Tekniska nämnden. Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ( Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den , klockan OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärende Dnr Föredragande 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Övriga frågor 4. Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet Tn/2012: Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens VA-verksamhet, avfallsverksamhet och Miljöhantering i Jönköping Tn/2012: Uppdrag till tekniska nämnden att pröva konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet Tn/2010:1737 TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (2) Ärende Dnr Föredragande 7. Förslag till Ramprogram för Södra Munksjön granskningsyttrande Tn/2011:462 Sök på Ramprogram för Södra Munksjön på där finns följande dokument tillgängliga: Ramprogram för södra Munksjön utställningshandling mars 2012 Miljökonsekvensbeskrivning, mars 2012 Samrådsredogörelse, Tekniske direktören informerar. Anders Jörgensson Ordförande Annika Andersson Sekreterare

3 Ärende 3 Övriga frågor

4 Ärende 4 Förslag till verksamhets- och investeringsplan för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

5

6

7 TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETER FÖRSLAG TILL VIP SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Tekniska nämndens uppdrag 4 Förslag VIP mål och strategier 5 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) 6 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget Centralt stöd 9 Visingsötrafiken 10 Förvaltning 10 Fastighet 11 Gata 15 Park och skog 17 Parkering 19 Bygg 20 Verksamhetsmått och nyckeltal 21 Produktion 21 Fastighets- och byggservice 22 Mark- och parkservice 23 Teknisk service 24 Städ- och konferensservice 25 Verksamhetsmått och nyckeltal 26 Mark och exploatering 26 Verksamhetsmått och nyckeltal 29 Taxor och avgifter 30 Tomtkö 30 Småbåtshamnar 30 Torg 30 Allmän platsmark 31 Parkering 32 Bilaga 1 34 Jämförelse taxor och avgifter 34 Bilaga 2 35 Beslutade investeringar i Tn Behov av ytterligare investeringar 36 Tekniska nämndens förslag till VIP

9 Inledning Tekniska kontorets uppdrag är att ansvara för kommunal välfärd inom den tekniska sektorn, varför vårt arbete är en betydande del av kommunmedlemmarnas vardag oavsett om det gäller vattenförsörjning eller ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jönköpings kommuns infrastruktur växer kontinuerligt i takt med befolkningsökning och etablering av nya verksamheter. Tekniska kontoret är en mycket viktigt del i detta expansionsarbete, men skall samtidigt ansvara för drift och underhåll av den befintliga infrastrukturen. Vårt mål och budgetarbete har fokus på den långsiktiga förvaltningen av vår tekniska infrastruktur där underhåll i balans är en hörnsten. En omfattande omsättning av personal på ledande poster innebär att kunskapsöverföring och introduktion av ny personal måste förbättras ytterligare. Tekniska kontorets utmaning är att ständigt förbättra och effektivisera vårt arbete så att kundnyttan ökar och miljöpåverkan minskar i både det långa som korta perspektivet. Anders Jörgensson Tekniska nämndens ordförande Tekniska nämndens förslag till VIP

10 Tekniska nämndens uppdrag Tekniska nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare och ansvarar för de frågor som rör kommunens mark och byggnader, gator och parker, skogar och naturreservat, hamnar och parkeringsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering och städning. Mål för god ekonomisk hushållning Mål för perioden Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger? Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål % 26% 27% 37% 38% 38% 38% Ansvarig för åtgärder: Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Lägsta andel medborgare som ger betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan: Vad tror eller tycker du om skötsel av gator och vägar i din kommun? 24% 27% 21% 28% 28% 28% 28% Ansvarig för åtgärder: Tekniska nämnden Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsen Tekniska nämndens förslag till VIP

11 Förslag VIP mål och strategier Tekniska nämndens budgetförslag är utarbetat i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Budgeten för det kommande året är det viktigaste styrinstrumentet för nämndens verksamheter, som skall bedrivas med hög effektivitet och kvalitet inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Övergripande verksamhetsstrategier för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Nöjd kund/medborgare Utveckla rutiner för planering och uppföljning av investeringar Utveckla ekonomi- och måluppföljning Minska sjukfrånvaron Strategisk bemanningsplanering Motiverade medarbetare Aktivt arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser Arbeta för minskad energianvändning Underhåll i balans Utveckla ledningssystemet KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) Övergripande mål för tekniska kontoret Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö Process Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år. Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 1 dag/medarbetare och år jmf 2011 (18,5 dgr) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare. Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår 2009 Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata, park och fastigheter och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen. Under varje verksamhet är de övergripande målen nedbrutna på verksamhetsnivå. I de fall där verksamheten inte har ett eget specifikt mål gäller det övergripande målet och de är markerade med fetstil. Tekniska nämndens förslag till VIP

12 Sammanfattning förslag VIP nettobudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Teknisk nämnd och centralt stöd Visingsötrafiken FÖRVALTING Avdelningschef Fastighet Gata Park och skog Parkering Bygg PRODUKTION Avdelningschef Fastighets- och byggservice Mark- och parkservice Teknisk service Städ och konferens MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef Mark och exploatering Summa teknisk nämnd exkl. reavinster fastighetsförsäljning Curlinghall Realisationsvinster vid fastighetsförsäljning och realiserad värdeökning vid försäljning av tomter Nedskrivning av fastighetsvärden Summa total Fastställd ram Ramavvikelse Kortfattad kommentar till förändringar jämfört med ram Förslaget innehåller stora satsningar för att uppnå underhåll i balans och utökningar för drift av befintlig och nytillkomna ytor och fastigheter. Detta har kunnat inrymmas i förslaget bland annat med anledning av nya beräkningar för kapitalkostnader. Det ha visat sig att avgående kapitalkostnader för gamla investeringar är större än tillkommande kapitalkostnader för nya investeringar. Av kommunfullmäktige angivna ramar ingick ett effektiviseringskrav med 2,7 mnkr för tekniska nämnden. För att möta detta ingår i förslaget förändrad taxa parkering och allmän platsmark samt vakanshållning av 2,5 tjänst i samband med pensionering. Tekniska nämndens förslag innebär en positiv ramavvikelse med ca 0,5 mnkr 2013 och en negativ avvikelse 2014 och Beroende på hur förändringar avseende exploateringsbudgetens konsekvenser hanteras blir avvikelsen än den ovan angivna. Avvikelsen förklaras bland annat av ökad ambition för snöröjning och målsättningen att få budget för underhåll i balans. Sista årets avvikelse motsvaras i stort sett av drift och kapitalkostnader för tillkommande ytor beroende på investeringar inom kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämndens områden samt exploateringsverksamheten. Med anledning av att omvandlingen av industritomter är inne i en intensiv period behöver personalstyrkan utökas med 1,0 exploateringsingenjör från Denna tjänst begärs utanför ram eftersom intäkterna, som ökar i takt med fastighetsförsäljningarna, inte tillfaller tekniska nämnden utan är en del av kommunens totala intäkter. Tekniska nämndens förslag till VIP

13 Förslag VIP verksamhetsförändringar jämfört med budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 FÖRVALTING OH stab justering Fastighet Ökade energipriser Ny beräkning VIP Ventilation Ökad intäkt ny mötesplats Hus D - kulturskolans inflyttning, hyra Hus D - ombyggnation, kapitalkostnad Lyktan - delvis avstängning Hus B lediga lokaler, hyra Ökat underhåll går mot regleringspost Gata Tillsyn dagvatttenbrunnar Tillsyn vägräcken, pollare Byte av styranläggning trafikljus Ökade energipriser Åtgärder skred, ras Ökad snöröjning Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Kapitalkostnader Byte kvicksilverarmaturer VIP Besparing Trafiksäkerhetsingenjör Park och skog Skötsel av detaljpl.naturmark Skötsel av naturreservat Nedskräpning av privat mark Skog- och trädprogram Ökade driftskostnader Drift tillkommande ytor Max, SBK, STK Besparing Parkingenjör Besparing Stadsträdgårdsmästare Kapitalkostnader Parkering Nya p-platser VIP Nya lokaler, 2013 hyra och intäkt Ökade intäkter nya inv Ökad drift nya inv Kapitalkostnader Taxehöjning p-avgift MARK OCH EXPLOATERING Minskat antal i tomtkön, intäkt Höjning avgift tomtkön, intäkt Registerhållning, intäkt Höjning taxa 10%, 2013, intäkt Marknadsanpassning, intäkt Minskad intäkt tomträtter Ny tjänst exploatering Kapitalkostnader Summa förändringar Tekniska nämndens förslag till VIP

14 Förslag VIP förändring personalplan jämfört med budget 2012 Justerad budget Förändring jämfört med Teknisk nämnd och centralt stöd 32,25 0,50 0,50 0,50 Visingsötrafiken 2,00 0,00 0,00 0,00 FÖRVALTING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighet 31,00 0,00 0,00 0,00 Gata 15,50-1,00-1,00-1,00 Park och skog 12,00 0,00 0,00 0,00 Parkering 18,78 0,00 0,00 0,00 Bygg 9,00 0,00 0,00 0,00 PRODUKTION Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Fastighets- och byggservice 67,50 0,00 0,00 0,00 Mark- och parkservice 118,50 0,00 0,00 0,00 Teknisk service 39,00 0,00 0,00 0,00 Städ och konferens 189,38 0,00 0,00 0,00 MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef 1,00 0,00 0,00 0,00 Mark och exploatering 17,00 0,00 1,00 1,00 Summa 554,91-0,50 0,50 0,50 Centralt stöd Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (-0,5 tjänst f.r.o.m ), vilket är en helårseffekt av en redan beslutad verksamhetsförändring i VIP P-hus driftschef är placerad på centralt stöd sedan 2012 (+1,0 tjänst), tjänsten finansieras till största delen av parkeringsbolaget. Gata I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som trafiksäkerhetsingenjör (-1,0 tjänst) ej återbesättas. Park och skog I samband med pensionsavgång föreslås en tjänst som parkingenjör (-0,5 tjänst) ej återbesättas. Tjänsten som stadsträdgårdsmästare flyttas till verksamheten för park (+0,5 tjänst f.r.o.m ). Tjänsten behålls vakant och anslaget för tjänsten ses som en besparing. Mark och exploatering Omvandlingen av industriområden går in i en intensivare genomförandefas och därför bör avdelningen utökas med en exploateringsingenjör (+1,0 tjänst f.r.o.m 2014). Tjänsten är en direkt konsekvens av detta och bör därför täckas av ökade försäljningsintäkter som inte tillfaller tekniska kontoret. Tekniska nämndens förslag till VIP

15 Centralt stöd Verksamhetsbeskrivning Avdelningen omfattar teknisk direktör, ekonomi, personal samt verksamhetsutveckling och ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av förvaltningens verksamheter samt för kansli och tekniska nämndens arkiv. Under verksamheten redovisas även tekniska nämndens kostnader och intäkter. Förslag till verksamhetsplan TN och centralt stöd Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Ekonomi Arbetet med utvecklingen av tekniska nämndens budgetprocess fortsätter. Målsättningen är att uppnå en tydligare ekonomistyrning och en ökad medvetenhet hos verksamheterna om vad som förväntas utföras för den tilldelade budgeten. Under 2012 samarbetar ekonomienheten och verksamhetsutveckling med att utveckla intern kontroll och intern revision till att bli endast en process, som förväntas implementeras Detta för att kunna uppnå synergieffekter och utnyttja befintliga resurser optimalt. Kopplingen till mål och nyckeltal är också något som ingår i detta utvecklingsarbete. Personal Tekniska kontoret har ett mycket stort rekryteringsbehov då ca 20 procent av personalen på tekniska kontoret att gå i pension inom de närmsta 5 åren. För att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal inom samtliga verksamhetsområden krävs en fortsatt fokusering på ett aktivt ledarskap, utbildning och kompetensutveckling. Förvaltningen ska också verka för en sund och säker arbetsmiljö inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kommer stötta verksamheterna i att sätta mål och att genomföra revisioner av tekniska kontorets processer. Processkartläggningen och implementeringen av processerna i ledningssystemet (KMA) skall fortsätta för att utveckla ledningssystemet. Tillsammans med personal skall rutiner inom arbetsmiljö upprättas, vidareutvecklas och införas i ledningssystemet. Inom miljöarbetet skall stöttning ges för det fortsatta arbetet med miljödiplomering. En fortsatt inriktning skall vara att arbeta med information och kommunikation för attt skapa en god relation med de lokala medierna. Verksamhetsutveckling kommer arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av tekniska kontorets IS/IT-stöd och möjliga e-tjänster i samverkan med IS/IT. Verksamhetsförändringar och konsekvenser En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Tekniska nämndens förslag till VIP

16 Visingsötrafiken Verksamhetsbeskrivning Visingsötrafiken sköter Gränna hamnkontor och bokningen för Visingsöleden som drivs av Färjerederiet på uppdrag av Jönköpings kommun. Bokningen består av totalt två fast anställda på helår samt ett antal säsongsanställda under sommaren. Organisatoriskt är verksamheten placerad under centralt stöd, verksamhetsutveckling. Förslag till verksamhetsplan Visingsötrafiken Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Verksamhetsförändringar och konsekvenser Tidsbokningen för Visingötrafiken kommer att finnas kvar tills det att den nya färjan tas i bruk. Troligtvis kommer det att ske under 2014 men då det fortfarande råder en viss osäkerhet om tidpunkten bör personalplanen och driftbudgeten ligga kvar oförändrad enligt tilldelad ram under kommande VIP-period Förvaltning Förvaltning avdelningschef Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Besparing En grundlig översyn av budgeten för centralt stöd har gjorts och omflyttning av tjänster samt arbetsuppgifter har lett till en besparing om ca tkr, vilket leder till en minskad OHkostnad för verksamheterna inom förvaltning med motsvarande belopp. Elprisutveckling Tekniska kontoret är en stor elkonsument genom förbrukning av elenergi för gatljus, VA-verk samt fastigheter. Nuvarande förbrukning uppgår årligen totalt till ca mwh. För fastighetssidan motsvarar elinköpen 20-25% av driftbudgeten. Omfattningen av elinköp innebär att det är av stor vikt att priset för el är långsiktigt stabilt, att detta harmonierar med marknadspriset för el och att de risker som är förknippade med elinköp reduceras i hög grad. Tekniska kontoret har avtal med Jönköpings energi om inköp av elenergi där prissäkring sker vid 24 tillfällen per år på Nordpool. Avropen sker av årsterminspriser. Utöver detta finns det min- och maxgränser som reglerar extra handelstillfälle när någon av mingränserna passeras samt att handel inte skall ske när maxgränsen passeras. Gränserna skall justeras årligen efter elmarknadens förutsättningar. För 2013 uppgår prisökningen till 5 öre och till öre. För 2013 är hela årsbehovet prissäkrat och för 2014 är 80% prissäkrat. För 2013 och 2014 väntas elpriserna stiga mer än den förväntade prisuppräkningen som görs av budgeten. I för- Tekniska nämndens förslag till VIP

17 slaget ingår äskande om ytterligare 3,5 mnkr 2013 och 10,5 mnkr 2014 för verksamheterna gata och fastighet. Eftersom fastighet är nollbudgeterad begärs denna utökning inom den s.k. regleringsposten. Utveckling av det rörliga elpriset Öre/kWh Rörligt elpris (öre/kwh) Linjär (Rörligt elpris (öre/kwh)) År Byte kvicksilverarmaturer Ekodesigndirektivet 2005/32/EC är ett ramdirektiv från EU som trädde i kraft i augusti Direktivet syftar till att reducera energianvändningen och andra miljörelaterade negativa effekter hos produkter som drivs med elektricitet, fossila eller förnyelsebara bränslen. Kvicksilverlampor (HLP) berörs och kommer därför att fasas ut för att i april 2015 förbjudas på den europeiska marknaden. Investeringen är självfinansierad och i förslaget är driftskostnaden justerad mot kapitalkostnaden. Gällande gatubelysningen är utbytet redan igång och för fastigheter beräknas arbetet starta under 2013, beroende på beslut av investering. Fastighet Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för fastighet ansvarar för uthyrning av kommunens lokaler i första hand till övriga förvaltningar, man ska även se till att lokalerna används effektivt. Verksamheten ansvarar även för mindre ombyggnationer samt utför det löpande årliga underhållet av kommunens fastigheter. Verksamheten ansvarar också för förvaltning av kommunens kommersiella fastigheter och kulturfastigheter samt kommunens studentbostäder. Man uppdragsförvaltar också parkeringshusen som ägs av Jönköpings parkerings AB, samt industribyn åt Jönköpings kommun förvaltnings AB. Tekniska nämndens förslag till VIP

18 Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (9,5 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 gwh/år). Energieffektivisering fastigheter Jönköpings kommun ska under genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande en investering på minst 10 mnkr/år. Installation av värmeåtervinning på all mekanisk frånluft ska prioriteras med målsättning att vara helt genomförd 2014 där så är lämpligt. I övrigt genomförs ett antal mindre åtgärder med LCC-beräkningar som prioriteringsgrund. Energieffektiviseringsdirektivet kostnader Jönköpings kommun ska senast 2013 utreda budgetmässiga konsekvenser av energieffektiviseringsdirektivets krav (årlig renovering av 3% av fastighetsbeståndet) på åtgärder i det kommunala fastighetsbeståndet. Utomhusbelysning fastigheter Jönköpings kommun ska under se över utomhusbelysning på kommunala fastigheter och anläggningar för att uppfylla ekodesigndirektivet (i första hand utbyte av kvicksilverlampor). Energieffektivisering brukarsamverkan Energieffektivisering genom brukarsamverkan ska under utökas så att den under 2014 omfattar alla fastigheter där fastighetsenheten anser att det är lämpligt. Målsättning att öka underhållsbudget (UH) i förhållande till UH-behov (beräknat behov med REPAB:s nyckeltal som grund). För 2012 uppgår budgeten till ca 57% av behovet. Studier av eftersatt underhåll skall göras genom statusbedömningar av kommunens fastigheter. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Tekniska nämndens förslag till VIP

19 Förslag till verksamhetsplan Fastighet Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Fokus under perioden, , ligger främst på att minska förbrukningen av fossila bränslen i fastigheterna, men även att generellt sänka förbrukningen, enligt de mål som finns framtagna i kommunen. Konvertering av uppvärmning, från direktverkande el samt olja, till fjärrvärme, värmepump eller miljövänliga system pågår under perioden enligt givna direktiv. Åtgärder med avseende på resultatet av genomförda energideklarationer kommer även att genomföras för att nå målet att minska energiförbrukningen. Samarbetet med utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen i frågan om Brukarsamverkan, som påbörjades under 2010, kommer att fortsätta enligt programmet för Hållbar utvecklingsmiljö. Sanering av PCB (polyklorerad bifenyl är mjukgörande hälsofarlig ämne) i byggnader fortsätter och ska vara klart Enligt ett uppdrag från kommunfullmäktige pågår en översyn av internhyressystemet tillsammans med stadskontoret. Detta görs genom omvärldsbevakning i form av kontakt med andra kommuner samt översyn vilka olika typer av hyresmodeller som kan vara aktuella. Tändsticksområdets unika karaktär ska bevaras med en blandning av olika verksamheter, för att utgöra en levande och inbjudande del av en attraktiv stadskärna. Därför finns det ett behov av ett antal anpassningar i flera verksamhetslokaler. Affärsplan för områdets utveckling antogs av kommunfullmäktige Verksamhetsförändringar och konsekvenser Science Park - ventilation m.m. Verksamheten planerar för ny ventilation i Hus C för att öka attraktionskraften mot nuvarande och nya hyresgäster. Denna investering kommer att generera ökade kapitalkostnader för verksamheten och denna kostnadsökning kan inte kompenseras genom hyresanpassningar. Hus D intäkter och kapitalkostnader Under 2012 kommer kulturskolans verksamhet att flytta från hus B till hus D, f.d. SMOT:s lokaler, på tändsticksområdet. Lokalerna kommer att fräschas upp och anpassas till kulturskolans behov. Hus B lediga lokaler I och med att kulturskolan byter lokal finns det i dagsläget ingen ny hyresgäst. Nettoförädringen för hyresbortfall m.m. är beaktat i förslaget med 1,2 mnkr. Övriga kommersiella fastigheter - Lyktan m.m. Vid Lyktan i Bankeryd kommer omflyttningar att ske på grund av fastigheternas dåliga skick. Lägre energi- och underhållskostnader beräknas kompensera denna intäktsminskning. Övriga kommersiella fastigheter kommer att få en minskad intäkt med ca 400 tkr per år, eftersom studentboendet på Scanek läggs ned Tekniska nämndens förslag till VIP

20 Ökat underhåll går mot regleringspost Underhållsbudget för de kommunägda fastigheterna har minskat de senaste 4 åren. Orsaken är att andra kostnader t.ex. energi ökar mer än den prisuppräkning som görs på hyresintäkterna och underhållsbudgeten fungerar därför som regulatorn som får budgeten att gå ihop. Konsekvensen blir att verksamheten har svårt att upprätthålla den önskade standarden i fastigheterna, bibehålla byggnadernas värde och uppfylla myndigheternas krav. I förslaget finns beaktat en utökning av underhållsbudgeten. Enligt beslut i kommunfullmäktige fördes verksamheten för drift och underhåll av idrottsanläggningar över från fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med Innan omorganisationen fanns budget för kallhyra, service och drift under fritidsnämnden medan tekniska nämnden hade budget för kapitalkostnader och underhåll (ca 7,5-8 mnkr) vilket täcktes av hyresintäkter från fritid plus den s.k. regleringsposten. Detta betyder nollbudget för tekniska nämnden. Inför beslutet av omorganisationen gjordes en utredning av stadskontoret med hjälp av berörda förvaltningar. Det som tappades bort i detta sammanhang var att verksamheten gick från anslagsfinansierad till nollbudgeterad verksamhet. Detta har inneburit att den budget som tekniska nämnden har haft för dessa fastigheter i och med omorganisationen även ska bära sin del av OH-kostnader, vilket motsvarar ca 1 mnkr. Utöver detta har det visat sig att intäktsbudgeten var för hög och att kapitalkostnadsbudgeten var för låg avseende idrottsanläggningarna vid omflyttningen och motsvarar drygt 2 mnkr tillsammans. Detta blev känt när hyresavtalen räknades om, men har inte reglerats i tidigare VIP. Eftersom verksamheten är nollbudgeterad har detta inneburit att budgeten för underhåll har minskat med ca 4 mnkr. Underhållsbudgeten ses som en regulator för att få budgeten att gå ihop. Med detta som bakgrund äskar tekniska nämnden ytterligare 2 mnkr i underhåll för idrottsanläggningar. I samband med att kommunfullmäktige behandlade budget och verksamhetsplan ( ) beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden utreda alternativ till fortsatt förhyrning av förvaltningslokaler i kvarteret Hoven. Det nuvarande hyresavtalet avseende förvaltningslokaler i kv Hoven löper ut Av kommunfullmäktiges beslut framgår att kommunstyrelsens uppdrag också omfattar att utreda om annan kommunal verksamhet än den som finns idag i Huskvarna kan inrymmas i nya lokaler på Madängen. Tekniska kontoret har genomfört en genomgång av befintliga lokaler som används för kontorsändamål för kommunal administration. Genom statistik från kommunens personalsystem har analyser genomförts av antalet medarbetare som har sin arbetsplats i administrativa kontorslokaler. Tekniska kontoret har granskat hur effektivt lokalerna används och hur kostnadseffektiva lokalerna är per anställd. En jämförelse har genomförts vad det kan innebära att ersätta inhyrda lokaler med ett nybyggt alternativ. Samtliga fall i studien för nyproducerade förvaltningslokaler visar lägre kostnader jämförelse med kostnaden för att fortsatt hyra lokaler för de aktuella verksamheterna. För att uppnå resultat med högre kostnadseffektivitet för förvaltningslokaler krävs att det sker en tydlig styrning för att uppnå uppsatta nyckeltal för lokaleffektivitet. Beslut om fortsatt utredning skall tas av kommunstyrelsen. Tekniska nämndens förslag till VIP

21 Gata Verksamhetsbeskrivning Verksamheten för gata ansvarar för drift, underhåll och i viss mån investeringar av vägar och broar. Här finns ansvaret för industrispår, handelshamnar och bidragsgivning till enskilda vägar. Verksamhetens mål Kund/Medborgare Ekonomi Medarbetare Miljö enligt PHU Process/Utveckling Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden skall uppgå till 100% Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 5% jmf (6,2 dagar) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamhet minska med 40% till Basår Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20% (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Gatubelysning byte av kvicksilverlampor (V1c, E1d,E1e, E1k) Jönköpings kommun ska senast under genomföra förnyelse av gatubelysningen i kommunen (huvudsakligen utbyte av kvicksilverlampor m.a.a. lagstiftad utfasning av denna typ av ljuskälla). Befintlig underhållskuld skall redovisas för VA, gata och park och fastighet och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans. Vid varje investering ska kapital, drift och underhållskostnader och konsekvenser redovisas och följas upp. Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna skall genomföras årligen i syfte att effektivisera processerna. Förslag till verksamhetsplan Gata Bokslut Budget Budget Plan Plan Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Intäkter Netto Sedan 2007 har dagvattenproblematiken varit på agendan och under perioden kommer verksamheten arbeta tillsammans med enheten för vatten och avfall för att inventera och utreda vattenflöden, detaljstudera stora vattendrag och arbeta med kommunens översvämningsstudie. Tekniska nämndens förslag till VIP

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Vättern vågar sig in i Lillån, Bankeryd. Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden

Vättern vågar sig in i Lillån, Bankeryd. Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2012 Vättern vågar sig in i Lillån, Bankeryd Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden innehållsförteckning tekniska nämnden tekniska kontoret tekniske direktörens resumé handikappolitiska programmet samspelet

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 16 (33) 107 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS 2011-207-291, 2013-499-014 Fullmäktige har beslutat om i Regler för

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2013. Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden Innehållsförteckning Innehåll TEKNISKA NÄMNDENS ANSVAR 3 TEKNISKA KONTORET 3 TEKNISKE DIREKTÖRENS RESUMÉ 4 HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET 5 SAMSPELET MELLAN TK OCH

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer