ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT 2014-01-21"

Transkript

1 ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT Introduktion En sammanfattning av ett prospekt följer en given struktur, bestående av punkter som måste innehålla viss information. De redovisade punkterna i avsnitten A-E (A.1-E.7) har numrerats. Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenten. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om information avseende en viss punkt krävs, är det möjligt att ingen relevant information kan ges. I sådana fall har sammanfattningen ersatts med en kort beskrivning av informationskravet, tillsammans med kommentaren "Ej tillämplig". AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR Punkt Informationskrav Information A.1 Varningar Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande gällande informationen i detta prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som blir kärande, i enlighet med medlemsstats nationella lagstiftning, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som är ansvariga för sammanfattningen och översättningar; men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare som överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till användning av prospektet Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande försäljning av nya Aktier som säljs i placeringen. AVSNITT B - EMITTENTEN Punkt Informationskrav Information B.1 Firma och handelsbeteckning Etrion Corporation ("Etrion" eller "Bolaget") och tickersymbol ETX. B.2 Säte och bolagsform Bolaget är registrerat i Vancouver, British Columbia, och är ett "publikt bolag" såsom definierat under BCBCA. Bolagets huvudkontor är beläget i Genève, Schweiz. Bolaget registrerades 1993 enligt lagarna i provinsen Ontario, Kanada och fortsatte 1996 enligt lagarna i provinsen Alberta, Kanada. Efter att ha bytt namn flera gånger, fortsatte Bolaget, med organisationsnummer C , under BCBCA, och bytte den 10 september 2009 firma till sin nuvarande firma, "Etrion Corporation". B.3 Emittentens huvudsakliga verksamhet Bolaget är en oberoende elkraftproducent som äger och driver förnyelsebara tillgångar. Etrion initiala fokus var på länder med statliga incitament för produktion av solenergi, närmare bestämt s.k. Feed-in-Tariffer ("FiT") i områden som Italien. Som ett resultat av de tilltagande kostnadssänkningarna på solenergi och marknadens utveckling bortom behovet av statliga incitament, 1

2 expanderar Bolaget till marknader som Chile som har hög solstrålning och ökande efterfrågan på energi där Bolaget kan ingå energiköpsavtal ("PPA") med industriella kunder. Bolaget kan också förlita sig på spotmarknads- ("handels") intäkter, där detta är attraktivt. Framtida tillväxt kommer att drivas av utveckling och förvärv av ytterligare anläggningar för förnyelsebar elkraft på marknader med höga elpriser, stark solstrålning och/eller stabila statliga incitament. Under juli 2013 ingick Etrion ett långsiktigt s.k. take-or-pay PPA med Atacama Minerals Chile SCM ("Atacama Minerals"), ett helägt dotterbolag till Sirocco Mining Inc., för att förse dess jodgruva i norra Chile ("Aguas Blancas Mine") med elektricitet. Etrion planerar att bygga, äga och driva en solanläggning med en total kapacitet om 8,8 MW i Antofagasta-regionen i norra Chile ("Aguas Blancas") för att tillgodose cirka 35 procent av gruvans totalt beräknade energibehov. I september 2013 undertecknade Etrion Chile ett köpeavtal med Total Nuevas Energias Chile S.p.A. ("Total") och Holding Solventus Salvador S.p.A. ("Solventus") för att bygga, äga och driva ett 70 MW (49 MW netto till Etrion Chile) solprojekt i Atacama-regionen i norra Chile ("Project Salvador"). Enligt köpeavtalet kommer Etrion Chile, Total och Solventus initialt äga 70 procent, 20 procent, respektive 10 procent i projektbolaget PV Salvador S.p.A. ("PV Salvador"), som äger licenserna, markrättigheterna och de tillstånd som behövs för att bygga, äga och driva solprojektet. Projekt Salvador kommer att byggas på 133 hektar som hyrs av den chilenska regeringen genom en långtidskoncession. Byggstart påbörjades i december 2013, och projektet beräknas vara i drift under första kvartalet I januari 2014 offentliggjorde Etrion ett strategiskt samarbete med Hitachi High-Technologies Corporation (HHT) för utvecklingen, finansieringen, konstruktion, ägandet och driften av storskaliga solkraftverk i Japan, en relativt jurisdiktion med låg risk och med en attraktiv sol-fit-regim. Bolagets affärsprocess kan beskrivas som att gå igenom fyra olika faser: (1) platsutveckling, (2) finansiering, (3) konstruktion, och (4) drift. I fas 1, vilken normalt kräver 12 till 24 månaders arbete, utförs platsundersökningar för att, med hänsyn till bland annat faktorer som solstrålning och FiT-nivåer för försäljning av energi till det lokala elnätet, lokalisera de mest gynnsamma platserna för det planerade solkraftverket. I denna fas ansöks även om nödvändiga tillstånd. I fas 2, som normalt kräver fyra till sex månader, bedömer och väljer Bolaget finansieringspartners. Fas 3 kräver normalt tre till sex månader, under vilken Bolaget slutför de finansiella aspekterna av projektet, anlitar en entreprenör för att bygga solkraftverket och ser till att det lokala operativa dotterbolaget uppfyller FiT-kraven (om tillämpligt). Under fas 4, vilken utgör en period om minst 20 år, bedriver Bolagets lokala operativa dotterbolag huvudsakligen driften av solkraftverket och återbetalar skuldfaciliteten som uppkommit i samband med projektet. B.4a Trender som påverkar emittenten och de branscher där denne är verksam Kostnaden för solenergi har minskat dramatiskt och fortsätter att minska. Dessutom har kostnaden för solenergi i vissa delar av världen där solstrålningen och elpriserna är höga (till exempel Chile, där Bolaget konkurrerar med traditionella källor till el utan behov av statliga subventioner) sjunkit till priset för el från andra energikällor. Eftersom kostnaderna för solenergi fortsätter att sjunka väntas nya potentiella marknader utvecklas i områden där solenergi är prismässigt konkurrenskraftigt med andra energikällor. B.5 Beskrivning av koncernen och emittentens ställning inom koncernen Etrion är moderbolag i koncernen som består av 25 direkt och indirekt ägda dotterbolag. Bolaget har ett materiellt helägt dotterbolag: Solar Resources Holding S.à r.l. ("Solar" eller "SHR"), som äger Bolagets samtliga tillgångar för förnyelsebar energi i Italien. Bolaget äger dessutom direkt ett annat materiellt dotterbolag till 70 procent, PV Salvador, ett chilenskt bolag, som innehar rättigheterna och kontrakten för byggandet av en 70 MW solpark i 2

3 Chile. B.6 Större aktieägare, kontroll över bolaget och aktieägare med rapporteringsskyldighet Bolagets största aktieägare är familjen Lundin som direkt och genom truster, den 6 november 2013, ägde cirka 25,4 procent av Bolagets aktiekapital. Investeringsbolagen Lorito Holdings S.à r.l. ("Lorito"), Lorito Holdings (Guernsey) Limited ("Lorito Guernsey") och Zebra Holdings and Investments S.à r.l. ("Zebra") är registrerade aktieägare i Bolaget och ägs av truster, vars förmånstagare är familjemedlemmar till den bortgångne Adolf Lundin. Under kanadensiska värdepapperslagar är normalt innehav av personer som representerar 10 procent eller mer av värdepapper i ett publikt bolag och innehav av sådana värdepappren som innehas av andra insiders i Bolaget anmälningspliktiga. Dessutom är förvärv av två procent eller mer av emitterade och utestående värdepapper i ett publikt bolag som görs av innehavare av 10 procent eller mer av sådana värdepapper också anmälningspliktiga. Bolagets VD, Marco A. Northland, som äger cirka nio procent av aktiekapitalet, är insider och redovisar sitt innehav i enlighet med det kanadensiska s.k. "System for Electronic Disclosure by Insiders" (www.sedi.ca). B.7 Utvald historisk finansiell information Resultaträkning i sammandrag Januari-september Helår MUSD Intäkter 46, Rörelsekostnader -21, Bruttoresultat 25, Allmänna och administrativa kostnader -4, Övriga (kostnader)/inkomster -0, Rörelseresultat 19, Finansnetto -20, (Förluster)/inkomster före skatt -0, Inkomstskatt -4, Förlust för perioden -4, Övriga omvärderingsdifferenser 9, Summa omvärderingsdifferenser för perioden 5,

4 Balansräkning i sammandrag 30 september 31 december MUSD Fastigheter, anläggningar och utrustning 345,5 349,7 352,2 364,1 Övriga anläggningstillgångar 32,2 31,0 33,0 44,0 Summa anläggningstillgångar 377,7 380,7 385,2 408,1 Kundfordringar och andra fordringar 38,6 45,1 29,8 19,8 Likvida medel 25,2 36,3 37,8 39,7 Summa omsättningstillgångar 63,8 81,4 67,6 59,5 SUMMA TILLGÅNGAR 441,5 462,1 452,8 467,6 Summa eget kapital -8,8-5,0-14,6 2,6 Långfristiga räntebärande skulder 364,7 365,8 369,7 390,8 Övriga långfristiga skulder 35,4 43,7 47,8 34,9 Summa långfristiga skulder 400,1 409,5 417,5 425,7 Kortfristiga räntebärande skulder 23,7 32,7 30,0 16,0 Övriga kortfristiga skulder 26,5 24,9 19,9 23,3 Summa kortfristiga skulder 50,2 57,6 49,9 39,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 441,5 462,1 452,8 467,6 Kassaflöde i sammandrag Januari-september Helår MUSD Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Summa fritt kassaflöde för perioden Effekt av valutakursdifferens

5 Likvida medel vid periodens start Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Januari-september Helår Bruttovinstmarginal 54,45% 61,00% 53,50% 57,42% Rörelseresultatmarginal (EBIT) 42,95% 51,24% 41,65% 18,30% Nettoresultatmarginal neg. neg. neg. neg. Soliditet neg. neg. neg. 0,56% Räntebärande skulder / eget kapital neg. neg. neg. 156,5% Resultat per aktie (USD) -0,023-0,006-0,04-0,14 Utdelning per aktie Genomsnittligt antal utgivna aktier Antal utgivna aktier vid periodens slut Antal anställda vid periodens slut B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Resultatestimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea 23,1 24,1 23,4 Centauro 8,3 8,2 8,2 Helios ITA-3 7,2 7,4 7,2 Helios ITA 6,3 6,1 6,1 Etrion Lazio 4,3 4,4 4,2 SVE 3,2 3,0 3,0 Sagittario 1,5 1,6 1,5 5

6 Summa plattform Italien 53,9 54,8 53,6 Plattform Chile Aguas Blancas - - 1,4 Project Salvador ,2 Summa plattform Chile ,6 Summa resultatestimat/prognos 53,9 54,8 76,2 EBITDA-estimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea Centauro Helios ITA-3 Helios ITA Etrion Lazio SVE Sagittario Summa plattform Italien 20,1 20,4 19,5 6,6 6,9 6,8 6,9 6,5 6,2 5,3 5,1 5,1 3,6 3,7 3,5 2,7 2,5 2,5 1,2 1,3 1,2 46,4 46,4 44,8 Plattform Chile Aguas Blancas Project Salvador Summa plattform Chile - - 1, , ,8 Summa EBITDAestimat/prognos 46,4 46,4 63,6 B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen Ej tillämplig. De oberoende revisorernas revisionsberättelser av Bolagets konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2012 och 2011, innehåller inga anmärkningar eller friskrivningar. B.11 Rörelsekapital Enligt Etrions uppfattning är rörelsekapitalet tillräckligt för Bolagets finansiering av verksamheten för de kommande 12 månaderna från datumet för Prospektet. 6

7 AVSNITT C - VÄRDEPAPPER Punkt Informationskrav Information C.1 Typ av värdepapper De emitterade aktierna som är upptagna till handel är stamaktier ("Aktier") som motsvarar kapitalet i Etrion och Bolagets tickersymbol på NASDAQ OMX är ETX och ISIN-koden för aktierna är CA29786T1057. C.2 Valuta Aktierna är inte denominerade i någon valuta. C.3 Summa aktier i bolaget C.4 Rättigheter kopplade till värdepapperen Den 30 november 2013 uppgick Bolagets aktiekapital till USD 35,6 miljoner, fördelat på Aktier. Aktierna har inget nominellt värde. Samtliga Aktierna är av samma klass, med samma rösträttigheter och ger aktieägare rätt till utdelning, om och när styrelsen beslutar. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare på den avstämningsdag som beslutas av styrelsen. För aktieägare som äger Aktier som är listade på TSX kommer utbetalningen av utdelning administreras av Bolagets s.k. transfer agent, Computershare Investor Services Inc. För aktieägare som äger aktier listade på NASDAQ OMX kommer Bolaget administrera utbetalningar av utdelning via Euroclear. Aktieägare har rätt att få kallelse till, delta och rösta på bolagsstämma, att få sådan utdelning som beslutas av styrelsen samt, efter borgenärer och ägare av eventuellt utgivna preferensaktier, få Etrions återstående egendom vid upplösning. Etrion har rätt att emittera ett obegränsat antal preferensaktier i en eller flera serier. Styrelseledamöterna i Etrion kan från tid till annan, och innan en viss serie av preferensaktier emitteras, bestämma det antal aktier som serien skall bestå av (som kan vara ett begränsat eller obegränsat antal) och dess beteckning, särskilda rättigheter och begränsningar och villkor som ska bifogas en sådan serie av preferensaktier, inklusive, utan begränsning, frekvens eller storlek på utdelning eller metod för beräkning av utdelning, betalningsdagen för utdelning, inlösen, återköps- och/eller konverteringspriser, samt villkor för inlösen, återköp och/eller konvertering samt eventuell avskrivningsfond eller annan bestämmelse. Preferensaktier av varje serie skall, med avseende på utbetalning av utdelning och fördelningen av tillgångar eller avkastning på kapital i händelse av avveckling, upplösning eller likvidation av Bolaget, antingen frivilligt eller ofrivilligt, eller någon annan avkastning på kapital eller fördelning av tillgångarna i Etrion bland sina aktieägare i syfte att avveckla dess angelägenheter, ha samma förmånsrätt som de preferensaktier i alla andra serier och ha bättre rätt än Aktier och över alla andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktierna. Preferensaktier i en serie kan också, i den mån det inte strider mot bolagsordningen, få andra preferenser framför Aktierna och andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktier. Om inte annat följer av bestämmelserna i BCBCA, kommer inte en innehavare av varje serie av preferensaktie i sig ha rätt att få kallelse till eller rösta på bolagsstämma i Bolaget. C.5 Inskränkningar i rätten att överlåta C.6 Upptagande till handel Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för överlåtelseinskränkningar. Bolaget kommer att ansöka om att de nya Aktier upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB och på Toronto Stock Exchange ("TSX"). C.7 Utdelningspolitik Sedan bildandet har Etrion inte genomfört någon utdelning eller gjort några utskiftningar på sina värdepapper. Utdelning och/eller utskiftningar kommer att utbetalas endast efter beslut av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, rörelseresultat, kassaflöde, behov av medel för att finansiera den löpande verksamheten, skuldförpliktelser och affärsmässiga 7

8 överväganden. Enligt villkoren i det avtal som reglerar Bolagets företagsobligationer, emitterade i april 2011 med fyra-års löptid, kan Bolaget inte lämna utdelning till sina aktieägare. AVSNITT D - RISKER Punkt Informationskrav Information D.1 Centrala risker specifika för emittenten eller branschen Etrions verksamhet innefattar en betydande risk. Dessa risker inkluderar bland annat bolags- och marknadsrelaterade riskfaktorer såsom: Beroendet av viktiga chefer och ledning Förlusten av tjänster av en eller flera av dessa personer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Beroendet av entreprenörer och nyckelpersoner Förlusten av en nyckelanställd eller svårigheter att anställa och behålla ersättningspersonal och/eller entreprenörer kan påverka Bolagets verksamhetsutsikter. Talang och rekrytering Bolagets verksamhet och förmåga att expandera beror på tillgången till, och konkurrensen avseende, kvalificerad arbetskraft. Oförmåga att rekrytera nya duktiga medarbetare och behålla hög kvalificerad och erfaren personal kan negativt påverka Bolaget. Landrisk Bolagets resultat kan påverkas negativt av betydande politisk och ekonomisk osäkerhet i Italien, Chile och Japan. Licenser och tillstånd Att inte kunna erhålla alla nödvändiga licenser och tillstånd för att utveckla framtida förnybara energiprojekt kan leda till att projekt blir försenade eller ouppnåeliga. Upptagande av lån Nivån på Bolagets skuldsättning kan försämra dess förmåga att erhålla ytterligare finansiering och brott mot en skuldförbindelse kan leda till risk för tvångsförsäljning av vissa av koncernens tillgångar. Kreditrisk Kontraktsbrott av avtalsparter kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Risk hänförlig till motparter - koncernen kommer att utsättas för kreditrisk från tredje part. Om sådan kreditrisk kristalliseras kan det väsentligt påverka bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt. Tillgänglig finansiering Bolagets oförmåga att få tillgång till tillräckligt med kapital för sin verksamhet kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Osäkerhet avseende kostnader Bolagets nuvarande och framtida verksamhet är exponerad avseende kostnadsförändringar och andra oförutsedda utgifter som kan ha en betydande inverkan på Bolagets finansiella resultat. Verkställighetsrisk Frånvaro av eller misslyckad integration av förvärvade verksamheter kan ha en negativ inverkan på Bolaget. Risker relaterade till den globala kapitalmarknaden - En instabil global kapitalmarknad kan väsentligen påverka intäkter, marginaler och resultat på vissa marknader som kan påverka Bolaget. Fortsatta statliga incitament är avgörande för utvecklingen av solenergiindustrin - I händelse av att statligt stöd för solenergi skulle sjunka, skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Underlåtenhet att uppfylla internationella regelverk - Underlåtenhet från 8

9 Bolaget att följa lagar och regler avseende hälsa, säkerhet och miljö kan resultera i att Bolaget ådrar sig kostnader och/eller skulder, vilket kan påverka Bolagets resultat eller verksamhet och finansiella ställning negativt. Förändringar i legala regelverk - Förändringar i policy, skattepolicy och/eller lagstiftning kan ha en betydande negativ effekt på Etrions verksamhet och finansiella resultat. Valutarisker - Fluktuationer i utländsk valuta kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Konkurrens - Om Bolaget inte lyckas konkurrera med dess konkurrenter, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att säkra lämplig mark Om Bolaget misslyckas med att säkra lämplig mark för nya kraftverksanläggningar kan det inverka negativt på Bolagets affärsutsikter. Avbrott i leveranskedjan - Om Bolaget inte framgångsrikt säkrar utrustning som behövs för byggande av solenergiprojekt, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker i samband med utvecklingen av solcellsmarknaden - Om solcellsteknik visar sig olämplig för bred anpassning i marknaden kanske Bolaget inte kan öka sin verksamhet eller generera tillräckligt med intäkter. Risker relaterade till priset på solcellsutrustning - Priset på solcellsutrustning skulle generellt kunna förväntas leda till motsvarande förändringar i värdet av fördelar som finns tillgängliga för nya generationens förnybara kraftprojekt, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhetsresultat. Priser och marknader för el - En minskning av kostnaderna för andra källor av el i Chile kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat av Bolagets affärsprojekt. Det kan också finnas risker hänförliga till Bolaget som inte är kända för Etrion vid denna tid. D.3 Centrala risker specifika för värdepapperen Risker förknippade med Aktierna innefattar bland annat: Begränsad historisk verksamhet Bolaget anser att dess begränsade verksamhetshistoria gör det svårt för Bolaget att exakt förutse nivån eller källan av Bolagets intäkter och dess tillväxttakt. Utspädning Ökningen av antalet Aktier kan ha en negativ inverkan på priset på redan utgivna Aktier och befintliga aktieägares röstandel kan utspädas. Risker relaterade till aktiemarknaden i allmänhet - Risk och risktagande är en oundviklig del av att investera i noterade bolag i allmänhet och Aktierna i synnerhet. Risker hänförliga till utdelning Det finns ingen garanti att utdelning kommer att betalas ut till aktieägare. Risk hänförlig till aktieägarnas samtycke Om inte TSX medger ett undantagen från kravet på aktieägarnas godkännande avseende utgivande av nya Aktier och aktieägarna inte heller godkänner utgivandet av nya aktier, kan endast delar av kapitalanskaffningen slutföras och Bolaget kommer att behöva leta efter alternativ finansiering i syfte att finansiera befintliga projekt och ytterligare affärsutvecklingsaktiviteter. Användningen av intäkterna från kapitalanskaffningen är föremål för ledningens godtycke - Ledningen kan använda nettobehållningen av 9

10 riskkapitalet på sätt som en investerare inte tycker är önskvärt. Intresset för innehavare av Aktier kan bli underordnat vissa andra intressen - I händelse av en konkurs, likvidation eller omorganisation i eller av Bolaget, kommer borgenärerna i allmänhet ha rätt till betalning för sina fordringar från tillgångarna i Bolaget innan några tillgångar görs tillgängliga för distribution till innehavarna av Aktierna. Det kan också finnas risker hänförliga till Aktierna som inte är kända för Etrion vid denna tid. AVSNITT E - ERBJUDANDET Punkt Informationskrav Information E.1 Nettointäkter och beräknad kostnad för erbjudandet E.2a Motiven för erbjudandet och användande av intäkter E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Betydande intressen i erbjudandet E.5 Säljare av värdepapperen och blockeringsöverenskommelser E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investeraren 10

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer