ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT 2014-01-21"

Transkript

1 ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT Introduktion En sammanfattning av ett prospekt följer en given struktur, bestående av punkter som måste innehålla viss information. De redovisade punkterna i avsnitten A-E (A.1-E.7) har numrerats. Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenten. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om information avseende en viss punkt krävs, är det möjligt att ingen relevant information kan ges. I sådana fall har sammanfattningen ersatts med en kort beskrivning av informationskravet, tillsammans med kommentaren "Ej tillämplig". AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR Punkt Informationskrav Information A.1 Varningar Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande gällande informationen i detta prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som blir kärande, i enlighet med medlemsstats nationella lagstiftning, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som är ansvariga för sammanfattningen och översättningar; men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare som överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till användning av prospektet Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande försäljning av nya Aktier som säljs i placeringen. AVSNITT B - EMITTENTEN Punkt Informationskrav Information B.1 Firma och handelsbeteckning Etrion Corporation ("Etrion" eller "Bolaget") och tickersymbol ETX. B.2 Säte och bolagsform Bolaget är registrerat i Vancouver, British Columbia, och är ett "publikt bolag" såsom definierat under BCBCA. Bolagets huvudkontor är beläget i Genève, Schweiz. Bolaget registrerades 1993 enligt lagarna i provinsen Ontario, Kanada och fortsatte 1996 enligt lagarna i provinsen Alberta, Kanada. Efter att ha bytt namn flera gånger, fortsatte Bolaget, med organisationsnummer C , under BCBCA, och bytte den 10 september 2009 firma till sin nuvarande firma, "Etrion Corporation". B.3 Emittentens huvudsakliga verksamhet Bolaget är en oberoende elkraftproducent som äger och driver förnyelsebara tillgångar. Etrion initiala fokus var på länder med statliga incitament för produktion av solenergi, närmare bestämt s.k. Feed-in-Tariffer ("FiT") i områden som Italien. Som ett resultat av de tilltagande kostnadssänkningarna på solenergi och marknadens utveckling bortom behovet av statliga incitament, 1

2 expanderar Bolaget till marknader som Chile som har hög solstrålning och ökande efterfrågan på energi där Bolaget kan ingå energiköpsavtal ("PPA") med industriella kunder. Bolaget kan också förlita sig på spotmarknads- ("handels") intäkter, där detta är attraktivt. Framtida tillväxt kommer att drivas av utveckling och förvärv av ytterligare anläggningar för förnyelsebar elkraft på marknader med höga elpriser, stark solstrålning och/eller stabila statliga incitament. Under juli 2013 ingick Etrion ett långsiktigt s.k. take-or-pay PPA med Atacama Minerals Chile SCM ("Atacama Minerals"), ett helägt dotterbolag till Sirocco Mining Inc., för att förse dess jodgruva i norra Chile ("Aguas Blancas Mine") med elektricitet. Etrion planerar att bygga, äga och driva en solanläggning med en total kapacitet om 8,8 MW i Antofagasta-regionen i norra Chile ("Aguas Blancas") för att tillgodose cirka 35 procent av gruvans totalt beräknade energibehov. I september 2013 undertecknade Etrion Chile ett köpeavtal med Total Nuevas Energias Chile S.p.A. ("Total") och Holding Solventus Salvador S.p.A. ("Solventus") för att bygga, äga och driva ett 70 MW (49 MW netto till Etrion Chile) solprojekt i Atacama-regionen i norra Chile ("Project Salvador"). Enligt köpeavtalet kommer Etrion Chile, Total och Solventus initialt äga 70 procent, 20 procent, respektive 10 procent i projektbolaget PV Salvador S.p.A. ("PV Salvador"), som äger licenserna, markrättigheterna och de tillstånd som behövs för att bygga, äga och driva solprojektet. Projekt Salvador kommer att byggas på 133 hektar som hyrs av den chilenska regeringen genom en långtidskoncession. Byggstart påbörjades i december 2013, och projektet beräknas vara i drift under första kvartalet I januari 2014 offentliggjorde Etrion ett strategiskt samarbete med Hitachi High-Technologies Corporation (HHT) för utvecklingen, finansieringen, konstruktion, ägandet och driften av storskaliga solkraftverk i Japan, en relativt jurisdiktion med låg risk och med en attraktiv sol-fit-regim. Bolagets affärsprocess kan beskrivas som att gå igenom fyra olika faser: (1) platsutveckling, (2) finansiering, (3) konstruktion, och (4) drift. I fas 1, vilken normalt kräver 12 till 24 månaders arbete, utförs platsundersökningar för att, med hänsyn till bland annat faktorer som solstrålning och FiT-nivåer för försäljning av energi till det lokala elnätet, lokalisera de mest gynnsamma platserna för det planerade solkraftverket. I denna fas ansöks även om nödvändiga tillstånd. I fas 2, som normalt kräver fyra till sex månader, bedömer och väljer Bolaget finansieringspartners. Fas 3 kräver normalt tre till sex månader, under vilken Bolaget slutför de finansiella aspekterna av projektet, anlitar en entreprenör för att bygga solkraftverket och ser till att det lokala operativa dotterbolaget uppfyller FiT-kraven (om tillämpligt). Under fas 4, vilken utgör en period om minst 20 år, bedriver Bolagets lokala operativa dotterbolag huvudsakligen driften av solkraftverket och återbetalar skuldfaciliteten som uppkommit i samband med projektet. B.4a Trender som påverkar emittenten och de branscher där denne är verksam Kostnaden för solenergi har minskat dramatiskt och fortsätter att minska. Dessutom har kostnaden för solenergi i vissa delar av världen där solstrålningen och elpriserna är höga (till exempel Chile, där Bolaget konkurrerar med traditionella källor till el utan behov av statliga subventioner) sjunkit till priset för el från andra energikällor. Eftersom kostnaderna för solenergi fortsätter att sjunka väntas nya potentiella marknader utvecklas i områden där solenergi är prismässigt konkurrenskraftigt med andra energikällor. B.5 Beskrivning av koncernen och emittentens ställning inom koncernen Etrion är moderbolag i koncernen som består av 25 direkt och indirekt ägda dotterbolag. Bolaget har ett materiellt helägt dotterbolag: Solar Resources Holding S.à r.l. ("Solar" eller "SHR"), som äger Bolagets samtliga tillgångar för förnyelsebar energi i Italien. Bolaget äger dessutom direkt ett annat materiellt dotterbolag till 70 procent, PV Salvador, ett chilenskt bolag, som innehar rättigheterna och kontrakten för byggandet av en 70 MW solpark i 2

3 Chile. B.6 Större aktieägare, kontroll över bolaget och aktieägare med rapporteringsskyldighet Bolagets största aktieägare är familjen Lundin som direkt och genom truster, den 6 november 2013, ägde cirka 25,4 procent av Bolagets aktiekapital. Investeringsbolagen Lorito Holdings S.à r.l. ("Lorito"), Lorito Holdings (Guernsey) Limited ("Lorito Guernsey") och Zebra Holdings and Investments S.à r.l. ("Zebra") är registrerade aktieägare i Bolaget och ägs av truster, vars förmånstagare är familjemedlemmar till den bortgångne Adolf Lundin. Under kanadensiska värdepapperslagar är normalt innehav av personer som representerar 10 procent eller mer av värdepapper i ett publikt bolag och innehav av sådana värdepappren som innehas av andra insiders i Bolaget anmälningspliktiga. Dessutom är förvärv av två procent eller mer av emitterade och utestående värdepapper i ett publikt bolag som görs av innehavare av 10 procent eller mer av sådana värdepapper också anmälningspliktiga. Bolagets VD, Marco A. Northland, som äger cirka nio procent av aktiekapitalet, är insider och redovisar sitt innehav i enlighet med det kanadensiska s.k. "System for Electronic Disclosure by Insiders" (www.sedi.ca). B.7 Utvald historisk finansiell information Resultaträkning i sammandrag Januari-september Helår MUSD Intäkter 46, Rörelsekostnader -21, Bruttoresultat 25, Allmänna och administrativa kostnader -4, Övriga (kostnader)/inkomster -0, Rörelseresultat 19, Finansnetto -20, (Förluster)/inkomster före skatt -0, Inkomstskatt -4, Förlust för perioden -4, Övriga omvärderingsdifferenser 9, Summa omvärderingsdifferenser för perioden 5,

4 Balansräkning i sammandrag 30 september 31 december MUSD Fastigheter, anläggningar och utrustning 345,5 349,7 352,2 364,1 Övriga anläggningstillgångar 32,2 31,0 33,0 44,0 Summa anläggningstillgångar 377,7 380,7 385,2 408,1 Kundfordringar och andra fordringar 38,6 45,1 29,8 19,8 Likvida medel 25,2 36,3 37,8 39,7 Summa omsättningstillgångar 63,8 81,4 67,6 59,5 SUMMA TILLGÅNGAR 441,5 462,1 452,8 467,6 Summa eget kapital -8,8-5,0-14,6 2,6 Långfristiga räntebärande skulder 364,7 365,8 369,7 390,8 Övriga långfristiga skulder 35,4 43,7 47,8 34,9 Summa långfristiga skulder 400,1 409,5 417,5 425,7 Kortfristiga räntebärande skulder 23,7 32,7 30,0 16,0 Övriga kortfristiga skulder 26,5 24,9 19,9 23,3 Summa kortfristiga skulder 50,2 57,6 49,9 39,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 441,5 462,1 452,8 467,6 Kassaflöde i sammandrag Januari-september Helår MUSD Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Summa fritt kassaflöde för perioden Effekt av valutakursdifferens

5 Likvida medel vid periodens start Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Januari-september Helår Bruttovinstmarginal 54,45% 61,00% 53,50% 57,42% Rörelseresultatmarginal (EBIT) 42,95% 51,24% 41,65% 18,30% Nettoresultatmarginal neg. neg. neg. neg. Soliditet neg. neg. neg. 0,56% Räntebärande skulder / eget kapital neg. neg. neg. 156,5% Resultat per aktie (USD) -0,023-0,006-0,04-0,14 Utdelning per aktie Genomsnittligt antal utgivna aktier Antal utgivna aktier vid periodens slut Antal anställda vid periodens slut B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Resultatestimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea 23,1 24,1 23,4 Centauro 8,3 8,2 8,2 Helios ITA-3 7,2 7,4 7,2 Helios ITA 6,3 6,1 6,1 Etrion Lazio 4,3 4,4 4,2 SVE 3,2 3,0 3,0 Sagittario 1,5 1,6 1,5 5

6 Summa plattform Italien 53,9 54,8 53,6 Plattform Chile Aguas Blancas - - 1,4 Project Salvador ,2 Summa plattform Chile ,6 Summa resultatestimat/prognos 53,9 54,8 76,2 EBITDA-estimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea Centauro Helios ITA-3 Helios ITA Etrion Lazio SVE Sagittario Summa plattform Italien 20,1 20,4 19,5 6,6 6,9 6,8 6,9 6,5 6,2 5,3 5,1 5,1 3,6 3,7 3,5 2,7 2,5 2,5 1,2 1,3 1,2 46,4 46,4 44,8 Plattform Chile Aguas Blancas Project Salvador Summa plattform Chile - - 1, , ,8 Summa EBITDAestimat/prognos 46,4 46,4 63,6 B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen Ej tillämplig. De oberoende revisorernas revisionsberättelser av Bolagets konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2012 och 2011, innehåller inga anmärkningar eller friskrivningar. B.11 Rörelsekapital Enligt Etrions uppfattning är rörelsekapitalet tillräckligt för Bolagets finansiering av verksamheten för de kommande 12 månaderna från datumet för Prospektet. 6

7 AVSNITT C - VÄRDEPAPPER Punkt Informationskrav Information C.1 Typ av värdepapper De emitterade aktierna som är upptagna till handel är stamaktier ("Aktier") som motsvarar kapitalet i Etrion och Bolagets tickersymbol på NASDAQ OMX är ETX och ISIN-koden för aktierna är CA29786T1057. C.2 Valuta Aktierna är inte denominerade i någon valuta. C.3 Summa aktier i bolaget C.4 Rättigheter kopplade till värdepapperen Den 30 november 2013 uppgick Bolagets aktiekapital till USD 35,6 miljoner, fördelat på Aktier. Aktierna har inget nominellt värde. Samtliga Aktierna är av samma klass, med samma rösträttigheter och ger aktieägare rätt till utdelning, om och när styrelsen beslutar. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare på den avstämningsdag som beslutas av styrelsen. För aktieägare som äger Aktier som är listade på TSX kommer utbetalningen av utdelning administreras av Bolagets s.k. transfer agent, Computershare Investor Services Inc. För aktieägare som äger aktier listade på NASDAQ OMX kommer Bolaget administrera utbetalningar av utdelning via Euroclear. Aktieägare har rätt att få kallelse till, delta och rösta på bolagsstämma, att få sådan utdelning som beslutas av styrelsen samt, efter borgenärer och ägare av eventuellt utgivna preferensaktier, få Etrions återstående egendom vid upplösning. Etrion har rätt att emittera ett obegränsat antal preferensaktier i en eller flera serier. Styrelseledamöterna i Etrion kan från tid till annan, och innan en viss serie av preferensaktier emitteras, bestämma det antal aktier som serien skall bestå av (som kan vara ett begränsat eller obegränsat antal) och dess beteckning, särskilda rättigheter och begränsningar och villkor som ska bifogas en sådan serie av preferensaktier, inklusive, utan begränsning, frekvens eller storlek på utdelning eller metod för beräkning av utdelning, betalningsdagen för utdelning, inlösen, återköps- och/eller konverteringspriser, samt villkor för inlösen, återköp och/eller konvertering samt eventuell avskrivningsfond eller annan bestämmelse. Preferensaktier av varje serie skall, med avseende på utbetalning av utdelning och fördelningen av tillgångar eller avkastning på kapital i händelse av avveckling, upplösning eller likvidation av Bolaget, antingen frivilligt eller ofrivilligt, eller någon annan avkastning på kapital eller fördelning av tillgångarna i Etrion bland sina aktieägare i syfte att avveckla dess angelägenheter, ha samma förmånsrätt som de preferensaktier i alla andra serier och ha bättre rätt än Aktier och över alla andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktierna. Preferensaktier i en serie kan också, i den mån det inte strider mot bolagsordningen, få andra preferenser framför Aktierna och andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktier. Om inte annat följer av bestämmelserna i BCBCA, kommer inte en innehavare av varje serie av preferensaktie i sig ha rätt att få kallelse till eller rösta på bolagsstämma i Bolaget. C.5 Inskränkningar i rätten att överlåta C.6 Upptagande till handel Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för överlåtelseinskränkningar. Bolaget kommer att ansöka om att de nya Aktier upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB och på Toronto Stock Exchange ("TSX"). C.7 Utdelningspolitik Sedan bildandet har Etrion inte genomfört någon utdelning eller gjort några utskiftningar på sina värdepapper. Utdelning och/eller utskiftningar kommer att utbetalas endast efter beslut av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, rörelseresultat, kassaflöde, behov av medel för att finansiera den löpande verksamheten, skuldförpliktelser och affärsmässiga 7

8 överväganden. Enligt villkoren i det avtal som reglerar Bolagets företagsobligationer, emitterade i april 2011 med fyra-års löptid, kan Bolaget inte lämna utdelning till sina aktieägare. AVSNITT D - RISKER Punkt Informationskrav Information D.1 Centrala risker specifika för emittenten eller branschen Etrions verksamhet innefattar en betydande risk. Dessa risker inkluderar bland annat bolags- och marknadsrelaterade riskfaktorer såsom: Beroendet av viktiga chefer och ledning Förlusten av tjänster av en eller flera av dessa personer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Beroendet av entreprenörer och nyckelpersoner Förlusten av en nyckelanställd eller svårigheter att anställa och behålla ersättningspersonal och/eller entreprenörer kan påverka Bolagets verksamhetsutsikter. Talang och rekrytering Bolagets verksamhet och förmåga att expandera beror på tillgången till, och konkurrensen avseende, kvalificerad arbetskraft. Oförmåga att rekrytera nya duktiga medarbetare och behålla hög kvalificerad och erfaren personal kan negativt påverka Bolaget. Landrisk Bolagets resultat kan påverkas negativt av betydande politisk och ekonomisk osäkerhet i Italien, Chile och Japan. Licenser och tillstånd Att inte kunna erhålla alla nödvändiga licenser och tillstånd för att utveckla framtida förnybara energiprojekt kan leda till att projekt blir försenade eller ouppnåeliga. Upptagande av lån Nivån på Bolagets skuldsättning kan försämra dess förmåga att erhålla ytterligare finansiering och brott mot en skuldförbindelse kan leda till risk för tvångsförsäljning av vissa av koncernens tillgångar. Kreditrisk Kontraktsbrott av avtalsparter kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Risk hänförlig till motparter - koncernen kommer att utsättas för kreditrisk från tredje part. Om sådan kreditrisk kristalliseras kan det väsentligt påverka bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt. Tillgänglig finansiering Bolagets oförmåga att få tillgång till tillräckligt med kapital för sin verksamhet kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Osäkerhet avseende kostnader Bolagets nuvarande och framtida verksamhet är exponerad avseende kostnadsförändringar och andra oförutsedda utgifter som kan ha en betydande inverkan på Bolagets finansiella resultat. Verkställighetsrisk Frånvaro av eller misslyckad integration av förvärvade verksamheter kan ha en negativ inverkan på Bolaget. Risker relaterade till den globala kapitalmarknaden - En instabil global kapitalmarknad kan väsentligen påverka intäkter, marginaler och resultat på vissa marknader som kan påverka Bolaget. Fortsatta statliga incitament är avgörande för utvecklingen av solenergiindustrin - I händelse av att statligt stöd för solenergi skulle sjunka, skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Underlåtenhet att uppfylla internationella regelverk - Underlåtenhet från 8

9 Bolaget att följa lagar och regler avseende hälsa, säkerhet och miljö kan resultera i att Bolaget ådrar sig kostnader och/eller skulder, vilket kan påverka Bolagets resultat eller verksamhet och finansiella ställning negativt. Förändringar i legala regelverk - Förändringar i policy, skattepolicy och/eller lagstiftning kan ha en betydande negativ effekt på Etrions verksamhet och finansiella resultat. Valutarisker - Fluktuationer i utländsk valuta kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Konkurrens - Om Bolaget inte lyckas konkurrera med dess konkurrenter, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att säkra lämplig mark Om Bolaget misslyckas med att säkra lämplig mark för nya kraftverksanläggningar kan det inverka negativt på Bolagets affärsutsikter. Avbrott i leveranskedjan - Om Bolaget inte framgångsrikt säkrar utrustning som behövs för byggande av solenergiprojekt, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker i samband med utvecklingen av solcellsmarknaden - Om solcellsteknik visar sig olämplig för bred anpassning i marknaden kanske Bolaget inte kan öka sin verksamhet eller generera tillräckligt med intäkter. Risker relaterade till priset på solcellsutrustning - Priset på solcellsutrustning skulle generellt kunna förväntas leda till motsvarande förändringar i värdet av fördelar som finns tillgängliga för nya generationens förnybara kraftprojekt, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhetsresultat. Priser och marknader för el - En minskning av kostnaderna för andra källor av el i Chile kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat av Bolagets affärsprojekt. Det kan också finnas risker hänförliga till Bolaget som inte är kända för Etrion vid denna tid. D.3 Centrala risker specifika för värdepapperen Risker förknippade med Aktierna innefattar bland annat: Begränsad historisk verksamhet Bolaget anser att dess begränsade verksamhetshistoria gör det svårt för Bolaget att exakt förutse nivån eller källan av Bolagets intäkter och dess tillväxttakt. Utspädning Ökningen av antalet Aktier kan ha en negativ inverkan på priset på redan utgivna Aktier och befintliga aktieägares röstandel kan utspädas. Risker relaterade till aktiemarknaden i allmänhet - Risk och risktagande är en oundviklig del av att investera i noterade bolag i allmänhet och Aktierna i synnerhet. Risker hänförliga till utdelning Det finns ingen garanti att utdelning kommer att betalas ut till aktieägare. Risk hänförlig till aktieägarnas samtycke Om inte TSX medger ett undantagen från kravet på aktieägarnas godkännande avseende utgivande av nya Aktier och aktieägarna inte heller godkänner utgivandet av nya aktier, kan endast delar av kapitalanskaffningen slutföras och Bolaget kommer att behöva leta efter alternativ finansiering i syfte att finansiera befintliga projekt och ytterligare affärsutvecklingsaktiviteter. Användningen av intäkterna från kapitalanskaffningen är föremål för ledningens godtycke - Ledningen kan använda nettobehållningen av 9

10 riskkapitalet på sätt som en investerare inte tycker är önskvärt. Intresset för innehavare av Aktier kan bli underordnat vissa andra intressen - I händelse av en konkurs, likvidation eller omorganisation i eller av Bolaget, kommer borgenärerna i allmänhet ha rätt till betalning för sina fordringar från tillgångarna i Bolaget innan några tillgångar görs tillgängliga för distribution till innehavarna av Aktierna. Det kan också finnas risker hänförliga till Aktierna som inte är kända för Etrion vid denna tid. AVSNITT E - ERBJUDANDET Punkt Informationskrav Information E.1 Nettointäkter och beräknad kostnad för erbjudandet E.2a Motiven för erbjudandet och användande av intäkter E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Betydande intressen i erbjudandet E.5 Säljare av värdepapperen och blockeringsöverenskommelser E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investeraren 10

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ)

Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER JOINT COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CO-LEAD MANAGERS Viktig information till investerare Detta

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer