BESLUT : Dnr / UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. 2011-06-1: Dnr 9.1-6676/2011 901 89 UMEA. Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet"

Transkript

1 J8L Socialstyrelsen T/Region Nord'Sek2 Knster Lundstrdm knster.lundstromfoisocialsrvrelsen.se BESLUT : Dnr /2011 Vasterbottens lans landsting Landstingsdirektor Jonas Rastad UMEA 1(5) Vardgivare Vasterbottens lans landsting Arendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vardgivarensinformationssakerhet Socialstyrelsens beslut Vardgivaren ska vidta foljande atgarder: Inom ledningssystemet ta fram en informationssakerhetspolicy Sakerstalla att arlig rapportering sker till vardgivaren av granskningar, riskanalyser och atgarder av storre betydelse avseende informationssakerheten Sakerstalla att aterlasningstester gors Sakerstalla att systematisk uppfoljning av behorigheter gors Redovisa tidplan for inforande av teknisk sparr i joumalsystemet. En riskanalys med koppling till patientsakerhetsrisker ska ligga till grand for framtagandet av tidplanen. Redovisa tidplan for inforande av loggar dar det framgar vilka at garder som har vidtagits med patientuppgifterna. En riskanalys med koppling till patientsakerhetsrisker ska ligga till grand for framta gandet av tidplanen. Sakerstalla att loggkontroller gors Redovisa analys over omfattningen av patientuppgifter som overfors via oppna nat utan kryptering Folja upp utbildningsaktiviteter vad galler SYSteam Cross Sakerstalla att kontinuitetsplanen fungerar Redovisning av vidtagna atgarder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast Om de krav som stalls inte uppfylls kan Socialsty relsen komma att utfarda ett forelaggande med eller utan vite. SOCIALSTYRELSEN Box UMEA Nygatan Telefon Fax Org nr Plusgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 2(5) Bakgrund Den 1juli 2008 tradde patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantenng och journalforing i halso- och sjukvarden i kraft. Dessa regelverk omfattar alia vardgivare som hanterar patientuppgifter och staller krav pa att patientuppgifterna hanteras pa ett sakert satt. Underlag Inspektion Dokument Inspektionsrapport Redovisning av tillsyn Mot ovanstaende bakgrund beslutade Socialstyrelsen attgenomfora en granskning avvardgivarens informationssakerhet. Tillsynen omfattar vardgivarens ledning och styrning av informationssakerheten samt hur informationssakerhetskraven har applicerats for joumalsystemet, SYSteam Cross. Tillsynen inleddes med information och avisering om in spektion till vardgivaren. Inspektionen genomfordes den 7-8 april Inspektionsrapport upprattades och kommunicerades med vardgivaren enligt 7kap 19 Patientsakerhetslagen (2010:659). Resultatet av tillsy nen aterfors till vardgivaren i form av skriftligt beslut. Vardgivarens yttrande Inspektionsrapporten harkompletterats i relevanta delar efter vardgiva rens yttrande. Skalen for besiutet Tiliampliga bestammelser 2 kap Socialstyrelsens foreskrifter (2005:12) om ledningssystem for kvalitet ochpatientsakerhet i halso- och sjukvarden. 2 kap Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering ochjournalforing i halso- och sjukvarden 6 kap Patientdatalagen (2008:355) Socialstyrelsens bedomning Styrning av informationssakerhet Vardgivaren ska ge direktiv och sakerstalla att det i verksamhetens led ningssystem for kvalitet och patientsakerhet firms en dokumenterad

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 3(5) informationssakerhetspoiicy. Informationssakerhetspolicyn ska vara det overgripande dokument som anger mal och inriktning for verksamhetens arbete med informationssakerhet. Socialstyrelsen konstaterar att Vasterbottens lans landsting saknar en dokumenterad informationssa kerhetspoiicy. Vardgivaren ska utse en eller flera personer som ska ansvara for informationssakerhetsarbetet. Den eller de som har fatt denna uppgift ska minst en gang om aret rapportera till vardgivaren vilka riskanalyser, granskningar samt skydds- och forba'ttringsatgarder avseende informa tionssakerheten som har genomforts. Socialstyrelsen konstaterar att nagon sadanrapportering inte har skett. Drift, incident och support Vardgivaren ska ansvara for hur ofta aterlasningstester ska goras. Soci alstyrelsen konstaterar att aterlasningstester, som enligt vardgivarens backup- rutin ska ske var sjatte manad, inte gors. Behorigheteroch atkomst till patientuppgifter Vardgivaren ska ha en rutin for forandring. borttagning och regelbunden uppfoljning av behorigheter. Verksamhetschefen ska ansvara for att utdelade behorigheter for atkomst till patientuppgifter ar andamalseniiga och forenliga med personalens aktuella arbetsuppgifter. Om en anvandare far nya arbetsuppgifter ska behorigheten foljas upp och forandras sa att den stammer overens med de nya arbetsuppgifterna. Social styrelsen konstaterar att systematisk uppfoljning av detta saknas. Vardgivaren ska ansvara for hur tillganglighet till sparrade patientupp gifter hanteras. I joumalsystemet hanteras sparrad informationen enligt fdljande. Om det finns sparrad information hos den vardenhet man valjer i systemet sakommer en varnings- och dialogruta upp. Valjer man att ga vidare visas en informationsrata. I denna finns en marketing "Sparrad" och det ska ha noterats vad patienten har begart ska sparras och vilka vardenheter som berors. Denna information visas hos alia vardenheter. Darefter kan man ga vidare och sevardenhetens information, exempelvis lakemedelslista, inklusive sadant som har skrivits in hos andra vardenheter, den delade lakemedelsinformationen fran andra vardenheter visas direkt. Hanteringen ar likadan vad galler vardenheter hos andra vardgiva re inom ramen for den sammanhallnajournalforingen. Socialstyrelsen konstaterar att sparren merar attbetrakta som enmarkering an som en teknisk sparr. Socialstyrelsens konstaterar ocksa att viss information, exempelvis lakemedelslista, artillganglig for anvandaren nar denne gar

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 4(5) in i en journal utan att anvandaren gjort ett aktivt val att se informationen for patienten ifraga. Loggning Vardgivaren ska ansvara for att det av loggarna framgar vilka atgarder som har vidtagits med patientuppgiftema och sakerstalla att systematiska och aterkommande stickprovskontroller av loggarna gors. Verksamhetschefen ska ansvara for kontroll av loggarna. Olika typer av kontroller kan goras och man kan delvis se anvandarnas aktiviteter. Sammanlagt ska dessa loggkontroller goras sa ofta att anvandarna kontrolleras cirka en gang per ar. Socialstyrelsen konstaterar att det bara delvis gar att se anvandarnas aktiviteter och art det firms en osakerhet om i vilken omfattning loggkontroller genomfors. Oppna nat Om en vardgivare gor patientuppgifter tillgangliga over oppna nat maste detta goras pa ett sadant satt att ingen obehorig kan ta del av uppgiftema. I praktiken innebar detta bland annat att patientuppgifter maste overfbras genom en krypterad forbindelse eller genom att kryptera uppgiftema. Vardgivaren definierar sitt natverk som oppet. Socialstyrelsen konstate rar att viss patientinformation, exempelvis vid kommunikation med andra vardgivare, inte ar krypterad. Faxning av patientuppgifter anvands bara som reservrutin. men Social styrelsen vill anda gora vardgivaren uppmarksam pa att telenatet raknas som ett oppet nat. Fax anvander telenatet for sin kommunikation. Darfor galler bestammelsema om oppna nat ocksa overforing av patient uppgifter med hjalp av fax. Detta innebar att det kan vara svart att overfbra uppgifter via fax pa ett sadant satt som uppfyller foreskriftemas krav pa sakerhet. Den vardgivare som anvander fax for sadana overforingar maste forvissa sig om att ingen obehorig kan na patientuppgif tema. Kontinuitet och personalens utbildning Vardgivaren ska ansvara for att patientuppgiftema ar atkomliga och anvandbara for den som ar behorig. Verksamhetschefema ska ansvara for uppfoljning ax patientuppgifternas kvalitet och andamalsenlighet. Ett arbete sker for att lakemedelslistoma i joumalsystemet ska vara helt korrekta. Det finns vissa problem i form av att man dubblerar ett preparat

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 5(5) m.m. vilket innebar brister i patientuppgiftemas kvahtet och andamalsenlighet. Ansvaret for att tillracklig utbildning i anvandning av joumalsyste met sker ligger pa verksamhetschefema. Socialstyrelsen konstaterar att en uppfoljning av om utbildningsaktivitetema gallande SYSteam Cross ar tillrackliga inte sker. Detfirms en rutin med kontinuitetsplan for oplanerade driftstopp for SYS team Cross, som har testats vid planerade driftstopp. Socialstyrelsen kon staterar att ingen strukturerad analys har skett av att kontinuitetsplanen sakerstaller att verksamheten fortsatter att fungera aven vid oplanerade driftstopp. Brister Socialstyrelsen har vid sin granskning funnit foljande brister som ror kvalitet och patientsakerhet. Brister vad galler informationssakerhetspoiicy Brister i rapportering till vardgivaren Brister vad galler aterlasningstester Brister i uppfoljning av behorigheter Brister i hantering av sparrade patientuppgifter Brister i loggar och kontroller av dessa Brister vid overforing av patientuppgifter via oppetnat Brister i uppfoljning av utbildningsaktiviteter Brister i uppfoljning av om kontinuitetsplanen fungerar Beslut i detta arende har fattats av sektionschefen Anne Vaher. Inspektoren Krister Lundstrom har varit foredraaande. For Socialstyrelsen Anne Vaher '6f~ " ^ Krister Lundstrom Kopia: G. Algers, systemagare for SYSteam Cross i VLL, via e-post.

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer