ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT 2014-01-21"

Transkript

1 ETRION CORPORATION SAMMANFATTNING AV PROSPEKT Introduktion En sammanfattning av ett prospekt följer en given struktur, bestående av punkter som måste innehålla viss information. De redovisade punkterna i avsnitten A-E (A.1-E.7) har numrerats. Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenten. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om information avseende en viss punkt krävs, är det möjligt att ingen relevant information kan ges. I sådana fall har sammanfattningen ersatts med en kort beskrivning av informationskravet, tillsammans med kommentaren "Ej tillämplig". AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR Punkt Informationskrav Information A.1 Varningar Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande gällande informationen i detta prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som blir kärande, i enlighet med medlemsstats nationella lagstiftning, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som är ansvariga för sammanfattningen och översättningar; men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare som överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till användning av prospektet Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande försäljning av nya Aktier som säljs i placeringen. AVSNITT B - EMITTENTEN Punkt Informationskrav Information B.1 Firma och handelsbeteckning Etrion Corporation ("Etrion" eller "Bolaget") och tickersymbol ETX. B.2 Säte och bolagsform Bolaget är registrerat i Vancouver, British Columbia, och är ett "publikt bolag" såsom definierat under BCBCA. Bolagets huvudkontor är beläget i Genève, Schweiz. Bolaget registrerades 1993 enligt lagarna i provinsen Ontario, Kanada och fortsatte 1996 enligt lagarna i provinsen Alberta, Kanada. Efter att ha bytt namn flera gånger, fortsatte Bolaget, med organisationsnummer C , under BCBCA, och bytte den 10 september 2009 firma till sin nuvarande firma, "Etrion Corporation". B.3 Emittentens huvudsakliga verksamhet Bolaget är en oberoende elkraftproducent som äger och driver förnyelsebara tillgångar. Etrion initiala fokus var på länder med statliga incitament för produktion av solenergi, närmare bestämt s.k. Feed-in-Tariffer ("FiT") i områden som Italien. Som ett resultat av de tilltagande kostnadssänkningarna på solenergi och marknadens utveckling bortom behovet av statliga incitament, 1

2 expanderar Bolaget till marknader som Chile som har hög solstrålning och ökande efterfrågan på energi där Bolaget kan ingå energiköpsavtal ("PPA") med industriella kunder. Bolaget kan också förlita sig på spotmarknads- ("handels") intäkter, där detta är attraktivt. Framtida tillväxt kommer att drivas av utveckling och förvärv av ytterligare anläggningar för förnyelsebar elkraft på marknader med höga elpriser, stark solstrålning och/eller stabila statliga incitament. Under juli 2013 ingick Etrion ett långsiktigt s.k. take-or-pay PPA med Atacama Minerals Chile SCM ("Atacama Minerals"), ett helägt dotterbolag till Sirocco Mining Inc., för att förse dess jodgruva i norra Chile ("Aguas Blancas Mine") med elektricitet. Etrion planerar att bygga, äga och driva en solanläggning med en total kapacitet om 8,8 MW i Antofagasta-regionen i norra Chile ("Aguas Blancas") för att tillgodose cirka 35 procent av gruvans totalt beräknade energibehov. I september 2013 undertecknade Etrion Chile ett köpeavtal med Total Nuevas Energias Chile S.p.A. ("Total") och Holding Solventus Salvador S.p.A. ("Solventus") för att bygga, äga och driva ett 70 MW (49 MW netto till Etrion Chile) solprojekt i Atacama-regionen i norra Chile ("Project Salvador"). Enligt köpeavtalet kommer Etrion Chile, Total och Solventus initialt äga 70 procent, 20 procent, respektive 10 procent i projektbolaget PV Salvador S.p.A. ("PV Salvador"), som äger licenserna, markrättigheterna och de tillstånd som behövs för att bygga, äga och driva solprojektet. Projekt Salvador kommer att byggas på 133 hektar som hyrs av den chilenska regeringen genom en långtidskoncession. Byggstart påbörjades i december 2013, och projektet beräknas vara i drift under första kvartalet I januari 2014 offentliggjorde Etrion ett strategiskt samarbete med Hitachi High-Technologies Corporation (HHT) för utvecklingen, finansieringen, konstruktion, ägandet och driften av storskaliga solkraftverk i Japan, en relativt jurisdiktion med låg risk och med en attraktiv sol-fit-regim. Bolagets affärsprocess kan beskrivas som att gå igenom fyra olika faser: (1) platsutveckling, (2) finansiering, (3) konstruktion, och (4) drift. I fas 1, vilken normalt kräver 12 till 24 månaders arbete, utförs platsundersökningar för att, med hänsyn till bland annat faktorer som solstrålning och FiT-nivåer för försäljning av energi till det lokala elnätet, lokalisera de mest gynnsamma platserna för det planerade solkraftverket. I denna fas ansöks även om nödvändiga tillstånd. I fas 2, som normalt kräver fyra till sex månader, bedömer och väljer Bolaget finansieringspartners. Fas 3 kräver normalt tre till sex månader, under vilken Bolaget slutför de finansiella aspekterna av projektet, anlitar en entreprenör för att bygga solkraftverket och ser till att det lokala operativa dotterbolaget uppfyller FiT-kraven (om tillämpligt). Under fas 4, vilken utgör en period om minst 20 år, bedriver Bolagets lokala operativa dotterbolag huvudsakligen driften av solkraftverket och återbetalar skuldfaciliteten som uppkommit i samband med projektet. B.4a Trender som påverkar emittenten och de branscher där denne är verksam Kostnaden för solenergi har minskat dramatiskt och fortsätter att minska. Dessutom har kostnaden för solenergi i vissa delar av världen där solstrålningen och elpriserna är höga (till exempel Chile, där Bolaget konkurrerar med traditionella källor till el utan behov av statliga subventioner) sjunkit till priset för el från andra energikällor. Eftersom kostnaderna för solenergi fortsätter att sjunka väntas nya potentiella marknader utvecklas i områden där solenergi är prismässigt konkurrenskraftigt med andra energikällor. B.5 Beskrivning av koncernen och emittentens ställning inom koncernen Etrion är moderbolag i koncernen som består av 25 direkt och indirekt ägda dotterbolag. Bolaget har ett materiellt helägt dotterbolag: Solar Resources Holding S.à r.l. ("Solar" eller "SHR"), som äger Bolagets samtliga tillgångar för förnyelsebar energi i Italien. Bolaget äger dessutom direkt ett annat materiellt dotterbolag till 70 procent, PV Salvador, ett chilenskt bolag, som innehar rättigheterna och kontrakten för byggandet av en 70 MW solpark i 2

3 Chile. B.6 Större aktieägare, kontroll över bolaget och aktieägare med rapporteringsskyldighet Bolagets största aktieägare är familjen Lundin som direkt och genom truster, den 6 november 2013, ägde cirka 25,4 procent av Bolagets aktiekapital. Investeringsbolagen Lorito Holdings S.à r.l. ("Lorito"), Lorito Holdings (Guernsey) Limited ("Lorito Guernsey") och Zebra Holdings and Investments S.à r.l. ("Zebra") är registrerade aktieägare i Bolaget och ägs av truster, vars förmånstagare är familjemedlemmar till den bortgångne Adolf Lundin. Under kanadensiska värdepapperslagar är normalt innehav av personer som representerar 10 procent eller mer av värdepapper i ett publikt bolag och innehav av sådana värdepappren som innehas av andra insiders i Bolaget anmälningspliktiga. Dessutom är förvärv av två procent eller mer av emitterade och utestående värdepapper i ett publikt bolag som görs av innehavare av 10 procent eller mer av sådana värdepapper också anmälningspliktiga. Bolagets VD, Marco A. Northland, som äger cirka nio procent av aktiekapitalet, är insider och redovisar sitt innehav i enlighet med det kanadensiska s.k. "System for Electronic Disclosure by Insiders" (www.sedi.ca). B.7 Utvald historisk finansiell information Resultaträkning i sammandrag Januari-september Helår MUSD Intäkter 46, Rörelsekostnader -21, Bruttoresultat 25, Allmänna och administrativa kostnader -4, Övriga (kostnader)/inkomster -0, Rörelseresultat 19, Finansnetto -20, (Förluster)/inkomster före skatt -0, Inkomstskatt -4, Förlust för perioden -4, Övriga omvärderingsdifferenser 9, Summa omvärderingsdifferenser för perioden 5,

4 Balansräkning i sammandrag 30 september 31 december MUSD Fastigheter, anläggningar och utrustning 345,5 349,7 352,2 364,1 Övriga anläggningstillgångar 32,2 31,0 33,0 44,0 Summa anläggningstillgångar 377,7 380,7 385,2 408,1 Kundfordringar och andra fordringar 38,6 45,1 29,8 19,8 Likvida medel 25,2 36,3 37,8 39,7 Summa omsättningstillgångar 63,8 81,4 67,6 59,5 SUMMA TILLGÅNGAR 441,5 462,1 452,8 467,6 Summa eget kapital -8,8-5,0-14,6 2,6 Långfristiga räntebärande skulder 364,7 365,8 369,7 390,8 Övriga långfristiga skulder 35,4 43,7 47,8 34,9 Summa långfristiga skulder 400,1 409,5 417,5 425,7 Kortfristiga räntebärande skulder 23,7 32,7 30,0 16,0 Övriga kortfristiga skulder 26,5 24,9 19,9 23,3 Summa kortfristiga skulder 50,2 57,6 49,9 39,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 441,5 462,1 452,8 467,6 Kassaflöde i sammandrag Januari-september Helår MUSD Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Summa fritt kassaflöde för perioden Effekt av valutakursdifferens

5 Likvida medel vid periodens start Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Januari-september Helår Bruttovinstmarginal 54,45% 61,00% 53,50% 57,42% Rörelseresultatmarginal (EBIT) 42,95% 51,24% 41,65% 18,30% Nettoresultatmarginal neg. neg. neg. neg. Soliditet neg. neg. neg. 0,56% Räntebärande skulder / eget kapital neg. neg. neg. 156,5% Resultat per aktie (USD) -0,023-0,006-0,04-0,14 Utdelning per aktie Genomsnittligt antal utgivna aktier Antal utgivna aktier vid periodens slut Antal anställda vid periodens slut B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. B.9 Resultatprognos Resultatestimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea 23,1 24,1 23,4 Centauro 8,3 8,2 8,2 Helios ITA-3 7,2 7,4 7,2 Helios ITA 6,3 6,1 6,1 Etrion Lazio 4,3 4,4 4,2 SVE 3,2 3,0 3,0 Sagittario 1,5 1,6 1,5 5

6 Summa plattform Italien 53,9 54,8 53,6 Plattform Chile Aguas Blancas - - 1,4 Project Salvador ,2 Summa plattform Chile ,6 Summa resultatestimat/prognos 53,9 54,8 76,2 EBITDA-estimat och prognos MUSD Plattform Italien Cassiopea Centauro Helios ITA-3 Helios ITA Etrion Lazio SVE Sagittario Summa plattform Italien 20,1 20,4 19,5 6,6 6,9 6,8 6,9 6,5 6,2 5,3 5,1 5,1 3,6 3,7 3,5 2,7 2,5 2,5 1,2 1,3 1,2 46,4 46,4 44,8 Plattform Chile Aguas Blancas Project Salvador Summa plattform Chile - - 1, , ,8 Summa EBITDAestimat/prognos 46,4 46,4 63,6 B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen Ej tillämplig. De oberoende revisorernas revisionsberättelser av Bolagets konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2012 och 2011, innehåller inga anmärkningar eller friskrivningar. B.11 Rörelsekapital Enligt Etrions uppfattning är rörelsekapitalet tillräckligt för Bolagets finansiering av verksamheten för de kommande 12 månaderna från datumet för Prospektet. 6

7 AVSNITT C - VÄRDEPAPPER Punkt Informationskrav Information C.1 Typ av värdepapper De emitterade aktierna som är upptagna till handel är stamaktier ("Aktier") som motsvarar kapitalet i Etrion och Bolagets tickersymbol på NASDAQ OMX är ETX och ISIN-koden för aktierna är CA29786T1057. C.2 Valuta Aktierna är inte denominerade i någon valuta. C.3 Summa aktier i bolaget C.4 Rättigheter kopplade till värdepapperen Den 30 november 2013 uppgick Bolagets aktiekapital till USD 35,6 miljoner, fördelat på Aktier. Aktierna har inget nominellt värde. Samtliga Aktierna är av samma klass, med samma rösträttigheter och ger aktieägare rätt till utdelning, om och när styrelsen beslutar. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare på den avstämningsdag som beslutas av styrelsen. För aktieägare som äger Aktier som är listade på TSX kommer utbetalningen av utdelning administreras av Bolagets s.k. transfer agent, Computershare Investor Services Inc. För aktieägare som äger aktier listade på NASDAQ OMX kommer Bolaget administrera utbetalningar av utdelning via Euroclear. Aktieägare har rätt att få kallelse till, delta och rösta på bolagsstämma, att få sådan utdelning som beslutas av styrelsen samt, efter borgenärer och ägare av eventuellt utgivna preferensaktier, få Etrions återstående egendom vid upplösning. Etrion har rätt att emittera ett obegränsat antal preferensaktier i en eller flera serier. Styrelseledamöterna i Etrion kan från tid till annan, och innan en viss serie av preferensaktier emitteras, bestämma det antal aktier som serien skall bestå av (som kan vara ett begränsat eller obegränsat antal) och dess beteckning, särskilda rättigheter och begränsningar och villkor som ska bifogas en sådan serie av preferensaktier, inklusive, utan begränsning, frekvens eller storlek på utdelning eller metod för beräkning av utdelning, betalningsdagen för utdelning, inlösen, återköps- och/eller konverteringspriser, samt villkor för inlösen, återköp och/eller konvertering samt eventuell avskrivningsfond eller annan bestämmelse. Preferensaktier av varje serie skall, med avseende på utbetalning av utdelning och fördelningen av tillgångar eller avkastning på kapital i händelse av avveckling, upplösning eller likvidation av Bolaget, antingen frivilligt eller ofrivilligt, eller någon annan avkastning på kapital eller fördelning av tillgångarna i Etrion bland sina aktieägare i syfte att avveckla dess angelägenheter, ha samma förmånsrätt som de preferensaktier i alla andra serier och ha bättre rätt än Aktier och över alla andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktierna. Preferensaktier i en serie kan också, i den mån det inte strider mot bolagsordningen, få andra preferenser framför Aktierna och andra aktier i Etrion med sämre förmånsrätt än preferensaktier. Om inte annat följer av bestämmelserna i BCBCA, kommer inte en innehavare av varje serie av preferensaktie i sig ha rätt att få kallelse till eller rösta på bolagsstämma i Bolaget. C.5 Inskränkningar i rätten att överlåta C.6 Upptagande till handel Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för överlåtelseinskränkningar. Bolaget kommer att ansöka om att de nya Aktier upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB och på Toronto Stock Exchange ("TSX"). C.7 Utdelningspolitik Sedan bildandet har Etrion inte genomfört någon utdelning eller gjort några utskiftningar på sina värdepapper. Utdelning och/eller utskiftningar kommer att utbetalas endast efter beslut av styrelsen med beaktande av Bolagets finansiella ställning, rörelseresultat, kassaflöde, behov av medel för att finansiera den löpande verksamheten, skuldförpliktelser och affärsmässiga 7

8 överväganden. Enligt villkoren i det avtal som reglerar Bolagets företagsobligationer, emitterade i april 2011 med fyra-års löptid, kan Bolaget inte lämna utdelning till sina aktieägare. AVSNITT D - RISKER Punkt Informationskrav Information D.1 Centrala risker specifika för emittenten eller branschen Etrions verksamhet innefattar en betydande risk. Dessa risker inkluderar bland annat bolags- och marknadsrelaterade riskfaktorer såsom: Beroendet av viktiga chefer och ledning Förlusten av tjänster av en eller flera av dessa personer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Beroendet av entreprenörer och nyckelpersoner Förlusten av en nyckelanställd eller svårigheter att anställa och behålla ersättningspersonal och/eller entreprenörer kan påverka Bolagets verksamhetsutsikter. Talang och rekrytering Bolagets verksamhet och förmåga att expandera beror på tillgången till, och konkurrensen avseende, kvalificerad arbetskraft. Oförmåga att rekrytera nya duktiga medarbetare och behålla hög kvalificerad och erfaren personal kan negativt påverka Bolaget. Landrisk Bolagets resultat kan påverkas negativt av betydande politisk och ekonomisk osäkerhet i Italien, Chile och Japan. Licenser och tillstånd Att inte kunna erhålla alla nödvändiga licenser och tillstånd för att utveckla framtida förnybara energiprojekt kan leda till att projekt blir försenade eller ouppnåeliga. Upptagande av lån Nivån på Bolagets skuldsättning kan försämra dess förmåga att erhålla ytterligare finansiering och brott mot en skuldförbindelse kan leda till risk för tvångsförsäljning av vissa av koncernens tillgångar. Kreditrisk Kontraktsbrott av avtalsparter kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Risk hänförlig till motparter - koncernen kommer att utsättas för kreditrisk från tredje part. Om sådan kreditrisk kristalliseras kan det väsentligt påverka bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt. Tillgänglig finansiering Bolagets oförmåga att få tillgång till tillräckligt med kapital för sin verksamhet kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Osäkerhet avseende kostnader Bolagets nuvarande och framtida verksamhet är exponerad avseende kostnadsförändringar och andra oförutsedda utgifter som kan ha en betydande inverkan på Bolagets finansiella resultat. Verkställighetsrisk Frånvaro av eller misslyckad integration av förvärvade verksamheter kan ha en negativ inverkan på Bolaget. Risker relaterade till den globala kapitalmarknaden - En instabil global kapitalmarknad kan väsentligen påverka intäkter, marginaler och resultat på vissa marknader som kan påverka Bolaget. Fortsatta statliga incitament är avgörande för utvecklingen av solenergiindustrin - I händelse av att statligt stöd för solenergi skulle sjunka, skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Underlåtenhet att uppfylla internationella regelverk - Underlåtenhet från 8

9 Bolaget att följa lagar och regler avseende hälsa, säkerhet och miljö kan resultera i att Bolaget ådrar sig kostnader och/eller skulder, vilket kan påverka Bolagets resultat eller verksamhet och finansiella ställning negativt. Förändringar i legala regelverk - Förändringar i policy, skattepolicy och/eller lagstiftning kan ha en betydande negativ effekt på Etrions verksamhet och finansiella resultat. Valutarisker - Fluktuationer i utländsk valuta kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Konkurrens - Om Bolaget inte lyckas konkurrera med dess konkurrenter, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att säkra lämplig mark Om Bolaget misslyckas med att säkra lämplig mark för nya kraftverksanläggningar kan det inverka negativt på Bolagets affärsutsikter. Avbrott i leveranskedjan - Om Bolaget inte framgångsrikt säkrar utrustning som behövs för byggande av solenergiprojekt, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker i samband med utvecklingen av solcellsmarknaden - Om solcellsteknik visar sig olämplig för bred anpassning i marknaden kanske Bolaget inte kan öka sin verksamhet eller generera tillräckligt med intäkter. Risker relaterade till priset på solcellsutrustning - Priset på solcellsutrustning skulle generellt kunna förväntas leda till motsvarande förändringar i värdet av fördelar som finns tillgängliga för nya generationens förnybara kraftprojekt, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhetsresultat. Priser och marknader för el - En minskning av kostnaderna för andra källor av el i Chile kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat av Bolagets affärsprojekt. Det kan också finnas risker hänförliga till Bolaget som inte är kända för Etrion vid denna tid. D.3 Centrala risker specifika för värdepapperen Risker förknippade med Aktierna innefattar bland annat: Begränsad historisk verksamhet Bolaget anser att dess begränsade verksamhetshistoria gör det svårt för Bolaget att exakt förutse nivån eller källan av Bolagets intäkter och dess tillväxttakt. Utspädning Ökningen av antalet Aktier kan ha en negativ inverkan på priset på redan utgivna Aktier och befintliga aktieägares röstandel kan utspädas. Risker relaterade till aktiemarknaden i allmänhet - Risk och risktagande är en oundviklig del av att investera i noterade bolag i allmänhet och Aktierna i synnerhet. Risker hänförliga till utdelning Det finns ingen garanti att utdelning kommer att betalas ut till aktieägare. Risk hänförlig till aktieägarnas samtycke Om inte TSX medger ett undantagen från kravet på aktieägarnas godkännande avseende utgivande av nya Aktier och aktieägarna inte heller godkänner utgivandet av nya aktier, kan endast delar av kapitalanskaffningen slutföras och Bolaget kommer att behöva leta efter alternativ finansiering i syfte att finansiera befintliga projekt och ytterligare affärsutvecklingsaktiviteter. Användningen av intäkterna från kapitalanskaffningen är föremål för ledningens godtycke - Ledningen kan använda nettobehållningen av 9

10 riskkapitalet på sätt som en investerare inte tycker är önskvärt. Intresset för innehavare av Aktier kan bli underordnat vissa andra intressen - I händelse av en konkurs, likvidation eller omorganisation i eller av Bolaget, kommer borgenärerna i allmänhet ha rätt till betalning för sina fordringar från tillgångarna i Bolaget innan några tillgångar görs tillgängliga för distribution till innehavarna av Aktierna. Det kan också finnas risker hänförliga till Aktierna som inte är kända för Etrion vid denna tid. AVSNITT E - ERBJUDANDET Punkt Informationskrav Information E.1 Nettointäkter och beräknad kostnad för erbjudandet E.2a Motiven för erbjudandet och användande av intäkter E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Betydande intressen i erbjudandet E.5 Säljare av värdepapperen och blockeringsöverenskommelser E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investeraren 10

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Tremånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. Nr

Tremånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. Nr Tremånadersrapport 2008-01-01 2008-03-31 för SwitchCore AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Sammanfattning Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,005 SEK Likvida medel

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer

Finansinspektionens diarienummer Finansinspektionens diarienummer 07-7047-413 Tillägg 2008:3 till Stadshypotek AB:s (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer