Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m Utgåva 8. THINKTax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax"

Transkript

1 Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m Utgåva 8 THINKTax

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Faktureringsskyldighet enligt momslagen När kan man underlåta att upprätta en faktura? När får man upprätta en förenklad faktura? Innehållet i en faktura Vad ska en vanlig faktura innehålla Vad skall en förenklad faktura innehålla? Kreditnotor Allmänt om kreditnotor Hänvisning till ursprungsfakturan Ändringen av momsbeloppet Debitering och kreditering i samma dokument Avtal om att momsen inte skall justeras Förenklad kreditering av kassarabatter och villkorliga rabatter Felaktigt momsbelopp på faktura Fakturering i utländsk valuta Omräkning från utländsk valuta Leveransdagens kurs Elektronisk fakturering Allmän om elektroniska fakturor Ursprungets äkthet Innehållets integritet Läsbarhet Out-sourcing av fakturering Self-billing (självfakturering) Lagring av fakturor Samlingsfakturor... 28

3 14 Samfakturering (flera säljare i samma handling) Krav på faktura för avdragsrätt vid förvärvsbeskattning och omvänd skattskyldighet Tidsfrist för fakturering i vissa fall Vilket lands faktureringsregler gäller? Krav som kan finnas i andra länder Reglerna är inte fullt ut harmoniserade Krav i andra länder på innehåll i faktura Krav i andra länder på förenklade fakturor Hänvisningar till momsregler i faktura Allmänt Internationell varuhandel Internationella tjänstetillhandahållanden Försäljning av tjänster enligt huvudregeln Försäljning av intellektuella tjänster till icke beskattningsbar person utanför EU Vissa transport- och transportrelaterade tjänster, arbete på lös egendom, värdering m.m Försäljning av tjänster med anknytning till fastighet från utländska företag till svenska momsregistrerade företag Marginalbeskattning Lagringsförfaranden Omvänd byggmoms Skattefria (momsfria) tillhandahållanden Allmännyttiga ideella föreningar, trossamfund samt kommuner Kontakt Skeppsbron Skatt. Denna skrift innehåller information om regler och tolkningar som utan förberedelse kan ändras. Skeppsbron Skatt kan inte hållas ansvaring för användning utifrån informationen nedan. Om du avser ta beslut baserat på informationen i detta nyhetsbrev, vänligen kontakta din momskonsult. 3 (57)

4 1 Inledning Den 1 januari 2004 implementerades det s.k. faktureringsdirektivet 1 i svensk lagstiftning. De regler som infördes innebar bl.a. att det ställdes vissa krav på vad en faktura skall innehålla för att uppfylla mervärdesskattelagens (nedan ML eller momslagen) krav. Vidare innehåller reglerna bestämmelser som mer berör hur fakturor kan utfärdas, överföras till köparen och lagras osv. Rådet har nu antagit ett nytt faktureringsdirektiv 2 vilket syftar till att förenkla och ytterligare harmonisera reglerna kring fakturering. Det nya faktureringsdirektivet innebär förändringar i de svenska faktureringsreglerna framförallt inom följande områden: Fakturors innehåll Förändrade krav för förenklade fakturor Förändrade krav för kreditnotor Regler införs om vilket lands faktureringsregler som gäller vid gränsöverskridande handel Samlingsfakturor Fakturering i utländsk valuta Tidsfrist införs för utfärdande av faktura vid EU-handel Krav på äkthet, integritet och läsbarhet regeringen har nu gjort de anpassningar som bedöms nödvändiga med anledning av det nya faktureringsdirektivet vilka har införts i mervärdesskattelagen med giltighet fr.o.m. 1 januari Faktureringsreglerna föranleder alltid en mängd frågor. I denna skrift, vilken är den åttonde utgåvan, behandlas dessa regler utifrån den tolkning vi gör av reglerna idag (juni 2013) med besvarande av så många frågor som möjligt. I denna skrift redovisar vi den bedömning vi gör för närvarande. Vi uppdaterar skriften om vi erhåller väsentlig ny information eller information om att en annan tillämpning sannolikt är riktigare eller om Skatteverket eller Finansdepartementet uttryckt en ståndpunkt som avviker från den i denna skrift redovisade. Nyheter i denna åttonde utgåva (av materiell natur) har markerats med ett streck till vänster om det stycke i vilket ändring gjorts. 1 Rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt 2 Rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli (58)

5 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen Utgångspunkten är att skyldighet att utfärda en faktura enligt momslagen föreligger för beskattningsbara personer (näringsidkare) som säljer varor eller tjänster till en beskattningsbar person eller juridisk person som inte är beskattningsbar person. Med beskattningsbar person, vilket är ett nytt begrepp som införs i momslagen från halvårsskiftet 2013, avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria yrken. Avsikten är att begreppet beskattningsbar person ska ersätta det tidigare använda begreppet näringsidkare och att innebörden i stort sett ska vara densamma. Den som inte är beskattningsbar person behöver således inte utfärda en faktura. Exempelvis måste dock t.ex. momsbefriade allmännyttiga ideella föreningar, t.ex. idrottsföreningar, upprätta fakturor enligt momslagen trots att deras försäljningar inte anses som ekonomisk verksamhet 3. Faktureringsskyldigheten åvilar alltid säljaren oavsett om det är säljaren eller köparen som är betalningsskyldig för skatten. Det spelar heller ingen roll att säljaren valt att låta tredje part (s.k. outsourcing) eller köparen (s.k. self-billing) utfärda fakturan utan säljaren har alltid ansvar för att fakturan är felfri och giltig. Med skyldigheten att utfärda en faktura enligt momslagen följer bl.a. att fakturan skall uppfylla de krav på vad en faktura skall innehålla samt alla andra krav för fakturering som ställs upp i momslagen. 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura? En faktura behöver i stort sett aldrig upprättas vid försäljningar till privatpersoner. Det är bara vid försäljning av nya transportmedel, t.ex. bilar, och vid s.k. distansförsäljning, t.ex. postorderförsäljning, till privatpersoner som faktura måste utfärdas. Fr.o.m. den 1 januari 2008 gäller dessutom att faktureringsskyldighet även omfattar tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster till privatpersoner. Det kan naturligtvis i många fall vara svårt att avgöra huruvida en köpare agerar som beskattningsbar person eller som privatperson. Enligt Skatteverket är det säljarens skyldighet att säkerställa att en faktura utfärdas om köparen är beskattningsbar person eller en juridisk person. 3 Nya regler kommer dock sannolikt införas för allmännyttiga ideella föreningar 2 (57)

6 Som köpare finns det dock alltid skäl att ange att man agerar i egenskap av beskattningsbar person om man vill vara säker på att erhålla ett underlag som uppfyller momslagens krav. Det kan synas märkligt att en faktura inte behöver upprättas i dessa fall men Skatteverket har inte ansett det nödvändigt av kontrollskäl att en faktura som uppfyller momslagen krav upprättas. Bokföringslagen ställer dock vissa krav på fakturering ur redovisningssynpunkt 4 och Skattebetalningslagen ställer krav på att underlag måste finnas för redovisningen av skatten, varför det kan diskuteras om det inte i många fall är lika enkelt att alltid upprätta en fullständig faktura. Den 1 januari 2010 infördes en lag om kassaregister. Denna lag gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning och innebär att dessa måste ha ett certifierat kassaregister. Som kontant betalning anses även kortbetalning. Genom lagen infördes en skyldighet för säljaren att ge kunden ett kvitto. Lagen om kassaregister omfattar inte taxiverksamhet, distans- och hemförsäljning, försäljning i automat, automatspel, torghandel, verksamhet som har obetydlig omfattning samt slutligen verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Skatteverket får enligt lagen ta ut en kontrollavgift på kr om - kassaregister saknas, - kassaregistret inte uppfyller kraven, - kassaregistret inte är anmält i tid, - uppgifterna i kassaregistret inte har sparats, - belopp inte slås in, eller om - kunden inte får något kvitto. Faktura behöver inte utfärdas avseende ett stort antal försäljningar som är momsfria enligt särskilda undantag i momslagen. Avseende försäljningar som omfattas av följande undantag behöver följaktligen inte en faktura upprättas. - Tjänst på fastighet som är momsfri (3 kap. 2 ML) - Sjukvård, tandvård och social omsorg (3 kap. 4 ML) - Utbildning i vissa fall (3 kap. 8 ML) - Bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel (3 kap. 9 ML) - Försäkringstjänster (3 kap. 10 ML) 4 Se t.ex. 5 kap. 7 Bokföringslagen 3 (57)

7 - Undantag inom kulturområdet (3 kap. 11 ML) - Idrottsområdet i vissa fall (3 kap. 11 a ML) - Införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad, personaltidningar eller organisationstidskrifter (3 kap. 19 första stycket 1 ML) - Radio och TV-verksamhet som finansieras genom statsanslag (3 kap. 20 ML) - Läkemedel mot recept eller som säljs till sjukhus, modersmjölk, blod eller organ från människor samt lotterier (3 kap. 23 2, 3 eller 5 ML) - Vissa interna tjänster (3 kap. 23 a ML) Vid övriga skattefria tillhandahållanden måste således en fullständig faktura utfärdas. Fr.o.m. den 1 januari 2008 ska mervärdesskatt avseende bygg- och anläggningstjänster redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden. I samband med detta har det tidigare undantaget från skyldigheten att utfärda faktura för förskotts- eller a contobetalningar vid bygg- och anläggningsentreprenader upphört att gälla. OBSERVERA! Det finns regler i andra lagar, t.ex. bokföringslagen, som ställer krav på att fakturor utfärdas. Det kan således finnas ett lagreglerat krav på att fakturor utfärdas trots att detta inte är nödvändigt enligt momslagen. Vad som är viktigt att notera är dock att de formkrav som ställs upp enligt momslagen inte är tillämpliga för dessa. Kravet på att hänvisning skall ske till lagrum etc. som utgör grunden för att mervärdesskatt inte skall debiteras gäller således inte i dessa fall. 4 (57)

8 4 När får man upprätta en förenklad faktura? Förenklade fakturor dvs. fakturor som inte innehåller alla de uppgifter normala fakturor skall innehålla får upprättas om - fakturans totalbelopp inte överstiger kr inklusive mervärdesskatt, - handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa momslagens krav på fakturor eller om - fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura (läs mer om detta i avsnittet om kreditnotor). Punkterna ovan är alternativa vilket innebär att man alltid får upprätta en förenklad faktura om totalbeloppet inte överstiger kr. Med totalbelopp avses värdet av fakturans samtliga omsättningar för vilka faktureringsskyldighet föreligger och detta gäller även för samlingsfakturor. Med hänvisning till handelsbruk kan vidare en förenklad faktura upprättas trots att fråga inte är om mindre belopp. Förenklade fakturor får dock aldrig användas vid s.k. distansförsäljningar till privatpersoner (t.ex. postorder) eller unionsinterna försäljningar. Vidare får förenklade fakturor inte heller användas när säljaren är en utländsk beskattningsbar person och köparen är skyldig att redovisa momsen. Slutligen får förenklad faktura inte eller användas vid omsättningar till andra EU-länder där omsättningen anses ha skett i det andra EU-landet och köparen är ansvarig för inbetalning av momsen. Enligt en skrift från Skatteverket 5 är följande exempel på situationer där handelsbruket tillåter förenklad faktura. försäljning av varor och tjänster via betalautomat, där det inte går att identifiera köparen, såsom vid försäljning av bensin, uttagande av väg-, bro- eller tunnelavgifter, parkeringsavgifter och liknande, uttag av avgifter för bro, väg eller tunnel där krav på uppgift om säljarens namn och adress skulle medföra avsevärda olägenheter för trafikgenomströmningen, eller försäljning av persontransporter inom kollektivtrafiken under sådana förhållanden att det enligt branschpraxis normalt saknas uppgifter för att kunna identifiera köparen. Det skall för tydlighets skull nämnas att även förenklade fakturor kan användas som underlag för avdrag för ingående moms. 5 SKVFS 2005:14 5 (57)

9 5 Innehållet i en faktura 5.1 Vad ska en vanlig faktura innehålla Enligt momslagen skall en faktura för att uppfylla lagens krav och tjäna som underlag för momsredovisning innehålla nedan uppräknade uppgifter. Skatteverket har uttalat 6 att endast fakturor som innehåller samtliga uppgifter anses utgöra en faktura, vilken accepteras som underlag för avdrag för moms. En faktura behöver inte vara rubricerad Faktura för att vara en sådan. Avgörande är istället att handlingen innehåller all den information en faktura skall innehålla enligt momslagen. En handling som är rubricerad Faktura men som inte innehåller alla uppgifter är strikt formellt inte en faktura och fungerar således formellt sett inte som underlag för momsredovisning. Enligt Skatteverket skall fel i den ursprungliga fakturan korrigeras genom att man utfärdar en ny faktura. Verket har dock samtidigt uttalat att fakturamottagarens namn kan korrigeras genom intyg, varför uttalandet inte anses gälla utan undantag. Vilka andra ändringar som kan ske utan att ny faktura utfärdas är dock oklart. I en Skatteverksskrivelse från 2006 som berör i vad mån en faktura kan bestå såväl av en pappershandling som av en elektronisk handling 7 antyder emellertid Skatteverket att en faktura kan kompletteras med andra handlingar så att en fullständig faktura föreligger. Det förutsätts dock att handlingarna kan länkas samman genom hänvisningar på ett sådant sätt att det utan svårighet går att fastställa sambandet mellan handlingarna samt att både säljare och köpare måste ha tillgång båda handlingarna. Det synes således finnas möjlighet att läka en icke komplett faktura med en ny handling som genom en hänvisning länkas samman med den först översända. Hur formell inställning Skatteverket har till faktureringsreglerna varierar från situation till situation varför det finns skäl att se till att de fakturor man skickar och får uppfyller lagens krav. Skatteverket har i en skrivelse indikerat att avsaknaden av löpnummer på en faktura innebär att man inte har ett tillräckligt underlag för avdrag för ingående skatt. 6 Skatteverkets skrivelse , dnr /113 7 Skatteverkets skrivelse (57)

10 OBSERVERA! Skatteverket har uttalat att om inte samtliga uppgifter framgår av underlaget kan det inte anses vara en sådan faktura som t.ex. medför avdragsrätt för mervärdesskatt för köparen. Vidare har man uttalat att något annat än en fullständig faktura inte kan accepteras för att avdragsrätt till mervärdesskatt ska föreligga. Det finns således skäl att tillse att såväl skickade som mottagna fakturor innehåller samtliga uppgifter som momslagen kräver. Nedan följer en uppräkning av de uppgifter som en faktura skall innehålla enligt de aktuella reglerna. Till varje punkt lämnar vi några kommentarer i syfte att klargöra innebörden av varje punkt. I avsnitt 18 finns även en sammanfattning av de krav som ställs på innehåll i fakturor enligt samtliga EU-länders faktureringsregler. 1. Datum för utfärdandet Av fakturan skall framgå när denna utfärdats. Detta krav gäller även enligt bokföringslagen. 2. Ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan En faktura skall innehålla ett löpnummer som ensamt identifierar fakturan. Även detta krav återfinns i bokföringslagen. Det finns inget som hindrar att man har flera serier med löpnummer. Det viktiga är enligt Skatteverket att man med hjälp av en systematisk serie kan konstatera om en faktura saknas. En förutsättning för detta är enligt Skatteverket att företaget har en tillförlitlig hantering av fakturorna. En tillförlitlig hantering kräver enligt verket att fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet. Någon annan bedömning ska enligt verket inte heller göras för s.k. kontantfakturor, dvs. fakturor som både upprättas och betalas vid försäljningstillfället. 8 Fakturor som utfärdas under samma år får således inte ha samma löpnummer. Löpnumret behöver inte bara bestå av siffror utan kan även innehålla bokstavskombinationer. Det identifikationsnummer som finns på kassakvitton utgör enligt Skatteverket löpnummer i momslagens mening. 8 Skatteverkets ställningstagande (57)

11 Utländska företag som är momsregistrerade i Sverige behöver inte ha ett separat löpnummer för de svenska försäljningarna. Däremot kan det vara praktiskt att ha separata löpnummer för olika länder eftersom det kan underlätta redovisningen. Man bör dock utreda vilka krav på löpnummer som ställs i berörda länder eftersom det kan variera. Vid självfakturering (self-billing) eller out-sourcing av faktureringen måste, enligt Skatteverket 9, en särskild löpnummerserie finnas för varje säljare så att det är möjligt att kontrollera om löpnummerserien är obruten eller inte. Se vidare nedan i avsnitten om out-sourcing och self-billing. Vid självfakturering (self-billing) och out-sourcing kan löpnumret tillhandahållas av säljaren eller så kan köparen/den som ombesörjer faktureringen använda sig av specifika serier. Angående löpnummer i detaljhandeln se nedan i detta avsnitt angående vad en förenklad faktura skall innehålla. Skatteverket har genom en ändring i en föreskrift 10 uttalat att kravet på löpnummer får frångås vid gemensam fakturering av el och nätavgift och visst inbyte av investeringsvaror. 3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts En fråga som har diskuterats är huruvida säljaren, om den är ett aktiebolag, måste ange såväl momsregistreringsnummer som organisationsnummer på fakturan. Aktiebolagslagen kräver som bekant att organisationsnumret skall anges. Enligt Skatteverket räcker det med att ange organisationsnumret förutsatt att det klart framgår att detta är momsregistreringsnumret. Därvid bör även aktiebolagslagens krav vara uppfyllt, vilket även Bolagsverket uttalat. Vid handel med andra EUländer måste dock det fullständiga registreringsnumret anges. Det kan diskuteras om det svenska momsregistreringsnumret (12 siffror med bindestreck - t.ex ) eller det internationella momsregistreringsnumret (s.k. VAT-nummer med 2 bokstäver och 12 siffror utan bindestreck - t.ex. SE ) skall anges eller om båda skall anges. Enligt vår mening bör det internationella numret kunna användas såväl vid nationella som internationella transaktioner medan man inte bör använda det nationella numret vid internationella transaktioner. Vi anser däremot inte att det föreligger något skäl att ange både det nationella och det internationella momsregistreringsnumret. När säljaren ingår i en s.k. momsgrupp skall gruppens momsregistreringsnummer anges på fakturan. Vid internationell handel kan det undantagsvis bli aktuellt att ange säljarens momsregistreringsnummer i flera länder. 9 Skatteverkets skrivelse SKVFS 2005:14 (ändrad genom SKVFS 2007:13) 8 (57)

12 I och med omsättningslandsreglerna som infördes 2010 är det viktigare än tidigare att korrekt ange momsregistreringsnumret för den etablering som tillhandahåller tjänsten. Angivet nummer kan nämligen påverka var och hur beskattning skall ske. 4. Kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b Kundens momsregistreringsnummer skall anges när köparen skall redovisa momsen på förvärv av varor eller tjänster. Detta är normalt endast aktuellt när säljaren är från ett annat land än köparen, dvs. vid internationella transaktioner. Det finns dock bl.a. regler för redovisning av moms inom byggsektorn, vilka innebär att omvänd skattskyldighet gäller i vissa fall. Dessa regler innebär att köparens momsregistreringsnummer anges även i fakturor avseende vissa byggtjänster 11. Fr.o.m har motsvarande regler införs även i skrotbranschen. Det har diskuterats om detta krav på angivande av kundens momsregistreringsnummer när kunden skall redovisa momsen är förenligt med andra regler i momslagen som rör i vilket land en transaktion skall beskattas i momshänseende. Problem föreligger exempelvis när kunden är en beskattningsbar person men ännu inte är momsregistrerad i sitt hemland och det som säljs är en s.k. huvudregeltjänst, t.ex. en konsulttjänst. I dessa fall finns det inget momsregistreringsnummer att åberopa trots att beskattning skall ske genom förvärvsbeskattning av kunden. Skatteverket har numera uttalat att det finns situationer när man inte behöver ange kundens momsregistreringsnummer. Skatteverket har i ett ställningstagande anfört att det vid unionsinterna försäljningar av varor i vissa speciella situationer kan accepteras att säljaren inte har tillgång till köparens VAT-nr. Enligt Skatteverket ska säljaren i en sådan situation kunna visa att följande förutsättningar är uppfyllda för att försäljningen ska kunna undantas från skatteplikt. Köparen ska vara en beskattningsbar person. Köparen ska göra förvärvet såsom beskattningsbar person, dvs. han ska agera i denna egenskap. Köparen ska agera såsom beskattningsbar person i ett annat EU-land. 11 Se vår skrift i ämnet. 9 (57)

13 Köparen ska antingen utföra leveranser i ett annat EU-land som till någon del medför avdragsrätt eller ha gjort förvärv under föregående eller innevarande år som medfört att förvärvströskeln i destinationsmedlemsstaten har överskridits alternativt ha begärt frivilligt inträde. Köparen ska ge en godtagbar förklaring till varför ett registreringsnummer inte kunnat uppvisas trots att ett sådant borde finnas. När det gäller kravet att säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som åberopas kan enligt Skatteverket uppgifter i de olika dokument som förekommer i samband med en affärsförbindelse tjäna som underlag för bedömningen. Sådana uppgifter är köparens adress, telefonnummer, angiven kontaktperson, leveransadress, mottagare av leveransen, betalningsavsändare etc. Uppgifterna kan förekomma i beställningshandlingar, avtal, transporthandlingar, fakturor, bankuppgifter om betalning etc. Observera att förekomst av misstämning mellan uppgifter i de olika handlingarna enligt Skatteverket innebär att säljaren måste göra ytterligare kontroller för att säkerställa identiteten mellan köparen och det åberopade VAT-numret. Sådana misstämningar kan t.ex. vara att leveransadress är annan adress än köparens adress, fakturamottagare är annan än köparen eller betalningsavsändare är annan än köparen. Då försäljning sker till en köpare med vilken säljaren saknar en etablerad affärsförbindelse och där köparen själv hämtar varorna hos säljaren samt betalar kontant, saknas ofta orderhandlingar, avtal, betalningsavisering från bank etc. genom vilka köparen kan identifieras. I avsaknad av sådana handlingar måste säljaren enligt Skattverket på annat sätt säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som åberopas. Säljaren bör begära att köparen överlämnar en handling utställd av myndighet i köparens registreringsland utvisande att köparen är registrerad till mervärdesskatt. Säljaren bör vidare försäkra sig om att det går att identifiera den som hämtar varan genom att ta en kopia av dennes pass eller annan identitetshandling. Observera vidare att Skatteverket uttalat att man inte kan utgå ifrån att den som är momsregistrerad är beskattningsbar person och heller inte att den som inte är momsregistrerad inte är beskattningsbar person. Vi menar dock att en momsregistrering bör vara tillräckligt enligt de regler som gäller fr.o.m. år Från och med år 2010 är man också skyldig att rapportera de flesta försäljningar av tjänster till företag i andra EU-länder i en periodisk sammanställning. Det blir då än viktigare att ha tillgång till köparens VAT-nummer. Om kunden är etablerad i flera länder är det av vikt att veta vilken etablering som förvärvar. Vi redovisar dessa regler närmare i vår skrift avseende internationella tjänstetillhandahållanden. 10 (57)

14 5. Säljarens och köparens namn och adress Av fakturan skall framgå fullständiga uppgifter om såväl köparens som säljarens namn och adress. Skatteverket har uttalat att namnet inte får ersättas av förkortningar i annat än i fall när det finns i affärslivet vedertagna förkortningar såsom SJ och SAS 12. Skatteverket har vidare uttalat att det inte är tillåtet att säljaren i sin faktura endast anger sin bifirma utan även den registrerade firman måste anges i fakturan. 13 Däremot finns det enligt Skatteverket inget krav på att ange bifirman, varför denna inte måste anges. Det är viktigt att köparens korrekta namn angivits på fakturan. Skatteverket har visserligen uttalat att avdragsrätt ändå kan medges om det av andra uppgifter på fakturan går att identifiera köparen. Detta gäller dock inte när det namn som angivits på fakturan är namnet på ett annat existerande företag. I sådana fall, vilket t.ex. är det normala inom koncerner, bör man begära ett intyg från säljaren med angivande av namnet på den riktiga köparen 14. Avseende försäljningar på auktion uttalar Skatteverket i sin handledning att köparens namn kan utelämnas på den handling som överlämnas till köparen av anonymitetsskäl. Auktionsförrättaren måste dock istället ange ett kodnummer, utropsnummer eller liknande med vars hjälp säljaren kan identifieras. För att kunna styrka sitt avdrag behöver emellertid köparen, enligt Skatteverket, en kompletterande handling från auktionsföretaget. Vi finner uttalandet något märkligt men förmodar att de menar att Skatteverket vid en kontroll kommer att begära att få veta vem säljaren var, vilket endast auktionsföretaget känner till. Av lagtexten framgår det inte vilken adress som skall anges om köparen har flera adresser. Skatteverket har emellertid uttalat 15 att det är faktureringsadressen som skall anges. Något krav på att ange köparens sätesadress finns således inte. Det bör således enligt vår bedömning vara möjligt att skicka en faktura till en c/o-adress. 6. De omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art En vara skall individualiseras genom den kommersiella beskrivningen eller varans namn. När det gäller tjänster skall individualiseringen ske med anteckning om tjänstens typ. Beskrivning kan även ske genom hänvisning till avtal, beställning eller produktkatalog men då utgör även dessa en del av fakturan som utgör underlag för avdrag. Avseende användandet av koder hänvisas till avsnittet Elektronisk fakturering. 12 Skatteverkets skrivelse Skatteverkets skrivelse Skeppsbron Skatt kan tillhandahålla mall för dylikt intyg. 15 Skatteverkets skrivelse (57)

15 Skatteverket har uttalat att det vid byggnads- eller anläggningsentreprenader inte räcker med att hänvisa till visst projektnummer eller avtalsnummer. I sådant fall räcker inte fakturan som underlag för momsredovisningen utan då krävs även avtalet etc. för att styrka avdrag. Avseende beskrivningen av varornas mängd eller tjänsternas omfattning menar Skatteverket att ledning bör kunna hämtas från branschpraxis. Det förutsätts dock då att beskrivningen inte är alltför knapphändig. Vad som menas med alltför knapphändig är dock oklart. Klart är dock att följande skrivningar är acceptabla enligt Skatteverket. Redovisningsarbete, mars månad, enligt avtal 35 timmars bokslutsarbete under mars 30 flak läskedryck 0,33 liter 7. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan. Med detta menar Skatteverket den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum då köparen mottog varan 16. Skatteverket synes inte syfta på det civilrättliga leveransbegreppet utan på när transporten påbörjas till köparen. Om det inte är möjligt att ange när en tjänst är utförd är det enligt Skatteverket tillräckligt att ange den månad när den utförts. Avseende kontinuerliga leveranser av varor och tjänster skall den period anges som faktureringen avser. Svårighet kan uppkomma med att bestämma när en tjänst är levererad. Exempelvis kan en konsulttjänst anses levererad kontinuerligt eller när arbetet är färdigställt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I samlingsfakturor anges flera försäljningar för vilka det kan finnas flera leveranstillfällen. Skatteverket har uttalat att leveransdatum måste anges per leverans i en samlingsfaktura. Det är normalt av mindre vikt att kunna bestämma när en leverans skett eftersom våra regler om när moms skall redovisas i de flesta fall är kopplade till god redovisningssed. Vid internationella tillhandahållanden är emellertid redovisningsskyldigheten beroende av när varan eller tjänsten tillhandahållits, vilket innebär att uppgiften har betydelse. 17 Betalningstidpunkten skall anges om den skiljer sig från tidpunkten för upprättande av fakturan och det är möjlig att ange betalningstidpunkten. Sker betalning efter att fakturering skett är det inte 16 Skatteverkets skrivelse Se vår skrift avseende internationella tjänstetillhandahållanden 12 (57)

16 möjligt att med bestämdhet ange betalningstidpunkten i fakturan, varför det endast kan bli aktuellt att ange betalningstidpunkten när betalning skett innan fakturering sker. 8. Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset. Av denna punkt framgår att beskattningsunderlaget, dvs. det belopp varpå mervärdesskatten skall beräknas, skall anges per skattesats i fakturan. Dessutom skall det belopp varpå moms inte skall beräknas, dvs. på momsfria försäljningar, anges särskilt. Enligt Skatteverket räcker det inte med att beskattningsunderlaget anges på artikelnivå och att skattesatsen anges per artikel. Således måste det totala underlaget för respektive skattesats och momsfria tillhandahållanden anges på fakturan även om man rent praktisk kan räkna ihop underlagen och få fram en totalsumma per skattesats. Något som tidigare inte alltid framgått av en faktura är enhetspriset exklusive skatt, vilket numera skall anges. Avseende rabatter har Skatteverket uttalat att rabatten kan uttryckas i absoluta tal eller i procentenheter. Anges priset per enhet efter avdrag för rabatt behöver inte rabatten anges. 9. Tillämpad mervärdesskattesats Skattesatsen måste alltid anges, dvs. även om endast den generella skattesatsen 25 procent används. 10. Det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift Det mervärdesskattebelopp som skall betalas skall framgå av fakturan. Skatteverket har uttalat att momsen inte behöver anges per skattesats utan att det räcker med angivande av ett klumpbelopp. 18 Det är dock tillåtet att ange momsen uppdelat per skattesats. Vid fakturering av svensk moms i utländsk valuta skall omräkning av momsen normalt ske till svenska kronor (plus angivande av omräkningskurs), se särskilt avsnitt nedan. 18 Skatteverkets skrivelse (57)

17 Skatteverket anser att man inte behöver justera momsbeloppets storlek som följd av att man ändrar slutsumman på fakturan enligt lagen om öresavrundning, dvs. avrundning till närmaste femtiotal ören. Om avrundning till hela kronor tillämpas får sådan avrundning göras på momsbeloppet om öretal lika med 50 eller däröver avrundas uppåt medan öretal under 50 sänks till närmast lägre krontal. Med särskild ordning avses för närvarande ordningen för begagnade varor och i viss mån vinstmarginalbeskattning för resetjänster. Den bör i detta sammanhang nämnas att en fakturas momsbelopp kan uppgå till mer än 25 procent av nettobeloppet. Vid subventioner, eller som lagen skriver bidrag som är kopplade till priset, skall den moms som säljaren måste redovisa pga. att han mottagit en subvention från någon annan än köparen anges på fakturan. Rimligen bör även beskattningsunderlaget anges. Hela den moms som anges på fakturan är avdragsgill hos köparen, förutsatt att den gör ett förvärv för sin momspliktiga verksamhet. Detta kan för köparen få den något märkliga konsekvensen att köparen får tillbaka mer från staten i moms än han betalar till säljaren. Detta behandlas närmare i en skrivelse från Skatteverket När faktura utfärdas av köparen enligt 4, uppgiften självfakturering Denna punkt är ny fr.o.m. 2013, men innebär ingen väsentlig förändring i sak. Enligt tidigare lydelse i mervärdesskattelagen skulle det vid tillämpning av självfakturering framgå av uppgift på fakturan om det var köparen som hade utfärdat den. Enligt den nya lydelsen fr.o.m är det viktigt att använda den exakta termen självfakturering. 12. Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till a) den relevanta bestämmelsen i denna lag, b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv (2006/112/EG) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, eller c) en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Vid undantag från skatteplikt skall en hänvisning ske till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen, momsdirektivet eller annan uppgift om att omsättningen är undantagen. 19 Skatteverkets skrivelse (57)

18 Stadgandet innebär att man i många fall när moms inte debiteras måste ange varför så inte sker genom en hänvisning till en paragraf i momslagen, en artikel i momsdirektivet eller annan uppgift. Enligt ett ställningstagande från Skattevereket under är det tillräckligt att t.ex. ange uppgiften undantag från skatteplikt för att uppfylla kravet. Detta förutsätter dock att det framgår av fakturan i övrigt att varorna/tjänsterna är undantagna, t.ex. genom att varornas mängd och art respektive tjänsternas omfattning och art är specificerade. Det är dock inte självklart att andra länder och myndigheter godtar en sådan uppgift. Av det skälet menar vi att det kan vara nödvändigt att hänvisning sker till EU-direktivet vid gränsöverskridande transaktioner. När fråga är om unionsinterna försäljningar av varor (som till sin konstruktion är undantagna från moms i Sverige), är det enligt Skatteverket inte tillräckligt att ange att försäljningen är undantagen utan verket rekommenderar då att man anger unionsintern försäljning eller Intra-EU supply) Det är inte alltid självklart till vilket lagrum hänvisning skall ske. Någon officiell lista finns ännu inte. I sista avsnittet i denna skrift har vi därför redovisat de hänvisningar som vi anser bör vara de lämpligaste ur ett svenskt perspektiv. 13. När köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, uppgiften omvänd betalningsskyldighet Fr.o.m förenklas här uppgiftsskyldigheten på fakturan vid försäljningar med omvänd betalningsskyldighet. Enligt tidigare regler skulle fakturan innehålla referens till nationellt lagrum, bestämmelse i direktivet eller annan förklaring vid omvänd skattskyldighet, vilket innebar att texterna från olika länder kunde se mycket olika ut. Enlig de nya reglerna fastställs en term för varje land som skall tillämpas vid försäljningar med omvänd betalningsskyldighet. Om fakturan är upprättad på det svenska språket ska såldes termen omvänd betalningsskyldighet anges. Någon hänvisning till lagtext behöver inte göras enligt de nya reglerna. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket 21 kan i normalfallet även andra ord med samma innebörd som de i lagtexten godtas. Detta gäller till exempel om begreppet omvänd skattskyldighet används istället. Är fakturan utfärdad på det engelska språket ska termen reverse charge användas. Enligt Skatteverket är det dock inte givet att en myndighet i ett annat EU-land godtar att liknande uttryck används vilket gör att vi rekommenderar att man vid gränsöverskridande transaktioner använder de begrepp som framgår av lagtexten dvs. omvänd betalningsskyldighet eller reverse charge. Det som ovan sägs gäller såväl vid internationella tillhandahållanden med omvänd betalningsskyldighet som när nationell omvänd moms tillämpas, t.ex. när den omvända bygg- eller skrotmomsen tillämpas och även vid omsättningar inom landet där säljaren är utländsk företagare och omvänd moms därför aktualiseras. 20 Skatteverkets ställningstagande Skatteverkets ställningstagande (57)

19 Som en följd av en liten miss från regeringens sida regleras överhuvudtaget inte situationen med exportförsäljning av varor eller tjänster av de nya reglerna. Vid försäljning till t.ex. USA, som saknar moms, är det inte fråga om omvänd betalningsskyldighet och såsom de svenska reglerna är utformade är det inte heller fråga om en omsättning som är undantagen från moms (till skillnad mot vad som är fallet i direktivet). Vi har vid kontakter med regeringen fått beskedet att de är medvetna om problemet och tittar på olika lösningar. Vi rekommenderar tills vidare att man vid exportförsäljningar använder samma hänvisningar som tidigare. 14. Vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de uppgifter i 1 kap. 13 a som avgör att varan skall hänföras till ett sådant transportmedel Detta krav gäller vid försäljningar av nya transportmedel, t.ex. nya bilar, mellan EU-länder. Syftet är att det klart ska framgå att köparen är skattskyldig trots att denne inte är en beskattningsbar person. 15. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap, uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer 16. Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap, den eller de av följande uppgifter som är relevanta: a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor, b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter. Fr.o.m förenklas uppgiftsskyldigheten på fakturan vid vinstmarginalbeskattning. Enligt tidigare regler skulle fakturan innehålla referens till nationellt lagrum, bestämmelse i direktivet eller annan förklaring, vilket innebar att texterna från olika länder kunde se mycket olika ut. I de nya reglerna har fastställts en term för varje land som skall tillämpas vid försäljningar med vinstmarginalbeskattning. Om fakturan är upprättad på det svenska språket ska således ovanstående termer användas. Hänvisning behöver endast ske av företag som omfattas av regelverket avseende marginalbeskattning för resebyråer och de som handlar med begagnade varor m.m. 16 (57)

20 5.2 Vad skall en förenklad faktura innehålla? En förenklad faktura skall innehålla följande uppgifter. 1. Datum för utfärdandet. 2. Identifiering av säljaren. 3. Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits. 4. Den moms som skall betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna. Det kan noteras att det inte ställs något krav på namngivande av köparen. Identifiering av säljaren kan, enligt en skrivelse från Skatteverket 22, ske genom att säljarens momsregistreringsnummer anges. Det räcker med att ange person-/organisationsnummer. Den förenklade fakturan behöver inte nödvändigtvis innehålla uppgift om momsbeloppet men det skall vara möjligt att beräkna detta. Exempelvis bör det accepteras att man i en faktura anger att det fakturerade beloppet inkluderar moms enligt en skattesats på 25 procent. Däremot räcker det inte med att bara ange beloppet inklusive moms. Det är inte ovanligt att företag gör inköp i butiker av olika slag där all försäljning sker i kontantkassor. Så länge kvittots totalbelopp, dvs. inklusive moms, inte överstiger kronor räcker normalt kvittot som underlag för momsavdrag eftersom detta sannolikt kvalificerar som en förenklad faktura. Ibland sker emellertid inköp som överstiger detta belopp, t.ex. i stormarknader eller byggvaruhus. Enligt Skatteverket krävs då att kvittot kompletteras med nödvändiga uppgifter, normalt åtminstone namn och adress. Ett förfarande som bör accepteras är skrivet kvitto där det vanliga kvittot häftas samman med ett annat papper där namn och adress anges (och andra uppgifter som kvittot saknar). Vi menar att ett annat alternativ kan vara att man på kvittot skriver namn och adress med en bläckpenna eller liknande. Får namn och adress inte plats på framsidan, vilket det oftast inte får, menar vi att man kan skriva detta på baksidan om man på framsidan skriver Köpare se baksidan. Detta förfarande är inte officiellt sanktionerat av Skatteverket men vi har svårt att tro att Skatteverket skulle vägra avdrag. Det viktiga ur kontrollsynpunkt är att det inte går att yrka avdrag för samma belopp två gånger, vilket uppfylls om man tillämpar denna metod. Detta förutsätter dock att det vanliga kvittot i övrigt innehåller nödvändiga uppgifter. Skatteverket har uttalat att kravet på löpnummer är uppfyllt genom det unika identifikationsnummer som finns på ett kassakvitto. I avsnitt 18 finns en sammanfattning av de krav på innehåll i förenklade fakturor som samtliga EUländers faktureringsregler ställer. 22 Skatteverkets skrivelse (57)

21 6 Kreditnotor 6.1 Allmänt om kreditnotor Av momslagen framgår att varje handling eller meddelande med ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan ska likställas med en faktura. På samma sätt som gäller för vanliga fakturor föreligger det således inget egentligt krav att en kreditnota benämns som en sådan utan det väsentliga är att ovanstående uppgifter finns med. En kreditnota får utfärdas i formen av en förenklad faktura oavsett belopp och avsett handelsbruk förutsatt att förutsättningarna för utfärdande av förenklad faktura i övrigt är uppfyllda. Detta innebär således att en kreditnota, utöver en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan och till de uppgifter som har ändrats, ska innehålla minst följande uppgifter 1. Datum för utfärdandet 2. Identifiering av säljaren 3. Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits, och 4. Den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna. 6.2 Hänvisning till ursprungsfakturan Enligt de nya reglerna fr.o.m måste en kreditnota innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. Detta synes rent formellt innebära en skärpning av kraven mot tidigare då enbart ändringen av momsen behövda vara särskild och otvetydig men däremot inte hänvisningen till fakturan. Kreditnota avseende rabatter som ges i efterhand, exempelvis rabatter som ges årsvis utifrån volym och som baseras på under en viss tidsperiod gjorda inköp skall i normalfallet innehålla en hänvisning till löpnumret för varje enskild ursprungsfaktura. Skatteverket har emellertid accepterat att hänvisning sker till utställda fakturor under en berörd period i situationer där det är fråga om ett mycket stort antal ursprungsfakturor och där det skulle vara förenat med onormalt stora kostnader eller praktiskt omöjligt att ta fram erforderliga uppgifter. 23 Vi har fått muntligt besked från Skatteverket att de synes kunna acceptera detta tillvägagångssätt även med den nya skrivningen i lagtexten. Vid osäkerhet om man omfattas av detta medgivande kan det vara lämpligt att informera Skattverket om att man avser tillämpa medgivandet. 23 Skatteverkets ställningstagande (57)

22 6.3 Ändringen av momsbeloppet Ändringen av momsen skall framgå av kreditnotan. Något krav på att ange det nya totala momsbeloppet föreligger inte men det är tillåtet att ange detta. 6.4 Debitering och kreditering i samma dokument Det är enligt Skatteverket inte något problem med att fakturera och kreditera i samma dokument så länge all nödvändig information finns i dokumentet. Det är således inte nödvändigt att hantera en rabatt i en självständig kreditnota utan det är tillåtet att ange rabatt på den efterföljande försäljningsfakturan. Man måste dock även i dessa fall ange de uppgifter en kreditnota skall innehålla. 6.5 Avtal om att momsen inte skall justeras Vid rabatter som lämnas i efterhand finns normalt en möjlighet att avtala att kreditering kan ske utan att momsen justeras. Detta gäller dock inte vid lämnande av kassarabatter eller villkorliga rabatter som lämnas när betalning sker inom viss tid. Om avtal om att momsen inte skall justeras finns behöver inte momslagens krav på vad en kreditnota skall innehålla uppfyllas. Mellan momspliktiga parter är detta därför ett alternativ om exempelvis svårighet föreligger med att hänvisa till de ursprungliga fakturorna. Även om momslagens krav inte måste uppfyllas om sådant avtal ingås måste ändå redovisningsregler etc. följas. 6.6 Förenklad kreditering av kassarabatter och villkorliga rabatter Skatteverket har i en skrivelse uttalat att man tillåter att rabatter som ges under förutsättning att betalning sker före förfallodagen, dvs. s.k. kassarabatter eller villkorliga rabatter, kan krediteras direkt i den ursprungliga fakturan. 19 (57)

23 Följande tre kriterier skall dock vara uppfyllda för att kreditering skall kunna ske i den ursprungliga fakturan. 1. Den tid inom vilken rabatten medges skall anges på fakturan. 2. Ändringen av beskattningsunderlaget (dvs. ersättningen exklusive moms) och momsen skall framgå av uppgift på fakturan. 3. Kopia på betalningshandling som visar att betalning skett inom viss tid skall komplettera fakturan. Skatteverket har uttalat att man exempelvis kan skriva följande på fakturan. Vid utnyttjad kassarabatt skall beskattningsunderlaget sänkas med X kronor samt momsen om Y % med Z kronor. En betalningshandling som visar att kassarabatten utnyttjats skall dock komplettera fakturan. OBSERVERA! En kreditnota skall innehålla hänvisning till den ursprungliga fakturan. Dessutom skall en kreditnota innehålla uppgift om hur mycket momsen ändras. 7 Felaktigt momsbelopp på faktura Genom en lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2008 skall ett belopp som betecknats som moms i en faktura eller liknande handling utan att vara en skatt i momslagens mening betalas till staten. Skälet till detta är att Regeringsrätten i en dom 24 konstaterat att det i den svenska momslagen saknas reglering om förfarandet vid felaktigt debiterad och inbetald skatt och att det i momslagen inte finns något stöd för att som moms behandla belopp som felaktigt angetts såsom moms. Den här domen har Skatteverket kommenterar i en skrivelse 25 och konstaterat att rätt till återbetalning av felaktigt debiterad och inbetald moms föreligger utan att det föreligger något krav på att kreditnota utfärdas av säljaren eller att återbetalning sker till kunden. Den svenska momslagen har således anpassats till mervärdesskattedirektivet på så sätt att det i momslagen har införts en regel enligt vilken ett belopp som betecknats som mervärdesskatt i en faktura eller liknade handling utan att vara moms i lagens mening ändå ska betalas in till staten. 24 RÅ 2005 ref Skatteverkets skrivelse (57)

24 Om ett felaktigt momsbelopp har fakturerats och redovisats kan detta återfås genom att en kreditnota utfärdas. Ändringen skall göras i redovisningen för den period under vilken kreditnotan har utfärdats. Detta innebär att om en felaktig debitering av moms har skett genom att någon som inte är skattskyldig debiterar moms på en vara eller tjänst, t ex en fastighetsägare hyr ut en lokal med moms utan att ha ansökt om frivillig skattskyldighet, skall inbetalning av momsen alltid ske till staten i den period som fakturan utfärdats. Ett annat exempel kan vara att en skattskyldig debiterar moms med fel skattesats. Även om den som utfärdat de felaktiga fakturorna upptäcker att den debiterade momsen var fel skall beloppet således redovisas och betalas in till staten. Det faktum att säljaren skall redovisa in felaktigt debiterad moms innebär dock inte att köparen har rätt att yrka avdrag för den debiterade momsen. Detta är således en regel som endast gäller till nackdel för säljaren. För att säljaren skall kunna rätta sina felaktigheter och kunna få tillbaka sina pengar från staten, måste en kreditnota upprättas. Det bör vidare nämnas att inte endast felaktigt debiterad moms i en i övrigt korrekt faktura skall redovisas in. Även momsdebiteringar i handlingar som inte uppfyller kraven på en faktura föranleder en skyldighet att redovisa in ett belopp motsvarande den angivna momsen. Dessutom gäller skyldigheten att redovisa in felaktigt debiterad moms inte endast de som är skattskyldiga för moms. Om någon som inte är skattskyldig till moms felaktigt debiterar moms är denne således skyldig att momsregistrera sig för att kunna redovisa in momsen. 8 Fakturering i utländsk valuta 8.1 Omräkning från utländsk valuta En faktura som innehåller svensk moms kan vara utfärdad i vilken valuta som helst. Huvudregeln är dock att fakturan måste innehålla uppgift om momsen i svenska kronor. På motsvarande sätt skall vid försäljningar med utländsk moms debiterad på fakturan momsbeloppet normalt anges i det landets valuta, t.ex. euro. Enligt tidigare regler skulle en faktura som är utfärdad i utländsk valuta även innefatta den omräkningskurs som används vid omräkning till svenska kronor. Detta krav har emellertid slopats fr.o.m (57)

25 Säljare som har euro som redovisningsvaluta skall alltid ange svensk moms i euro på fakturan. Något krav på att ange momsen i svenska kronor finns således inte för dessa företag. Tvärtom, säljaren måste då ange momsen i euro på fakturan om denne fakturerar i svenska kronor. Vid omräkning från utländsk valuta till svenska kronor ska man enligt de nya reglerna från 2013 använda sig av antingen den senaste genomsnittsliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller den senaste växelkurs som har offentliggjorts av Europeiska centralbanken vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde (vid leveransen eller mottagande av förskott). Enligt Högsta förvaltningsdomstolen finns det bara en valutamarknad som kan anses mest representativ och det är den av Nasdaq OMX Stockholm AB fastställda mittkursen som bl.a. publiceras på Riksbankens webbplats. Detta instämmer även Skatteverket i 26. Om omräkning sker mellan andra valutor än euro ska enligt de nya reglerna från 2013 omräkning göras med användande av växelkursen i euro för varje valuta såsom den har fastställts av Europeiska centralbanken. Detta innebär således att en omräkning från t.ex. engelska pund till SEK skall ske först från pund till euro, och därefter från euro till SEK. När en faktura avser omsättningar för vilka olika skattesatser gäller ska beskattningsunderlaget anges per skattesats. Enligt Skatteverket är det dock tillräckligt om det totala momsbeloppet omräknas till SEK, dvs. en omräkning behöver inte göras per skattesats. Eftersom man normalt behöver känna till beloppet per skattesats i deklarationssyfte kan ifrågasättas om detta egentligen innebär en förenkling. 8.2 Leveransdagens kurs Omräkning från utländsk valuta skall som huvudregel ske med den kurs som gäller vid skattskyldighetens inträde, dvs. på leveransdagen. Om fakturering sker före leverans är det av inte möjligt att känna till den exakta växelkursen på fakturadagen. Skatteverket uttalar i sin handledning för mervärdesskatt och i ett ställningstagande 27 att man under sådana förhållanden accepterar att fakturadagens kurs används om fakturering sker i nära anslutning ( ett mindre antal dagar ) till leverans. 26 Skatteverkets ställningstagande Skatteverkets ställningstagande (57)

26 Skatteverket har i en skrivelse uttalat att man, när man utfärdar en samlingsfaktura, måste ange valutakursen för varje enskild leverans i samlingsfakturan. 28 Avseende fakturering i förskott i utländsk valuta har Skatteverket uttalat att säljaren inte behöver utfärda en ny faktura när betalning sker om fakturan ställs ut tidigast en månad före den senaste betalningsdagen. I annat fall skall således enligt Skatteverket en ny faktura upprättas enligt vilken omräkningskursen bestäms utifrån betalningsdagens valutakurs (eller leveransdages kurs om leveransdagen inträffar dessförinnan). Vid kontinuerliga leveranser av t.ex. el och gas och där något leveransdatum inte kan fastställas får enligt Skatteverket den växelkurs användas som gäller vid den sista dagen i leveeransen för den period fakturan avser. Om t.ex. en faktura gäller leveranser under januari till mars kan således växelkursen den 31 mars tillämpas. För vissa gränsöverskridande tjänster utsträckta i tiden kan skattskyldigheten inträda den 31 december varje år om tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt. Exempel på sådana tjänster är licenser, projektutveckling och managementtjänster. Om sådana tjänster tillhandahålls kontinuerligt under mer än ett år ska växelkursen vid utgången av året användas. OBSERVERA! Utländska företag från euro-land som debiterar svensk moms skall som huvudregel ange momsen i euro på fakturan. 9 Elektronisk fakturering 9.1 Allmän om elektroniska fakturor Det är tillåtet att upprätta en faktura på elektronisk väg under förutsättning att köparen accepterar detta. Enligt förarbetena räcker det med att kunden konkludent, dvs. genom sitt handlande, accepterar elektronisk fakturering. Med elektronisk faktura avses enligt den nya definitionen fr.o.m en faktura som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format. 28 Skatteverkets skrivelse (57)

27 Enligt tidigare lydelsen i mervärdesskattedirektivet kunde medlemsstaterna som villkor för godkännande av elektronisk fakturering kräva att utställaren använder sig av en särskild elektronisk signatur eller elektroniskt datautbyte (EDI). Fr.o.m gäller dock att medlemsstaterna inte får kräva att något speciellt format används utan alla format ska godkännas som innebär att ursprungets äkthet, innehållets integritet samt läsbarheten kan fastställas. En vanlig scannad faktura anses som en elektronisk faktura om den skickas med e-post och tas emot i detta format. 9.2 Ursprungets äkthet Med ursprungets äkthet avses säkerställande av leverantörens, tillhandahållarens eller fakturautställarens identitet och med innehållets integritet avses att innehållet inte har ändrats. Det är näringsidkarna själva som får fastställa hur detta ska gå till men i direktivet anges exempel på hur det kan ske. Enligt mervärdesskattedirektivet kan detta uppnås med hjälp av administrativa kontroller som skapar en tillförlitlig verifikationskedja mellan en faktura och en leverans eller ett tillhandahållande. Som exempel på teknik som säkerställer ursprungets äkthet och integritet anges dock avancerad elektronisk signatur eller elektroniskt datautbyte (EDI) men till skillnad mot tidigare är dessa tekniker bara exempel på hur äktheten och integriteten kan fastställas. I propositionen anges att de nya reglerna inte bör innebära någon materiell ändring av gällande svensk rätt. Kommissionen har tagit fram ett dokument med förklarande anmärkningar till det nya faktureringsdirektivet. Enligt dessa är det vid fastställande av ursprungets äkthet viktigt att det går att få en försäkran från såväl leverantören som mottagaren om att fakturan är äkta. Leverantören måste enligt de förklarade anmärkningarna kunna intyga att det faktiskt är han som har utfärdat fakturan eller att den har utfärdats i hans namn. Detta kan göras genom att fakturan registreras i bokföringen. Vid självfakturering eller om tredje part utfärdar fakturan kan detta intygas genom styrkande dokument. Vidare måste mottagaren kunna intyga att den faktura som mottas har utfärdats av leverantören eller för hans räkning. Mottagaren ska därvid kunna säkerställa att den leverantör som anges på fakturan verkligen har utfört leveransen av de varor och tjänster som fakturan avser. Detta kan ske genom att mottagaren använder sig av administrativa kontroller som skapar en tillförlitlig verifikationskedja mellan en faktura och en leverans eller ett tillhandahållande. Säkerställande av fakturautfärdarens identitet kan göras genom avancerad elektronisk signatur eller ett elektroniskt datautbyte. 24 (57)

28 9.3 Innehållets integritet Både leverantör och mottagare är skyldiga att säkerställande av innehållets integritet. De kan göra detta antingen oberoende av varandra eller tillsammans komma överens om hur de ska säkerställa att innehållet är oförändrat, t.ex. genom att använda en viss teknik som elektroniskt datautbyte. Att fakturans innehåll inte har ändrats handlar inte om en fakturas format. På villkor att fakturans innehåll som krävs enligt momsdirektivet inte har ändrats får innehållets format konverteras till andra format. Det är således tillåtet att konvertera de mottagna uppgifterna så att de passar det egna IT-systemet. 9.4 Läsbarhet Begreppet läsbarhet definieras inte uttryckligen i direktivet eller mervärdesskattelagen. Enligt kommissionens förklarande anmärkningar menas med läsbarhet att fakturan ska kunna läsas av en människa. Fakturan ska således vara utformad på ett sådant sätt att alla momsuppgifter ska vara fullt läsbara, antingen på papper eller på en skärm, utan att man behöver göra några detaljerade kontroller eller tolkningar. För elektroniska fakturor anses detta krav vara uppfyllt om fakturan på begäran kan ställas till förfogande i läsbart skick inom en rimlig tidsperiod. Det ska därvid vara möjligt att jämföra den elektroniska originalfilen och det läsbara dokument som ställs till förfogande för att kontrollera att uppgifterna inte har ändrats. Vid elektronisk fakturering är det relativt vanligt att fakturor inte skickas i klartext utan att koder används för att ange t.ex. säljarens och köparens namn. Nyckeln som anger vad koden står för skickas inte över i samband med leverans utan har utbytts tidigare mellan parterna och används för att komplettera den vid faktureringstillfället översända informationen. Av såväl förarbeten till de nya reglerna som Skatteverkets uttalanden framgår att användandet av koder accepteras så länge förfarandet accepteras enligt bokföringslagen. Av vikt är att man uppfyller bokföringslagens krav under hela arkiveringstiden. Om flera fakturor sänds samlat till samma mottagare behöver de uppgifter som är gemensamma för de olika fakturorna endast anges en gång. 25 (57)

29 Det finns inget krav på att all information i fakturan skickas till kunden elektroniskt. Av en skrivelse från Skatteverket 29 framgår att en elektronisk faktura kan kompletteras med en pappershandling och vice versa. OBSERVERA! Vi rekommenderar att ett enkelt skriftligt avtal om elektronisk fakturering upprättas i vilket man dels reglerar att kunden accepterar elektronisk fakturering, dels reglerar hur ansvaret fördelar sig mellan parterna. 10 Out-sourcing av fakturering Det är tillåtet att låta en utomstående person handa faktureringen, vilken då fakturerar i säljarens namn och för hans räkning (s.k. out-sourcing). Ansvaret gentemot staten för att faktureringen är korrekt och rätt moms redovisas åvilar emellertid alltid säljaren. Vi rekommenderar att ett skriftligt avtal upprättas med 3:e person i vilket bl.a. ansvarsfrågan mellan parterna regleras. Enligt Skatteverket 30 måste en särskild löpnummerserie finnas för varje säljare så att det är möjligt att kontrollera om löpnummerserien är obruten eller inte. Huruvida säljaren tillhandahåller en löpnummerserie eller den tredje person som ombesörjer fakturering själv skapat denna är oväsentligt. 29 Skatteverkets skrivelse Skatteverkets skrivelse (57)

30 11 Self-billing (självfakturering) Det är numera uttryckligen accepterat inom hela EU att köparen, istället för säljaren, utfärdar fakturan, s.k. self-billing eller självfakturering. En faktura som köparen utfärdar skall accepteras som en faktura utfärdad av säljaren om det föreligger ett i förväg träffat avtal mellan parterna och det finns ett förfarande för godkännande av varje faktura av säljaren. Fr.o.m måste självfakturering anges på fakturan. Säljaren ansvarar dock även vid self-billing gentemot staten för att faktureringen är korrekt och rätt moms redovisas. Lagen uttalar inte något krav på hur avtal skall se ut eller hur godkännande skall ske. Skatteverket har uttalat att ett godkännande kan anses ske helt enkelt genom att säljaren inte agerar med anledning av den faktura som köparen ställt ut. Det bör dock ligga i säljarens intresse att i ett skriftligt avtal reglera vilka förutsättningar som gäller. I avtalet bör lämpligen regleras på vilket sätt godkännandet av varje enskild faktura skall ske och detta även om det sker genom konkludent handlande. Enligt Skatteverket 31 måste en särskild löpnummerserie finnas för varje säljare så att det är möjligt att kontrollera om löpnummerserien är obruten eller inte. Huruvida säljaren tillhandahåller en löpnummerserie eller om köparen själv skapar denna är egalt. Ytterligare förändringar, införda 2013, är att kravet på att omsättningen måste ske inom landet är borttaget. Om mervärdesskattelagens faktureringsregler är tillämpliga på en omsättning gjord utanför EU kan dock hänsyn behöva tas till det aktuella landets nationella regler. OBSERVERA! Vi rekommenderar att ett enkelt skriftligt avtal om self-billing upprättas i vilket man reglerar förutsättningarna för self-billing, reglerar hur ansvaret fördelar sig mellan parterna samt definierar hur godkännandet av fakturor skall gå till. 31 Skatteverkets skrivelse (57)

31 12 Lagring av fakturor Är man bokföringsskyldig skall man lagra fakturor enligt bestämmelser i bokföringslagen. Även den som inte är bokföringsskyldig måste om han är skattskyldig till moms lagra ett exemplar av alla fakturor. Enligt skattebetalningslagen är man skyldig att ha ett underlag för fullgörande av deklarations- och annan uppgiftsskyldighet och för kontroll av uppgiftsskyldighet och beskattning. Det är numera tillåtet att förvara maskinläsbara medier m.m. i ett annat EU-land eller ett land med vilket Sverige har avtal om ömsesidigt bistånd och administrativt arbete. För närvarande finns sådana avtal med Island och Norge. Tidigare krävdes dispens av Skatteverket men nu räcker det med att man i förväg skriftligen meddelar Skatteverket (eller i vissa fall Finansinspektionen) att så är fallet liksom var man förvarar de maskinläsbara medierna. Möjligheten att förvara fakturor utomlands gäller endast maskinläsbara medier och endast om omedelbar elektronisk åtkomst finns under hela arkiveringstiden. Det är således inte tillåtet att lagra pappersbaserad räkenskapsinformation, t.ex. pappersfakturor, utomlands. Ej heller är det tillåtet att förvara maskinläsbara medier utomlands om omedelbar elektronisk åtkomst inte är möjlig. Däremot krävs inte on-line-uppkopplingsmöjligheter. Fakturor skall som utgångspunkt lagras i sin ursprungsform, vilket innebär att elektroniska fakturor skall lagras elektroniskt. Det är emellertid tillåtet att konvertera mottagen maskinläsbar räkenskapsinformation till sitt eget informationssystem men då får inte informationen förändras. Skatteverket anser att det är de enskilda fakturor som man erhåller efter det att man packat upp ett EDI-meddelande och som lagras i ekonomisystemet som utgör fakturaoriginalet. Detta innebär att all information som krävs avseende en faktura måste finnas och att det är dessa fakturor som ska sparas i ursprungligt skick under hela lagringsperioden. Det innebär således att det ursprungliga EDI-meddelandet inte behöver lagras. Från och med 2013 ställs också krav på att den som utfärdar och tar emot fakturor ska kunna säkerställa ursprungets äkthet, innehållets integritet och läsbarheten från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden. 13 Samlingsfakturor Det är uttryckligen tillåtet inom hela EU att i samma faktura, en s.k. samlingsfaktura, fakturera flera försäljningar med olika leveranser av varor. Likaledes är det tillåtet att i en samlingsfaktura fakturera för flera tjänster. En samlingsfaktura skall innehålla samma information som en vanlig faktura men man behöver dock inte ange ett löpnummer för varje försäljning. Om en faktura utfärdas i utländsk valuta skall omräkning av momsen ske per leverans, se avsnittet avseende fakturering i utländsk valuta. 28 (57)

32 Om en samlingsfaktura utfärdas elektroniskt till samma mottagare behöver gemensamma uppgifter endast anges en gång under förutsättning att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura. Vid omsättning av bygg- eller anläggningstjänster samt i samband med unionsintern försäljning av varor respektive omsättning av tjänster till andra EU-länder föreskrivs särskilda tidsfrister för utfärdande av fakturor. Om en samlingsfaktura innehåller sådana tillhandahållanden måste dessa tidsfrister iakttas för faktureringen av vart och ett av tillhandahållandena. 14 Samfakturering (flera säljare i samma handling) Fakturering av flera säljares försäljning kan ske i samma handling, exempelvis på samma papper. Skatteverket 32 har dock uttalat att det krävs att samtliga obligatoriska uppgifter finns avseende alla försäljningarna. Uppgifter som är identiska, t.ex. datum, behöver dock endast anges en gång. Det är vidare viktigt att det framgår vilka uppgifter som är hänförliga till de olika försäljningarna. Enligt Skatteverket gäller det som sägs i föregående stycke inte avseende fakturering inom elbranschen eller vid maskinleverantörers inbyte av maskiner utan avseende dessa skall Skatteverket uttala sig särskilt. Vi kan dock inte se att det föreligger skäl att inte medge samfakturering i dessa fall. 15 Krav på faktura för avdragsrätt vid förvärvsbeskattning och omvänd skattskyldighet Köparen ska kunna styrka sin avdragsrätt för moms genom faktura även vid s.k. förvärvsbeskattning, dvs. när moms inte debiteras i fakturan, t.ex. vid omvänd beskattning inom byggsektorn respektive vid förvärv av konsulttjänster från utlandet.. Om det finns särskilda skäl behövs dock ingen faktura om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten med annan tillgänglig information. Fr.o.m omfattar reglerna även unionsinterna förvärv, vilket gör att avdragsrätten inte behöver styrkas med faktura om det finns särskilda skäl. 32 Skatteverkets skrivelse (57)

33 16 Tidsfrist för fakturering i vissa fall Som huvudprincip föreskrivs ingen tidsfrist i momslagen för när en faktura måste utfärdas för en omsättning. Det finns dock några undantag från denna huvudprincip. Faktura som avser bygg- och anläggningstjänster, eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster, ska utfärdas senast vid utgången av den andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna har tillhandahållits eller varorna levererats. Detta gäller oavsett om redovisning ske enligt faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Fr.o.m har även införts tidsfrister för faktureringar som har samband med tillhandahållanden av varor och tjänster över gränserna inom EU. Syftet med detta är att i möjligaste mån åstadkomma att köpare och säljare rapporterar transaktionerna i samma perioder, vilket ökar möjligheten för kontroll för skattemyndigheterna. Som en följd härav ska fakturor som avser unionsinterna varuförsäljningar utfärdas senast den 15:e dagen i månaden som följer på den månad under vilken varorna levererades. Om t.ex. en transport av varorna till kunden i det andra EU-landet äger rum under februari månad ska faktura utfärdas senast den 15:e mars. På motsvarande sätt ska fakturor som avser försäljning av tjänster till beskattningsbara personer i andra länder enligt huvudregeln utfärdas senast den 15 dagen i månaden efter tillhandahållandet av tjänsten. 17 Vilket lands faktureringsregler gäller? Faktureringsdirektivet har som bekant till syfte att harmonisera kraven på fakturering i Europa. Direktivet innehåller dock vissa möjligheter för medlemsländerna till särregleringar, se nedan. Fr.o.m har en ny artikel införts i faktureringsdirektivet som stadgar vilket lands faktureringsregler som ska tillämpas vid transaktioner mellan olika EU-länder. Enligt huvudregeln ska faktureringen följa reglerna i det land där leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster anses ha gjorts (omsatts). regler ska således som huvudregel tillämpas för alla transaktioner som anses omsatta i Sverige. Detta innebär att svenska regler tillämpas i fråga om unionsinterna varuförsäljningar som sker från Sverige eftersom sådana försäljningar är omsatta i Sverige (men beskattas i köparlandet). Det finns dock några viktiga undantag från huvudregeln. 30 (57)

34 Vid tillhandahållande av tjänster som omfattas av huvudregeln där säljaren inte har ett medverkande fast driftställe i det land där leveransen eller tillhandahållandet gjorts och köparen är skyldig att betala in mervärdesskatt ska säljarlandets regler tillämpas. Detta innebär t.ex. att svenska regler gäller vid omsättning av tjänster från Sverige till andra EU-länder enligt huvudregeln när köparen förvärvsbeskattas. Undantag från detta undantag gäller dock vid självfakturering då man tillämpar reglerna i omsättningslandet, dvs. i köparens land. Likaså gäller säljarlandets regler på exportförsäljningar av varor och tjänster. Om t.ex. ett svenskt företag (som har sätet i Sverige eller ett fast etableringsställe) säljer varor till USA med transport från Sverige tillämpas således svenska regler. Värt att notera är också att svenska faktureringsregler gäller vid import. De nya reglerna omfattar dock inte alla delar av faktureringen. Exempelvis omfattas inte hanteringen av fakturor såsom lagring av fakturor vilket gör att etableringen under sådana förhållanden avgör för vilket lands regler som ska tillämpas. 31 (57)

35 18 Krav som kan finnas i andra länder 18.1 Reglerna är inte fullt ut harmoniserade I Sverige har vi i princip valt att inte utnyttja möjligheten att införa annat än de minimikrav som faktureringsdirektivet stipulerar. I andra länder har bl.a. följande avvikelser förekommit. Medlemsstater har t.ex. krävt att fakturor utfärdas vid alla försäljningar till privatpersoner och inom en mycket kort tidsfrist krävt att ett eventuellt momsombuds namn och adress anges på fakturan krävt att kundens sätesadress eller annan legal adress anges krävt översättning till det nationella språket av fakturainnehållet krävt särskilda villkor avseende avtalets innehåll och förfarande med godkännande av fakturor vid self-billing/självfakturering krävt kortare lagringstid avseende bokföringsmaterial ansett att den leveranstidpunkt som skall anges på fakturan är den tidpunkt när faran för godset går över på köparen eller när fakturering ske och inte som Skatteverket uttryckt, när säljaren skickar iväg varan till kunden medgett endast vissa former av elektronisk fakturering ställt krav på att faktura utfärdas inom viss tid. Sker inte detta kan kunden vägras avdragsrätt ställt särskilda krav på fakturanummer på fakturor och kreditnotor bestämt hur länge och på vilket sätt lagring av fakturor skall ske. Flera länder har nu tvingats ändra sina faktureringsregler till följd av det nya faktureringsdirektivet från 2013, varför det är sannolikt att vissa av de krav ställts ovan numera har upphört att gälla. 32 (57)

36 Fakturabeskrivning Utfärdandedatum Fakturanummer Säljarens namn och adress Säljarens EU-VAT-ID Säljarens registreringsnummer Köparens namn och adress Köpares EU-VAT-ID vid gemenskapsinterna förvärv Köparens EU-VAT-ID vid omvänd betalningsskyldighet Köparens EU-VAT-ID vid nationella förvärv Köparens registreringsnummer vid nationella förvärv Datum för tillhandahållande, om det överensstämmer med fakturadatum Datum för tillhandahållande, om annat än fakturadatum Angivelse om att fakturan behandlats av dator Beskrivning av varor/tjänst Nummer på följesedel Mängd av levererade varor/omfattning av utförda tjänster 18.2 Krav i andra länder på innehåll i faktura Belgien X X X X X X X X X X X Bulgarien X X X X X X X X X X X X X Cypern X X X X O O X X X X X X X Danmark X X X O O X X X X X X Estland X X X X X X X X X X Finland X X X X X X X X X X Frankrike X X X X X X X X X X Grekland X X X X (X) X X X X X X X X Irland X X X X X X X X X X Italien X X X X X X X (X) X (X) X Lettland X X X X X X X X X X X X Litauen X X X X X X X X X X X Luxemburg X X X X X X X (X) X X X Malta X X X X X X X X X X X Nederländerna X X X X X X X X X X X Norge X X X X X X X X X Polen X X X X X X X X X X X Portugal X X X X X X X X X X X X X Rumänien X X X X X X X X X X X Schweiz X X X X X X Slovakien X X X X X X X X X X X Slovenien X X X X X X X (X) X X X Spanien X X X O O X X X O O X X X Storbritannien X X X (X) X X X X X X X X Tjeckien X X X X X X X X X X X Tyskland X X X O O X X X X X X X Ungern X X X X (X) (X) X X X (X) X X X Österrike X X X X X X X (X) X X X X X = Krav (X) = Under vissa förutsättningar O = Flera alternativ 33 (57)

37 Nettobelopp per enhet Momspliktigt belopp Skattesats moms Totalt fakturabelopp Momsbelopp Momsbelopp i valfri valuta Obligatoriskt att ange moms i omsättningslandets lokala valuta Momspliktigt belopp i lokal valuta Totalt eller procentuellt belopp för rabatter/prisnedsättningar Angivelse att faktura gäller gemenskapsinternt förvärv Angivelse att omvänd betalningsskyldighet gäller Angivelse att förvärvet är undantagen från moms Laghänvisning till nationell lagtext om undantagen från moms Laghänvisning till EU-rätt om undantagen från moms Laghänvisning till nationell rätt vid omvänd betalningsskyldighet Laghänvisning till EU-rätt vid omvänd betalningsskyldighet Laghänvisning till nationell rätt vid gemenskapsinterna förvärv Laghänvisning till EU-rätt vid gemenskapsinterna förvärv X X X X X X X X X X X X X (X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (X) (X) X X X X X X X X X X X X O O O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O X X X X X X X X X X O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O X X X X X X X X X O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O X X X X X X X X X O O O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 (57)

38 Förutsättningar för att få utfärda förenklad faktura Utfärdandedatum Fakturanummer Säljarens namn Säljarens adress Säljarens registreringsnummer Köparens namn 18.3 Krav i andra länder på förenklade fakturor Belgien Max belopp 100 EUR (högre belopp vid godkännande) X X X X X O Bulgarien Max belopp 100 EUR X X X X X X Cypern Ej möjligt Danmark Max belopp DKK X X X X X Estland Max nettobelopp 160 EUR för buss, tåg etc. X X X Finland Maxbelopp 400 EUR eller återförsäljare etc. X X X Frankrike Max belopp 150 EUR X X X X X X Grekland Vid godkännande av skattemyndigheten Irland Max belopp 100 EUR X X X X X Italien Max belopp 100 EUR (högre belopp vid godkännande) X X X X X (X) Lettland Max belopp 100 LVL X X X X X X Litauen Max belopp 345 LTL X X X (X) Luxemburg Max belopp 100 EUR X X X Malta Max belopp 100 EUR X X X X X Nederländerna Max belopp 100 EUR X X X X Norge Max belopp NOK X X X X X Polen Max belopp 450 PLN X X X X X Portugal Nettobelopp 100 EUR eller återförsäljere max belopp EUR X X X X X Rumänien Maxbelopp 100 EUR X X X X Schweiz Maxbelopp 400 CHF X X X Slovakien Maxbelopp kontant EUR, maxbelopp kort EUR X X X X X Slovenien Maxbelopp 100 EUR X X X X X (X) Spanien Maxbelopp 400 EUR X X X X Storbritannien Återförsäljare eller maxbelopp 250 GBP X X X Tjeckien Max belopp CZK X X X X X Tyskland Max belopp 150 EUR X X X Ungern Omedelbar betalning kontant/icke-kontant eller maxbelopp 100 EUR X X X X (X) X Österrike Max belopp 150 EUR X X X X = Krav (X) = Under vissa förutsättningar O = Flera alternativ 35 (57)

39 Köpares adress Köparens registreringsnummer Datum för tillhandahållandet av varan/tjänsten Beskrivning av varan/tjänsten Mängd av leverade varor/omfattning av utförda tjänster Momspliktigt belopp Skattesats moms Totalt fakturabelopp Momsbelopp Totalt eller procentuellt belopp för rabatter/prisnedsättningar Nettobelopp per enhet O O X X X X X X X X X X X X X (X) X (X) X X X X X X X X X X X X X X X X X O O (X) (X) X (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (X) X X X (X) X X X X (X) X X X X X X X X X X X X X X (X) X X X X X X X X X X 36 (57)

40 Hänvisningar till momsregler i faktura 18.4 Allmänt Om moms inte debiteras i en faktura skall orsaken till detta framgå av fakturan. Det kan finnas flera skäl till att moms inte behöver debiteras men de vanligaste är att tillhandahållandet är momsbefriat eller skall beskattas hos köparen (s.k. förvärvsbeskattning, omvänd skattskyldighet eller reverse charge). De aktuella kraven om vad en faktura skall innehålla gäller inte alla transaktioner eftersom de regler som införts i momslagen bl.a. uttalar att faktura i många fall inte behöver utfärdas. Bland annat innebär reglerna att faktura i de flesta fall inte behöver ställas ut till privatpersoner som inte bedriver näringsverksamhet. Vidare behöver faktura inte ställas ut vid vissa momsfria tillhandahållanden. I de flesta fall måste faktura ändå utfärdas med stöd av annan lagstiftning, se ovan under rubriken Fakturering enligt momslagen. Man kan tycka att det inte borde vara så svårt att ange vilka lagrum som skall åberopas men eftersom exempelvis ett lagrum anger i vilket land beskattning skall ske och ett annat anger vem som skall redovisa skatten föreligger osäkerhet om vilket lagrum som skall åberopas eller om båda måste anges. Dessutom anger inte den svenska lagen hur beskattning skall ske i ett annat land när ett svenskt företag tillhandahåller tjänster som skall förvärvsbeskattas hos en kund i ett annat land. Det kan därför i dessa fall vara enklare att åberopa momsdirektivets artiklar. Nedan följer en uppräkning av de förklaringar och hänvisningar som vi menar tillsvidare bör kunna användas from Nedan återfinns ett flertal alternativa skrivningar som vi menar bör fungera.. Den skrivning som vi menar är lämpligast är kursiverad. När vi funnit olika formuleringar vilka vi bedömer vara likvärdiga saknas kursivering. Notera att uppräkningen nedan inte är komplett. Saknas ett tillhandahållande ni gör eller är ni osäker på om en hänvisning är relevant bör ni ta kontakt med Skeppsbron Skatt. Slutligen vill vi nämna att informationen i denna skrift har sin utgångspunkt i de svenska reglerna. Andra länder (även EU-länder) har ibland andra regler vilka naturligtvis bör tas i beaktande. Vi har i denna utgåva valt att komplettera listan nedan med uppgift om försäljningen skall redovisas i den periodiska sammanställningen. 37 (57)

41 18.5 Internationell varuhandel Hänvisning i faktura Försäljning av varor mellan EU-länder som skall beskattas hos kunden genom förvärvsbeskattning gemenskapsinterna varuförsäljningar Skall redovisas i periodisk sammanställning : Unionsintern försäljning, artikel 138 mervärdesskattedirektivet - omvänd betalningsskyldighet : Intra-EU supply, Article 138 VAT directive - reverse charge Hänvisning till svenska momslagen Försäljning av varor med leverans ut ur EU - exportomsättning Skall inte redovisas i periodisk sammanställning Undantaget enligt 5 kap. 3a mervärdesskattelagen (1994:200): exportomsättning av varor Exemption Chap. 5, Sec. 3a of the Swedish value added tax Act (1994:200): export sale of goods Hänvisning till momsdirektivet Exemption article in Directive 2006/112/EC: export sale of goods 38 (57)

42 Hänvisning till momslagen: Försäljning av varor med leverans från land utanför EU till kund i annat EU-land exportomsättning Skall inte redovisas i periodisk sammanställning : Exportomsättning av varor enligt 5 kap. 1-2 och 1 kap. 10 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of goods Chap. 5, Sec. 1-2 and Chap. 1, Sec 10 of the Swedish Value Added Tax Act (1994:200) Hänvisning till direktivet: Export sale of goods article 32 in Directive 2006/112/EC Hänvisning till momslagen: Äkta trepartshandel, dvs. när varor säljs i två efterföljande transaktioner mellan tre parter i tre olika EU-länder och där varorna levereras direkt från den förste säljarens hemland till den siste köparens hemland. Avser den mellanliggande partens försäljning. Skall redovisas i periodisk sammanställning Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 b mervärdesskattelagen (1994:200) avseende trepartshandel - omvänd betalningsskyldighet Exemption Chap. 3, Sec 30 b, of the Swedish value added tax Act (1994:200): Triangulation transaction of goods reverse charge Hänvisning till direktivet: Exemption artice 141 in Directive 2006/112/EC, Triangulation transaction of goods reverse charge 39 (57)

43 Försäljning av varor inom Sverige av utländskt företag som skall beskattas hos den svenska kunden genom förvärvsbeskattning. Särbestämmelse som infördes i den svenska momslagen den 1 juli Innefattar utländska företags försäljningar till momsregistrerade i Sverige av bl.a. varor som har lagrats i Sverige samt varor som monteras och installeras i Sverige. Hänvisning i faktura : Omvänd betalningsskyldighet : Reverse Charge Skall inte redovisas i periodisk sammanställning 40 (57)

44 18.6 Internationella tjänstetillhandahållanden Försäljning av tjänster enligt huvudregeln Försäljning av tjänster som omfattas av huvudregeln till beskattningsbara personer i andra EU-länder, dvs. där omvänd beskattning gäller (se närmare om vilka tjänster som omfattas av huvudregeln i vår beskattningslandsskrift). Hänvisning i faktura : Omvänd betalningsskyldighet : Reverse Charge Skall redovisas i periodisk sammanställning Försäljning av tjänster som omfattas av huvudregeln till beskattningsbara personer i länder utanför EU dvs. exportförsäljning av tjänster (se närmare om vilka tjänster som omfattas av huvudregeln i vår beskattningslandsskrift). Skall inte redovisas i periodisk sammanställning Hänvisning till svenska momslagen : Export av tjänst som omfattas av huvudregeln enligt 5 kap. 1 första stycket och 5 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of services under the general rule Chap. 5, Sec. 1. Para. 1 and 5 of the Swedish value added tax Act (1994:200) Hänvisning till momsdirektivet Export sale of services article 44 in Directive 2006/112/EC 41 (57)

45 Försäljning av intellektuella tjänster till icke beskattningsbar person utanför EU Försäljning av följande tjänster till någon som inte är beskattningsbar person och som är etablerad i ett land utanför EU förutsatt att tjänsterna förvärvas från tredje land, dvs. tillgodogörs i tredje land. 1. Överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter, 2. Reklam- och annonseringstjänster, 3. Konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion, juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och liknande tjänster, 4. It-tjänster samt utarbetande av system eller program för automatisk databehandling, 5. Tillhandahållande av information (inklusive vissa kurser), 6. Momspliktiga bank- och finansieringstjänster samt försäkrings- och återförsäkringstjänster, 7. Uthyrning av arbetskraft, 8. Uthyrning av lös egendom annat än transportmedel eller transporthjälpmedel, 10. Telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning, 11. Radio- och televisionssändningar, Hänvisning till svenska momslagen : Export av tjänst enligt 5 kap. 17 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of services Chap. 5, Sec. 17 of the Swedish value added tax Act (1994:200) Hänvisning till momsdirektivet Export sale of services article 59 in Directive 2006/112/EC 42 (57)

46 12. Elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av a. webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning, b. programvara och uppdatering av denna, c. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst, d. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och e. distansundervisning, 13. Förmedling av ovanstående tjänster Skall inte redovisas i periodisk sammanställning 43 (57)

47 Vissa transport- och transportrelaterade tjänster, arbete på lös egendom, värdering m.m. Försäljning av vissa transportrelaterade tjänster, arbete på lös egendom, värdering mm som anses omsatta utanför EU 1. Vissa tjänster som avser fartyg och luftfartyg (5 kap ML) 2. Lastning, lossning, transport eller andra tjänster i samband med export eller import av varor som omfattas av särskilda tullagerförfaranden (5 kap ML) 3. Visst arbete som utförs i Sverige på lös egendom som förs ut ur EU till en kund från annat land (5 kap ML) 4. Förmedling av varor eller tjänster som säljs på export (5 kap ML) 5. Varutransporttjänster eller tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom lastning, lossning, godshantering och liknande tjänster samt tjänster avseende värdering av eller arbeten på vara som är lös egendom som tillgodogörs utanför EU (5 kap ML) Skall inte redovisas i periodisk sammanställning Hänvisning till svenska momslagen : Export av tjänst enligt 5 kap. 19 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of services Chap. 5, Sec. 19 of the Swedish value added tax Act (1994:200) Hänvisning till momsdirektivet Varierar beroende av vilken tjänst som säljs, varför vi anser att en hänvisning till svensk lag sannolikt är enklast OBS dessa tjänster ska enligt Skatteverket redovisas i ruta 39 i skattedeklarationen om de omsätts till företagare i annat EU-land! Hänvisning till svenska momslagen Varutransport mellan Sverige och icke EUland som utförs åt någon som inte är beskattningsbar person. Skall inte redovisas i periodisk sammanställning : Export av tjänst enligt 5 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of services Chap. 5, Sec. 9 of the Swedish value added tax Act (1994:200) 44 (57)

48 Hänvisning till momsdirektivet Vi rekommenderar hänvisning till den svenska lagtexten Persontransport mellan Sverige och annat land Skall inte redovisas i periodisk sammanställning Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML : Export av tjänst enligt 5 kap. 9 och 5 kap 1 mervärdesskattelagen (1994:200) : Export sale of services Chap. 5, Sec. 9and Chap. 5, Sec. 1 of the Swedish value added tax Act (1994:200) Hänvisning till momsdirektivet Vi rekommenderar hänvisning till den svenska lagtexten 45 (57)

49 Försäljning av tjänster med anknytning till fastighet från utländska företag till svenska momsregistrerade företag Hänvisning i faktura Försäljning av tjänster med anknytning till fastighet som görs av en utländsk företagare till en förvärvare som är momsregistrerad i Sverige beskattas hos köparen genom förvärvsbeskattning. Denna bestämmelse gäller dock inte för följande tjänster: : Omvänd betalningsskyldighet : Reverse Charge - Byggtjänster som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggbranschen - Uthyrning av fastighet Detta gäller inte om den utländska företagaren har begärt att bli skattskyldig för denna försäljning av tjänster. Skall inte redovisas i periodisk sammanställning 46 (57)

50 Marginalbeskattning Marginalbeskattning avseende begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter Hänvisning i faktura Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor eller Vinstmarginalbeskattning för konstverk eller Vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter Margin scheme Second-hand goods eller Margin scheme Works of art eller Margin scheme Collector s items and antiques Marginalbeskattning avseende resebyråverksamhet Hänvisning i faktura Vinstmarginalbeskattning för resebyråer Margin scheme Travel agents 47 (57)

51 Lagringsförfaranden Undantag från momsplikt avseende viss försäljning av tjänster och varor som befinner sig i särskilda lager Hänvisning till svenska momslagen Undantag från skatteplikt enligt 9 c kap. mervärdesskattelagen (1994:200) avseende varor i vissa lager Exemption Chap. 9 c, Sec. 1 of the Swedish value added tax Act (1994:200): exemptions concerning goods under warehousing arrangements etc. Hänvisning till momsdirektivet Exemption article 155 in Directive 2006/112/EC: exemptions concerning goods under warehousing arrangements etc. Förvärvsbeskattning som utlöses av att varor tas ut ur särskilda lager Hänvisning till svenska momslagen Förvärvsbeskattning enligt 9 c kap. 5 mervärdesskattelagen (1994:200) som följd av att varor upphör att omfattas av visst lagringsförfarande Reverse charge procedure Chap. 9 c, Sec. 5 of the VAT Act: reverse charge procedure when goods cease to be covered by warehousing arrangements Hänvisning till momsdirektivet Reverse charge procedure article 155 in Directive 2006/112/EC: when goods cease to be covered by warehousing arrangements 48 (57)

52 Omvänd byggmoms Vissa tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, eller uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, Hänvisning i faktura : Omvänd betalningsskyldighet : Reverse Charge Byggstädning, samt uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som anges ovan. Tjänsterna ovan skall beskattas hos den svenska kunden genom omvänd beskattning. Särbestämmelse i den svenska momslagen som trädde ikraft den 1 juli Dessa regler berör i huvudsak företag inom bygg- och anläggningsbranschen. 49 (57)

53 Skattefria (momsfria) tillhandahållanden I redogörelsen nedan avseende vad som skall anges vid momsfria tillhandahållanden redovisas endast hänvisningar till den svenska momslagen eftersom vi finner en sådan hänvisning relevant avseende dessa tillhandahållanden. I många fall behöver emellertid inte en faktura upprättas enligt momslagen men det kan ändå vara nödvändigt, pga. andra lagkrav etc., att upprätta en sådan. Nedan anges om hänvisning är nödvändig samt vilken hänvisning man kan använda. I de fall vi skrivit att en hänvisning inte är nödvändig föreligger egentligen enligt vår tolkning inte någon skyldighet enligt momslagen att upprätta en faktura men skyldighet att upprätta faktura föreligger ändå i många fall enligt andra regler. Därför har vi valt att ange en hänvisning för de som i förtydligande syfte (för att t.ex. undvika frågor från era kunder) vill ange en hänvisning även i dessa fall. Enligt Skatteverket är det vid skattefria tillhandahållanden tillräckligt att uppgiften Undantag från skatteplikt anges i fakturan. 33 Eftersom det inte säkert att utländska skattemyndigheter godkänner en motsvarande utländsk formulering bör hänvisning till lagtext ske vid gränsöverskriande transaktioner. Observera att tillämpning av nedanstående förutsätter att man gjort en noggrann bedömning av att man omfattas av det aktuella undantaget från momsplikt. Momsfri överlåtelse eller upplåtelse av fastighet (3 kap. 2 ML) Omfattar exempelvis uthyrning av bostäder och lokaler som inte omfattas av s.k. frivillig skattskyldighet. Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Avseende uthyrningar där moms debiteras skall fullständig faktura utfärdas. Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 2 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply and letting or leasing of immovable property 33 Skatteverkets ställningstagande (57)

54 Momsfri sjukvård, tandvård eller social omsorg (3 kap. 4-7 ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 4-7 of the Swedish value added tax Act (1994:200): services concerning medical care, dental care and social welfare Momsfri utbildning (härunder ryms inte sådan utbildningstjänst som skall beskattas i annat land) (3 kap. 8 ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 8 of the Swedish value added tax Act (1994:200): educational services Momsfria bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel (3 kap. 9 ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 9 of the Swedish value added tax Act (1994:200): banking and financial services Momsfria försäkrings- och försäkringsmäklartjänster (3 kap. 10 ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 10 of the Swedish value added tax Act (1994:200): insurance transactions 51 (57)

55 Viss momsfri försäljning av investeringsguld. Omfattar inte försäljningar som skall beskattas hos köparen genom förvärvsbeskattning. (3 kap. 10 a ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 10 a of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of investment gold Viss momsfri försäljning av investeringsguld som skall beskattas hos köparen genom förvärvsbeskattning. (3 kap. 10 b ML) : Omvänd betalningsskyldighet : Reverse Charge Momsfri kulturell verksamhet inkluderande följande. - Utövande konstnärs framförande - Viss biblioteksverksamhet - Viss arkivverksamhet - Viss museiverksamhet - Viss av studieförbund bedriven folkbildningsverksamhet - Viss kommunal kulturutbildning Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 11 of the Swedish value added tax Act (1994:200): cultural services (3 kap. 11 ML) Momsfri tillträde till idrottsutövning och idrottsevenemang (3 kap. 11 a ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 11 a of the Swedish value added tax Act (1994:200): admission to sporting events and participating in sporting activity 52 (57)

56 Momsfria tillhandahållanden inom massmedieområdet. Omfattar försäljning av medlemsblad, personaltidningar, organisationstidskrifter, program och kataloger för momsfri verksamhet samt licensfinansierad radio- och TV-produktion och utsändning. Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 13, 14, 18, 19 and 20 of the Swedish value added tax Act (1994:200): exemptions in the mass media area (3 kap. 13, 14, 18, 19 och 20 ML) Vissa momsfria omsättningar avseende vissa fartyg och luftfartyg (3 kap. 21, 21a och 22 ML) Observera regeln i 5 kap pkt ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 21, 21 a and 22 of the Swedish value added tax Act (1994:200): exemptions concerning ships, vessels and aircrafts Momsfri försäljning av sedlar och mynt (3 kap pkt ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of banknotes and coins Momsfri försäljning av läkemedel (3 kap pkt ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of pharmaceuticals 53 (57)

57 Momsfri försäljning av modersmjölk, blod eller organ från människor (3 kap pkt ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of human organs, blood and breast milk Momsfri försäljning av flygbensin och flygfotogen (3 kap pkt ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply aviation petrol and kerosene Momsfri lotteriförsäljning, inkluderat vadhållning och andra former av spel (3 kap.23 5 pkt ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of lotteries Momsfri gravöppning och gravskötsel (3 kap pkt ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of cemetery services Momsfri försäljning av guld till Sveriges Undantag från skatteplikt 54 (57)

58 Riksbank (3 kap pkt ML) Exemption Chap. 3, Sec. 23 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of gold to Sveriges Riksbank Momsfrihet för vissa interna tjänster (3 kap. 23 a ML) Hänvisning ej nödvändig enligt 11 kap. 2 ML Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 23 a of the Swedish value added tax Act (1994:200): services performed within a free association of natural or legal persons Momsfri verksamhetsöverlåtelse (3 kap. 25 ML) Undantag från skatteplikt Out of the scope of VAT Chap. 3, Sec. 25 of the Swedish value added tax Act (1994:200): transfer of a going concern Viss momsfri försäljning av anläggningstillgångar Avser försäljningar där avdragsrätt inte medgivits vid förvärvet (3 kap. 24 ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 24 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supply of assets other than liquid assets Momsfri försäljning av motorfordon till diplomater Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 26 a of the Swedish value 55 (57)

59 (3 kap. 26 a ML) added tax Act (1994:200): supply of motor vehicle to diplomatic missions Skattefrihet för viss import (3 kap. 30 ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 30 of the VAT Act: exemption of import Momsfri transport till Azorerna och Madeira (3 kap. 30 e ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 30 e of the Swedish value added tax Act (1994:200): supplies of services concerning transport of goods to the Azores and Madeira Viss momsfri postverksamhet (3 kap. 30 g ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 30 g of the Swedish value added tax Act (1994:200): supplies of transport services performed by postal operators Skattefrihet för vissa tjänster (bikostnader) som ingår i beskattningsunderlaget vid import Detta omfattar bl.a. transport till första bestämmelseort inom landet. Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 3, Sec. 32 of the Swedish value added tax Act (1994:200): services included in customs value (3 kap. 32 ML) 56 (57)

60 Allmännyttiga ideella föreningar, trossamfund samt kommuner Hänvisning till svenska momslagen Momsfri försäljning gjord i verksamhet som bedrivs av allmännyttig ideell förening och trossamfund (4 kap. 8 ML) Undantag från skatteplikt Exemption Chap. 4, Sec. 8 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supplies made by nonprofit-making organisations/associations or religious communities Hänvisning till momsdirektivet Exemption article k)-l) in Directive 2006/112/EC: supplies made by non-profit-making organisations/associations or religious communities. Försäljning gjord av kommun som är momsfri som följd av att omsättningen sker som ett led i myndighetsutövning (4 kap. 7 ML) Det är tveksamt om hänvisning är nödvändig Hänvisning till svenska momslagen Undantag från skatteplikt" Not subject to VAT Chap. 4, Sec. 7 of the Swedish value added tax Act (1994:200): supplies made by municipality or a county council Hänvisning till momsdirektivet Not subject to VAT article 13 in Directive 2006/112/EC: supplies made by municipality or a county council 57 (57)

61 19 Kontakt Har ni frågor med anledning av innehållet i denna skrift eller momsfrågor i andra avseenden är ni välkommen att kontakta: Stockholm Mats Holmlund Telefon: Pär Sundberg Telefon: Elinore Strideberg Telefon: Fredrik Mattsson Telefon: Roberto Ceci Telefon: Debora Eriksson Telefon: Malmö Lina Engman Telefon: Carin Gerding Telefon: Johan Bengtsson Telefon: johan 58 (57)

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Peter Norman Eva Posjnov (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv Ett seminarium om en angelägen fråga Moderator Gunnar Rabe Föreläsare Ulrika Hansson, Bird & Bird Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg 1 SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg Jag har noterat ett par frågor om skattetillägg som kan vara intressanta, och då framförallt för de företag som tidigare

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster, Avsnitt 31 417 31 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster EG-rätt Riktlinjer Beskattningsordning för tjänster enligt 5 kap. 7 ML 31.1 Allmänt

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Promemoria Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i kraven på fakturor fr.o.m. 1.1.2013 Bakgrund till förändringarna Rådets direktiv 2010/45/EU

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:222 Utkom från trycket den 2 juni 2003 utfärdad den 22 maj 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i skattebetalningslagen

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m.

Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m. Guide till Momsrullan och Utdrag ur innehållsförteckningen i Momsrullan, m.m. Guide Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg?

När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? 1 Redovisningskonsulten 3-4 1996, s. 42-47 När kan momsavdrag utnyttjas och när blir det skattetillägg? På olika håll har diskuterats en del om när ett avdrag för ingående moms tidigast kan utnyttjas.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Sammanfattning I betänkandet tillstyrker

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

12 Valutakurser. 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Valutakurser, Avsnitt 12 157

12 Valutakurser. 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Valutakurser, Avsnitt 12 157 Valutakurser, Avsnitt 12 157 12 Valutakurser Tillämpningsområde Sammanfattning 12.1 RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser RR 8 behandlar a. redovisning av transaktioner i utländsk valuta

Läs mer

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 1 Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 Den 1 januari 1995 blev som bekant Sverige medlem i den europeiska unionen (EU) och med detta följde en del förändringar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter

Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter (Rådets direktiv 2010/45/EU) Varför behövs förklarande anmärkningar? Syftet med förklarande anmärkningar är att förbättra förståelsen

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och regeringsrådet Nils Dexe. Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer

3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura

3 Mervärdeskattebelopp som angetts på faktura R-2007/0837 Stockholm den 14 augusti 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4942 Sveriges advokatsamfund har genom remiss, den 18 juni 2007, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Mervärdeskatt

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Asken Finans AB Ombud: Jur. kand. Urban Nordenadler Kronofogdevägen 59 163 52 Spånga MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 459 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Svenskt Näringsliv Rak kontantmetod

Svenskt Näringsliv Rak kontantmetod Den svenska kontantmetoden - en felaktig implementering av mervärdesskattedirektivet som fått till följd att åsyftade förenklingar för mindre företag delvis uteblivit? 1 Sammanfattning Mervärdesskattelagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister * SKV M Från och med den 1 januari 2010 ska företag som säljer

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 20 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Den tekniska utvecklingen på området e-fakturering och åtgärder för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2007:1376 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer