DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG"

Transkript

1 DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

2 Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer oss inte med det. Nu tar vi nästa steg och utökar vårt gröna erbjudande. En besvärsfri väg mot ett miljöriktigt kontor. Vi har miljöfokus i allt vi gör och vi vill involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Vi strävar också efter att göra det enklare för våra hyresgäster att fatta miljömässigt kloka beslut, självklart till förmånliga villkor. Därför har vi tagit fram ett antal erbjudanden som vi samlar inom konceptet Det gröna kontoret. Det är konkreta produkter som ger dig som hyresgäst en enkel och besvärsfri väg mot en mer miljöriktig arbetsplats. Det gröna kontoret omfattar miljömedvetna lösningar för såväl flytten och avvecklingen av det gamla kontoret som servicetjänsterna och energiförbrukningen i det nya kontoret. I många av våra hus finns det även möjlighet till bilpool för gröna tjänsteresor.

3 Innehåll En grönare värd Grön flytt Grönt hyresavtal Grön el Grön service Grön bilpool sid 4-7 sid 8-9 sid sid sid sid Grön flytt till det nya kontoret Grönt hyresavtal Grön service Grön bilpool Grön flytt från det gamla kontoret Det gröna kontoret är en paketering av Vasakronans tjänsteerbjudanden för ett miljöriktigt kontor. 3

4 En grönare värd Vasakronan har, som Sveriges största fastighetsbolag, ett stort ansvar för att arbeta för hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan. Detta är extra viktigt med tanke på att fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Klimatneutralt och miljöcertifierat. Vi arbetar konsekvent med att minska energianvändningen i våra fastigheter samt att i så stor utsträckning som möjligt använda förnyelsebar energi. Det har bland annat resulterat i att energianvändningen för hela vårt bestånd ligger väsentligt under riksgenomsnittet för lokaler. Våra utsläpp av koldioxid har också minskat med 96% de senaste fem åren. Vi är klimatneutrala och miljöcertiferade enligt ISO

5 Vi äger Sveriges första LEED-certifierade fastighet, Vasagatan 7 i Stockholm. Vi söker samarbeten för miljöns skull. Vi har miljöfokus i allt vi gör, och vill gärna involvera våra hyresgäster. Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Det är en av anledningarna till att vi anstränger oss för att utveckla produkter som gör det enkelt för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan. Något som vi märker att fler och fler kunder och anställda sätter värde på. 5

6 LÅT OSS SAMARBETA Sweden Green Building Council Vasakronan är en av initiativtagarna till bildandet av Sweden Green Building Council. Det är en förening för företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Caring for Climate är FN:s klimatinitiativ med riktlinjer för minskad klimatpåverkan med särskilt fokus på koldioxidutsläpp. Vasakronan har sänkt sina koldioxidutsläpp med 96% genom att ersätta olja med fjärrvärme och bygga klimatsmart. Därför lyfts vi fram som en klimatförebild inom ramen för FN:s Caring for Climate. Klimatpakten Stockholm Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från alla som lever och verkar i staden. 6

7 Interiör från Tietos huvudkontor i Värtahamnen. Ett grönt hus med vit fasad och ett föredöme när det gäller energi- och resurseffektivitet.

8 Grön flytt När det är dags att flytta ligger ofta fokus på det nya kontoret, det man ska flytta till. Få tänker på att man måste ta hand om det man lämnar. Det gäller allt från kontorsmöbler, servrar och gardiner som man inte vill ha kvar till kontorssopor i form av gamla gem, förbrukat papper, pennor och liknande. Ofta låter man flyttfirman köra allt direkt till soptippen. Här tycker vi att man ska göra annorlunda. Därför erbjuder vi våra kunder Grön flytt. Avveckla kontoret miljömedvetet. Det finns en oerhörd potential i att avveckla det gamla kontoret på ett mer miljömedvetet sätt. Istället för att köra direkt till soptippen försöker vi hitta en andrahandsmarknad där stolar, skrivbord och hyllor går vidare in i nya verksamheter. Det som blir kvar källsorteras och återvinns. Endast en liten del går vidare som svårsorterat avfall. Det här sättet att flytta och avveckla kontoret blir alltid bättre för dig som kund och för miljön. När flytten är klar får du en rapport som visar vad som hände med ditt gamla kontor. Om du är intresserad av en Grön flytt kommer vår samarbetspartner 4CYCLE till ditt kontor där ni i lugn och ro kan gå igenom hur just er avveckling kan se ut. Därefter får du ett prissatt förslag. Tycker du att det ser bra ut tecknar du ett avtal direkt med 4CYCLE. En grön flytt blir oftast billigare än en traditionell flytt 8

9 Så här går det till: Analys: Vår projektledare besiktigar ditt kontor och bedömer ditt företags specifika förutsättningar. Är ert företag miljöcertifierat, ska avvecklingsrapporten redovisas i er miljörevision, finns det särskilda policyer man måste ta hänsyn till? Ska man skänka överblivna inventarier eller ska de säljas på andrahandsmarknaden? Svaren på dessa frågor styr hur avvecklingen ska hanteras. Avvecklingsplan: Vår projektledare inventerar och bedömer andrahandsvärden, mängder och omfattning på de inventarier och det material som ska avvecklas. Vad kan återanvändas, vad kan återvinnas och vad går vidare till deponi? Avvecklingsplanen ger även en budget för projektet med detaljerade kostnader, besparingar, volymer, tid och miljövinster. Genomförande: Projektet genomförs enligt överenskommen avvecklingsplan och löpande uppföljning sker under resans gång. Resultatrapport: Hela projektet dokumenteras i en resultatrapport som du får när projektet avslutats. Här redovisas projektets ekonomi och volymer, återvunna resurser samt namngivna återanvändare. Uppgifter om eventuell sekretessrapportering för datorer och annat material med sekretesskrav redovisas också. 9

10 Grönt hyresavtal Grönt hyresavtal kan tecknas av alla som är hyresgäst hos Vasakronan. Det är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet och innebär ett konkret åtagande från både Vasakronan och hyresgästen att gemensamt bidra till en bättre miljö. Tillsammans gör vi skillnad. Genom de gröna avtalen vill vi involvera våra hyresgäster i miljöarbetet. Att du som hyresgäst sparar pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett gott skäl att teckna grönt avtal. Ett grönt hyresavtal sparar både pengar och miljö 10

11 Målsättningen med ett Grönt hyresavtal är i huvudsak att: Långsiktigt minska energianvändningen för värme, kyla och el Verka för en välutvecklad och miljöanpassad avfallshantering Ha en löpande dialog i de miljöfrågor som uppstår vid Vasakronans förvaltning och drift samt hyresgästens användning av lokalen Använda byggmaterial som medför så liten negativ miljöpåverkan som möjligt vid ombyggnad av lokalen och fastigheten Vad gör vi på Vasakronan? När en hyresgäst tecknar ett grönt hyresavtal erbjuder vi en elkartläggning eller en elrådgivning för att identifiera potentialen för elbesparingar. Eventuella investeringar och andra åtgärder för att minska elanvändningen bekostas av hyresgästen och besparingarna tillfaller hyresgästen. Tillsammans med hyresgästen undersöker vi också möjligheterna att minska användningen av värme och kyla. Vi träffas också regelbundet för att diskutera möjligheter till ytterligare förbättringar inom miljöområdet. 11

12 Logica med huvudkontor i Nacka Strand var först i Sverige med att teckna Grönt hyresavtal. Vad förväntas av dig som hyresgäst? Energianvändningen för uppvärmning, ventilation och kyla i din lokal ska minskas totalt sett det är vad du som hyresgäst åtar dig att bidra till när du tecknar ett grönt hyresavtal. Du åtar dig också att källsortera ditt avfall samt följa de krav vi har på val av byggmaterial vid ombyggnader. Vid avtalstecknandet förbinder du dig också att enbart köpa el enligt Naturskyddsföreningens kriterier för Bra miljöval. Minska lokalens energianvändning Teckna grönt elavtal Bättre avfallshantering Använda miljövänliga material vid ombyggnader 12

13 VARSÅGOD! EN SMYGTITT PÅ BYSTEN TILL ÄRA AV STEFAN GARDEFJORD, VD PÅ LOGICA SVERIGE TECKNAREN AV DET FÖRSTA GRÖNA HYRESAVTALET. Washington, Versailles, Genève och Kyoto. Alla är de platser där historiska avtal har undertecknats. Den 19 februari 2010 fick de sällskap av en ny plats; Nacka Strand. Det var där som Sveriges första gröna hyresavtal tecknades mellan Vasakronan och Logica Sverige. Den som fattade det historiska beslutet var Stefan Gardefjord, VD på Logica Sverige. Detta avtal är en uppgörelse som får konsekvenser inte bara för Logica Sverige och de företag som väljer att följa i deras fotspår. Den sänkta energiförbrukningen, de minskade utsläppen och den klokare resursanvändningen gynnar på lång sikt oss alla. Gardefjord och Logica Sverige har gått i bräschen för en rörelse där företag och hyresgäster gör gemensam sak med Sveriges största fastighetsbolag för miljöns skull. Vill du också bli historisk? Läs mer om hur du tecknar ett grönt hyresavtal på vasakronan.se SKÄRS BORT Bysten avtäckes den 5 maj i Nacka Strand. AVTALETS DETALJER Ett grönt avtal är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet som Vasakronan, som första fastighetsbolag i Sverige, erbjuder sina hyresgäster. Avtalet innebär att parterna är överens om att gemensamt vidta en rad åtgärder som leder till en minskad påverkan på miljön från användningen av lokalen och fastigheten. Detta arbete leder inte bara till vinster för miljön utan även, för Logica Sveriges del, till minskade kostnader för el, värme och kyla. LOGICA SVERIGES ÅTAGANDEN Energianvändning. Logica Sverige ansvarar för att energianvändningen för uppvärmning, ventilation och kyla i lokalen reduceras. Avfallshantering. Logica Sverige åtar sig att källsortera och återvinna företagets avfall enligt de regler som gäller i fastigheten. Byggmaterial. Logica Sverige åtar sig att följa de miljökrav Vasakronan har på val av byggmaterial vid egna ombyggnader. El. Vid avtalstecknandet förbinder sig Logica Sverige att enbart köpa grön el enligt Naturskyddsföreningens kriterier. VASAKRONANS ÅTAGANDEN I samband med tecknandet erbjuder Vasakronan en elkartläggning som ska underlätta för hyresgästen att vidta åtgärder som minskar elförbrukningen. I de fall Vasakronan kan mäta hyresgästens förbrukning av värme och kyla delar Vasakronan och hyresgästen på den besparing som uppnås. I de fall Vasakronan inte kan mäta hyresgästens enskilda förbrukning ger Vasakronan 10% rabatt på det hyrestillägg som debiteras för värme och komfortkyla. Minst en gång per år ska Vasakronan sammankalla till miljömöten med hyresgästen för att följa upp utfallet av utförda åtgärder inom ramen för det gröna avtalet. Då diskuteras även vilka förbättringar och eventuella ytterligare åtgärder som kan vidtas för att tillsammans utveckla arbetet för en bättre miljö. MILJÖVINSTER Enligt Energimyndigheten står fastigheter för cirka 40% av energianvändningen i Sverige och en stor del är energi för uppvärmning. Genom att samarbeta inom miljöarbetet gör hyresvärd och hyresgäst större skillnad för miljön än var och en för sig. Att hyresgästen förbinder sig att enbart köpa grön el betyder att all el kommer från förnybara energikällor som vatten, vind och biobränslen. Vasakronan är ett klimatneutralt och miljöcertifierat bolag (ISO 14001). DETTA AVTAL HAR UPPRÄTTATS I TVÅ EXEMPLAR VARAV PARTERNA ÄGER VAR SITT. Stefan Gardefjord Fredrik Wirdenius VD Logica Sverige VD Vasakronan Välkommen till en bättre värd Annons vid tecknandet av Sveriges första gröna hyresavtal, februari 2010.

14 Grön el Du som är hyresgäst hos Vasakronan och har eget elabonnemang har möjlighet att teckna avtal för miljömärkt el med Vasakronans elleverantör Energi Försäljning Sverige AB (Energi Sverige nedan). Energi Sverige är ett elbolag med fokus på företagskunder. Hyresgäster hos Vasakronan har möjlighet att med Energi Sverige teckna elavtal med antingen rörligt, fast eller en mix av rörligt och fast elpris. Rörligt pris med lågt påslag. För dig som föredrar ett marknadsprissatt elpris är Energi Sverige Spot rätt val. Här är det priset på den nordiska elbörsen som styr ditt elpris. Företagets elpris baseras på marknadspriset timme för timme (spotpris) och Energi Sveriges låga påslag. Ett rörligt elpris kan vara att föredra för företag vars elkostnader inte utgör en tung kostnadspost eftersom priset kan variera mycket både upp och ner. För företag med en årsförbrukning om högst kwh är påslaget på spotpriset 2,3 öre/kwh, inklusive Bra miljöval. Till detta kommer en fast månadsavgift om 20 kr per elanläggning Företag med en årsförbrukning mellan kwh betalar ett påslag på spotpriset om 2,3 öre/kwh. Ingen fast månadsavgift tillkommer Individuell prissättning sker för företag med en årsförbrukning större än kwh Utöver det rörliga spotpriset med påslag tillkommer kostnaden för de obligatoriska elcertifikaten. Priset för elcertifikaten sätts kvartalsvis utifrån Energi Sveriges normala certifikathantering där elcertifikaten köps löpande på kvartalsbasis 14

15 Fast pris för trygghet över tid. Energi Sverige Fast är en traditionell fastprisprodukt för de företag som vill veta hur stor nästa elräkning blir. Elpriset samt elcertifikatpriset för hela den valda avtalsperioden upp till tre år fastställs i samband med avtalstecknandet. Energi Sverige Fast är en säker produkt som gör det möjligt att budgetera elkostnaderna mer precist. Fast pris offereras med priser som gäller per offertdagen. Mix för den som vill ha både och. För dig som önskar kombinera både rörlig och fast elprismodell finns Energi Sverige Mix. Vid avtalstecknandet fastställs 50 % av priset till fast pris för hela avtalsperioden och resterande del går till rörligt pris. Elcertifikatpriset sätts på motsvarande sätt enligt Energi Sverige Spot och Energi Sverige Fast. Ett mix-elpris följer bara delvis elmarknadens prissvängningar och ger bra underlag för bedömning av elkostnaderna. Genom att nyttja Vasakronans erbjudande för el via Energi Sverige får du: El som uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens direktiv för Bra miljöval, baserad på 75% vattenkraft, 15% vindkraft och 10% biokraft Ett mycket konkurrenskraftigt pris genom Energi Sveriges låga påslag Rådgivning rörande lämplig avtalsmodell Enkla avtalsvillkor 15

16 Grön service Har du tänkt på att den service du har på kontoret i form av städning, växtservice, kaffe, frukt och liknande faktiskt har en miljöpåverkan? Det handlar inte bara om att välja produkter som är miljömärkta utan även om hur varorna transporteras till kontoret. Medvetet serviceval. Våra servicetjänster är framtagna för att underlätta vardagen på kontoret. Beroende på din verksamhet kan det handla om allt från reception, vaktmästeri, lokalvård och växtservice till budtjänster och butlerservice. Genom att välja Grön service minskar din miljöpåverkan bland annat på följande sätt: Kontoret städas med miljömärkta rengöringsmedel Kontorsmaterialet är Svanenmärkt i möjlig omfattning Kaffe, te och choklad är ekologiskt eller Fairtrademärkt Fruktleveranser är kravmärkta och ekologiska Överbliven frukt sorteras ut och förädlas till biogas Bud skickas med miljöbilar eller cykelbud Taxi bokas alltid med miljöbilar Emballage sorteras eller återanvänds Avfall källsorteras 16

17 Samordnade transporter och miljöcertifierade leverantörer. Serviceleveranser genererar många transporter till och från kontoret. När du väljer Grön service är det samma person som städar kontoret som även fyller på och gör rent kaffemaskinen, fyller på papper och toner i kopieringsmaskinen, ser över alla växter och fyller på frukt. Om flera hyresgäster i samma fastighet tecknar ett Grönt KVALITETSSÄKRING serviceavtal, ser vi också till att vaktmästaren eller kundvärden hjälper flera hyresgäster vid samma leveranstillfälle. På detta sätt minskas antalet Samtliga tjänster är kvalitetssäkrade via Vasakronans transporter till kontoret och därmed utsläppen samarbetsavtal med av klimatpåverkande och hälsoskadliga ämnen. Coor Service Management. 17

18 Tjänster som är valbara inom Grön service: Budservice Butlertjänster Dryckesautomater för kaffe och te Entrémattor Frukt Godsmottagning Kontorsmaterial Lokalvård Postservice Reception Skoputs Vaktmästeritjänster Vattenautomater Växtservice Om du är intresserad av Grön service kommer vår kontaktperson från Coor Service Management till ditt kontor där ni i lugn och ro kan gå igenom ditt företags behov av servicetjänster. Därefter får du ett prissatt förslag för din serviceleverans där miljöfaktorerna tydligt framgår. Tycker du att det ser bra ut tecknar du ett avtal direkt med Coor. Att välja Grön service är inte dyrare än vanliga servicetjänster. Bara smartare. 18

19 Inte dyrare. Bara smartare.

20 Grön bilpool I vissa av våra fastigheter finns möjlighet att ansluta sig till Grön bilpool. Det är en bilpool för tjänsteresor, självklart med bilar som är miljöklassade enligt regeringens definition. Dela bil och kör miljösmart. Bilpoolen bygger på principen att dela bil och fördelarna är många. Du betalar bara för bokad tid. Drivmedel, service, skatt, tvätt och försäkring ingår. Att dela bil och köra miljösmart är en vinst för både företaget och miljön då transporter idag står för den största andelen utsläpp av växthusgaser. Varje månad får företaget en sammanställning på samtliga körningar. Körningarna är sorterade på förare, kostnadsställe och med antalet kilometer du kört samt antal bokade timmar. Sammanställningen underlättar när ni vill jämföra och diskutera effektiviseringar, till exempel behovet av färre tjänstebilar och taxiresor. Nationell bilpool Garanterad miljöbil Grön bilpool levererar vi i samarbete med Sunfleet. Vill du veta mer kommer vår kontaktperson från Sunfleet gärna till ditt kon- Skatt och försäkringar Körstatistik tor där ni i lugn och ro går igenom hur just Tvätt och service ert behov ser ut. Därefter får du ett prissatt förslag och kan teckna avtal direkt Vägassistans och support Tankkort i bilen med Sunfleet. 20

21 Så här går det till: Boka poolbilen via Internet, smartphone-applikationer eller via Sunfleets kundtjänst. Bilarna är bokningsbara per halvtimme, och den minsta bokningstiden är en timme. Fem minuter innan bokningen startar får du ett SMS som talar om vilket registreringsnummer din bil har, vid vilken poolplats du kan hämta bilen samt pinkod till bilens tankkort. Gå till bilen och lås upp dörrarna genom att svara med ett tomt meddelande på det bekräftelse-sms du fått. När bilen öppnat sig, tar du fram handenheten ur handskfacket, knappar in din personliga kod och får därmed tillgång till bilens startnyckel samt tankkort. Bilen står nu redo att ta dig dit du vill. Behöver du tanka, finns tankkortet i handenheten. Information om var du tankar med respektive tankkort finner du i pärmen som finns i bilen. Pinkoden till tankkortet finns i det SMS du fick strax innan din bokning startade. När du är tillbaka på poolplatsen och vill avsluta din bokning, sätter du tillbaka nyckeln i handenheten. Dörrarna låses efter ungefär en minut. Efter avslutad bokning skapas automatiskt en elektronisk körjournal med bokade timmar och körda kilometer. 21

22 Leverantörer För att kunna leverera det gröna kontoret med högsta kvalitet har vi tecknat samarbetsavtal med utvalda leverantörer. På dem ställer vi höga krav. Varje leverantör måste bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och har även en skyldighet att kontrollera sina underleverantörer. Med hållbarhet avses i första hand miljöfrågor men även etiskt förhållningssätt utvärderas. Våra leverantörer är utvalda utifrån att de har hög etik, humanistisk grundsyn, god styrning och förstås, miljöfokus i allt de gör. För det gröna kontoret samarbetar vi med: 4CYCLE - Grön flytt Coor Service Management - Grön service Sunfleet - Grön bilpool Energi Sverige - Grön el

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Kv Rosenborg Frösunda

Kv Rosenborg Frösunda Kvar att hyra 250-1245 kvm Kv Rosenborg Frösunda Grönt kontor/ showroom med skyltläge! Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Unibail-Rodamco/Wingårdh Arkitekter Fantastiska Frösunda

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet Som kund till New Offi ce får ni kostnadsfritt tillgång till hela det aktuella lokalutbudet med en enda kontakt. Vi fungerar som er personliga rådgivare

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer