ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN"

Transkript

1 Bilaga 3 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2000 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media, visas på bildskärm eller upptas på band, vare sig det är fråga om hela materialet eller delar därav. ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN Februari 2000

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYFTE GENOMFÖRANDE RESULTATET I KORTHET SAMMANFATTNING Generell trivsel med jobbet som undersköterska/vårdbiträde Uppfattningar om olika områden Uppfattning om kostnader för olika vårdformer GfK:s avslutande kommentarer DATATABELLER...Fel! Bokmärket är inte definierat. Sid Bakgrundsdata Tabell 1-18 Resultatdel Tabell Bilaga: Frågeformulär GfK Sverige AB, Lund 2000

3 1. BAKGRUND Svenska arbetareförbundet har varit intresserade av att ta reda på hur de anställda inom äldreomsorgen och vården uppfattar sitt arbete och sina anställningsförhållanden samt om uppfattningarna skiljer sig beroende på om man arbetar inom kommunala eller privata* vårdformer. * Med privata vårdformer avses vårdinrättningar, t ex servicehus, gruppboende eller sjukhem som drivs av en privat entreprenör, vilken kommunen har träffat avtal med. För enkelhetens skull kommer termerna privat/privatanställd respektive kommunal/kommunalanställd att användas i rapporten. GfK Sverige fick därför via i uppdrag att genomföra en kvantitativ undersökning. Undersökningen är delvis en uppföljning av en liknande studie 1998 som också den genomfördes av GfK Sverige. En kvalitativ undersökning via gruppdiskussioner genomförs parallellt av Borell Market Research AB, ett dotterbolag till GfK Sverige. Föreliggande rapport redovisar resultatet av den kvantitativa undersökningen. 2. SYFTE Syftet med undersökningen har varit att mäta bl a följande: Den generella arbetstrivseln bland undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldrevård och omsorg. Deras attityder till, och uppfattningar kring arbetet, t ex utvecklingsmöjligheter, organisationen av arbetet, det närmaste ledarskapet och vårdens kvalitet. Undersökningen ska därigenom påvisa om det föreligger några skillnader i uppfattningar mellan anställda inom kommunala och privata vårdformer. 3. GENOMFÖRANDE Metod: Urval: Datorstödda telefonintervjuer. Intervjuerna, som vardera tagit mellan 10 och 15 minuter att genomföra, har följt ett frågeformulär som utarbetats av GfK i nära samråd med uppdragsgivarna (finns i bilaga). Målgrupp för undersökningen är yrkesverksamma vårdbiträden och undersköterskor i Sverige. Urvalet har kvoterats enligt följande: 250 intervjuer med kommunanställda: Slumpmässigt urval utifrån PAR:s (Posten Adressregister) rikstäckande register över relevanta vårdenheter. 250 intervjuer med privatanställda: Slumpmässigt utifrån register över privata vårdbolag samt vårdenheter som drivs av privata vårdentreprenörer. Registret levererades av arbetareförbundet. De bägge urvalen har följande utseende utifrån några bakgrundsvariabler: GfK Sverige AB, Lund 2000/

4 Urval Relativa frekvenser (%) Ålder Yngre än 34 år år år 55+ år Anställningstid år 4-10 år 10+ år Vårdform Demensboende/-vård/ Gruppboende Ålderdomshem Sjukhem Servicehus Hemtjänst Ort Sthlm/Gbg/Malmö Övrigt % Offentlig (Bas: 250) (Bas: 250) GfK Sverige AB, Lund 2000/

5 Vi kan bl a konstatera att privatanställda intervjupersoner har en något yngre profil än kommunalanställda. Nästan hälften (45%) är under 34 år, medan motsvarande andel bland kommunalanställda är 26%. Urvalets sammansättning visar också på en skillnad när det gäller geografisk fördelning: 38% av de privatanställda bor/arbetar i någon av de tre storstäderna, medan motsvarande siffra bland kommunalanställda är 9%. Dessa bägge skillnader bör finnas i åtanke vid tolkningar av undersökningens resultat. En sista kommentar är att bland de privatanställda har hela 76% av intervjupersonerna tidigare arbetat inom den offentliga äldreomsorgen/vården. GfK Sverige AB, Lund 2000/

6 4. RESULTATET I KORTHET Undersökningen visar följande huvudresultat: De allra flesta undersköterskor och vårdbiträden trivs generellt sett bra med sitt yrke, oavsett var de arbetar. De bakomliggande skälen är främst det positiva i att arbeta med människor samt gemenskapen med arbetskamraterna. De mest förekommande, spontant nämnda, negativa inslagen i yrket kretsar kring låg bemanning/personalnedskärningar samt att arbetet upplevs som slitsamt och fysiskt tungt. Oavsett organisationsform, tror ca 70% att de jobbar kvar inom yrket om fem år. Bland undersköterskor och vårdbiträden under 34 år är dock benägenheten att sluta i yrket högre än bland äldre kollegor. Följande områden/aspekter kring arbetet uppfattas positivt i relation till de andra områden som undersökts: - Möjligheterna att ta egna initiativ i arbetet - Sättet att organisera arbetet på arbetsplatsen - Närmaste chefens kompetens, förmåga att lyssna samt hans/hennes förmåga att informera - Arbetsplatsens förmåga till nytänkande och att effektivt utnyttja resurserna - Vårdkvaliteten som arbetsplatsen erbjuder samt dess förmåga att se varje vårdtagares behov Områden/aspekter som uppfattas mer negativt, är följande: - Möjligheterna att ägna tillräckligt med tid åt vårdtagarna - Karriärmöjligheterna - Möjligheterna att själv påverka sin egen arbetstid - Lönen Anställda i kommunala och privata vårdformer skiljer sig relativt tydligt åt i sina uppfattningar och bedömningar av olika områden. anställda är genomgående mer positiva än kommunalt anställda när olika aspekter av arbetet bedöms och betygssätts. I synnerhet gäller detta ifråga om de egna anställningsförhållandena och den egna arbetssituationen. GfK Sverige AB, Lund 2000/

7 5. SAMMANFATTNING 5.1 Generell trivsel med jobbet som undersköterska/vårdbiträde Intervjuerna inleddes med att de intervjuade fick ta ställning till hur de trivs totalt sett med sitt arbete. Resultatet blev följande: Totalt sett, hur trivs Du med Ditt arbete som undersköterska/vårdbiträde Relativa frekvenser (%) Skala 1-7 Medelvärde Offentlig (Bas: 250) ,6 (Bas: 250) , % 1Mycket dåligt Mycket bra Resultatet visar att de allra flesta oavsett var de arbetar trivs bra med sitt arbete, totalt sett. Mer än 80% i bägge grupperna svarar något av värdena 5-7 och endast några enstaka intervjupersoner uppger att de trivs direkt dåligt (svarar värdena 1-3). Bland kommunalanställda är den upplevda trivseln i stort sett lika hög oavsett ålder, anställningstid, antal anställda på arbetsplatsen etc. Bland privatanställda kan dock en tydlig* skillnad noteras: anställda över 45 år (medelvärde 5,9) trivs bättre än sina yngre kollegor under 34 år (medelvärde 5,5). * Skillnaden är approximativt statistiskt säkerställd, dvs ligger utanför felmarginalen på 95%-nivå. GfK Sverige AB, Lund 2000/

8 För att få förklaringar till att man trivs resp. inte trivs med sitt arbete, fick de intervjuade via öppna följdfrågor motivera sin inställning. Följande motiveringar är vanligast bland de som uppger att de trivs med sitt arbete (svarade 5-7 på den generella trivselfrågan): anställda (bas: 215) anställda (bas: 217) Tycker om att arbeta med äldre/människor (133 svar) Tycker om att arbeta med (124 svar) äldre/människor Arbetskamraterna (85 svar) Arbetskamraterna (86 svar) Roligt/intressant/givande arbete (74 svar) Roligt/intressant/givande arbete (64 svar) Omväxlande/varierat arbete (37 svar) Bra arbetsmiljö (47 svar) Bra arbetsmiljö (27 svar) Liten avdelning/delaktighet i beslut/självständighet (41 svar) Liten avdelning/delaktighet i beslut/självständighet (23 svar) Omväxlande/varierat arbete (35 svar) Vårdtagarna/pensionärerna (19 svar) Fritt arbete (32 svar) Fritt arbete (17 svar) Bra/nära kontakt med patienterna (22 svar) På frågan Finns det något som är negativt med ditt arbete? är följande svar vanligast i samma grupp: anställda (bas: 215) anställda (bas: 217) För lite personal/neddragningar (68 svar) Tungt fysiskt (63 svar) Tungt fysiskt (50 svar) För lite personal/neddragningar (58 svar) Stressigt (48 svar) Dålig lön (45 svar) Dålig lön (42 svar) Arbetstiderna (44 svar) För lite tid till patienterna (35 svar) För lite tid till patienterna (32 svar) Arbetstiderna (34 svar) Stressigt (28 svar) Brist på personal, stress och att arbetet uppfattas som tungt är också de vanligaste motiveringarna bland de 16 intervjupersoner som uppger att de trivs dåligt/mycket dåligt med sitt arbete (svarade 1-3 på den generella trivselfrågan). GfK Sverige AB, Lund 2000/

9 Mot slutet av intervjun ställdes två ytterligare frågor av mer allmän karaktär. Till att börja med fick de intervjuade möjlighet att jämföra arbetstrivseln inom privat och kommunal verksamhet: Generellt sett, hur uppfattar Du arbetstrivseln bland vårdbiträden och undersköterskor om Du jämför de bägge formerna? Relativa frekvenser (%) Offentlig (Bas: 250) (Bas: 250) 33% 47% 16% 46% 16% 5% 35% 2% Mycket bättre/bättre inom kommunal verksamhet Lika bra i bägge formerna Mycket bättre/bättre inom privata verksamheter Vet ej Resultatet visar att de flesta oavsett var man själv arbetar - uppfattar trivseln som lika hög i bägge verksamhetsformerna. Vi kan också konstatera att ungefär en tredjedel i vardera gruppen försvarar den form man själv arbetar inom, men också att relativt stora andelar (16%) uppfattar trivseln som högre i den andra organisationsformen. GfK Sverige AB, Lund 2000/

10 En annan indikator på i vilken grad man trivs med sitt arbete är om man avser stanna kvar i yrket under överskådlig tid. Respondenterna fick därför besvara följande fråga: Hur troligt är det att Du finns kvar i ditt yrke om fem år?. Resultatet illustreras i diagrammet nedan. Hur troligt är det att Du finns kvar i Ditt yrke om fem år? Relativa frekvenser (%) Offentlig (Bas: 250) (Bas: 250) 10% 17% 7% 26% 73% 67% Inte alls/inte särskilt troligt Varken eller Mycket/ganska troligt Resultatet som helhet, dvs oavsett vårdform uppger merparten att de troligen finns kvar i yrket om fem år, bekräftar enligt vår tolkning de positiva uppfattningar som framkommit tidigare. Vi kan dock konstatera att benägenheten att lämna yrket skiljer sig relativt markant mellan olika åldersgrupper/antalet år som anställd. Yngre respondenter uppger följaktligen i högre grad än äldre att de troligen inte finns kvar i yrket om fem år. I synnerhet gäller detta för de unga som arbetar hos privata entreprenörer (38% uppger att det inte är troligt att de arbetar kvar om fem år jämfört med 22% bland unga kommunalt anställda), vilket kan tolkas som en bekräftelse på att gruppen generellt sett trivs något sämre än sina äldre kollegor (se generell trivsel, ovan). GfK Sverige AB, Lund 2000/

11 De intervjuade fick via öppna frågor motivera varför det är troligt/ej troligt att man kommer stanna i yrket. Följande skäl är vanligast bland de som uppger att de troligtvis kommer finnas kvar i yrket om fem år (antal spontana svar/totalt inkl övrigt nämnt ): anställda (bas: 184) anställda (bas: 168) Trivs bra 91 svar /138 Trivs bra 100 svar/154 För sent byta/för gammal/slutar snart/pension 20 svar/27 Tycker om att arbeta med människor/äldre 18 svar/33 Saknar utbildning/kan inget annat 15 svar/36 För sent byta/för gammal 13 svar/21 Finns inga andra jobb/svår arbetsmarknad 15 svar/24 Saknar utbildning/kan inget annat 11 svar/27 Behoven ökar/vi behövs 15 svar/16 Behoven ökar/vi behövs 11 svar/20 Tycker om att arbeta med människor/äldre 14 svar/29 Finns inga andra jobb/svår arbetsmarknad 9 svar/11 Även om många spontant uppger mer eller mindre uppgivna motiveringar ( för sent att byta jobb, svår arbetsmarknad etc), kan vi konstatera att positiva faktorer (hög trivsel/positivt att arbeta med människor) överväger som förklaringar till att man tror sig finnas kvar i yrket ett tag till. Bland intervjupersoner som uppger att de troligtvis inte finns kvar i yrket om fem år, är följande motiveringar vanligast (antal spontana svar/totalt inkl övrigt nämnt ): anställda (bas: 43) anställda (bas: 64) Går i pension 13 svar/13 Ska vidareutbilda mig/vill vidare inom vården 20 svar/24 Ska vidareutbilda mig/vill vidare inom annat område 9 svar/11 Dålig lön 12 svar/22 Ska vidareutbilda mig/vill vidare inom vården 8 svar/10 Ska vidareutbilda mig/vill vidare inom annat område 11 svar /19 Trött/less 6 svar/6 För tungt fysiskt/slitsamt 8 svar/18 Vi kan notera följande: Planer på att gå vidare/vidareutbildning är den enskilt vanligaste motiveringen, oavsett i vilken organisationsform man arbetar. Missnöje med lönen nämns i högre utsträckning som skäl bland privatanställda än bland kommunalt anställda. t anställdas högre ålder generellt sett, återspeglas i fler respondenter som går i pension inom de närmaste åren. GfK Sverige AB, Lund 2000/

12 5.2 Uppfattningar om olika områden De intervjuade fick också bedöma ett antal konkreta aspekter av arbetet som undersköterska/vårdbiträde. Frågorna, som bedömdes utifrån sjugradiga skalor, delades in i tre huvudområden: Anställningsförhållanden och arbetssituation Ledarskap Verksamhet och vårdkvalitet Studerar vi resultatet utifrån medelvärdena för de bägge grupperna, kan vi sammanfattningsvis konstatera att de privatanställda genomgående ger högre omdömen/ betyg än sina kommunalt anställda kollegor. Diagrammen nedan illustrerar resultatet. Faktorer/områden, där de privatanställdas bedömning skiljer sig tydligast** mot de kommunalanställdas är markerade med *. ** Skillnaden är approximativt statistiskt säkerställd, dvs ligger utanför felmarginalen på 95%-nivå. Vilken uppfattning har Du om följande områden när det gäller att vara anställd på Din arbetsplats? Medelvärden på sjugradig skala (1=Mycket små 7=Mycket stora) Dina möjligheter att hinna med arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt Dina möjligheter att ägna tillräcklig tid åt patienterna/ de boende Dina karriärmöjligheter 3,0 3,3 4,1 4,5* 3,7 4,2* Dina möjligheter att ta egna initiativ i arbetet Dina möjligheter att påverka din egen arbetssituation Dina möjligheter att själv påverka din egen arbetstid Dina möjligheter till ständig kompetensutveckling 3,5 3,8 3,8 4,1* 4,5 5,1* 5,7 6,0* GfK Sverige AB, Lund 2000/

13 Totalt sett, vilken är Din inställning till följande...? Medelvärden på sjugradig skala (1=Mycket negativ 7=Mycket positiv) Din egen lön 2,4 3,4* Sättet att organisera arbetet på din arbetsplats 5,0 5,2* När det gäller Din närmaste chef, hur uppfattar Du följande, generellt sett? Medelvärden på sjugradig skala (1=Mycket låg 7=Mycket hög) Hans/hennes kompetens 5,3 5,5 Hans/hennes ledningsförmåga Hans/hennes förmåga att belöna goda prestationer Hans/hennes förmåga att ta kritik 4,5 4,6 4,6 4,8 5,0 4,7 Hans/hennes förmåga att lyssna på sina medarbetare Hans/hennes förmåga att motivera sina medarbetare 4,6 5,0 4,8 5,3* GfK Sverige AB, Lund 2000/

14 När det gäller Din närmaste chef och hans/hennes arbetssituation, hur uppfattar Du följande? Medelvärden på sjugradig skala (1= Mycket små 7= Mycket stora) Hans/ hennes möjligheter att ta tillvara era intressen uppåt i organisationen 4,5 4,9* Hans/ hennes möjligheter att få tillräckligt med utbildning för att kunna göra ett bra jobb 4,8 4,8 Hans/ hennes förmåga att informera er om vad som händer i organisationen 5,2 5, Vilken uppfattning har Du när det gäller följande på Din arbetsplats? Medelvärden på sjugradig skala (1= Mycket låg 7= Mycket hög) Förmågan till nytänkande, öppenhet inför nya vård- och omsorgsmetoder 5,0 5,4* Förmågan att se varje patients eller boendes behov 5,5 5,7 Förmågan att utnyttja resurserna effektivt 5,1 5,2 Vårdkvaliteten som erbjuds totalt sett 5,4 5,9* GfK Sverige AB, Lund 2000/

15 Vilken är Din uppfattning om hur följande fungerar på Din arbetsplats? Medelvärden på sjugradig skala (1= Mycket dåligt 7= Mycket bra) Samarbetet med andra intressenter (t ex läkare, sjukhus, kommunen, biståndshandläggare) 4,7 5,1* Trivseln totalt sett bland vårdpersonalen 5,3 5,6* Vårdpersonalens relationer med anhöriga 5,7 5,9 En lagom stor personalomsättning 4,7 4, GfK Sverige AB, Lund 2000/

16 Ett annat sätt att redovisa resultatet är att betrakta andelar som svarar negativt (värdena 1-3) respektive positivt (värdena 5-7), se följande diagram. Anställningsförhållanden/arbetssituation Dina möjligheter att hinna med arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt M=4,1 M=4,5* Dina möjligheter att ägna tiillräckligt med tid åt patienterna M=3,7 45 M=4,2 Dina karriärmöjligheter M=3, M=3,3 Små Varken eller Stora GfK Sverige AB, Lund 2000/

17 Anställningsförhållanden/arbetssituation Dina möjligheter att ta egna initiativ i arbetet M=5,7 M=6,0* Dina möjligheter att påverka din egen arbetssituation M=4,5 M=5,1* Dina möjligheter att själv påverka din arbetstid M=3,5 M=3,8 Små Varken eller Stora GfK Sverige AB, Lund 2000/

18 Anställningsförhållanden/arbetssituation Dina möjligheter till ständig kompetensutveckling M=3,8 M=4,1* Små Varken eller Stora Din egen lön M=2,4 M=3,4* Sättet att organisera arbetet på din arbetsplats M=5,0 M=5,2* Negativ Varken eller Positiv GfK Sverige AB, Lund 2000/

19 Ledarskap Hans/hennes kompetens M=5,3 M=5,5 Hans/hennes ledningsförmåga M=4,8 M=5,0 Hans/hennes förmåga att belöna goda prestationer M=4,5 M=4,7 Låg Varken eller Hög GfK Sverige AB, Lund 2000/

20 Ledarskap Hans/hennes förmåga att ta kritik M=4,6 61 M=4,6 Hans/hennes förmåga att lyssna på sina medarbetare M=5,0 M=5,3* Hans/hennes förmåga att motivera sina medarbetare M=4,6 65 M=4,8 Låg Varken eller Hög GfK Sverige AB, Lund 2000/

21 Ledarskap Hans/hennes möjligheter att ta tillvara era intressen uppåt i organisationen M=4,5 M=4,9* Hans/hennes möjligheter att få tillräckligt med utbildning för att kunna göra ett bra jobb M=4,8 M=4,8 Hans/hennes förmåga att informera er om vad som händer i organisationen M=5,2 M=5,1 Små Varken eller Stora GfK Sverige AB, Lund 2000/

22 Verksamhet och vårdkvalitet Förmågan till nytänkande, öppenhet för nya vård- och omsorgsformer M=5,0 M=5,4* Förmågan att se varje patients eller boendes behov M=5,5 M=5,7 Förmågan att utnyttja resurserna effektivt M=5,1 M=5,2 Låg Varken eller Hög GfK Sverige AB, Lund 2000/

23 Verksamhet och vårdkvalitet Vårdkvaliteten som erbjuds totalt sett M=5, M=5,9* Låg Varken eller Hög Samarbetet med andra intressenter (t ex läkare, kommunen mfl) M=4,7 M=5,1* Trivseln totalt sett bland vårdpersonalen M=5,3 M=5,6* Dålig Varken eller Bra GfK Sverige AB, Lund 2000/

24 Verksamhet och vårdkvalitet Vårdpersonalens relationer med anhöriga M=5,7 M=5,9 En lagom stor personalomsättning M=4,7 M=4,7 Dåligt Varken eller Bra Kommentarer: När det gäller Anställningsförhållanden och arbetssituation, kan vi konstatera att de privatanställda ger högre omdömen genomgående. På inte mindre än 7 av de 9 faktorerna ligger skillnaden dessutom approximativt utanför felmarginalen. Som framgår av diagrammen ovan, får karriärmöjligheterna och den egna lönen de lägsta betygen, medan möjligheterna att ta egna initiativ och sättet att organisera arbetet upplevs mest positivt, totalt sett. GfK Sverige AB, Lund 2000/

25 När det gäller avvikelser mellan olika delsegment kan följande konstateras: anställda Anställda på mindre arbetsplatser (under 50 anställda) tenderar att göra mer positiva bedömningar än anställda på större arbetsplatser. Detta gäller för 5 av faktorerna, av vilka vi kan notera en särskilt stor skillnad när det gäller uppfattningen om möjligheterna att hinna med arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Medelvärdet för anställda på små arbetsplatser (färre än 25 anställda) är 4,4, medan motsvarande medelvärde för anställda på större arbetsplatser (över 50 anställda) är 3,6. anställda Ett mönster som kan noteras är att de som bor och arbetar i mindre städer bedömer 5 av faktorerna högre än respondenter från någon av de tre storstäderna. På en faktor sättet att organisera arbetet är skillnaden extra tydlig. När det gäller möjligheterna att själv påverka sin arbetstid, kan vi också notera en tydlig avvikelse mellan anställda över 45 år (medelvärde 4,3) och de under 34 år (medelvärde 3,5). Nästa område, Ledarskap, får oavsett vårdform generellt högre bedömningar än Anställningsförhållanden och arbetssituation, sett till medelvärdena. Samtliga medelvärden ligger över skalornas mittpunkt (4) och mycket få respondenter är tydligt negativa. Även om de privatanställdas bedömningar ligger över de kommunalanställdas på så gott som samtliga aspekter, är skillnaderna endast riktigt tydliga ifråga om förmåga att lyssna och möjligheter att ta tillvara de anställdas intressen uppåt i organisationen. När det gäller avvikelser mellan olika segment kan följande noteras: anställda Mönstret från tidigare går igen, genom att anställda på större arbetsplatser tenderar att ge lägre betyg än anställda på mindre. Detta märks t ex när det gäller faktorerna kompetens, ledningsförmåga, förmåga att lyssna och förmåga att informera, där skillnaderna i samtliga fall approximativt ligger utanför felmarginalen. anställda Yngre (under 34 år) respondenter ger generellt sett lägre bedömningar än deras äldre kollegor. T ex avviker de tydligt från anställda över 45 år när det gäller synen på chefens förmåga att tillvarata undersköterskornas/vårdbiträdenas intressen uppåt i organisationen (medelvärde 4,6 jämfört med 5,2). När det gäller bedömningarna av Verksamhet och vårdkvalitet är resultaten i bägge grupperna positiva, generellt sett. Medelvärdena ligger i många fall tydligt över 5,0, i synnerhet får faktorerna som handlar om vårdkvalitet och relationerna med anhöriga höga värden. Även på detta område överträffar medelvärdena för privatanställda de offentliganställda på de allra flesta områden (7 av de 8 områdena), varav skillnaderna är extra tydliga beträffande förmågan till nytänkande, upplevd vårdkvalitet som erbjuds, samarbetet med andra intressenter samt trivseln totalt sett bland vårdpersonalen. GfK Sverige AB, Lund 2000/

26 Analyser av delsegment visar följande avvikelser: anställda Medelvärdena för de yngre ( 34 år) ligger genomgående lägre än för äldre kollegor, vilket är fallet för 6 av de 8 faktorerna. En annan återkommande avvikelse, som vi känner igen vid det här laget, gäller anställda på mindre arbetsställen. De ger genomgående högre betyg än anställda på större arbetsplatser. Ett exempel finns när det gäller vårdpersonalens relationer med anhöriga; medelvärdet för anställda på arbetsställen med över 50 anställda är 5,4, vilket är markant lägre än för anställda som arbetar på mindre enheter (medelvärde 5,8). anställda Återigen utmärker sig respondenter som bor och arbetar i mindre städer/orter. Gruppens medelvärden är högre än för storstadsborna på samtliga faktorer. Ett exempel är vårdkvaliteten som erbjuds, där gruppens medelvärde - 6,1 mycket tydligt avviker från de övriga (5,7). GfK Sverige AB, Lund 2000/

27 5.3 Uppfattning om kostnader för olika vårdformer De intervjuade fick också uttala sig om vilken verksamhetsform kommunal eller privat som de tror kostar minst att bedriva. Resultaten för respektive grupp blev följande: Vilken av vårdformerna tror Du kostar minst att bedriva, generellt sett? Relativa frekvenser (%) Offentlig (Bas: 250) (Bas: 250) 48% 24% 42% 3% 7% 58% 12% 6% Offentlig äldreomsorg äldreomsorg Kostar lika mycket att driva Vet ej Resultatet visar för det första att de intervjuade har en någorlunda klar åsikt till den ena formens fördel, det är m a o relativt få som tror formerna kostar lika mycket eller som svarar vet ej. Även om det också finns en tendens att vilja försvara den vårdform man själv arbetar inom, kan vi notera att hela 42% av de kommunanställda nämner den andra formen, medan endast 24% av de privatanställda tror att den kommunala formen av vård och omsorg kostar minst att bedriva. GfK Sverige AB, Lund 2000/

28 De vanligaste motiveringarna är följande: Tror kommunal äldrevård/omsorg är billigast att bedriva: anställda (bas: 119) anställda (bas: 59) Behöver inte gå med vinst 24 svar Lägre standard/kvalitet inom kommunen 10 svar Lägre standard/kvalitet inom kommunen 21 svar Erfarenhet/funnits länge/stabil organisation 10 svar Större besparingar 17 svar Större besparingar 9 svar Vet ej/kan ej motivera 15 svar Behöver inte gå med vinst 8 svar Större verksamhet/billigare inköp 14 svar Vet ej/kan ej motivera 8 svar Erfarenhet/funnits länge/stabil organisation 10 svar a har högre kostnader (lön, uppstart) 6 svar Tror privat äldrevård/omsorg är billigast att bedriva: anställda (bas: 106) anställda (bas: 146) Vinstintresset/pressar kostnader 39 svar Vinstintresset/pressar kostnader 65 svar Färre personal/lägre personaltäthet 30 svar Effektivare organisation/mindre byråkrati/administration 47 svar Lägre vårdkvalitet/sämre service 29 svar Färre personal/lägre personaltäthet 31 svar Effektivare organisation/mindre byråkrati/administration 29 svar Vet ej 21 svar Lägre vårdkvalitet/sämre service 16 svar Lägre löner 10 svar GfK Sverige AB, Lund 2000/

29 6. GfK:s avslutande kommentarer Resultatet av undersökningen är enligt vår tolkning positivt, totalt sett. Inte minst mot bakgrund av att området de senaste åren fått utstå en del negativ rapportering kring t ex personalbrist och missförhållanden, finns det förmodligen en och annan bedömare som haft skäl att förvänta sig ett annorlunda resultat. De allra flesta respondenter trivs dock bra eller t o m mycket bra med sitt arbete som vårdbiträde eller undersköterska. Dessutom har man en positiv inställning till många aspekter av jobbet, t ex den närmaste chefen och relationerna med de anhöriga. Undersökningen pekar dock ut några områden som det kan finnas anledning för de ansvariga att se över framöver. Till dessa hör möjligheterna att påverka sin egen arbetstid och bristen på karriärmöjligheter, vilket inte minst är viktiga aspekter för yngre människor idag. Dessa områden bedöms dessutom relativt lika i undersökningen oavsett om man arbetar i privat eller kommunal verksamhet. Undersökningen bekräftar vidare att det finns skillnader mellan att vara anställd i privat och kommunal verksamhet. Förutom relativt stora skillnader mellan grupperna ifråga om den upplevda arbetssituationen, kanske skillnaderna ifråga om upplevd vårdkvalitet kan betraktas som allvarligare. T ex avviker grupperna tydligt när den egna arbetsplatsens vårdkvalitet betygssätts. anställda upplever också att de i högre utsträckning än sina kommunalt anställda kollegor har tillräckligt med tid åt patienterna och de boende. Vi får till sist inte glömma bort att andra faktorer än arbetstrivseln kan påverka attityderna. Urvalets sammansättning visade ju t ex att många privatanställda bor i de större städerna, där såväl arbetsmarknaden som utbudet av utbildningar är större än fallet är på mindre orter. Vi kan heller inte uttala oss om eventuella skillnader i anställningsformer föreligger naturligt mellan den privata och kommunala sektorn, t ex ifråga om andelen fast anställda. Anställningsform påverkar förmodligen också uppfattningarna i en undersökning av det här slaget. Stockholm, GfK Sverige AB Johan Orbe GfK Sverige AB, Lund 2000/

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bilaga 2. Coyright Borell Market Research AB, Stockholm 2000 00-020

Bilaga 2. Coyright Borell Market Research AB, Stockholm 2000 00-020 Bilaga 2 1 1. Inledning 1. Bakgrund Svenska Kommunalarbetareförbundet ville undersöka attityder och inställningar som anställda inom äldreomsorg har till kommunalt driven äldreomsorg och den som drivs

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)?

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Året som gått Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Chefens återkoppling till Medarbetaren Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer