PayEx Credit Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PayEx Credit Årsredovisning 2012"

Transkript

1 PayEx Credit Årsredovisning

2 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

3 Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra finansiella tjänster 11 Hållbarhet 13 Medarbetare 14 Styrelse 15 Förvaltningsberättelse 17 Fem år i sammandrag 19 Finansiella rapporter 22 Noter till de finansiella rapporterna 27 Styrelsens underskrift och revisorspåskrift 57 Kapitelrubrik 3

4 4 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

5 Bolaget i korthet NORDISK KONCERN MED GOTLÄNDSKA RÖTTER PayEx Credit AB är ett helägt dotterbolag till PayEx Holding AB och bedriver finansieringsverksamhet i huvudsak i Sverige och Norge samt i mindre omfattning i Danmark och Finland. Grundaren, gotlänningen Max Hansson, är fortfarande ensam ägare av PayEx. AFFÄRSSTÖD FÖR KONCERNENS AFFÄRSOMRÅDEN Vår roll inom PayEx Credit är att komplettera koncernens tre affärsområden, Invoicers, Merchants och Mobile med konkurrenskraftiga finansiella tjänster. Inom ramen för god kreditgivning, compliance och myndighetskrav medverkar vi aktivt och självständigt i koncernens produkt- och affärsprocesser för kunderbjudande av finansiella tjänster. TRE SPECIALISERADE ENHETER Vi är organiserade i tre specialiserade enheter; Kredit för kreditstrategi och prövning av krediter, Risk innefattande Risk Manager och riskarbete samt Produktstöd för koncernens tre affärsområden. MEDARBETARE Den 31 december 2012 hade PayEx Credit 9 medarbetare. Året i korthet LANSERING AV PAYEX LÅNA Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara i slutet på 2011 lanserade vi ytterligare en tjänst för våra privatkunder, utlåningstjänsten PayEx Låna. FINANSIERING AV MOBILA BETALNINGAR Som ett resultat av koncernens framgångar inom mobila betalningar har vi intagit en ledande position avseende finansiering av sms-biljetter för resor med bland annat Storstockholms Lokaltrafik (SL) samt finansiering av betalningar via en mobil betalplattform från WyWallet. KREDITCHECKSPORTAL Under året implementerade vi en kreditchecksportal som ska stödja en mer effektiv kreditprocess samt möjliggöra bättre analyser för ökad precision i vår riskbedömning samt optimering av risk och lönsamhet. ORGANISATION Under oktober 2012 tillträdde en ny verkställande direktör och under samma månad anställdes en ny kreditchef. TRE ÅR I SAMMANDRAG RESULTAT Summa rörelseintäkter Summa kostnader Rörelseresultat före Bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat i procent av omsättning 13% 1% 49% Rörelseresultat i procent av omsättning 21% 3% 66 % BALANS Balansomslutning Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Soliditet, %[1] 21 % 22 % 44 % 1) Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen

6 VD har ordet PayEx Credit har som främsta uppgift att tillhandahålla finansiella tjänster till våra kunder i något av koncernens tre affärsområden, Merchants, Invoicers och Mobile. I det uppdraget ligger dels att kontinuerligt anpassa våra tjänster och erbjudanden till marknadens och kundernas behov, dels att tillse att vi hela tiden noga följer de regelverk som gäller för kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Under året har vi arbetat intensivt och engagerat inom båda dessa områden och vi känner oss väl rustade att ta till vara nya möjligheter på en spännande marknad. Fortsatt starkt behov av våra tjänster Vi ser fortsatt en stark efterfrågan på bra och enkel finansiering till företag och privatpersoner. Det behövs ett alternativ till bankerna som sedan finanskrisen blivit mer restriktiva i sin utlåning till framförallt företag i behov av rörelsekapital. För att fylla den rollen har vi vidareutvecklat våra finansieringslösningar och förbättrat vårt erbjudande avseende rörelsefinansiering till företagskunder inom fakturabelåning och fakturaköp samt utvecklat våra kreditprocesser och affärsmodeller för att fungera med enkla och snabba processer inom e-handel och mobil handel. En del i detta är en ny kreditchecksportal. PayEx Spara och Låna Våra framgångar med PayEx Spara fortsatte under året trots en turbulent räntemarknad och osäker omvärld. Vi har justerat vårt erbjudande med hänsyn till marknads- och ränteutveckling och planerar att under 2013 lansera nya och efterfrågade sparprodukter. Framgångarna inom Spara innebär bra sparande för spararna och bra förutsättningar för oss att utveckla vår finansieringsaffär. Under året lanserade vi ett erbjudande inom blancolån. Konsumentkrediter är en konkurrensutsatt marknad och vi har arbetat med att successivt förfina våra målgrupper och anpassa vårt erbjudande för olika försäljningskanaler. Vi börjar hitta vår plats i marknaden och ser attraktiva möjligheter att erbjuda konsumenterna en enkel och bra produkt. Mobila betalningar Aktiviteten har under året varit hög inom affärsområde Mobile. Vi ligger nu i framkant i utvecklingen av nya betallösningar via mobil inklusive finansiering och fakturatjänster. Det är med spänning och förväntan som vi kommer följa tillväxten inom detta område under året som kommer. Riskhantering i fokus Riskhantering är ett prioriterat fokusområde och ett ständigt pågående arbete. Under året har vi stärkt och utvecklat organisationen för att förbereda för nya förväntade krav relaterade till EBAs riktlinjer GL44. Under året har Finansinspektionen genomfört två platsbesök med fokus att kontrollera efterlevnad av regelverk för penningtvätt samt efterlevnad av regelverk för kreditrisker och kredithantering. Riskhantering är en kärnfråga inom all kreditgivning och det är ett omfattande arbete för en relativt liten aktör som PayEx Credit att kontinuerligt anpassa sig till gällande regler och föreskrifter. I det perspektivet är det tillfredsställande att vi lyckas hålla kreditförlusterna i verksamheten på en låg nivå och väsentligt under beslutade gränsvärden. De kreditförluster som förelåg under 2011 och till viss del även 2012 relaterar alla till enskilda engagemang från en sedan flera år avvecklad verksamhet. Jonas Lagerstedt Verkställande direktör 6 PayEx Credit Årsredovisning 2012 VD har ordet

7 Mål och strategier Vi ska vara ett stöd för koncernens affärsområden och en viktig del i PayEx totalerbjudande. Utan att ge avkall på risk, kvalitet och compliance ska vi leverera tjänster som ligger i framkant när det gäller teknik och försäljningserbjudande i nya och/eller växande försäljningskanaler. Ökad närvaro i Norden Vi har under den tid vi varit verksamma skaffat oss en god kännedom om finansieringsmarknaderna i Norden. Vi är därför mogna att tillsammans med koncernens tre affärsområden erbjuda olika finansiella tjänster i skilda försäljningskanaler beroende på land och målgrupp. Under året har vi också förbättrat vårt kunderbjudande för vår kärnaffär: finansiering inom e-handel, finansiering via faktureringstjänster samt finansiering av mobila betalningar. Fokus på PayEx kärnaffär Inom e-handeln ska vi tillsammans med affärsområde Merchants vinna marknadsandelar avseende köp av fakturafordringar och erbjudande av kontokreditlösningar. Vi ska flytta fram våra positioner inom faktureringstjänster avseende fakturaköp och fakturabelåning via egen försäljning inom affärsområde Invoicers samt via samarbetsavtal med förmedlare av nya kreditpropåer i flera nordiska länder. För finansiering av mobila betalningar har vi tillsammans med affärsområde Mobile skaffat oss en marknadsledande position med hjälp av en väl utvecklad teknisk plattform och en effektiv kreditprocess via vår nya kreditchecksportal. Under 2013 ser vi stora möjligheter när fler kunder i andra marknader önskar dra nytta av våra nya finansierings- och betallösningar. PayEx Låna för privatmarknaden Efter vår lansering av blancolån för privatmarknaden, PayEx Låna, har vi identifierat målgrupper och segment i marknaden som efterfrågar medelstora lån med tydliga och transparenta villkor. Under 2013 kommer våra försäljningsaktiviteter mot de identifierade målgrupperna att intensifieras. Effektivisering av vår kreditprocess Med vår nya kreditchecksportal kommer vi att effektivisera vår kreditprocess, använda befintlig kreditinformation samt utföra Champion/ Challenger-analyser för ökad precision i vår riskbedömning. Säkerställa vår utlåningskapacitet För att säkerställa vår likviditet och framtida utlåningskapacitet kommer vi under 2013 att utöka vårt erbjudande med flera sparprodukter inom ramen för PayEx Spara. Prognosen för vår utlåningsökning kommande tre år visar på en stark tillväxt för både privatmarknad och företagsmarknad men med tonvikten på privatmarknaden. Mål Stärka PayEx erbjudande genom marknadens bästa finansiella tjänster. Vision Nordens ledande aktör inom finansiella tjänster relaterade till betalningsflöden. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Mål och strategier 7

8 Prognos Tillgångar Skulder TSEK Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Resultaträkning Räntenetto -977* Provisionsintäkter Rörelsens kostnader inkl. kreditförluster Rörelseresultat Årets resultat efter skatt Balansräkning Utlåning Företag Utlåning Hushåll Utlåning Institut Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning från allmänheten Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Kapitalkrav (Pelare 1) Operativ risk Kreditrisk Valutakursrisk Kapitalbehov (Pelare 2) Ränterisk Övrig IKU Totalt kapitalkrav och kapitalbehov Kapitalbas Överskott av kapital Kapitaltäckningskvot 2,69 2,70 2,62 2,62 2,58 8 PayEx Credit Årsredovisning 2012 VD har ordet

9 Marknad Vår marknad är i huvudsak inom Sverige och Norge och i mindre omfattning Danmark och Finland. Under 2012 har vi påbörjat ett arbete att ytterligare öka vår närvaro i Danmark och Finland i syfte att bli en stark och heltäckande finansieringspartner på den nordiska marknaden. Spara Flera nischbanker och kreditmarknadsbolag erbjuder privatpersoner spartjänster inom ramen för den statliga insättargarantin med bättre räntevillkor än de stora bankerna kan erbjuda. Inlåningen är en viktig del för oss som kreditmarknadsbolag att refinansiera vår verksamhet. Låna Utbudet är stort och konkurrensen är hård inom blancolån till privatpersoner. Vi har sett en ökad efterfråga på lägre lånebelopp då våra kunder snabbt behöver en kassaförstärkning. Det kan vara för vardagliga, planerade eller oplanerade utgifter, förtidslösen av dyrare krediter, en semesterresa eller renovering av bostaden. Vi följer debatten om svenskarnas överskuldsättning och inser att vi som kreditgivare har ett stort ansvar. För oss är det viktigt att vi agerar på ett sätt som våra kunder uppfattar som trovärdigt och rätt. Faktura och kontokrediter del av en växande e-handel E-handel är en kraftigt växande försäljningskanal som öppnar för fler betalalternativ. Utöver en generell ökning inom e-handel kan vi se att tjänsten Kontokredit har ökat. Konsumenternas köpkraft stärks och butiken får snabbare in pengar för sålda varor och tjänster. Fakturaköp och fakturabelåning Marknadens intresse för fakturaköp har ökat på senare år. De större bankerna har också skärpt sina villkor gentemot sina företagskunder. Det har stärkt möjligheterna för nischbanker samt de mindre och medelstora kreditmarknadsbolagen att öka sina marknadsandelar och sin utlåningsvolym. Marknad 9

10 10 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

11 Våra finansiella tjänster Vi erbjuder finansieringstjänster till privatpersoner och företag via olika försäljningskanaler. Till privatmarknaden erbjuder vi PayEx Spara och PayEx Låna via vår egen försäljning. Till privatmarknaden erbjuder vi också Faktura samt Kontokredit som säljstödjande finansiering via våra samarbetspartners inom koncernens tre affärsområden, Merchants, Invoicers och Mobile. Vidare erbjuder vi företagsmarknaden via affärsområde Invoicers rörelsefinansiering i form av fakturabelåning, fakturaköp och inkassoköp. Spara tryggt sparande med hög sparränta För privatpersoner som vill se nya sparalternativ på marknaden lanserade vi PayEx Spara i oktober Vår målsättning är att vara en av de mest seriösa och attraktiva aktörerna som utmanar de traditionella bankerna när det gäller sparande för privatpersoner. Vi erbjuder olika former av sparande upp till kronor per person. Vårt sparande och våra villkor är godkända av Riksgälden och omfattas därför av den statliga insättningsgarantin upp till EURO. (Läs mer på Riksgäldens hemsida: Att öppna ett sparkonto hos oss är enkelt och görs direkt på vår hemsida. Vi erbjuder olika typer av sparkonton, där våra kunder enkelt kan välja den sparform som passar bäst. Vi erbjuder en hög sparränta oavsett om kunderna vill spara med eller utan bindningstid. Vi ger ränta från första kronan, och det finns ingen undre gräns för hur mycket våra kunder måste spara. Det går också att spara på flera olika sparkonton så länge det sammanlagda beloppet inte övertiger kronor. Insättningar görs enkelt via en vanlig bankgiroinbetalning. Med kontoformen PayEx Spara FRIHET ger vi dessutom högre ränta ju mer kunden sparar, ett sparkonto med fria och obegränsade antal insättningar och uttag. Vår personliga kundtjänst, som finns tillgänglig via telefon, svarar på frågor om sparande och sparandevillkor samt vägleder vid behov våra kunder att öppna ett konto via vår hemsida med hjälp av sin e-legitimation. Låna lätt att förstå med förmånliga villkor Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara lanserade vi i maj 2012 ytterligare en tjänst för våra privatkunder, PayEx Låna. Våra ledord var enkelhet och konkurrenskraftiga räntor. Därför får våra kunder redan innan de lämnat sin låneansökan information om vilka villkor vi kommer att erbjuda. Vi erbjuder privatlån på upp till kronor utan krav på säkerheter. Villkoren är förmånliga med rörlig ränta. Våra kunder ansöker om lån online med hjälp av sin e-legitimation och kan efter några dagar hämta ut pengar på närmaste bankkontor. Vi har dragit nytta av våra erfarenheter och tekniska lösningar inom e-handel och distanshandel. För de kunder som väljer att ansöka och teckna lånet online med hjälp av sin e-legitimation tillkommer normalt ingen uppläggningsavgift en kostnadsbesparing som både våra kunder och vi tjänar på. Att vara kund hos oss ska kännas tryggt, okomplicerat och säkert. Vi gör en noggrann kreditprövning av konsumentens återbetalningsförmåga och vi strävar efter en snabb handläggning av låneansökningar. Med de villkor vi kan erbjuda blir det oftast ett billigare lån jämfört med många traditionella kreditkort eller andra låneerbjudanden. Våra finansiella tjänster 11

12 Finansiering för företag Tillsammans med våra betaltjänster och administrativa tjänster erbjuder vi säljstödjande finansieringslösningar och rörelsefinansiering för företag som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Säljstödjande finansiering I butik och e-handel erbjuder vi finansieringsalternativ som konsumenterna uppskattar och därför återkommer för att göra fler köp. För oss är det viktigt att konsumenten får en positiv upplevelse av sitt köp. Våra finansieringslösningar är därför förmånligt prissatta och konkurrenskraftiga. För våra kunder är det också enkelt att komma igång med e-handel. Samtidigt samarbetar vi också med ledande e-handelsleverantörer. Faktura Fler och fler konsumenter väljer faktura som betalningsmedel när de handlar på internet. Med hjälp av våra betalningslösningar kan våra kunder enkelt erbjuda sina konsumenter att betala med faktura. Normalt övertar vi fakturan samtidigt som köpet sker och våra kunder får betalt några dagar senare. Våra kunder slipper arbetet att kreditpröva sina kunder då vi övertar risken om konsumenten inte kan betala. Vi tar också över arbetet att skriva ut och skicka fakturorna, sköter reskontraarbetet och hanteringen av inbetalningarna. Det innebär också att våra kunder inte behöver skicka påminnelser, inkassobrev eller driva eventuella inkassoärenden. Kontokredit Månadsbetala För större belopp kan konsumenterna välja att dela upp betalningen via en kontokredit som konsumenten även kan fylla på med nya köp. Dela upp fakturabeloppet Tillsammans med våra kunder kan vi också erbjuda kampanjvillkor med bland annat räntefrihet samt attraktiva uppläggnings- och aviseringsavgifter. Rörelsefinansiering Frigör bundet kapital genom att belåna kundfakturorna Ett sätt att öka likviditeten är att utnyttja kapitalet som ligger bundet i kundfordringar. Då erbjuder vi fakturabelåning som ett alternativ till en checkkredit i banken. Redan påföljande dag får våra kunder ett förskott upp till 80 procent av fakturabeloppet inklusive moms insatt på sitt bankkonto. Resterade 20 procent betalar vi ut när fakturan blir betald. En av fördelarna med fakturabelåning är att den utnyttjade krediten kan anpassas efter säsongsvariationer och att kreditlimiten kan utökas vid en ökad försäljning. Våra kunder betalar ränta på den del av krediten som utnyttjas. Vi tar över arbetet att skriva ut och skicka fakturorna, sköter reskontraarbetet och hanteringen av inbetalningarna. Våra kunder behöver heller inte skicka påminnelser, inkassokrav eller driva eventuella inkassoärenden. Sälja fakturorna och få betalt direkt Fakturaköp är det snabbaste sättet för våra kunder att öka sin likviditet och sitt handlingsutrymme för att göra nya affärer. Redan 1 2 dagar efter fakturadatum finns pengarna på vår kunds bankkonto. Löpande inkassoköp En del konsumenter väntar med att betala sina fakturor, några väntar ännu längre och andra betalar inte alls. Det ger upphov till mycket arbete som våra kunder helst vill slippa och inte lägga mer tid på än nödvändigt. Vi har lösningen som frigör både tid och pengar när vi köper fakturor efter till exempel inkassobrevet och övertar den negativa och arbetskrävande delen av indrivningen. På samma sätt som vid fakturaköp finns pengarna på våra kunders konto 1 2 dagar efter att vi övertagit fakturorna. 12 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Våra finansiella tjänster

13 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet både om hållbara och långsiktiga affärsrelationer samt att värna om miljö, samhälle och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby, som finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx Group startades av Max Hansson 1972 och han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för oss att ha ett långsiktigt perspektiv och erbjuda tjänster som leder till bestående partnerskap. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner, Strålfors, arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor samt uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, som Digipost och Neposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi med att virtualisera vår driftmiljö vilket kommer att leda till minskad elförbrukning. Under 2012 startades också ett projekt för att byta ut all vår belysning till LED-lampor. Tillsammans med GEAB och Vattenfall kommer PayEx under 2013 att ingå i Smart Grid Gotland, ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vi har även investerat i en funktionslösning för kontorsskrivare som innebär att användare måste ange en personlig kod vid utskrift. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx och allt IT-material som vi inte längre använder skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby, som sedan 1995 är upptaget på Unescos världsarvslista. Ett par av PayEx fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dessa på ett varsamt sätt med målet att bevara dem som en del av världsarvet. De äldre fastigheterna sköts med stor omsorg och inom koncernen finns medarbetare vars fokus är att bevara och ta hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby 13

14 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx Credit AB ingår i PayEx koncernen och arbetar efter samma modell för medarbetare som för hela PayEx-koncernen. PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. Vi är många och vi är duktiga men vi kan bli ännu bättre! Medarbetarna är vår viktigaste resurs och att ta hand om denna resurs är ett sätt att värna om det egna kapitalet. Utmaningen i att bli framgångsrik är att kunna attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare med den kompetens som behövs både nu och framöver. Det är en av de viktigaste frågorna på PayEx och det påverkar allt vi gör. Aktiviteter 2012 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2012 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört resursplanering och bemanning; Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning; Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner; Skapat en koncerngemensam plattform för gemensamma HR-processer, policys och förhållningssätt. Dessa finns samlade på vårt koncerngemensamma intranät under Medarbetarportalen och Chefsportalen. Årlig medarbetarundersökning 2012 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre för att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år mindre mätningar för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningen 2012 är ett mätbart utgångsläge för våra fortsatta förbättringar. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna leverera våra verksamhetsmål. Vi har identifierat fyra nyckelområden. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ner till cheferna. Satsa på chefsutveckling. Cheferna på PayEx ansvarar för att, tillsammans med sina team, sätta upp mål på team- och individnivå. De säkerställer också att våra medarbetare förstår hur de kan bidra till de övergripande verksamhetsmålen. Det är därför viktigt att våra ledare får möjligheten att driva fram goda prestationer. Bygga kompetens. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtalen och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls och att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen eller målplan för att erhålla den kompetens som krävs. 14 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna

15 Styrelse Lars Stenberg Styrelseordförande Jur kand och fil kand vid Lunds Universitet Började på avokatfirman Lindahl 1978 där han arbetade som advokat och delägare fram till Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lundén Holding AB, Holbein Holdings AB, Sardis Securities Inc. Istanbul, TR Fastenings AB och uno form i Stockholm AB. Motto: Det är alltid för tidigt att ge upp! Jonas Lagerstedt Styrelseledamot Uppvuxen på Gotland sedan 5-årsåldern och flyttade 1988 till Stockholm för studier på KTH. Arbetade i 16 år på Boston Consulting Group där han bland annat var ledare för den nordiska verksamheten inom bank och finans. Efter BCG startade Jonas egen verksamhet som oberoende rådgivare och var under 2011 även ledamot i styrelsen för MQ tog Jonas över VD-rollen i PayEx-koncernen för att i oktober 2012 gå över i rollen som styrelseord förande i PayEx-koncernen och VD för PayEx Credit. Motto: Ingenting är omöjligt just do it Max Hansson Styrelseledamot/ägare Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av 500 anställda i fyra länder. Motto: Inget är så bra att det inte kan göras bättre Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Motto: Det finns inga genvägar det är bara hårt arbete som fungerar Styrelse 15

16 PayEx Credit erbjuder följande tjänster: 16 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för PayEx Credit AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012, bolagets femte verksamhetsår. Bolaget är godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag och ingår i den slutliga koncernredovisningen lämnad av PayEx Holding AB Allmänt om verksamheten Verksamheten består av säljstödjande finansieringslösningar i butik och e-handel med fakturaköp och kontokredittjänster riktade mot första hand privatmarknaden, rörelsefinansiering till företagskunder i form av fakturabelåning, fakturaköp, kontraktsfinansiering samt köp av inkassofordringar och avskrivna kundfordringar. Vidare erbjuder vi inlåning från allmänheten inom ramen för den statliga insättargarantin, PayEx Konto med insättarmedel för betalning av mindre belopp på lärosäten samt sedan hösten 2012 även blancolån till privatpersoner. Verksamheten är organiserad i tre enheter underställda bolagets VD: Kredit: Frågor som rör regelverk, penningtvätt, kontroll och rapportering av kreditexponeringar samt styrande dokument inom kreditstrategi och kreditbeviljning. Risk: Övervakande enhet innefattande Risk Manager för intern kontroll, compliance och kvalitet. Produkt: Komplettera koncernens affärsområden med finansiella tjänster. Därutöver finns en funktion för treasury med ansvar för likviditetsplanering, funding samt valutarisker. Under oktober 2012 övergick verkställande direktören i PayEx Credit AB till andra uppgifter inom koncernen och ersattes av en ny verkställande direktör. Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning Den 28:e december 2007 blev PayEx Credit AB godkänt av Finansinspektionen som ett kreditmarknadsbolag. Bolaget övertog då den finansiella verksamhet som tidigare bedrevs av PayEx Finance AB. Vår volymtillväxt under 2011 och 2012 har varit låg då vi omstrukturerat vår produktportfölj och fasat ut olönsamma, riskfyllda eller mindre efterfrågade finansieringstjänster samtidigt som tillväxten i nya, säljstödjande finansieringslösningarna är under uppbyggnad. Under verksamhetsåret har rörelseintäkterna minskat till tkr, jämfört med föregående års utfall på tkr. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till PayEx Holding AB som är koncernmoder. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara lanserade vi i maj 2012 ytterligare en tjänst för våra privatkunder, PayEx Låna där vi erbjuder privatlån upp till 50 tkr utan krav på säkerheter till förmånliga räntevillkor. För att möta marknadens krav på hantering av kreditgivning har vi under 2012 utvecklat en Kreditchecksportal för att hantera kreditansökningar mer effektivt med hjälp av vår egen informationsdatabas/kundreskontra samtidigt som vi uppnår ökad kostnadseffektivitet. För att öka inflödet av nya fakturabelåningskunder har samarbetsavtal tecknats med en förmedlare av nya affärsförfrågningar där vi lämnar erbjudande och villkorade offerter via förmedlarens internetportal i konkurrens med andra anslutna banker och kreditmarknadsbolag. Under 2012 avvecklade vi vår tjänst Lagerfinansiering samtidigt som vi minskade och tonade ner vår aktiva försäljning av reverskrediter och kontraktsfinansiering. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser att rapportera. Finansiella instrument och riskhantering Styrelsen har det övergripande ansvaret att den finansiella verksamheten utförs i enlighet med de av styrelsen fastställda styrdokumenten. I bolagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker; såsom kredit-, marknads-, likviditets-, operativa, strategiska och övriga risker. Bolagets riskhantering syftar till att löpande identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten. Med hjälp av lämplig styrning och interna kontroller hanteras uppkomna risker. Bolagets riskexponering består i huvudsak av kreditrisk. Med kreditrisk avses risken för att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelser och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att fullgöra sina åtaganden. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till koncernkreditgruppen, vilken regelbundet rapporterar till styrelsen. Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

18 Ränterisken definieras som aktuell och framtida risk för förluster till följd av ogynnsamma förändringar av marknadsräntor. Det övergripande syftet är att hålla ränterisken på en så låg nivå som möjligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning. Styrelsen fastställer årligen en maximal ränterisknivå som bolaget skall hålla sig inom. Denna nivå kontrolleras regelbundet av bolagets risk manager. Riskkommittén tar fram rekommendationer som styrelsen beslutar om. Likviditetsrisk definieras som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Bolagets Treasury-funktion ansvarar för löpande uppföljning och planering av likviditeten. Målsättningen är att likviditetsreserven, vilken består av bankmedel och kortfristiga likvida placeringar, skall täcka minst en månads nettoutbetalningar. Se vidare not 3 om riskhantering. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets enskilt största risk är kreditrisk. Koncernkreditgruppen, KKG, ansvarar på uppdrag av styrelsen för att löpande identifiera, mäta, kontrollera och rapportera kreditrisken. Kreditförlusterna under 2012 var låga och bolaget arbetar aktivt med att ha kunnig personal och tillförlitliga system, i syfte att hålla kreditförluster på fortsatt låga nivåer. Medarbetare Under 2012 hade bolaget i snitt 11 (7) anställda. Bolaget har en policy och en instruktion för ersättningssystem för anställda. Instruktionen utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS2011:1. Styrelsen ska fastställa ersättningspolicy enligt instruktionen. Instruktionen omfattar beslutsprocess, utformning av ersättningspolicy samt kontroll. Det åligger VD eller oberoende person att informera styrelsen om gällande avtal och strukturen på föreslaget ersättningssystem. I bolagets årsredovisning ska enligt 5 kap 20, Årsredovisningslagen (1995:154) rörlig och andra ersättningar särskilt anges. Vid utformningen av sådan information ska även Finansinspektionens rekommendationer i detta avseende beaktas. driften är så energisnål som möjligt används energisnåla datorer och skärmar, varje rum har rörelsesensorer för att undvika onödigt användande av el. Miljöfarligt gods, så som toners och batterier lämnas till miljöstationer. De medarbetare som arbetar inom PayEx koncernen, förväntas ta ansvar för sina arbetsuppgifter och den gemensamma arbetsmiljön i arbetslaget. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Omsättning och resultat för 2013 förväntas överstiga motsvarande utfall för Ökningen förklaras av en ökad aktivitet och försäljning av finansiella tjänster inom alla koncernens affärsområden. Tillsammans med koncernens tre affärsområden är vi väl positionerade inom butik- och distanshandel, fakturatjänster samt mobila betalningar. Via vår inlåning från allmänheten, PayEx Spara, har vi en betryggande likviditet och är väl förberedda att under 2013 väsentligt öka vår utlåningsportfölj. Med nya tekniska lösningar som uppfyller kundernas krav på tillgänglighet och användarvänlighet kan vi tillsammans med affärsområde Merchant stärka vår position inom internethandeln. Vidare fortsätter vi att tillsammans med affärsområde Invoicers utveckla våra fakturatjänster till att omfatta flera typer av fakturaköp med hänsyn till vad som efterfrågas av befintliga och nya företagskunder i samtliga nordiska länder. Tillsammans med affärsområde Mobile kommer vi också att behålla och stärka vår ledande position inom finansiering av mobila betalningar. Information om miljö och personalfrågor Bolagets verksamhet bedrivs från Visby, de kontorslokaler som används är belägna i varsamt renoverade byggnader från 1200-talet. Renoveringen är genomförd med naturliga material, och driften görs på ett energisnålt sätt enligt modern teknik. De möbler som används är även de miljövänliga och återvinningsbara. För att säkerställa att Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

19 Fem år i sammandrag Resultaträkning Tkr Räntenetto Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster netto Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat i procent av omsättning Rörelseresultat i procent av omsättning Balansräkning Tkr Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital % 1% 49% 49% 53% 21% 3% 66% 67% 74% Nyckeltal Volym Balansomslutning Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Kapital Soliditet, % 21% 22% 44% 34% 47% Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad, % 31% 32% 42% 29% 43% Primärkapitalrelation, % 31% 32% 42% 29% 43% Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

20 Resultat Placeringsmarginal, % 0,8% 1,7% 3,5% 2,8% 4,0% Räntenetto i % av genomsnittlig balansomslutning Räntabilitet på eget kapital, % 5,5% 1,3% 17% 11% 6% Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt justerat eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,28 0,20 0,14 0,23 Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,79 0,97 0,34 0,33 0,26 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförsluter Reserveringsgrad för osäkra fordringar,% Individuella nedskrivningar för förluster i % av osäkra fordringar brutto Totala nedskrivningar för förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar,% 16,8% 16,6% 3,2% 2,6% 2,2% Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå, % 2,5% 19,4% 3,2% 2,6% 0,4% Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier Anställda Medelantal anställda Rörelseresultat per anställd, tkr Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer