kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1"

Transkript

1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

2

3 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Brukarundersökning 2010 ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Upplevd kvalité inom personlig assistans löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz i Blekinge xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

4 Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom pesonlig assistans i Blekinge 2010 Författare och Blekinge kompetenscentrum FÖRFATTARE: Peter Anderberg, Karin Chamoun KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 upphovsrättslagen. BESTÄLLNING: TRYCK: Företagets namn, Ort 1:a tryckningen Printed in Sweden 2010 Rapport 2010:1 ISBN ISBN

5 INNEHÅLL Förord...3 Brukarundersökning Sammanfattning...5 Bakgrund & Syfte...8 FoU Avtal mellan Landstinget Blekinge och de fem Blekingekommunerna...8 Metod...10 Målgrupp och Målsättning med undersökningen...10 Genomförande...12 Fokusgruppsintervjuer...12 Enkät...12 Återkoppling...13 Resultat...14 Fokusgruppsintervjuer...14 Flexibilitet och genomförande...14 Information och stöd...14 Inflytande och självbestämmande...14 Rekrytering och personal...14 Enkät...16 Bakgrundsvariabler...16 Brukarnas upplevelse av sin personliga assistans...25 kommentarer i Enkäten...47 Fokusgrupp återkoppling...48 Diskussion och kommentarer...50 Bilden av de som har personlig assistans i Blekinge idag...50 Hur upplever man kvalitén på sin assistans?...51 Slutsatser...53 Referenser...54 Bilagor...56

6

7 FÖRORD För att kunna hitta vägen dit man vill kan det vara bra att veta var man är... Att säkerställa och förbättra kvalitén på de tjänster man tillhandahåller är ett gemensamt och självklart mål för alla de som jobbar inom kommunernas olika verksamheter. Det finns dock många olika synsätt på vad som är god kvalité och nästan lika många sätt att mäta den. Det finns dock ett mått som kanske är lite viktigare än andra och det är hur de personer som använder våra tjänster uppfattar och uppskattar dessa. Detta mått på kvalité handlar minst lika mycket om legitimitet som kvalitet. Brukarundersökningar är ett bra sätt att få reda på hur de medborgare som får del av våra tjänster uppfattar dessa och ger en möjlighet till återkoppling. På så sätt får man också ökad kunskap om hur man gå vidare och ytterligare förbättra de tjänster man tillhandahåller. I denna rapport har vi frågat användare av personlig assistans i Blekinge om deras uppfattning av det stöd och den service som de använder sig av. Det är ett stort och rikt material med många olika infallsvinklar och rapporten är omfångsrik och detaljerad. Det är ändå vår förhoppning att man ska kunna hitta rätt i materialet och få fram den information man är intresserad av. Till hjälp finns sammanfattningar och diskussion av resultatet. Vi på Blekinge Kompetenscentrum bistår också självklart med att förklara, tolka och ta fram information i materialet för de delar av verksamheten som så önskar. Vi får önska er en trevlig läsning! Peter Anderberg FoU Ledare Blekinge Kompetenscentrum Verksamhetsområde funktionshinder 3

8 BRUKARUNDERSÖKNING 2010 SAMMANFATTNING PÅ LÄTTLÄST SVENSKA I BLEKINGE FINNS FEM KOMMUNER, KARLSKRONA, RONNEBY, KARLSHAMN, SÖLVESBORG OCH OLOFSTRÖM. VI HAR FRÅGAT MÄNNISKOR SOM HAR PERSONLIG ASSISTANS HUR DE TYCKER ATT DET FUNGERAR. ALLA I BLEKINGE SOM HAR PERSONLIG ASSISTANS HAR VARIT MED OCH SVARAT PÅ FRÅGORNA. DOM SOM HAR SVARAT TYCKER ATT DET MESTA ÄR BRA. DE FLESTA TYCKER ATT DE HAR ASSISTANS LAGOM MÅNGA TIMMAR OCH KÄNNER SIG TRYGGA MED SINA ASSISTENTER MEN DET FINNS SAKER SOM KAN BLI BÄTTRE NÅGRA TYCKER INTE ATT DET KÄNNS TRYGGT NÄR DET KOMMER VIKARIER NÅGRA VILL VETA MER OM HUR MAN KAN ANVÄNDA SIN PERSONLIGA ASSISTENT. NÅGRA VILL KUNNA GÖRA FLER UTFLYKTER ELLER ÅKA PÅ SEMESTER LÄTTARE. NÄSTAN ALLA TYCKTE ATT DET VAR BRA ATT MAN FRÅGADE VAD DOM TYCKTE OM SIN PERSONLIGA ASSISTANS. 4

9 SAMMANFATTNING Synen på människor med funktionshinder och på deras roll i samhället har förändrats en hel del under de senaste decennierna. Från att ha placerats helt utanför samhällsgemenskapen till att ses som människor med olika former av defekter som skulle normaliseras har man nu, åtminstone i teorin, börjats se människor med funktionsnedsättningar som fullvärdiga medborgare med ansvar och bestämmanderätt över sina liv. Personlig assistans är ett starkt exempel på denna senare syn. Människor med funktionsnedsättningar ges här ett stort inflytande över både vem som ska utföra assistansen och hur den ska genomföras. Som en del av det omfattande kvalitetsarbete som ständigt pågår i kommunernas handikappomsorg har en brukarundersökning genomförts bland dem som har personlig assistans i Blekinge Undersökningen har genomförts parallellt i de fem blekingekommunerna under senare delen av våren Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter och en särskild stödperson har funnits tillgänglig för att vid behov bistå personer som behövt hjälp vid ifyllandet av frågeformuläret. Stödpersonen har varit fristående från verksamheten för att möjliggöra att personerna har haft möjlighet att fritt svara på frågorna utan påverkan från den personal man dagligen möter. I några fall har anhöriga och gode män besvarat enkäten eller i förekommande fall lämnat in enkäten obesvarad då man ansett att den inte gått att besvara. Personliga assistenter har inte fått delta vid ifyllandet av enkäten. Utgångspunkten för undersökningen har varit att låta de medborgare som är användare av personlig assistans uttrycka sin åsikt om kvaliteten på denna. De kvalitetsaspekter som har varit grunden för de frågor och områden som undersökts anknyter till centrala aspekter som finns angivna i den lagstiftning som reglerar verksamheten (LSS, Lagen om Särskilt Stöd och Service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). LSS har som utgångspunkt att det ska vara möjligt för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar att leva som andra. Personlig assistans är en av flera insatser som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som har rätt till personlig assistans i minst 20 timmar per vecka får också statlig assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS). Med assistansersättning kan den enskilde själv anställa en eller flera personliga assistenter eller anlita någon som är arbetsgivare för de personliga assistenterna. Den bärande tanken med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska ges goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin livssituation. Med personlig assistans kan den enskilde själv bestämma i vilka situationer och på vilket sätt hjälpen ska ges. 5

10 Konkret har detta inneburit att frågeställningarna i brukarundersökningen har utgått från följande. Flexibilitet och genomförande Information och stöd Inflytande och självbestämmande Rekrytering och personal Övergripande nöjdhet med assistansen Enkäten skickades ut till 204 personer och totalt inkom 163 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent. Elva av dessa enkäter skickades in utan att ha fyllts i, varav nio stycken med en notering om att personen inte klarade av att besvara enkäten ens med den erbjudna hjälpen av en stödperson. Detta ger ett faktiskt svarsunderlag på 75 procent, vilket får anses vara mycket högt för en enkät av det här slaget. Det övergripande intrycket av enkätsvaren är att de som använder sig av assistans idag i Blekinge är överlag mycket nöjda med det stöd och service de får. En intressant sak att notera i undersökningen är att antalet beviljade timmar inte spelar någon roll för hur man uppfattar sin assistans. Varken på de frågor som direkt berör antalet timmar och fördelningen över dygnet, eller i övriga frågor verkar det absoluta antalet timmar ha någon betydelse. Ett fokus för undersökningen har varit att titta på skillnader mellan uppfattningar mellan de som har kommunen och de som har privata assistansanordnare. Generellt sett har assistansanvändare hos privata anordnare fler timmar per vecka än de hos kommunen. Detta är också fallet i denna undersökning. När det gäller flexibilitet och genomförande skiljer sig användare i kommunal och privat anordnare inte i någon större utsträckning. När det gäller information och stöd får de privata anordnarna generellt ett högre betyg än de kommunala. Stora skillnader finns i den information som man ger till användarna och likaså i det stöd man uppger att man får. När det gäller inflytande och självbestämmande är bilden inte lika entydig utan snarare så att de assistenter som jobbar hos assistansanvändarna gör ett relativt likvärdigt jobb oavsett anordnare. Det är dessutom generellt höga betyg som utdelas och de som svarat på enkäten är i de allra flesta fall mycket nöjda med hur de personliga assistenterna utför sitt jobb. När det gäller rekrytering så blir det återigen så att fler som har sin assistans hos privata anordnare är nöjda med det inflytande man har. För de avslutande frågorna som berörde den övergripande nöjdheten med kvalitén på assistansen är bilden i stort sett positiv. De flesta som svarat befinner sig på den övre halvan av nöjdhetsskalan. Det finns skillnader till de privata anordnarnas fördel men dessa är överlag små. 6

11 I undersökningen träder en bild fram av en assistans som fungerar väl både till innehåll och till omfång. De personer som använder assistans i Blekinge idag är överlag nöjda med den service de får. Det finns självklart förbättringsområden och dessa framgår ganska tydligt av resultaten i enkäten. För kommunernas del handlar det kanske i många fall om att minska upplevda avstånd och öka kommunikationen mellan användare och olika resurspersoner i kommunen. När denna undersökning gjordes har inte de förändringar som aviserats av försäkringskassan genomförts i någon större utsträckning i Blekinge. Det ligger även förslag till ändringar av lagstiftningen på området. Det blir därför möjligt att återkomma med en uppföljande undersökning vid ett senare tillfälle för att se hur de genomförda förändringarna påverkat den upplevda kvalitén av assistansen. I denna rapport finns resultat både i form av siffror som beskriver personernas upplevelser på ett övergripande plan, men även en mängd kommentarer som ytterligare belyser de enskilda individernas upplevelser av sitt boende och sina jobb. Tillsammans ger dessa en god grund för en vidare diskussion kring hur man kan gå vidare med arbete kring kvalitet och värdegrunder. 7

12 BAKGRUND & SYFTE Sedan 2007 finns ett avtal om en gemensam satsning på FoU mellan Landstinget Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings och utvecklingsverksamhet, (FoU). Inriktningen på denna FoUverksamhet är att utveckla metoder och verksamheter inom kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområden. Ett gemensamt råd, FoU rådet, ansvarar för planering av vilka arbetsuppgifter och projekt som skall genomföras under verksamhetsåret. FoU rådet uppdrog till verksamhetsrådet funktionshinder, att genomföra en brukarundersökning inom området för personlig assistans. Syftet var att få en lägesbeskrivning av situationen inom handikappomsorgen för att få en utgångspunkt för vidare kvalitetsarbete. Man har under ett antal år gjort den här sortens utvärderingar inom äldreomsorgen och ville prova möjligheten att göra den även inom handikappomsorgen. FOU AVTAL MELLAN LANDSTINGET BLEKINGE OCH DE FEM BLEKINGEKOMMUNERNA Inriktningen av FoU verksamheten är enligt ovan nämnda avtal att utveckla metoder och verksamheter inom kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområde. 1/ omvärldsbevakning inom gemensamma områden 2/ konsultstöd 3/ riktad metodhandledning i forsknings och utvecklingsfrågor 4/ handledning av utsedd handledare vid formulering av problem/frågeställningar inför projekt och utvecklingsarbeten 5/ råd, stöd och vägledning vid utformning av projektplan/arbetsplan/uppföljningsplan Specifika Mål Service och stöd till människor med olika former av funktionshinder har varit under stark utveckling de senaste decennierna. Utvecklingen har i många stycken tagit sin utgångspunkt i ett omvårdnadsparadigm där människor med fysiska eller psykiska funktionshinder sågs som objekt i en omvårdnadsprocess. Man var till stor del utestängda från beslutsprocesser som rörde ens eget liv på både individuell och samhällelig nivå. En förskjutning har skett till dagens fokus på att utveckla service och stödsystem som möjliggör för människor med olika former av funktionshinder att fungera som fullvärdiga autonoma samhällsmedlemmar, berättigade till ett värdigt och gott liv. Ett flertal lagstiftningar, både existerande och aviserade sådana, stöder och stärker denna syn på människor med funktionshinder. I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop.1999/2000:79) lades grunden för dessa politiska mål. 8

13 En samhällsgemenskap med mångfald som grund Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder En annan mycket viktig lagstiftning som har stärkt människors rättigheter och haft en stor inverkan på kommunernas arbete inom detta område är den så kallade LSS lagstiftningen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Denna lag trädde i kraft 1993 och har på ett flertal områden stärkt människors med funktionshinders roll och rättigheter i samhället. Samtidigt innebär dessa rättigheter att långtgående krav ställs på kommunernas verksamheter. Ett flertal olika stödåtgärder skall tillhandahållas. Vissa av dessa kanske bara gäller ett fåtal personer i en kommun, vilket gör att behov av fortbildning och verksamhetsutveckling många gånger är långt större än de enskilda kommunernas möjligheter att genomföra desamma. Dessutom är kommunernas ansvar för kvaliteten i dessa servicesystem stort. I LSS 6, sista stycket som trädde i kraft 1 juli 2005, stadgas följande viktiga men inte helt triviala uppmaning: Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Både för att kunna utvärdera stöd och service i den befintliga verksamheten och för att kunna delta i processen att utveckla densamma i nära samarbete med de personer som är användare av sådan service, krävs en djupgående diskussion kring självklara men komplicerade begrepp som kvalité, bemötande och service. Undersökning av brukarnas uppfattning av stöd genom personlig assistans FoU rådet har gett verksamhetsrådet i uppdrag att samla in uppgifter och underlag för det vidare kvalitetsarbetet. Utgångspunkten skall vara att samla en så bred information som möjligt för att skapa en god bild av hur människor med olika former av funktionsnedsättningar lever och fungerar i Blekinge. En mycket viktig pusselbit i detta arbete är att samla in brukarnas egna upplevelser av det stöd och service som man använder. 9

14 METOD Enkäten har arbetats fram i kontakter med forskare på området och behandlats vid ett flertal möten med verksamhetsrådet för handikappomsorg där verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare från de olika kommunerna ingår. Utgångspunkten för frågeställningarna har varit att knyta an till de kvalitetsaspekter som finns i lagstiftningen (LSS) och som kommer till uttryck i kommunernas mål och styrdokument. För att säkerställa att det var relevanta och intressanta områden som togs upp i frågorna, inleddes arbetet med att genomföra fokusgrupper med användare av personlig assistans. Resultatet från dessa intervjuer låg sedan till grund för de frågor som togs upp i enkäten. I uppdraget från beställaren (FoU rådet) var bestämt att utvärderingen skulle genomföras i form av en enkät. Detta för att säkerställa att utvärderingen skulle få så stort underlag som möjligt och att standardiserade frågor skulle kunna användas. Detta skulle möjliggöra att återkommande jämförelser blev möjliga. Enkäten som form innebär också vissa begränsningar ifråga om vad som är möjligt att fråga och vad som är möjligt att utläsa av resultatet. För de syften som utvärderingen har, är dock bedömningen att enkätformatet fungerar mycket bra. MÅLGRUPP OCH MÅLSÄTTNING MED UNDERSÖKNINGEN Personer som får stöd och service i form av personlig assistans i de fem blekingekommunerna. Utgångspunkten för undersökningen har varit att låta de medborgare som är i behov av speciellt stöd och service få uttrycka sig om kvalitén på den verksamhet man deltar i. För att få LaSSinsatser måste man ingå i en av personkretsarna i LSS första paragraf 1.Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2.Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3.Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service". Utgångspunkten för frågorna i enkäten följer målsättningen med lagstiftningen, nämligen att den enskilde skall få möjlighet att leva som andra, 5 LSS. Enligt 7 2 st LSS skall den enskilde genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). Vid bedömningen av de olika insatserna bör jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder. De yttre omständigheterna ifråga om ekonomi, social situation, hälsa osv sätter alltid en begränsning för hur det är möjligt att leva sitt liv. Det gäller för väldigt få av oss att vi kan realisera alla våra önskningar fullt ut. Men det innebär också att man inte i insatserna kan utgå ifrån en genomsnittsmänniska eller genomsnittsbrukare. Alla människor som får insatser enligt denna lagstiftning har rätt att så långt det är möjligt styra sina 10

15 liv genom olika val och inriktning, utifrån individuella önskemål och intressen. Det finns således inget utrymme att bunta ihop eller utgå från gruppens behov när man formerar dessa insatser. Lagstiftaren har tydligt betonat valfrihet och integritet, för att inte en funktionsnedsättning ska innebära onödiga hinder ifråga om förmynderi och minskade möjligheter att välja där det är möjligt. Begränsningar som sätts upp på grund av funktionsnedsättningen skall avhjälpas genom insatserna i den mån det är möjligt. LSS (1993:387) 6 Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). Detta har resulterat i att enkätens frågor strävar efter att mäta ett antal indikatorer utifrån lagstiftningens intentioner. Personlig assistans är en av flera insatser som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som har rätt till personlig assistans i minst 20 timmar per vecka får också statlig assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS). Med assistansersättning kan den enskilde själv anställa en eller flera personliga assistenter eller anlita någon som är arbetsgivare för de personliga assistenterna. Den bärande tanken med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska ges goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin livssituation. Med personlig assistans kan den enskilde själv bestämma i vilka situationer och på vilket sätt hjälpen ska ges. De handikappolitiska principer som ligger till grund för utformningen av stödformen avser att tillförsäkra enskilda goda levnadsvillkor. Begreppet goda levnadsvillkor skall enligt propositionen förstås som ett kvalitetsmått på personlig assistans och andra insatser som ges enligt LSS. Genom att erhålla insatserna skall personer med stora funktionshinder uppnå goda levnadsvillkor (prop.1992/93:159). De handikappolitiska är principerna är självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn. Det är genom att dessa principerna tillämpas som kvalitetskrav som goda levnadsvillkor förväntas uppnås, vilket är den handikappolitiska intentionen. På så vis kan principerna också förstås som rättigheter, som skall realiseras genom personlig assistans. (Larsson, Anderberg, Roos, 2009) Konkret har detta inneburit att frågeställningarna i brukarundersökningen har utgått från följande. 11

16 Flexibilitet och genomförande Information och stöd Inflytande och självbestämmande Rekrytering och personal Övergripande nöjdhet med assistansen Vid den sista delavsnittet används NKI, Socialstyrelsens nationella frågor 1. Hur nöjd är du med assistansen i sin helhet? 2. Hur väl uppfyller personlig assistans dina förväntningar? 3. Föreställ dig en assistans som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt assistans har du det idag? GENOMFÖRANDE FOKUSGRUPPSINTERVJUER Under hösten 2009 har fokusgruppsintervjuer utförts med 11 assistansanvändare i fyra olika grupper vid fyra olika tillfällen (2, 3, 3, 3). Dessa intervjuer har haft till syfte att undersöka brukarnas uppfattningar i centrala frågor för personlig assistans. Dessa har därefter utgjort bakgrundsmaterial till den påföljande enkätundersökningen. Deltagarna i grupperna har olika bakgrund, olika funktionsnedsättningar och på många sätt utgör en bred grupp. Många har olika bakgrunder och förhållande till assistansanordnare. Bland annat finns Hemtjänst till assistans, alt till privat, Privat till kommunalt, alt hela tiden. ENKÄT Enkäten gick ut till samtliga som hade insatsen personlig assistans enligt LASS i Blekinge och som fanns i kommunernas register vid tiden för utskicket februari/mars En påminnelse skickades ut två veckor efter det ursprungliga brevet gått ut. En mängd intressanta hinder eller oklarheter som innebär erfarenheter inför kommande enkätundersökningar. Utskicket föregicks av en omfattande administration för att söka efter rätt adresser till assistansanvändare, ge förklaringar kring undersökningen och olika former av tydliggörande för både personal och närstående. Vi utgick från adresslistor som respektive kommun tillhandahållit. Det visade sig att adresserna i många fall inte var personens egen utan gode mans eller annan familjemedlems adress. Telefonnummer saknades helt till ett flertal personer. Ett par privata assistansbolag vägrade uppge adress till assistansanvändaren trots att tydlig information gavs om undersökningen. Vid sökning efter adresser visade det sig vara enklast att vända sig till skatteupplysningen. 12

17 Vi gick ut med information till samtliga kommuner om att en person på Blekinge kompetenscentrum fanns tillgänglig som stödperson för dem som inte kunde svara självständigt på enkäten. De personer som var aktuella för denna hjälp noterades av den person i kommunerna som ansvarade för adresslistan. Även behov av någon form av tolkhjälp noterades. Ungefär 1/3 del av alla som ingick i undersökningen berördes av detta. Dessa personer ringdes upp av stödpersonen för att klarlägga i vilken omfattning man behövde hjälp. Det visade sig då att det endast var fem personer där anhörig, assistent eller god man ansåg att stödpersonen behövdes. I övriga fall ansåg man att assistansanvändaren hade så stora svårigheter att han/hon inte alls kunde svara utan att den närstående måste svara istället. Det var också olika hur tjänstemännen i kommunerna hade uppfattat tolkbehovet. Det visade sig oklart om det handlade om att tolka någon som kunde svara själv men att någon måste tyda svaret eller om det var en assistansanvändare som inte alls förmådde svara på frågorna. Det visade sig också att många fler än som angivits inte alls kunde besvara enkäten enligt de närstående. Telefonsamtalen resulterade i några kommentarer från de närstående. I flera fall uppgav den närstående att han/hon var personlig assistent varför det inte fanns någon som kunde besvara enkäten då det inte fanns möjlighet för assistansanvändaren att svara själv, eller när ingen annan kunde tolka svaren. Efter att enkäterna skickats ut visade det sig att ett antal (ca 20) adresser inte var uppdaterade. Flera enkäter returnerades av posten då adressaten var okänd och ett par adressater hade flyttat till annat län. Dessa har räknats bort från det totala antalet utskickade enkäter. ÅTERKOPPLING Samtliga personer som fått enkäten bjöds in för en återkoppling den 12 maj. Vid tidigare brukarundersökningar har gjorts erfarenheten att det är av väsentlig betydelse, och en viktig del av undersökningen, att målgruppen erbjuds möjligheten att vara delaktiga i rapporten via en återkoppling och att resultatet av denna kan redovisas. De assistansanvändare som bor i Ronneby och Karlskrona erbjöds möjligheten att delta i en återkopplingsträff på Blekinge kompetenscentrum och de som bor Sölvesborg, Olofström och Karlshamn erbjöds motsvarande träff samma dag på NetPort i Karlshamn. Vi fick in totalt 8 anmälningar. Eftersom de flesta kom från västra Blekinge förlades träffen enbart på NetPort i Karlshamn 10 personer kom till återkopplingen. (4 assistansanvändare, 2 anhöriga, 4 ledsagare/ass.) De assistansanvändare som deltog visade sig vara ett någorlunda representativt urval med skilda funktionsnedsättningar. De anhöriga representerade personer som av olika anledningar inte kunde kommunicera. 13

18 RESULTAT Här nedan presenteras resultatet av undersökningens tre delar, fokusgruppsintervju, enkät och återkoppling FOKUSGRUPPSINTERVJUER Resultatet av de fokusgruppsintervjuer som genomfördes med användare av personlig assistans är grupperat utifrån de teman som utkristalliserades i intervjuerna. FLEXIBILITET OCH GENOMFÖRANDE Tycker att assistansen begränsas, t ex att schemat mer läggs utifrån assistenternas behov än assistansanvändarens Assistenter med övriga familjen är ett problem. Händer ibland att de inte kommer överrens med familjemedlem. Jobbigt att inte ha ett assistentrum (tycker vissa, andra tycker att det inte vore bra) INFORMATION OCH STÖD Har dålig koll på ekonomin. En del har frågat och fått löfte om att få inblick, men det har inte gått igenom. Man vet inte riktigt vilka ramar man har och kan därför inte planera utifrån detta. Svårt att förstå och ibland felaktig information. en försöker hålla ner timmarna och säga att man inte kan få hjälp med olika saker. Några efterlyser utbildning för att kunna lära sig handleda assistenterna så att man blir bättre på att få ut det man vill av assistansen. Skulle man inte kunna ha grupper där man lär av varandra. Utbyter idéer och stöd. INFLYTANDE OCH SJÄLVBESTÄMMANDE Inte så att man får leva sitt eget liv som man vill. Man blir beviljad saker som andra tycker är viktigt. Att man ibland blir betraktad som att man hänger ihop med assistenten. Att folk pratar med assistenten istället för med mig när det är mig det gäller. Att assistenten inte tror att man kan och vill lägga sig i (mest med vikarier). Respekterar inte att man är en egen person med egen vilja utan försöker lägga sig i. Assistenter som tjuvlyssnar på samtal. Jag skickar ut mina assistenter för att få en stund för mig själv. REKRYTERING OCH PERSONAL Vikariesituationen är ett ständigt problem. Vissa säger att de hellre har några timmar mindre assistans än att få in allt för många människor i sina liv. 14

19 Alla tycker att vikarie och nattpatrull situationen fungerar dåligt, men det är ingen som direkt vet hur man skulle lösa detta. Resursen fungerar inte särskilt bra tycker inte någon. Natt patrullen är också ett problem. Många tycker att om man har någon anhörig så tycker man att dessa kan hoppa in för att lösa situationer. Det känns som om man plockar in folk ifrån gatan. När det är någon bra så försvinner den snart till ett ordinariejobb. Att lära upp människor som man aldrig ser mer är tröttsamt. Kontinuiteten för den ordinarie personalen är bra och det är ingen skillnad mellan kommun och privata anordnare här 15

20 ENKÄT Enkäten skickades ut till 204 personer och totalt inkom 163 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent. Elva av dessa enkäter skickades in utan att ha fyllts i, varav nio stycken med en notering om att personen inte klarade av att besvara enkäten ens med den erbjudna hjälpen av en stödperson. Detta ger ett faktiskt svarsunderlag på 75 procent, vilket får anses vara mycket högt för en enkät av det här slaget. BAKGRUNDSVARIABLER Här nedan presenteras ett antal variabler som beskriver bakgrunden för deltagarna i studien. 1.1 Kön Ålder Total Kön Kvinna Man Antal n % 6% 12% 23% 48% 10% 100% Antal n % 21% 22% 18% 27% 12% 100% Kön Kvinna Man Total Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Total Antal n % 33% 30% 13% 16% 8% 100% Antal n % 32% 41% 8% 15% 4% 100% Antal n % 32% 36% 11% 16% 6% 100% Kön Kvinna Man Total Assistansanordnare Egen Kooperativ Privat Total Antal n % 4% 63% 1% 32% 100% Antal n % 4% 67% 3% 26% 100% Antal n % 4% 65% 2% 29% 100% 16

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Brukarundersökning 2009 ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Upplevd

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Utbildning för personal inom äldre- och handikappomsorgen i Sölvesborgskommun

kompetenscentrum Blekinge Utbildning för personal inom äldre- och handikappomsorgen i Sölvesborgskommun Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utbildning för personal inom äldre- och handikappomsorgen i Sölvesborgskommun

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET Personer med utvecklingsstörning har rätt till insatsen daglig. Daglig tillförsäkras personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig..

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer