Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2013"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2

3

4 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

5 4 (32)

6 5 (32) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 VERKSAMHETSANSVAR... 7 VÅR VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING SERVICEFÖRKLARINGAR BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING... 31

7 6 (32) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Tabell 2 God service av hög kvalitet Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Tabell 6: Driftsbudget , tkr Tabell 7: Verksamhetsfakta Tabell 8: Investeringsbudget, tkr Tabell 9: Indikatorsammanställning... 31

8 7 (32) VERKSAMHETSANSVAR med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänsten rörande individoch familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare svarar nämnden för konsumentverksamhet och skuldsanering, Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Ansvarar också för kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt ansvarar för kommunens uppgifter enligt tobakslagen som omfattar handel och anmälan. Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgsförvaltningen organiserat sig i olika verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre, omsorg om funktionshindrade samt alkoholtillstånd/tillsyn.

9 8 (32) VÅR VERKSAMHET Individ- och familjeomsorg FÖRSÖRJNINGSSTÖDET Vid månadsuppföljningen i september 2010 konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med drygt 12 % jämfört med samma period Kostnadsutvecklingen är mycket osäker. Det troliga är att kostnaderna kommer öka eller i alla fall ligga kvar på samma nivå om inte konjunkturen vänder. Då nämnden genom Socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för medborgarna i kommunen påverkas kostnaderna av arbetslöshet, förändringar i regelverken andra huvudmän och övriga förvaltningar inom Sala kommun. PLACERINGAR INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Det behöver snarast tillskapas ett stödboende för att lösa behovet av ändamålsenliga bostäder för personer som av olika skäl inte kan erhålla en bostad via den ordinarie bostadsmarknaden. Boendet bör vara placerat i Sala tätort för att personalresurserna ska kunna nyttjas av såväl Stödteamet som beroendemottagningen Kedjan. Bristen på bostäder innebär att varken behandling eller eftervård kan ske på hemmaplan. Kostnaderna för personer som inte har ordnade bostadsförhållanden och som följd av detta erhåller institutionsplaceringar uppgår till drygt 2 miljoner kronor i år. En kommunövergripande kartläggning av samtliga resurser inom respektive förvaltning som syftar till att förebygga och behandla ohälsa hos barn och ungdom genomförs för närvarande. De befintliga verksamheterna ska granskas och analyseras i syfte att bedöma om dessa är adekvata i förhållanden till behoven. Resultatet ska utmynna i förslag på förbättringar och effektiviseringar. Ungdomsverksamheten för skoltrötta högstadiebarn kommer från årsskiftet att läggas ner på grund sviktande elevunderlag. Tjänsten som pedagog på Gruvan kommer att vikas för det tänkta samarbete med skolan som nu planeras. En projekttjänst som ska arbeta förebyggande med ungdomar har inrättats och kommer komplettera satsningar som gjorts för barn och unga Behovet av institutionsplaceringar kommer dock inte, trots genomförda satsningar, att upphöra för personer med omfattande skydds- och vårdbehov. Nämnden kommer fortlöpande hålla sig informerad om aktuell situation.

10 9 (32) Omsorg om funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Inom omsorgen om funktionshindrade sker förändringar mycket snabbt och det kan i vissa fall vara svårt att anpassa det befintliga utbudet av resurser till behoven. Exempelvis medför möjligheten att söka särskolegymnasium fritt i hela landet att funktionshindrade elever ansöker om elevhemsboende utanför hemkommunen. Inom Sala kommun är det Vård- och omsorgsnämndens ansvar att bekosta elevhemsboenden på annan ort. Antalet personer som beviljas insatser ökar. Den största ökningen finns inom personlig assistans, kontaktpersoner LSS, gruppbostad LSS samt boendestöd kommunpsykiatri. Såväl gruppboenden som daglig verksamhet har det senaste året präglats av utvecklingsdiskussioner och analyser av verksamheten gällande mål, innehåll och lokaler. För närvarande finns behov av fler bostäder för personer med lindrig till grav utvecklingsstörning. Dessa personer har behov av serviceboende samt traditionell gruppbostad. För närvarande utreds fem ansökningar och det är oklart hur dessa behov ska kunna tillgodoses eftersom boenden saknas. Det är främst gruppbostad som saknas. Sex platser på LSS gruppbostad behöver således tillskapas för att undvika viten. Inom socialpsykiatrin finns behov av en utökning av tre platser i skyddat boende på Freden. Om detta ska genomföras kan dagverksamheten Gnistan flyttas från Freden och erhålla nya lokaler i Bergmästaren. De åtgärder som Lagen om tillgänglighet i samtliga lokaler och boenden kräver från 2010 medför att två av de befintliga boendena inte svarar mot lagkraven. Det ena boendet bör byta samtliga sex lägenheter samt baslägenhet mot nya som håller måttet när det gäller tillgänglighet. I det andra boendet finns en planering att på sikt växla ut de två lägenheter som ligger en trappa upp och saknar hiss. För att kunna möta upp nya elever från särskolan har ett samarbete mellan särskolan, FUB och daglig verksamhet utvecklats för utbyte av erfarenheter, nytt material och ny pedagogik. FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNINGEN En bred översyn av LSS lagen har genomförts. Ändring av lagen träder i kraft från den 1 januari Detta innebär att det kommer att bli svårare att få assistans och flera personer som idag har insatsen kommer att förlora rätten till den. Det är i nuläget oklart vilka kostnader i form av ökade insatser inom hemtjänst och gruppbostad denna lagändring kommer att medföra.

11 10 (32) Omsorg om äldre ORDINÄRT BOENDE Gruppen äldre, d v s från 65 år och äldre, kommer att öka markant under de närmaste åren. Vanligen är det gruppen äldre äldre, d v s 80 år och däröver, som förvaltningen möter. Nämnden ser det som avgörande för framtiden att det byggs seniorbostäder eller så kallade mellanboendeformer/trygghetsboenden som inte kräver biståndsbedömning i syfte att minska behovet av särskilda boenden. Hemtjänsten utgör basen i organisationen och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjligheter att klara sin dagliga livsföring inom det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt. Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm och behovet av denna insats ökar. Som ett komplement till hemtjänsten erbjuds korttidsplatser och dagverksamheter om behov finns därav. Vidare ges stöd till anhöriga i olika former. Kommunen tillhandahåller tillsammans med Landstinget en hemrehabiliteringsverksamhet där syftet är att kunna ge rehabilitering i tidigt skede och med mer kontinuitet. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare i syfte att stödja landsting och kommuner i processen att ta över hemsjukvården från landstingen till kommunerna. En utredning angående hemtjänstens fortsatta organisation och innehåll har påbörjats under Beslut om ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt vad som gäller i Lag om valfrihetssystem (LOV) har ännu inte tagits av Kommunstyrelsen. Några faktorer som kommer att påverka hemtjänstens uppdrag i Sala: 1 Hemsjukvården kommer mycket sannolikt att överföras till kommunen. I nuläget dock oklart när så sker och vilka ekonomiska effekter detta innebär för kommunen. 2 Innehållet och omfattning i hemtjänstens utbud: Av Socialtjänstlagen portalparagraf framgår att socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Behovet bedöms utifrån skälig levnadsnivå. Utöver SoL finns Lag om vissa kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Fixartjänsterna som erbjuds till alla över 80 år utgår från denna lag. Ett antal kommuner har utvecklat detta ytterligare och erbjuder ett ännu bredare sortiment av servicetjänster till personer över en viss ålder utan biståndsbedömning. Något förenklat kan konstateras att det har skett en förskjutning under

12 11 (32) de senaste åren i synen på individen som emottar samhällsfinansierade tjänster. Utifrån socialtjänstlagen bedöms behovet. Den enskilde erhåller inget bistånd om behovet kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom annan huvudman eller om man bedöms klara sig själv. Den enskilde kallas för brukare. Under de senaste åren kan man se en förskjutning från brukare till kund vårdtagare till konsument och därmed ska den enskilde ha större inflytande över innehållet av insatserna. Det finns i detta sammanhang en ytterligare aspekt att fundera över - det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrat verksamheten under de senaste åren vilket innebär att personalen stödjer men tar inte över i service- och omvårdnadssituationen. Går detta emot kundperspektivet? Under det gångna året har det pågått ett utvecklingsarbete tillsammans med brukarorganisationerna i Sala om innehållet i hemtjänsten utifrån dessa båda lagar. Ett förslag för beslut i är under utarbetande 3 Vem som ska utföra hemtjänstens uppdrag: Om LOV införs innebär det att brukaren/kunden har rätt att välja vilken utförare som ska genomföra insatserna. Det finns således många faktorer att väga samman i utvecklingen av framtidens hemtjänst i Sala kommun. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Under perioden år har antalet boendeplatser minskat med 63 platser inom äldreomsorgen. När andelen äldre successivt ökar i Sala behöver andelen äldre i ordinärt boende öka i förhållande till andelen i särskilt boende. Dessutom måste nytt vård- och omsorgsboende tillskapas samt att befintliga boenden som nämnden förfogar över anpassas så att de motsvarar dagens och kommande behov. Befintliga boendens ändamålsenlighet har inventerats och några av dessa kan med fördel omvandlas till s k trygghetsboenden utan biståndsbedömning. Projektarbetet kring det nya vård- och omsorgsboendet har påbörjats. Arbetet sker i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen bl a genom remissgrupper bestående av personal, brukarorganisationer och politiker. Enligt planeringen beräknas byggandet påbörjas under 2011 och vård- och omsorgsboendet vara inflyttningsklart i slutet av år Samtidigt kommer äldreomsorgen arbeta med en avveckling av verksamheten på Kaplanen och Klampenborg. I och med nerdragningarna av platser ser nämnden ett ökat tryck på kvarvarande platser. I det fall beslut om biståndsbedömd insats inte kan verkställas inom rimlig tid kan förvaltningsdomstol utdöma

13 12 (32) sanktionsavgift. Nämnden ser också att vårdtyngden har ökat dels på grund av att platserna är belagda i stort sett hela tiden och dels har brukarna mer komplexa omvårdnadsbehov och diagnoser. Inflödet av yngre personer till vård- och omsorgsboende ökar. För att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på verksamheten har ett mer intensivt kvalitetsarbete påbörjats och kommer att fortsätta under planperioden. Sammantaget medför detta att verksamheten i större utsträckning än idag behöver ersätta ordinarie personal som är sjuk eller ledig. Alkoholtillstånd/tillsyn En ny Alkohollag är under utarbetande och möjligen införs den under Utbildning kring Ansvarsfull alkoholservering fortsätter utöver arbetet med utredningar vid ansökan om serveringstillstånd, yttre och inre tillsyn av tillståndshavare, registerhållning samt tillsyn av detaljhandel avseende folköl och tobak, förebyggande aktiviteter m.m.

14 13 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: En långsiktig hållbar social utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska påvisa behovet av att ändamålsenliga bostäder tillskapas för olika målgrupper. Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor upplever trygghet i sin hemmiljö. AKTIVITETER Fortsatt arbete i syfte att förändra Kaplanen till ett trygghetsboende.

15 14 (32) Medverka i Tekniska förvaltningens projekteringsgrupp för funktionella äldreboenden. Tillskapa ett boendealternativ för personer som förvägras tillträde till den reguljära bostadsmarknaden. Utveckla arbetet med dagverksamheter och träffpunkter. LSS-verksamheterna ska utveckla daglig sysselsättning och fritidaktivteter utifrån de enskildas behov. Kartlägga nuläget och det kommande behovet av platser avseende boenden inom LSS. Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska verka för att minska miljöbelastningen genom att alla enheter arbetar aktivt med att minska milproduktionen och koldioxidutsläpp. AKTIVITETER Organisationsöversyner i syfte att effektivisera verksamheten så att onödiga bilresor undviks. Påvisa behovet av en effektivare hantering av tjänstebilar i Sala kommun, exempelvis inrättande av bilpool/cykelleasing.

16 15 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Strategisk plan Kommunfullmäktige, ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser och vara tydlig i informationen till medborgarna så förväntningar, insatser och resurser är i paritet. Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott bemötande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdraget.

17 16 (32) Tabell 1 Nöjda medborgare och brukare Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 De svarande i SCB;s medborgarundersökning ger verksamheten äldreomsorg och stöd till utsatta personer lägst betyget 55 (skala 0-100) NöjdKundIndex (NKI) ökar i Socialstyrelsens nationella enkät för äldreomsorgen vårdboende hemtjänst AKTIVITETER Analysera resultaten av de undersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå. Riktade aktiviteter genomförs utifrån resultaten. Vidareutveckla brukarsamverkan. Analysera verksamhetens innehåll, kvalitet och säkerhet i förhållande till lagstiftning och resurser. Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. Strategisk plan Kommunfullmäktige, Ett kontinuerligt arbete ska ske för att förbättra kvalitetsledningssystemet. ska beskriva de viktigaste tjänsteprocesserna enligt evidensbaserad praktik och kvalitetssäkra insatserna. En av grunderna för kvalitetsarbetet är

18 17 (32) hantering av missnöje/klagomål. Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden. Avvikelsehanteringen behöver också kvalitetssäkras. Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö. Tabell 2 God service av hög kvalitet Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Utfall 2005 VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 1: Antalet personer m trycksår minskar* Antalet undernärda personer i vårdoch omsorgsboenden minskar Antalet läkemedelsavvikelser minskar Antalet fallskador inom verksamheterna minskar Antalet personal med adekvat utbildning ökar VON:s indikatorer utifrån KF:s indikator 2: IFO: Antalet placeringsdygn inom HVB minskar IFO: Antalet öppenvårdsinsatser ökar LSS: Antalet placeringar köpta av externa utförare minskar ÄO: Antalet personer med insatser i ordinärt boende ökar i förhållande till antalet personer i särskilt boende, mätdatum 1/ / / / / /233 *Mäts under en specifik vecka. AKTIVITETER Uppföljningar/egenkontroller genomförs kontinuerligt för respektive indikator. För de verksamheter som redovisar en negativ avvikelse ska särskild handlingsplan upprättas. Systematiskt kartlägga synpunkter/klagomål som inkommer för att åtgärda brister i verksamheten. Alla aktiviteter/insatser ska vara kopplade till genomförandeplaner.

19 18 (32) Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar till att öka informationen om nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden. AKTIVITETER Kontinuerlig uppdatering av hemsida och informationsmaterial. Kommunövergripande arbete kring e-tjänster. Informera om sammanträdesdatum och plats.

20 19 (32) NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Inom s verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckling. Utifrån ovanstående finns det anledning att redogöra för en studie som genomfördes år 2005 av FoU Väst kring Ledarskap och sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i Göteborg. Av denna rapport framgår att personalen mår bättre om det finns en tydlig målinriktning för arbetet, att kraven är höga, att det finns systematik, ordning och reda, att man dokumenterar och följer upp arbetet, att man systematisk delegerar ansvar till flera och att cheferna jobbar med den egna utvecklingen. Ett ledarskap med auktoritet således, dock inte ett auktoritärt ledarskap. Sammantaget kan konstateras att fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete.

21 20 (32) Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, bidrar genom att medarbetarna inom verksamhetsområdet uppmuntras till en hälsobefrämjande livsstil och att de känner trygghet i arbetet. Tabell 3: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen inom nämndens verksamhetsområde 27* Sjukfrånvaron understiger 4 % 5,5 % 6,6 % 7,2 % * enl Flexite AKTIVITETER Handlingsplaner ska upprättas utifrån resultatet av den kommunövergripande medarbetareundersökning som ska genomföras på varje enhet var tredje år. Fysiska skyddsronder ska genomföras varje år. Erbjuda friskvårdaktiviteter till medarbetare. Fortsatt satsning på Kompetensutveckling Hälsa. Ergonomiutbildning till nyanställda och uppföljning till tillsvidareanställda var tredje år. Aktivt rehabiliteringsarbete i syfte att främst minska korttidssjukfrånvaron. Informera på arbetsplatsträffar om att rökning inte är tillåten på arbetstid.

22 21 (32) Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde. Tabell 4: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning ska ske i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar samt hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet. Önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska tillgodoses när förutsättningar så finns. Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Strategisk plan Kommunfullmäktige, uttalar följande: Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde.

23 22 (32) Tabell 5: Tydligt och bra ledarskap Nämnden bidrar till målet när Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter AKTIVITETER Uppföljning i syfte att se frekvensen av EnSam-träffar och hur personalen/arbetsplatsombuden och enhetschefer arbetar med kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet.

24 23 (32) BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftsbudget Tabell 6: Driftsbudget , tkr Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Omsorg om äldre Färdtjänst Alkoholtillstånd/-tillsyn SUMMA Inför 2011 utökas s nettoram med tkr vilket ska täcka löneökningar, övriga generella kostnadsökningar samt de poster som anges särskilt i den strategiska plan som Kommunfullmäktige antog Förvaltningen ser också behov av att skapa ekonomiska förutsättningar för stödboende för missbrukare, boendeplatser för brukare med behov enligt LSS och för personer med psykiska funktionshinder, nya lokaler för samordning av hemtjänstverksamheten och skolboendeplaceringar. Det kommer krävas verksamhetsanpassningar i befintliga verksamheter framförallt inom äldreomsorgen för att få en budget i balans Förslag med risk- och konsekvensanalyser kommer att presenteras nämnden i december 2010.

25 24 (32) Verksamheterna FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER BISTÅNDSENHETEN Inom förvaltningsövergripande verksamheterna finns vård- och omsorgsnämnden, förvaltningsledning och stab. Som övergripande verksamhet redovisas även anpassnings- och rehabverksamhet riktad till personalen, fackliga förtroendevalda samt kostnader för verksamhetssystemen. Vård- och omsorgschefen leder, på nämndens uppdrag och i samråd med en ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer, verksamheten. Staben är en förvaltningsgemensam resurs som har till uppgift att i nära samarbete med organisationen arbeta med direktiv, styr- och ledningsdokument, strategi, omvärldsorientering, ekonomi, uppföljning m m samt att verka som organisationens interna konsulter inom sina respektive specialområden. I staben ingår förvaltningsekonom och personalsekreterare. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut i enlighet med SoL och LSS. Biståndsenheten har till uppgift att följa upp de enskilda biståndsbesluten samt att utöva tillsyn av verksamhetsutförare. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Det gäller individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem m fl. Insatserna kan bestå av råd, stöd och motivation, vård och behandling och försörjningsstöd. Till IFO hör också vissa insatser som kan ges utan samtycke från den enskilde, med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE I Sala finns nio grupp- och servicebostäder för utvecklingsstörda. Inom daglig verksamhet finns 12 olika verksamhetsgrupper med skilda innehåll. Det finns även en del enskilda placeringar inom olika företag. Det finns ett korttidshem för barn och ungdomar som omfattas av LSS personkrets. Inom LSS-området finns även följande

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Vård- och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2010 2012. Vård- och omsorgsnämnden VERKSAMHETSPLAN 2010 2012 Vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN KONTORSSERVICE 2009 FRAMSIDEBILD: BOENDE OCH PERSONAL VID KLAMPENBORGS GRUPPBOENDE 3 (28) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (30) Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd.kommunfullmäktiges vision

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2011-2014

Socialnämndens verksamhetsplan 2011-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Reviderad 2011-04-27 SN 48 Socialnämndens verksamhetsplan 2011-2014 VERKSAMHETSBESKRIVNING Socialnämndens verksamhet utgår främst från lagarna Socialtjänstlagen (SoL), Lag och särskilt

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende 1 (5) VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende Samhällsutveckling Vision: Sala kommun - en attraktiv kommun med livskraft

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer