Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker (s) Bror Dimberg (s) Ronnie Persson (m) Anita Seldée (c) Hans Thelin, (kd) Övriga Deltagande Anna-Karin Olsson, socialchef Stefan Olsson, utvecklingsledare 51/09 Håkan Persson (v), ersättare Utses att justera Anne-Marie Fröjdh Justeringens plats och tid Socialkontoret senast Paragraf 51-65/09 Underskrifter Sekreterare.. Lotta Hedin Ordförande Hans Sternbro Justerande.. Anne-Marie Fröjdh Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Lotta Hedin

2 2 Sn 51/09 Au 71/09 Brukarenkät Lillåhem 2009 En brukarenkät på Lillåhem har genomförts. Arbetsutskottet tar del av enkäten och lämnar den vidare till socialnämnden. Stefan Olsson presenterar enkäten för socialnämnden. Socialnämnden tar del av enkäten.

3 3 Sn 52/09 Budgetuppföljning Anna-Karin Olsson, socialchef går igenom budgetuppföljning per 30 april Prognosen pekar på minus ca 2,9 miljoner kronor. Socialnämnden tar del av uppföljningen.

4 4 Sn 53/09 Au 69/09 Au 67/09 Ekonomi Samtal runt socialnämndens ekonomiska situation. Astrid Lundberg, IFO-chef informerar om försörjningsstödet. Eva Nordlund, ÄHO-chef presenterar ett förslag till organisation för Äldre- och Handikappomsorgen. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Anna-Karin Olsson, socialchef att ta fram underlag till sparlågeverksamhet inom socialnämndens alla verksamheter. Underlaget presenteras till arbetsutskottets nästa sammanträde den 13 maj. Anna-Karin Olsson, socialchef inkommer med förslag till att minska kostnaderna under 2009 inom socialnämnden. minska ner på anställd inom omsorgen utifrån minskat behov minska ner på personal inom socialpsykiatrin utifrån minskat behov minska ner på vikarier under sommaren, så långt detta är möjligt minska ner på ledningsorganisationen inom ÄHO stopp när det gäller inköp, kompetenshöjning m. m Minskade kostnader 2009 ca 1 miljon kr och på helårseffekt blir då kr. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta enligt förslag. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag utom punkt 4, minska ner på ledningsorganisationen ÄHO, som lyfts ur för beslut i juni.

5 5 Sn 54/09 Au 70/09 Sammanställning av inversteringäskande 2010 inom Socialnämnden. Anna-Karin Olsson, socialchef inkommer med förslag till investeringsäskande för 2010 inom socialnämnden. Lillåhem: bil, möbler, ljudanläggning och taklyftar Orsagården: möbler och tv när de går sönder Korttids: möbler Hemtjänsten: bil, utbyte av gammal bil HSR: medicinsk tekniska material, madrasser och kontorsstolar Socialkontoret: möbler och diverse Sammanlagd summa: kr. Förslag på investeringsäskanden från Anna-Karin Olsson, socialchef som tekniska sammanställt och kostnadsberäknat för socialnämnden: Lillåhem: utbyggnad + uteplats Lillåhem: markiser Hemtjänsten: carport Orsagården: uteplats Totalsumma: kr. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att äska om investeringsmedel enligt första delen av förslagen som tekniska sammanställt äska om investeringsmedel till markiser på Lillåhem och uteplats på Orsagården. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

6 6 Sn 55/09 Pågående uppdrag Ordförande går igenom avslutade och pågående uppdrag. Socialnämnden tar del av genomgången.

7 7 Sn 56/09 Au 72/09 Matdistribution Arbetsutskottet diskuterar matdistributionen i kommunen. Avtalet med Samhall går ut den 31 augusti Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att när avtalet med Samhall upphör övergår matdistributionen i kommunal regi. Arbetsutskottet uppdrar till ÄHO-chefen att presentera en lösning på matdistributionen i kommunal regi. Socialnämnden beslutar att när avtalet med Samhall upphör övergår matdistributionen i kommunal regi. Socialnämnden uppdrar till ÄHO-chefen att presentera en lösning på distributionen samt tillagningen av maten.

8 8 Sn 57/09 Au 73/09 Nya rutiner vid anställningar Anna-Karin Olsson, socialchef inkommer med förslag till nya rutiner vid anställningar inom socialnämndens verksamheter. Innan anställningar beslutas och genomförs, såväl tidsbegränsade som tillsvidare, inom socialnämndens verksamheter så skall ett utdrag ur brottsregistret begäras av den enskilde. Om brottslighet redovisas i detta utdrag, som inte är av allvarlig art, så överlägger anställande chef med personalkontoret om anställning skall göras eller inte. Är brottsligheten av allvarlig art skall inte någon anställning göras. Detta är en del i vårt arbete i att skydda dem vi är till för samt att kvalitetssäkra den rekrytering som sker. Förslag till beslut Att ett utdrag ur brottsregistret skall finnas med som underlag innan beslut om anställning fattas och att detta gäller fr. o. m Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förslag. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

9 9 Sn 58/09 Au 77/09 Tillfällig utökning av handläggare Socialchef Anna-Karin Olsson inkommer med förslag om tillfällig utökning av handläggare till försörjningsstödet. Detta skall förbättra handläggningen och förhoppningsvis minska kostnaderna. Denna utökning bör sträcka sig till oktober månad med en utvärdering i september för att se om det ger önskad effekt. Förslag till beslut Att utöka på försörjningsstödet tillfälligt med en handläggare från juni till oktober med utvärdering i september. Arbetsutskottet förslår socialnämnden besluta enligt förslag. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

10 10 Sn 59/09 Au 80/09 Au 55/09 Utökning av tjänst på Barnahus Verksamheten Barnahus, är en samverkan mellan Dalarnas 15 kommuner, Landstinget Dalarna, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Verksamheten har letts genom Kommunalförbundet som nu är nedlagt, men verksamheten kommer att drivas av en värdkommun för kommunerna i länet, förslagsvis blir det Borlänge kommun. Hyreskostnader, kostnader för gemensamma inventarier samt kostnader för löpande kontorsmaterial fördelas i tre lika delar mellan Kommunalförbundet, Landstinget Dalarna och Polismyndigheten. Personalkostnaderna fördelas mellan kommunerna. Orsa kommuns medfinansiering av verksamheten var kr för Förslag till beslut Att socialnämnden beviljar ytterligare medel för utökning av Barnahusets verksamhet till en kostnad av kr. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Astrid Lundberg, IFO-chef och efterfråga kompletterande ekonomiskt underlag för hela Barnahusets verksamhet. Arbetsutskottet vill också ha information om i vilken grad Orsa kommun har nyttjat verksamheten under Astrid Lundberg, IFO-chef inkommer med kompletterande underlag. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att bevilja ytterligare medel för utökning av Barnahusets verksamhet till en kostnad av kr. Socialnämnden beslutar enligt förslag.

11 11 Sn 60/09 Au 79/09 Uppdrag om familjecentrum Styrgruppen för Familjecentrum fick i februari 2009 ett uppdrag av POLSAM, att se över behovet av Familjecentrum/samordnare. Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har gemensamt uppdragit till Astrid Lundberg, IFO-chef att lägga förslag om hur en verksamhet med föräldrastöd fortsättningsvis skulle kunna se ut. Förslag till Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att anta målet för föräldrastödet som Nationella strategin formulerat, dvs att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnet uppväxt 0-17 år att samordnare för föräldrastödet tillskapas och att särskilda medel avsätts att anta ett strategiskt utbildningsprogram med att utbilda föräldrastödsledare att den röda tråden som struktur för systematiserat erbjudande om föräldrastöd antas att Orsa kommun använder sig av evidensbaserade föräldrastödsprogram att ett universellt förebyggande föräldrastöd utgör basen för samverkan att barnperspektivet och samspel mellan föräldrar och barn genomsyrar det förebyggande föräldrastödet att styrgruppen får uppdrag att ansöka om medel från folkhälsoinstitutet för att i projekt påbörja och genomföra förslaget till den röda tråden. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta enligt sista punkten, att styrgruppen får uppdrag att ansöka om medel från folkhälsoinstitutet för att i projekt påbörja och genomföra förslaget till den röda tråden. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

12 12 Sn 61/09 Au 81/09 Ansökan om serveringstillstånd Orsa Grönklitt AB ansöker enligt 7 kap 5 alkohollagen om nytt stadigvarande serveringstillstånd av starköl, vid och spritdrycker till allmänheten vid Toppstugan, Grönklitt, Orsa. Serveringslokal samt uteservering. Serveringstid mellan kl Uteservering mellan kl Remiss har skickats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden , svar har ännu inte inkommit. Förslag till beslut Eftersom restaurangköket för närvarande ej uppvisar godkännande enligt alkohollagens bestämmelser enl 7 kap 8 för stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten, föreslås socialnämnden att med stöd av 7 kap 5 alkohollagen ej bevilja Orsa Grönklitt Ab nytt stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker till allmänheten vid Toppstugan, Grönklitt, Orsa. Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att enligt 7 kap 5 alkohollagen bevilja Orsa Grönklitt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Toppstugan, Grönklitt, Orsa för servering av starköl, vin och spritdrycker. Serveringslokal samt uteservering. Serveringstid mellan kl Uteservering mellan kl Villkor för tillstånd är att gästerna skall beredas samma matutbud som gästerna vid Grönklitts Värdshus. Anne-Marie Fröjdh (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för handläggare Göran Nygårds förslag till beslut. Forts

13 13 Forts Sn 61/09 Au 81/09 Ansökan om serveringstillstånd Inger Jones Eriksson (s) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut. Att tillsyn skall ske inom tre månader sedan gäller högsta prioritet enligt tillsynsplanen under högsäsong. Anne-Marie Fröjdh (c) yrkar på beslut enligt handläggarens förslag, att ej bevilja serveringstillstånd. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Inger Jones Erikssons tillägg och Anne-Marie Fröjdhs yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner. Votering begärs. För arbetsutskottets förslag röstar Hans Sternbro (s), Inger Jones Eriksson (s), Sheila Bäcker (s) och Bror Dimberg (s). För Anne-Marie Fröjdhs yrkande röstar Anne-Marie Fröjdh (c), Ingrid Bergman (v), Anita Seldée (c), Ronnie Persson (m) och Hasse Thelin (kd). Ordförande finner att Anne-Marie Fröjdhs yrkande vinner. Socialnämnden beslutar med stöd av 7 kap 5 alkohollagen att ej bevilja Orsa Grönklitt AB nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Toppstugan, Grönklitt, Orsa, enligt utredarens förslag. Besvärshänvisning

14 14 Sn 62/09 Au 87/09 Riktlinjer gällande hantering och uppgifter vid sjukdom personlig assistent Vid den personliga assistentens sjukdom är det brukaren som avgör om han eller hon vill att kommunen går in med en vikarie eller om kommunen skall betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans till brukaren eller dennes assistansanordnare för att de själva skall kunna ombesörja att skaffa en vikarie. Brukaren eller dennes ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen. Begäran om tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras vid varje sjukdomstillfälle hos den ordinarie assistenten. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta riktlinjer för hantering och uppgifter vid sjukdom personlig assistent. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för hantering och uppgifter vid sjukdom personlig assistent.

15 15 Sn 63/09 Redovisning delegationsbeslut Delegationslista ÄHO perioden IFO fattade av Arbetsutskottet Gunnel Mårts, handläggare nr 1-5/09 Lotta Jansson, socialsekreterare nr 2/09 Ewa Andersson, handläggare nr 22/09 Astrid Lundberg, IFO-chef nr 1/09 om anställningar Kristina Lantz, enhetschef nr 7, 12/09 Anna-Karin Olsson, socialchef nr 8, 15/09 Anitha Svensson, enhetschef nr 9-11, 18, 20/09 Linda Gref, enhetschef nr 13, 14, 17/09 Anne-Charlotte Schuber, MAS nr 17/09 Eva Nordlund, ÄHO-chef nr 19/09 Socialnämnden godkänner redovisningen.

16 16 Sn 64/09 Meddelanden Länsstyrelsen, Länsnytt nr 1. Kammarrätten i Sundsvall, beslut att ej meddela prövningstillstånd i ärende bostadsanpassningsbidrag. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär nr 09:23 och 09:26. Kommunstyrelsens arbetsutskott , protokollsutdrag. Stadsarkitektkontoret, förslag till detaljplan öster Toppstugan, Grönklitt. Socialnämndens arbetsutskott , beslut att ansöka om medel hos Länsstyrelsen till projekt anhörigstöd/föräldrastöd. Socialnämnden tar del av meddelandena.

17 17 Sn 65/09 Övriga frågor Hasse Thelin (kd) tar upp frågor kring maten på Lillåhem. Anna-Karin Olsson, socialchef hänvisar till pågående köksöversyn.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer