SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Anna Forsner Andersson (rd), ej tjg ersättare Övriga Ingrid Nilsson, sekreterare närvarande Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen, 2, Camilla Hulkki, kommunledningsförvaltningen, 1 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 2 Vesna Jaric-Strajnic, miljö- och byggavdelningen, 5 Stig Willman, kommunledningsförvaltningen, 9 Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-18 Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Uppdragsbeskrivningar Camilla Hulkki, nämndstödsgruppen, redovisar förslag till uppdragsbeskrivningar grundade på de diskussioner nämndsledamöterna har fört i grupparbeten med anledning av det utvecklings- och budgetdokument för år 2009 samt plan , som antagits av kommunfullmäktige den 12 juni 2008 samt kommunens författningsförsamling m.m. Vid sammanträdet diskuteras upplägg och innehåll i dokumentet. Förslaget ska nu behandlas i de politiska partierna. Ambitionen är att förslag till uppdragsbeskrivningar ska kunna antas i kommunstyrelsen den 24 mars Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över revisionsrapporten Granskning av delårsrapport Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti Granskningen redovisas i en rapport den 27 oktober Revisorerna emotser svar senast den 15 februari 2009 med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten. Chefen för kommunledningsförvaltningen har den 29 december 2008 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med förslag från chefen för kommunledningsförvaltningen. Bilaga. Justering (sign)

4 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Granskning av delårsrapport På kommunrevisionens uppdrag har Komrev inom Öhrlings Price- WaterhouseCoopers genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Kommunens ambition med delårsrapporten är att den ska ge snabb och lättläst information som underlag för styrning av verksamhet och ekonomi. Analysen av framtiden sker på övergripande kommunnivå. Kommunfullmäktige får årets båda delårsrapporter, trots lagkrav om endast en. Vi har medvetet avstått viss information i rapporten för att kunna ha ett litet format på fyra sidor. Även arbetstidsmässigt är det hela tiden en avvägning hur mycket arbete som ska läggas ned utifrån vilket mervärde det ger. Noter och redovisningsprinciper har vi bedömt att de läsare som utgör vår primära målgrupp, klarar sig utan. Vilka mål som ska avrapporteras i delårsrapporten framöver är i dag inte bestämt. Fullmäktige har för 2009 antagit ett utvecklings- och budgetdokument i ny tappning där arbete nu pågår med att göra målen mer konkreta och mätbara. Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om delårsrapporten inom tre veckor från månadsskiftet efter april respektive augusti, vilket är snabbt. Att bättre kunna synkronisera med tidplanen för sammanträden så att även kommunstyrelse och kommunfullmäktige får delårsrapporten tidigare än i dag är önskvärt. Det kan tidigast ske från Balansräkningen kommer enligt förslaget att kompletteras även med föregående bokslut.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Belysning m.m. på hembygdsgården, Strömsund Ströms Hembygdsförening har i en skrivelse den 28 oktober 2008 uttryckt önskemål om att få koppla ihop hembygdsgårdens elva ljuspunkter med kommunens gatubelysning. Föreningen vill ha kommunens hjälp att minska skadegörelse inom området. Teknik- och serviceförvaltningen har den 2 december 2008 lämnat följande yttrande: Dagens gatubelysning belyser i dag kommunens gator, torg och parker. Vid en eventuell utökning av anläggningar till enskilda föreningar etc. torde det uppstå framtida problem med var gränsen går mellan vilka anläggningar som ska ligga under gatu- och markenheten och vilka som enskilda föreningar etc. ska ansvara för. Vid ett eventuellt övertagande av dessa elva ljuspunkter skulle det innebära en ökad energikostnad på ca kronor/år. Det är i dag inte undersökt om det är möjligt att koppla ihop dessa anläggningar utan att gå upp i säkringsstorlek. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ej medger att hembygdsföreningen får koppla ihop sina elva ljuspunkter med kommunens gatubelysning. Kultur- och fritidschefen har den 17 november 2008 lämnat följande yttrande: Undertecknad har tidigare tillsammans med kommunalråden och turistchefen träffat företrädare för Ströms Hembygdsförening, där de redovisade sin verksamhet, men också sina ekonomiska bekymmer samt bristen på personal. Vi var alla eniga om att föreningens verksamhet är av stor betydelse för kommunen och inte minst för besöksnäringen. Hembygdsgården är ett populärt besöksmål. Jag föreslår med anledning av detta att Ströms Hembygdsförenings ansökan behandlas positivt. Justering (sign)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Framställningen avslås. Justering (sign)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken - operativ tillsyn på vattenkraftverk Strömsunds kommun har tidigare hos Länsstyrelsen i Jämtlands län begärt att få överta viss del av tillsynen över vattenverksamheten som bedrivs på samtliga vattenkraftverk i kommunen. Länsstyrelsen har i beslut den 9 juni 2008 inte överlåtit den tillsyn som kommunen begärt. Efter förslag av miljö- och byggnämnden har kommunstyrelsen den 16 september 2008, 206, beslutat att begära att länsstyrelsen överlämnar länsstyrelsens beslut den 9 juni 2008 med dnr till regeringen för avgörande. Naturvårdsverket har i yttrande den 10 december 2008 till Miljödepartementet avstyrkt överlåtelsen och instämmer i länsstyrelsens bedömning av kommunens kompetens att överta tillsyn över begärda delar av vattenkraftverk. Mot bakgrund i 10 tillsynsförordningen kan det även ifrågasättas om det är lagligen möjligt att överlåta tillsynen av en del av ett tillsynsobjekt. Miljödepartementet bereder Strömsunds kommun möjlighet att senast den 27 februari 2009 yttra sig över Naturvårdsverkets skrivelse. Miljö- och byggavdelningen har lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges enligt miljö- och byggavdelningens förslag. Bilaga Justering (sign)

8 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken operativ tillsyn på vattenkraftverk Naturvårdsverket har i sitt yttrande angående överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken (M2008/3816/R) inte förstått problemet med den uppdelning av operativ tillsyn över vattenkraftverk som länsstyrelsen i Jämtland har gjort i sitt beslut. Grundproblemet består i att tillsynsmyndigheterna har betraktat vattenkraftverk som miljöfarlig verksamhet medan domstolarna anser att det är vattenverksamhet. Skillnaden i synsättet var tydligare innan miljöbalkens ikraftträdande då det fanns en vattenlag och en miljöskyddslag. Då ansåg tillsynsmyndigheterna (länsstyrelserna och kommunerna) att tillsyn kunde bedrivas på ett vattenkraftverk med stöd av miljöskyddslagen, som en U-verksamhet med kommunerna som tillsynsmyndighet. Denna tillsyn kunde bedrivas på all verksamhet som kunde medföra utsläpp eller andra störningar i omgivningen, i praktiken allt som finns i ett vattenkraftverk med undantag av vattenföringsfrågor, vilket också har utförts. Vad som kan utläsas av miljööverdomstolens (MÖD) domar de senaste åren är att denna syn i dagsläget är felaktig. MÖD menar att denna typ av tillsyn som syftar till att begränsa omgivningspåverkan från ett vattenkraftverk skulle bedrivits utifrån vattenlagen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Att utsläpp av oljor, hantering av avfall, rening av processvatten, kemikaliehantering m.m. inte reglerats i vattendomar har varit ett medvetet val av vattendomstolarna då detta skulle hanteras via den tillsyn som kunde bedrivas utifrån vattenlagens regler. Utifrån denna syn är all verksamhet inom fallrättsfastigheten en del av vattenverksamheten som numera regleras i miljöbalkens kap 11 med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har i sitt beslut ( , Dnr ) om överlåtelse av tillsynsansvar gjort en egen uppdelning av tillsyn över vattenkraftverk som Strömsunds kommun anser saknar stöd i MÖDs domar. I beslutet finns fortfarande uppfattningen att det bedrivs miljöfarlig verksamhet på ett vattenkraftverk. Uppdelningen mellan vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet som länsstyrelsen har gjort går i praktiken inte att se inne i ett vattenkraftverk, se även bifogat inspektionsprotokoll, med kommentarer utifrån den uppdelning som länssty-

9 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE relsen gjort. Det finns ingen tydlig gräns mellan vattenverksamheten och de moment som länsstyrelsen anser vara miljöfarlig verksamhet. Strömsunds kommun gör bedömningen att det endast finns två möjliga alternativ som tydligt reglerar tillsynsansvaret mellan kommunen och länsstyrelsen i fråga om vattenkraftverk. Alternativen har redovisats i tidigare skrivelser. Ett tredje tänkbart alternativ är lagändring där vattenkraftverk förs in i bilagan över miljöfarliga verksamheter i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Därmed skulle frågan om överlåtelse av tillsyn över vattenverksamhet bli överflödig. Det är inte orimligt att påstå att själva elproduktionen (ej vattenregleringen) i ett vattenkraftverk är att betrakta som miljöfarlig verksamhet med hänvisning till definitionen på miljöfarlig verksamhet, se miljöbalken kap 9 1. Oavsett krävs ett förtydligande vad som menas med vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. MÖD har i prejudicerande domar hävdat att huvudverksamheten i ett vattenkraftverk är vattenverksamhet utan att precisera gränsdragningen. Strömsunds kommuns tolkning av MÖDs domar är att hela verksamheten i vattenkraftverk skall betraktas som vattenverksamhet även om den elproducerande delen bättre passar in i definitionen över miljöfarlig verksamhet, varför kommunen begärt att få överta tillsyn över aktuell vattenverksamhet. När det gäller naturvårdsverkets kommentar om resurser och kompetens så gäller begäran om övertagande av tillsyn just de delar av tillsynen över ett vattenkraftverk som kommunen tidigare bedrivit tillsyn över, se bifogad inspektionsrapport. Tillsynen som kommunen begärt att överta är densamma oavsett om man kallar verksamheten för vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Bilaga Inspektionsrapport

10 INSPEKTIONSRAPPORT Produktionsplats Junsterforsen Kraftverk Detta är en kopia på ett tillsynsrapport utfört på ett av kommunens vattenkraftverk. Efter varje rubrik kommenteras med et kursiv text tillsynsansvaret utifrån länsstyrelsens beslut. 1. Allmänna uppgifter Företagets namn (Kraftverksägare) Junsterforsen Kraft AB Organisationsnummer Adress c/o Holmen Kraft AB Fastighetsbeteckning Junsternäset 1:11 Postnummer Örnsköldsvik Kraftverkets byggår 1961 Telefon Kommun Strömsund Kontaktpers (Ägarens) Tfn Driftansvarig Tfn Miljöansvarig Tfn Jan Hållberg Jan Strandberg Inspektör Tomas Hedin Dammsäkerhetsansvarig Datum Driftföretag Serviceföretag Birka Service AB Birka Service AB Årsförbrukning menas den genomsnittliga mängd som fylls på i systemet per år plus mängden som genomsnittligt tappas ut. Märkning innebär om riktiga farosymboler och riskfraser används enligt KIFS. VIB är varuinformationsblad (16 punkters) som skall finnas på plats. Oljor med samma farosymbol kan summeras på samma rad. 2. Turbin Ange typ: Kaplan antal: 1 st Francis antal: st Årsmod: T1: 61 T2: T3: T4: T5: Totaleffekt: 33 MW Medelårsproduktion: MWh Kemikalie, reglerolja Kaplan Årsförbr. Tot. volym Märkning VIB smörjolja Francis Turbin 1: Regler- eller smörjolja: 200 l l Ej märk. I pärm Lager/reglerolja Mobil iso vg 68 Plikt Fett: Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommentar: Turbiner anges i bilagan under punkt 5. Drift och underhåll är Lst ansvar, vilket bör medföra att oljespill och läckage är Lst tillsyn. Upptorkat oljespill med trasor och absorptionsmedel blir dock kommunens ansvar när detta betraktas som avfall enligt punkt 14 i bilagan. Spill i anslutning av turbinen som ej härrör från drift och underhåll är också kommunens ansvar, punkt 13 i beslutet. Det är således inte oljespillet i sig som avgör tillsynsansvaret utan på vilket sätt spillet uppkommit som avgör vilken myndighet som har ansvaret.

11 3. Generator Årsmod: G1: 61 G2: G3: G4: G5: Kemikalie Årsförbr. Tot. volym Märkning VIB Generator 1: Olja: 15 l l Ej märk. I pärm Lager/reglerolja Mobil iso vg 68 Plikt Fett: Oljeläckage vid generator. Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommenater: Konstaterad brist vid tillsynen, krav på att åtgärda generatorn bör vara Lst ansvar, punkt 6 i bilagan. Omhändertagande av oljespillet är kommunens ansvar enligt punkt 14. Denna uppdelning blir svår att förklara för verksamhetsutövaren vid inspektionstillfället. 4. Transformator (transformatorer mellan turbin och ställverk) Kemikalie Årsförbr. Tot. Volym Märkning VIB Olja: T1, Mobilect l, kylolja 27 ton OK I pärm LT kg T1 inomhus, kommer att flyttas ovan jord vid ombyggnationen nästa år. LT1 saknar invallning Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommenater: Antas vara punkt 7 i bilagan. Problemställningen är densamma som för turbiner och generatorer. 5. Ställverk (t.ex. kablar, kondensatorer, nollmotstånd, transformatorer) Kemikalie Årsförbr. Tot. volym Märkning VIB Olja: T1-220-S T1-220-AV T1-220-IT T1-220-UT T1-220-F Uppgiter om oljemängd i bryatareoch strömtransformatorer saknas, står på singelbädd utan invallning. Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommentar: Antas vara kommunens tillsyn enligt punkt 15. Tillsynsansvaret för hela kedjan med hantering av oljor, lager drift och avfall ligger på kommunen. 6. Kompressorer Saknas, bromsning sker med regler olja. Kommentar: Antas ingå i punkt 10. Kommunen har tillsynsansvaret.

12 7. Klimatanläggning Saknas Kommentar: Saknas i beslutet antas dock ingå i punkt 12 med kommunen som tillsynsmyndighet. 8. Luckor (intags-, damm-, sugrörsluckor), traverser och kranar Kemikalie Årsförbr. Tot. Volym Märkning VIB Olja: Intag, utskov och sugrör ej hydraulisk 100 l Fett: Till vad används 100 l olja?9 Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommentar: Luckor i punkt 4 med Lst som tillsynsmyndighet, problemställning liknande som för turbin och generator. Traverser och kranar antas ingå i punkt 12 med kommunen som tillsynsmyndighet. 9. Verkstad inklusive kemikalieförråd Antal maskinbearbetningsplatser: 0 st. Verkstadens yta: 10 m 2 Kemikalie Årsförbr. Tot. Volym Märkning VIB Div. smörj och rostlösare Endast torr bearbetning. Några sprayburkar, ingen uppgift på mängd. Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommentar: Punkt 10 i bilagan med kommunen som tillsynsmyndighet. 10. Reservkraft Batterier: Blyack. Annat: Påfyllning av syra, dest. Vatten: Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Reservaggregat: Diesel Annat: Mobilt dieselverk ej på plats Förvaring: (Hårdgjord yta under tak, utrymme utan golvbrunn, etc.) Utan anm. Anm. Kommentar: Ej med i beslut, krävs för att reglera vattenverksamheten (punkt 4-7), oklart om det är Lst eller kommunen som är tillsynsmyndighet.

13 11. Depåer utomhus för diverse material inklusive kemikalier Typ av material Risk för förorening Om, ja åtgärdsplan Transformator Ja Särskilt ärende om EBH Plats för centrallager för oljor och andra kemikalier: Gäddede Centrallager på detta verk: Kommentar: Ej med i beslut men antas vara kommunens tillsynsansvar. 12. Övrig kemikaliehantering som inte tagits upp ovan Typ av kemikalie och fabrikat Användningsområde Bekämpningsmedel Ogräsbekämpning Mängd per år Lim Packningstätning, O-ringar Alkalisk avfettning Rengörning Saknas Kommentar: Punkt 13, kommunens tillsynsansvar. 13. Farligt avfall Typ Mängd per år Transportör/Egen Förvaring Spillolja Egen M-bodi Gde Lysrör Egen M-bodi Gde Oljetrasor Egen M-bodi Gde Övrigt Egen M-bodi Gde Mängduppgifter saknas. Förvaring på plats: Utan anm. Anm. Egentransport Anmäld Ej anmäld Till godkänd mellanlagring Ja Nej Eget lager i Gde, u.anm. Finns transportdokument Ja Nej Var? Gäddede kontor Finns PCB-olja i verksamheten? Ja Nej Var? Finns PCB-smittat material? Ja Nej Var? Finns haloner i verksamheten? Ja Nej Var? Är Hg-sanering påbörjad? Ja Nej Klar Kommentar: Punkt 14, kommuen är tillsynsmyndighet, dock svår gränsdragning när spill från drift blir avfall. 14. VA-frågor ( Ange här antal utsläppspunkter st.) Passerar avloppsvatten reningsanläggning i alla punkter? Ja Nej Oljeavskiljare: Ja Antal st. Nej Fungerande larm: Ja Nej Infiltrationsanläggning: Ja Antal st. Nej Oljerening av driftvatten från t ex pumpgrop? Ja Nej Beskriv kort hur driftvattnet renas: Anläggningen skall byggas om 2002, krav på oljeavskiljare och rening av

14 processvatten och avlopp från pers. utrymme ställs då. Kommentar: Punkt 9, kommunens ansvar. Oljeavskiljare behövs p.g.a. läckage vid drift. Problem med att ställa krav på åtgärder då brister i driften ej är kommunens tillsynsansvar. 15. Kunskapskontroll inklusive journalföring Är företaget certifierat enligt EMAS eller ISO Ja Nej Håller på Känner företaget till OBS- och begränsningslistan Ja Nej Används kemikalier som finns med på dessa listor Ja Nej Ej granskat Kännedom om VIB God Otillräcklig Finns VIB på arbetsplatsen Ja Nej, Kännedom om ämnenas hälso- och miljöfarlighet God Otillräcklig Kännedom om de allmänna hänsynsreglerna God Otillräcklig Finns inköpspolicy med miljökriterier Ja Nej Köps direktimporterade kemikalier Ja Nej Om ja, anmält till produktregistret Ja Nej Om nej, har import skett detta år Ja Nej Kommentar inköp Inköp sker via Sydkraft centralt Om ja, begär kopior på leveranshandlingar (miljösanktionsavgift) Miljöutbildning för driftpersonal Ja Nej Frekvens: Miljöutbildning för servicepersonal Ja Nej Frekvens: Kommentar utbildning Skall vara återkommande, dock ej fastställd utbilningsplan Journalföring från miljösynpunkt God Otillräcklig Planerat utbyte av hydraulolja till vegetabilisk olja: Ja Nej Om ja, vart planeras utbyte? Finns oljeabsorberingsmedel? Ja Nej Verkstad +Gde Finns oljelänsar? Ja Nej Verkstad +Gde Finns gemensam plan med räddningstjänsten för sanering Ja Nej Beredskap vid läckage av kemikalier till vatten/mark God Otillräcklig Kommentar: Systemtillsyn berörs ej i Lst beslut. Utifrån skrivningen om att vattenverksamhet är huvudverksamheten antas systemtillsynen åligga Lst. 16. Egna kommentarer Ingen oljeavskiljare, inget oljefilmslarm i pumpgrop, blir varse om läckage om oljan i nån apparat når larmnivå. (Kommentar: Denna konstaterade brist får tvådelat

15 ansvar enligt Lst beslut. Krav på oljeavskiljare är kommunens ansvar medan krav på larm på låg oljenivå troligtvis är Lst ansvar.) Turbinplan, mycket oljespill på golvet, tas omhand med trasor på golvet. (Kommentar: Denna konstaterade brist får tvådelat ansvar enligt Lst beslut. Krav på avfallsahneteringen är kommunens ansvar medan krav på turbinens drift och underhåll är Lst ansvar.) Sugrörslucka har ett oljebad för smörjning, under tråget ett avsågat oljefat ca 20 l utan spillskydd direkt ovanför utloppskanalen. (Kommentar. Detta bör vara Lst ansvar såvida oljan i oljefatet anses vara spillolja.) Bristande rutiner för uppdatering av VIB, många är ej 16 punkters VIB. (Kommentar: Är detta en brist utifrån systemtillsynen med Lst som ansvarig eller en kemikaliefråga med kommunen som tillsynsmyndighet?) Särskilt ärende med anledning av riskklassning som förorenat område av upplagsplats ovanpå bergtipp. (Kommentar: Osäkert tillsynsansvar då oljespill härrör från transformatorer vars ursprung är okänt, dock bedöms aktuellt ärende vara kommunens ansvar) Detta är ett exempel från ett tillsynsbesök på ett vattenkraftverk i Strömsunds kommun. För att kunna utföra motsvarande genomgång med länsstyrelsens uppdelning i tillsynsansvaret förutsätts att en gemensam inspektion av länsstyrelsen och kommunen genomförs. Därefter blir det en grannlaga uppgift att dela upp de konstaterade bristerna mellan myndigheterna. Det kommer även att bli svårt att förklara för verksamhetsutövaren vilken av tillsynsmyndigheterna de skall kontakta i olika frågor.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förordnanden till skydd för landskapsbilden upphävande eller omformning I länets samtliga kommuner finns förordnanden till skydd för landskapsbilden. Dessa förordnanden meddelades med stöd av naturvårdslagen (1964:822 i dess lydelse före den 1 januari 1975). De förordnanden som meddelades i Jämtlands län tillkom mellan åren 1965 och Därefter har vissa förändringar av skyddet skett. Länsstyrelsen, Östersund, har nu gjort en genomgång av länets samtliga förordnanden till skydd för landskapsbilden som utmynnar i preliminära förslag till upphävande alternativt förslag till nytt skydd. Förslagen redovisas i promemoria den 25 november Länsstyrelsen anhåller i en skrivelse den 5 december 2008 om kommunens syn på förslaget senast den 16 februari Miljö- och byggavdelningen har den 12 januari 2009 lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut den 3 februari Justering (sign)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Eventuell senareläggning av nedläggning av Gåxsjö skola BIG Ekonomisk Förening, Bybor i Gemenskap, har i en skrivelse den 11 november 2008 framfört önskemål om att nedläggning av Gåxsjö skola senareläggs. Föreningen har tankar på att behålla skolan som friskola. En nedläggning av skolan 2009 skulle skapa ett övergångsår 2009/2010 där barnen ska gå i skola i Hammerdal under ett år för att sedan fortsätta sin skolgång i hemskolan. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har den 2 december 2008, 161, beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Om en förändring av beslutet beviljas önskar nämnden att medel tillskjuts för verksamheten, eftersom budget för 2009 redan är fastlagd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 161/2008 vidhålls. Justering (sign)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ansökan om medel ur omställningspotten 2009 LSS gruppbostadsbeslut Vård- och omsorgsförvaltningen har begärt medel ur kommunfullmäktiges omställningspott med 1,2 miljoner kronor gällande LSS gruppbostadsbeslut. Socialnämnden har den 19 november 2008, 134, beslutat att ställa sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens begäran om medel ur kommunfullmäktiges omställningspott med 1,2 miljoner kronor gällande LSS gruppbostadsbeslut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Ansökan avslås. Kostnader för att ordna gruppbostäder ska inrymmas i den budgetram som vård- och omsorgsförvaltningen erhåller. Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över betänkande SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning Sveriges Kommuner och Landsting har den 21 november 2008 avgett yttrande över LSS-kommitténs betänkande och rekommenderar även de kommuner och landsting som inte är remissinstanser att lämna yttrande över betänkandet. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, som antagits av socialnämnden har den 14 januari 2009, 7. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med socialnämndens förslag. Bilaga. Justering (sign)

20 YTTRANDE 1 (24) Yttrande angående LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra I remissvaret redovisar Strömsunds kommun inledningsvis sitt principiella ställningstagande till LSS-kommitténs förslag i dess helhet. Därefter kommenterar kommunen varje förslag för sig för att slutligen nämna några exempel på problem med nu gällande lagstiftning som kommittén inte behandlat. Kommunens ställningstagande till förslaget i dess helhet LSS har en avgörande betydelse för den enskildes möjligheter att vara fullt delaktig i samhället, att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Strömsunds kommun vill värna om LSS och dess intentioner men anser att de problem som är förknippade med LSS måste lösas. Det hade varit en fördel såväl för de personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS som för kommuner och landsting, om utredningsdirektiven följts i sin helhet. Kommitténs förslag är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. För att säkerställa att stödet till den enskilde fungerar så bra som möjligt bör enligt kommunens uppfattning staten överta ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-insatser, medan utförandet av verksamheten även i fortsättningen bör skötas av kommunerna och/eller privata utförare och när det gäller råd och stöd av landstingen. De verksamheter som kommunerna normalt ansvarar för karakteriseras av att det finns ett utrymme för de förtroendevalda på lokal nivå att prioritera mellan olika behov för kommunmedlemmarnas bästa. Kommunernas uppdrag på LSS-området har en annan karaktär. LSS konstruktion som rättighetslagstiftning innebär att det är riksdagen, statliga myndigheter och förvaltningsdomstolar som genom lagstiftning, föreskrifter respektive domar anger hur kommunerna ska sköta och prioritera sin verksamhet. Ett viktigt syfte med denna rättighetskonstruktion är att begränsa utrymmet för kommunerna att göra egna prioriteringar baserade på lokala ekonomiska eller politiska bedömningar, dvs. att begränsa utrymmet för kommunal självstyrelse på LSS-området. Om ansvarsutkrävandet ska fungera i en demokrati är det viktigt att den som ytterst beslutar om en offentlig verksamhet också är den som betalar för verksamheten. Det innebär att staten bör ha hela ansvaret för beslut om och finansiering av LSSverksamheten.

21 YTTRANDE 2 (24) Rättighetskonstruktionen i LSS rimmar också illa med det ekonomiska balanskravet som kommunerna lyder under. För LSS-verksamheten gäller att det är den enskildes behov och rättigheter som ska styra resurstilldelningen oavsett de tillgängliga ekonomiska resurserna. Balanskravet ställer däremot krav på kommunerna att ha en ekonomi i balans oavsett hur anspråken på verksamheten ser ut. Mycket talar för att LSS också skulle fungera bättre ur brukarnas perspektiv om individen hade sina LSS-rättigheter gentemot staten istället för gentemot kommunen. I kraft av sin storlek klarar statens ekonomi bättre av snabba kostnadsförändringar och kan därför bättre garantera att individens behov av stöd och service tillgodoses på rätt sätt. Dessutom skulle en statlig finansiering gynna flexibiliteten och underlätta för personer att röra sig över kommungränserna. Om stödet följer individen, finns möjlighet till valfrihet för individen att välja service även i en annan kommun än bosättningskommunen. Detta gynnar också etablerandet av både enskilt och offentligt bedriven verksamhet av hög kvalitet. Med dagens regler finns en risk för övervältring av kostnader mellan kommunerna. De preciseringar som LSS-kommittén föreslår när det gäller bestämmelserna om ansvarig kommun kommer att minska risken, men inte ta bort den helt. Kommittén har på ett rimligt sätt redovisat de fördelar och nackdelar som kan identifieras för olika tänkbara huvudmannaskapsförhållanden. Man har dock dragit slutsatsen att det inte i dag finns möjlighet att ändra någon del av huvudmannaskapet utöver personlig assistans, även om en större förändring inte ses som utesluten på längre sikt. Av bland annat de skäl som framgått ovan delar kommunen inte den slutsatsen. Ett statligt huvudmannaskap för hela LSS är både önskvärt och möjligt att genomföra redan nu. Sveriges kommuner och landsting har till kommittén redovisat både argumenten för en sådan lösning och konkreta förslag på hur det skulle kunna gå till. Av betänkandet framgår att kommittén har gjort en gedigen översyn när det gäller assistansersättningen. Efter många och omfattande kartläggningar, uppföljningar och analyser föreslås ändringar för att komma till rätta med en skenande kostnadsutveckling och bristande kvalitetskontroll m.m. Många av de förslag som redovisas är i och för sig bra eller åtminstone invändningsfria. Problemet är att kommittén inte i tillräcklig utsträckning har analyserat och hanterat många av de övriga problem som finns med den nuvarande lagstiftning som rör personer med funktionsnedsättningar.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Möjlighet att leva som andra SOU 2008:77

Möjlighet att leva som andra SOU 2008:77 YTTRANDE 2009-02-03 1(12) Dnr KS 2008/432-87 Er beteckn. S2008/7126/ST Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra SOU 2008:77 Kommunstyrelsen i Gotlands kommun överlämnar följande

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Betänkandet SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Betänkandet SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 2009-01-12 Dnr VON 2008/30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Vård-

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2009-02-06 ALL 2008/121. Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2009-02-06 ALL 2008/121 Huvudkontoret Generaldirektör Greger Bååth Mobiltelefon: 070-314 39 04 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Remissyttrande angående

Remissyttrande angående Örebro 2009-02-03 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande angående Slutbetänkande av LSS-kommittén Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning SOU 2008:77 Sammanfattande

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77).

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). 1 (19) Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77)

Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77) Yttrande 2009 02 06 Socialdepartementet Riksföreningen Autism Bellmansgatan 30 118 47 Vår referens: Anna Calissendorff Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77

Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77 Yttrande 2009-02-05 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77 SÄRNMARK ASSISTANS AB Smidesvägen 7 171 41 SOLNA tel 08-505

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer