Tekniska nämnden. Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärende Dnr Föredragande 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Övriga frågor 4. Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet Tn/2012: Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens VA-verksamhet, avfallsverksamhet och Miljöhantering i Jönköping Tn/2012: Uppdrag till tekniska nämnden att pröva konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet Tn/2010:1737 TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) Ärende Dnr Föredragande 7. Förslag till Ramprogram för Södra Munksjön granskningsyttrande Tn/2011:462 Sök på Ramprogram för Södra Munksjön på där finns följande dokument tillgängliga: Ramprogram för södra Munksjön utställningshandling mars 2012 Miljökonsekvensbeskrivning, mars 2012 Samrådsredogörelse, Tekniske direktören informerar. Anders Jörgensson Ordförande Annika Andersson Sekreterare

3 Ärende 3 Övriga frågor

4 Ärende 4 Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

5

6

7 TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETER FÖRSLAG TILL VIP SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Tekniska nämndens uppdrag 4 Förslag VIP mål och strategier 5 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) 6 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget Centralt stöd 9 Visingsötrafiken 10 Förvaltning 10 Fastighet 11 Gata 15 Park och skog 17 Parkering 19 Bygg 20 Verksamhetsmått och nyckeltal 21 Produktion 21 Fastighets- och byggservice 22 Mark- och parkservice 23 Teknisk service 24 Städ- och konferensservice 25 Verksamhetsmått och nyckeltal 26 Mark och exploatering 26 Verksamhetsmått och nyckeltal 29 Taxor och avgifter 30 Tomtkö 30 Småbåtshamnar 30 Torg 30 Allmän platsmark 31 Parkering 32 Bilaga 1 34 Jämförelse taxor och avgifter 34 Bilaga 2 35 Beslutade investeringar i Tn Behov av ytterligare investeringar 36 Tekniska nämndens förslag till VIP

9 Inledning Tekniska kontorets uppdrag är att ansvara för kommunal välfärd inom den tekniska sektorn, varför vårt arbete är en betydande del av kommunmedlemmarnas vardag oavsett om det gäller vattenförsörjning eller ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jönköpings kommuns infrastruktur växer kontinuerligt i takt med befolkningsökning och etablering av nya verksamheter. Tekniska kontoret är en mycket viktigt del i detta expansionsarbete, men skall samtidigt ansvara för drift och underhåll av den befintliga infrastrukturen. Vårt mål och budgetarbete har fokus på den långsiktiga förvaltningen av vår tekniska infrastruktur där underhåll i balans är en hörnsten. En omfattande omsättning av personal på ledande poster innebär att kunskapsöverföring och introduktion av ny personal måste förbättras ytterligare. Tekniska kontorets utmaning är att ständigt förbättra och effektivisera vårt arbete så att kundnyttan ökar och miljöpåverkan minskar i både det långa som korta perspektivet. Anders Jörgensson Tekniska nämndens ordförande Tekniska nämndens förslag till VIP

10 Tekniska nämndens uppdrag Tekniska nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare och ansvarar för de frågor som rör kommunens mark och byggnader, gator och parker, skogar och naturreservat, hamnar och parkeringsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering och städning. Mål för god ekonomisk hushållning Mål för perioden Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger? Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål % 26% 27% 37% 38% 38% 38% Ansvarig för åtgärder: Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Vad tror eller tycker du om skötsel av gator och vägar i din kommun? 24% 27% 21% 28% 28% 28% 28% Ansvarig för åtgärder: Tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Tekniska nämndens förslag till VIP

11 Förslag VIP mål och strategier Tekniska nämndens budgetförslag är utarbetat i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Budgeten för det kommande året är det viktigaste styrinstrumentet för nämndens verksamheter, som skall bedrivas med hög effektivitet och kvalitet inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Övergripande verksamhetsstrategier för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Nöjd kund/medborgare Utveckla rutiner för planering och uppföljning av investeringar Utveckla ekonomi- och måluppföljning Minska sjukfrånvaron Strategisk bemanningsplanering Motiverade medarbetare Aktivt arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser Arbeta för minskad energianvändning Underhåll i balans Utveckla ledningssystemet KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) Övergripande mål för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö Process Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år. Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 1 dag/medarbetare och år jmf 2011 (18,5 dgr) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare. Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår 2009 Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata, park och fastigheter och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen. Under varje verksamhet är de övergripande målen nedbrutna på verksamhetsnivå. I de fall där verksamheten inte har ett eget specifikt mål gäller det övergripande målet och de är markerade med fetstil. Tekniska nämndens förslag till VIP

12 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Teknisk nämnd och centralt stöd Visingsötrafiken FÖRVALTING Avdelningschef Fastighet Gata Park och skog Parkering Bygg PRODUKTION Avdelningschef Fastighets- och byggservice Mark- och parkservice Teknisk service Städ och konferens MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef Mark och exploatering Summa teknisk nämnd exkl. reavinster fastighetsförsäljning Curlinghall Realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och realiserad värdeökning vid försäljning av tomter Nedskrivning av fastighetsvärden Summa total Fastställd ram Ramavvikelse Kortfattad kommentar till förändringar jämfört med ram Förslaget innehåller stora satsningar för att uppnå underhåll i balans och utökningar för drift av befintlig och nytillkomna ytor och fastigheter. Detta har kunnat inrymmas i förslaget bland annat med anledning av nya beräkningar för kapitalkostnader. Det ha visat sig att avgående kapitalkostnader för gamla investeringar är större än tillkommande kapitalkostnader för nya investeringar. Av kommunfullmäktige angivna ramar ingick ett effektiviseringskrav med 2,7 mnkr för tekniska nämnden. För att möta detta ingår i förslaget förändrad taxa parkering och allmän platsmark samt vakanshållning av 2,5 tjänst i samband med pensionering. Tekniska nämndens förslag innebär en positiv ramavvikelse med ca 0,5 mnkr 2013 och en negativ avvikelse 2014 och Beroende på hur förändringar avseende exploateringsbudgetens konsekvenser hanteras blir avvikelsen än den ovan angivna. Avvikelsen förklaras bland annat av ökad ambition för snöröjning och målsättningen att få budget för underhåll i balans. Sista årets avvikelse motsvaras i stort sett av drift och kapitalkostnader för tillkommande ytor beroende på investeringar inom kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämndens områden samt exploateringsverksamheten. Med anledning av att omvandlingen av industritomter är inne i en intensiv period behöver personalstyrkan utökas med 1,0 exploateringsingenjör från Denna tjänst begärs utanför ram eftersom intäkterna, som ökar i takt med fastighetsförsäljningarna, inte tillfaller tekniska nämnden utan är en del av kommunens totala intäkter. Tekniska nämndens förslag till VIP

13 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 FÖRVALTING OH stab justering Fastighet Ökade energipriser Ny beräkning VIP Ventilation Ökad intäkt ny mötesplats Hus D - kulturskolans inflyttning, hyra Hus D - ombyggnation, kapitalkostnad Lyktan - delvis avstängning Hus B lediga lokaler, hyra Ökat underhåll går mot regleringspost Gata Tillsyn dagvatttenbrunnar Tillsyn vägräcken, pollare Byte av styranläggning trafikljus Ökade energipriser Åtgärder skred, ras Ökad snöröjning Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Kapitalkostnader Byte kvicksilverarmaturer VIP Besparing Trafiksäkerhetsingenjör Park och skog Skötsel av detaljpl.naturmark Skötsel av naturreservat Nedskräpning av privat mark Skog- och trädprogram Ökade driftskostnader Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Besparing Parkingenjör Besparing Stadsträdgårdsmästare Kapitalkostnader Parkering Nya p-platser VIP Nya lokaler, 2013 hyra och intäkt Ökade intäkter nya inv Ökad drift nya inv Kapitalkostnader Taxehöjning p-avgift MARK OCH EXPLOATERING Minskat antal i tomtkön, intäkt Höjning avgift tomtkön, intäkt Registerhållning, intäkt Höjning taxa 10%, 2013, intäkt Marknadsanpassning, intäkt Minskad intäkt tomträtter Ny tjänst exploatering Kapitalkostnader Summa förändringar Tekniska nämndens förslag till VIP

14 Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget 2012 Justerad budget Förändring jämfört med Teknisk nämnd och centralt stöd 32,25 0,50 0,50 0,50 Visingsötrafiken 2,00 0,00 0,00 0,00 FÖRVALTING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighet 31,00 0,00 0,00 0,00 Gata 15,50-1,00-1,00-1,00 Park och skog 12,00 0,00 0,00 0,00 Parkering 18,78 0,00 0,00 0,00 Bygg 9,00 0,00 0,00 0,00 PRODUKTION Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighets- och byggservice 67,50 0,00 0,00 0,00 Mark- och parkservice 118,50 0,00 0,00 0,00 Teknisk service 39,00 0,00 0,00 0,00 Städ och konferens 189,38 0,00 0,00 0,00 MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Mark och exploatering 17,00 0,00 1,00 1,00 Summa 554,91-0,50 0,50 0,50 Centralt stöd Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (-0,5 tjänst f.r.o.m ), vilket är en helårseffekt av en redan beslutad verksamhetsförändring i VIP P-hus driftschef är placerad på centralt stöd sedan 2012 (+1,0 tjänst), tjänsten finansieras till största delen av parkeringsbolaget. Gata I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som trafiksäkerhetsingenjör (-1,0 tjänst) ej återbesättas. Park och skog I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som parkingenjör (-0,5 tjänst) ej återbesättas. Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (+0,5 tjänst f.r.o.m ). Tjänsten behålls vakant och anslaget för tjänsten ses som en besparing. Mark och exploatering Omvandlingen av industriområden går in i en intensivare genomförandefas och därför bör avdelningen utökas med en exploateringsingenjör (+1,0 tjänst f.r.o.m 2014). Tjänsten är en direkt konsekvens av detta och bör därför täckas av ökade försäljningsintäkter som inte tillfaller tekniska kontoret. Tekniska nämndens förslag till VIP

15 Centralt stöd Verksamhetsbeskrivning Avdelningen omfattar teknisk direktör, ekonomi, personal samt verksamhetsutveckling och ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av förvaltningens verksamheter samt för kansli och tekniska nämndens arkiv. Under verksamheten redovisas även tekniska nämndens kostnader och intäkter. Förslag till verksamhetsplan TN och centralt stöd Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Ekonomi Arbetet med utvecklingen av tekniska nämndens budgetprocess fortsätter. Målsättningen är att uppnå en tydligare ekonomistyrning och en ökad medvetenhet hos verksamheterna om vad som förväntas utföras för den tilldelade budgeten. Under 2012 samarbetar ekonomienheten och verksamhetsutveckling med att utveckla intern kontroll och intern revision till att bli endast en process, som förväntas implementeras Detta för att kunna uppnå synergieffekter och utnyttja befintliga resurser optimalt. Kopplingen till mål och nyckeltal är också något som ingår i detta utvecklingsarbete. Personal Tekniska kontoret har ett mycket stort rekryteringsbehov då ca 20 procent av personalen på tekniska kontoret att gå i pension inom de närmsta 5 åren. För att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal inom samtliga verksamhetsområden krävs en fortsatt fokusering på ett aktivt ledarskap, utbildning och kompetensutveckling. Förvaltningen ska också verka för en sund och säker arbetsmiljö inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kommer stötta verksamheterna i att sätta mål och att genomföra revisioner av tekniska kontorets processer. Processkartläggningen och implementeringen av processerna i ledningssystemet (KMA) skall fortsätta för att utveckla ledningssystemet. Tillsammans med personal skall rutiner inom arbetsmiljö upprättas, vidareutvecklas och införas i ledningssystemet. Inom miljöarbetet skall stöttning ges för det fortsatta arbetet med miljödiplomering. En fortsatt inriktning skall vara att arbeta med information och kommunikation för attt skapa en god relation med de lokala medierna. Verksamhetsutveckling kommer arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av tekniska kontorets IS/IT-stöd och möjliga e-tjänster i samverkan med IS/IT. Verksamhetsförändringar och konsekvenser En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Tekniska nämndens förslag till VIP

16 Visingsötrafiken Verksamhetsbeskrivning Visingsötrafiken sköter Gränna hamnkontor och bokningen för Visingsöleden som drivs av Färjerederiet på uppdrag av Jönköpings kommun. Bokningen består av totalt två fast anställda på helår samt ett antal säsongsanställda under sommaren. Organisatoriskt är verksamheten placerad under centralt stöd, verksamhetsutveckling. Förslag till verksamhetsplan Visingsötrafiken Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Verksamhetsförändringar och konsekvenser Tidsbokningen för Visingötrafiken kommer att finnas kvar tills det att den nya färjan tas i bruk. Troligtvis kommer det att ske under 2014 men då det fortfarande råder en viss osäkerhet om tidpunkten bör personalplanen och driftbudgeten ligga kvar oförändrad enligt tilldelad ram under kommande VIP-period Förvaltning Förvaltning avdelningschef Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Besparing En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Elprisutveckling Tekniska kontoret är en stor elkonsument genom förbrukning av elenergi för gatljus, VA-verk samt fastigheter. Nuvarande förbrukning uppgår årligen totalt till ca mwh. För fastighetssidan motsvarar elinköpen 20-25% av driftbudgeten. Omfattningen av elinköp innebär att det är av stor vikt att priset för el är långsiktigt stabilt, att detta harmonierar med marknadspriset för el och att de risker som är förknippade med elinköp reduceras i hög grad. Tekniska kontoret har avtal med Jönköpings energi om inköp av elenergi där prissäkring sker vid 24 tillfällen per år på Nordpool. Avropen sker av årsterminspriser. Utöver detta finns det min- och maxgränser som reglerar extra handelstillfälle när någon av mingränserna passeras samt att handel inte skall ske när maxgränsen passeras. Gränserna skall justeras årligen efter elmarknadens förutsättningar. För 2013 uppgår prisökningen till 5 öre och till öre. För 2013 är hela årsbehovet prissäkrat och för 2014 är 80% prissäkrat. För 2013 och 2014 väntas elpriserna stiga mer än den förväntade prisuppräkningen som görs av budgeten. I för- Tekniska nämndens förslag till VIP

17 slaget ingår äskande om ytterligare 3,5 mnkr 2013 och 10,5 mnkr 2014 för verksamheterna gata och fastighet. Eftersom fastighet är nollbudgeterad begärs denna utökning inom den s.k. regleringsposten. Utveckling av det rörliga elpriset Öre/kWh Rörligt elpris (öre/kwh) Linjär (Rörligt elpris (öre/kwh)) År Byte kvicksilverarmaturer Ekodesigndirektivet 2005/32/EC är ett ramdirektiv från EU som trädde i kraft i augusti Direktivet syftar till att reducera energianvändningen och andra miljörelaterade negativa effekter hos produkter som drivs med elektricitet, fossila eller förnyelsebara bränslen. Kvicksilverlampor (HLP) berörs och kommer därför att fasas ut för att i april 2015 förbjudas på den europeiska marknaden. Investeringen är självfinansierad och i förslaget är driftskostnaden justerad mot kapitalkostnaden. Gällande gatubelysningen är utbytet redan igång och för fastigheter beräknas arbetet starta under 2013, beroende på beslut av investering. Fastighet Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för fastighet ansvarar för uthyrning av kommunens lokaler i första hand till övriga förvaltningar, man ska även se till att lokalerna används effektivt. Verksamheten ansvarar även för mindre ombyggnationer samt utför det löpande årliga underhållet av kommunens fastigheter. Verksamheten ansvarar också för förvaltning av kommunens kommersiella fastigheter och kulturfastigheter samt kommunens studentbostäder. Man uppdragsförvaltar också parkeringshusen som ägs av Jönköpings parkerings AB, samt industribyn åt Jönköpings kommun förvaltnings AB. Tekniska nämndens förslag till VIP

18 Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (9,5 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 gwh/år). Energieffektivisering fastigheter Jönköpings kommun ska under genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande en investering på minst 10 mnkr/år. Installation av värmeåtervinning på all mekanisk frånluft ska prioriteras med målsättning att vara helt genomförd 2014 där så är lämpligt. I övrigt genomförs ett antal mindre åtgärder med LCC-beräkningar som prioriteringsgrund. Energieffektiviseringsdirektivet kostnader Jönköpings kommun ska senast 2013 utreda budgetmässiga konsekvenser av energieffektiviseringsdirektivets krav (årlig renovering av 3% av fastighetsbeståndet) på åtgärder i det kommunala fastighetsbeståndet. Utomhusbelysning fastigheter Jönköpings kommun ska under se över utomhusbelysning på kommunala fastigheter och anläggningar för att uppfylla ekodesigndirektivet (i första hand utbyte av kvicksilverlampor). Energieffektivisering brukarsamverkan Energieffektivisering genom brukarsamverkan ska under utökas så att den under 2014 omfattar alla fastigheter där fastighetsenheten anser att det är lämpligt. Målsättning att öka underhållsbudget (UH) i förhållande till UH-behov (beräknat behov med REPAB:s nyckeltal som grund). För 2012 uppgår budgeten till ca 57% av behovet. Studier av eftersatt underhåll skall göras genom statusbedömningar av kommunens fastigheter. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Tekniska nämndens förslag till VIP

19 Förslag till verksamhetsplan Fastighet Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Fokus under perioden, , ligger främst på att minska förbrukningen av fossila bränslen i fastigheterna, men även att generellt sänka förbrukningen, enligt de mål som finns framtagna i kommunen. Konvertering av uppvärmning, från direktverkande el samt olja, till fjärrvärme, värmepump eller miljövänliga system pågår under perioden enligt givna direktiv. Åtgärder med avseende på resultatet av genomförda energideklarationer kommer även att genomföras för att nå målet att minska energiförbrukningen. Samarbetet med utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen i frågan om Brukarsamverkan, som påbörjades under 2010, kommer att fortsätta enligt programmet för Hållbar utvecklingsmiljö. Sanering av PCB (polyklorerad bifenyl är mjukgörande hälsofarlig ämne) i byggnader fortsätter och ska vara klart Enligt ett uppdrag från kommunfullmäktige pågår en översyn av internhyressystemet tillsammans med stadskontoret. Detta görs genom omvärldsbevakning i form av kontakt med andra kommuner samt översyn vilka olika typer av hyresmodeller som kan vara aktuella. Tändsticksområdets unika karaktär ska bevaras med en blandning av olika verksamheter, för att utgöra en levande och inbjudande del av en attraktiv stadskärna. Därför finns det ett behov av ett antal anpassningar i flera verksamhetslokaler. Affärsplan för områdets utveckling antogs av kommunfullmäktige Verksamhetsförändringar och konsekvenser Science Park - ventilation m.m. Verksamheten planerar för ny ventilation i Hus C för att öka attraktionskraften mot nuvarande och nya hyresgäster. Denna investering kommer att generera ökade kapitalkostnader för verksamheten och denna kostnadsökning kan inte kompenseras genom hyresanpassningar. Hus D intäkter och kapitalkostnader Under 2012 kommer kulturskolans verksamhet att flytta från hus B till hus D, f.d. SMOT:s lokaler, på tändsticksområdet. Lokalerna kommer att fräschas upp och anpassas till kulturskolans behov. Hus B lediga lokaler I och med att kulturskolan byter lokal finns det i dagsläget ingen ny hyresgäst. Nettoförädringen för hyresbortfall m.m. är beaktat i förslaget med 1,2 mnkr. Övriga kommersiella fastigheter - Lyktan m.m. Vid Lyktan i Bankeryd kommer omflyttningar att ske på grund av fastigheternas dåliga skick. Lägre energi- och underhållskostnader beräknas kompensera denna intäktsminskning. Övriga kommersiella fastigheter kommer att få en minskad intäkt med ca 400 tkr per år, eftersom studentboendet på Scanek läggs ned Tekniska nämndens förslag till VIP

20 Ökat underhåll går mot regleringspost Underhållsbudget för de kommunägda fastigheterna har minskat de senaste 4 åren. Orsaken är att andra kostnader t.ex. energi ökar mer än den prisuppräkning som görs på hyresintäkterna och underhållsbudgeten fungerar därför som regulatorn som får budgeten att gå ihop. Konsekvensen blir att verksamheten har svårt att upprätthålla den önskade standarden i fastigheterna, bibehålla byggnadernas värde och uppfylla myndigheternas krav. I förslaget finns beaktat en utökning av underhållsbudgeten. Enligt beslut i kommunfullmäktige fördes verksamheten för drift och underhåll av idrottsanläggningar över från fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med Innan omorganisationen fanns budget för kallhyra, service och drift under fritidsnämnden medan tekniska nämnden hade budget för kapitalkostnader och underhåll (ca 7,5-8 mnkr) vilket täcktes av hyresintäkter från fritid plus den s.k. regleringsposten. Detta betyder nollbudget för tekniska nämnden. Inför beslutet av omorganisationen gjordes en utredning av stadskontoret med hjälp av berörda förvaltningar. Det som tappades bort i detta sammanhang var att verksamheten gick från anslagsfinansierad till nollbudgeterad verksamhet. Detta har inneburit att den budget som tekniska nämnden har haft för dessa fastigheter i och med omorganisationen även ska bära sin del av OH-kostnader, vilket motsvarar ca 1 mnkr. Utöver detta har det visat sig att intäktsbudgeten var för hög och att kapitalkostnadsbudgeten var för låg avseende idrottsanläggningarna vid omflyttningen och motsvarar drygt 2 mnkr tillsammans. Detta blev känt när hyresavtalen räknades om, men har inte reglerats i tidigare VIP. Eftersom verksamheten är nollbudgeterad har detta inneburit att budgeten för underhåll har minskat med ca 4 mnkr. Underhållsbudgeten ses som en regulator för att få budgeten att gå ihop. Med detta som bakgrund äskar tekniska nämnden ytterligare 2 mnkr i underhåll för idrottsanläggningar. I samband med att kommunfullmäktige behandlade budget och verksamhetsplan ( ) beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden utreda alternativ till fortsatt förhyrning av förvaltningslokaler i kvarteret Hoven. Det nuvarande hyresavtalet avseende förvaltningslokaler i kv Hoven löper ut Av kommunfullmäktiges beslut framgår att kommunstyrelsens uppdrag också omfattar att utreda om annan kommunal verksamhet än den som finns idag i Huskvarna kan inrymmas i nya lokaler på Madängen. Tekniska kontoret har genomfört en genomgång av befintliga lokaler som används för kontorsändamål för kommunal administration. Genom statistik från kommunens personalsystem har analyser genomförts av antalet medarbetare som har sin arbetsplats i administrativa kontorslokaler. Tekniska kontoret har granskat hur effektivt lokalerna används och hur kostnadseffektiva lokalerna är per anställd. En jämförelse har genomförts vad det kan innebära att ersätta inhyrda lokaler med ett nybyggt alternativ. Samtliga fall i studien för nyproducerade förvaltningslokaler visar lägre kostnader jämförelse med kostnaden för att fortsatt hyra lokaler för de aktuella verksamheterna. För att uppnå resultat med högre kostnadseffektivitet för förvaltningslokaler krävs att det sker en tydlig styrning för att uppnå uppsatta nyckeltal för lokaleffektivitet. Beslut om fortsatt utredning skall tas av kommunstyrelsen. Tekniska nämndens förslag till VIP

21 Gata Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för gata ansvarar för drift, underhåll och i viss mån investeringar av vägar och broar. Här finns ansvaret för industrispår, handelshamnar och bidragsgivning till enskilda vägar. Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (6,2 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Gatubelysning byte av kvicksilverlampor (V1c, E1d,E1e, E1k) Jönköpings kommun ska senast under genomföra förnyelse av gatubelysningen i kommunen (huvudsakligen utbyte av kvicksilverlampor m.a.a. lagstiftad utfasning av denna typ av ljuskälla). Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata och park och fastighet och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Förslag till verksamhetsplan Gata Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Sedan 2007 har dagvattenproblematiken varit på agendan och under perioden kommer verksamheten arbeta tillsammans med enheten för vatten och avfall för att inventera och utreda vattenflöden, detaljstudera stora vattendrag och arbeta med kommunens översvämningsstudie. Tekniska nämndens förslag till VIP

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L Tekniska nämnden 2015-12-17 1 (13) Plats och tid Stadshuset, kl 13:00 16:30 Beslutande Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Trafikkontoret Bilaga1, Projektdirektiv Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (7) 2015-11-25 Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Författare: Jan Prestberg, Daniel Firth Version

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

BUP Samhällsplaneringsnämnden

BUP Samhällsplaneringsnämnden BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Energieffektivisering och energirevision kopplat till såväl kommunens ekonomi som Kommunallagen, Miljöbalken och PBL

Energieffektivisering och energirevision kopplat till såväl kommunens ekonomi som Kommunallagen, Miljöbalken och PBL Energieffektivisering och energirevision kopplat till såväl kommunens ekonomi som Kommunallagen, Miljöbalken och PBL Daniel Svensson ordf Miljtillsynsnämnden (m) 0768 911975, daniel.l.svensson@hoganas.se

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv. Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv. Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut Kontaktperson Elina Johansson Ytterstad Telefon: 08-508 263 89 elina.johansson@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-09-01 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11

Läs mer

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer