PayEx Credit Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PayEx Credit Årsredovisning 2012"

Transkript

1 PayEx Credit Årsredovisning

2 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

3 Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra finansiella tjänster 11 Hållbarhet 13 Medarbetare 14 Styrelse 15 Förvaltningsberättelse 17 Fem år i sammandrag 19 Finansiella rapporter 22 Noter till de finansiella rapporterna 27 Styrelsens underskrift och revisorspåskrift 57 Kapitelrubrik 3

4 4 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

5 Bolaget i korthet NORDISK KONCERN MED GOTLÄNDSKA RÖTTER PayEx Credit AB är ett helägt dotterbolag till PayEx Holding AB och bedriver finansieringsverksamhet i huvudsak i Sverige och Norge samt i mindre omfattning i Danmark och Finland. Grundaren, gotlänningen Max Hansson, är fortfarande ensam ägare av PayEx. AFFÄRSSTÖD FÖR KONCERNENS AFFÄRSOMRÅDEN Vår roll inom PayEx Credit är att komplettera koncernens tre affärsområden, Invoicers, Merchants och Mobile med konkurrenskraftiga finansiella tjänster. Inom ramen för god kreditgivning, compliance och myndighetskrav medverkar vi aktivt och självständigt i koncernens produkt- och affärsprocesser för kunderbjudande av finansiella tjänster. TRE SPECIALISERADE ENHETER Vi är organiserade i tre specialiserade enheter; Kredit för kreditstrategi och prövning av krediter, Risk innefattande Risk Manager och riskarbete samt Produktstöd för koncernens tre affärsområden. MEDARBETARE Den 31 december 2012 hade PayEx Credit 9 medarbetare. Året i korthet LANSERING AV PAYEX LÅNA Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara i slutet på 2011 lanserade vi ytterligare en tjänst för våra privatkunder, utlåningstjänsten PayEx Låna. FINANSIERING AV MOBILA BETALNINGAR Som ett resultat av koncernens framgångar inom mobila betalningar har vi intagit en ledande position avseende finansiering av sms-biljetter för resor med bland annat Storstockholms Lokaltrafik (SL) samt finansiering av betalningar via en mobil betalplattform från WyWallet. KREDITCHECKSPORTAL Under året implementerade vi en kreditchecksportal som ska stödja en mer effektiv kreditprocess samt möjliggöra bättre analyser för ökad precision i vår riskbedömning samt optimering av risk och lönsamhet. ORGANISATION Under oktober 2012 tillträdde en ny verkställande direktör och under samma månad anställdes en ny kreditchef. TRE ÅR I SAMMANDRAG RESULTAT Summa rörelseintäkter Summa kostnader Rörelseresultat före Bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat i procent av omsättning 13% 1% 49% Rörelseresultat i procent av omsättning 21% 3% 66 % BALANS Balansomslutning Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Soliditet, %[1] 21 % 22 % 44 % 1) Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen

6 VD har ordet PayEx Credit har som främsta uppgift att tillhandahålla finansiella tjänster till våra kunder i något av koncernens tre affärsområden, Merchants, Invoicers och Mobile. I det uppdraget ligger dels att kontinuerligt anpassa våra tjänster och erbjudanden till marknadens och kundernas behov, dels att tillse att vi hela tiden noga följer de regelverk som gäller för kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Under året har vi arbetat intensivt och engagerat inom båda dessa områden och vi känner oss väl rustade att ta till vara nya möjligheter på en spännande marknad. Fortsatt starkt behov av våra tjänster Vi ser fortsatt en stark efterfrågan på bra och enkel finansiering till företag och privatpersoner. Det behövs ett alternativ till bankerna som sedan finanskrisen blivit mer restriktiva i sin utlåning till framförallt företag i behov av rörelsekapital. För att fylla den rollen har vi vidareutvecklat våra finansieringslösningar och förbättrat vårt erbjudande avseende rörelsefinansiering till företagskunder inom fakturabelåning och fakturaköp samt utvecklat våra kreditprocesser och affärsmodeller för att fungera med enkla och snabba processer inom e-handel och mobil handel. En del i detta är en ny kreditchecksportal. PayEx Spara och Låna Våra framgångar med PayEx Spara fortsatte under året trots en turbulent räntemarknad och osäker omvärld. Vi har justerat vårt erbjudande med hänsyn till marknads- och ränteutveckling och planerar att under 2013 lansera nya och efterfrågade sparprodukter. Framgångarna inom Spara innebär bra sparande för spararna och bra förutsättningar för oss att utveckla vår finansieringsaffär. Under året lanserade vi ett erbjudande inom blancolån. Konsumentkrediter är en konkurrensutsatt marknad och vi har arbetat med att successivt förfina våra målgrupper och anpassa vårt erbjudande för olika försäljningskanaler. Vi börjar hitta vår plats i marknaden och ser attraktiva möjligheter att erbjuda konsumenterna en enkel och bra produkt. Mobila betalningar Aktiviteten har under året varit hög inom affärsområde Mobile. Vi ligger nu i framkant i utvecklingen av nya betallösningar via mobil inklusive finansiering och fakturatjänster. Det är med spänning och förväntan som vi kommer följa tillväxten inom detta område under året som kommer. Riskhantering i fokus Riskhantering är ett prioriterat fokusområde och ett ständigt pågående arbete. Under året har vi stärkt och utvecklat organisationen för att förbereda för nya förväntade krav relaterade till EBAs riktlinjer GL44. Under året har Finansinspektionen genomfört två platsbesök med fokus att kontrollera efterlevnad av regelverk för penningtvätt samt efterlevnad av regelverk för kreditrisker och kredithantering. Riskhantering är en kärnfråga inom all kreditgivning och det är ett omfattande arbete för en relativt liten aktör som PayEx Credit att kontinuerligt anpassa sig till gällande regler och föreskrifter. I det perspektivet är det tillfredsställande att vi lyckas hålla kreditförlusterna i verksamheten på en låg nivå och väsentligt under beslutade gränsvärden. De kreditförluster som förelåg under 2011 och till viss del även 2012 relaterar alla till enskilda engagemang från en sedan flera år avvecklad verksamhet. Jonas Lagerstedt Verkställande direktör 6 PayEx Credit Årsredovisning 2012 VD har ordet

7 Mål och strategier Vi ska vara ett stöd för koncernens affärsområden och en viktig del i PayEx totalerbjudande. Utan att ge avkall på risk, kvalitet och compliance ska vi leverera tjänster som ligger i framkant när det gäller teknik och försäljningserbjudande i nya och/eller växande försäljningskanaler. Ökad närvaro i Norden Vi har under den tid vi varit verksamma skaffat oss en god kännedom om finansieringsmarknaderna i Norden. Vi är därför mogna att tillsammans med koncernens tre affärsområden erbjuda olika finansiella tjänster i skilda försäljningskanaler beroende på land och målgrupp. Under året har vi också förbättrat vårt kunderbjudande för vår kärnaffär: finansiering inom e-handel, finansiering via faktureringstjänster samt finansiering av mobila betalningar. Fokus på PayEx kärnaffär Inom e-handeln ska vi tillsammans med affärsområde Merchants vinna marknadsandelar avseende köp av fakturafordringar och erbjudande av kontokreditlösningar. Vi ska flytta fram våra positioner inom faktureringstjänster avseende fakturaköp och fakturabelåning via egen försäljning inom affärsområde Invoicers samt via samarbetsavtal med förmedlare av nya kreditpropåer i flera nordiska länder. För finansiering av mobila betalningar har vi tillsammans med affärsområde Mobile skaffat oss en marknadsledande position med hjälp av en väl utvecklad teknisk plattform och en effektiv kreditprocess via vår nya kreditchecksportal. Under 2013 ser vi stora möjligheter när fler kunder i andra marknader önskar dra nytta av våra nya finansierings- och betallösningar. PayEx Låna för privatmarknaden Efter vår lansering av blancolån för privatmarknaden, PayEx Låna, har vi identifierat målgrupper och segment i marknaden som efterfrågar medelstora lån med tydliga och transparenta villkor. Under 2013 kommer våra försäljningsaktiviteter mot de identifierade målgrupperna att intensifieras. Effektivisering av vår kreditprocess Med vår nya kreditchecksportal kommer vi att effektivisera vår kreditprocess, använda befintlig kreditinformation samt utföra Champion/ Challenger-analyser för ökad precision i vår riskbedömning. Säkerställa vår utlåningskapacitet För att säkerställa vår likviditet och framtida utlåningskapacitet kommer vi under 2013 att utöka vårt erbjudande med flera sparprodukter inom ramen för PayEx Spara. Prognosen för vår utlåningsökning kommande tre år visar på en stark tillväxt för både privatmarknad och företagsmarknad men med tonvikten på privatmarknaden. Mål Stärka PayEx erbjudande genom marknadens bästa finansiella tjänster. Vision Nordens ledande aktör inom finansiella tjänster relaterade till betalningsflöden. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Mål och strategier 7

8 Prognos Tillgångar Skulder TSEK Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Resultaträkning Räntenetto -977* Provisionsintäkter Rörelsens kostnader inkl. kreditförluster Rörelseresultat Årets resultat efter skatt Balansräkning Utlåning Företag Utlåning Hushåll Utlåning Institut Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning från allmänheten Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Kapitalkrav (Pelare 1) Operativ risk Kreditrisk Valutakursrisk Kapitalbehov (Pelare 2) Ränterisk Övrig IKU Totalt kapitalkrav och kapitalbehov Kapitalbas Överskott av kapital Kapitaltäckningskvot 2,69 2,70 2,62 2,62 2,58 8 PayEx Credit Årsredovisning 2012 VD har ordet

9 Marknad Vår marknad är i huvudsak inom Sverige och Norge och i mindre omfattning Danmark och Finland. Under 2012 har vi påbörjat ett arbete att ytterligare öka vår närvaro i Danmark och Finland i syfte att bli en stark och heltäckande finansieringspartner på den nordiska marknaden. Spara Flera nischbanker och kreditmarknadsbolag erbjuder privatpersoner spartjänster inom ramen för den statliga insättargarantin med bättre räntevillkor än de stora bankerna kan erbjuda. Inlåningen är en viktig del för oss som kreditmarknadsbolag att refinansiera vår verksamhet. Låna Utbudet är stort och konkurrensen är hård inom blancolån till privatpersoner. Vi har sett en ökad efterfråga på lägre lånebelopp då våra kunder snabbt behöver en kassaförstärkning. Det kan vara för vardagliga, planerade eller oplanerade utgifter, förtidslösen av dyrare krediter, en semesterresa eller renovering av bostaden. Vi följer debatten om svenskarnas överskuldsättning och inser att vi som kreditgivare har ett stort ansvar. För oss är det viktigt att vi agerar på ett sätt som våra kunder uppfattar som trovärdigt och rätt. Faktura och kontokrediter del av en växande e-handel E-handel är en kraftigt växande försäljningskanal som öppnar för fler betalalternativ. Utöver en generell ökning inom e-handel kan vi se att tjänsten Kontokredit har ökat. Konsumenternas köpkraft stärks och butiken får snabbare in pengar för sålda varor och tjänster. Fakturaköp och fakturabelåning Marknadens intresse för fakturaköp har ökat på senare år. De större bankerna har också skärpt sina villkor gentemot sina företagskunder. Det har stärkt möjligheterna för nischbanker samt de mindre och medelstora kreditmarknadsbolagen att öka sina marknadsandelar och sin utlåningsvolym. Marknad 9

10 10 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

11 Våra finansiella tjänster Vi erbjuder finansieringstjänster till privatpersoner och företag via olika försäljningskanaler. Till privatmarknaden erbjuder vi PayEx Spara och PayEx Låna via vår egen försäljning. Till privatmarknaden erbjuder vi också Faktura samt Kontokredit som säljstödjande finansiering via våra samarbetspartners inom koncernens tre affärsområden, Merchants, Invoicers och Mobile. Vidare erbjuder vi företagsmarknaden via affärsområde Invoicers rörelsefinansiering i form av fakturabelåning, fakturaköp och inkassoköp. Spara tryggt sparande med hög sparränta För privatpersoner som vill se nya sparalternativ på marknaden lanserade vi PayEx Spara i oktober Vår målsättning är att vara en av de mest seriösa och attraktiva aktörerna som utmanar de traditionella bankerna när det gäller sparande för privatpersoner. Vi erbjuder olika former av sparande upp till kronor per person. Vårt sparande och våra villkor är godkända av Riksgälden och omfattas därför av den statliga insättningsgarantin upp till EURO. (Läs mer på Riksgäldens hemsida: Att öppna ett sparkonto hos oss är enkelt och görs direkt på vår hemsida. Vi erbjuder olika typer av sparkonton, där våra kunder enkelt kan välja den sparform som passar bäst. Vi erbjuder en hög sparränta oavsett om kunderna vill spara med eller utan bindningstid. Vi ger ränta från första kronan, och det finns ingen undre gräns för hur mycket våra kunder måste spara. Det går också att spara på flera olika sparkonton så länge det sammanlagda beloppet inte övertiger kronor. Insättningar görs enkelt via en vanlig bankgiroinbetalning. Med kontoformen PayEx Spara FRIHET ger vi dessutom högre ränta ju mer kunden sparar, ett sparkonto med fria och obegränsade antal insättningar och uttag. Vår personliga kundtjänst, som finns tillgänglig via telefon, svarar på frågor om sparande och sparandevillkor samt vägleder vid behov våra kunder att öppna ett konto via vår hemsida med hjälp av sin e-legitimation. Låna lätt att förstå med förmånliga villkor Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara lanserade vi i maj 2012 ytterligare en tjänst för våra privatkunder, PayEx Låna. Våra ledord var enkelhet och konkurrenskraftiga räntor. Därför får våra kunder redan innan de lämnat sin låneansökan information om vilka villkor vi kommer att erbjuda. Vi erbjuder privatlån på upp till kronor utan krav på säkerheter. Villkoren är förmånliga med rörlig ränta. Våra kunder ansöker om lån online med hjälp av sin e-legitimation och kan efter några dagar hämta ut pengar på närmaste bankkontor. Vi har dragit nytta av våra erfarenheter och tekniska lösningar inom e-handel och distanshandel. För de kunder som väljer att ansöka och teckna lånet online med hjälp av sin e-legitimation tillkommer normalt ingen uppläggningsavgift en kostnadsbesparing som både våra kunder och vi tjänar på. Att vara kund hos oss ska kännas tryggt, okomplicerat och säkert. Vi gör en noggrann kreditprövning av konsumentens återbetalningsförmåga och vi strävar efter en snabb handläggning av låneansökningar. Med de villkor vi kan erbjuda blir det oftast ett billigare lån jämfört med många traditionella kreditkort eller andra låneerbjudanden. Våra finansiella tjänster 11

12 Finansiering för företag Tillsammans med våra betaltjänster och administrativa tjänster erbjuder vi säljstödjande finansieringslösningar och rörelsefinansiering för företag som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Säljstödjande finansiering I butik och e-handel erbjuder vi finansieringsalternativ som konsumenterna uppskattar och därför återkommer för att göra fler köp. För oss är det viktigt att konsumenten får en positiv upplevelse av sitt köp. Våra finansieringslösningar är därför förmånligt prissatta och konkurrenskraftiga. För våra kunder är det också enkelt att komma igång med e-handel. Samtidigt samarbetar vi också med ledande e-handelsleverantörer. Faktura Fler och fler konsumenter väljer faktura som betalningsmedel när de handlar på internet. Med hjälp av våra betalningslösningar kan våra kunder enkelt erbjuda sina konsumenter att betala med faktura. Normalt övertar vi fakturan samtidigt som köpet sker och våra kunder får betalt några dagar senare. Våra kunder slipper arbetet att kreditpröva sina kunder då vi övertar risken om konsumenten inte kan betala. Vi tar också över arbetet att skriva ut och skicka fakturorna, sköter reskontraarbetet och hanteringen av inbetalningarna. Det innebär också att våra kunder inte behöver skicka påminnelser, inkassobrev eller driva eventuella inkassoärenden. Kontokredit Månadsbetala För större belopp kan konsumenterna välja att dela upp betalningen via en kontokredit som konsumenten även kan fylla på med nya köp. Dela upp fakturabeloppet Tillsammans med våra kunder kan vi också erbjuda kampanjvillkor med bland annat räntefrihet samt attraktiva uppläggnings- och aviseringsavgifter. Rörelsefinansiering Frigör bundet kapital genom att belåna kundfakturorna Ett sätt att öka likviditeten är att utnyttja kapitalet som ligger bundet i kundfordringar. Då erbjuder vi fakturabelåning som ett alternativ till en checkkredit i banken. Redan påföljande dag får våra kunder ett förskott upp till 80 procent av fakturabeloppet inklusive moms insatt på sitt bankkonto. Resterade 20 procent betalar vi ut när fakturan blir betald. En av fördelarna med fakturabelåning är att den utnyttjade krediten kan anpassas efter säsongsvariationer och att kreditlimiten kan utökas vid en ökad försäljning. Våra kunder betalar ränta på den del av krediten som utnyttjas. Vi tar över arbetet att skriva ut och skicka fakturorna, sköter reskontraarbetet och hanteringen av inbetalningarna. Våra kunder behöver heller inte skicka påminnelser, inkassokrav eller driva eventuella inkassoärenden. Sälja fakturorna och få betalt direkt Fakturaköp är det snabbaste sättet för våra kunder att öka sin likviditet och sitt handlingsutrymme för att göra nya affärer. Redan 1 2 dagar efter fakturadatum finns pengarna på vår kunds bankkonto. Löpande inkassoköp En del konsumenter väntar med att betala sina fakturor, några väntar ännu längre och andra betalar inte alls. Det ger upphov till mycket arbete som våra kunder helst vill slippa och inte lägga mer tid på än nödvändigt. Vi har lösningen som frigör både tid och pengar när vi köper fakturor efter till exempel inkassobrevet och övertar den negativa och arbetskrävande delen av indrivningen. På samma sätt som vid fakturaköp finns pengarna på våra kunders konto 1 2 dagar efter att vi övertagit fakturorna. 12 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Våra finansiella tjänster

13 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet både om hållbara och långsiktiga affärsrelationer samt att värna om miljö, samhälle och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby, som finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx Group startades av Max Hansson 1972 och han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för oss att ha ett långsiktigt perspektiv och erbjuda tjänster som leder till bestående partnerskap. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner, Strålfors, arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor samt uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, som Digipost och Neposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi med att virtualisera vår driftmiljö vilket kommer att leda till minskad elförbrukning. Under 2012 startades också ett projekt för att byta ut all vår belysning till LED-lampor. Tillsammans med GEAB och Vattenfall kommer PayEx under 2013 att ingå i Smart Grid Gotland, ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vi har även investerat i en funktionslösning för kontorsskrivare som innebär att användare måste ange en personlig kod vid utskrift. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx och allt IT-material som vi inte längre använder skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby, som sedan 1995 är upptaget på Unescos världsarvslista. Ett par av PayEx fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dessa på ett varsamt sätt med målet att bevara dem som en del av världsarvet. De äldre fastigheterna sköts med stor omsorg och inom koncernen finns medarbetare vars fokus är att bevara och ta hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby 13

14 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx Credit AB ingår i PayEx koncernen och arbetar efter samma modell för medarbetare som för hela PayEx-koncernen. PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. Vi är många och vi är duktiga men vi kan bli ännu bättre! Medarbetarna är vår viktigaste resurs och att ta hand om denna resurs är ett sätt att värna om det egna kapitalet. Utmaningen i att bli framgångsrik är att kunna attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare med den kompetens som behövs både nu och framöver. Det är en av de viktigaste frågorna på PayEx och det påverkar allt vi gör. Aktiviteter 2012 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2012 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört resursplanering och bemanning; Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning; Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner; Skapat en koncerngemensam plattform för gemensamma HR-processer, policys och förhållningssätt. Dessa finns samlade på vårt koncerngemensamma intranät under Medarbetarportalen och Chefsportalen. Årlig medarbetarundersökning 2012 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre för att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år mindre mätningar för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningen 2012 är ett mätbart utgångsläge för våra fortsatta förbättringar. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna leverera våra verksamhetsmål. Vi har identifierat fyra nyckelområden. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ner till cheferna. Satsa på chefsutveckling. Cheferna på PayEx ansvarar för att, tillsammans med sina team, sätta upp mål på team- och individnivå. De säkerställer också att våra medarbetare förstår hur de kan bidra till de övergripande verksamhetsmålen. Det är därför viktigt att våra ledare får möjligheten att driva fram goda prestationer. Bygga kompetens. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtalen och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls och att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen eller målplan för att erhålla den kompetens som krävs. 14 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna

15 Styrelse Lars Stenberg Styrelseordförande Jur kand och fil kand vid Lunds Universitet Började på avokatfirman Lindahl 1978 där han arbetade som advokat och delägare fram till Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lundén Holding AB, Holbein Holdings AB, Sardis Securities Inc. Istanbul, TR Fastenings AB och uno form i Stockholm AB. Motto: Det är alltid för tidigt att ge upp! Jonas Lagerstedt Styrelseledamot Uppvuxen på Gotland sedan 5-årsåldern och flyttade 1988 till Stockholm för studier på KTH. Arbetade i 16 år på Boston Consulting Group där han bland annat var ledare för den nordiska verksamheten inom bank och finans. Efter BCG startade Jonas egen verksamhet som oberoende rådgivare och var under 2011 även ledamot i styrelsen för MQ tog Jonas över VD-rollen i PayEx-koncernen för att i oktober 2012 gå över i rollen som styrelseord förande i PayEx-koncernen och VD för PayEx Credit. Motto: Ingenting är omöjligt just do it Max Hansson Styrelseledamot/ägare Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av 500 anställda i fyra länder. Motto: Inget är så bra att det inte kan göras bättre Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Motto: Det finns inga genvägar det är bara hårt arbete som fungerar Styrelse 15

16 PayEx Credit erbjuder följande tjänster: 16 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för PayEx Credit AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012, bolagets femte verksamhetsår. Bolaget är godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag och ingår i den slutliga koncernredovisningen lämnad av PayEx Holding AB Allmänt om verksamheten Verksamheten består av säljstödjande finansieringslösningar i butik och e-handel med fakturaköp och kontokredittjänster riktade mot första hand privatmarknaden, rörelsefinansiering till företagskunder i form av fakturabelåning, fakturaköp, kontraktsfinansiering samt köp av inkassofordringar och avskrivna kundfordringar. Vidare erbjuder vi inlåning från allmänheten inom ramen för den statliga insättargarantin, PayEx Konto med insättarmedel för betalning av mindre belopp på lärosäten samt sedan hösten 2012 även blancolån till privatpersoner. Verksamheten är organiserad i tre enheter underställda bolagets VD: Kredit: Frågor som rör regelverk, penningtvätt, kontroll och rapportering av kreditexponeringar samt styrande dokument inom kreditstrategi och kreditbeviljning. Risk: Övervakande enhet innefattande Risk Manager för intern kontroll, compliance och kvalitet. Produkt: Komplettera koncernens affärsområden med finansiella tjänster. Därutöver finns en funktion för treasury med ansvar för likviditetsplanering, funding samt valutarisker. Under oktober 2012 övergick verkställande direktören i PayEx Credit AB till andra uppgifter inom koncernen och ersattes av en ny verkställande direktör. Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning Den 28:e december 2007 blev PayEx Credit AB godkänt av Finansinspektionen som ett kreditmarknadsbolag. Bolaget övertog då den finansiella verksamhet som tidigare bedrevs av PayEx Finance AB. Vår volymtillväxt under 2011 och 2012 har varit låg då vi omstrukturerat vår produktportfölj och fasat ut olönsamma, riskfyllda eller mindre efterfrågade finansieringstjänster samtidigt som tillväxten i nya, säljstödjande finansieringslösningarna är under uppbyggnad. Under verksamhetsåret har rörelseintäkterna minskat till tkr, jämfört med föregående års utfall på tkr. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till PayEx Holding AB som är koncernmoder. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Efter den lyckade lanseringen av PayEx Spara lanserade vi i maj 2012 ytterligare en tjänst för våra privatkunder, PayEx Låna där vi erbjuder privatlån upp till 50 tkr utan krav på säkerheter till förmånliga räntevillkor. För att möta marknadens krav på hantering av kreditgivning har vi under 2012 utvecklat en Kreditchecksportal för att hantera kreditansökningar mer effektivt med hjälp av vår egen informationsdatabas/kundreskontra samtidigt som vi uppnår ökad kostnadseffektivitet. För att öka inflödet av nya fakturabelåningskunder har samarbetsavtal tecknats med en förmedlare av nya affärsförfrågningar där vi lämnar erbjudande och villkorade offerter via förmedlarens internetportal i konkurrens med andra anslutna banker och kreditmarknadsbolag. Under 2012 avvecklade vi vår tjänst Lagerfinansiering samtidigt som vi minskade och tonade ner vår aktiva försäljning av reverskrediter och kontraktsfinansiering. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser att rapportera. Finansiella instrument och riskhantering Styrelsen har det övergripande ansvaret att den finansiella verksamheten utförs i enlighet med de av styrelsen fastställda styrdokumenten. I bolagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker; såsom kredit-, marknads-, likviditets-, operativa, strategiska och övriga risker. Bolagets riskhantering syftar till att löpande identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten. Med hjälp av lämplig styrning och interna kontroller hanteras uppkomna risker. Bolagets riskexponering består i huvudsak av kreditrisk. Med kreditrisk avses risken för att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelser och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att fullgöra sina åtaganden. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till koncernkreditgruppen, vilken regelbundet rapporterar till styrelsen. Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

18 Ränterisken definieras som aktuell och framtida risk för förluster till följd av ogynnsamma förändringar av marknadsräntor. Det övergripande syftet är att hålla ränterisken på en så låg nivå som möjligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning. Styrelsen fastställer årligen en maximal ränterisknivå som bolaget skall hålla sig inom. Denna nivå kontrolleras regelbundet av bolagets risk manager. Riskkommittén tar fram rekommendationer som styrelsen beslutar om. Likviditetsrisk definieras som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Bolagets Treasury-funktion ansvarar för löpande uppföljning och planering av likviditeten. Målsättningen är att likviditetsreserven, vilken består av bankmedel och kortfristiga likvida placeringar, skall täcka minst en månads nettoutbetalningar. Se vidare not 3 om riskhantering. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets enskilt största risk är kreditrisk. Koncernkreditgruppen, KKG, ansvarar på uppdrag av styrelsen för att löpande identifiera, mäta, kontrollera och rapportera kreditrisken. Kreditförlusterna under 2012 var låga och bolaget arbetar aktivt med att ha kunnig personal och tillförlitliga system, i syfte att hålla kreditförluster på fortsatt låga nivåer. Medarbetare Under 2012 hade bolaget i snitt 11 (7) anställda. Bolaget har en policy och en instruktion för ersättningssystem för anställda. Instruktionen utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS2011:1. Styrelsen ska fastställa ersättningspolicy enligt instruktionen. Instruktionen omfattar beslutsprocess, utformning av ersättningspolicy samt kontroll. Det åligger VD eller oberoende person att informera styrelsen om gällande avtal och strukturen på föreslaget ersättningssystem. I bolagets årsredovisning ska enligt 5 kap 20, Årsredovisningslagen (1995:154) rörlig och andra ersättningar särskilt anges. Vid utformningen av sådan information ska även Finansinspektionens rekommendationer i detta avseende beaktas. driften är så energisnål som möjligt används energisnåla datorer och skärmar, varje rum har rörelsesensorer för att undvika onödigt användande av el. Miljöfarligt gods, så som toners och batterier lämnas till miljöstationer. De medarbetare som arbetar inom PayEx koncernen, förväntas ta ansvar för sina arbetsuppgifter och den gemensamma arbetsmiljön i arbetslaget. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Omsättning och resultat för 2013 förväntas överstiga motsvarande utfall för Ökningen förklaras av en ökad aktivitet och försäljning av finansiella tjänster inom alla koncernens affärsområden. Tillsammans med koncernens tre affärsområden är vi väl positionerade inom butik- och distanshandel, fakturatjänster samt mobila betalningar. Via vår inlåning från allmänheten, PayEx Spara, har vi en betryggande likviditet och är väl förberedda att under 2013 väsentligt öka vår utlåningsportfölj. Med nya tekniska lösningar som uppfyller kundernas krav på tillgänglighet och användarvänlighet kan vi tillsammans med affärsområde Merchant stärka vår position inom internethandeln. Vidare fortsätter vi att tillsammans med affärsområde Invoicers utveckla våra fakturatjänster till att omfatta flera typer av fakturaköp med hänsyn till vad som efterfrågas av befintliga och nya företagskunder i samtliga nordiska länder. Tillsammans med affärsområde Mobile kommer vi också att behålla och stärka vår ledande position inom finansiering av mobila betalningar. Information om miljö och personalfrågor Bolagets verksamhet bedrivs från Visby, de kontorslokaler som används är belägna i varsamt renoverade byggnader från 1200-talet. Renoveringen är genomförd med naturliga material, och driften görs på ett energisnålt sätt enligt modern teknik. De möbler som används är även de miljövänliga och återvinningsbara. För att säkerställa att Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

19 Fem år i sammandrag Resultaträkning Tkr Räntenetto Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster netto Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat i procent av omsättning Rörelseresultat i procent av omsättning Balansräkning Tkr Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital % 1% 49% 49% 53% 21% 3% 66% 67% 74% Nyckeltal Volym Balansomslutning Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Inlåning från allmänheten Övriga skulder Kapital Soliditet, % 21% 22% 44% 34% 47% Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad, % 31% 32% 42% 29% 43% Primärkapitalrelation, % 31% 32% 42% 29% 43% Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

20 Resultat Placeringsmarginal, % 0,8% 1,7% 3,5% 2,8% 4,0% Räntenetto i % av genomsnittlig balansomslutning Räntabilitet på eget kapital, % 5,5% 1,3% 17% 11% 6% Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt justerat eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,28 0,20 0,14 0,23 Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,79 0,97 0,34 0,33 0,26 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförsluter Reserveringsgrad för osäkra fordringar,% Individuella nedskrivningar för förluster i % av osäkra fordringar brutto Totala nedskrivningar för förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar,% 16,8% 16,6% 3,2% 2,6% 2,2% Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå, % 2,5% 19,4% 3,2% 2,6% 0,4% Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier Anställda Medelantal anställda Rörelseresultat per anställd, tkr Förvaltningsberättelse PayEx Credit ABs årsredovisning

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer