behandling av produkter efter skörden med andra medel än de som nämns för detta ändamål i verkställighetsförordningen bilaga II är förbjuden. Det är förbjudet att behandla produkterna med joniserande strålning Lagring och åtskiljande av produkterna Om man på samma enhet (uppköpsställe eller lagerlokaler) samtidigt hanterar både ekologiskt och konventionellt producerade skogsprodukter ska följande villkor uppfyllas: Enheten har separata lokaler eller tydligt märkta åtskiljda områden för lagring av ekologiska skogsprodukter före och efter hanteringen, eller så lagras ekologiska produkter och motsvarande konventionellt producerade produkter tidsmässigt åtskiljda; Lagringen ska skötas så, att partierna kan identifieras. Kontaminering av ekologiska produkter med konventionellt producerade produkter eller andra medel ska förhindras; Ekologiska produkter ska hanteras i enhetliga perioder och i hela partier, antingen tidsmässigt eller platsmässigt åtskiljda från motsvarande produkter som marknadsförs som konventionellt producerade; Ekologiska produkter bearbetas endast efter rengöring av kärl och anordningar Bokföring Bokföring på uppköpsstället Uppköp av ekologiska skogsprodukter ska bokföras. På uppköpsstället ska antecknas: Den köpta produktens namn och mängd (kg); Tidpunkten för köpet; Plockarnas namn och adress (om plockaren bor utomlands räcker det med hemlandet) samt underskrift (modell för inköpsjournal i bilaga 11); 21

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

Ekologisk produktion 1

Ekologisk produktion 1 Eviras anvisning 18219/5 Ekologisk produktion 1 Allmänna villkor och villkor för växtproduktion Livsmedelssäkerhetsvärket Evira Eviras anvisning 18219/5 Ekologisk produktion 1 Allmänna villkor och villkor

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2 EKOPLAN Ändringsdatum avser den tidpunkt då planen senast ändrades eller kompletterades Datum för uppgörande Ändringsdatum Ändringsdatum 1. UPPGIFTER OM GÅRDEN Gårdens namn Ansvarsperson för produktionen

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 9

Anvisningar för ekologisk produktion 9 Eviras anvisning18216/2 Anvisningar för ekologisk produktion 9 Förpaksning av förökningsmaterial Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18216/2 Anvisningar för ekologisk produktion 9 Förpackning

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Ekologisk produktion 3

Ekologisk produktion 3 Eviras anvisning 18222/4 Ekologisk produktion 3 Villkor för livsmedelsproduktion Livmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18222/4 Ekologisk produktion 3 Villkor för livsmedelsproduktion 2016 Eviras

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/07 Datum Dnr 13.2.2007 656/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.3.2007- tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets beslut om

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2010

ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2010 1 (5) ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION ÅR 2010 Detta odlarbrev gällande ekologisk produktion informerar om följande ärenden: användningen av förökningsmaterial som anskaffats för fjolårets behov parallellodling

Läs mer

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekohusdjurskurs ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekoplan för djur Beskrivning, hur sköts och utfodras djuren på gården så att produktionsvillkoren uppfylls? Hurdana produktionsbyggnader finns

Läs mer

Anvisning för företagets ekoplan - Livsmedel

Anvisning för företagets ekoplan - Livsmedel Föredragande Hanna-Riika Pirttilahti Sida/sidor 1 / 9 Anvisning för företagets ekoplan - Livsmedel Evira utfärdar denna anvisning i egenskap av den myndighet som styr ekokontrollen. Anvisningen är inte

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Eviras anvisning 12825/2 ANVISNINGAR OM EKOLOGISK PRO- DUKTION 7. Foder

Eviras anvisning 12825/2 ANVISNINGAR OM EKOLOGISK PRO- DUKTION 7. Foder Eviras anvisning 12825/2 ANVISNINGAR OM EKOLOGISK PRO- DUKTION 7 Foder 2014 Anvisningar om ekologisk produktion 7 Foder Eviras anvisning 12825/2 Tas i bruk: 15.8.2011, uppdaterat 9.7.2014 Jordbrukskemiska

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

Ekologisk produktion 4

Ekologisk produktion 4 Eviras anvisning 18220/3 Ekologisk produktion 4 Villkor för biskötsel Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18220/3 Ekologisk produktion 4 Villkor för biskötsel 3. upplagan 2013 Eviras anvisning

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Tvärvillkor växtskyddsmedel. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor växtskyddsmedel. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor växtskyddsmedel Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om övervakning av tvärvillkor som gäller växtskyddsmedel Basis En del av helhet folkhälsa, djurhälsa och växtskydd

Läs mer

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Område Livsmedelskontroll Avdelning Support R Norlin Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Denna information syftar till att klargöra Livsmedelsverkets

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för Anvisningar för ifyllning av registreringsansökan Datum 15.5.2006 Dnr 665/505/2006 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 1 /9 Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

EKOPLAN 1 (5) Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2

EKOPLAN 1 (5) Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2 EKOPLAN 1 (5) UPPDATERING AV EKOPLAN Ändringsdatum avser den tidpunkt då planen senast ändrades eller kompletterades Datum för uppgörande Ändringsdatum Ändringsdatum Ändringsdatum Ändringsdatum Ändringsdatum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel/växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel/växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde sid 1 (5) Ansökan om spridning av bekämpningsmedel/växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde En avgift på 850 kr/timme kommer att debiteras för handläggning av ärendet. Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet 1 AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet Version 24.8.2016: Produktutveckling av ekosystemtjänster utvecklingsprojekt (Tapio Oy, Jordoch skogsbruksministeriet) Avtalsmodellen

Läs mer

Ekologisk produktion 2

Ekologisk produktion 2 Eviras anvisning 18217/7 Ekologisk produktion 2 Villkor för animalieproduktion Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18217/7 Ekologisk produktion 2 Villkor för animalieproduktion 2015 Eviras

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

på andra områden än lantbruksmark

på andra områden än lantbruksmark Anmälan eller ansökan om Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på andra områden än lantbruksmark Vi vill ansöka om tillstånd för spridning på: vägområde (inte invasiva arter) mycket genomsläppliga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION. tillämpas fr.o.m. 01.01.2005

ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION. tillämpas fr.o.m. 01.01.2005 KCVP:s publikationer B2 Ekoproduktion 2/2005 ANVISNINGAR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANIMALIEPRODUKTION tillämpas fr.o.m. 01.01.2005 Loimaa 2005 ISSN 1455-4496 Distribution: E-post: Pris: Kontrollcentralen

Läs mer

ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2013

ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2013 ODLARBREV 1 (4) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNINGEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2013 1. Ekogranskningarna år 2013 Då ekoavtalet upphör ska man utträda ur kontrollen eller stanna kvar?

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m. Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Syfte m.m. 1 [9111] Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling,

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer