Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2013"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2

3

4 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

5 4 (32)

6 5 (32) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 VERKSAMHETSANSVAR... 7 VÅR VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING SERVICEFÖRKLARINGAR BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING... 31

7 6 (32) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Tabell 2 God service av hög kvalitet Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Tabell 6: Driftsbudget , tkr Tabell 7: Verksamhetsfakta Tabell 8: Investeringsbudget, tkr Tabell 9: Indikatorsammanställning... 31

8 7 (32) VERKSAMHETSANSVAR med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänsten rörande individoch familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare svarar nämnden för konsumentverksamhet och skuldsanering, Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Ansvarar också för kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt ansvarar för kommunens uppgifter enligt tobakslagen som omfattar handel och anmälan. Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgsförvaltningen organiserat sig i olika verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre, omsorg om funktionshindrade samt alkoholtillstånd/tillsyn.

9 8 (32) VÅR VERKSAMHET Individ- och familjeomsorg FÖRSÖRJNINGSSTÖDET Vid månadsuppföljningen i september 2010 konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med drygt 12 % jämfört med samma period Kostnadsutvecklingen är mycket osäker. Det troliga är att kostnaderna kommer öka eller i alla fall ligga kvar på samma nivå om inte konjunkturen vänder. Då nämnden genom Socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för medborgarna i kommunen påverkas kostnaderna av arbetslöshet, förändringar i regelverken andra huvudmän och övriga förvaltningar inom Sala kommun. PLACERINGAR INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Det behöver snarast tillskapas ett stödboende för att lösa behovet av ändamålsenliga bostäder för personer som av olika skäl inte kan erhålla en bostad via den ordinarie bostadsmarknaden. Boendet bör vara placerat i Sala tätort för att personalresurserna ska kunna nyttjas av såväl Stödteamet som beroendemottagningen Kedjan. Bristen på bostäder innebär att varken behandling eller eftervård kan ske på hemmaplan. Kostnaderna för personer som inte har ordnade bostadsförhållanden och som följd av detta erhåller institutionsplaceringar uppgår till drygt 2 miljoner kronor i år. En kommunövergripande kartläggning av samtliga resurser inom respektive förvaltning som syftar till att förebygga och behandla ohälsa hos barn och ungdom genomförs för närvarande. De befintliga verksamheterna ska granskas och analyseras i syfte att bedöma om dessa är adekvata i förhållanden till behoven. Resultatet ska utmynna i förslag på förbättringar och effektiviseringar. Ungdomsverksamheten för skoltrötta högstadiebarn kommer från årsskiftet att läggas ner på grund sviktande elevunderlag. Tjänsten som pedagog på Gruvan kommer att vikas för det tänkta samarbete med skolan som nu planeras. En projekttjänst som ska arbeta förebyggande med ungdomar har inrättats och kommer komplettera satsningar som gjorts för barn och unga Behovet av institutionsplaceringar kommer dock inte, trots genomförda satsningar, att upphöra för personer med omfattande skydds- och vårdbehov. Nämnden kommer fortlöpande hålla sig informerad om aktuell situation.

10 9 (32) Omsorg om funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Inom omsorgen om funktionshindrade sker förändringar mycket snabbt och det kan i vissa fall vara svårt att anpassa det befintliga utbudet av resurser till behoven. Exempelvis medför möjligheten att söka särskolegymnasium fritt i hela landet att funktionshindrade elever ansöker om elevhemsboende utanför hemkommunen. Inom Sala kommun är det Vård- och omsorgsnämndens ansvar att bekosta elevhemsboenden på annan ort. Antalet personer som beviljas insatser ökar. Den största ökningen finns inom personlig assistans, kontaktpersoner LSS, gruppbostad LSS samt boendestöd kommunpsykiatri. Såväl gruppboenden som daglig verksamhet har det senaste året präglats av utvecklingsdiskussioner och analyser av verksamheten gällande mål, innehåll och lokaler. För närvarande finns behov av fler bostäder för personer med lindrig till grav utvecklingsstörning. Dessa personer har behov av serviceboende samt traditionell gruppbostad. För närvarande utreds fem ansökningar och det är oklart hur dessa behov ska kunna tillgodoses eftersom boenden saknas. Det är främst gruppbostad som saknas. Sex platser på LSS gruppbostad behöver således tillskapas för att undvika viten. Inom socialpsykiatrin finns behov av en utökning av tre platser i skyddat boende på Freden. Om detta ska genomföras kan dagverksamheten Gnistan flyttas från Freden och erhålla nya lokaler i Bergmästaren. De åtgärder som Lagen om tillgänglighet i samtliga lokaler och boenden kräver från 2010 medför att två av de befintliga boendena inte svarar mot lagkraven. Det ena boendet bör byta samtliga sex lägenheter samt baslägenhet mot nya som håller måttet när det gäller tillgänglighet. I det andra boendet finns en planering att på sikt växla ut de två lägenheter som ligger en trappa upp och saknar hiss. För att kunna möta upp nya elever från särskolan har ett samarbete mellan särskolan, FUB och daglig verksamhet utvecklats för utbyte av erfarenheter, nytt material och ny pedagogik. FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN En bred översyn av LSS lagen har genomförts. Ändring av lagen träder i kraft från den 1 januari Detta innebär att det kommer att bli svårare att få assistans och flera personer som idag har insatsen kommer att förlora rätten till den. Det är i nuläget oklart vilka kostnader i form av ökade insatser inom hemtjänst och gruppbostad denna lagändring kommer att medföra.

11 10 (32) Omsorg om äldre ORDINÄRT BOENDE Gruppen äldre, d v s från 65 år och äldre, kommer att öka markant under de närmaste åren. Vanligen är det gruppen äldre äldre, d v s 80 år och däröver, som förvaltningen möter. Nämnden ser det som avgörande för framtiden att det byggs seniorbostäder eller så kallade mellanboendeformer/trygghetsboenden som inte kräver biståndsbedömning i syfte att minska behovet av särskilda boenden. Hemtjänsten utgör basen i organisationen och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjligheter att klara sin dagliga livsföring inom det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt. Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm och behovet av denna insats ökar. Som ett komplement till hemtjänsten erbjuds korttidsplatser och dagverksamheter om behov finns därav. Vidare ges stöd till anhöriga i olika former. Kommunen tillhandahåller tillsammans med Landstinget en hemrehabiliteringsverksamhet där syftet är att kunna ge rehabilitering i tidigt skede och med mer kontinuitet. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare i syfte att stödja landsting och kommuner i processen att ta över hemsjukvården från landstingen till kommunerna. En utredning angående hemtjänstens fortsatta organisation och innehåll har påbörjats under Beslut om ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt vad som gäller i Lag om valfrihetssystem (LOV) har ännu inte tagits av Kommunstyrelsen. Några faktorer som kommer att påverka hemtjänstens uppdrag i Sala: 1 Hemsjukvården kommer mycket sannolikt att överföras till kommunen. I nuläget dock oklart när så sker och vilka ekonomiska effekter detta innebär för kommunen. 2 Innehållet och omfattning i hemtjänstens utbud: Av Socialtjänstlagen portalparagraf framgår att socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Behovet bedöms utifrån skälig levnadsnivå. Utöver SoL finns Lag om vissa kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Fixartjänsterna som erbjuds till alla över 80 år utgår från denna lag. Ett antal kommuner har utvecklat detta ytterligare och erbjuder ett ännu bredare sortiment av servicetjänster till personer över en viss ålder utan biståndsbedömning. Något förenklat kan konstateras att det har skett en förskjutning under

12 11 (32) de senaste åren i synen på individen som emottar samhällsfinansierade tjänster. Utifrån socialtjänstlagen bedöms behovet. Den enskilde erhåller inget bistånd om behovet kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom annan huvudman eller om man bedöms klara sig själv. Den enskilde kallas för brukare. Under de senaste åren kan man se en förskjutning från brukare till kund vårdtagare till konsument och därmed ska den enskilde ha större inflytande över innehållet av insatserna. Det finns i detta sammanhang en ytterligare aspekt att fundera över - det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrat verksamheten under de senaste åren vilket innebär att personalen stödjer men tar inte över i service- och omvårdnadssituationen. Går detta emot kundperspektivet? Under det gångna året har det pågått ett utvecklingsarbete tillsammans med brukarorganisationerna i Sala om innehållet i hemtjänsten utifrån dessa båda lagar. Ett förslag för beslut i är under utarbetande 3 Vem som ska utföra hemtjänstens uppdrag: Om LOV införs innebär det att brukaren/kunden har rätt att välja vilken utförare som ska genomföra insatserna. Det finns således många faktorer att väga samman i utvecklingen av framtidens hemtjänst i Sala kommun. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Under perioden år har antalet boendeplatser minskat med 63 platser inom äldreomsorgen. När andelen äldre successivt ökar i Sala behöver andelen äldre i ordinärt boende öka i förhållande till andelen i särskilt boende. Dessutom måste nytt vård- och omsorgsboende tillskapas samt att befintliga boenden som nämnden förfogar över anpassas så att de motsvarar dagens och kommande behov. Befintliga boendens ändamålsenlighet har inventerats och några av dessa kan med fördel omvandlas till s k trygghetsboenden utan biståndsbedömning. Projektarbetet kring det nya vård- och omsorgsboendet har påbörjats. Arbetet sker i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen bl a genom remissgrupper bestående av personal, brukarorganisationer och politiker. Enligt planeringen beräknas byggandet påbörjas under 2011 och vård- och omsorgsboendet vara inflyttningsklart i slutet av år Samtidigt kommer äldreomsorgen arbeta med en avveckling av verksamheten på Kaplanen och Klampenborg. I och med nerdragningarna av platser ser nämnden ett ökat tryck på kvarvarande platser. I det fall beslut om biståndsbedömd insats inte kan verkställas inom rimlig tid kan förvaltningsdomstol utdöma

13 12 (32) sanktionsavgift. Nämnden ser också att vårdtyngden har ökat dels på grund av att platserna är belagda i stort sett hela tiden och dels har brukarna mer komplexa omvårdnadsbehov och diagnoser. Inflödet av yngre personer till vård- och omsorgsboende ökar. För att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på verksamheten har ett mer intensivt kvalitetsarbete påbörjats och kommer att fortsätta under planperioden. Sammantaget medför detta att verksamheten i större utsträckning än idag behöver ersätta ordinarie personal som är sjuk eller ledig. Alkoholtillstånd/tillsyn En ny Alkohollag är under utarbetande och möjligen införs den under Utbildning kring Ansvarsfull alkoholservering fortsätter utöver arbetet med utredningar vid ansökan om serveringstillstånd, yttre och inre tillsyn av tillståndshavare, registerhållning samt tillsyn av detaljhandel avseende folköl och tobak, förebyggande aktiviteter m.m.

14 13 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: En långsiktig hållbar social utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska påvisa behovet av att ändamålsenliga bostäder tillskapas för olika målgrupper. Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor upplever trygghet i sin hemmiljö. AKTIVITETER Fortsatt arbete i syfte att förändra Kaplanen till ett trygghetsboende.

15 14 (32) Medverka i Tekniska förvaltningens projekteringsgrupp för funktionella äldreboenden. Tillskapa ett boendealternativ för personer som förvägras tillträde till den reguljära bostadsmarknaden. Utveckla arbetet med dagverksamheter och träffpunkter. LSS-verksamheterna ska utveckla daglig sysselsättning och fritidaktivteter utifrån de enskildas behov. Kartlägga nuläget och det kommande behovet av platser avseende boenden inom LSS. Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska verka för att minska miljöbelastningen genom att alla enheter arbetar aktivt med att minska milproduktionen och koldioxidutsläpp. AKTIVITETER Organisationsöversyner i syfte att effektivisera verksamheten så att onödiga bilresor undviks. Påvisa behovet av en effektivare hantering av tjänstebilar i Sala kommun, exempelvis inrättande av bilpool/cykelleasing.

16 15 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser och vara tydlig i informationen till medborgarna så förväntningar, insatser och resurser är i paritet. Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott bemötande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdraget.

17 16 (32) Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 De svarande i SCB;s medborgarundersökning ger verksamheten äldreomsorg och stöd till utsatta personer lägst betyget 55 (skala 0-100) NöjdKundIndex (NKI) ökar i Socialstyrelsens nationella enkät för äldreomsorgen vårdboende hemtjänst AKTIVITETER Analysera resultaten av de undersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå. Riktade aktiviteter genomförs utifrån resultaten. Vidareutveckla brukarsamverkan. Analysera verksamhetens innehåll, kvalitet och säkerhet i förhållande till lagstiftning och resurser. Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. Strategisk plan Kommunfullmäktige, Ett kontinuerligt arbete ska ske för att förbättra kvalitetsledningssystemet. ska beskriva de viktigaste tjänsteprocesserna enligt evidensbaserad praktik och kvalitetssäkra insatserna. En av grunderna för kvalitetsarbetet är

18 17 (32) hantering av missnöje/klagomål. Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden. Avvikelsehanteringen behöver också kvalitetssäkras. Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö. Tabell 2 God service av hög kvalitet Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 1: Antalet personer m trycksår minskar* Antalet undernärda personer i vårdoch omsorgsboenden minskar Antalet läkemedelsavvikelser minskar Antalet fallskador inom verksamheterna minskar Antalet personal med adekvat utbildning ökar VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 2: IFO: Antalet placeringsdygn inom HVB minskar IFO: Antalet öppenvårdsinsatser ökar LSS: Antalet placeringar köpta av externa utförare minskar ÄO: Antalet personer med insatser i ordinärt boende ökar i förhållande till antalet personer i särskilt boende, mätdatum 1/ / / / / /233 *Mäts under en specifik vecka. AKTIVITETER Uppföljningar/egenkontroller genomförs kontinuerligt för respektive indikator. För de verksamheter som redovisar en negativ avvikelse ska särskild handlingsplan upprättas. Systematiskt kartlägga synpunkter/klagomål som inkommer för att åtgärda brister i verksamheten. Alla aktiviteter/insatser ska vara kopplade till genomförandeplaner.

19 18 (32) Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar till att öka informationen om nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden. AKTIVITETER Kontinuerlig uppdatering av hemsida och informationsmaterial. Kommunövergripande arbete kring e-tjänster. Informera om sammanträdesdatum och plats.

20 19 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Inom s verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckling. Utifrån ovanstående finns det anledning att redogöra för en studie som genomfördes år 2005 av FoU Väst kring Ledarskap och sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i Göteborg. Av denna rapport framgår att personalen mår bättre om det finns en tydlig målinriktning för arbetet, att kraven är höga, att det finns systematik, ordning och reda, att man dokumenterar och följer upp arbetet, att man systematisk delegerar ansvar till flera och att cheferna jobbar med den egna utvecklingen. Ett ledarskap med auktoritet således, dock inte ett auktoritärt ledarskap. Sammantaget kan konstateras att fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete.

21 20 (32) Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar genom att medarbetarna inom verksamhetsområdet uppmuntras till en hälsobefrämjande livsstil och att de känner trygghet i arbetet. Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen inom nämndens verksamhetsområde 27* Sjukfrånvaron understiger 4 % 5,5 % 6,6 % 7,2 % * enl Flexite AKTIVITETER Handlingsplaner ska upprättas utifrån resultatet av den kommunövergripande medarbetareundersökning som ska genomföras på varje enhet var tredje år. Fysiska skyddsronder ska genomföras varje år. Erbjuda friskvårdaktiviteter till medarbetare. Fortsatt satsning på Kompetensutveckling Hälsa. Ergonomiutbildning till nyanställda och uppföljning till tillsvidareanställda var tredje år. Aktivt rehabiliteringsarbete i syfte att främst minska korttidssjukfrånvaron. Informera på arbetsplatsträffar om att rökning inte är tillåten på arbetstid.

22 21 (32) Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde. Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning ska ske i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar samt hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet. Önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska tillgodoses när förutsättningar så finns. Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde.

23 22 (32) Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar och hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet.

24 23 (32) BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftsbudget Tabell 6: Driftsbudget , tkr Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Omsorg om äldre Färdtjänst Alkoholtillstånd/-tillsyn SUMMA Inför 2011 utökas s nettoram med tkr vilket ska täcka löneökningar, övriga generella kostnadsökningar samt de poster som anges särskilt i den strategiska plan som Kommunfullmäktige antog Förvaltningen ser också behov av att skapa ekonomiska förutsättningar för stödboende för missbrukare, boendeplatser för brukare med behov enligt LSS och för personer med psykiska funktionshinder, nya lokaler för samordning av hemtjänstverksamheten och skolboendeplaceringar. Det kommer krävas verksamhetsanpassningar i befintliga verksamheter framförallt inom äldreomsorgen för att få en budget i balans Förslag med risk- och konsekvensanalyser kommer att presenteras nämnden i december 2010.

25 24 (32) Verksamheterna FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER BISTÅNDSENHETEN Inom förvaltningsövergripande verksamheterna finns vård- och omsorgsnämnden, förvaltningsledning och stab. Som övergripande verksamhet redovisas även anpassnings- och rehabverksamhet riktad till personalen, fackliga förtroendevalda samt kostnader för verksamhetssystemen. Vård- och omsorgschefen leder, på nämndens uppdrag och i samråd med en ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer, verksamheten. Staben är en förvaltningsgemensam resurs som har till uppgift att i nära samarbete med organisationen arbeta med direktiv, styr- och ledningsdokument, strategi, omvärldsorientering, ekonomi, uppföljning m m samt att verka som organisationens interna konsulter inom sina respektive specialområden. I staben ingår förvaltningsekonom och personalsekreterare. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut i enlighet med SoL och LSS. Biståndsenheten har till uppgift att följa upp de enskilda biståndsbesluten samt att utöva tillsyn av verksamhetsutförare. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Det gäller individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem m fl. Insatserna kan bestå av råd, stöd och motivation, vård och behandling och försörjningsstöd. Till IFO hör också vissa insatser som kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE I Sala finns nio grupp- och servicebostäder för utvecklingsstörda. Inom daglig verksamhet finns 12 olika verksamhetsgrupper med skilda innehåll. Det finns även en del enskilda placeringar inom olika företag. Det finns ett korttidshem för barn och ungdomar som omfattas av LSS personkrets. Inom LSS-området finns även följande

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer