LexicoNordica og forfatterne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LexicoNordica og forfatterne"

Transkript

1 LEXICONORDICA

2 LexicoNordica og forfatterne LexicoNordica er satt med Times 14 av Kristinn Jóhannesson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, og trykt hos Kursiv Grafisk rådgivning a.s Trykt med støtte av Nordens språkråd ISSN Oslo 2007

3 Innehåll Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Nutidens och framtidens lexikon och encyklopedier... 1 Tematiska bidrag Henning Bergenholtz & Inger Bergenholtz Kvaliteten af de leksikografiske definitioner i ordbøger, leksika og encyklopædier Lars Törnqvist Språklig och encyklopedisk information i fackordlistor på Internet Chris Nyborg Wikipedia amatørenes inntog Petter Henriksen Store nordiske lexikon 2.0 En radikal omlegging av måten å drive nasjonalleksikon på Jacob Hald Pedersen og Thomas Eske Rasmussen Strategi i navigation Peter A. Sjögren Orden och världen. Lexikografens dubbla perspektiv Heikki E.S. Mattila Encyclopædia iuridica fennica Ken Farø og Adam Hyllested Ordbog, leksikon eller encyklopædi? Et koncept for et dansk lingvistisk opslagsværk Icke-tematiska bidrag Anna Helga Hannesdóttir Först och sist. Haqvin Spegel och ordförrådets förnyelse

4 Konferensrapporter Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Rapport fra den 12. internationale Euralex-kongres, Torino, september Emma Sköldberg Lexikografi i alla väder. Rapport från den 9:e konferensen om lexikografi i Norden, Akureyri, maj Recensioner Kristin Bakken Lokal ordbok med meir enn lokalt nedslagsfelt: Hollamålet i Nedre Telemark. Ord og uttrykk Lars Brink og Ken Farø Bevingede ord? I anledning af Bevingede ORD, 7. udgave Ken Farø og Henrik Gottlieb Socioleksikografi eller: Det sekundære og afledte er ordbøgerne. Ny dansk disputats Stian Hårstad Rec. av Tor Erik Jenstad: Sunndalsord Lennart Larsson En Comeniusutgåva för vår tid? Magnus Ljunggren & Sven-Göran Malmgren En ny svensk-rysk och rysk-svensk ordbok Tuija Luokkakallio En engelsk-finsk ordbok Nina Martola Den trettonde upplagan av SAOL

5 Morgan Nilsson Rec. av Zuzana Hlavičová och Jana Svatošová: Norstedts tjeckiska ordbok. Tjeckisk-svensk/Svensk-tjeckisk Sölve Ohlander Longman Exams Dictionary en ordhandbok av akademiskt intresse Loránd-Levente Pálfi & Anders Tønnesen Et nyt litteraturleksikon Loránd-Levente Pálfi & Spiros Divaris Vesterdahl Rec. av Carsten Stig Poulsen: Børsens Marketing Leksikon. 3. udgave, 1. oplag Sven Tarp Håndbog i Nudansk i leksikografisk perspektiv Bo-A. Wendt Lödigt lexikograferade göingemål Rättelse

6 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Nutidens och framtidens lexikon och encyklopedier Årets LexicoNordica-tema är Lexikon och encyklopedier i Norden. Det traditionella förberedande symposiet på Schæffergården hade samlat deltagare från alla de nordiska länderna utom Island, och även i bidragen i tidskriftens temadel är svenska, danska, norska och finska representerade. Till detta kommer, att flera av anmälningarna i detta nummer behandlar lexikon (bidragen av Pálfi & Tønnesen, Pálfi & Vesterdahl och Tarp). I inbjudan till symposiet togs de relevanta lexikografiska definitionerna i NLO till utgångspunkt (i NLO anses termerna sakordbok och lexikon vara synonyma): sakordbok ordbok som först og fremst er ment å gi informasjon om verden utenfor språket Det hörer ikke til sakordbokens formål å gi informasjon om språket, men i praksis er det ingenting til hinder for at den gjør det. De vanligste typene af språklig informasjon som gis i en sakordbok, gjelder som regel opslagsordenes ortografi, uttale og etymologi. Typiske eksempler på sakordbøker er encyklopedier, f.eks. den svenske Nationalencyklopedin, og opslagsverker over enkelte fagområder, f.eks. det svenske Sohlmans musiklexikon. = leksikon (1) / / encyklopedi sakordbok som omfatter flere saksområder, typisk beregnet på lekfolk og med ambisjon om å dekke all menneskelig kunnskap / / = konversasjonsleksikon Inbjudan fortsatte: Der findes leksikografer, som ikke anser encyklopædier og leksika for at være en del af leksikografien. Endnu tydeligere er det, at forfatterne af sådanne opslagsværker sjældent opfatter sig som leksikografer og endnu sjældnere deltager i leksikografiske sammenhænge. Disse manglende relationer skal ikke være hovedtemaet. Tværtimod går vi ud fra de leksikografiske definitioner i NLO under lemmaerne leksikografi, encyklopædi og sakordbok. Heraf kan man også se, at en ordbogs navn ikke nødvendigvis svarer til det pågældende opslagsværks reelle indhold. Med udtrykkene encyklopædier og leksika menes monolingvale op- LexicoNordica

7 2 slagsværker, der først og fremmest eller kun har leksikografiske definitioner/forklaringer som angivelser. Symposiet vil ikke stræbe efter beskrivelse af enkelte eller flere opslagsværkers historie, men at foredragsholderne tager specielle problemstillinger op, som er generelt leksikografisk relevante, fx hensyntagen til en bestemt brugergruppe (eksperter, semieksperter, lægfolk) ordbogsfunktioner (særligt hjælp i forbindelse med det kognitive behov for at vide mere, men måske også hjælp ved tekstreceptions- eller tekstproduktionsproblemer) gengivelse af viden (fejloplysninger og stærkt ufuldstændige oplysninger) særlige problemstillinger i bestemte fagområder (fx en særlig hurtig udvikling inden for et fag) særlige muligheder for Internet-leksika eller -encyklopædier NLO:s inordning av lexikon och encyklopedier under lexikografin är i själva verket ett stöd för uppfattningen att lexikografin inte är en del av lingvistiken. Utarbetandet av lexikon och encyklopedier innebär nämligen nödvändigtvis medverkan av lexikografiska kolleger som inte är lingvister och som inte ser lexikografi som en del av lingvistiken, t.ex. som tillämpad lingvistik. I den traditionella avslutande diskussionen på symposiet berördes flera generella problemställningar. Glimtar av diskussionen återges i det följande, sådan den uppfattades av symposiets arrangörer. Ordbokstypologi Ingen av deltagarna på symposiet ifrågasatte encyklopediers status som forskningsobjekt för metalexikografin, men uppdelningen mellan ordbok, lexikon och encyklopedi problematiserades flera gånger i förbindelse med den ständigt aktuella diskussionen om skillnaden mellan semantiska och encyklopediska angivelser (se härtill också temadelen i LexicoNordica 1, 1994). Något förenklat kan man säga att det finns tre olika uppfattningar här:

8 3 (1) I (allmänna) betydelseordböcker finns det semantiska upplysningar, medan det i encyklopedier och facklexikon finns encyklopediska upplysningar (2) Det finns ingen helt klar skiljelinje mellan semantiska och encyklopediska upplysningar. Man kan med Wiegand (1994) skilja mellan: a) icke-encyklopedisk betydelsekunskap b) encyklopedisk föremålskonstituerande (gegenstandskonstituierende) betydelsekunskap c) encyklopedisk betydelsekunskap I lexikografiska uppslagsverk är de lexikografiska definitionerna angivelser av den föremålskonstituerande betydelsekunskapen, och i vissa lexikon och encyklopedier anges dessutom encyklopedisk betydelsekunskap som tillägg till den lexikografiska definitionen. (3) Det finns ingen skillnad mellan semantiska och encyklopediska upplysningar. Encyklopedisk och semantisk är i lexikografiska sammanhang synonymer. Det var tydligt att det fanns en tendens att favorisera den andra (se särskilt Peter Sjögrens bidrag) eller den tredje ståndpunkten. Det blev också tydligt att icke-distinktionen som ståndpunkt (3) innebär delvis är kontraintuitiv. Men även ståndpunkt (2) är problematisk, när Wiegands raffinerade typologi för till, att t.o.m. en två sidor lång definition av en molekylärbiologisk term kan föras till kategori 2b, dvs. anses utgöra encyklopedisk föremålskonstituerande betydelsekunskap (jfr Kammerer 2000: ). Diskussionen visade tvärtom, att det verkliga problemet inte är en sådan skillnad mellan olika typer av lexikografiska definitioner (dvs. mer eller mindre encyklopediska), utan deras ändamålsenlighet, bl.a. begriplighet för olika användargrupper med hänsyn till deras behov av information. Tryckt eller elektroniskt lexikografiskt uppslagsverk Så vitt vi kan bedöma, är tryckta ordböcker och lexikon i ett eller två band fortfarande ofta en god affär för förlagen. Den tryckta en- eller tvåbandsordboken är inte död, konkurrensen från internetordböcker påverkar till synes denna marknad bara i ringa grad. Detta framgår också av att flera enbandsordböcker publiceras både som internetordböcker och i pappersform, t.ex. Nielsen/Mourier/Bergenholtz (2006) och Nielsen/Mourier/Bergenholtz (2007). Helt annorlunda är situationen för stora nordiska encyklopedier i många band, vars storhetstid med tanke på försäljningssiffror utan

9 4 tvivel är förbi. Redan i slutet av 90-talet gjordes försök att förbinda tryckta versioner av encyklopedier med kontinuerligt uppdaterade internetversioner. Denna strategi tycks inte ensam kunna rädda den tryckta encyklopedin. Huruvida de förslag Petter Henriksen lägger fram om särskilda satellitencyklopedier, till stor del upprättade av användarna, kan erbjuda en utväg återstår att se, men hans tankar är både spännande och sympatiska. De kan betecknas som bidrag till diskussionen om den företeelse som kan kallas folklexikografi (en term som Lars Törnqvist använder i sitt bidrag). Folklexikografin har redan en enorm utbredning på Internet som som framgår av Törnqvists artikel överflödar av mer eller mindre privata ordböcker och lexikon. Det är således inte först med Wikipedia som amatörerna har blivit lexikografiskt aktiva (jfr Nyborgs bidrag). Tvärtom kan man säga, att det under hela lexikografins historia har varit de konkreta användarbehoven och konkreta personliga intressen som har lett till utarbetande, ofta av entusiaster, av den största delen av alla tryckta lexikografiska uppslagsverk. Det gäller i särskilt hög grad för upplysningstiden (jfr Pálfi/Bergenholtz 2007), men också för vår egen tid även bortsett från Internet (jfr Bakkens och Wendts bidrag i recensionsdelen). Lexikografiska definitioner: korrekthet, subjektivitet, begriplighet Ordböcker, lexikon och encyklopedier betraktas av användarna ofta som orakel, som innehåller hela sanningen och inget annat än sanningen. I verkligheten innehåller de ofta förbluffande många felaktigheter, som flera av bidragen i temadelen påvisar. Frågan är, om vissa uppslagsverk har större felprocent än andra. Här pekas ofta Wikipedia ut, t.ex. i flera tidningar i Danmark i början av Exempelvis blev en sensationell Wikipedia-artikel om ledaren för Dansk Folkeparti Pia Kjærsgård förstasidesstoff vid denna tid. Det kom snart fram att uppgifterna i artikeln var helt gripna ur luften, och många ifrågasatte då att man överhuvudtaget kunde lita på en enda Wikipedia-artikel. Men i båda föredragen från Wikipedia-världen på Schæffergårdssymposiet (av vilka det ena, av Chris Nyborg, kan läsas i temadelen) påvisades, att det faktum att ett så stort antal författare ändrar, förbättrar och redigerar om artiklar i praktiken medför en hög grad av korrekthet. Denna slutsats får också stöd av Henning Bergenholtz och Inger Bergenholtz bidrag i temadelen. Detta betyder dock inte att Wikipedia kan utnämnas till den bästa encyklopedin, i så fall t.o.m. på 200 språk, däribland de fem stora nordiska språken. Men korrektheten är faktiskt ett mindre problem; två

10 5 andra problem erbjuder betydligt större utmaningar. Det ena problemet uppstår i samband med kulturellt och politiskt kontroversiella artiklar, som ofta ger uttryck för en hög grad av personlig övertygelse. I praktiken utgör sådana artiklar en liten minoritet, 5% eller mindre. Det andra problemet är begripligheten. Vi kan här särskilt hänvisa till en artikel av Chesney (2006), som redovisar en undersökning av Wikipedia-artiklars korrekthet och begriplighet. Resultatet var att Wikpedia har långt färre fel än de stora traditionella encyklopedierna, men att lekmän ofta inte hade en chans att förstå den i och för sig korrekta informationen. Wikipedia-artiklar är i stor utsträckning skrivna av och för experter, ofta inte ens för semi-experter och ännu mindre för lekmän. Chesneys resultat väckte stor uppmärksamhet. I februari 2007, några få månader efter publiceringen av den uppseendeväckande artikeln, kunde man notera inte mindre än 889 delvis långa bidrag om tesen Experts Rate Wikipedia s Accuracy Higher Than Non-experts (2006), bl.a. Anderson (2006) och Finin (2006). Vi kan t.ex. anbefalla den ca 8 sidor långa Wikipedia-artikeln om bakteriofager till läsning; här citeras inledningen av artikeln: Bacteriophages may have a lytic cycle or a lysogenic cycle, however a few viruses are capable of carrying out both. In the lytic cycle, characteristic of virulent phages such as the T4 phage, host cells will be broken open (lysed) and suffer death after immediate replication of the virion. As soon as the cell is destroyed the viruses will have to find new hosts. (Wikipedia 2007a) Informationen i detta korta utdrag är korrekt. Men artikeln är ändå misslyckad, eftersom den är obegriplig för alla läsare som inte redan är experter på molekylärbiologi. Fler undersökningar av detta slag, som kan bekräfta eller ifrågasätta Chesneys tes, vore ytterst välkomna. Hit hör också undersökningar av skillnader mellan artiklar på olika språk; man kan bl.a. se att artiklarna på de nordiska språken är både färre och mindre informativa än t.ex. artiklarna på engelska. Likväl är de inte utan vidare mer lättbegripliga, se t.ex. den danska artikeln bakteriofag:

11 6 En bakteriofag ((Græsk): phagein for spiser ; bakteriespiser ) er en virus, der reproducerer sig ved hjælp af bakterier. Opbygningen af bakteriofag T4. 1. Hovede 2. Hale 3. Arvemateriale (nukleinsyrer) 4. Capsid (ydre skal) 5. Skulder 6. Forlænger 7. Halefibre 8. Spydspidser 9. Basalplade (Wikipedia 2007b) Medverkan i lexikografiska uppslagsverk: meritvärde? Ett särskilt problem för universitetsanställda wikipedianer är att deras arbete inte ger utdelning vid forskningsevaluering, då författarnamn inte kan anges vid Wikipedia-artiklar. Det bör dock sägas att detta är en del av ett allmännare problem. Lexikografer i allmänhet har ofta svårigheter med meritvärderingen, när de visar fram medverkan i ordböcker, lexikon och encyklopedier. Sådana bidrag anses på många universitet vara populära, dvs. icke-vetenskapliga, och hur som helst anses de inte jämförbara med peer-reviewade tidskriftsbidrag, som f.ö. i större och större utsträckning bör vara skrivna på engelska. Vi vill gärna uppmana LexicoNordicas läsare att medverka till en rättvisare vetenskaplig värdering av lexikografiskt arbete, eventuellt också bidra med artiklar i Lexico- Nordica om egna erfarenheter och förslag till förbättringar. *** Efter dessa betraktelser i anslutning till tidskriftens temadel vill vi ta upp två redaktionella frågor. Den första handlar enbart om ett förtydligande av en redan fastlagd princip, nämligen principen att LexicoNordica enbart tar in bidrag som inte har publicerats tidigare. Som publicerade

12 7 räknas även bidrag som har lagts ut på författarens hemsida eller på någon annans hemsida. Man bör därför vara försiktig med att skicka sitt LexicoNordica-bidrag elektroniskt exempelvis till den författare vars verk man recenserat eller över huvudtaget till andra forskare, innan det har publicerats i LexicoNordica. Vi erinrar i det här sammanhanget också om att det bör förflyta ett år innan man lägger ut sin publicerade LexicoNordica-artikel på nätet. Den andra frågan gäller hänvisningar till Internetadresser. Vi föreslår att fullständiga Internetadresser undviks i den löpande texten och ersätts med en kort hänvisning till författaren eller en provisorisk förkortning av internetadressen som man sedan finner i bibliografin (utan understrykning). Där bör också normalt anges den tidpunkt när den aktuella texten hämtades (t.ex. december 2006), eftersom texter på Internet i- bland försvinner. Vi vill också fästa uppmärksamheten på en bibliografi i monumentalformat över metalexikografisk litteratur, som det finns anledning att återkomma till (Wiegand ). Verket kommer att omfatta fyra band, och de första två banden har redan kommit ut. Med ca referenser kommer det att bli ett oumbärligt hjälpmedel för framtida litteratursökningar, särskilt som man kan vänta sig att dess ämnesindelning kommer att svara mot indexeringen av de tre HSK-handböckerna (Wörterbücher). En titt i de båda hittills utkomna banden visar att nordiska lexikografer, inte minst LexicoNordica-författare, däribland redaktionskommittén, är väl företrädda i bibliografin, också med bidrag på de nordiska språken. Så erinrar vi om temat för de båda kommande symposierna på Schæffergården: 2008: Ordboksanvändning i Norden 2009: Ordförbindelser i enspråkiga nordiska ordböcker Till det senare symposiet tar vi gärna emot förslag om deltagare (i första hand genom den redaktionskommittémedlem som verkar i samma land som den potentielle deltagaren). Till sist vill vi tacka Nordens språkråd för finansiellt stöd både till Schæffergårdssymposiet i januari 2007 och till tryckningen av tidskriften. Vårt tack går också som många gånger förut till Rikke Hauge och till Styrelsen för Fondet for dansk-norsk samarbeid, som liksom tidigare år gjorde det möjligt att genomföra symposiet till ett mycket förmånligt pris.

13 8 Litteratur Anderson, Nate 2006: Experts rate Wikipedia s accuracy higher than non-experts. I: Arts Technica. (http://arstechnica.com/news.ars/post/ html) (februari 2007) Chesney, Thomas. 2006: An empirical examination of Wikipedia s credibility. I: First Monday, 11/11 (http://firstmonday.org/issues/issue11_11/chesney/ index.html) (februari 2007) Experts Rate Wikipedia's Accuracy Higher Than Non-experts (2006/ 2007): 889 forskellige meningsytringer om Chesney (2006) på adressen: _Higher_Than_Non_experts (februari 2007) Finin, Tim 2006: On evaluating the credibility of Wikipedia articles. I: (februari 2007) HSK = Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. An International Encyclopedia of Lexicography. Encyclopédie internationale de lexicographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin/New York: de Gruyter Erster Teilband 1989, Zweiter Teilband 1990, Dritter Teilband Kammerer, Matthias 2000: Lemmazeichentypen für deutsche Verben. Eine lexikologische und metalexikographische Untersuchung. Tübingen: Niemeyer. Nielsen, Sandro/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Rie Bobjerg Nielsen, Jóna Ellendersen, Amalie Kofoed Stender og Vibeke Vrang 2006: Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog/English-Danish Dictionary of Accounting. Database og design: Richard Almind, implementering og kodning af hjemmesider: Caspar Thomsen. Århus: Handelshøjskolen i Århus. (www.regnskabsordbogen.dk/iasgbdk) Nielsen, Sandro/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Jóna Ellendersen og Rie Bobjerg Nielsen 2007: Regnskabsordbogen engelsk-dansk. København: Thomson. NLO = Henning Bergenholtz/Ilse Cantell/Ruth V. Fjeld/Dag Gundersen/Jón Hilmar Jónsson/Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbog. Oslo: Universitetsforlaget 1997.

14 9 Pálfi, Loránd-Levente/Henning Bergenholtz 2007: Dansk Glossarium til at hjelpe de Lægfolk tilrette, som gjerne gad læse en dansk Bog. I: Nomos 5.1, Wiegand, Herbert Ernst 1994: Zur Unterscheidung von semantischen und enzyklopädischen Daten in Fachwörterbüchern. I: Burkhard Schaeder/Henning Bergenholtz (Hrsg.) Fachlexikographie. Fachwissen und seine Repräsentation in Wörterbüchern. Tübingen: Narr, Wiegand, Herbert Ernst 2006: Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung. Mit Berücksichtigung anglistischer, nordistischer, romanischer, slavistischer und weiterer metalexikographischer Forschung. Band 1: A H. Band 2: I R. Berlin/New York: de Gruyter. Wikipedia 2007a: (oktober 2007). Wikipedia 2007b: (oktober 2007). Henning Bergenholtz Sven-Göran Malmgren professor professor Center for Leksikografi / Lexikaliska institutet Department of Afrikaans and Dutch Institutionen för svenska språket Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet / Göteborgs universitet University of Stellenbosch Box 200 DK 8210 Århus / SA 7602 Stellenbosch SE Göteborg /

15 11 Henning Bergenholtz & Inger Bergenholtz Kvaliteten af de leksikografiske definitioner i ordbøger, leksika og encyklopædier The titles of lexicographic tools dictionary, lexicon or encyclopaedia are normally just names given to them by the publishers, although you may point out certain differences between certain types. At least in the nordic countries the genuine purpose of a dictionary normally is to be giving help by problems with existing texts, the so-called communicative problems. A lexicon serves a narrow field whereas an encyclopaedia serves as a tool for getting knowledge about all fields. Talking about quality in lexicographic works you may point out the lack of quality in the sense of counting errors. But from a metalexicographic point of view the errors are not important. More interesting are those definitions which are correct but not sufficient. The thesis of our paper is that even if you assume a certain completeness, you cannot achieve quality without including a) the type of the potential user being an expert, a semi-expert or a layman dealing with L1 or L2 and b) the needs which the reference work wants to fulfil helping to solve problems in reception, text production, translation, or knowledge achievement. Examples from gene technology and musicology will be given. Our own proposals are based on an Internet dictionary on musical terms, MUSIKORDBOGEN 2007, which has recently been made accessible. Titlen på dette bidrag indeholder flere problematiske termer. For det første er ordbog, leksikon, encyklopædi uklare udtryk, som ikke bruges ensartet. De er i praksis navne, som gives af leksikografer eller af forlag, fx POLITIKENS MUSIKORDBOG (1995), som forlaget mod forfatterens vilje kaldte sådan, selvom hun foretrak termen musikleksikon. Tendentielt kan man dog sige, at ordbøger primært vil give hjælp til kommunikationsrelaterede problemer (reception, tekstproduktion, oversættelse) og kun sekundært til vidensrelaterede problemer. For leksika og encyklopædier er det omvendt: De vil primært være et værktøj til hjælp ved vidensrelaterede problemer, kun sekundært ved kommunikationsrelaterede problemer, i praksis først og fremmest ved receptionsproblemer. Vi taler derfor om et referenceværk og bruger synonymt dertil udtrykket leksikografisk opslagsværk. For det andet er leksikografisk definition et misvisende udtryk, hvis der med definition forstås en definition, som skal opfylde alle videnskabsklassifikatoriske krav til en definition. Synonymt hermed bruges udtrykket betydningsangivelse eller encyklopædisk angivelse. Der skelnes således ikke mellem semantisk og encyklo- LexicoNordica

16 12 pædisk angivelse. Denne adskillelse har vi i flere artikler afvist og påvist dens manglende konsistens i relation til metaleksikografiske overvejelser, fx Bergenholtz (1994a), Bergenholtz/Kaufmann (1996). I dag vil vi sige, at diskussionen om en adskillelse er en lingvistisk diskussion, ikke en leksikografisk. En veluddannet leksikograf medtager de oplysninger, som svarer til at dække de forudsete behov for de forudsete brugere, dvs. de forudsete ordbogsfunktioner. De vil være forskellige i forskellige leksikografiske opslagsværker med forskellige ordbogsfunktioner. Ikke altid er brugergruppen dog angivet klart. I nedenstående eksempler er (1) muligvis brugbar for mange lægfolk, (2) er noget lettere at forstå for lægfolk, her bliver først og fremmest fortalt, hvad agar bruges til, (3) stammer fra en molekylærbiologisk ordbog for semieksperter, her forklares de molekylærbiologisk relevante aspekter, herunder brug ved gennemførelse af eksperimenter: (1) agar fortykningsmiddel og stabilisator udvundet af cellevæggene af en række rødalgearter. (GYLDENDALS LEKSIKON (2007), den 1., dvs. den korteste version) (2) agar gelé af pulveriserede havalger, kogt ud med vand. Fremstilles især i Japan og Californien; anvendes som stivemiddel i fødevareindustrien, som næringssubstrat for bakteriekulturer, som appretur og som tilsætning til afføringsmidler. (ASCHEHOUGS LEKSIKON 2007) (3) agar Agar er et meget sammensat polysaccharid, som udvindes af alger. Agar bliver anvendt som fast eller geléagtigt substrat til dyrkning af mikroorganismer, fx bakterier og gær. Ved temperaturer omkring 60 er agar flydende, og ved lavere temperaturer opnår den en fastere geléagtig konsistens. Agarblokke fremstilles ved at hælde flydende agar i støbeforme, der siden fjernes, når agaren er afkølet. (GENTEKNOLOGISK ORDBOG 1992) Når man skal bedømme kvaliteten af sådanne leksikografiske definitioner, er der især tre kriterier, man kan og også indtil nu har fokuseret på: 1. Er den leksikografiske definition korrekt? 2. Er den leksikografiske definition fuldstændig? 3. Er den leksikografiske definition relevant, herunder forståelig for den intenderede brugergruppe og værkets intenderede funktion(er)?

17 13 Korrekte leksikografiske definitioner I almensproglige leksikografiske opslagsværker, hvor de medvirkende leksikografer ikke selv har været og heller ikke i tilstrækkelig grad har inddraget fageksperter, kan der let påvises en stor grad af ikke-korrekte leksikografiske definitioner: chatten mit s (zwanglos) im Internet kommunizieren (DUDEN GWDS ) Når man chatter, sender man ikke s. genbank institusjon der ein registrerer og tek vare på arvestoff til bruk i framtidig foredling (NORSK ORDBOK 1994) Det drejer sig ikke om nogen institution, men om det, der også kaldes et genbibliotek, som opstilles af enkelte forskere, forskergrupper og evt. også af institutioner. Det drejer sig om følgende sammenhæng, som forklares på følgende måde i en ordbog for semieksperter: genbibliotek En samling af klonede gener, oftest indeholdende mange eller i sjældnere tilfælde alle gener af en bestemt art, kaldes et genbibliotek. Det kan foreligge som genomisk DNA-bibliotek eller cdna-bibliotek. (GENTEKNOLOGISK ORDBOG 1992) Denne betydningsangivelse er som sagt beregnet for semieksperter. For lægfolk ville følgende betydningsangivelse være korrekt (i modsætning til den i NORSK ORDBOK 1994) og (i modsætning til den i GENTEKNO- LOGISK ORDBOG 1992) også forståelig for lægfolk: genbank kollektioner af gener fra dyr, planter, svampe, bakterier og virus, der opbevares til senere brug, f.eks. i forbindelse med gensplejsning Sådan vil man sandsynligvis kunne fortsætte, for almensproglige ordbøger giver generelt ikke nøjagtige oplysninger om alle de fagtermer, de medtager; se hertil Bergenholtz (1994a) med eksempler fra danske og svenske ordbøger. Jo længere væk fra leksikografernes almenviden og tilfældige specialviden et bestemt fagområde kommer, jo større er mængden af urigtige eller utilstrækkelige oplysninger: bakteriofag submikroskopisk organisme, opfattet som virus, som snylter på og til dels oppløser og dreper bakterier (NORSK RIKSMÅLSORDBOK 1995)

18 14 Bakteriofager bliver ikke opfattet som vira, de er vira. Punktum. Hvordan den pågældende leksikograf er kommet på den forklaring, er uforståeligt. Termen kendes siden 1917, fagets egenskaber er velbeskrevne. Fejl af denne art finder man ikke blot i nordiske ordbøger, også i engelske og tyske: Bakteriophage virenähnliches Kleinstlebewesen, das Bakterien vernichtet (DUDEN GWDS ) Bakteriofager eller kort fager er ikke noget der mindes om vira, de er vira. Og de er ikke nogle mindste levende væsner. De lever ikke efter den definition, som er almindelig gældende i biologien, de har aldrig levet. Heller ikke følgende molekylærbiologiske term forklares korrekt i en almensproglig ordbog: genmutasjon mutasjon som går for seg i eit gen i ei kjønnscelle (NORSK ORDBOK 1994) En genmutation kan problemløst forklares med en mutation i et gen, men der forekommer ikke kun mutationer i kønsceller. Hvordan skulle ellers bakterier og vira (som ikke har kønsceller) kunne mutere? Men også i opslagsværker, som normalt kaldes leksika eller encyklopædier, og hvor fageksperter i højere grad har medvirket, finder man fejl. Chesneys (2006) undersøgelse kommer frem til, at 13% af alle artikler i store encyklopædier indeholder fejl eller er upræcise. Intet taler for, at danske encyklopædier skulle adskille sig fra engelsksprogede: mbira afrikansk musikinstrument af varierende størrelse, oftest bestående af en række metal- eller trætunger, der er fæstnet til en klangkasse. Tungernes frie ender vibrerer, når de knipses. Mbiraen og lignende instrumenter kendes også under fællesbetegnelsen sansa eller tommelfingerpiano. (DEN STORE DANSKE ENCYKLOPÆDI 2004) Problemet i denne artikel er oftest, idet en mbira ikke ofte, men altid har metal- eller trætunger. Vi kan her se, at Wikipedia i sådanne tilfælde er et mere nøjagtig opslagsværk, men som kritikere siger ofte bedst egnet for eksperter og semieksperter, da informationstætheden er stor og brug af fagtermer betydelig 1 : 1 Chesney (2006) har givet anledning til en voldsom diskussion på nettet; på en hjemmeside findes der fx ikke mindre end 889 bidrag til temaet Experts Rate Wikipedia's Accuracy Higher Than Non-experts (2006). En del af den berettigede kritik går på, at antallet af probander i Chesneys undersøgelse er for ringe, og at accuracy ikke defineres præcist, se hertil Anderson (2006), Finin (2006). Hvad

19 15 mbira In African music, the mbira (also known as Likembe, Mbila, Thumb Piano, Mbira Huru, Mbira Njari, Mbira Nyunga Nyunga, Marimba, Karimba or Kalimba) is a musical instrument consisting of a wooden board to which staggered metal keys have been attached. It is often fitted into a resonator. In East Africa there are many kinds of mbira, usually accompanied by the hosho. Among the Shona there are three that are very popular (see Shona music). The Mbira is usually classified as part of the lamellaphone family. (http://en.wikipedia.org/wiki/mbira) For nu at blive inden for musikkens verden viste en anmeldelse ved Bergenholtz (1994b), at et norsk musikleksikon, MUSIKKORDBOKEN (1992), havde grove fejloplysninger ved ca. halvdelen af lemmaerne: Basso continuo er ikke en Vedvarende, liggende basstemme, men betegnelsen for cembalostemmen (kombineret med cello eller fagot) i et værk fra barokken. Alt svarer ikke til alle følgende sideordnede angivelser Altstemme/sang, dyp kvinnestemme, den høyeste mannsstemme. Med alt betegnes ikke den højeste mandsstemme, lige så lidt som den dybeste kvindestemme kaldes contralto, hvilket den leksikografiske definition ved contralto fortæller den undrende eller godtroende ordbogsbruger. Definitionen ved all'unisono To eller flere stemmer spiller samme tone kalder på smilebåndet. Der spilles ikke bare samme tone, men samme melodi eller stemme. Noget af et højdepunkt i ordbogen findes under inversjon. Den leksikografiske definition hertil er så god, at den selv efter den tiende gentagelse ikke mister noget af sin mystiske spænding. Den kan anbefales som latterbringende citat i en festtale til en musikinteresseret: Omvending av motiv ved gjentakelse hvor oppadgående og nedadgående tonerekke går motsat vei. debatten og også Chesneys grundargument viser, er først og fremmest, at Wikipedia ikke lider under manglende kvalitet. Det er ellers grundanken mod den demokratiske ordbogsredigering i Wikipedia, en kritik, der lyder plausibel, men heller ikke efter vore erfaringer kan opretholdes. Mængden af eksperter, som holder Wikipedia så nogenlunde fri for fejl, er tilsyneladende større end mængden af eksperter, som holder ordbøger og encyklopædier fri for fejl. Hvor Chesneys undersøgelse viser, at 13% af artiklerne i normale encyklopædier indeholder ukorrektheder, kan vi ud fra vores gennemsyn af danske opslagsværker bekræfte en sådan fejlprocent for danske opslagsværker uden dog at kunne sætte helt præcise procenttal på påstanden.

20 16 Ufuldstændige leksikografiske definitioner Rent metaleksikografisk er fejloplysninger i virkeligheden uinteressante. De viser kun, at et bestemt opslagsværk ikke er blevet planlagt og udarbejdet efter professionelle leksikografiske principper. Mere interessante er de definitioner, som er korrekte, men ikke fuldstændige. For man kan vende det om og sige, at en hvilken som helst leksikografisk definition er ufuldstændig, hvis man som ideal vil oplyse alt om et lemma; man vil til de fleste lemmaer kunne skrive flere bøger. Alligevel er fx følgende artikel så ufuldstændig, at man også kunne kalde den fejlagtig: mbira Shona plucked idiophone (SOUTH AFRICAN MUSIC DICTIONARY 2000) Mbiraer bliver ikke kun brugt af shonaerne, men er udbredt over hele Øst- og Sydafrika, ofte kaldes den mbira, men fx også ikembe, likembe eller mbila. På tilsvarende vis er en metallofon ikke blot et Orff-instrument, som samme ordbog mener: metallofoon Orff-instrument (SOUTH AFRICAN MUSIC DICTIONARY 2000) Der findes metallofoner i mange slags musik, lige fra gambang i gamelanmusik til vibrafoner i vestlig symfonisk musik. Vi kan kalde det en fejl, vi kan kalde det ufuldstændigt. Det afgørende er, hvilke oplysninger den forudsete brugergruppe har brug for for at få dækket de informationsbehov, ordbogen er beregnet til at dække. Dette synspunkt lyder banalt. I metaleksikografisk og i praktisk leksikografisk sammenhæng burde det være indlysende. En stor del af de bidrag, som forstår sig selv som bidrag til leksikografien, men i virkeligheden er lingvistiske bidrag til leksikologien, stiller absolutte krav som fx Wierzbicka (1985:39): An adequate definition must show fully what the word in question means. En sådan fuldstændighed er dog lingvistens viden om sproget uden inddragelse af kendskab til faget: no specialized knowledge can be regarded as part of the meaning. In other words, no fact about mugs that only potters would know should be included in the definition of mug, and no fact that only zoologists would know should be included in the definition of tiger. (Wierzbicka 1985:41). Vi har set i ovennævnte tilfælde, hvad der kan ske, når leksikografen mangler den nødvendige viden om sagen; resultatet er nødvendigvis forkerte leksikografiske definitioner. Vi er heller ikke enige med Wierzbicka (1985: ), som her redegør for, at leksikografiske definitioner nødvendigvis må være lange, for at kunne redegøre for al den

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi LEXICONORDICA 14 Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi LEXICONORDICA 14 2007 Redaksjon Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren Redaksjonskomité Ruth Vatvedt

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica Titel: Forfatter: Nutidens och framtidens lexicon och encyklopedier Henning Bergenholtz og Sven-Göran Malmgren Kilde: LexicoNordica 14, 2007, s. 1-9 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd LEXICONORDICA 10 Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd Innehåll Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Förord... 1 Tematiska

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm.

Sprog i Norden. Titel: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet. våren 1999. Forfatter: Elisabeth Alm. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Internordisk kommunikation kurs i skandinaviska vid Islands universitet våren 1999 Elisabeth Alm Sprog i Norden, 2000, s. 45-49 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Några tankar kring tekniskt terminologiarbete i praktiken Egil Nicklin Sprog i Norden, 1972, s. 79-84 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

LexicoNordica. Sven-Göran Malmgren [En formidabel metaordbok]

LexicoNordica. Sven-Göran Malmgren [En formidabel metaordbok] LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Sven-Göran Malmgren [En formidabel metaordbok] Loránd-Levente Pálfi: Leksikon over ordbøger og leksika. Under medverkan av Johnny Finnssøn Lindholm. 2. udgave. København:

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Isländsk svenska och svensk isländska Þórarinn Eldjárn Sprog i Norden, 1995, s. 59-62 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė.

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė. Ifö Space 49-6 80 x 40 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures DE Duschwand RU душевая стена EE Dušikabiin LV Dušo sienelė LT Dušas sienas 800 400 674 0840 Spare parts 4 7 (A) 6A SPNK

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Integreret i egen cup-portal Sid 1

Integreret i egen cup-portal Sid 1 Integreret i egen cup-portal Sid 1 Forskellen mellem fristående og integreret cup-portal Et lille vigtig synspunkt inden du går videre: Det går hurtigt og enkelt at skifte mellem den fristående og integrerede

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Om finnarnas svårigheter i att förstå danska Tove Skutnabb-Kangas Sprog i Norden, 1975, s. 77-83 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Handlingsprogram för finska språket Pirkko Nuolijärvi Sprog i Norden, 2010, s. 39-44 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Sammanställd av

NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Sammanställd av NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 Sammanställd av KRISTINN JOHANNESSON, HANS LANDQVIST, AINA LUNDQVIST, LENA ROGSTRÖM, EMMA SKÖLDBERG OCH BARBRO WALLGREN HEMLIN Innehåll

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING ISMASKINE GELATISSIMO Ismaskinen sælges komplet med alt tilbehør til anvendelse sammen med fast eller udtagelig skål. Den udtagelige skål sidder ved købet inden i den faste

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål PROJEKT STÅLKARME Solide og sikre løsninger til alle formål Klassiske Løsninger - mange muligheder utallige muligheder færdige løsninger. Fuldendte løsninger med model SV Stålkarm model RV til den brede

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Det språksosiologiska klimatet för svensk språkvård i Finland. Christer Laurén. Forfatter: Kilde:

Sprog i Norden. Titel: Det språksosiologiska klimatet för svensk språkvård i Finland. Christer Laurén. Forfatter: Kilde: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det språksosiologiska klimatet för svensk språkvård i Finland Christer Laurén Sprog i Norden, 1986, s. 50-53 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

Sprog i Norden. Titel: Om film- och nyhetsöversättning och skillnarderna mellan dem. Riina Heikkilä. Forfatter: Kilde:

Sprog i Norden. Titel: Om film- och nyhetsöversättning och skillnarderna mellan dem. Riina Heikkilä. Forfatter: Kilde: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Om film- och nyhetsöversättning och skillnarderna mellan dem Riina Heikkilä Sprog i Norden, 2013, s. 1-6 [i hæftet: s. 21-26] http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia Sverker Johansson Högskolan Dalarna Från tekniska databaser till miljoner Wikipediaartiklar Sverker Johansson (Lsj) Wikipedia Imagine a world

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Skandinavisk ordbok Birgitta Lindgren Sprog i Norden, 1995, s. 91-99 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat Betingelser

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Från Närpesdialekt till EU-svenska

Från Närpesdialekt till EU-svenska Från Närpesdialekt till EU-svenska FRÅN NÄRPESDIALEKT TILL EU-SVENSKA Festskrift till Kristina Nikula Redigerad av Harry Lönnroth Copyright 2003 Tampere University Press Distribution Tammerfors universitet

Läs mer

Sprog i Norden. Händelser på det språkpolitiska området i Norden. Kilde: Sprog i Norden, 2005, s

Sprog i Norden. Händelser på det språkpolitiska området i Norden. Kilde: Sprog i Norden, 2005, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Händelser på det språkpolitiska området i Norden Birgitta Lindgren Kilde: Sprog i Norden, 2005, s. 49-53 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Blended Learning Trollhättan

Blended Learning Trollhättan Blended Learning Trollhättan Caroline Andersson Börje Hansson Eva Karlsson Klas Nilsson 25 oktober 2011 Börje Eva Klas Caroline Börje Hansson, Caroline Andersson, Eva Karlsson, Klas Nilsson 1 Vad är en

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer