Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2013"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2

3

4 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

5 4 (32)

6 5 (32) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 VERKSAMHETSANSVAR... 7 VÅR VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING SERVICEFÖRKLARINGAR BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING... 31

7 6 (32) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Tabell 2 God service av hög kvalitet Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Tabell 6: Driftsbudget , tkr Tabell 7: Verksamhetsfakta Tabell 8: Investeringsbudget, tkr Tabell 9: Indikatorsammanställning... 31

8 7 (32) VERKSAMHETSANSVAR med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänsten rörande individoch familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare svarar nämnden för konsumentverksamhet och skuldsanering, Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Ansvarar också för kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt ansvarar för kommunens uppgifter enligt tobakslagen som omfattar handel och anmälan. Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgsförvaltningen organiserat sig i olika verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre, omsorg om funktionshindrade samt alkoholtillstånd/tillsyn.

9 8 (32) VÅR VERKSAMHET Individ- och familjeomsorg FÖRSÖRJNINGSSTÖDET Vid månadsuppföljningen i september 2010 konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med drygt 12 % jämfört med samma period Kostnadsutvecklingen är mycket osäker. Det troliga är att kostnaderna kommer öka eller i alla fall ligga kvar på samma nivå om inte konjunkturen vänder. Då nämnden genom Socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för medborgarna i kommunen påverkas kostnaderna av arbetslöshet, förändringar i regelverken andra huvudmän och övriga förvaltningar inom Sala kommun. PLACERINGAR INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Det behöver snarast tillskapas ett stödboende för att lösa behovet av ändamålsenliga bostäder för personer som av olika skäl inte kan erhålla en bostad via den ordinarie bostadsmarknaden. Boendet bör vara placerat i Sala tätort för att personalresurserna ska kunna nyttjas av såväl Stödteamet som beroendemottagningen Kedjan. Bristen på bostäder innebär att varken behandling eller eftervård kan ske på hemmaplan. Kostnaderna för personer som inte har ordnade bostadsförhållanden och som följd av detta erhåller institutionsplaceringar uppgår till drygt 2 miljoner kronor i år. En kommunövergripande kartläggning av samtliga resurser inom respektive förvaltning som syftar till att förebygga och behandla ohälsa hos barn och ungdom genomförs för närvarande. De befintliga verksamheterna ska granskas och analyseras i syfte att bedöma om dessa är adekvata i förhållanden till behoven. Resultatet ska utmynna i förslag på förbättringar och effektiviseringar. Ungdomsverksamheten för skoltrötta högstadiebarn kommer från årsskiftet att läggas ner på grund sviktande elevunderlag. Tjänsten som pedagog på Gruvan kommer att vikas för det tänkta samarbete med skolan som nu planeras. En projekttjänst som ska arbeta förebyggande med ungdomar har inrättats och kommer komplettera satsningar som gjorts för barn och unga Behovet av institutionsplaceringar kommer dock inte, trots genomförda satsningar, att upphöra för personer med omfattande skydds- och vårdbehov. Nämnden kommer fortlöpande hålla sig informerad om aktuell situation.

10 9 (32) Omsorg om funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Inom omsorgen om funktionshindrade sker förändringar mycket snabbt och det kan i vissa fall vara svårt att anpassa det befintliga utbudet av resurser till behoven. Exempelvis medför möjligheten att söka särskolegymnasium fritt i hela landet att funktionshindrade elever ansöker om elevhemsboende utanför hemkommunen. Inom Sala kommun är det Vård- och omsorgsnämndens ansvar att bekosta elevhemsboenden på annan ort. Antalet personer som beviljas insatser ökar. Den största ökningen finns inom personlig assistans, kontaktpersoner LSS, gruppbostad LSS samt boendestöd kommunpsykiatri. Såväl gruppboenden som daglig verksamhet har det senaste året präglats av utvecklingsdiskussioner och analyser av verksamheten gällande mål, innehåll och lokaler. För närvarande finns behov av fler bostäder för personer med lindrig till grav utvecklingsstörning. Dessa personer har behov av serviceboende samt traditionell gruppbostad. För närvarande utreds fem ansökningar och det är oklart hur dessa behov ska kunna tillgodoses eftersom boenden saknas. Det är främst gruppbostad som saknas. Sex platser på LSS gruppbostad behöver således tillskapas för att undvika viten. Inom socialpsykiatrin finns behov av en utökning av tre platser i skyddat boende på Freden. Om detta ska genomföras kan dagverksamheten Gnistan flyttas från Freden och erhålla nya lokaler i Bergmästaren. De åtgärder som Lagen om tillgänglighet i samtliga lokaler och boenden kräver från 2010 medför att två av de befintliga boendena inte svarar mot lagkraven. Det ena boendet bör byta samtliga sex lägenheter samt baslägenhet mot nya som håller måttet när det gäller tillgänglighet. I det andra boendet finns en planering att på sikt växla ut de två lägenheter som ligger en trappa upp och saknar hiss. För att kunna möta upp nya elever från särskolan har ett samarbete mellan särskolan, FUB och daglig verksamhet utvecklats för utbyte av erfarenheter, nytt material och ny pedagogik. FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN En bred översyn av LSS lagen har genomförts. Ändring av lagen träder i kraft från den 1 januari Detta innebär att det kommer att bli svårare att få assistans och flera personer som idag har insatsen kommer att förlora rätten till den. Det är i nuläget oklart vilka kostnader i form av ökade insatser inom hemtjänst och gruppbostad denna lagändring kommer att medföra.

11 10 (32) Omsorg om äldre ORDINÄRT BOENDE Gruppen äldre, d v s från 65 år och äldre, kommer att öka markant under de närmaste åren. Vanligen är det gruppen äldre äldre, d v s 80 år och däröver, som förvaltningen möter. Nämnden ser det som avgörande för framtiden att det byggs seniorbostäder eller så kallade mellanboendeformer/trygghetsboenden som inte kräver biståndsbedömning i syfte att minska behovet av särskilda boenden. Hemtjänsten utgör basen i organisationen och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjligheter att klara sin dagliga livsföring inom det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt. Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm och behovet av denna insats ökar. Som ett komplement till hemtjänsten erbjuds korttidsplatser och dagverksamheter om behov finns därav. Vidare ges stöd till anhöriga i olika former. Kommunen tillhandahåller tillsammans med Landstinget en hemrehabiliteringsverksamhet där syftet är att kunna ge rehabilitering i tidigt skede och med mer kontinuitet. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare i syfte att stödja landsting och kommuner i processen att ta över hemsjukvården från landstingen till kommunerna. En utredning angående hemtjänstens fortsatta organisation och innehåll har påbörjats under Beslut om ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt vad som gäller i Lag om valfrihetssystem (LOV) har ännu inte tagits av Kommunstyrelsen. Några faktorer som kommer att påverka hemtjänstens uppdrag i Sala: 1 Hemsjukvården kommer mycket sannolikt att överföras till kommunen. I nuläget dock oklart när så sker och vilka ekonomiska effekter detta innebär för kommunen. 2 Innehållet och omfattning i hemtjänstens utbud: Av Socialtjänstlagen portalparagraf framgår att socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Behovet bedöms utifrån skälig levnadsnivå. Utöver SoL finns Lag om vissa kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Fixartjänsterna som erbjuds till alla över 80 år utgår från denna lag. Ett antal kommuner har utvecklat detta ytterligare och erbjuder ett ännu bredare sortiment av servicetjänster till personer över en viss ålder utan biståndsbedömning. Något förenklat kan konstateras att det har skett en förskjutning under

12 11 (32) de senaste åren i synen på individen som emottar samhällsfinansierade tjänster. Utifrån socialtjänstlagen bedöms behovet. Den enskilde erhåller inget bistånd om behovet kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom annan huvudman eller om man bedöms klara sig själv. Den enskilde kallas för brukare. Under de senaste åren kan man se en förskjutning från brukare till kund vårdtagare till konsument och därmed ska den enskilde ha större inflytande över innehållet av insatserna. Det finns i detta sammanhang en ytterligare aspekt att fundera över - det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrat verksamheten under de senaste åren vilket innebär att personalen stödjer men tar inte över i service- och omvårdnadssituationen. Går detta emot kundperspektivet? Under det gångna året har det pågått ett utvecklingsarbete tillsammans med brukarorganisationerna i Sala om innehållet i hemtjänsten utifrån dessa båda lagar. Ett förslag för beslut i är under utarbetande 3 Vem som ska utföra hemtjänstens uppdrag: Om LOV införs innebär det att brukaren/kunden har rätt att välja vilken utförare som ska genomföra insatserna. Det finns således många faktorer att väga samman i utvecklingen av framtidens hemtjänst i Sala kommun. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Under perioden år har antalet boendeplatser minskat med 63 platser inom äldreomsorgen. När andelen äldre successivt ökar i Sala behöver andelen äldre i ordinärt boende öka i förhållande till andelen i särskilt boende. Dessutom måste nytt vård- och omsorgsboende tillskapas samt att befintliga boenden som nämnden förfogar över anpassas så att de motsvarar dagens och kommande behov. Befintliga boendens ändamålsenlighet har inventerats och några av dessa kan med fördel omvandlas till s k trygghetsboenden utan biståndsbedömning. Projektarbetet kring det nya vård- och omsorgsboendet har påbörjats. Arbetet sker i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen bl a genom remissgrupper bestående av personal, brukarorganisationer och politiker. Enligt planeringen beräknas byggandet påbörjas under 2011 och vård- och omsorgsboendet vara inflyttningsklart i slutet av år Samtidigt kommer äldreomsorgen arbeta med en avveckling av verksamheten på Kaplanen och Klampenborg. I och med nerdragningarna av platser ser nämnden ett ökat tryck på kvarvarande platser. I det fall beslut om biståndsbedömd insats inte kan verkställas inom rimlig tid kan förvaltningsdomstol utdöma

13 12 (32) sanktionsavgift. Nämnden ser också att vårdtyngden har ökat dels på grund av att platserna är belagda i stort sett hela tiden och dels har brukarna mer komplexa omvårdnadsbehov och diagnoser. Inflödet av yngre personer till vård- och omsorgsboende ökar. För att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på verksamheten har ett mer intensivt kvalitetsarbete påbörjats och kommer att fortsätta under planperioden. Sammantaget medför detta att verksamheten i större utsträckning än idag behöver ersätta ordinarie personal som är sjuk eller ledig. Alkoholtillstånd/tillsyn En ny Alkohollag är under utarbetande och möjligen införs den under Utbildning kring Ansvarsfull alkoholservering fortsätter utöver arbetet med utredningar vid ansökan om serveringstillstånd, yttre och inre tillsyn av tillståndshavare, registerhållning samt tillsyn av detaljhandel avseende folköl och tobak, förebyggande aktiviteter m.m.

14 13 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: En långsiktig hållbar social utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska påvisa behovet av att ändamålsenliga bostäder tillskapas för olika målgrupper. Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor upplever trygghet i sin hemmiljö. AKTIVITETER Fortsatt arbete i syfte att förändra Kaplanen till ett trygghetsboende.

15 14 (32) Medverka i Tekniska förvaltningens projekteringsgrupp för funktionella äldreboenden. Tillskapa ett boendealternativ för personer som förvägras tillträde till den reguljära bostadsmarknaden. Utveckla arbetet med dagverksamheter och träffpunkter. LSS-verksamheterna ska utveckla daglig sysselsättning och fritidaktivteter utifrån de enskildas behov. Kartlägga nuläget och det kommande behovet av platser avseende boenden inom LSS. Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska verka för att minska miljöbelastningen genom att alla enheter arbetar aktivt med att minska milproduktionen och koldioxidutsläpp. AKTIVITETER Organisationsöversyner i syfte att effektivisera verksamheten så att onödiga bilresor undviks. Påvisa behovet av en effektivare hantering av tjänstebilar i Sala kommun, exempelvis inrättande av bilpool/cykelleasing.

16 15 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser och vara tydlig i informationen till medborgarna så förväntningar, insatser och resurser är i paritet. Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott bemötande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdraget.

17 16 (32) Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 De svarande i SCB;s medborgarundersökning ger verksamheten äldreomsorg och stöd till utsatta personer lägst betyget 55 (skala 0-100) NöjdKundIndex (NKI) ökar i Socialstyrelsens nationella enkät för äldreomsorgen vårdboende hemtjänst AKTIVITETER Analysera resultaten av de undersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå. Riktade aktiviteter genomförs utifrån resultaten. Vidareutveckla brukarsamverkan. Analysera verksamhetens innehåll, kvalitet och säkerhet i förhållande till lagstiftning och resurser. Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. Strategisk plan Kommunfullmäktige, Ett kontinuerligt arbete ska ske för att förbättra kvalitetsledningssystemet. ska beskriva de viktigaste tjänsteprocesserna enligt evidensbaserad praktik och kvalitetssäkra insatserna. En av grunderna för kvalitetsarbetet är

18 17 (32) hantering av missnöje/klagomål. Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden. Avvikelsehanteringen behöver också kvalitetssäkras. Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö. Tabell 2 God service av hög kvalitet Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 1: Antalet personer m trycksår minskar* Antalet undernärda personer i vårdoch omsorgsboenden minskar Antalet läkemedelsavvikelser minskar Antalet fallskador inom verksamheterna minskar Antalet personal med adekvat utbildning ökar VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 2: IFO: Antalet placeringsdygn inom HVB minskar IFO: Antalet öppenvårdsinsatser ökar LSS: Antalet placeringar köpta av externa utförare minskar ÄO: Antalet personer med insatser i ordinärt boende ökar i förhållande till antalet personer i särskilt boende, mätdatum 1/ / / / / /233 *Mäts under en specifik vecka. AKTIVITETER Uppföljningar/egenkontroller genomförs kontinuerligt för respektive indikator. För de verksamheter som redovisar en negativ avvikelse ska särskild handlingsplan upprättas. Systematiskt kartlägga synpunkter/klagomål som inkommer för att åtgärda brister i verksamheten. Alla aktiviteter/insatser ska vara kopplade till genomförandeplaner.

19 18 (32) Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar till att öka informationen om nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden. AKTIVITETER Kontinuerlig uppdatering av hemsida och informationsmaterial. Kommunövergripande arbete kring e-tjänster. Informera om sammanträdesdatum och plats.

20 19 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Inom s verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckling. Utifrån ovanstående finns det anledning att redogöra för en studie som genomfördes år 2005 av FoU Väst kring Ledarskap och sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i Göteborg. Av denna rapport framgår att personalen mår bättre om det finns en tydlig målinriktning för arbetet, att kraven är höga, att det finns systematik, ordning och reda, att man dokumenterar och följer upp arbetet, att man systematisk delegerar ansvar till flera och att cheferna jobbar med den egna utvecklingen. Ett ledarskap med auktoritet således, dock inte ett auktoritärt ledarskap. Sammantaget kan konstateras att fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete.

21 20 (32) Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar genom att medarbetarna inom verksamhetsområdet uppmuntras till en hälsobefrämjande livsstil och att de känner trygghet i arbetet. Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen inom nämndens verksamhetsområde 27* Sjukfrånvaron understiger 4 % 5,5 % 6,6 % 7,2 % * enl Flexite AKTIVITETER Handlingsplaner ska upprättas utifrån resultatet av den kommunövergripande medarbetareundersökning som ska genomföras på varje enhet var tredje år. Fysiska skyddsronder ska genomföras varje år. Erbjuda friskvårdaktiviteter till medarbetare. Fortsatt satsning på Kompetensutveckling Hälsa. Ergonomiutbildning till nyanställda och uppföljning till tillsvidareanställda var tredje år. Aktivt rehabiliteringsarbete i syfte att främst minska korttidssjukfrånvaron. Informera på arbetsplatsträffar om att rökning inte är tillåten på arbetstid.

22 21 (32) Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde. Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning ska ske i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar samt hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet. Önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska tillgodoses när förutsättningar så finns. Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde.

23 22 (32) Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar och hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet.

24 23 (32) BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftsbudget Tabell 6: Driftsbudget , tkr Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Omsorg om äldre Färdtjänst Alkoholtillstånd/-tillsyn SUMMA Inför 2011 utökas s nettoram med tkr vilket ska täcka löneökningar, övriga generella kostnadsökningar samt de poster som anges särskilt i den strategiska plan som Kommunfullmäktige antog Förvaltningen ser också behov av att skapa ekonomiska förutsättningar för stödboende för missbrukare, boendeplatser för brukare med behov enligt LSS och för personer med psykiska funktionshinder, nya lokaler för samordning av hemtjänstverksamheten och skolboendeplaceringar. Det kommer krävas verksamhetsanpassningar i befintliga verksamheter framförallt inom äldreomsorgen för att få en budget i balans Förslag med risk- och konsekvensanalyser kommer att presenteras nämnden i december 2010.

25 24 (32) Verksamheterna FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER BISTÅNDSENHETEN Inom förvaltningsövergripande verksamheterna finns vård- och omsorgsnämnden, förvaltningsledning och stab. Som övergripande verksamhet redovisas även anpassnings- och rehabverksamhet riktad till personalen, fackliga förtroendevalda samt kostnader för verksamhetssystemen. Vård- och omsorgschefen leder, på nämndens uppdrag och i samråd med en ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer, verksamheten. Staben är en förvaltningsgemensam resurs som har till uppgift att i nära samarbete med organisationen arbeta med direktiv, styr- och ledningsdokument, strategi, omvärldsorientering, ekonomi, uppföljning m m samt att verka som organisationens interna konsulter inom sina respektive specialområden. I staben ingår förvaltningsekonom och personalsekreterare. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut i enlighet med SoL och LSS. Biståndsenheten har till uppgift att följa upp de enskilda biståndsbesluten samt att utöva tillsyn av verksamhetsutförare. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Det gäller individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem m fl. Insatserna kan bestå av råd, stöd och motivation, vård och behandling och försörjningsstöd. Till IFO hör också vissa insatser som kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE I Sala finns nio grupp- och servicebostäder för utvecklingsstörda. Inom daglig verksamhet finns 12 olika verksamhetsgrupper med skilda innehåll. Det finns även en del enskilda placeringar inom olika företag. Det finns ett korttidshem för barn och ungdomar som omfattas av LSS personkrets. Inom LSS-området finns även följande

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Vård- och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Vård- och omsorgsnämnden VERKSAMHETSPLAN 2010 2012 Vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN KONTORSSERVICE 2009 FRAMSIDEBILD: BOENDE OCH PERSONAL VID KLAMPENBORGS GRUPPBOENDE 3 (28) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (30) Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd.kommunfullmäktiges vision

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag 1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag INRIKTNINGSMÅL Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer