LexicoNordica og forfatterne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LexicoNordica og forfatterne"

Transkript

1 LEXICONORDICA

2 LexicoNordica og forfatterne LexicoNordica er satt med Times 14 av Kristinn Jóhannesson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, og trykt hos Kursiv Grafisk rådgivning a.s Trykt med støtte av Nordens språkråd ISSN Oslo 2007

3 Innehåll Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Nutidens och framtidens lexikon och encyklopedier... 1 Tematiska bidrag Henning Bergenholtz & Inger Bergenholtz Kvaliteten af de leksikografiske definitioner i ordbøger, leksika og encyklopædier Lars Törnqvist Språklig och encyklopedisk information i fackordlistor på Internet Chris Nyborg Wikipedia amatørenes inntog Petter Henriksen Store nordiske lexikon 2.0 En radikal omlegging av måten å drive nasjonalleksikon på Jacob Hald Pedersen og Thomas Eske Rasmussen Strategi i navigation Peter A. Sjögren Orden och världen. Lexikografens dubbla perspektiv Heikki E.S. Mattila Encyclopædia iuridica fennica Ken Farø og Adam Hyllested Ordbog, leksikon eller encyklopædi? Et koncept for et dansk lingvistisk opslagsværk Icke-tematiska bidrag Anna Helga Hannesdóttir Först och sist. Haqvin Spegel och ordförrådets förnyelse

4 Konferensrapporter Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Rapport fra den 12. internationale Euralex-kongres, Torino, september Emma Sköldberg Lexikografi i alla väder. Rapport från den 9:e konferensen om lexikografi i Norden, Akureyri, maj Recensioner Kristin Bakken Lokal ordbok med meir enn lokalt nedslagsfelt: Hollamålet i Nedre Telemark. Ord og uttrykk Lars Brink og Ken Farø Bevingede ord? I anledning af Bevingede ORD, 7. udgave Ken Farø og Henrik Gottlieb Socioleksikografi eller: Det sekundære og afledte er ordbøgerne. Ny dansk disputats Stian Hårstad Rec. av Tor Erik Jenstad: Sunndalsord Lennart Larsson En Comeniusutgåva för vår tid? Magnus Ljunggren & Sven-Göran Malmgren En ny svensk-rysk och rysk-svensk ordbok Tuija Luokkakallio En engelsk-finsk ordbok Nina Martola Den trettonde upplagan av SAOL

5 Morgan Nilsson Rec. av Zuzana Hlavičová och Jana Svatošová: Norstedts tjeckiska ordbok. Tjeckisk-svensk/Svensk-tjeckisk Sölve Ohlander Longman Exams Dictionary en ordhandbok av akademiskt intresse Loránd-Levente Pálfi & Anders Tønnesen Et nyt litteraturleksikon Loránd-Levente Pálfi & Spiros Divaris Vesterdahl Rec. av Carsten Stig Poulsen: Børsens Marketing Leksikon. 3. udgave, 1. oplag Sven Tarp Håndbog i Nudansk i leksikografisk perspektiv Bo-A. Wendt Lödigt lexikograferade göingemål Rättelse

6 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Nutidens och framtidens lexikon och encyklopedier Årets LexicoNordica-tema är Lexikon och encyklopedier i Norden. Det traditionella förberedande symposiet på Schæffergården hade samlat deltagare från alla de nordiska länderna utom Island, och även i bidragen i tidskriftens temadel är svenska, danska, norska och finska representerade. Till detta kommer, att flera av anmälningarna i detta nummer behandlar lexikon (bidragen av Pálfi & Tønnesen, Pálfi & Vesterdahl och Tarp). I inbjudan till symposiet togs de relevanta lexikografiska definitionerna i NLO till utgångspunkt (i NLO anses termerna sakordbok och lexikon vara synonyma): sakordbok ordbok som först og fremst er ment å gi informasjon om verden utenfor språket Det hörer ikke til sakordbokens formål å gi informasjon om språket, men i praksis er det ingenting til hinder for at den gjør det. De vanligste typene af språklig informasjon som gis i en sakordbok, gjelder som regel opslagsordenes ortografi, uttale og etymologi. Typiske eksempler på sakordbøker er encyklopedier, f.eks. den svenske Nationalencyklopedin, og opslagsverker over enkelte fagområder, f.eks. det svenske Sohlmans musiklexikon. = leksikon (1) / / encyklopedi sakordbok som omfatter flere saksområder, typisk beregnet på lekfolk og med ambisjon om å dekke all menneskelig kunnskap / / = konversasjonsleksikon Inbjudan fortsatte: Der findes leksikografer, som ikke anser encyklopædier og leksika for at være en del af leksikografien. Endnu tydeligere er det, at forfatterne af sådanne opslagsværker sjældent opfatter sig som leksikografer og endnu sjældnere deltager i leksikografiske sammenhænge. Disse manglende relationer skal ikke være hovedtemaet. Tværtimod går vi ud fra de leksikografiske definitioner i NLO under lemmaerne leksikografi, encyklopædi og sakordbok. Heraf kan man også se, at en ordbogs navn ikke nødvendigvis svarer til det pågældende opslagsværks reelle indhold. Med udtrykkene encyklopædier og leksika menes monolingvale op- LexicoNordica

7 2 slagsværker, der først og fremmest eller kun har leksikografiske definitioner/forklaringer som angivelser. Symposiet vil ikke stræbe efter beskrivelse af enkelte eller flere opslagsværkers historie, men at foredragsholderne tager specielle problemstillinger op, som er generelt leksikografisk relevante, fx hensyntagen til en bestemt brugergruppe (eksperter, semieksperter, lægfolk) ordbogsfunktioner (særligt hjælp i forbindelse med det kognitive behov for at vide mere, men måske også hjælp ved tekstreceptions- eller tekstproduktionsproblemer) gengivelse af viden (fejloplysninger og stærkt ufuldstændige oplysninger) særlige problemstillinger i bestemte fagområder (fx en særlig hurtig udvikling inden for et fag) særlige muligheder for Internet-leksika eller -encyklopædier NLO:s inordning av lexikon och encyklopedier under lexikografin är i själva verket ett stöd för uppfattningen att lexikografin inte är en del av lingvistiken. Utarbetandet av lexikon och encyklopedier innebär nämligen nödvändigtvis medverkan av lexikografiska kolleger som inte är lingvister och som inte ser lexikografi som en del av lingvistiken, t.ex. som tillämpad lingvistik. I den traditionella avslutande diskussionen på symposiet berördes flera generella problemställningar. Glimtar av diskussionen återges i det följande, sådan den uppfattades av symposiets arrangörer. Ordbokstypologi Ingen av deltagarna på symposiet ifrågasatte encyklopediers status som forskningsobjekt för metalexikografin, men uppdelningen mellan ordbok, lexikon och encyklopedi problematiserades flera gånger i förbindelse med den ständigt aktuella diskussionen om skillnaden mellan semantiska och encyklopediska angivelser (se härtill också temadelen i LexicoNordica 1, 1994). Något förenklat kan man säga att det finns tre olika uppfattningar här:

8 3 (1) I (allmänna) betydelseordböcker finns det semantiska upplysningar, medan det i encyklopedier och facklexikon finns encyklopediska upplysningar (2) Det finns ingen helt klar skiljelinje mellan semantiska och encyklopediska upplysningar. Man kan med Wiegand (1994) skilja mellan: a) icke-encyklopedisk betydelsekunskap b) encyklopedisk föremålskonstituerande (gegenstandskonstituierende) betydelsekunskap c) encyklopedisk betydelsekunskap I lexikografiska uppslagsverk är de lexikografiska definitionerna angivelser av den föremålskonstituerande betydelsekunskapen, och i vissa lexikon och encyklopedier anges dessutom encyklopedisk betydelsekunskap som tillägg till den lexikografiska definitionen. (3) Det finns ingen skillnad mellan semantiska och encyklopediska upplysningar. Encyklopedisk och semantisk är i lexikografiska sammanhang synonymer. Det var tydligt att det fanns en tendens att favorisera den andra (se särskilt Peter Sjögrens bidrag) eller den tredje ståndpunkten. Det blev också tydligt att icke-distinktionen som ståndpunkt (3) innebär delvis är kontraintuitiv. Men även ståndpunkt (2) är problematisk, när Wiegands raffinerade typologi för till, att t.o.m. en två sidor lång definition av en molekylärbiologisk term kan föras till kategori 2b, dvs. anses utgöra encyklopedisk föremålskonstituerande betydelsekunskap (jfr Kammerer 2000: ). Diskussionen visade tvärtom, att det verkliga problemet inte är en sådan skillnad mellan olika typer av lexikografiska definitioner (dvs. mer eller mindre encyklopediska), utan deras ändamålsenlighet, bl.a. begriplighet för olika användargrupper med hänsyn till deras behov av information. Tryckt eller elektroniskt lexikografiskt uppslagsverk Så vitt vi kan bedöma, är tryckta ordböcker och lexikon i ett eller två band fortfarande ofta en god affär för förlagen. Den tryckta en- eller tvåbandsordboken är inte död, konkurrensen från internetordböcker påverkar till synes denna marknad bara i ringa grad. Detta framgår också av att flera enbandsordböcker publiceras både som internetordböcker och i pappersform, t.ex. Nielsen/Mourier/Bergenholtz (2006) och Nielsen/Mourier/Bergenholtz (2007). Helt annorlunda är situationen för stora nordiska encyklopedier i många band, vars storhetstid med tanke på försäljningssiffror utan

9 4 tvivel är förbi. Redan i slutet av 90-talet gjordes försök att förbinda tryckta versioner av encyklopedier med kontinuerligt uppdaterade internetversioner. Denna strategi tycks inte ensam kunna rädda den tryckta encyklopedin. Huruvida de förslag Petter Henriksen lägger fram om särskilda satellitencyklopedier, till stor del upprättade av användarna, kan erbjuda en utväg återstår att se, men hans tankar är både spännande och sympatiska. De kan betecknas som bidrag till diskussionen om den företeelse som kan kallas folklexikografi (en term som Lars Törnqvist använder i sitt bidrag). Folklexikografin har redan en enorm utbredning på Internet som som framgår av Törnqvists artikel överflödar av mer eller mindre privata ordböcker och lexikon. Det är således inte först med Wikipedia som amatörerna har blivit lexikografiskt aktiva (jfr Nyborgs bidrag). Tvärtom kan man säga, att det under hela lexikografins historia har varit de konkreta användarbehoven och konkreta personliga intressen som har lett till utarbetande, ofta av entusiaster, av den största delen av alla tryckta lexikografiska uppslagsverk. Det gäller i särskilt hög grad för upplysningstiden (jfr Pálfi/Bergenholtz 2007), men också för vår egen tid även bortsett från Internet (jfr Bakkens och Wendts bidrag i recensionsdelen). Lexikografiska definitioner: korrekthet, subjektivitet, begriplighet Ordböcker, lexikon och encyklopedier betraktas av användarna ofta som orakel, som innehåller hela sanningen och inget annat än sanningen. I verkligheten innehåller de ofta förbluffande många felaktigheter, som flera av bidragen i temadelen påvisar. Frågan är, om vissa uppslagsverk har större felprocent än andra. Här pekas ofta Wikipedia ut, t.ex. i flera tidningar i Danmark i början av Exempelvis blev en sensationell Wikipedia-artikel om ledaren för Dansk Folkeparti Pia Kjærsgård förstasidesstoff vid denna tid. Det kom snart fram att uppgifterna i artikeln var helt gripna ur luften, och många ifrågasatte då att man överhuvudtaget kunde lita på en enda Wikipedia-artikel. Men i båda föredragen från Wikipedia-världen på Schæffergårdssymposiet (av vilka det ena, av Chris Nyborg, kan läsas i temadelen) påvisades, att det faktum att ett så stort antal författare ändrar, förbättrar och redigerar om artiklar i praktiken medför en hög grad av korrekthet. Denna slutsats får också stöd av Henning Bergenholtz och Inger Bergenholtz bidrag i temadelen. Detta betyder dock inte att Wikipedia kan utnämnas till den bästa encyklopedin, i så fall t.o.m. på 200 språk, däribland de fem stora nordiska språken. Men korrektheten är faktiskt ett mindre problem; två

10 5 andra problem erbjuder betydligt större utmaningar. Det ena problemet uppstår i samband med kulturellt och politiskt kontroversiella artiklar, som ofta ger uttryck för en hög grad av personlig övertygelse. I praktiken utgör sådana artiklar en liten minoritet, 5% eller mindre. Det andra problemet är begripligheten. Vi kan här särskilt hänvisa till en artikel av Chesney (2006), som redovisar en undersökning av Wikipedia-artiklars korrekthet och begriplighet. Resultatet var att Wikpedia har långt färre fel än de stora traditionella encyklopedierna, men att lekmän ofta inte hade en chans att förstå den i och för sig korrekta informationen. Wikipedia-artiklar är i stor utsträckning skrivna av och för experter, ofta inte ens för semi-experter och ännu mindre för lekmän. Chesneys resultat väckte stor uppmärksamhet. I februari 2007, några få månader efter publiceringen av den uppseendeväckande artikeln, kunde man notera inte mindre än 889 delvis långa bidrag om tesen Experts Rate Wikipedia s Accuracy Higher Than Non-experts (2006), bl.a. Anderson (2006) och Finin (2006). Vi kan t.ex. anbefalla den ca 8 sidor långa Wikipedia-artikeln om bakteriofager till läsning; här citeras inledningen av artikeln: Bacteriophages may have a lytic cycle or a lysogenic cycle, however a few viruses are capable of carrying out both. In the lytic cycle, characteristic of virulent phages such as the T4 phage, host cells will be broken open (lysed) and suffer death after immediate replication of the virion. As soon as the cell is destroyed the viruses will have to find new hosts. (Wikipedia 2007a) Informationen i detta korta utdrag är korrekt. Men artikeln är ändå misslyckad, eftersom den är obegriplig för alla läsare som inte redan är experter på molekylärbiologi. Fler undersökningar av detta slag, som kan bekräfta eller ifrågasätta Chesneys tes, vore ytterst välkomna. Hit hör också undersökningar av skillnader mellan artiklar på olika språk; man kan bl.a. se att artiklarna på de nordiska språken är både färre och mindre informativa än t.ex. artiklarna på engelska. Likväl är de inte utan vidare mer lättbegripliga, se t.ex. den danska artikeln bakteriofag:

11 6 En bakteriofag ((Græsk): phagein for spiser ; bakteriespiser ) er en virus, der reproducerer sig ved hjælp af bakterier. Opbygningen af bakteriofag T4. 1. Hovede 2. Hale 3. Arvemateriale (nukleinsyrer) 4. Capsid (ydre skal) 5. Skulder 6. Forlænger 7. Halefibre 8. Spydspidser 9. Basalplade (Wikipedia 2007b) Medverkan i lexikografiska uppslagsverk: meritvärde? Ett särskilt problem för universitetsanställda wikipedianer är att deras arbete inte ger utdelning vid forskningsevaluering, då författarnamn inte kan anges vid Wikipedia-artiklar. Det bör dock sägas att detta är en del av ett allmännare problem. Lexikografer i allmänhet har ofta svårigheter med meritvärderingen, när de visar fram medverkan i ordböcker, lexikon och encyklopedier. Sådana bidrag anses på många universitet vara populära, dvs. icke-vetenskapliga, och hur som helst anses de inte jämförbara med peer-reviewade tidskriftsbidrag, som f.ö. i större och större utsträckning bör vara skrivna på engelska. Vi vill gärna uppmana LexicoNordicas läsare att medverka till en rättvisare vetenskaplig värdering av lexikografiskt arbete, eventuellt också bidra med artiklar i Lexico- Nordica om egna erfarenheter och förslag till förbättringar. *** Efter dessa betraktelser i anslutning till tidskriftens temadel vill vi ta upp två redaktionella frågor. Den första handlar enbart om ett förtydligande av en redan fastlagd princip, nämligen principen att LexicoNordica enbart tar in bidrag som inte har publicerats tidigare. Som publicerade

12 7 räknas även bidrag som har lagts ut på författarens hemsida eller på någon annans hemsida. Man bör därför vara försiktig med att skicka sitt LexicoNordica-bidrag elektroniskt exempelvis till den författare vars verk man recenserat eller över huvudtaget till andra forskare, innan det har publicerats i LexicoNordica. Vi erinrar i det här sammanhanget också om att det bör förflyta ett år innan man lägger ut sin publicerade LexicoNordica-artikel på nätet. Den andra frågan gäller hänvisningar till Internetadresser. Vi föreslår att fullständiga Internetadresser undviks i den löpande texten och ersätts med en kort hänvisning till författaren eller en provisorisk förkortning av internetadressen som man sedan finner i bibliografin (utan understrykning). Där bör också normalt anges den tidpunkt när den aktuella texten hämtades (t.ex. december 2006), eftersom texter på Internet i- bland försvinner. Vi vill också fästa uppmärksamheten på en bibliografi i monumentalformat över metalexikografisk litteratur, som det finns anledning att återkomma till (Wiegand ). Verket kommer att omfatta fyra band, och de första två banden har redan kommit ut. Med ca referenser kommer det att bli ett oumbärligt hjälpmedel för framtida litteratursökningar, särskilt som man kan vänta sig att dess ämnesindelning kommer att svara mot indexeringen av de tre HSK-handböckerna (Wörterbücher). En titt i de båda hittills utkomna banden visar att nordiska lexikografer, inte minst LexicoNordica-författare, däribland redaktionskommittén, är väl företrädda i bibliografin, också med bidrag på de nordiska språken. Så erinrar vi om temat för de båda kommande symposierna på Schæffergården: 2008: Ordboksanvändning i Norden 2009: Ordförbindelser i enspråkiga nordiska ordböcker Till det senare symposiet tar vi gärna emot förslag om deltagare (i första hand genom den redaktionskommittémedlem som verkar i samma land som den potentielle deltagaren). Till sist vill vi tacka Nordens språkråd för finansiellt stöd både till Schæffergårdssymposiet i januari 2007 och till tryckningen av tidskriften. Vårt tack går också som många gånger förut till Rikke Hauge och till Styrelsen för Fondet for dansk-norsk samarbeid, som liksom tidigare år gjorde det möjligt att genomföra symposiet till ett mycket förmånligt pris.

13 8 Litteratur Anderson, Nate 2006: Experts rate Wikipedia s accuracy higher than non-experts. I: Arts Technica. (http://arstechnica.com/news.ars/post/ html) (februari 2007) Chesney, Thomas. 2006: An empirical examination of Wikipedia s credibility. I: First Monday, 11/11 (http://firstmonday.org/issues/issue11_11/chesney/ index.html) (februari 2007) Experts Rate Wikipedia's Accuracy Higher Than Non-experts (2006/ 2007): 889 forskellige meningsytringer om Chesney (2006) på adressen: _Higher_Than_Non_experts (februari 2007) Finin, Tim 2006: On evaluating the credibility of Wikipedia articles. I: (februari 2007) HSK = Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. An International Encyclopedia of Lexicography. Encyclopédie internationale de lexicographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin/New York: de Gruyter Erster Teilband 1989, Zweiter Teilband 1990, Dritter Teilband Kammerer, Matthias 2000: Lemmazeichentypen für deutsche Verben. Eine lexikologische und metalexikographische Untersuchung. Tübingen: Niemeyer. Nielsen, Sandro/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Rie Bobjerg Nielsen, Jóna Ellendersen, Amalie Kofoed Stender og Vibeke Vrang 2006: Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog/English-Danish Dictionary of Accounting. Database og design: Richard Almind, implementering og kodning af hjemmesider: Caspar Thomsen. Århus: Handelshøjskolen i Århus. (www.regnskabsordbogen.dk/iasgbdk) Nielsen, Sandro/Lise Mourier/Henning Bergenholtz under medvirken af Mia Johnsen, Jóna Ellendersen og Rie Bobjerg Nielsen 2007: Regnskabsordbogen engelsk-dansk. København: Thomson. NLO = Henning Bergenholtz/Ilse Cantell/Ruth V. Fjeld/Dag Gundersen/Jón Hilmar Jónsson/Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbog. Oslo: Universitetsforlaget 1997.

14 9 Pálfi, Loránd-Levente/Henning Bergenholtz 2007: Dansk Glossarium til at hjelpe de Lægfolk tilrette, som gjerne gad læse en dansk Bog. I: Nomos 5.1, Wiegand, Herbert Ernst 1994: Zur Unterscheidung von semantischen und enzyklopädischen Daten in Fachwörterbüchern. I: Burkhard Schaeder/Henning Bergenholtz (Hrsg.) Fachlexikographie. Fachwissen und seine Repräsentation in Wörterbüchern. Tübingen: Narr, Wiegand, Herbert Ernst 2006: Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung. Mit Berücksichtigung anglistischer, nordistischer, romanischer, slavistischer und weiterer metalexikographischer Forschung. Band 1: A H. Band 2: I R. Berlin/New York: de Gruyter. Wikipedia 2007a: (oktober 2007). Wikipedia 2007b: (oktober 2007). Henning Bergenholtz Sven-Göran Malmgren professor professor Center for Leksikografi / Lexikaliska institutet Department of Afrikaans and Dutch Institutionen för svenska språket Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet / Göteborgs universitet University of Stellenbosch Box 200 DK 8210 Århus / SA 7602 Stellenbosch SE Göteborg /

15 11 Henning Bergenholtz & Inger Bergenholtz Kvaliteten af de leksikografiske definitioner i ordbøger, leksika og encyklopædier The titles of lexicographic tools dictionary, lexicon or encyclopaedia are normally just names given to them by the publishers, although you may point out certain differences between certain types. At least in the nordic countries the genuine purpose of a dictionary normally is to be giving help by problems with existing texts, the so-called communicative problems. A lexicon serves a narrow field whereas an encyclopaedia serves as a tool for getting knowledge about all fields. Talking about quality in lexicographic works you may point out the lack of quality in the sense of counting errors. But from a metalexicographic point of view the errors are not important. More interesting are those definitions which are correct but not sufficient. The thesis of our paper is that even if you assume a certain completeness, you cannot achieve quality without including a) the type of the potential user being an expert, a semi-expert or a layman dealing with L1 or L2 and b) the needs which the reference work wants to fulfil helping to solve problems in reception, text production, translation, or knowledge achievement. Examples from gene technology and musicology will be given. Our own proposals are based on an Internet dictionary on musical terms, MUSIKORDBOGEN 2007, which has recently been made accessible. Titlen på dette bidrag indeholder flere problematiske termer. For det første er ordbog, leksikon, encyklopædi uklare udtryk, som ikke bruges ensartet. De er i praksis navne, som gives af leksikografer eller af forlag, fx POLITIKENS MUSIKORDBOG (1995), som forlaget mod forfatterens vilje kaldte sådan, selvom hun foretrak termen musikleksikon. Tendentielt kan man dog sige, at ordbøger primært vil give hjælp til kommunikationsrelaterede problemer (reception, tekstproduktion, oversættelse) og kun sekundært til vidensrelaterede problemer. For leksika og encyklopædier er det omvendt: De vil primært være et værktøj til hjælp ved vidensrelaterede problemer, kun sekundært ved kommunikationsrelaterede problemer, i praksis først og fremmest ved receptionsproblemer. Vi taler derfor om et referenceværk og bruger synonymt dertil udtrykket leksikografisk opslagsværk. For det andet er leksikografisk definition et misvisende udtryk, hvis der med definition forstås en definition, som skal opfylde alle videnskabsklassifikatoriske krav til en definition. Synonymt hermed bruges udtrykket betydningsangivelse eller encyklopædisk angivelse. Der skelnes således ikke mellem semantisk og encyklo- LexicoNordica

16 12 pædisk angivelse. Denne adskillelse har vi i flere artikler afvist og påvist dens manglende konsistens i relation til metaleksikografiske overvejelser, fx Bergenholtz (1994a), Bergenholtz/Kaufmann (1996). I dag vil vi sige, at diskussionen om en adskillelse er en lingvistisk diskussion, ikke en leksikografisk. En veluddannet leksikograf medtager de oplysninger, som svarer til at dække de forudsete behov for de forudsete brugere, dvs. de forudsete ordbogsfunktioner. De vil være forskellige i forskellige leksikografiske opslagsværker med forskellige ordbogsfunktioner. Ikke altid er brugergruppen dog angivet klart. I nedenstående eksempler er (1) muligvis brugbar for mange lægfolk, (2) er noget lettere at forstå for lægfolk, her bliver først og fremmest fortalt, hvad agar bruges til, (3) stammer fra en molekylærbiologisk ordbog for semieksperter, her forklares de molekylærbiologisk relevante aspekter, herunder brug ved gennemførelse af eksperimenter: (1) agar fortykningsmiddel og stabilisator udvundet af cellevæggene af en række rødalgearter. (GYLDENDALS LEKSIKON (2007), den 1., dvs. den korteste version) (2) agar gelé af pulveriserede havalger, kogt ud med vand. Fremstilles især i Japan og Californien; anvendes som stivemiddel i fødevareindustrien, som næringssubstrat for bakteriekulturer, som appretur og som tilsætning til afføringsmidler. (ASCHEHOUGS LEKSIKON 2007) (3) agar Agar er et meget sammensat polysaccharid, som udvindes af alger. Agar bliver anvendt som fast eller geléagtigt substrat til dyrkning af mikroorganismer, fx bakterier og gær. Ved temperaturer omkring 60 er agar flydende, og ved lavere temperaturer opnår den en fastere geléagtig konsistens. Agarblokke fremstilles ved at hælde flydende agar i støbeforme, der siden fjernes, når agaren er afkølet. (GENTEKNOLOGISK ORDBOG 1992) Når man skal bedømme kvaliteten af sådanne leksikografiske definitioner, er der især tre kriterier, man kan og også indtil nu har fokuseret på: 1. Er den leksikografiske definition korrekt? 2. Er den leksikografiske definition fuldstændig? 3. Er den leksikografiske definition relevant, herunder forståelig for den intenderede brugergruppe og værkets intenderede funktion(er)?

17 13 Korrekte leksikografiske definitioner I almensproglige leksikografiske opslagsværker, hvor de medvirkende leksikografer ikke selv har været og heller ikke i tilstrækkelig grad har inddraget fageksperter, kan der let påvises en stor grad af ikke-korrekte leksikografiske definitioner: chatten mit s (zwanglos) im Internet kommunizieren (DUDEN GWDS ) Når man chatter, sender man ikke s. genbank institusjon der ein registrerer og tek vare på arvestoff til bruk i framtidig foredling (NORSK ORDBOK 1994) Det drejer sig ikke om nogen institution, men om det, der også kaldes et genbibliotek, som opstilles af enkelte forskere, forskergrupper og evt. også af institutioner. Det drejer sig om følgende sammenhæng, som forklares på følgende måde i en ordbog for semieksperter: genbibliotek En samling af klonede gener, oftest indeholdende mange eller i sjældnere tilfælde alle gener af en bestemt art, kaldes et genbibliotek. Det kan foreligge som genomisk DNA-bibliotek eller cdna-bibliotek. (GENTEKNOLOGISK ORDBOG 1992) Denne betydningsangivelse er som sagt beregnet for semieksperter. For lægfolk ville følgende betydningsangivelse være korrekt (i modsætning til den i NORSK ORDBOK 1994) og (i modsætning til den i GENTEKNO- LOGISK ORDBOG 1992) også forståelig for lægfolk: genbank kollektioner af gener fra dyr, planter, svampe, bakterier og virus, der opbevares til senere brug, f.eks. i forbindelse med gensplejsning Sådan vil man sandsynligvis kunne fortsætte, for almensproglige ordbøger giver generelt ikke nøjagtige oplysninger om alle de fagtermer, de medtager; se hertil Bergenholtz (1994a) med eksempler fra danske og svenske ordbøger. Jo længere væk fra leksikografernes almenviden og tilfældige specialviden et bestemt fagområde kommer, jo større er mængden af urigtige eller utilstrækkelige oplysninger: bakteriofag submikroskopisk organisme, opfattet som virus, som snylter på og til dels oppløser og dreper bakterier (NORSK RIKSMÅLSORDBOK 1995)

18 14 Bakteriofager bliver ikke opfattet som vira, de er vira. Punktum. Hvordan den pågældende leksikograf er kommet på den forklaring, er uforståeligt. Termen kendes siden 1917, fagets egenskaber er velbeskrevne. Fejl af denne art finder man ikke blot i nordiske ordbøger, også i engelske og tyske: Bakteriophage virenähnliches Kleinstlebewesen, das Bakterien vernichtet (DUDEN GWDS ) Bakteriofager eller kort fager er ikke noget der mindes om vira, de er vira. Og de er ikke nogle mindste levende væsner. De lever ikke efter den definition, som er almindelig gældende i biologien, de har aldrig levet. Heller ikke følgende molekylærbiologiske term forklares korrekt i en almensproglig ordbog: genmutasjon mutasjon som går for seg i eit gen i ei kjønnscelle (NORSK ORDBOK 1994) En genmutation kan problemløst forklares med en mutation i et gen, men der forekommer ikke kun mutationer i kønsceller. Hvordan skulle ellers bakterier og vira (som ikke har kønsceller) kunne mutere? Men også i opslagsværker, som normalt kaldes leksika eller encyklopædier, og hvor fageksperter i højere grad har medvirket, finder man fejl. Chesneys (2006) undersøgelse kommer frem til, at 13% af alle artikler i store encyklopædier indeholder fejl eller er upræcise. Intet taler for, at danske encyklopædier skulle adskille sig fra engelsksprogede: mbira afrikansk musikinstrument af varierende størrelse, oftest bestående af en række metal- eller trætunger, der er fæstnet til en klangkasse. Tungernes frie ender vibrerer, når de knipses. Mbiraen og lignende instrumenter kendes også under fællesbetegnelsen sansa eller tommelfingerpiano. (DEN STORE DANSKE ENCYKLOPÆDI 2004) Problemet i denne artikel er oftest, idet en mbira ikke ofte, men altid har metal- eller trætunger. Vi kan her se, at Wikipedia i sådanne tilfælde er et mere nøjagtig opslagsværk, men som kritikere siger ofte bedst egnet for eksperter og semieksperter, da informationstætheden er stor og brug af fagtermer betydelig 1 : 1 Chesney (2006) har givet anledning til en voldsom diskussion på nettet; på en hjemmeside findes der fx ikke mindre end 889 bidrag til temaet Experts Rate Wikipedia's Accuracy Higher Than Non-experts (2006). En del af den berettigede kritik går på, at antallet af probander i Chesneys undersøgelse er for ringe, og at accuracy ikke defineres præcist, se hertil Anderson (2006), Finin (2006). Hvad

19 15 mbira In African music, the mbira (also known as Likembe, Mbila, Thumb Piano, Mbira Huru, Mbira Njari, Mbira Nyunga Nyunga, Marimba, Karimba or Kalimba) is a musical instrument consisting of a wooden board to which staggered metal keys have been attached. It is often fitted into a resonator. In East Africa there are many kinds of mbira, usually accompanied by the hosho. Among the Shona there are three that are very popular (see Shona music). The Mbira is usually classified as part of the lamellaphone family. (http://en.wikipedia.org/wiki/mbira) For nu at blive inden for musikkens verden viste en anmeldelse ved Bergenholtz (1994b), at et norsk musikleksikon, MUSIKKORDBOKEN (1992), havde grove fejloplysninger ved ca. halvdelen af lemmaerne: Basso continuo er ikke en Vedvarende, liggende basstemme, men betegnelsen for cembalostemmen (kombineret med cello eller fagot) i et værk fra barokken. Alt svarer ikke til alle følgende sideordnede angivelser Altstemme/sang, dyp kvinnestemme, den høyeste mannsstemme. Med alt betegnes ikke den højeste mandsstemme, lige så lidt som den dybeste kvindestemme kaldes contralto, hvilket den leksikografiske definition ved contralto fortæller den undrende eller godtroende ordbogsbruger. Definitionen ved all'unisono To eller flere stemmer spiller samme tone kalder på smilebåndet. Der spilles ikke bare samme tone, men samme melodi eller stemme. Noget af et højdepunkt i ordbogen findes under inversjon. Den leksikografiske definition hertil er så god, at den selv efter den tiende gentagelse ikke mister noget af sin mystiske spænding. Den kan anbefales som latterbringende citat i en festtale til en musikinteresseret: Omvending av motiv ved gjentakelse hvor oppadgående og nedadgående tonerekke går motsat vei. debatten og også Chesneys grundargument viser, er først og fremmest, at Wikipedia ikke lider under manglende kvalitet. Det er ellers grundanken mod den demokratiske ordbogsredigering i Wikipedia, en kritik, der lyder plausibel, men heller ikke efter vore erfaringer kan opretholdes. Mængden af eksperter, som holder Wikipedia så nogenlunde fri for fejl, er tilsyneladende større end mængden af eksperter, som holder ordbøger og encyklopædier fri for fejl. Hvor Chesneys undersøgelse viser, at 13% af artiklerne i normale encyklopædier indeholder ukorrektheder, kan vi ud fra vores gennemsyn af danske opslagsværker bekræfte en sådan fejlprocent for danske opslagsværker uden dog at kunne sætte helt præcise procenttal på påstanden.

20 16 Ufuldstændige leksikografiske definitioner Rent metaleksikografisk er fejloplysninger i virkeligheden uinteressante. De viser kun, at et bestemt opslagsværk ikke er blevet planlagt og udarbejdet efter professionelle leksikografiske principper. Mere interessante er de definitioner, som er korrekte, men ikke fuldstændige. For man kan vende det om og sige, at en hvilken som helst leksikografisk definition er ufuldstændig, hvis man som ideal vil oplyse alt om et lemma; man vil til de fleste lemmaer kunne skrive flere bøger. Alligevel er fx følgende artikel så ufuldstændig, at man også kunne kalde den fejlagtig: mbira Shona plucked idiophone (SOUTH AFRICAN MUSIC DICTIONARY 2000) Mbiraer bliver ikke kun brugt af shonaerne, men er udbredt over hele Øst- og Sydafrika, ofte kaldes den mbira, men fx også ikembe, likembe eller mbila. På tilsvarende vis er en metallofon ikke blot et Orff-instrument, som samme ordbog mener: metallofoon Orff-instrument (SOUTH AFRICAN MUSIC DICTIONARY 2000) Der findes metallofoner i mange slags musik, lige fra gambang i gamelanmusik til vibrafoner i vestlig symfonisk musik. Vi kan kalde det en fejl, vi kan kalde det ufuldstændigt. Det afgørende er, hvilke oplysninger den forudsete brugergruppe har brug for for at få dækket de informationsbehov, ordbogen er beregnet til at dække. Dette synspunkt lyder banalt. I metaleksikografisk og i praktisk leksikografisk sammenhæng burde det være indlysende. En stor del af de bidrag, som forstår sig selv som bidrag til leksikografien, men i virkeligheden er lingvistiske bidrag til leksikologien, stiller absolutte krav som fx Wierzbicka (1985:39): An adequate definition must show fully what the word in question means. En sådan fuldstændighed er dog lingvistens viden om sproget uden inddragelse af kendskab til faget: no specialized knowledge can be regarded as part of the meaning. In other words, no fact about mugs that only potters would know should be included in the definition of mug, and no fact that only zoologists would know should be included in the definition of tiger. (Wierzbicka 1985:41). Vi har set i ovennævnte tilfælde, hvad der kan ske, når leksikografen mangler den nødvendige viden om sagen; resultatet er nødvendigvis forkerte leksikografiske definitioner. Vi er heller ikke enige med Wierzbicka (1985: ), som her redegør for, at leksikografiske definitioner nødvendigvis må være lange, for at kunne redegøre for al den

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd

LEXICONORDICA. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd LEXICONORDICA 10 Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd Innehåll Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Förord... 1 Tematiska

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Från Närpesdialekt till EU-svenska

Från Närpesdialekt till EU-svenska Från Närpesdialekt till EU-svenska FRÅN NÄRPESDIALEKT TILL EU-SVENSKA Festskrift till Kristina Nikula Redigerad av Harry Lönnroth Copyright 2003 Tampere University Press Distribution Tammerfors universitet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen.

Styrelsens ordförande, Henrik Hovmark, hälsade välkommen till generalförsamlingen. Generalförsamling, Nordiska Föreningen för Lexikografi Köpenhamn, fredag d. 22. maj 2015 Protokoll Dagordning: 1) Valg av ordstyrer 2) Beretning om virksomheten 3) Revidert regnskap 4) Fastsetting av kontingent

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet... 113

Ambivalens och ansvar: domänförlust som implicit process vid ett tvåspråkigt universitet... 113 I dette nummer... 3 Frans Gregersen Indledning: Globaliseringens udfordringer med særligt hensyn til universitetsinstitutionerne... 5 Linus Salö Domänförlust som språkideologisk representation. Språkvårdens

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan alla VM lopp o medaljer : )

Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan alla VM lopp o medaljer : ) Från: Haakan Olsson Skickat: den 26 februari 2015 17:09 Till: Guggi Michael /Kardiologi /Falun Ämne: RE: Njurfunktion Hej Michael, Tack för ditt mail, kul o se att ni jobbar mellan

Läs mer

The Open University s repository of research publications and other research outputs

The Open University s repository of research publications and other research outputs Open Research Online The Open University s repository of research publications and other research outputs Domtab i Danmark: en undersgelse af sammenhen mellem engelsk i stedet for dansk og engelsk i dansk

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Yrkescirkulation blandt jurister

Yrkescirkulation blandt jurister Onsdag den 20. august 1975 kl. 11 og kl. 14 Plenarmøde Yrkescirkulation blandt jurister Se bilag I Diskussionsleder: Mødets præsident, højesteretsdommer Ármann Snævarr, Island. Diskussionsiederen: Jeg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden

Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden 377 Torsdagen den 20 augusti 1987 kl. 10.00 Sektionsmöte Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden Referat: Del I s. 221 ss.

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Text, kontext och betydelse

Text, kontext och betydelse Text- Text, kontext och betydelse Sex nordiska studier i systemiskfunktionell lingvistik Redaktörer: Stina Hållsten Hanna Sofia Rehnberg Daniel Wojahn och samtalsstudier från Södertörns högskola Text,

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

LexicoNordica. leksikografi og språkteknologi i norden. nordisk forening for leksikografi

LexicoNordica. leksikografi og språkteknologi i norden. nordisk forening for leksikografi LexicoNordica 17 2010 leksikografi og språkteknologi i norden nordisk forening for leksikografi innhold LexicoNordica 1 lexiconordica 2010 2 innhold LexicoNordica 17 2010 leksikografi og språkteknologi

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer