DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG"

Transkript

1 DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

2 Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer oss inte med det. Nu tar vi nästa steg och utökar vårt gröna erbjudande. En besvärsfri väg mot ett miljöriktigt kontor. Vi har miljöfokus i allt vi gör och vi vill involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Vi strävar också efter att göra det enklare för våra hyresgäster att fatta miljömässigt kloka beslut, självklart till förmånliga villkor. Därför har vi tagit fram ett antal erbjudanden som vi samlar inom konceptet Det gröna kontoret. Det är konkreta produkter som ger dig som hyresgäst en enkel och besvärsfri väg mot en mer miljöriktig arbetsplats. Det gröna kontoret omfattar miljömedvetna lösningar för såväl flytten och avvecklingen av det gamla kontoret som servicetjänsterna och energiförbrukningen i det nya kontoret. I många av våra hus finns det även möjlighet till bilpool för gröna tjänsteresor.

3 Innehåll En grönare värd Grön flytt Grönt hyresavtal Grön el Grön service Grön bilpool sid 4-7 sid 8-9 sid sid sid sid Grön flytt till det nya kontoret Grönt hyresavtal Grön service Grön bilpool Grön flytt från det gamla kontoret Det gröna kontoret är en paketering av Vasakronans tjänsteerbjudanden för ett miljöriktigt kontor. 3

4 En grönare värd Vasakronan har, som Sveriges största fastighetsbolag, ett stort ansvar för att arbeta för hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan. Detta är extra viktigt med tanke på att fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Klimatneutralt och miljöcertifierat. Vi arbetar konsekvent med att minska energianvändningen i våra fastigheter samt att i så stor utsträckning som möjligt använda förnyelsebar energi. Det har bland annat resulterat i att energianvändningen för hela vårt bestånd ligger väsentligt under riksgenomsnittet för lokaler. Våra utsläpp av koldioxid har också minskat med 96% de senaste fem åren. Vi är klimatneutrala och miljöcertiferade enligt ISO

5 Vi äger Sveriges första LEED-certifierade fastighet, Vasagatan 7 i Stockholm. Vi söker samarbeten för miljöns skull. Vi har miljöfokus i allt vi gör, och vill gärna involvera våra hyresgäster. Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Det är en av anledningarna till att vi anstränger oss för att utveckla produkter som gör det enkelt för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan. Något som vi märker att fler och fler kunder och anställda sätter värde på. 5

6 LÅT OSS SAMARBETA Sweden Green Building Council Vasakronan är en av initiativtagarna till bildandet av Sweden Green Building Council. Det är en förening för företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Caring for Climate är FN:s klimatinitiativ med riktlinjer för minskad klimatpåverkan med särskilt fokus på koldioxidutsläpp. Vasakronan har sänkt sina koldioxidutsläpp med 96% genom att ersätta olja med fjärrvärme och bygga klimatsmart. Därför lyfts vi fram som en klimatförebild inom ramen för FN:s Caring for Climate. Klimatpakten Stockholm Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från alla som lever och verkar i staden. 6

7 Interiör från Tietos huvudkontor i Värtahamnen. Ett grönt hus med vit fasad och ett föredöme när det gäller energi- och resurseffektivitet.

8 Grön flytt När det är dags att flytta ligger ofta fokus på det nya kontoret, det man ska flytta till. Få tänker på att man måste ta hand om det man lämnar. Det gäller allt från kontorsmöbler, servrar och gardiner som man inte vill ha kvar till kontorssopor i form av gamla gem, förbrukat papper, pennor och liknande. Ofta låter man flyttfirman köra allt direkt till soptippen. Här tycker vi att man ska göra annorlunda. Därför erbjuder vi våra kunder Grön flytt. Avveckla kontoret miljömedvetet. Det finns en oerhörd potential i att avveckla det gamla kontoret på ett mer miljömedvetet sätt. Istället för att köra direkt till soptippen försöker vi hitta en andrahandsmarknad där stolar, skrivbord och hyllor går vidare in i nya verksamheter. Det som blir kvar källsorteras och återvinns. Endast en liten del går vidare som svårsorterat avfall. Det här sättet att flytta och avveckla kontoret blir alltid bättre för dig som kund och för miljön. När flytten är klar får du en rapport som visar vad som hände med ditt gamla kontor. Om du är intresserad av en Grön flytt kommer vår samarbetspartner 4CYCLE till ditt kontor där ni i lugn och ro kan gå igenom hur just er avveckling kan se ut. Därefter får du ett prissatt förslag. Tycker du att det ser bra ut tecknar du ett avtal direkt med 4CYCLE. En grön flytt blir oftast billigare än en traditionell flytt 8

9 Så här går det till: Analys: Vår projektledare besiktigar ditt kontor och bedömer ditt företags specifika förutsättningar. Är ert företag miljöcertifierat, ska avvecklingsrapporten redovisas i er miljörevision, finns det särskilda policyer man måste ta hänsyn till? Ska man skänka överblivna inventarier eller ska de säljas på andrahandsmarknaden? Svaren på dessa frågor styr hur avvecklingen ska hanteras. Avvecklingsplan: Vår projektledare inventerar och bedömer andrahandsvärden, mängder och omfattning på de inventarier och det material som ska avvecklas. Vad kan återanvändas, vad kan återvinnas och vad går vidare till deponi? Avvecklingsplanen ger även en budget för projektet med detaljerade kostnader, besparingar, volymer, tid och miljövinster. Genomförande: Projektet genomförs enligt överenskommen avvecklingsplan och löpande uppföljning sker under resans gång. Resultatrapport: Hela projektet dokumenteras i en resultatrapport som du får när projektet avslutats. Här redovisas projektets ekonomi och volymer, återvunna resurser samt namngivna återanvändare. Uppgifter om eventuell sekretessrapportering för datorer och annat material med sekretesskrav redovisas också. 9

10 Grönt hyresavtal Grönt hyresavtal kan tecknas av alla som är hyresgäst hos Vasakronan. Det är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet och innebär ett konkret åtagande från både Vasakronan och hyresgästen att gemensamt bidra till en bättre miljö. Tillsammans gör vi skillnad. Genom de gröna avtalen vill vi involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Att du som hyresgäst sparar pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett gott skäl att teckna grönt avtal. Ett grönt hyresavtal sparar både pengar och miljö 10

11 Målsättningen med ett Grönt hyresavtal är i huvudsak att: Långsiktigt minska energianvändningen för värme, kyla och el Verka för en välutvecklad och miljöanpassad avfallshantering Ha en löpande dialog i de miljöfrågor som uppstår vid Vasakronans förvaltning och drift samt hyresgästens användning av lokalen Använda byggmaterial som medför så liten negativ miljöpåverkan som möjligt vid ombyggnad av lokalen och fastigheten Vad gör vi på Vasakronan? När en hyresgäst tecknar ett grönt hyresavtal erbjuder vi en elkartläggning eller en elrådgivning för att identifiera potentialen för elbesparingar. Eventuella investeringar och andra åtgärder för att minska elanvändningen bekostas av hyresgästen och besparingarna tillfaller hyresgästen. Tillsammans med hyresgästen undersöker vi också möjligheterna att minska användningen av värme och kyla. Vi träffas också regelbundet för att diskutera möjligheter till ytterligare förbättringar inom miljöområdet. 11

12 Logica med huvudkontor i Nacka Strand var först i Sverige med att teckna Grönt hyresavtal. Vad förväntas av dig som hyresgäst? Energianvändningen för uppvärmning, ventilation och kyla i din lokal ska minskas totalt sett det är vad du som hyresgäst åtar dig att bidra till när du tecknar ett grönt hyresavtal. Du åtar dig också att källsortera ditt avfall samt följa de krav vi har på val av byggmaterial vid ombyggnader. Vid avtalstecknandet förbinder du dig också att enbart köpa el enligt Naturskyddsföreningens kriterier för Bra miljöval. Minska lokalens energianvändning Teckna grönt elavtal Bättre avfallshantering Använda miljövänliga material vid ombyggnader 12

13 VARSÅGOD! EN SMYGTITT PÅ BYSTEN TILL ÄRA AV STEFAN GARDEFJORD, VD PÅ LOGICA SVERIGE TECKNAREN AV DET FÖRSTA GRÖNA HYRESAVTALET. Washington, Versailles, Genève och Kyoto. Alla är de platser där historiska avtal har undertecknats. Den 19 februari 2010 fick de sällskap av en ny plats; Nacka Strand. Det var där som Sveriges första gröna hyresavtal tecknades mellan Vasakronan och Logica Sverige. Den som fattade det historiska beslutet var Stefan Gardefjord, VD på Logica Sverige. Detta avtal är en uppgörelse som får konsekvenser inte bara för Logica Sverige och de företag som väljer att följa i deras fotspår. Den sänkta energiförbrukningen, de minskade utsläppen och den klokare resursanvändningen gynnar på lång sikt oss alla. Gardefjord och Logica Sverige har gått i bräschen för en rörelse där företag och hyresgäster gör gemensam sak med Sveriges största fastighetsbolag för miljöns skull. Vill du också bli historisk? Läs mer om hur du tecknar ett grönt hyresavtal på vasakronan.se SKÄRS BORT Bysten avtäckes den 5 maj i Nacka Strand. AVTALETS DETALJER Ett grönt avtal är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet som Vasakronan, som första fastighetsbolag i Sverige, erbjuder sina hyresgäster. Avtalet innebär att parterna är överens om att gemensamt vidta en rad åtgärder som leder till en minskad påverkan på miljön från användningen av lokalen och fastigheten. Detta arbete leder inte bara till vinster för miljön utan även, för Logica Sveriges del, till minskade kostnader för el, värme och kyla. LOGICA SVERIGES ÅTAGANDEN Energianvändning. Logica Sverige ansvarar för att energianvändningen för uppvärmning, ventilation och kyla i lokalen reduceras. Avfallshantering. Logica Sverige åtar sig att källsortera och återvinna företagets avfall enligt de regler som gäller i fastigheten. Byggmaterial. Logica Sverige åtar sig att följa de miljökrav Vasakronan har på val av byggmaterial vid egna ombyggnader. El. Vid avtalstecknandet förbinder sig Logica Sverige att enbart köpa grön el enligt Naturskyddsföreningens kriterier. VASAKRONANS ÅTAGANDEN I samband med tecknandet erbjuder Vasakronan en elkartläggning som ska underlätta för hyresgästen att vidta åtgärder som minskar elförbrukningen. I de fall Vasakronan kan mäta hyresgästens förbrukning av värme och kyla delar Vasakronan och hyresgästen på den besparing som uppnås. I de fall Vasakronan inte kan mäta hyresgästens enskilda förbrukning ger Vasakronan 10% rabatt på det hyrestillägg som debiteras för värme och komfortkyla. Minst en gång per år ska Vasakronan sammankalla till miljömöten med hyresgästen för att följa upp utfallet av utförda åtgärder inom ramen för det gröna avtalet. Då diskuteras även vilka förbättringar och eventuella ytterligare åtgärder som kan vidtas för att tillsammans utveckla arbetet för en bättre miljö. MILJÖVINSTER Enligt Energimyndigheten står fastigheter för cirka 40% av energianvändningen i Sverige och en stor del är energi för uppvärmning. Genom att samarbeta inom miljöarbetet gör hyresvärd och hyresgäst större skillnad för miljön än var och en för sig. Att hyresgästen förbinder sig att enbart köpa grön el betyder att all el kommer från förnybara energikällor som vatten, vind och biobränslen. Vasakronan är ett klimatneutralt och miljöcertifierat bolag (ISO 14001). DETTA AVTAL HAR UPPRÄTTATS I TVÅ EXEMPLAR VARAV PARTERNA ÄGER VAR SITT. Stefan Gardefjord Fredrik Wirdenius VD Logica Sverige VD Vasakronan Välkommen till en bättre värd Annons vid tecknandet av Sveriges första gröna hyresavtal, februari 2010.

14 Grön el Du som är hyresgäst hos Vasakronan och har eget elabonnemang har möjlighet att teckna avtal för miljömärkt el med Vasakronans elleverantör Energi Försäljning Sverige AB (Energi Sverige nedan). Energi Sverige är ett elbolag med fokus på företagskunder. Hyresgäster hos Vasakronan har möjlighet att med Energi Sverige teckna elavtal med antingen rörligt, fast eller en mix av rörligt och fast elpris. Rörligt pris med lågt påslag. För dig som föredrar ett marknadsprissatt elpris är Energi Sverige Spot rätt val. Här är det priset på den nordiska elbörsen som styr ditt elpris. Företagets elpris baseras på marknadspriset timme för timme (spotpris) och Energi Sveriges låga påslag. Ett rörligt elpris kan vara att föredra för företag vars elkostnader inte utgör en tung kostnadspost eftersom priset kan variera mycket både upp och ner. För företag med en årsförbrukning om högst kwh är påslaget på spotpriset 2,3 öre/kwh, inklusive Bra miljöval. Till detta kommer en fast månadsavgift om 20 kr per elanläggning Företag med en årsförbrukning mellan kwh betalar ett påslag på spotpriset om 2,3 öre/kwh. Ingen fast månadsavgift tillkommer Individuell prissättning sker för företag med en årsförbrukning större än kwh Utöver det rörliga spotpriset med påslag tillkommer kostnaden för de obligatoriska elcertifikaten. Priset för elcertifikaten sätts kvartalsvis utifrån Energi Sveriges normala certifikathantering där elcertifikaten köps löpande på kvartalsbasis 14

15 Fast pris för trygghet över tid. Energi Sverige Fast är en traditionell fastprisprodukt för de företag som vill veta hur stor nästa elräkning blir. Elpriset samt elcertifikatpriset för hela den valda avtalsperioden upp till tre år fastställs i samband med avtalstecknandet. Energi Sverige Fast är en säker produkt som gör det möjligt att budgetera elkostnaderna mer precist. Fast pris offereras med priser som gäller per offertdagen. Mix för den som vill ha både och. För dig som önskar kombinera både rörlig och fast elprismodell finns Energi Sverige Mix. Vid avtalstecknandet fastställs 50 % av priset till fast pris för hela avtalsperioden och resterande del går till rörligt pris. Elcertifikatpriset sätts på motsvarande sätt enligt Energi Sverige Spot och Energi Sverige Fast. Ett mix-elpris följer bara delvis elmarknadens prissvängningar och ger bra underlag för bedömning av elkostnaderna. Genom att nyttja Vasakronans erbjudande för el via Energi Sverige får du: El som uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens direktiv för Bra miljöval, baserad på 75% vattenkraft, 15% vindkraft och 10% biokraft Ett mycket konkurrenskraftigt pris genom Energi Sveriges låga påslag Rådgivning rörande lämplig avtalsmodell Enkla avtalsvillkor 15

16 Grön service Har du tänkt på att den service du har på kontoret i form av städning, växtservice, kaffe, frukt och liknande faktiskt har en miljöpåverkan? Det handlar inte bara om att välja produkter som är miljömärkta utan även om hur varorna transporteras till kontoret. Medvetet serviceval. Våra servicetjänster är framtagna för att underlätta vardagen på kontoret. Beroende på din verksamhet kan det handla om allt från reception, vaktmästeri, lokalvård och växtservice till budtjänster och butlerservice. Genom att välja Grön service minskar din miljöpåverkan bland annat på följande sätt: Kontoret städas med miljömärkta rengöringsmedel Kontorsmaterialet är Svanenmärkt i möjlig omfattning Kaffe, te och choklad är ekologiskt eller Fairtrademärkt Fruktleveranser är kravmärkta och ekologiska Överbliven frukt sorteras ut och förädlas till biogas Bud skickas med miljöbilar eller cykelbud Taxi bokas alltid med miljöbilar Emballage sorteras eller återanvänds Avfall källsorteras 16

17 Samordnade transporter och miljöcertifierade leverantörer. Serviceleveranser genererar många transporter till och från kontoret. När du väljer Grön service är det samma person som städar kontoret som även fyller på och gör rent kaffemaskinen, fyller på papper och toner i kopieringsmaskinen, ser över alla växter och fyller på frukt. Om flera hyresgäster i samma fastighet tecknar ett Grönt KVALITETSSÄKRING serviceavtal, ser vi också till att vaktmästaren eller kundvärden hjälper flera hyresgäster vid samma leveranstillfälle. På detta sätt minskas antalet Samtliga tjänster är kvalitetssäkrade via Vasakronans transporter till kontoret och därmed utsläppen samarbetsavtal med av klimatpåverkande och hälsoskadliga ämnen. Coor Service Management. 17

18 Tjänster som är valbara inom Grön service: Budservice Butlertjänster Dryckesautomater för kaffe och te Entrémattor Frukt Godsmottagning Kontorsmaterial Lokalvård Postservice Reception Skoputs Vaktmästeritjänster Vattenautomater Växtservice Om du är intresserad av Grön service kommer vår kontaktperson från Coor Service Management till ditt kontor där ni i lugn och ro kan gå igenom ditt företags behov av servicetjänster. Därefter får du ett prissatt förslag för din serviceleverans där miljöfaktorerna tydligt framgår. Tycker du att det ser bra ut tecknar du ett avtal direkt med Coor. Att välja Grön service är inte dyrare än vanliga servicetjänster. Bara smartare. 18

19 Inte dyrare. Bara smartare.

20 Grön bilpool I vissa av våra fastigheter finns möjlighet att ansluta sig till Grön bilpool. Det är en bilpool för tjänsteresor, självklart med bilar som är miljöklassade enligt regeringens definition. Dela bil och kör miljösmart. Bilpoolen bygger på principen att dela bil och fördelarna är många. Du betalar bara för bokad tid. Drivmedel, service, skatt, tvätt och försäkring ingår. Att dela bil och köra miljösmart är en vinst för både företaget och miljön då transporter idag står för den största andelen utsläpp av växthusgaser. Varje månad får företaget en sammanställning på samtliga körningar. Körningarna är sorterade på förare, kostnadsställe och med antalet kilometer du kört samt antal bokade timmar. Sammanställningen underlättar när ni vill jämföra och diskutera effektiviseringar, till exempel behovet av färre tjänstebilar och taxiresor. Nationell bilpool Garanterad miljöbil Grön bilpool levererar vi i samarbete med Sunfleet. Vill du veta mer kommer vår kontaktperson från Sunfleet gärna till ditt kon- Skatt och försäkringar Körstatistik tor där ni i lugn och ro går igenom hur just Tvätt och service ert behov ser ut. Därefter får du ett prissatt förslag och kan teckna avtal direkt Vägassistans och support Tankkort i bilen med Sunfleet. 20

21 Så här går det till: Boka poolbilen via Internet, smartphone-applikationer eller via Sunfleets kundtjänst. Bilarna är bokningsbara per halvtimme, och den minsta bokningstiden är en timme. Fem minuter innan bokningen startar får du ett SMS som talar om vilket registreringsnummer din bil har, vid vilken poolplats du kan hämta bilen samt pinkod till bilens tankkort. Gå till bilen och lås upp dörrarna genom att svara med ett tomt meddelande på det bekräftelse-sms du fått. När bilen öppnat sig, tar du fram handenheten ur handskfacket, knappar in din personliga kod och får därmed tillgång till bilens startnyckel samt tankkort. Bilen står nu redo att ta dig dit du vill. Behöver du tanka, finns tankkortet i handenheten. Information om var du tankar med respektive tankkort finner du i pärmen som finns i bilen. Pinkoden till tankkortet finns i det SMS du fick strax innan din bokning startade. När du är tillbaka på poolplatsen och vill avsluta din bokning, sätter du tillbaka nyckeln i handenheten. Dörrarna låses efter ungefär en minut. Efter avslutad bokning skapas automatiskt en elektronisk körjournal med bokade timmar och körda kilometer. 21

22 Leverantörer För att kunna leverera det gröna kontoret med högsta kvalitet har vi tecknat samarbetsavtal med utvalda leverantörer. På dem ställer vi höga krav. Varje leverantör måste bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och har även en skyldighet att kontrollera sina underleverantörer. Med hållbarhet avses i första hand miljöfrågor men även etiskt förhållningssätt utvärderas. Våra leverantörer är utvalda utifrån att de har hög etik, humanistisk grundsyn, god styrning och förstås, miljöfokus i allt de gör. För det gröna kontoret samarbetar vi med: 4CYCLE - Grön flytt Coor Service Management - Grön service Sunfleet - Grön bilpool Energi Sverige - Grön el

DET GRÖNA KONTORET. Medvetna val för ditt kontor

DET GRÖNA KONTORET. Medvetna val för ditt kontor DET GRÖNA KONTORET Medvetna val för ditt kontor En besvärsfri väg mot ett grönare kontor Innehåll Vi har miljöfokus i allt vi gör och vill gärna involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Vi strävar efter

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Kommunikationer Till Nattugglan är det lätt att ta sig, oavsett från vilket håll du kommer.

Kommunikationer Till Nattugglan är det lätt att ta sig, oavsett från vilket håll du kommer. VÄSTGÖTAGATAN 5-7 Kv Nattugglan ligger centralt på Västgötagatan på Söder, ett stenkast från Medborgarplatsen och nära bra kommunikationer. Fastigheten helrenoveras under 2014 och rymmer sedan moderna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Smart & Klart. - tillsätt bara människor

Smart & Klart. - tillsätt bara människor Smart & Klart - tillsätt bara människor Enklare kan det inte bli Smart & klart är ett kontorskoncept för företag som vill flytta in snabbt och enkelt. Här får ni nyckeln i handen och kan flytta in samma

Läs mer

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 generösa ytor med stark miljöprofil Tunnelbana Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Välkommen till Kista! Wireless Valley eller Nordens Silicon Valley,

Läs mer

Tänkte du att livet har ett slut? Tänk en gång till.

Tänkte du att livet har ett slut? Tänk en gång till. Tänkte du att livet har ett slut? Tänk en gång till. Lönsam hållbarhet. Det började med att jag grunnade på hur jag skulle kunna tjäna pengar, förbättra miljön och samtidigt vara en närvarande pappa. En

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A 400 2 800 kvm, Västra Hamnen Östra Varvsgatan 13 A Västra Hamnen Ledig yta: 400 2 800 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 200 Miljömärkning: BREEAM Excellent

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret.

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. Hufvudstadens miljöhandbok - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. När man varit igång sedan 1915 är det naturligt att tänka några generationer framåt. För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Västgötagatan 5 Södermalm

Västgötagatan 5 Södermalm Västgötagatan 5 Södermalm Grön oas i perfekt söderläge! Reception Tåg Tunnelbana Cykel Buss Vad händer på Västgötagatan 5? I ETT AV SÖDERS MEST CENTRALA LÄGEN ligger ett hus som kanske inte gör så mycket

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Plan 3, 950 3 575 kvm, Gärdet Värtan Fjärde Bassängvägen 15, plan 3 Gärdet Värtan Ledig yta: 950 3 575 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 105 300 Miljömärkning:

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion Sandra Rödin Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 sandra.rodin@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-04-17 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9

Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9 Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9 327 kvm, Universitetsholmen Neptuniplan 7 9 Universitetsholmen Ledig yta: 327 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 25 Miljömärkning: LEED Platinum Tillträde: Enligt

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15

Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 Ditt nästa kontor? Bohusgatan 15 617 kvm, Centrum Bohusgatan 15 Centrum Ledig yta: 617 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 35 45 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Omgående Restaurang Miljöcertifierad

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor)

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) 2002-04-25 LOC 0112-1145 LS 0112-0693 1(6) Landstingskontoret Registraturen Box 22550 104 22 STOCKHOLM Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) Ärendet Remissvar på

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Plan 13 14, 1 340 kvm, Östermalm Karlavägen 108, plan 13 14 Östermalm Ledig yta: 1 340 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 80 85 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Enligt

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer