1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [ ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [2006-04-04]"

Transkript

1 1 Förutsättningar för köp med finansiering Gäller från och med [ ] De uppgivna månadspriserna är baserade på finansiering med en avbetalning på 36 månader. Nominell ränta är 1,5 % per månad. Räntor och avgifter är avdragsgilla enligt de vid var tid gällande skattereglerna. Följande villkor ingår som en del av köpeavtalet. 1.1 Köpeavtal för köp med finansiering Relevant lagstiftning För köpeavtalen gäller konsumentköplagen "KKöpL" (1990:932), konsumentkreditlagen "KKredL" (1992:830), distansoch hemförsäljningslagen "DoHL" (2005:59) och andra relevanta lagar, på det sätt som de gäller vid var tid Förbehåll Komplett gör förbehåll om eventuella tryckfel, både vad avser uppgivna priser, beskrivning av produkterna och angivning av produkternas tillgänglighet. Komplett åtar sig att informera kunden om alla tryckfel som kan vara av betydelse för kunden, efter att de upptäckts. Kunden kan, efter att ha tagit del av den nya informationen, välja om köpet skall genomföras eller inte Användning av produkten Det förutsätts att kunden sätter sig in i den närmare beskrivningen av produkten som ges i de manualer och bruksanvisningar som följer med produkten, samt de anvisningar för användning av produkten som där ges. Komplett ansvarar inte för fel och brister för produkten som beror på felinstallering (förutsatt att det inte är Komplett som har installerat produkten), bruk, förvaring eller liknande Återtagandeförbehåll Komplett har återtaganderätt i köpta produkter fram till dess att de är fullt betalda, med tillägg för räntor och omkostnader, licenser och andra eventuella avgifter samt statliga avgifter. Till dess att detta har skett har kunden inte rätt att avhända, pantsätta, hyra ut eller låna ut produkterna. Komplett kan kräva att produkten återlämnas, enligt KKredL 25, för de fall: 1. kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen, eller 2. kunden sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter, eller 3. kunden på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller 4. om säkerhet som kunden ställt för krediten avsevärt har försämrats, eller 5. det står klart att kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. I det dokument som kunden skall signera inför ett överlämnande av produkten, framgår både det som återtaganderätten omfattar samt den köpesumma som återtaganderätten skall säkra. Återtaganderätten omfattar också eventuellt nya produkter som kunden köper av Komplett, till säkerhet för det samlade belopp som kunden är skyldig under kontokreditavtalet. Produkterna identifieras vid signatur på leverensbekräftelsen. Återtaganderätten förblir att gälla tills dess att full betalning erlagts till Komplett. För det fall någon form av tvångsindrivning är företagen hos kunden, däribland att kunden träder in i gäldenärsförhandlingar, går i konkurs eller att fara för rådigheten över produkten/produkterna på annat sätt uppstår, skall kunden omedelbart skriftligen underrätta Komplett om förhållandet. Återtagandeförbehållet gäller endast varor med ett pris överstigande 4000 kronor Ångerrätt

2 Kunden har, såvida inte köpet har samband med en av kunden bedriven näringsverksamhet, enligt DoHL 9 en ångerfrist på 14 dagar. Ångerfristen gäller från den dagen produkten, eller en väsentlig del av den, är mottagen. För att ångerrätten skall gälla förutsätts det att produkten fortfarande är i nyskick. Kunden skall, för att göra gällande ångerrätten, kontakta Komplett samt returnera produkten. Kunden står själv kostnaden för retur. Komplett utlämnar ångerrättshandlingar till kunden per e-post efter att beställningen är mottagen. Se Kompletts hemsidor för beskrivning av returhantering och för kontaktuppgifter Reklamation Vid fel i vara skall Komplett underrättas inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet ("reklamation"). Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig. Sker inte detta förlorar kunden rätten att åberopa felet. Vid transportskador finns särskilda rutiner för att en reklamation skall vara giltig. Information angående hur reklamation av transportskadat gods skall göras finns på Kompletts hemsida Licenser, abonnemang osv. Kunden står själv ansvarig för att betala licensavgift till Radiotjänsten, abonnemangsavgifter och andra förpliktelser för produkter köpta från Komplett och finansierade med Kompletts kontokredit Frakt Priser i produktlistorna är uppgivna exklusive frakt, och sändes från Kompletts lager. Fraktkostnaden är beroende av vilket transportsätt kunden väljer och visas i "Kundvagnen" efter att en viss produkt valts Ansvarsbegränsning Komplett är inte ansvarigt för skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Komplett självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Komplett ansvarar inte heller för skada som orsakats på grund av fel i det allmänna telefonnätet, mobilnätet eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Komplett. Föreligger hinder för Komplett att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. För köp som regleras av KKöpL ansvarar Komplett för förluster enligt 32. Genom träffandet av detta Avtal skall dock inte ersättning omfatta förlust i näringsverksamhet Forum och tillämplig lag Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt. Eventuella tvister avgörs vid kundens laga forum. 2 Kontokreditavtalet Kompletts kontokreditavtal innebär att kontohavaren ansöker om en löpande kredit hos Komplett. Kontohavaren kan därefter utnyttja krediten för att, inom en beviljad kreditram, köpa en eller flera produkter av Komplett och betala dem över tid i enlighet med nedan specificerade villkor. Kontohavarens betalningar minskar det utestående beloppet av den beviljade kontokrediten och köp av nya varor belastar kontokrediten. Kontohavaren är Komplett skyldig det till var tid utestående beloppet av den beviljade krediten, med tillägg för upplupna räntor och omkostnader. 2.1 Villkor för kontokreditavtalen Minimiköp och kreditram Upprättande av ett kontokreditavtal förutsätter att kunden i samband med ansökan om en löpande kontokredit företar ett avbetalningsköp, avseende en eller flera varor, uppgående till minst SEK. Efter att kunden beviljats kontokredit är minimigränsen för nya beställningar SEK Kreditens maximibelopp är SEK. Kontohavaren står själv

3 ansvarig för att maximibeloppet inte överskrids. Kontohavaren har möjlighet att vid senare tillfälle ansöka om ändring av kreditbeloppet Disponering av kontokrediten Kontokrediten är personlig och får endast disponeras av kontohavaren. Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra ersättningsansvar. Det utställs inte något kontokort i samband med kontokreditavtalet Kreditkontroll Inför beviljning av kontokreditavtal är Komplett berättigat till att inhämta erforderliga kreditupplysningar beträffande ansökaren av kreditkontot. Eventuella avslag kommer inte att motiveras. Komplett kreditbevakar och äger rätt att ompröva och sänka aktuell kreditgräns pga. ändrade ekonomiska förutsättningar hos såväl Kunden som Komplett. Sådan sänkning får dock ske först en månad efter att underrättelse skett och aldrig till belopp under utnyttjad kredit, utom i det fall att omständigheter i kontohavarens ekonomi är av sådan art att de, om de varit kända vid en ursprunglig kreditprövning, hade inneburit att kredit ej lämnats. I detta fall kan sänkning ner till redan utnyttjat kreditbelopp ske omedelbart utan föregående varsel. Komplett är dessutom berättigat till att utföra ytterligare kreditkontroller (innefattande kontakter med kundens arbetsgivare och bank) i samband med ansökan om utökad kredit eller när upplupen kontoskuld eller andra legitima behov föreligger samt vidarebefordra kundinformation till inkassobyråer och jurister vid inkassering av förfallen kontoskuld Behandling av personuppgifter Genom godkännande av dessa villkor samtycker kunden till behandling av personuppgifter enligt nedan. Komplett är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter kunden lämnar till Komplett. Komplett kommer att lagra och behandla de personuppgifter kunden lämnar till Komplett i samband med identifiering, kommunikation med kund, direktmarknadsföring och för statistikändamål, vilket även kan innebära samkörning med andra register och utlämnande av uppgifter till tredje part för analysändamål. Kunden har enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om kunden hos Komplett oavsett hur dessa samlats in. Om kunden vill ha sådan information, skall kunden lämna en skriftlig begäran till Komplett. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras i pappersbaserad form, och kan således inte skickas med e-post. Om kundens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har kunden enligt 28 rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas Betalning Kontohavaren mottager varje månad specifikation av månatlig avbetalning, räntor och avgifter som skall betalas under kontokreditavtalen. Kontohavaren förpliktas mot bakgrund av den mottagna räkningen att betala det angivna beloppet på förfallodagen. Anstånd med betalning beviljas inte på grund av att kunden tappat bort räkningen. Kunden kan själv genom sina kontosidor få en total översikt på sin avbetalningsplan Räntor och avgifter Räntor och periodavgifter belastar kontot mot bakgrund av de för var tid gällande villkoren för avbetalningsköp hos Komplett. Inbetalningar avräknas mot bakgrund av för var tid gällande regler i lag, jämför 19 KKredL Förändringar i villkor Komplett förbehåller sig rätten att ändra villkoren och betalningsvillkoren för Kompletts kontokredit. Sådana ändringar kan till exempel ske mot bakgrund av ändringar i de generella räntenivåerna eller nya ramvillkor. Kontohavaren kommer att underrättas om detta med upplysning om varje ändring i räntor eller andra kreditkostnader senast i samband med nästa avisering Ändringar i namn och adress

4 Kontohavaren är förpliktigad att omgående underrätta Komplett om ändrade namn- och adressuppgifter. Eventuella förluster/omkostnader som påförs Komplett till följd av bristande underrättande kan Komplett kräva ersättning för från kontohavaren Överlåtelse av rättigheter Komplett har rätt att överlåta rättigheterna hänförande till kontokreditavtalet Uppsägning av kontokreditavtalen Kontokreditavtalen kan av bägge parter sägas upp med en (1) månads varsel. Komplett har vidare rätt till att säga upp avtalet utan varsel, där det förekommer upplysningar av sådan art att kontohavaren inte hade beviljats kredit vid en förnyad kreditprövning. Uppsägning av kontokreditavtalen innebär bland annat att det inte kommer att beviljas någon ytterligare löpande kredit. Utstående saldo med tillägg för räntor och omkostnader kan inkrävas i sin helhet för de fall avtalet förfallit i enlighet med reglerna i KKredL 21 (se punkt 1.1.4) Information Enligt KKredL 7 skall kreditgivaren skriftligen eller med bruk av elektronisk kommunikation informera kontohavaren om vissa förhållanden. Kontohavaren bekräftar att information lämnats rörande följande förhållanden och att kontohavaren förstått informationen: kreditens maximibelopp (punkt 2.1.1), den årliga nominella räntan, avgifter och andra kreditkostnader som alla belastar kontohavaren (se punkterna och 2.2.2), effektiv ränta beräknat efter reglerna i KKredL (se punkt 2.3) villkoren för förfall av köparens prestation efter avtalen (se punkt ) avtalsbestämmelser som kan medföra förändringar i nominell eller effektiv ränta, avgifter eller andra förhållanden (se punkterna och 2.2.2), bestämmelser om upphörande av avtalsförhållandet (se punkterna , och 2.2.4). 2.2 Betalningsbestämmelser för kontokreditavtalen Etableringsavgifter Vid upprättande av Kompletts kontokredit påföres en etableringsavgift som löper årsvis på 250 SEK. Avgiften är oavhängigt enstaka köp och täcker administrativa utgifter hänförliga till kontot, jämför KKredL Räntor och avgifter Kontohavaren är införstådd med att ränta belastas i efterhand för tiden med 1,5 % per månad av det till vid var tid gällande utestående beloppet. Till detta följer en månatlig periodavgift, enligt KKredL 12, på 35 SEK. Komplett kan även påföra ränta på räntan Merbetalning eller förtida betalning Kontohavaren kan när som helst betala ett högre belopp än det per månad avtalade minimibeloppet, under vilket hela skulden kan avbetalas, jämför KKredL 20. Komplett sänder varje månad ut inbetalningsblanketter på det avtalade minimibeloppet eller belastar bank/postgiro för beloppet med åberopande av tidigare ingiven fullmakt för autogiro Bristande betalning och kontraktsbrott Vid bristande betalning kan kontohavaren belastas med dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635). För de fall den lagstadgade dröjsmålsräntan är lägre än den ränta som annars löper i avtalsförhållandet mellan Komplett och kontohavaren, skall den löpande avtalade räntan gälla. Vid brist i bokslut av periodiska avgifter och/eller konton, skall kostnader hänförliga till inkassoåtgärder kunna påföras kontohavaren. Vidare skall eventuella omkostnader med anledning av rättsliga indrivelser kunna påföras kontohavaren. 2.3 Effektiv ränta

5 Beräkning av den effektiva räntan sker enligt en matematisk formel återgiven i förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter. Kontohavaren kan på förhand bli upplyst om den effektiva räntan för ett bestämt kreditbelopp. Effektivränta vid köp om kr med 18 % ränta i 36 månader är 30,68%.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer