VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM"

Transkript

1 VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014

2 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har projekterat och är delägare i två vindkraftprojekt i Vätterns östra närområde: Vindparken Medevi-Kettstaka: 4 vindkraftverk på gränsen mellan Motala och Askersunds kommuner. Vindparken Gränna-Adelöv: 4 vindkraftverk på gränsen mellan Jönköping och Tranås kommuner. Delägare är också ett antal berörda markägare bl a Romans Fastigheter AB av vilka flera aktivt deltagit i projektens utveckling. I samverkan med Tranås Energi AB som innehar miljötillstånd för Vindparken Ydre, ca 10 vindkraftverk i Ydre kommun planeras under aktuella förhållanden en gemensam, regionalt förankrad projektorganisation för vindparkernas byggnation. Med Tranås Energi planeras också ett samarbete på elhandelssidan. Erbjudande om delägarskap Vårt erbjudande om delägarskap avser Vindparkerna Medevi-Kettstaka och Gränna-Adelöv samt eventuellt en mindre del av Vindparken Ydre. Investerarens totala kostnad, som bestäms i relation till förväntad produktion, uppskattas i dagsläget till kr / MWh och beräknas ge en direkt avkastning på ca 6.5% 9.0%. Investeringserbjudandet riktas i första hand till företag som i sin verksamhet vill dra nytta av: en förstärkt miljöprofil i marknadsföringen av sina varor eller tjänster, en långsiktigt stabil och minimerad kostnad för den egna elförbrukningen, skattefördelar i form av elskattebefrielse och flexibla avskrivningsmöjligheter. Investeringen kan anpassas till enskilda intressenters förutsättningar avseende både ägandeform (andels- eller aktieägande) och storleksordning. Anvisningar till intressenter Enligt aktuell planering kommer investerings- och upphandlingsbeslut att fattas under våren Vindparkerna förväntas tas i drift under vintern / våren (Tidpunkterna för investeringsbeslut och driftsättning kan variera mellan parkerna.) Föreliggande erbjudande är preliminärt och kommer att revideras i den pågående detaljplaneringen. Framåtriktade uttalanden i erbjudandet bygger på antaganden och scenarier om vilka intresserade investerare uppmanas bilda sig en egen uppfattning. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 1 (23)

3 INNEHÅLL Konsortiets partners har ordet... sid 3 Beskrivning av vindparkerna sid 4 Varför investera i vindkraft? sid 7 Vårt investeringserbjudande sid 9 Vägen till delägarskap sid 11 Förutsättningar och risker sid 13 Vätterbygdens Vindkonsortium sid 16 BILAGOR A: Hur fungerar nettodebiteringen? sid 18 B: Antaganden för ROI-beräkningar sid 19 C: Resultatprognoser, sid 21 NOTER sid 22 VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 2 (23)

4 Konsortiets partners har ordet... Eric Paulsson, Partner, Vindkraft-Gruppen Gunnar Paulsson, Partner, Vindkraft-Gruppen Vindkraft-Gruppen har sina rötter i ett vindkraftprojekt i anslutning till vår föräldragård i Mjölby kommun. Parken driftsattes 2012 med ett regionalt ägarengagemang och Mjölby- Svartådalen Energi och Tekniska Verken i Linköping som partners. Med ett fortsatt regionalt fokus i vår verksamhet har vi bidragit till Gränna-Adelöv- och Medevi-Kettstaka-projektens utveckling. Tor Arne Pedersen, VD, Scanergy West AB Vi projekterar och bygger vindkraft och har på Medevi Säteri utvecklat ett vindkraftprojekt som senare blivit en del av Medevi-Kettstaka-projektet. Till projektets realisering bidrar vi i övrigt med en flerårig vindmätning och ställer en omfattande kompetens i finansieringsfrågor och i upphandlingar av vindkraftverk till Vindkonsortiets förfogande. Niklas Johansson, VD, Tranås Energi AB Vi är ett lokalt energibolag helägt av Tranås kommun. Verksamheten omfattar områdena elhandel, elnät, fibernät, fjärrvärme och förnybar elproduktion. Med Vindparken Ydre vill vi väsentligt öka andelen egenproducerad förnybar el i vår elhandelsportfölj. För oss är den lokala förankringen viktig. Målet är att Tranås Energi ska äga merparten av parken jämte, i första hand, andra regionala intressenter. Anders Roman, styrelseordförande, Romans Fastigheter AB Romans Fastigheter är ett famljeföretag som äger och förvaltar ett 30-tal bostads- och affärsfastigheter i främst Gränna. Som ägare till marken på vilken ett av vindkraftverken i Gränna-Adelöv-parken kommer att stå har jag aktivt deltagit i vindparkens utveckling. Härigenom ser jag en möjlighet att långsiktigt stärka vårt fastighetsbestånds miljöprofil och avkastningspotential. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 3 (23)

5 Beskrivning av vindparkerna Investeringserbjudandet omfattar Vindparkerna Gränna-Adelöv och Medevi-Kettstaka samt eventuellt en mindre del av Vindparken Ydre. Här följer kortfattade beskrivningar av de enskilda vindparkerna samt aktuell planering för deras byggnation, drift, tillsyn och förvaltning. Vindparken Gränna-Adelöv Vindparken omfattar fyra vindkraftverk i Adelöv, Tranås kommun, ca 5 km från Vätterns östra strand. Projektägaren, Gränna-Adelöv Vind AB, förfogar över bygglov och miljöbeslut för vindkraftverk med en maximal höjd på 150 m. Vindparkens normalårsproduktion uppskattas till GWh. Slutgiltig beräkning baseras bl a på flerårig produktionsdata från de närliggande vindkraftverken i Tuggarp. Vindparken Medevi-Kettstaka Vindparken omfattar fyra vindkraftverk i gränsområdet mellan kommunerna Askersund och Motala, ca 3 km från Vätterns östra strand. Projektägaren, Kettstaka Vind AB, förfogar över bygglov och miljöbeslut för vindkraftverk med en maximal höjd på 150 m. Vindparkens normalårsproduktion uppskattas till GWh. Slutgiltig produktionsberäkning baseras på vinddata från en treårig mastmätning på projektområdet. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 4 (23)

6 Vindparken Ydre Vindparken omfattar ca 10 vindkraftverk söder om samhället Hestra och öster om sjön Raklängen i Ydre kommun. Projektägaren, Tranås Energi AB, förfogar över miljötillstånd för vindkraftverk med en maximal höjd på 150 m. Normalårsproduktionen uppskattas till GWh. Slutgiltig produktionsberäkning baseras på vinddata från en treårig mastmätning kompletterad med Sodar-mätningar på projektområdet. Byggnation och driftsättning En vindparks byggnation och driftsättning omfattar i huvudsak följande moment: parkens detaljplanering; upphandlingen av vindkraftverk och entreprenadtjänster för byggnationen av tillfartsvägar och fundament; vindparkens intrimning, besiktning och överlämnande till ägaren. Vindparkens nätanslutning tillhandahålls av den lokala nätägaren. Inom ramen för ett separat avtal tar nätägaren ansvar för kabeldragningar och inrättandet av övrig erforderlig infrastruktur. För vindparkernas byggnation planeras, i samverkan med Tranås Energi, en gemensam projektorganisation med en kompetent projektledning och en oberoende project controlling - funktion: För projektledningen kommer en teknisk konsult med erfarenheter från realiseringen av större projekt i energisektorn att anlitas. Controlling-funktionen, som omfattar granskningar av förutsättningar, åtaganden och avtal, ska besättas med kompetent och renommerad juridisk expertis. Drift, tillsyn och förvaltning Leverantören av vindkraftverken tar ett långtgående ansvar för en vindparks drift och service under de första verksamhetsåren. För den löpande tillsynen planeras ett samarbete med Mjölby-Svartådalen Energi AB:s (MSE) serviceenhet Tjänster Vind. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 5 (23)

7 För ett flertal vindparker i Östergötland och Småland och har MSE Tjänster Vind bevisat förmågan att i väsentliga avseende bidra till deras lönsamhet: En regionalt förankrad dygnet-runt-övervakning i nära samarbete med verkleverantörens serviceorganisation är avgörande för en hög tillgänglighet. I samordnade upphandlingar av serviceavtal från verkleverantörer, i vilka MSE tar ansvar för visst first-line -support, kan betydande kostnadsbesparingar realiseras. Vindparkernas ekonomiska förvaltning kommer att planeras i samverkan med intresserade investerare. Systemtjänster för nettodebitering För delägare som önskar avräkna egenproducerad vindel mot sin egen elförbrukning (se Bilaga A) kommer Tranås Energi, i samverkan med Axpo Sverige AB, att inneha balansansvaret samt tillhandahålla erforderliga avräkningstjänster. Aktuell tidplan Beslut om att investera styr upphandlingen av vindkraftverk, entreprenadtjänster och nätanslutning. Tidpunkten för vindparkens driftsättning bestäms i regel av vindkraftverkens leveranstid (men kan även påverkas av nätanslutningens tillgänglighet). Tidpunkterna för investeringsbeslut och driftsättning kan variera mellan de enskilda vindparkerna. I dagsläget gäller följande tidplanering: investerings- och upphandlingsbeslut under våren 2015, byggnation och driftsättning under vintern / våren VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 6 (23)

8 Varför investera i vindkraft? Argumenten för en investering i vindkraft ska ses i ett affärsstrategiskt perspektiv. Allt flera investerare upptäcker vindkraftens långsiktiga avkastnings- och värdepotential. För många företag bidrar investeringen samtidigt till väsentliga mervärden på både intäkts- och kostnadssidan i resultaträkningen. Mervärden i marknadsföringen I konsumentnära branscher påverkas kundens köpbeslut ofta av att en vara (tjänst) producerats och distribuerats under miljövänliga omständigheter. En klart definierad och konsekvent realiserad miljöpolicy blir därmed en central aspekt i marknadsföringen. Som delägare i en specifik vindpark i sitt närområde har ett företag möjligheten att i marknadsföringen till slutkunden på ett påtagligt och trovärdigt sätt hänvisa till att egenproducerad vindel använts i tillverkningen av dess produkter (tjänster). Bättre kalkylerbar elkostnad För företag med en betydande elförbrukning bidrar en vindkraftinvestering till en fördelaktigare kostnadsprofil. Om den egenproducerade vindelen volymmässigt motsvarar den egna elförbrukningen blir kostnaden för elförbrukningen identisk med självkostnaden för den producerade vindelen. Investeringen bidrar därmed till: en stabilare och bättre kalkylerbar elkostnad, eftersom en vindparks drift- och kapitalkostnader är förutsägbara under en lång tidshorisont en minimerad elkostnad, då en vindparks driftkostnad är förhållandevis låg och prishöjningar i bristsituationer kan neutraliseras. Befrielse från energiskatt Ytterligare en möjlighet till kostnadsbesparingar ligger i befrielsen från energiskatt för egenproducerad vindel som kan avräknas mot företagets egen förbrukning (se Bilaga A). För detta krävs att: produktion och förbrukning sker hos samma juridiska person; dvs egenproducerad vindel får inte bli föremål för leveranser till tredje part, avräkningen ska ske på timbasis; eventuella överskott måste matas ut på elnätet utan ersättning. [1] Eftersom energiskatten vid köp av el från oberoende leverantörer idag är 29.3 öre per kwh, [2] kan en vindkraftinvestering innebära en betydande kostnadsbesparing för företag VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 7 (23)

9 med stor elförbrukning. En begränsning är emellertid att investeringens omfattning måste dimensioneras efter timman under året med den lägsta förbrukningen. Möjligheten till energiskattebefrielse för egenproducerad vindel är i dagsläget politiskt omstridd. En av regeringen tillsatt utredning har i juni 2013 föreslaget att den i sin nuvarande nuvarande utformning bör tas bort. En budgetproposition enligt utredningens förslag har emellertid ännu inte presenterats. Flexibelt avskrivningsunderlag Företag som investerat i direktägda andelar bokför dessa som anläggningstillgångar i den egna balansräkning. Enligt aktuella skatteregler ska andelarna skrivas av som maskin- och byggnadsinventarier för vilka årliga avskrivningar med 20% av anskaffningsvärdet kan tilllämpas. Då avskrivningarnas storlek kan varieras betydligt från ett år till ett annat, lämpar sig andelarna som ett flexibelt avskrivningsunderlag för att optimera ett företags beskattningsbara vinst. Analogt kan företaget skjuta upp beskattningen och dra nytta av en kostnadsfri skattekredit. Fördelar som kapitalplacering Vindkrafttillgångar skiljer sig från övriga tillgångsslag i flera väsentliga avseenden. Ett ökande antal investerare börjar därför tillmäta vindkraft en given plats i en väl diversifierad portfölj av tillgångar. Jämfört med andra tillgångar genererar en vindkraftinvestering ett kassaflöde som är relativt säkert och förutsägbart under en lång tid (dvs en vindparks livsländ). Härtill kommer en låg samvariation med avkastningen på traditionella börsnoterade tillgångar (t ex aktier och fondandelar). En investering i vindkraft är dessutom att betrakta som en långsiktig värdesäkring. Detta följer av att: produktionen av (förnybar) energi svarar mot ett basbehov på samma sätt som livsmedel och bostäder. kassaflödet från investeringen har en låg exponering mot framtida inflationsrisker (då en vindpark har förhållandevis låga rörliga kostnader, t ex för insatsvaror). VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 8 (23)

10 Vårt investeringserbjudande Med anledning av de aktuella vindparkernas lokalisering och planerna på en regionalt förankrad drift och förvaltning riktas vårt erbjudande om delägarskap i första hand till intressenter i Jönköpings-, Linköpings- och Norrköpingsregionerna. En central målgrupp är mindre och medelstora företag. Behovsanpassad utformning Med fokus på de speciella förutsättningarna hos investerare i vår målgrupp erbjuder vi långtgående möjligheter att skräddarsy investeringens utformning till enskilda företags behov avseende både ägandeform och storleksordning. Ägandeform Erbjudandet omfattar investeringsmöjligheter i både andels- och aktieägande. Andelsägande är en förutsättning för avskrivningsmöjligheter och energiskattebefrielse. Aktieägande innebär fördelar i investeringens förvaltning och vid överlåtelser. För andelsägande dvs en investering i direktägda andelar i ett enkelt bolag med en vindpark som anläggningstillgång gäller följande: [3] tillgångarna, intäkterna och kostnaderna förknippade med vindparken blir en del av delägarnas näringsverksamhet, delägarna reglerar i ett samarbetsavtal sina innebördes rättigheter och skyldigheter avseende vindparkens drift och förvaltning. Erbjudandet om aktieägande avser möjligheten att förvärva aktier i ett aktiebolag tills vidare i Vättern Vind AB vars tillgångar består i direktägda andelar i en eller flera av de aktuella vindparkerna. Med andelar i flera vindparker följer en lägre riskexponering för aktieägarna. Storleksordning En investerings omfattning definieras i 20-delar (eller eventuellt 50-delar ) av en enskild vindpark. Med möjligheten att förvärva förhållandevis små andelar går vi behovet hos mindre företag tillmötes och eventuellt ett behov hos något större företag att fördela en given investering på flera koncernbolag. Investerarens kostnad Investerarens totala kostnad läggs fast i relation till den aktuella vindparkens slutgiltigt fastställda normalårsproduktion. I dagsläget utgår vi ifrån en uppskattad kostnad på kr / MWh (4.5 mkr / GWh). VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 9 (23)

11 Investeringen omfattar dels förvärv av aktier i det aktuella projektbolaget och dels kapitaltillskott till projektbolaget (i form av ägarlån) för finansieringen av vindparkens byggnation. Beloppet att investeras erläggs i stort enligt följande schema: Tidpunkt Belopp / GWh Avser främst... Investeringsbeslut 500 tkr (ca 10%) Aktieförvärv; avtal med nätägare 10 mån före byggnation tkr (ca 20%) Handpenningar till leverantörer Byggnation, driftstart tkr (ca 70%) Slutbetalningar till leverantörer Totalt tkr (100%) Beräknad avkastning Investeringens avkastning påverkas främst av elprisets långsiktiga utveckling samt möjligheterna att nyttja energiskattebefrielsen för egenproducerad vindel i dess nuvarande form. Nedan redovisas beräkningar av avkastningen på totalt investerat kapital (ROI) under olika scenarier avseende elprisets utveckling och möjligheterna till energiskattebefrielse. Pessimistisk elprisutveckling (+1.8% / år) Optimistisk elprisutveckling (+2.8% / år) Ingen energiskattebefrielse 6.5% 7.5% Energiskattebefrielse, 3 år 8.3% 9.3% Energiskattebefrielse, 10 år 11.5% 12.3% Avkastningen har beräknats enligt internräntemetoden (Internal Rate of Return). För en redovisning av scenarier och antaganden som legat till grund för beräkningarna hänvisas till Bilaga B. Om aktuellt erbjudande Det presenterade investeringserbjudandet, som är preliminärt och kommer att revideras i vindparkernas pågående detaljplanering, innebär inga förpliktelser för Vindkonsortiet eller de berörda projektbolagen. Enligt aktuell planering kommer ett slutligt erbjudande att delges intresserade investerare under våren VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 10 (23)

12 Vägen till delägarskap Efter det att investeringbeslut fattats realiseras varje vindpark som en oberoende enhet med dess befintliga projektbolag som huvudman. Projektbolaget är sålunda avtalspart för samtliga upphandlingar i samband med vindparkens byggnation of driftsättning. Projektbolaget som utgångspunkt Projektbolaget förfogar över arrendeavtal med berörda markägare och lagakraftvunna bygglov (eller miljötillstånd) samt när slutgiltigt investeringserbjudande föreligger över bindande avtal med leverantörer. Nedanstående skiss beskriver schematiskt de olika stegen genom vilka investerare blir delägare i projektbolagt, bidrar till finansieringen av vindparkens byggnation och slutligen blir delägare i vindparken. Befintligt projektbolag förfogar över: (a) arrendeavtal, (b) tillstånd, och (c) leverantörsavtal 1) Investerare förvärvar aktier i projektbolaget i förhållande till önskad andel i vindparken 2) Investerare bidrar med ägarlån till bolaget för finansieringen av vindparkens byggnation 3) Investeringen (aktier och ägarlån) omvandlas till slutligt andels- respektive aktieägande Investeringsprocess för andelsägare Etapp 1: Aktieförvärv i projektbolaget Med det slutgiltiga investeringserbjudandet som underlag förvärvar investerare aktier i projektbolaget i förhållande till aviserad andel i vindparken. Aktieöverlåtelseavtalet reglerar samtliga åtaganden. Med de förvärvade aktiernas tillträde blir investerarna medlemmar i projektbolagets styrelse och får insyn i och kontroll över alla återstående beslut avseende vindparkens byggnation, drift och förvaltning. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 11 (23)

13 Etapp 2: Kapitaltillskott till projektbolaget När vindparken upphandlas och byggs bidrar investerarna till finansieringen i förhållande till deras aktieinnehav i projektbolaget. Kapitaltillskotten tillförs projektbolaget i form av ägarlån i takt med att dess betalningsförpliktelser ska uppfyllas (enligt principskissen ovan). Etapp 3: Omvandling till direktägda andelar När vindparken driftsatts omvandlas projektbolaget till ett enkelt bolag t ex Vindparken Gränna-Adelöv. [4] Härigenom övergår vindparken på delägarna med samma andelar som deras aktieinnehav i projektbolaget. Bolagsmännen i det enkla bolagen ingår samtidigt ett samarbetsavtal avseende vindparkens ägande, drift och förvaltning. (Villkoren i avtalet läggs fast i samband med investerarnas förvärv av aktier i projektbolaget.) Investeringsprocess för aktieägare Delägarskap i form av aktieägande innebär att ett aktiebolag Vättern Vind AB bildas och tar på sig rollen som andelsägare (dvs förvärvar två av sex andelar i skissen nedan). Analogt investeringsprocessen för andelsägare förvärvar Vättern Vind AB aktier i projektbolaget och bidrar till finansieringen av vindparkens byggnation. Delägarskap i form av aktieägande Delägarskap i form av andelsägande Aktieägarna i Vättern Vind AB ansvarar för finansieringen av den av bolaget direktägda andelen i vindparken. Finansieringen kan, förutom aktiekapital, omfatta ägarlån och banklån och kommer att planeras i samverkan med intresserade investerare. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 12 (23)

14 Förutsättningar och risker Investeringar i vindkraft påverkas av omständigheter som är svåra att förutsäga. Framåtriktade uttalanden i investeringserbjudandet bygger på bedömningar och antaganden som i sin tur lagts till grund för tänkbara scenarier, bl a för elprisets utveckling. Investerare uppmanas göra sina egna bedömningar av de aktuella förutsättningarna och riskerna. Elmarknaden Elmarknaden är känslig för kortfristiga förändringar i efterfrågan och utbud. Dessa kan i huvudsak härledas till: växlande temperatur- och nederbördsförhållanden, konjunkturbetingade förändringar i industrins kapacitetsutnyttjande, tillgängligheten i de svenska kärnkraftverken samt omfattningen av vindkraftens utbyggnad. I takt med att överföringskapaciteterna till grannländerna byggs ut, påverkas den nordiska elmarknaden i allt större utsträckning av förutsättningarna på den kontinentaleuropeiska marknaden. Hit hör: ett större beroende av priserna på kol, olja och utsläppsrätter, vilka spelar en förhållandevis större roll som insatsvaror i den kontinentaleuropeiska elproduktionen; prissänkande impulser från den pågående och planerade utbyggnaden av förnybar elproduktion i flera länder. Prishöjande impulser kan härledas till potentiella flaskhalsar i den framtida elförsörjningen. Dessa kan orsakas av: ett ökat behov av reglerbar elkraft som följd av en ökad andel vind- och solenergi i elförsörjningen; [5] svårigheterna att kompensera ett framtida bortfall av kärnkraftproduktion, betingat dels av politiska beslut (t ex i Tyskland) och dels av de befintliga kärkraftverkens ålder. Med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan energislagen el, kol och olja måste även aktuella långsiktiga trender på den globala energimarknaden beaktas. Hit hör främst: en tillväxtbetingad ökning av efterfrågan på energi, framför allt i länder med en snabbt växande industriproduktion såsom China och Indien; utvecklingen och utbredningen av nya, konkurrenskraftiga metoder (t ex fracking ) i utvinningen av olja och gas. Energipolitiken Elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet är myndigheternas främsta styrmedel för att uppnå en ökad produktion av el från förnybara energikällor. Det fungerar på så sätt att producenter av förnybar el VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 13 (23)

15 tilldelas elcertifikat i förhållande till deras produktion. Användare (leverantörer) måste, å andra sidan, köpa elcertifikat motsvarande en given kvot av deras förbrukning. Enligt aktuella bestämmelser har nya anläggningar rätt till elcertifikat under de 15 första driftsåren, dock längst till utgången av år Kvotnivån, som bestämmer efterfrågan på elcertifikat, är fastlagd till och med år Med 19.5% kommer kvoten att nå sin höjdpunkt år 2020, varefter den successivt sjunker till 0.8% år [6] Energibeskattningen Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft (11 kap, 2 ). Vindkraftsel som produceras för egen förbrukning, dvs ej för yrkesmässig leverans, är således befriad från energiskatt. I diverse avgöranden har Högsta förvaltningsdomstolen i maj 2012 preciserat kriterierna för yrkesmässiga leveranser och möjligheten till avräkning mot egen förbrukning. [7] I april 2012 tillsatte regeringen en utredning för att ta fram ett lagförslag för nettodebitering. Förslaget, som redovisas i juni 2013, innehöll långtgående förändringar i det nuvarande regelverket för energibeskattningen. De föreslagna förändringarna har dock ännu inte resulterat i en budgetproposition. Övriga faktorer Vindresurser En vindparks intäkter påverkas i stor utsträckning av förändringar över tiden i vindens energiinnehåll. Historiskt sett har skillnader mellan bra och dåliga vindår påverkat produktionen för ett genomsnittligt vindkraftverk med ungefär +/- 20% jämfört med ett normalt vindår. Kapitalkostnader Vindkraftindustrin är en relativt ung bransch, varför stabila erfarenhetsvärden saknas för ett vindkraftverks livslängd och årligt avskrivningsbehov. Kapitalkostnaden påverkas av förändringar i marknadsräntorna, särskilt i början av verkets livslängd. Tekniska risker Vindkraften bygger på beprövade principer. Utvecklingen mot större vindkraftverk och högre effekt har åtföljs av större påfrestningar på komponenter och material. Samtidigt har VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 14 (23)

16 tekniken i olika avseende förbättrats och optimerats så att en tillgänglighet på 99% i regel kan uppnås. Leverantörsgarantier (på upp till 15 år) och avbrottsförsäkringar minskar risken för intäktsbortfall, vilka emellertid inte helt kan uteslutas. Driftkostnader Service och underhållskostnader ökar i regel med ett vindkraftverks ålder, men är svåra att förutsäga för enskilda modeller och tillverkare. Försäkringskostnaderna kan påverkas av att vindkraftverk av vissa fabrikat oftare drabbas av tekniska problem än andra. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 15 (23)

17 Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen Vindkraft-Gruppen är ett partnerskap för vindkraftutveckling, omfattande Talenten AB (Eric Paulsson, Finspång) och Vind Invest GmbH (Gunnar Paulsson, Schweiz). I vår verksamhet eftersträvar vi en helhetssyn på utvecklingen, realiseringen och ägandet av vindkraftetableringar i syfte att skapa ett mervärde för markägare, lokalbefolkning, partners och investerare. Eric Paulsson (byggingenjör) och Gunnar Paulsson (civilekonom) förfogar tillsammans över mera än 50 års erfarenheter som konsulter och egna företagare inom projektutveckling och -ledning, tillståndsärenden, affärsutveckling, ekonomi och finansiering. Scanergy AS Scanergy West AB är ett dotterbolag till norska Scanergy AS vars verksamhet är fokuserad på vindkraft i Sverige och småskalig vattenkraft i Norge. Projektutvecklingen omfattar tillståndsprocessen och upphandlingar. Projekten finansieras och byggs inom ramen för bolagets partnerskap och nätverk. Scanergys medarbetare har lång och bred erfarenhet av projektutveckling. Ledningen består av personer med omfattande erfarenhet inom energibranschen: Frank J. Berg, styrelseordförande, har mera än 25 års erfarenhet inom energi och internationella affärer. Utbildning: MSc i ekonomi. Tor Arne Pedersen, VD, har mera än 20 års erfarenheter från befattningar i industri och i energibranschen, bl a som VD i Finnmark Energiverk AS (Statkraft) och Varanger Kraft AS. Utbildning: Ingenjör (BSc) i maskinteknik och MSc i ekonomi, management och strategi. Tormond Nyberg, investeringsansvarig, har mera än 15 års industriell och ekonomisk erfarenhet i energibranschen, bl a som chef för Tillgångar och Affärsutveckling, EGL Nordic (idag Axpo). Utbildning: MSc i ekonomi och CFA i finansiell analys. Tranås Energi AB Tranås Energi AB är ett komplett lokalt energibolag helägt av Tranås kommun. Inom bolaget finns en bred kompetens inom områdena elnät, elhandel och elproduktion samt erfarenheter av större investeringsprojekt. Tranås Energi har en tydlig miljöprofil i vid bemärkelse och en bred kompetens inom miljöområdet. Förutom förnyelsebar elproduktion, och därmed minskade klimatutsläpp, arbetar bolaget aktivt med bl a naturvård och biologisk mångfald. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 16 (23)

18 Romans Fastigheter AB Romans Fastigheter AB, ett familjeföretag ägt av Lova och Anders Roman, förvaltar ett 30- tal bostads- och affärsfastigheter (med kvm uthyrbar yta) i främst Gränna. Fastighetsbeståndet, som omfattar allt i från sekelskiftesvillor, kulturmärkta hus, ombyggda äldre fastigheter till funkis- och 50-talshus, erbjuder ett stort urval av boendemöjligheter. Företagets verksamhet är inriktat på att erbjuda sina hyresgäster en hög grad av trivsel, trygghet, miljö och service. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 17 (23)

19 Bilaga A: Hur fungerar nettodebiteringen? Fastighetsbolaget Bo Bättre Med utgångspunkt från det fiktiva fastighetsbolaget Bo Bättre AB beskriver vi nedan vad energiskattebefrielsen i praktiken innebär. Egen elproduktion: B MWh Egen elförbrukning: A MWh A-B MWh Som framgår av skissen ovan har Bo Bättre en årliga elförbrukning på A MWh. Sedan förvärvet av (direktägda) andelar i en närliggande vindpark förfogar Bo Bättre över en egen produktion av vindel på B MWh. Under de angivna förutsättningarna är Bo Bättre befriad från energiskatt för den del av förbrukningen som kan avräknas mot den egenproducerade vindelen (i regel en tredjedel av den totala förbrukningen). Energiskatt erläggs sålunda för A-B MWh av Bo Bättres elförbrukning. Som producent av vindel tilldelas Bo Bättre elcertifikat för sin egenproduktion, dvs B MWh. Som användare av egenproducerad el är Bo Bättre kvotpliktig för (och deklarationsansvarig för innehav av) elcertifikat för hela sin elförbrukning, dvs A MWh. Systemtjänster för nettodebitering Energibolaget Miljövänlig Energi har balansansvaret för Bo Bättres produktion och förbrukning samt tillhandahåller erforderliga avräkningstjänster. VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 18 (23)

20 Bilaga B: Antaganden för ROI-beräkningar Vilka är osäkerheterna? Beräkningar av en investerings avkastning bygger på antaganden om framtida intäkter och kostnader. För vindkraft måste särskilt följande omständigheter beaktas: En vindpark har en lång livstid och kan under denna inte anpassas till förändrade förutsättningar. Beräknad avkastning påverkas därför av möjligheten att uppskatta vindparkens långsiktiga intäkter och kostnader. Den största osäkerheten ligger i elprisets långsiktiga utveckling. Produktion och konsumtion av energi har betydande miljökonsekvenser. Härav följer att energimarknader är föremål för offentlig reglering vilket är en källa till politiskt betingade osäkerheter. Elprisets utveckling I en bedömning av elprisets utveckling måste ett stort antal faktorer beaktas. Sammanfattningsvis ser vi ingen idag allmänt accepterad grund för långsiktiga och markanta förändringar i elpriset i fast penningvärde, dvs i förhållande till priset för övriga varor och tjänster. Enskilda prognoser pekar dock något oftare på framtida prishöjningar än prissänkningar. Med Riksbankens långsiktiga inflationsmål på 2.0% som utgångspunkt utgår vi ifrån följande scenarier avseende elprisets långsiktiga utveckling i nominellt penningvärde: [8] I ett försiktigt optimistiskt scenario utgår vi ifrån en nominell prisökning med 2.8% per år (motsvarande en svag ökning av elpriset i fast penningvärde). I ett pessimistiskt scenario utgår vi ifrån en nominell prisökning med 1.8% per år (motsvarande ett svagt fallande elpris i fast penningvärde). Nedanstående diagram visar spotprisets utveckling (i öre / kwh) samt våra optimistiska och pessimistiska scenarier för elprisets utveckling under vindparkernas drift, dvs , från ett antaget elpris på 30 öre / kwh under VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM / sid 19 (23)

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

KopparStadens satsning på vindkraft. Anders Nordlund, Fastighetschef

KopparStadens satsning på vindkraft. Anders Nordlund, Fastighetschef KopparStadens satsning på vindkraft Anders Nordlund, Fastighetschef En lönsam miljöinvestering som ger oss trygghet i elpriset Del i miljöengagemang KopparStaden har öppnat dörren till egen förnyelsebar

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB

Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB Vindparken Vävinge-Lottstad Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB 3 november 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning Vindparken Vävinge-Lottstad VävingeVind AB Finansiell

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 212 213 214 År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL Medverkande i el-gruppen Göteborgs stad Partille kommun Dalslands kommunerna Lerums kommun Mariestads kommun Strömstad kommun Västra Götalandsregionen Vårgårda kommun Uddevalla

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret

Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Överblick egen vindkraft Klimatplanen antogs av Kommunfullmäktige 2012-12-13 i full politisk

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Frotorp Vindpark. Endast ett fåtal andelar kvar! Projekt Frotorp

Frotorp Vindpark. Endast ett fåtal andelar kvar! Projekt Frotorp Projekt Frotorp Endast ett fåtal andelar kvar! Frotorp Vindpark Eolus Vind har under 2012 byggt 3 vindkraftverk utanför Vretstorp i Hallsbergs kommun. Parken drivs gemensamt i ett driftbolag. Vindkraftverken

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141 Årsredovisning för Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO

Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO Ekonomisk kalkyl vindkraftverk 10 november 2012 Olof Karlsson SERO SERO, Olof Karlsson 10 november 2012 Ekonomisk kalkyl 2 MW verk november 2012 Tornhöjd 102 m Inköpspris nyckelfärdigt 30 milj. kr Avskrivningstid

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E

Stockholm 2010-12-15. Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Er referens: N2010/2438/E Stockholm 2010-12-15 Till Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Er referens: N2010/2438/E Yttrande över Energimyndighetens rapporter Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser, Gemensamt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 9 Plats och tid Rotebrorummet, kl. 8:30-9.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer