UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in i saltkristaller och kan tas ut i form av värme eller kyla. Miljövänligt och effektivt. Men håller tekniken måttet för större system? I projektet utreds systemets termodynamiska grundprincip, dess möjligheter och jämförelse med konventionell teknik. Resultaten visar att tekniken bör rikta sig mot varmare klimat för att generera kyla. För värmelagring finns bättre alternativ. Nyttan jämfört med en konventionell kompressorkylmaskin är minskad elförbrukning och lägre löpande kostnader. Med ett högre elpris skulle tekniken kunna konkurrera med konventionell kylning även ekonomiskt. För transport av lagrad energi är tekniken dyr och medför komplikationer.

2 Innehållsförteckning Inledning Företaget ClimateWell 10 Teknisk princip Produktspecifikation Process Temperatursänka Värmekälla Laddning av systemet Urladdning av systemet Litiumklorid Beräkningar för värme/kyl system Sopförbränning i södra Europa Transport av energi lagrad i salt Säsongslagring av värme Diskussion Transport av lagrad salt till fjärrkylnät i London Säsongslager i villa i Sverige Slutsats BILAGA 1 - Sopförbränning i södra Spanien BILAGA 2 - Säsongslagring av värme i villa

3 Inledning Solen är en outtömlig och ren energikälla. I områden med stort uppvärmningsbehov används solfångare för uppvärmning av hus och tappvarmvatten. På sydligare breddgrader är inte uppvärmning något stort problem, utan kylning och luftkonditionering. Konventionell kylteknik kräver el, som ofta kommer från kol och olja, och bidrar till klimatförändringar och andra miljöproblem. Ett sätt att minska miljöpåverkan är att använda solenergi istället för elektricitet. Ett dilemma med solenergi är att man inte kan reglera solens instrålning. Någon form av energilagring är därför nödvändig. Som värmelager används traditionellt utrymmeskrävande ackumulatortankar, men dessa lämpar sig inte för kylproduktion. Företaget ClimateWell är med sin nyutvecklande teknik i form av solenergi lagrad i hygroskopiskt salt kanske ett steg närmare lösningen på problemet. Här gör man nämligen om värmeenergin från solfångarna till svalkande kyla åt de upphettade spanjorerna. Syftet med denna rapport är att titta närmare på tekniken de använder samt studera några olika applikationer som denna teknik kan användas till.

4 Företaget ClimateWell är ett litet företag med 15 anställda beläget i Hägersten utanför Stockholm. Företaget är ledande inom nästa generations klimatanläggningar. Målgruppen är hotell, mindre kontor och enfamiljsvillor speciellt i södra Europa. Produkten är patenterad och uppfinnaren Göran Bolin arbetar fortfarande med utveckling av den. Mer information om företaget finns på deras hemsida ClimateWell 10 Produkten som ClimateWell AB utvecklar heter ClimateWell 10 (CW10) och är fortfarande klassat som ett utvecklingsprojekt. Utgångspunkten är att man tillgodoser systemet med värme från solfångare för att förse lokaler med värme och kyla. Dagens system kräver elektricitet för pumpar och kontrollsystem, men i nästa version har elförbrukningen reducerats till enbart kontrollsystemet vilket minskar driftkostnaden kraftigt. Produkten är utvecklad för mindre system, men planer finns att utveckla större system med parallellkopplade moduler 1. Teknisk princip CW10 bygger på att litiumklorid (LiCl) har en stor förmåga att binda till sig vatten. Det är en trestegs absorptionsanläggning, där alla aggregationsformerna är representerade i form av kristallint salt, flytande vatten samt vattenånga. I oladdat tillstånd är saltet löst i vatten. Vid laddning hettas saltlösningen upp så att vatten förångas och kondenseras i en separat behållare. Vid urladdning låter man det rena vattnet förångas och åter absorberas i saltlösningen. Denna process tillåter inte laddning och urladdning samtidigt. För att kunna ladda och kyla samtidigt har man två identiska system i samma CW10-modul. När det ena laddas kan det andra urladdas. Produktspecifikation En CW10-anläggning kostar i dagens läge cirka kr exklusive solfångare och installation. Det kan jämföras med priset för en bergvärmepump 2. Kostnaden för det hygroskopiska saltet (LiCl) är cirka 58 kr/kg 3. Mängden litiumklorid som krävs är 54 kg per tunna, 108 kg totalt och mängden vatten är 117 kg/tunna vilket motsvarar 234 kg totalt. Hela systemet väger 740 kg, är 1,85m högt och tar upp en yta på cirka en kvadratmeter !"# 3 $#% & '! 4 # #(')*+ * )#,##- % *.."

5 För att ladda en CW10 modul krävs det 88 kwh 5. Med en temperatur på 83 C från värmekällan och 30 C från temperatursänkan ger det en laddningseffekt på 15 kw och en laddningstid på cirka 3 timmar. För att ladda systemet krävs det att man har en temperaturskillnad på minst 50 C mellan värmekällan och temperatursänkan. Ett fulladdat system har en lagrad kylkapacitet på 60 kwh och en värmekapacitet på 76 kwh 5. Den maximala kyleffekten är 10 kw per tunna och värmeeffekten är på 25 kw. Eftersom man varma dagar vill kunna ta ut kyla samtidigt som man laddar systemet så har man delat in lagringskapaciteten på två tunnor i stället för en. Medan den ena levererar kyla till huset och värmer en eventuell innehavd pool samt förvärmer tappvarmvatten, så är den andra inkopplad till solfångaren och laddas. Både vid laddning och urladdning sker ett värmeflöde till temperatursänkan. För att få nytta även av denna värme kan en swimmingpool användas som temperatursänka, eller så kan förvärmning av tappvarmvatten användas som sänka 5. 5 "/.*0* +$1"

6 Process I CW10's arbetscykel används 45 kg vatten per tunna, alltså 90 kg totalt. Koncentrationen i saltlösningen varierar mellan wt% när den är fulladdad och 31 wt% när den är urladdad. Mängden salt som kristalliseras är 31 kg. Den totala energin som kan tas ut för att kyla är 60 kwh 6 vilket motsvarar övergångsentalpin för vatten i vätskeform till ånga (h fg 2400kJ/kg 7, beroende av trycket, vilket varierar från 1 kpa-6 kpa). Vid produktionen av värme kondenserar ångan och avger sin värme till värmeväxlaren i det nedre kärlet, det kondenserade vattnet absorberas i saltet och värme frigörs även där. Andelen energi som kommer från saltet vid produktion av värme är endast en femtedel, resten utgörs av den kondenserade ångan 5. Temperatursänka Temperatursänkans uppgift är att kondensera den heta vattenånga som bildas när saltet separeras från vattnet. En bra temperatursänka är enligt ClimateWell en swimmingpool som ligger i anslutning till huset där man kan kyla med det kalla vattnet och samtidigt dra nytta av den lågvärdiga energi som avges då ångan kondenserar i CW10 5. Andra möjligheter till temperatursänka är förvärmning av tappvarmvatten eller uppvärmning av borrhål för bergvärme. För större installationer rekommenderas kyltorn som temperatursänka. 5 Värmekälla CW10 är helt beroende av en värmekälla som levererar en temperatur som är minst 50 C högre än temperatursänkan. I det här systemet är solen den naturliga värmekällan, men även spillvärme från industrier kan användas 5. 6 "/.*0* +$1" 7 23, ##67..5%#89 5,

7 Laddning av systemet Solfångaren på huset absorberar värme från solen. Värmen leds genom rörledningar till det nedre kärlet 8. Saltlösningen som finns i botten av kärlet pumpas upp och sprayas över värmeväxlaren 8. Vattnet separeras från saltet, förångas och leds till det övre kärlet medan saltet faller ner och fångas upp av ett filter 8. Det övre kärlet kyls av en temperatursänka så att den heta ångan kondenserar 8. När saltbatteriet är laddat kan det användas för både uppvärmning och kylning 8. 8 "/.*0* +$1"

8 Urladdning av systemet När man vill ladda ur batteriet kopplas solfångaren ur och en annan enhet som ska värmas upp kopplas istället in i det nedre kärlet, till exempel golvvärme eller förvärmning av varmvatten eller en pool. I det övre kärlet ansluts husets luftkonditionering. Vattnet i det övre kärlet pumpas och sprayas över värmeväxlaren på samma sätt som vid uppladdningen Den relativt varma luften värmeväxlas från huset och gör att vattnet förångas på grund av vakuum i tanken och temperatur sjunker och går åter in och värmeväxlas i huset. Skillnaden i ångtryck mellan vattensida och saltsida gör att ångan sugs ner i saltbehållaren. I det nedre kärlet kondenserar ångan och absorberas i saltet som droppar ner genom filtret och värme avges. Processen fortlöper ända tills allt salt har löst sig i vattnet och temperaturskillnaden mellan kärlen sjunker 9. 9 #: ;#

9 Litiumklorid I ClimateWell så använder man sig av litiumklorid som hygroskopiskt salt. Att saltet är hygroskopiskt betyder att det absorberar förångat vatten. Det är en spontan exoterm reaktion som sker när vattenmolekylen absorberas av saltet och resulterar i att värme frigörs. Tekniken som används är inte alls något nytt utan har varit känd länge. Hygroskopiska salter har länge används som absorptionsmedel för att skapa låg fuktighet i olika miljöer för att undvika korrosion och fukt skador. Litiumklorid i sig är dock korrosivt. I den här typen av kemisk lagring så mättar man saltet med vatten och saltet löses upp i joner som löser sig i vattnet. Vid laddning torkas saltvattnet med värme från solfångare och vattnet separeras från saltet som fälls ut i saltkristaller. Vattnet får kondensera och förvaras i en annan behållare. Vid urladdning sänker man trycket i systemet så att vattnet återgår till ångfas. Värme frigörs i den kemiska reaktionen när saltet åter absorberar vattenångan. Varje litiumkloridmolekyl absorberar två vattenmolekyler vid mättat tillstånd. I ett normalfall med 1 Atm lufttryck och 20 C krävs en temperatur på 93 C för att få vattenmolekylerna att förångas och saltet att kristallieras 10. Då kommer den exoterma reaktionen att frigöra 37 kj/mol LiCl ,1 +++<!= 8(."># 11 23,1+++% 6%'8$%8

10 Beräkningar för värme/kyl system Sopförbränning i södra Europa Södra Europa har ett stort kylbehov. Dessutom har de ofantliga sopberg. I Sverige drivs nu stor utbyggnad av kraftvärmeverk där man eldar sopor och producerar både värme och el ur verken. I södra Europa är behovet av värme mindre. Med ett system likt ClimateWell`s skulle värme från sopförbränning kunna användas till kyla och luftkonditionering. Dåva Kraftverk utanför Umeå eldar 20 ton sopar per timme och producerar ur det 55 MW värme samt 10 MW el 12. Vi tänker oss ett kraftverk med motsvarande effekt i Södra Spanien där man lagrar in värmen dygnet runt för att plocka ut som kyla under de varma timmarna. Tänkt fall med produktion 365 dagar per år och att verkningsgraden i värme till kyla är 68 %. Under natten kommer 660 MWh värme att kunna lagras undan i LiCl. För det åtgår kg LiCl och en effektiv lagringsvolym på 393 m 3. Kostnaden enbart för saltet blir 47 miljoner SEK. Effektuttaget under dagen i kyla blir 75 MW. Under ett år kommer kylenergin uppgå till 328 GWh. Sopberget kommer för spanjorerna på det här sättet minska med ca ton/år och kyla uppåt 7500 bostäder under dagstimmarna. Med ClimateWells teknik kan ett kraftvärmeverk för fjärrkyla dimensioneras efter medeleffektbehov. Med konventionella absorbtionskylmaskiner utan möjlighet till energilagring skulle det krävas fler laständringar i kraftvärmeverket, eftersom lastkurvan för fjärrkyla varierar kraftigt över dygnet. 12.

11 Transport av energi lagrad i salt Företaget ClimateWell har framtidsplaner på att använda denna teknik för att ta vara på den spillvärme som stålverket i Oxelösund årligen släpper ut vilket motsvarar ungefär 2 TWh. Planer finns att antingen använda zeoliter och transportera den med tåg till en närliggande stads fjärrvärmenät. En annan vision är att lagra värmen i hygroskopiskt salt och föra den med båt till London som i sin tur använder den till att kyla kontor och sjukhus 13. Fördelen med att lagra in värmen i salt istället för vatten är att salt inte har några lagringsförluster så länge den hålls separerad från fuktig luft och eftersom saltet har en högre densitet så kräver den mindre utrymme. Nedan följer ett räkneexempel med litiumklorid som lagringsmedium: Den årliga energin i form av spillvärme från stålverket uppgår till 2TWh. Med ClimateWell 10 så är utbytet 0,68 kwh kyla för varje kilowatt värme man sätter in. I dagsläget kan en modul som innehåller 108 kg salt lagra in 60 kwh kyla. Man har ännu inte testat denna teknik i stor skala utan enbart parallellkopplat flera CW10-moduler med varandra 14. Om man antar att man kan torka ut saltet helt och hållet och få ut hela den potentiella energin som saltet faktiskt kan ge i kyla. Varje kilo salt kan vid 273 K absorbera 1,48 kg vatten 15. Eftersom den potentiella energin kyla är direkt kopplad till omvandlingsentalpin för vatten så kan varje kilo uttorkat salt ge: E = 1,48 kg x 2400 KJ/kg = 3552 kj 1 kwh Ur 2 TWh värme kan man alltså få ut 1,36 TWh kyla. För att detta ska vara någorlunda lönsamt måste transporten uppdelas på ett antal båttransporter under året. Hur många det blir beror naturligtvis på faktorer såsom effektbehov, kostnader och båtkapacitet med mera. London har ett klimat som inte har lika stort kylbehov på vinter som sommar. Stålverkets spillvärme har ungefär samma effekt under alla årets månader, men London har litet kylbehov under halva året. För att lagra in den spillvärme som avges under kalla månader för att sedan användas varma månader krävs enorma kvantiteter salt. Därför begränsas uttaget till att man bara tar ut spillvärme när kylbehovet är stort. Då uppgår den totala energin värme som kan överföras till 1 TWh vilket motsvarar 0,68 TWh kyla. Denna energi kan ge London en fjärrkylanläggning med en medeleffekt på 155 MW. Detta är ett teoretiskt värde och beror till stor del på dimensioneringen av anläggningen. Om man kör en båttransport i månaden under årets sex varmaste månader och har en uppsättning salt som laddas medan en uppsättning laddas ur så skulle det krävas en saltmängd på ungefär ton 14 "% & **/.*0*$#" 15 23,1+++% 6%'8$%

12 till en kostnad av 2,19 miljarder kronor (vid ett kilopris på 58 kr/kg). Till detta tillkommer kostnader för transporter, fjärrkylanläggning och nät samt en del andra kringkostnader så som ombyggnationer av stålverk för att kunna ta tillvara på spillvärmen. Detta är en grov uppskattning och ska endast ge en fingervisning om vilka summor det kan handla om. Om man jämför detta med konventionell kompressorkylmaskin som har ett elektriskt COP = 6 och elpris på 0, Kostnaden blir 26 öre per kwh. ClimateWell har ett maximalt elektriskt COP = vilket ger en kostnad på 2 öre för att omsätta den lagrade energin till kyla. Antal år som krävs för att kostnaden för saltet ska betala sig: Spillvärmen ger årligen 680 GWh kyla. Jämfört med konventionella kompressorkylmaskiner sparar man alltså 24 öre/kwh. Under ett år sparar man alltså 163 miljoner. Detta ger en återbetalningstid på 13år :.:*& *"*:

13 Säsongslagring av värme Ur ett svenskt perspektiv är inte kyla något större behovsområde och vi riktar in oss mot att värma huset under vår långa höst, vinter och vår. Det kan vara av intresse att titta närmare på hur Climatewells produkt skulle fungera som värmepanna. Alltså hur mycket värme energi det genomsnittliga hushållet behöver, hur mycket salt skulle de behövas för att lagra in den energin och kan det vara ekonomisk eller ens praktiskt möjligt att lagra in solenergin under sommar perioden för att under vintern återge sin värme. Beräknat på en normalstor villa på 120 m 3 så har den ett ungefärligt årsbehov av värme på kwh 18. Det täcker både värme och varmvattenbehovet. Med en solfångaranläggning på 25 m 2, som är Climatewells rekommenderade storlek, skulle det på ett år ge teoretiskt ge en värmeenergi på kwh. Det värdet får man från en bra solfångar anläggning med effekt på 720 kwh/m 2. Det kan vara rimligt att anta att 3/4 av all instrålande solenergi fångas in på sommaren, och att det är under denna årstid som möjligheten att lagra undan energi för vinterhalvåret finns. Om vi tänker oss att 25 % av sommarens värme åtgår för att kyla huset och värma varmvatten så försvinner ytterligare energi att lagra. Då återstår kwh att kunna lagra undan i form av kristalliserat LiCl. Detta motsvarar en kostnad på kronor och en lagringsvolym på 6 m

14 Konkurrerande alternativ ClimateWells tekniska lösning konkurrerar i första hand med konventionella kompressordrivna klimatanläggningar och värmepumpar. Dessa har ett betydligt högre COP (Coefficient Of Performance) än ClimateWells absorptionsanläggning, men drivs med dyr och ofta miljödålig elektricitet. I länder där kylbehovet är stort så är eleffektbehovet som störst (peak) under eftermiddagar med stark solinstrålning, då alla kylanläggningar går för fullt. Peak-produktion av el sker ofta med olje- eller kolkondens, som är skadligt för miljön och bidrar till global uppvärmning. Den konventionella tekniken har lägre investeringskostnad men högre driftskostnad. Toshiba Super Digital Inverter är en kompressordriven luftkonditioneringsanläggning med en variabel kyleffekt på 3 12 kw avsedd för kontor, butiker med mera och motsvarar CW10's kylprestanda. Kostnaden för inköp och installation är cirka kr 20. COP-värdet är 4.48 så vid en kyleffekt på 10 kw så drar den 10/4,48 = 2,23 kw el. Med ett årligt kylbehov av kwh och ett elpris av 1.20 kr/kwh så blir maskinens årliga elkostnad drygt 5300 kr. På 10 år blir den totala kostnaden kr = kr. ClimateWell 10 har en genomsnittlig elförbrukning på 106 W 21 och en investeringskostnad på kr 22 plus kr för 30 m² solfångare 23. Dessutom tillkommer installationskostnad. En CW10-enhet har en årlig elförbrukning av ca 930 kwh och den årliga elnotan blir ca 1100 kr. Den totala kostnaden på 10 år blir kr. Med ett elpris på 1.50 kr/kwh blir 10-årskostnaden för konventionell luftkonditionering kr, kr dyrare än med nuvarande elpris. Motsvarande kostnad för CW10 blir kr, bara 3000 kr dyrare än nu. Med högre elpris blir CW10 alltmer attraktiv. Vid ett elpris på ca 2 kr/kwh blir CW10 det billigare alternativet. ClimateWell minskar CO2-utsläppen med 35 ton på 10 år. kostnad=investering+driftskostnad Konventionell: ClimateWell: kostnad= y 2230 x kostnad= y 930 x där y = antal år och x = elpriset 19 /.'= 20 $# -'##B. # 21 "% & **/.*0*$#"8 22 #: ;# 23 # ;'

15 Diskussion Transport av lagrad salt till fjärrkylnät i London I dessa beräkningar har endast hänsyn tagits till energiinnehåll och saltets kostnader. ClimateWells och SSABs plan är att bygga upp försöksanläggningar för att testa tekniken i lite större skala, man kan anta att det kommer krävas omfattande utredningar och utveckling innan man kommer att uppnå en omfattning som tagits upp i det här exemplet. Med tanke på den stora investering man är tvungen göra så är 13 år en förhållandevis lång återbetalningstid. Saltet kommer troligen att motsvara en ganska stor del av den totala kostnaden men båttransporter, som är löpande kostnad och är inte heller att underskatta. En komplett beräkning av återbetalningstid är inte möjlig att göra i denna rapport eftersom den skulle bli alltför komplex och tidskrävande. COP-värdet som har använts gäller för en CW10, men en större anläggning borde kunna komma upp i ett högre värde vilket minskar återbetalningstiden. En del praktiska problem som tekniken kan tänkas brottas med är transporten av saltet, det är stora mängder salt det handlar om och eftersom det krävs att saltet befinner sig fri från fukt så måste containers vara specialbyggda. Ett annat problem är att saltet skickas till London i kristallin form, men när det skickas tillbaka är det urladdat och löst i vatten vilket innebär att dess massa är ungefär dubbelt så stor. Säsongslager i villa i Sverige Det är uppenbart att det är orimligt att använda LiCl som bra energilagrare för större energibehov med begränsad värmetillförsel när man tittar på kostnader och förvaring. Det kostar över skr för att köpa in salt som täcker lagringsenergin och ett förvaringsutrymme på över 6 m 3. För en privatperson är det för stora summor och avbetalningstiden skulle vara alldeles för lång. Man kan klart påstå att LiCl har en klar begränsning när det gäller möjligheter av säsongsenergilager i större dimensionering och under en längre period. ClimateWell 10 är en produkt som för tillfället inriktar sig mot medelhavsområdet där kyla är ett stort behov och solinstrålningen är jämnare fördelad över året jämfört med Sverige. I Sverige har vi dessutom inte samma behov av kyla för att få behaglig innetemperatur under sommaren. Tekniken bygger som tidigare sagt på kemisk saltlagring och kan både ge värme och kyla. Avbetalningstiden skulle bli ungefär 50 år om man jämför med direktverkande el och ett kwh-pris på 1,50 kr. Motsvarande avbetalningstid för en normal bergvärmepump blir ungefärlig 10 år.

16 Sopförbränning för kyla Stora kvantiteter av energi kan lagras in i systemet men man bör hålla nere kostnaderna för salt och lagring. Det är dyra poster och gör att systemet begränsas till att lagra kortare tider för större kvantiteter. Exemplet med sopförbränningen skulle teoretiskt och potentiellt kunna fungera. Systemet kan ha potential även i större system. Slutsats Som värmelager finner sig inte produkten lämplig. Begränsningen ligger i pris för salt och lagringsutrymme. Desto längre perioder av lagring med större kvantiteter minskar fördelaktigheten med systemet. Som kylsystem kan systemet tyckas lämpligt. Trots högre kostnader så kan systemet ändå ge vinst, inte i genererade inkomster, men i miljö- och samhällsnytta. Systemet bör dock begränsas i lagringsperiod och lagringsstorlek.

17 Kontakt Projektgrupp: Namn: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengner Mailadress: Kursanvariga: Namn: Åke Fransson Lars Bäckström Mailadress:

18 BILAGA 1 - Sopförbränning i södra Spanien Data från DÅVA kraftvärmeverk i Umeå: DÅVA kraftvärme verk ton sopor/h 55 MW Värme 10 MW El Climate Wells aktuella anläggning: 88 kwh (in) 108 kg salt 60 kwh ut (kyla) 1 kg LiCl kostar 58 kr/kg Värme till kyla har verkningsgrad på 68% Potentiell sopförbränningsanläggning: 365 dagars produktion 12 tim på natten lagrar man in värme i LiCl 12 tim på dagen tar man ut effekten ur LiCl Kyl effekt per maskin. 20 kw. Förbränning av sopor: 55 MW x 365 dagar x 24 timmar = 481,8 GWh (Värme) / år Elgenerering: 10 MW x 365 dagar x 24 timmar = 87,6 GWh (El) / år Total mängd sopor: 20 ton sopor x 365 dagar x 24 timmar = ton (sopor) / år Total kylproduktion: 481,8 GWh/år x 0,682 = kwh = 328,6 GWh kyla/år 24.

19 Litiumkloridbehov: 55 MW x 12 timmar = 660 MWh 660 MWh / 0,815 kwh/kg LiCl = kg LiCl Kostnader för lagring av litiumklorid nattetid: kg x 58 kr/kg = kr Total lagringsvolym: kg / 2,06 kg/ = =393 Kyleffekt under 12 timmar på dagen 0,86(55 MW + 55 MW) = 74,8 MW kyla under dagen. En Climate Well 10 har en kyleffekt på 10kW per tunna och denna anläggning skulle med andra ord motsvara: kw / 10 kw = 7480 st

20 BILAGA 2 - Säsongslagring av värme i villa Geografiska komplikationer 75% av årets instrålning sker under sommarmånaderna 0,75 x kwh= kwh 25% försvinner i kylning och varmvatten under sommaren 0,75 x kwh = kwh 1 kg LiCl kan lagra undan 0,815 kwh (10125 kwh)/(0,815 kwh/kg LiCl) = kg LiCl Verkningsgrad för inlagrad värme värme är 86% kwh x 0,86 = 8707,5 kwh värme ut 1 kg LiCl kostar 58 kr kg LiCl x 58 kr/kg = kr Volym 2,06 kg/ kg LiCl / 2,06 kg/ = 6030 d = 6

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Värmelagring Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Vä rmelägring Under vinterhalvåret är värmebehovet stort i regionen. Samtidigt

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Snökylning av Norrmejerier

Snökylning av Norrmejerier Umeå universitet 2009-03-19 Snökylning av Norrmejerier Projektarbete inom kursen Energilagringsteknik, 7,5 hp. Daniel Johannesson dajo0018@student.umu.se Johan Bäckström joba0008@student.umu.se Handledare:

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan Solenergi; solkraft, solvärme & solel Emil Avander EE1B Kaplanskolan Innehållsförteckning. Solenergi. sid 2-5 Solkraft/Solel sid 6-9 Solvärme sid 10-15 Utvinning/framtid sid 16-17 Energiomvandling/Miljöpåverkan

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Vätskors volymökning

Vätskors volymökning Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Geoenergins samhällsnytta i Sverige

Geoenergins samhällsnytta i Sverige Geoenergins samhällsnytta i Sverige NGU Trondheim Seminarium 3-4 Februari, 2009 Presenterat av Olof Andersson SWECO Environment AB, Malmö Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Koncernstruktur

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring UMEÅ UNIVERSITET Projektarbete Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 2008-03-24 Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring Anna Persson Camilla Svensson Sammanfattning Då användningen

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager Vad är det och vad gör Göteborg Energi? Lennart Hjalmarsson, maj 2017 Korttidslagring vad är det? [MW] Heat Generation in Gothenburg April 2-8,

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av presentation av frikyletekniker Vad är frikyla? Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli! Skånska Energi Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN Så här bra kan det bli! Skånska Energi Kort presentation av Skånska Energi Så här bra kan det bli! Referensprojekt enbart kostnadseffektiv kyla Referensprojekt

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Spara miljön och många sköna tusenlappar Spara miljön och många sköna tusenlappar Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare. Hemligheten

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump

En smart investering för hushållet. - Hitachi Summit luftvärmepump En smart investering för hushållet - Hitachi Summit luftvärmepump Hitachi Summit är en tystgående luftluftvärmepump. Elegant designad och med en av marknadens minsta innedelar. Den är lika lätt att placera

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Kapitel 6. Termokemi

Kapitel 6. Termokemi Kapitel 6 Termokemi Kapitel 6 Innehåll 6.1 Energi och omvandling 6.2 Entalpi och kalorimetri 6.3 Hess lag 6.4 Standardbildningsentalpi 6.5 Energikällor 6.6 Förnyelsebara energikällor Copyright Cengage

Läs mer

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck:

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck: Termodynamik FL3 FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN Enhetligt ämne: ämne med välbestämd och enhetlig kemisk sammansättning. (även luft och vätske-gasblandningar kan betraktas som

Läs mer