Tekniska nämnden. Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärende Dnr Föredragande 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Övriga frågor 4. Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet Tn/2012: Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens VA-verksamhet, avfallsverksamhet och Miljöhantering i Jönköping Tn/2012: Uppdrag till tekniska nämnden att pröva konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet Tn/2010:1737 TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) Ärende Dnr Föredragande 7. Förslag till Ramprogram för Södra Munksjön granskningsyttrande Tn/2011:462 Sök på Ramprogram för Södra Munksjön på där finns följande dokument tillgängliga: Ramprogram för södra Munksjön utställningshandling mars 2012 Miljökonsekvensbeskrivning, mars 2012 Samrådsredogörelse, Tekniske direktören informerar. Anders Jörgensson Ordförande Annika Andersson Sekreterare

3 Ärende 3 Övriga frågor

4 Ärende 4 Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

5

6

7 TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETER FÖRSLAG TILL VIP SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Tekniska nämndens uppdrag 4 Förslag VIP mål och strategier 5 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) 6 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget Centralt stöd 9 Visingsötrafiken 10 Förvaltning 10 Fastighet 11 Gata 15 Park och skog 17 Parkering 19 Bygg 20 Verksamhetsmått och nyckeltal 21 Produktion 21 Fastighets- och byggservice 22 Mark- och parkservice 23 Teknisk service 24 Städ- och konferensservice 25 Verksamhetsmått och nyckeltal 26 Mark och exploatering 26 Verksamhetsmått och nyckeltal 29 Taxor och avgifter 30 Tomtkö 30 Småbåtshamnar 30 Torg 30 Allmän platsmark 31 Parkering 32 Bilaga 1 34 Jämförelse taxor och avgifter 34 Bilaga 2 35 Beslutade investeringar i Tn Behov av ytterligare investeringar 36 Tekniska nämndens förslag till VIP

9 Inledning Tekniska kontorets uppdrag är att ansvara för kommunal välfärd inom den tekniska sektorn, varför vårt arbete är en betydande del av kommunmedlemmarnas vardag oavsett om det gäller vattenförsörjning eller ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jönköpings kommuns infrastruktur växer kontinuerligt i takt med befolkningsökning och etablering av nya verksamheter. Tekniska kontoret är en mycket viktigt del i detta expansionsarbete, men skall samtidigt ansvara för drift och underhåll av den befintliga infrastrukturen. Vårt mål och budgetarbete har fokus på den långsiktiga förvaltningen av vår tekniska infrastruktur där underhåll i balans är en hörnsten. En omfattande omsättning av personal på ledande poster innebär att kunskapsöverföring och introduktion av ny personal måste förbättras ytterligare. Tekniska kontorets utmaning är att ständigt förbättra och effektivisera vårt arbete så att kundnyttan ökar och miljöpåverkan minskar i både det långa som korta perspektivet. Anders Jörgensson Tekniska nämndens ordförande Tekniska nämndens förslag till VIP

10 Tekniska nämndens uppdrag Tekniska nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare och ansvarar för de frågor som rör kommunens mark och byggnader, gator och parker, skogar och naturreservat, hamnar och parkeringsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering och städning. Mål för god ekonomisk hushållning Mål för perioden Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger? Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål % 26% 27% 37% 38% 38% 38% Ansvarig för åtgärder: Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Vad tror eller tycker du om skötsel av gator och vägar i din kommun? 24% 27% 21% 28% 28% 28% 28% Ansvarig för åtgärder: Tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Tekniska nämndens förslag till VIP

11 Förslag VIP mål och strategier Tekniska nämndens budgetförslag är utarbetat i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Budgeten för det kommande året är det viktigaste styrinstrumentet för nämndens verksamheter, som skall bedrivas med hög effektivitet och kvalitet inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Övergripande verksamhetsstrategier för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Nöjd kund/medborgare Utveckla rutiner för planering och uppföljning av investeringar Utveckla ekonomi- och måluppföljning Minska sjukfrånvaron Strategisk bemanningsplanering Motiverade medarbetare Aktivt arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser Arbeta för minskad energianvändning Underhåll i balans Utveckla ledningssystemet KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) Övergripande mål för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö Process Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år. Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 1 dag/medarbetare och år jmf 2011 (18,5 dgr) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare. Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår 2009 Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata, park och fastigheter och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen. Under varje verksamhet är de övergripande målen nedbrutna på verksamhetsnivå. I de fall där verksamheten inte har ett eget specifikt mål gäller det övergripande målet och de är markerade med fetstil. Tekniska nämndens förslag till VIP

12 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Teknisk nämnd och centralt stöd Visingsötrafiken FÖRVALTING Avdelningschef Fastighet Gata Park och skog Parkering Bygg PRODUKTION Avdelningschef Fastighets- och byggservice Mark- och parkservice Teknisk service Städ och konferens MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef Mark och exploatering Summa teknisk nämnd exkl. reavinster fastighetsförsäljning Curlinghall Realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och realiserad värdeökning vid försäljning av tomter Nedskrivning av fastighetsvärden Summa total Fastställd ram Ramavvikelse Kortfattad kommentar till förändringar jämfört med ram Förslaget innehåller stora satsningar för att uppnå underhåll i balans och utökningar för drift av befintlig och nytillkomna ytor och fastigheter. Detta har kunnat inrymmas i förslaget bland annat med anledning av nya beräkningar för kapitalkostnader. Det ha visat sig att avgående kapitalkostnader för gamla investeringar är större än tillkommande kapitalkostnader för nya investeringar. Av kommunfullmäktige angivna ramar ingick ett effektiviseringskrav med 2,7 mnkr för tekniska nämnden. För att möta detta ingår i förslaget förändrad taxa parkering och allmän platsmark samt vakanshållning av 2,5 tjänst i samband med pensionering. Tekniska nämndens förslag innebär en positiv ramavvikelse med ca 0,5 mnkr 2013 och en negativ avvikelse 2014 och Beroende på hur förändringar avseende exploateringsbudgetens konsekvenser hanteras blir avvikelsen än den ovan angivna. Avvikelsen förklaras bland annat av ökad ambition för snöröjning och målsättningen att få budget för underhåll i balans. Sista årets avvikelse motsvaras i stort sett av drift och kapitalkostnader för tillkommande ytor beroende på investeringar inom kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämndens områden samt exploateringsverksamheten. Med anledning av att omvandlingen av industritomter är inne i en intensiv period behöver personalstyrkan utökas med 1,0 exploateringsingenjör från Denna tjänst begärs utanför ram eftersom intäkterna, som ökar i takt med fastighetsförsäljningarna, inte tillfaller tekniska nämnden utan är en del av kommunens totala intäkter. Tekniska nämndens förslag till VIP

13 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 FÖRVALTING OH stab justering Fastighet Ökade energipriser Ny beräkning VIP Ventilation Ökad intäkt ny mötesplats Hus D - kulturskolans inflyttning, hyra Hus D - ombyggnation, kapitalkostnad Lyktan - delvis avstängning Hus B lediga lokaler, hyra Ökat underhåll går mot regleringspost Gata Tillsyn dagvatttenbrunnar Tillsyn vägräcken, pollare Byte av styranläggning trafikljus Ökade energipriser Åtgärder skred, ras Ökad snöröjning Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Kapitalkostnader Byte kvicksilverarmaturer VIP Besparing Trafiksäkerhetsingenjör Park och skog Skötsel av detaljpl.naturmark Skötsel av naturreservat Nedskräpning av privat mark Skog- och trädprogram Ökade driftskostnader Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Besparing Parkingenjör Besparing Stadsträdgårdsmästare Kapitalkostnader Parkering Nya p-platser VIP Nya lokaler, 2013 hyra och intäkt Ökade intäkter nya inv Ökad drift nya inv Kapitalkostnader Taxehöjning p-avgift MARK OCH EXPLOATERING Minskat antal i tomtkön, intäkt Höjning avgift tomtkön, intäkt Registerhållning, intäkt Höjning taxa 10%, 2013, intäkt Marknadsanpassning, intäkt Minskad intäkt tomträtter Ny tjänst exploatering Kapitalkostnader Summa förändringar Tekniska nämndens förslag till VIP

14 Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget 2012 Justerad budget Förändring jämfört med Teknisk nämnd och centralt stöd 32,25 0,50 0,50 0,50 Visingsötrafiken 2,00 0,00 0,00 0,00 FÖRVALTING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighet 31,00 0,00 0,00 0,00 Gata 15,50-1,00-1,00-1,00 Park och skog 12,00 0,00 0,00 0,00 Parkering 18,78 0,00 0,00 0,00 Bygg 9,00 0,00 0,00 0,00 PRODUKTION Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighets- och byggservice 67,50 0,00 0,00 0,00 Mark- och parkservice 118,50 0,00 0,00 0,00 Teknisk service 39,00 0,00 0,00 0,00 Städ och konferens 189,38 0,00 0,00 0,00 MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Mark och exploatering 17,00 0,00 1,00 1,00 Summa 554,91-0,50 0,50 0,50 Centralt stöd Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (-0,5 tjänst f.r.o.m ), vilket är en helårseffekt av en redan beslutad verksamhetsförändring i VIP P-hus driftschef är placerad på centralt stöd sedan 2012 (+1,0 tjänst), tjänsten finansieras till största delen av parkeringsbolaget. Gata I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som trafiksäkerhetsingenjör (-1,0 tjänst) ej återbesättas. Park och skog I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som parkingenjör (-0,5 tjänst) ej återbesättas. Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (+0,5 tjänst f.r.o.m ). Tjänsten behålls vakant och anslaget för tjänsten ses som en besparing. Mark och exploatering Omvandlingen av industriområden går in i en intensivare genomförandefas och därför bör avdelningen utökas med en exploateringsingenjör (+1,0 tjänst f.r.o.m 2014). Tjänsten är en direkt konsekvens av detta och bör därför täckas av ökade försäljningsintäkter som inte tillfaller tekniska kontoret. Tekniska nämndens förslag till VIP

15 Centralt stöd Verksamhetsbeskrivning Avdelningen omfattar teknisk direktör, ekonomi, personal samt verksamhetsutveckling och ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av förvaltningens verksamheter samt för kansli och tekniska nämndens arkiv. Under verksamheten redovisas även tekniska nämndens kostnader och intäkter. Förslag till verksamhetsplan TN och centralt stöd Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Ekonomi Arbetet med utvecklingen av tekniska nämndens budgetprocess fortsätter. Målsättningen är att uppnå en tydligare ekonomistyrning och en ökad medvetenhet hos verksamheterna om vad som förväntas utföras för den tilldelade budgeten. Under 2012 samarbetar ekonomienheten och verksamhetsutveckling med att utveckla intern kontroll och intern revision till att bli endast en process, som förväntas implementeras Detta för att kunna uppnå synergieffekter och utnyttja befintliga resurser optimalt. Kopplingen till mål och nyckeltal är också något som ingår i detta utvecklingsarbete. Personal Tekniska kontoret har ett mycket stort rekryteringsbehov då ca 20 procent av personalen på tekniska kontoret att gå i pension inom de närmsta 5 åren. För att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal inom samtliga verksamhetsområden krävs en fortsatt fokusering på ett aktivt ledarskap, utbildning och kompetensutveckling. Förvaltningen ska också verka för en sund och säker arbetsmiljö inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kommer stötta verksamheterna i att sätta mål och att genomföra revisioner av tekniska kontorets processer. Processkartläggningen och implementeringen av processerna i ledningssystemet (KMA) skall fortsätta för att utveckla ledningssystemet. Tillsammans med personal skall rutiner inom arbetsmiljö upprättas, vidareutvecklas och införas i ledningssystemet. Inom miljöarbetet skall stöttning ges för det fortsatta arbetet med miljödiplomering. En fortsatt inriktning skall vara att arbeta med information och kommunikation för attt skapa en god relation med de lokala medierna. Verksamhetsutveckling kommer arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av tekniska kontorets IS/IT-stöd och möjliga e-tjänster i samverkan med IS/IT. Verksamhetsförändringar och konsekvenser En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Tekniska nämndens förslag till VIP

16 Visingsötrafiken Verksamhetsbeskrivning Visingsötrafiken sköter Gränna hamnkontor och bokningen för Visingsöleden som drivs av Färjerederiet på uppdrag av Jönköpings kommun. Bokningen består av totalt två fast anställda på helår samt ett antal säsongsanställda under sommaren. Organisatoriskt är verksamheten placerad under centralt stöd, verksamhetsutveckling. Förslag till verksamhetsplan Visingsötrafiken Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Verksamhetsförändringar och konsekvenser Tidsbokningen för Visingötrafiken kommer att finnas kvar tills det att den nya färjan tas i bruk. Troligtvis kommer det att ske under 2014 men då det fortfarande råder en viss osäkerhet om tidpunkten bör personalplanen och driftbudgeten ligga kvar oförändrad enligt tilldelad ram under kommande VIP-period Förvaltning Förvaltning avdelningschef Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Besparing En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Elprisutveckling Tekniska kontoret är en stor elkonsument genom förbrukning av elenergi för gatljus, VA-verk samt fastigheter. Nuvarande förbrukning uppgår årligen totalt till ca mwh. För fastighetssidan motsvarar elinköpen 20-25% av driftbudgeten. Omfattningen av elinköp innebär att det är av stor vikt att priset för el är långsiktigt stabilt, att detta harmonierar med marknadspriset för el och att de risker som är förknippade med elinköp reduceras i hög grad. Tekniska kontoret har avtal med Jönköpings energi om inköp av elenergi där prissäkring sker vid 24 tillfällen per år på Nordpool. Avropen sker av årsterminspriser. Utöver detta finns det min- och maxgränser som reglerar extra handelstillfälle när någon av mingränserna passeras samt att handel inte skall ske när maxgränsen passeras. Gränserna skall justeras årligen efter elmarknadens förutsättningar. För 2013 uppgår prisökningen till 5 öre och till öre. För 2013 är hela årsbehovet prissäkrat och för 2014 är 80% prissäkrat. För 2013 och 2014 väntas elpriserna stiga mer än den förväntade prisuppräkningen som görs av budgeten. I för- Tekniska nämndens förslag till VIP

17 slaget ingår äskande om ytterligare 3,5 mnkr 2013 och 10,5 mnkr 2014 för verksamheterna gata och fastighet. Eftersom fastighet är nollbudgeterad begärs denna utökning inom den s.k. regleringsposten. Utveckling av det rörliga elpriset Öre/kWh Rörligt elpris (öre/kwh) Linjär (Rörligt elpris (öre/kwh)) År Byte kvicksilverarmaturer Ekodesigndirektivet 2005/32/EC är ett ramdirektiv från EU som trädde i kraft i augusti Direktivet syftar till att reducera energianvändningen och andra miljörelaterade negativa effekter hos produkter som drivs med elektricitet, fossila eller förnyelsebara bränslen. Kvicksilverlampor (HLP) berörs och kommer därför att fasas ut för att i april 2015 förbjudas på den europeiska marknaden. Investeringen är självfinansierad och i förslaget är driftskostnaden justerad mot kapitalkostnaden. Gällande gatubelysningen är utbytet redan igång och för fastigheter beräknas arbetet starta under 2013, beroende på beslut av investering. Fastighet Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för fastighet ansvarar för uthyrning av kommunens lokaler i första hand till övriga förvaltningar, man ska även se till att lokalerna används effektivt. Verksamheten ansvarar även för mindre ombyggnationer samt utför det löpande årliga underhållet av kommunens fastigheter. Verksamheten ansvarar också för förvaltning av kommunens kommersiella fastigheter och kulturfastigheter samt kommunens studentbostäder. Man uppdragsförvaltar också parkeringshusen som ägs av Jönköpings parkerings AB, samt industribyn åt Jönköpings kommun förvaltnings AB. Tekniska nämndens förslag till VIP

18 Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (9,5 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 gwh/år). Energieffektivisering fastigheter Jönköpings kommun ska under genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande en investering på minst 10 mnkr/år. Installation av värmeåtervinning på all mekanisk frånluft ska prioriteras med målsättning att vara helt genomförd 2014 där så är lämpligt. I övrigt genomförs ett antal mindre åtgärder med LCC-beräkningar som prioriteringsgrund. Energieffektiviseringsdirektivet kostnader Jönköpings kommun ska senast 2013 utreda budgetmässiga konsekvenser av energieffektiviseringsdirektivets krav (årlig renovering av 3% av fastighetsbeståndet) på åtgärder i det kommunala fastighetsbeståndet. Utomhusbelysning fastigheter Jönköpings kommun ska under se över utomhusbelysning på kommunala fastigheter och anläggningar för att uppfylla ekodesigndirektivet (i första hand utbyte av kvicksilverlampor). Energieffektivisering brukarsamverkan Energieffektivisering genom brukarsamverkan ska under utökas så att den under 2014 omfattar alla fastigheter där fastighetsenheten anser att det är lämpligt. Målsättning att öka underhållsbudget (UH) i förhållande till UH-behov (beräknat behov med REPAB:s nyckeltal som grund). För 2012 uppgår budgeten till ca 57% av behovet. Studier av eftersatt underhåll skall göras genom statusbedömningar av kommunens fastigheter. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Tekniska nämndens förslag till VIP

19 Förslag till verksamhetsplan Fastighet Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Fokus under perioden, , ligger främst på att minska förbrukningen av fossila bränslen i fastigheterna, men även att generellt sänka förbrukningen, enligt de mål som finns framtagna i kommunen. Konvertering av uppvärmning, från direktverkande el samt olja, till fjärrvärme, värmepump eller miljövänliga system pågår under perioden enligt givna direktiv. Åtgärder med avseende på resultatet av genomförda energideklarationer kommer även att genomföras för att nå målet att minska energiförbrukningen. Samarbetet med utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen i frågan om Brukarsamverkan, som påbörjades under 2010, kommer att fortsätta enligt programmet för Hållbar utvecklingsmiljö. Sanering av PCB (polyklorerad bifenyl är mjukgörande hälsofarlig ämne) i byggnader fortsätter och ska vara klart Enligt ett uppdrag från kommunfullmäktige pågår en översyn av internhyressystemet tillsammans med stadskontoret. Detta görs genom omvärldsbevakning i form av kontakt med andra kommuner samt översyn vilka olika typer av hyresmodeller som kan vara aktuella. Tändsticksområdets unika karaktär ska bevaras med en blandning av olika verksamheter, för att utgöra en levande och inbjudande del av en attraktiv stadskärna. Därför finns det ett behov av ett antal anpassningar i flera verksamhetslokaler. Affärsplan för områdets utveckling antogs av kommunfullmäktige Verksamhetsförändringar och konsekvenser Science Park - ventilation m.m. Verksamheten planerar för ny ventilation i Hus C för att öka attraktionskraften mot nuvarande och nya hyresgäster. Denna investering kommer att generera ökade kapitalkostnader för verksamheten och denna kostnadsökning kan inte kompenseras genom hyresanpassningar. Hus D intäkter och kapitalkostnader Under 2012 kommer kulturskolans verksamhet att flytta från hus B till hus D, f.d. SMOT:s lokaler, på tändsticksområdet. Lokalerna kommer att fräschas upp och anpassas till kulturskolans behov. Hus B lediga lokaler I och med att kulturskolan byter lokal finns det i dagsläget ingen ny hyresgäst. Nettoförädringen för hyresbortfall m.m. är beaktat i förslaget med 1,2 mnkr. Övriga kommersiella fastigheter - Lyktan m.m. Vid Lyktan i Bankeryd kommer omflyttningar att ske på grund av fastigheternas dåliga skick. Lägre energi- och underhållskostnader beräknas kompensera denna intäktsminskning. Övriga kommersiella fastigheter kommer att få en minskad intäkt med ca 400 tkr per år, eftersom studentboendet på Scanek läggs ned Tekniska nämndens förslag till VIP

20 Ökat underhåll går mot regleringspost Underhållsbudget för de kommunägda fastigheterna har minskat de senaste 4 åren. Orsaken är att andra kostnader t.ex. energi ökar mer än den prisuppräkning som görs på hyresintäkterna och underhållsbudgeten fungerar därför som regulatorn som får budgeten att gå ihop. Konsekvensen blir att verksamheten har svårt att upprätthålla den önskade standarden i fastigheterna, bibehålla byggnadernas värde och uppfylla myndigheternas krav. I förslaget finns beaktat en utökning av underhållsbudgeten. Enligt beslut i kommunfullmäktige fördes verksamheten för drift och underhåll av idrottsanläggningar över från fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med Innan omorganisationen fanns budget för kallhyra, service och drift under fritidsnämnden medan tekniska nämnden hade budget för kapitalkostnader och underhåll (ca 7,5-8 mnkr) vilket täcktes av hyresintäkter från fritid plus den s.k. regleringsposten. Detta betyder nollbudget för tekniska nämnden. Inför beslutet av omorganisationen gjordes en utredning av stadskontoret med hjälp av berörda förvaltningar. Det som tappades bort i detta sammanhang var att verksamheten gick från anslagsfinansierad till nollbudgeterad verksamhet. Detta har inneburit att den budget som tekniska nämnden har haft för dessa fastigheter i och med omorganisationen även ska bära sin del av OH-kostnader, vilket motsvarar ca 1 mnkr. Utöver detta har det visat sig att intäktsbudgeten var för hög och att kapitalkostnadsbudgeten var för låg avseende idrottsanläggningarna vid omflyttningen och motsvarar drygt 2 mnkr tillsammans. Detta blev känt när hyresavtalen räknades om, men har inte reglerats i tidigare VIP. Eftersom verksamheten är nollbudgeterad har detta inneburit att budgeten för underhåll har minskat med ca 4 mnkr. Underhållsbudgeten ses som en regulator för att få budgeten att gå ihop. Med detta som bakgrund äskar tekniska nämnden ytterligare 2 mnkr i underhåll för idrottsanläggningar. I samband med att kommunfullmäktige behandlade budget och verksamhetsplan ( ) beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden utreda alternativ till fortsatt förhyrning av förvaltningslokaler i kvarteret Hoven. Det nuvarande hyresavtalet avseende förvaltningslokaler i kv Hoven löper ut Av kommunfullmäktiges beslut framgår att kommunstyrelsens uppdrag också omfattar att utreda om annan kommunal verksamhet än den som finns idag i Huskvarna kan inrymmas i nya lokaler på Madängen. Tekniska kontoret har genomfört en genomgång av befintliga lokaler som används för kontorsändamål för kommunal administration. Genom statistik från kommunens personalsystem har analyser genomförts av antalet medarbetare som har sin arbetsplats i administrativa kontorslokaler. Tekniska kontoret har granskat hur effektivt lokalerna används och hur kostnadseffektiva lokalerna är per anställd. En jämförelse har genomförts vad det kan innebära att ersätta inhyrda lokaler med ett nybyggt alternativ. Samtliga fall i studien för nyproducerade förvaltningslokaler visar lägre kostnader jämförelse med kostnaden för att fortsatt hyra lokaler för de aktuella verksamheterna. För att uppnå resultat med högre kostnadseffektivitet för förvaltningslokaler krävs att det sker en tydlig styrning för att uppnå uppsatta nyckeltal för lokaleffektivitet. Beslut om fortsatt utredning skall tas av kommunstyrelsen. Tekniska nämndens förslag till VIP

21 Gata Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för gata ansvarar för drift, underhåll och i viss mån investeringar av vägar och broar. Här finns ansvaret för industrispår, handelshamnar och bidragsgivning till enskilda vägar. Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (6,2 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Gatubelysning byte av kvicksilverlampor (V1c, E1d,E1e, E1k) Jönköpings kommun ska senast under genomföra förnyelse av gatubelysningen i kommunen (huvudsakligen utbyte av kvicksilverlampor m.a.a. lagstiftad utfasning av denna typ av ljuskälla). Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata och park och fastighet och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Förslag till verksamhetsplan Gata Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Sedan 2007 har dagvattenproblematiken varit på agendan och under perioden kommer verksamheten arbeta tillsammans med enheten för vatten och avfall för att inventera och utreda vattenflöden, detaljstudera stora vattendrag och arbeta med kommunens översvämningsstudie. Tekniska nämndens förslag till VIP

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer