Ansökan SAS Faktura. Viansökerhärmed och accepterarbetalningsansvarförsas Faktura.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan SAS Faktura. Viansökerhärmed och accepterarbetalningsansvarförsas Faktura."

Transkript

1 Ansökan SAS Faktura Viansökerhärmed och accepterarbetalningsansvarförsas Faktura. Företagets fu lständiga nam n Företagets organisationsnum m er Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson Telefon Företagets verksam het Etableringsår Årsom sättning Om sökande företag är dotterbolag ange moderbolagets nam n och organisationsnum m er Vänligen kryssa förvalav faktureringsperiod och betaltid sam tvalav fakturam odel. Period Model1 Model2 1 faktura/m ånad,15 dagars betaltid. 2 fakturor/m ånad,20 dagars betaltid. 1 faktura/vecka,25 dagars betaltid. (Med betaltid avses perioden från fakturadatum tilförfa lodatum.) En faktura för hela företaget. En faktura per kostnadsstäle (bifoga förteckning). Uppskattad resevolym kr/år: Vargod bifoga kopia av aktueltårsbokslutsam tdokum entsom visarbehörig firm atecknare. Viansöker härm ed om SAS Faktura.Viförsäkrar attde uppgifter som läm nas iansökan är fu lständiga och riktiga.viförbinder oss attfölja vid var tid gälande vilkor för SAS Faktura,som vihärm ed bekräftar attvimottagitoch accepterat.viär införstådda med attdiners Club Nordic AB vid behov kan inhäm ta kom pletterande uppgifter från andra kälor och attdenna ansökan kan avslås utan attskälen härtil behöver anges.gälande vilkor finns altid atttilgå på Ort,datum Behörig firm atecknare Namnförtydligande DCM Välkom m en med er ansökan tilsas Faktura,Diners Club Nordic AB, Stockholm.

2 Intyg om verklig huvudm an Företaget Företagsnam n Organisationsnum m er Land för styrelsens säte (om annatän Sverige) Kontaktperson,telefonnum m er (även riktnr) Ägarförhålande Juridisk person som kontro lerar företagetgenom direktägande av e ler kontro löver mer än 25 % av aktierna (kapital,andelar e ler motsvarande)e ler rösträtterna. Nam n/företagsnam n Organisationsnr Adress (inkl.land) Ägarandeli% Detfinns inte någon juridisk person som äger e ler har direktkontro löver mer än 25 %. VIK HÄR Verklig huvudm an Verklig huvudm an är en fysisk person som ytterstkontro lerar företagetgenom direkte ler indirektägande av e ler kontro löver mer än 25 % av aktierna (kapital,andelar e ler motsvarande)e ler rösträtterna,e ler som på annatsätt utövar kontro löver företaget. Namn Personnr Adress (inkl.land) Ägarandeli% Detfinns inte någon fysisk person som äger e ler har kontro löver mer än 25 %. Ägar-elerkontro lstruktur Redogör för kom plex ägar-e ler kontro lstruktur med en skiss. DCM Se bifogatorganisationsschem a Underskriftav behörig firm atecknare Härm ed intygas attovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Viförbinder oss sam tidigtattom gående meddela Diners Club Nordic AB om detsku le inträffa förändringar idessa förhå landen. Datum Namnteckning/ar Namnförtydligande

3 Allmänna villkor SAS Faktura per den DCM Parter m. m. Parter enligt detta avtal är kontohavaren och 2. Denitioner I dessa allmänna villkor ska nedan angiva termer ha följande betydelse. Avtalet: Med avtalet avses dessa allmänna villkor. Kontohavare: Med kontohavare avses juridiskeller fysisk person som efter ansökan beviljats SAS Faktura. Kontoskuld: Med kontoskuld avses samtliga oreglerade belopp som belastas SAS Faktura enligt detta avtal samt eventuellt förekommande räntor och öresutjämning. 3. Omfattning, användning av SAS Faktura m. m. A. SAS Faktura är inte personligt utan får endast användas av de personer kontohavaren och SAS från tid till annan överenskommer om. Även de övriga rutiner som ska gälla för användande av SAS Faktura, såsom närmare regler om hur SAS Faktura får belastas, ska överenskommas mellan kontohavaren och SAS (jämför p. 4 nedan). B. SAS Faktura får användas för betalning i samband med köp av resa/ tjänst hos SAS. Vid betalning med SAS Faktura kan särskilda av Diners Club Nordic AB fastställda gränser och avgifter gälla. C. SAS Faktura får inte användas för att betala dellikvid vid köp på avbetalning eller för betalning av annan skuld som kontohavaren har till SAS eller annan och inte heller användas för att få ut kontanter från SAS. Diners Club Nordic AB tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning per gång och tidsperiod och förbehåller sig rätten att neka transaktion. D. Ändring av namn, adress, telefonnummer och dylikt ska omedelbart anmälas till E. Ändring av namn, adress, telefonnummer, bolagsform, liksom väsentlig förändring av ägarförhållande och dylikt ska omedelbart anmälas till Diners Club. Vid ändring av bolagsform ska ny ansökan och nytt registreringsbevis tillställas Diners Club. 4. Betalningsansvar Kontohavaren är betalningsansvarig gentemot Diners Club Nordic AB för kontoskulden och ansvarar därför för att 1) de personer som använder SAS Faktura har erforderlig behörighet och befogenhet därtill, och 2) de närmare rutiner som överenskommits med SAS för hur SAS Faktura får belastas hindrar obehörig användning av SAS Faktura. 5. Räntor och avgifter A. Betalas faktura för sent har Diners Club Nordic AB rätt att påföra SAS Faktura påminnelse- och kravavgifter, inkassokostnader samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas från fakturans förfallodag till betalning sker enligt en räntesats om f.n. 24 % per år. B. Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på SAS Faktura. C. Samtliga avgifter som avses ovan får belastas SAS Faktura och enligt de grunder Diners Club Nordic AB vid var tid tillämpar. Diners Club Nordic AB har rätt att ändra avgifter och räntor eller införa nya avgifter och kostnadsersättningar med verkan 30 dagar efter det att kontohavaren underrättades om ändringen. Upplysning om vid var tid gällande avgifter lämnas av 6. Betalningsvillkor Diners Club Nordic AB fakturerar periodiskt kontohavaren aktuell kontoskuld. Fakturering och betalningsvillkor baseras på vissa av kontohavaren, bl. a. i ansökan om SAS Faktura, lämnade uppgifter. Betalning ska vara Diners Club Nordic AB tillhanda senast på i fakturan angivet förfallodatum. Kontoskulden minskar endast genom betalning till Diners Club Nordic AB. Överenskommelse om betalning som kontohavaren träffat med SAS eller annan påverkar inte kontoskulden. 7. Reklamation SAS ansvarar gentemot kontohavaren för fel i levererad tjänst. Reklamationer ska därför riktas mot SAS och inte mot Diners Club Nordic AB. Reklamation mot fel i faktura ska ha kommit Diners Club Nordic AB tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum. I annat fall förlorar kontohavaren rätten att åberopa felet. 8. Upphörande av rätten att använda SAS Faktura Detta avtal gäller tills vidare. Kontohavaren får dock, oavsett anledningen härtill, säga upp kontoavtalet. Diners Club Nordic AB får, efter godkännande av SAS, oavsett anledning härtill, säga upp kontoavtalet. Uppsägning skall ske skriftligen senast en månad i förväg. Fullgör inte kontohavaren sina förpliktelser enligt detta avtal, missbrukas SAS Faktura eller kan det antas att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Diners Club Nordic AB, har Diners Club Nordic AB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Detsamma gäller om betalningsanmärkning registreras på kontohavaren, kontohavaren försätts i konkurs eller Diners Club Nordic AB på annat sätt har grundad anledning att befara att kontohavare inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Om kontohavaren försätts i konkurs upphör rätten att använda SAS Faktura. När rätten att använda SAS Faktura upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning, upphör samtidigt rätten att använda kontot för nya inköp och kontoskulden förfaller till omedelbar betalning. Kontovillkoren gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att kontohavare är betalningsskyldig för transaktion som genomförs innan kontot sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten. 9. Uppgiftslämnande till missbruksregister Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då SAS Faktura sägs upp på grund av eftersatt betalning av förfallen fordran på kontot eller på grund av att konto beviljats under falska förutsättningar. 10. Ändring av allmänna villkor Diners Club Nordic AB har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att kontohavaren skriftligen underrättats om ändringen. Om kontohavaren inte godkänner ändringen ska kontohavaren inkomma med en skriftlig uppsägning av detta avtal till Diners Club Nordic AB. Genom att inte snarast säga upp avtalet ska kontohavaren anses ha godkänt ändringen. 11. Befrielsegrunder Diners Club Nordic AB är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländsk lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Diners Club Nordic AB självt är föremål för eller vidtar sådan konikt åtgärd. Skada som uppkommer ska inte ersättas av Diners Club Nordic AB om Diners Club Nordic AB varit normalt aktsam. Diners Club Nordic AB är heller inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av SAS. 12. Information Diners Club Nordic AB har rätt att till SAS överföra samtliga de uppgifter som Diners Club Nordic AB har tillgång till avseende kontohavaren i anledning av SAS Faktura. 13. Överlåtelse Diners Club Nordic AB äger rätt att överlåta uppkommen fordran på Kontohavaren till annan. Efter det att kontohavaren mottagit meddelande om överlåtelse av fordran skall Kontohavaren betala överlåten kontoskulden till meddelandet angiven fordringsinnehavare. Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Diners Clubs behandling av personuppgifter Personuppgiftsansvarig: Diners Club Nordic AB Org.nr Stockholm Telefon (Medlemsservice) Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av Diners Club för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Diners Club ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Diners Clubs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som Diners Club använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Diners Club kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid inledande av kundrelation och vid vissa transaktioner kan Diners Club komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Diners Club enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktion genomföras. Vid ärenden som utförs via telefonsamtal, kan personuppgifter behandlas för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Diners Clubs Internet- och mobiltjänster.

4 Allmänna villkor SAS Faktura per den För att hålla personuppgifterna aktuella kan Diners Club komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens personoch adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag, såväl inom som utom EU/ EES, som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Diners Club International Inc., Upplysningscentralen (UC) och Bankgirocentralen. I vissa fall är Diners Club också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Diners Club behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till Diners Club Nordic AB, PuL, Stockholm. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Diners Club eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. DCM

5

Ansökan Travel Account Concept TAC

Ansökan Travel Account Concept TAC Ansökan Travel Account Concept TAC UPPGIFTER OM FÖRETAGET FÖRETAGETS FULLSTÄNDIGA NAMN ORGANISATIONSNR OM SÖKANDE ÄR DOTTERBOLAG ANGE MODERBOLAGETS NAMN OCH ORGANISATIONSNR FAKTURAMOTTAGARE (PERSON ELLER

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Välkommen som AVTALSKUND. i Skandinaviens största taxiorganisation

Välkommen som AVTALSKUND. i Skandinaviens största taxiorganisation Välkommen som AVTALSKUND i Skandinaviens största taxiorganisation Det här får du som kund Direktverkande rabatter på tariff- och fastpriser i Sverige och Norge Rabatten gäller vid såväl tjänste- som privatresor

Läs mer