Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning"

Transkript

1 Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet Inledning För närvarande pågår en intensiv diskussion kring energieffektivisering, framförallt som ett led i att minska utsläppen av växthusgaser. Bakgrunden till diskussionen är dels EU s energieffektiviseringsmål, dels det nationella åtgärder som diskuteras för att nå målen. Energieffektivisering i byggnader är en åtgärd som diskuteras, och i samband med detta även möjligheten att införa nya lokala byggnormer för just energieffektivisering. Det övergripande syftet med energieffektiviseringsmålet och de åtgärder som diskuteras är att via minskad energiåtgång minska utsläppen av koldioxid, och därmed bidra till att uppfylla det nationella målet om begränsad klimatpåverkan samt EU s mål med en reduktion med 20% av koldioxidutsläppen till år Syftet med denna PM är att diskutera och analysera energieffektiviseringsfrågan i allmänhet och effekter av energieffektiviseringsåtgärder inom bostadssektorn i synnerhet. Analysen är i stora delar konceptuell och utgår från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Mer konkret kommer följande frågor att behandlas konceptuellt: Hur skall man se på energieffektivisering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Behövs specifika energieffektiviseringsmål om det är utsläppen av koldioxid man vill begränsa? Leder energieffektiviseringsmål inom bo- och byggsektorn till lägre utsläpp av koldioxid? Är det önskvärt med möjlighet till kommunala särkrav i bygg- och planeringsprocessen inom boendesektorn? Men innan dessa specifika frågeställningar diskuteras ges en allmän bakgrund till energieffektiviseringsfrågan.

2 Energi i ett samhällsekonomiskt perspektiv Energisparande och energieffektivisering har varit viktiga ledstjärnor i energipolitiken i Sverige och många länder under lång tid. Energidebatten var särskilt aktiv under 1970-talet, ett dramatiskt årtionde ur energipolitisk synpunkt, med kärnkraftsdebatt och oljekriser. Debatten har åter tagit fart, driven inte minst av klimatfrågan och EU s energieffektiviseringsdirektiv. EG:s energieffektiviseringsdirektiv (2006/32/EG) innebär att medlemstaterna skall bli 9% energieffektivare till år Det finns också andra politiska mål för energiförsörjning som är relevanta ur vårt perspektiv. I EUs energipaket ingår för Sveriges del ett bindande 49% mål (numera höjt till 50%) beträffande andelen energi från förnybara energikällor i slutlig energianvändning (brutto) till Idag är andelen kring 40% beroende lite på hur man räknar (den officiella siffran som rapporteras till Eurostat är 39,8%). Att kritiskt granska politiken kring "energieffektivisering" kompliceras av ordets positiva laddning; vem kan egentligen vara emot att vi använder energi effektivare? Men en kritisk analys innebär inte att granskaren är motståndare till att energiresurser används på ett klokt sätt 1. Det är snarare processerna, mer specifikt de olika sätt på vilka statsmakterna (inklusive EU) försöker få oss spara energi och vara mer effektiva i nyttjandet som bör granskas. Eftersom effektiviseringsarbete är en kontinuerlig process i många dimensioner i varje hushåll och enskild organisation är det på många sätt förvånande att just energisparande förärats obetingad kärlek under årtionden. Det finns antagligen djupt liggande psykologiska mekanismer som kan förklara detta förlopp, liksom varför energi har blivit så hårt beskattat relativt de flesta andra varor och tjänster 2. Men för att undvika missförstånd och med risken för att vara övertydliga: energiomvandling är förknippad med negativa externa effekter och dessa skall givetvis hanteras inom ramen för befintliga styrmedel. Detta, att energiomvandling (eller om vi så vill, produktion och konsumtion av energi) är förknippat med negativ 1 Analysen här överensstämmer i allt väsentligt med Mäler (1973, sid 210) som uttyckte saken på följande sätt i Nationalekonomiska föreningens förhandlingar: "Jag tror vi ägnat för litet tid åt frågan huruvida vi över huvud taget skall införa en politik som syftar till att begränsa energikonsumtionen. Det finns anledning att begränsa den, nämligen om energiproduktion och energikonsumtion medför effekter som inte reflekteras i priserna, och på miljösidan har vi direkta sådana effekter. En annan anledning är om marknaderna för exempelvis råolja och uran är imperfekta -- då kan det finnas anledning för nationella regeringar att ingripa och försöka korrigera". 2 Det skulle kunna förklaras av tankar från optimal beskattning, där (i det enklaste fallet) varor bör beskattas i omvänd proportion till priselasticitet. Vi får en skatt på el 1951 och allmän energiskatt 1957.

3 miljöpåverkan, tycks också vara det huvudsakliga skälet till att sådant fokus läggs på energieffektivisering. Jag återkommer till detta längre fram. Att de ekonomiska lagarna är universella är för en ekonom så självklart att det knappast förtjänar någon kommentar; men för andra samhällsvetare och särskilt för ingenjörer finns andra förklaringsmodeller och alternativa sätt att förstå energikonsumtionens grundläggande drivkrafter. Det finns förmodligen inget område där teorierna kring mänskligt beteende spretar mer än vad gäller just energikonsumtion, särskilt vad gäller hushållen 3. Konsekvensen av detta har blivit, om inte en viss antagonism mellan forskare på olika områden, så i alla fall en inte fullt utvecklad förmåga att ta till sig insikter från angränsande fält. I sin tur har detta bidragit till begreppsförvirring och, i sin förlängning en i vissa avseenden illa utformad politik. Sammantaget landar resonemangen i denna PM i att stöd och subventioner till energieffektivisering väsentligen är ett slöseri med skattemedel, samt att specifika energieffektivitetsregleringar är ineffektiva och kostnadsdrivande i allmänhet och i synnerhet när de riktas mot enskilda sektorer. Ur samhällsekonomisk synpunkt är energi en vara, egentligen speciell endast eftersom den inte skapas utan bara omvandlas. Energi är, i ekonomisk mening, någonting av godo, precis på samma sätt som mjölk, potatis eller någon annan vara är till nytta för oss konsumenter. Att energiomvandling i kraftverk leder till negativa miljöeffekter beror på att vi idag inte vet hur vi skall nyttja det enorma överflöd av energi solen ger utan att förorsaka miljöskador. Dagens teknologiska kunnande innebär dock att energi är en knapp resurs, trots att solinstrålningen ger åtminstone ggr mer energi än vad vi kan tillgodogöra oss i ekonomin. Resursknappheten avspeglas i marknadspriserna, vilka därmed ger signaler om hur lönsamt det är att spara energi. I en perfekt fungerande marknadsekonomi behövs därför inga statliga ingripanden i termer av åtgärder för energieffektivisering. Skälet är helt enkelt att alla sparåtgärder som är lönsamma redan gjorda. Frågan är då om denna grundbult i håller för en närmare granskning, när vi tar hänsyn till olika marknadsmisslyckanden. 3 Konkurrensverkets yttrande Dnr 659/2008 om "Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25), Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) N2008/2573/E" illustrerar på ett utmärkt sätt tillämpningen av ekonomisk analys på förslag till energisparstöd. Utredningen utgår dock från ingenjörsperspektivet och föreställningen att energi är den enda knappa resursen i samhället.

4 Ekonomer och ingenjör tycks ofta ha olika uppfattningar kring vad som skall avses med ett marknadsmisslyckande. 4 I den samhällsekonomiska kalkylen ingår mångfald, i bemärkelsen att man på en marknad kan finna vita, röda, gula etc. kylskåp. Om ett vitt och ett gult kylskåp kostar lika mycket, med den enda skillnaden att det vita kylskåpet drar mindre el, är det inget marknadsmisslyckande om någon trots detta väljer ett gult kylskåp. Konsumenten värderar det gula kylskåpet så mycket att hon eller han accepterar merkostnaden. I många kalkyler på energiområdet studeras dock en investerings lönsamhet i endast en dimension, dvs. energiförbrukning. Med den utgångspunkten kan det finnas stora potentialer (för energibesparing). Detta synsätt har dock lite att göra med teorin kring ett effektivt nyttjande av samhällets resurser. Vi kan göra en analogi med valet av bil; om bränsleförbrukning var den enda relevanta parametern för bilköparen, skulle bilparken idag se väldigt annorlunda ut. Det är inget marknadsmisslyckande konsumenten väljer en bil som drar lite mer bensin, men samtidigt är lite säkrare och kanske bekvämare. Det är heller inget marknadsmisslyckande att hushållen inte köpte lågenergilampor i någon större utsträckning innan förbudet mot konventionella glödlampor kom. I en fungerande marknadsekonomi gör hushållen fria val. Det är återigen inget fel med att hushålla med energi, men det är heller inget fel att effektivisera en organisation i andra dimensioner. De flesta energieffektiviseringsförslag är visserligen kopplat till klimatpolitiken, men det gör det inte mindre problematiskt. Anledningen är att vi har en utsläppsmarknad/koldioxidskatt som tar hand om den externaliteten. Särskilt tydligt blir detta om vi stödjer energieffektivisering i företag som har utsläppsrätter på den europeiska marknaden, eftersom de totala utsläppen är givna och inte påverkas. Marknadsmisslyckanden Många energiinvesteringar tycks vara lönsamma vid dagens priser, men ändå genomförs de inte. Varför inte byta ut till kylskåpet när investeringen snabbt tjänas igen? Förklaringar som ges i andra litteraturer än den ekonomiska kokar ned till att det finns olika 4 Metcalf (2006) diskuterar varför ingenjörer ("energy technologists") och ekonomer har så skilda uppfattningar om kostnaden för energisparande. Enligt Metcalf fokuserar dessa två grupper (ingenjör vs ekonom) olika saker: (i) minimera energianvändning vs. maximera välfärd (ii) marknadsbarriärer (ofullständig information, kapitalmarknadsimperfektioner...) vs ej fullständigt uppmätta kostnader för energisparande samt (iii) statiskt beteende vs individuella anpassningar. Exempelvis tar ekonomen hänsyn till att en person som får ett stöd till energisparande kanske skulle gjort åtgärden utan stöd. Ett intressant exempel på skillnaderna i synsätt framkommer indirekt i Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:110). Två ekonomer i utredningen riktar stark kritik i ett särskilt yttrande.

5 "marknadsbarriärer". De enda intressanta sådana "barriärer" i en ekonomisk analys är de som kan kallas genuina marknadsmisslyckanden. Det finns ett antal sådana, relaterade till informationsbrister och osäkerhet, prisbildning och kapitalmarknadsimperfektioner. Osäkerhet om framtiden är i sig egentligen inte ett marknadsmisslyckande. Risk och osäkerhet kan, åtminstone i princip, hanteras på särskilda riskmarknader (exempelvis försäkringsmarknader, terminsmarknader, osv). Risker och osäkerheter prisas in korrekt om det finns tillräckligt många marknader för att sprida risken. Man skulle möjligen kunna argumentera för att dagens energimarknader inte är tillräckligt utvecklade för att hantera "politikmisslyckanden", så att leveranssäkerhet inte avspeglas korrekt i priserna. Vidare kan man som Mäler (1977, sid 425) med osäkerhet avse att information kring framtida prisutveckling är ojämnt fördelad i befolkningen (företag kan, på goda grunder, antas vara bättre informerade, eller åtminstone ha större möjligheter att skaffa fram relevant information). Husägaren vet kanske inte om att en expertgrupp levererat en prisprognos som gör att en energiinvestering skulle vara lönsam. En annan typ av marknadsmisslyckande innebär att vi ibland inte betalar marginalkostnaden för vårt energiutnyttjande. Exempelvis vet hyresrättinnehavaren ofta inte hur mycket energi han eller hon gör av med, därför att mätningen sker centralt. Att ta en dusch till" märks inte på hyran, vilket åtminstone på kort sikt innebär att hyresrättsinnehavare duschar för mycket. Tolkningen av marknadsmisslyckandet är att hyresgästen betalar priset noll för en "extra dusch", ett pris om därmed inte avspeglar resursutnyttjandet. Vad som händer i praktiken är antagligen att extrakostnaden vältras över på hyrorna och på sätt och vis får den sparsamme hyresgästen betala den "slösaktiges överkonsumtion". Utredningar har visat att individuell mätning ger besparingar i storleksordningen 10-30% energi. Att alla hyreshus inte har individuell mätning beror enligt Berntsson (2003) helt enkelt på att det inte är lönsamt för fastighetsägaren. En tredje typ av marknadsmisslyckande gäller kapitalmarknaden. Det kanske inte går att finansiera en lönsam investering, trots att både långivare och låntagare tjänat på ett sådant kontrakt. Orsaken kan vara genuina informationsbrister, vilka är vanliga på försäkrings- och lånemarknader. I så fall genomförs inte energisparåtgärder som är såväl privat som samhällsekonomiskt lönsamma.

6 Informationsbrister och andra typer av marknadsmisslyckanden är knappast unika för energimarknaderna. Hur viktiga de är i praktiken är snarast en empirisk fråga. Huvudslutsatsen i expertbilagan till SOU 1980:43 (sid 57) är Marknadsimperfektioner av olika slag har en obetydlig inverkan på energianvändning i bostadssektorn av vilket följer att åtgärderna skulle ha genomförts även utan de finansiella stöd som gavs till energieffektivisering 5. Denna slutsats är giltig även idag; det finns ingen anledning att ge stöd till investeringar som ändå skulle genomförts. Av ovanstående resonemang följer att subventioner till energi inte kan motiveras ur resursallokeringssynpunkt, med den givna förutsättningen att det inte finns positiva externaliteter. De finns många exempel på hur fossil energi subventioneras runt om i världen, det gäller t.ex. kol och drivmedel. 6 Subventionerna innebär verkligen ett slöseri med energi och innebär dessutom att man istället för att beskatta negativa externa effekter betalar för att få miljön förstörd. Motiven för dessa typer av subventioner är oftast fördelningspolitiska. Det är givetvis lätt att säga att Tyskland omedelbart borde avskaffa sina subventioner till kol om man inte behöver bekymra sig för sysselsättningseffekterna av detta, men ur effektivitetssynpunkt är det svårt att komma på en sämre subvention. De signaler som finns tyder dock på att Tyskland är på väg att avskaffa dem inom en inte alltför avlägsen framtid. Världsbanken har på senare tid hävdat att USA genom sitt låga bensinpris drivit fram en bilpark som är energiineffektiv. Bensinpriset är sannolikt alltför lågt i USA därför att det inte reflekterar de negativa externaliteterna, men att amerikanerna väljer "stora" bilar är dock inget egentligt problem ur samhällsekonomisk synpunkt. Vi måste återigen skilja på energianvändningen per se och de negativa följderna av denna användning. Sammantaget finns det således mycket svaga argument för mål som rör energieffektivisering, och därmed även för de åtgärder som diskuteras nationellt och i EU. Det argument för energieffektivisering som framhålls i EU s klimat och energipaket är att det ska bidra till att uppnå det uppsatta målet om begränsade utsläpp av växthusgaser. Målen som rör energieffektivisering är således inte något miljömål i sig, utan ett medel för att nå miljömålet 5 SOU 1980:43 gav bla förslag till energisparåtgärder i tre program, förändringar i ekonomiska stödet till energibespaörslag till energisparåtgärder i tre program, 6 Se tex IEA (2008, sid 4) "Removing subsidies on energy consumption, which amounted to a staggering $310 billlion the 20 largest non-oecd countriesin 2007, could make a major contribution to curbing demand and emissions growth.

7 begränsad klimatpåverkan. Det betyder i sin tur att diskussionen i allt väsentligt kokar ner till frågan huruvida energieffektivisering är ett bra medel för att nå målet om begränsad klimatpåverkan. För att besvara den frågan måste vi ha klart för oss hur klimatpolitiken är uppbyggd. Klimatpolitiken kan sägas vara uppbyggd på två hörnstenar; den nationella koldioxidskatten och det Europeiska handelssystemet för utsläppsrätter (EU-ETS). I det senare systemet ingår samtliga någorlunda stora energiförbrukande verksamheter i Sverige. I korthet innebär EU-ETS att koldioxid får ett pris för de som ingår i systemet. Ökar man utsläppen så måste man köpa rättigheter med ökade kostnader som följd; koldioxid får ett pris. På motsvarande sätt innebär den nationella koldioxidskatten att koldioxid får ett pris för de verksamheter som inte ingår i EU-ETS. Sammantaget betyder det att det pris vi betalar när vi köper bensin till våra bilar inkluderar priset på koldioxid via koldioxidskatten, och att priset på den värme och el vi köper till våra bostäder inkluderar priset på koldioxid via EU-ETS. Behövs specifika energieffektiviseringsmål i boende- och byggsektorn om det är utsläppen av koldioxid man vill begränsa? Svaret på frågan är nej. EU-ETS sätter ett pris på koldioxid för de verksamheter som ingår där, och koldioxidskatten sätter ett pris för de utsläpp som inte ingår i EU-ETS. Ett pris på koldioxid innebär att man blir koldioxideffektivare, och förmodligen också energieffektivare. Vill man från samhället minska utsläppen ytterligare så är det bara att begränsa antalet utsläppsrätter ytterligare, och/eller höja koldioxidskatten. Det brukar hävdas att eftersom priset på utsläppsrätter är så lågt så blir den styrande effekten för liten, och att vi därför måste ha fler styrmedel. Detta argument är dock felaktigt. Skälen till att priset är lågt är att den ekonomiska krisen minskat efterfrågan på utsläppsrätter, samtidigt som politikerna satt ett relativt frikostigt tak. En reglering eller annan åtgärd som tvingar till en energieffektivisering innebär en minskad energiefterfrågan och därmed minskad efterfrågan på utsläppsrätter, med följden att priset på utsläppsrätter faller ytterligare. Däremot kommer inte utsläppen nödvändigtvis att minska eftersom utbudet (tillgången) på utsläppsrätter är given. Man kan säga att marknaden för koldioxid snedvrids av energieffektiviseringsåtgärderna. Ifall energieffektiviseringsåtgärderna är mycket kraftiga kan vi få en situation där utsläppen minskar mer än det uppsatta målet, vilket betyder att utsläppsmarknaden helt tappar sin betydelse (priset på utsläppsrätter blir noll). Böhringer & Keller (2011) visar att kostnaden för att uppnå EU s utsläppsmål skiljer sig åt väsentligt beroende på om man har vad man kallar överlappande styrmedel eller inte. Man visar att

8 om målet är en 20% reduktion av CO2 utsläppen fram till 2020 så nås detta billigast med EU- ETS, och kostnaden stiger allteftersom man lägger till mål och åtgärder för förnyelsebar energi och energieffektivisering. Vidare visar man att priset på CO2 faller allteftersom man lägger på energieffektiviserings- och förnyelsebarhetskrav. Leder energieffektiviseringsmål inom bo- och byggsektorn till lägre utsläpp av koldioxid? Även svaret på denna fråga är nej. Skälet till detta är i huvudsak detsamma som ovan. Energiomvandlingssektorn ingår i det Europeiska utsläppshandelssystemet, EU-ETS. Det betyder att minskade el- och värmeleveranser till svenska bostäder och frigör utsläppsrätter som kan säljas (om energiproduktionen överhuvudtaget har något koldioxidinnehåll). Den eventuella koldioxidminskning som sker lokalt i Sverige kommer därmed att uppvägas av en lika stor ökning någon annanstans inom EU-ETS. Krav på energieffektivisering inom hela EU kommer därmed att leda till överskott på utsläppsrätter med följden att priset på utsläppsrätter faller, koldioxid får ett lägre pris som diskuterats ovan. Specifika krav på energieffektivisering i vissa sektorer, nationellt, eller inom EU motverkar således en kostnadseffektiv reduktion av koldioxidutsläpp. Skall det finnas möjlighet till kommunala särkrav avseende energiförbrukning i bostäder och lokaler? Även här är svaret nej. Specifika regleringar för energiåtgång, specifik energiteknologi etc. i syfte att minska utsläpp av koldioxid är ineffektiva. Det leder till en fördyring av byggandet utan att vi får något extra i form av miljövinster eftersom de totala utsläppen av koldioxid inte påverkas. Den så kallade byggkravsutredningen hade som ett uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna. I delbetänkadet SOU 2012:86 konstaterar man att 70% av byggbolagen anger att det mött särkrav i plan- och byggprocessen. De flesta särkraven gäller energianvändning och tillgänglighet, där krav vad gäller byggnaders energianvändning är vanligast. Kraven ställs oftast i markanvisningsavtal avseende kommunal mark, i några fall som planbestämmelse men det förekommer även exempel på att krav ställs i samband med bygglov. Speciella krav ställs även i exploateringsavtal vid byggande på privat mark. Utredningen frågade även 21 producenter

9 och säljare av byggmaterial och byggprodukter. Av dessa angav 10 att de upplevt att kommuner ställt sådana krav att vissa byggmaterial har kunnat nyttjas i en kommun men inte i en annan. Den slutsats som dras i betänkandet är att nackdelarna med kommunala särkrav är så många och stora att det bör införas en stoppbestämmelse för kommunala särkrav. Bland annat uppskattas att byggkostnaderna ökat till följd av särkrav med 10-15%, dvs. en fördyring av ett villabygge med runt kr. Det är i huvudsak tre argument som används för att motivera kommunala särkrav. Det första är informationsproblemet, dvs. producenter och konsumenter har inte fullständig information. Det andra är miljöargumentet; högre krav på energieffektivitet leder till lägre utsläpp av växthusgaser. Detta har blivit ett viktigt argument för många kommuner som valt att marknadsföra sig som en hållbar kommun. Det tredje argumentet som till och från anförs, som stöd för det miljöargumentet, är att högre krav på exempelvis energieffektivitet bidrar till innovationer och företagsutveckling, som i slutändan innebär en vinst för såväl byggföretaget, konsumenten, och kommunen (eller nationen). Att det finns marknadsmisslyckanden i form av informationsbrister, och asymmetrisk information (byggaren vet kanske mer än kunden) är mycket troligt. Ett skäl till detta är att det kan vara svårt för en lekman att bedöma egenskaperna hos ett hus eller en lägenhet som man avser att köpa. Allt från husets fundament till energiförbrukning. Att för varje objekt inhämta all väsentlig information för kunden är både svårt och kostsamt. Den här typen av informationsbrister är huvudförklaringen till att det finns grundläggande byggregler. Den här typen av informationsproblem är dock generella och torde inte skilja sig åt mellan kommuner. Kommunala särkrav är därför svåra att motivera av detta skäl. Miljöargumentet bygger på att det finns så kallade negativa externa effekter förknippade med produktion och/eller konsumtion av en produkt. Eftersom den negativa effekten i huvudsak drabbar andra så saknar producenten incitament att minska den negativa miljöpåverkan. Tillverkningen av byggmaterial påverkar kanske miljön negativt, eller konsumentens uppvärmning av huset ger upphov till utsläpp som påverkar miljön negativt för alla. Förekomsten av externa effekter motiverar någon form av reglering. Koldioxidskatten och EU-ETS är exempel på regleringar som syftar till eliminera en extern effekt, utsläpp av växthusgaser. Lokala särkrav är motiverade om det finns specifika lokala miljöproblem som inte är internaliserade av andra regleringar, eller när preferenserna för lokala kollektiva nyttigheter skiljer sig åt mellan

10 kommuner. Exempel där det kan finnas skäl för lokala normer gäller buller och luftföroreningar. Den typen av geografiskt begränsade miljöproblem kan och bör inte lösas med nationella eller internationella regleringar och krav. Effekterna på miljö och livsbetingelser av energi per se eller koldioxidutsläpp är dock inte geografiskt betingade externaliteter, dvs. det spelar ingen roll ur klimatsynpunkt var utsläppen (eller utsläppsreduktionen) sker, miljöskadan är densamma. Som redan diskuterats har vi redan idag en nationell koldioxidskatt och ett europeiskt utsläppshandelssystem som innebär att koldioxid prissätts, vilket i sin tur fördyrar energianvändning. Motivet för kommunala särkrav av klimatskäl faller därmed av två orsaker. För det första kan man inte ha lokala eller regionala (eller ens nationella) för att reglera en global externalitet. För det andra, det finns redan styrmedel på nationell och EU nivå som innebär att en lokal eller regional reglering blir fullständigt verkningslös ur miljösynpunkt, men fördyrar produktion. Innovationsargumentet, eller värdet av att gå före, har sina rötter i den så kallade Porterhypotesen. Enligt Porter-hypotesen (se exempelvis Brännlund & Kriström, 2012, Brännlund, 2007) kommer företag (eller ett land) som skärper sin miljöpolitik att få en konkurrensfördel som i slutändan leder till ökad tillväxt, sysselsättning, etc. Effekten antas gå via två kanaler. Den ena är via produktutveckling som ökar produktens värde, och den andra via process- eller produktivitetsförbättringar. Det finns numer ett mycket stort antal publikationer där man försöker testa denna hypotes (se exempelvis Ambec m.fl , Brännlund, 2007, och Brännlund & Lundgren, 2009 för en genomgång av teori och empiri). Den slutsats som kan dras från denna litteratur är att det inte finns några empiriska belägg för Porterhypotesen. Att det finns vissa enskilda företag som vinner på hårdare miljökrav är självklart, men lika självklart är att det finns företag som förlorare. Vad litteraturen i mångt och mycket visar är att Portereffekten inte finns i allmänhet. Vidare så är en slutsats, en mycket viktig sådan, att med rätt utformad miljöpolitik så kan kostnaden för miljöpolitiken bli liten, relativt det fall när miljöpolitiken utformas fel. Rätt utformad miljöpolitik i detta sammanhang är att den skall vara resultatstyrd och incitamentsbaserad. Exempel på sådan miljöpolitik är utsläppshandelssystem och miljöskatter. Exempel på det motsatta är tekniska krav och detaljregleringar. Kommunala särkrav på viss energiförbrukning etc. är ett bra exempel på styrmedel som inte uppfyller kravet på ett bra styrmedel. För det första är det mycket tveksamt om det ger några som helst positiva miljöeffekter. Med säkerhet kan man säga att det i vart fall inte bidrar någonting till att reducera utsläppen av växthusgaser, av de skäl som diskuterats ovan. För det andra bygger det på att de som utformar särkraven är bättre

11 informerade om vilka möjligheter det finns att effektivisera. Dvs., företagen som bygger, och kunden som köper vet inte sitt bästa. För det tredje torde inte företag investera i forskning och utveckling för att det finns specifika kommunala särkrav, marknaden blir helt enkelt för liten. Sammantaget kan man säga att kommunala särkrav inte är samhällsekonomiskt motiverade på grund av informationsbrister, globala externa effekter (klimatproblemet) och teknikutveckling. När det gäller informationsbrister är dessa rimligen generella, de skiljer sig knappast åt mellan olika kommuner. Klimatproblemet är ett globalt miljöproblem, och skall hanteras därefter. Dessutom finns redan väl fungerande styrmedel på klimatområdet som gör specifika regleringar på klimat- och energiområdet helt verkningslösa ur miljösynpunkt. Däremot kan det finnas lokala miljöproblem, eller skillnader i värderingar vad gäller mer lokala kollektiva nyttigheter, som motiverar särkrav av något slag. Detta gäller dock inte för särkrav på energi- och klimatområdet. Vad gäller innovationsargumentet så blir slutsatsen att rätt utformade allmänna regleringar kan vara pådrivande, men att lokala, eller kommunala, särkrav förmodligen ger motsatt resultat. Avslutningsvis bör det noteras att krav på energieffektivisering inom en viss sektor, exempelvis boende- och byggsektorn inte nödvändigtvis leder till att den totala energiförbrukningen minskar i den grad man tänkt sig. Det är till och med så att energieffektiviseringskravet i en sektor kan leda till att energiförbrukningen ökar. Skälet till detta är den så kallade rekyleffekten (rebound effect). Om ett hushåll exempelvis tvingas använda lågenergilampor med följden att man sparar energi så implicerar det att den penningbesparing man gör kommer att användas till annat, vilket innebär ökad energiförbrukning inom det området. I en litteraturöversikt drar Sorrell m.fl. (2009) slutsatsen att den direkta rekyleffekten av energieffektivitetsförbättringar i hushållssektorn är knappt 30% i OECD. Det betyder att en initial effektivisering med säg 1 KWh innebär en energibesparing på 0,7 KWh. Inkluderar man indirekta och ekonomiövergipande effekter kan man inte utesluta att energiförbrukningen faktiskt ökar, man får så kallad backfire (se Allan m.fl. 2007, Sorrell, 2009). En effektiv energi och klimatpolitik Energi är av godo. Vi behöver energi i form av mat, värme och transporter. Får vi en brist på energi i samhället så kommer det att avspeglas i priset på energi (jämför elpriset på vintern). Några ytterligare styrmedel än priset som drivkraft för att effektivisera behövs i princip inte. Forskning visar tydligt att ett högre pris på energi minskar användningen av energi. Om en viss omvandling eller användning av energi leder till utsläpp, exempelvis koldioxid, då är det dessa man skall reglera eller beskatta. Det är i ljuset av detta man skall förstå EU-ETS och koldioxidskatten. De åtgärder som nu diskuteras för energieffektivisering innebär i allt

12 väsentligt att man fragmentiserar och slår sönder det goda arbetet med att bygga en effektiv klimatpolitik. Diskussionen kring kommunala särkrav för energi inom byggsektor fragmentiserar energi- och klimatpolitiken ytterligare, till ingen miljönytta, men till priset av dyrare bostäder. I figur A1 i appnedix redovisas elförbrukningen i bostads- och servicesektorn åren 1970 till Som vi kan se så har elförbrukningen ökat trendmässigt under hela perioden, men att ökningstakten minskat sedan mitten av 80-talet. Den trendmässiga ökningen fram till mitten av 80-talet kan till stor del förklaras av tillväxten i yta i boende- och servicesektorn, vilket i sin tur är en följd av ökad befolkning och ekonomisk tillväxt, i kombination med konvertering till elvärme under 70- och början på 80-talet. Från 80-talets mitt avstannade denna konvertering och en ny konvertering till fjärrvärme inleddes, vilket är en stor förklaring till stagnationen under 90- och 2000-talet. Utvecklingen de senaste 20 åren innebär de facto en mycket kraftig effektivisering av elkonsumtionen i bostads- och servicesektorn. En intressant fråga, inte minst ur energieffektiviseringspunkt, är hur priset på el påverkat den utveckling vi sett. I ett PM till finansdepartementet (Brännlund, 2013) specificeras en ekonometrisk modell för efterfrågan på el, baserad på data för perioden 1970 till I modellen bestäms efterfrågan (konsumtionen) av priset på el, inklusive skatt, inkomst (BNP), klimat (temperatur), och teknisk utveckling (tiden). Modellen är dynamisk vilket betyder att såväl kortsiktiga som långsiktiga pris- och inkomsteffekter kan uppskattas. Den kortsiktiga priselasticiteten uppskattas till -0,07, vilket skulle betyda att ett ökat elpris med 10% ett givet år (exempelvis pga höjd skatt) leder till en minskning av elkonsumtionen i sektorn med 0,7% samma år. Med andra ord är den kortsiktiga priseffekten relativt liten. Den långsiktiga effekten, när hushållen haft tid att anpassa sig fullt ut till prishöjningen, är -0,5, dvs. prishöjningen på 10% minskar elkonsumtionen med 5%. Den slutsats man kan dra är att priset har betydelse för konsumtionen, framförallt på lite sikt. Modellen kan användas till att uppskatta den energieffektivisering som skett som en följd av den energiskatt vi haft. Exempelvis kan vi göra experimentet med att ta bort elskatten, eller anpassa den till EU s miniminivå, och se vad som händer med elkonsumtionen fram till Man kan tolka resultatet från detta experiment, som presenteras i tabell 1, som den energieffektivisering som den svenska elskatten bidrar med.

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk PM Nr 27 2014 Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk Innehåll Sammanfattning 3 1 Mål för energianvändningen 4 1.1 Energianvändning och energieffektivisering 4 1.2 Eventuella motiv för energieffektiviseringsmål

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder Insights. Delivered. Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och 19 december 2014 Proj no: 5469970 19 december 2014 2 Sammanfattning Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer