Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl Partigruppsmöten kl Ajournering för lunch kl Beslutande Maths Andersson (fp) Ordförande Åke Svensson (m) Marianne Elf (s) Bertil Carlzon (c) Arne Axelsson (c) Ers. för Bertil Carlzon 230 Anna-Lena Jansson (m) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (spi) Ingeman Svensson (s) Ingvar Ståhl (s) Ers. för Ingeman Svensson 229 Margaretha Seger (s) Anders Andersson (v) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Anders Andersson (v) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Anders Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Socialnämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Socialnämnden Övriga närvarande Ann-Louise Köhl Eva-Britt Kemmer Hans Hollander Inger Kriig Agneta Lindgren (fp) (m) (spi) (s) (s) Violet och Torvald Jangvik Årets frivilliginsats 225 Klas Lindström Ansvarig för tandvårdsfrågor/landstinget 226 Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Anders Stenbacka Kontorschef Annika Holmberg Ekonom Håkan Nilsson Utvecklingssamordnare Magnus Gustafsson 1:e soc. sekr. 216 Monika Torstensson Verksamhetschef 227 Utdragsbestyrkan

3 Socialnämnden SN 210 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Anders Andersson (v).

4 Socialnämnden SN /SN 0208 Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Nämndsbudget 2009 är framtagen med utgångspunkt från den verksamhet som bedrevs under Budgetbeloppen har justerats för inflationsuppräkning. Därefter har en genomgång gjorts av samtliga enheter och budgetjusteringar har gjorts utifrån volymförändringar och organisatoriska förändringar. Socialnämnden har tilldelats en budgetram för 2009 på tkr. Nämndsbudget 2009 ryms inom tilldelad budgetram. Sammantaget finns sparåtgärder/kostnadsreduceringar motsvarande ca 16 mkr inarbetade i budgeten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m). Yrkanden Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. Marianne Elf (s) med instämmande av Anders Andersson (v) yrkar avslag till föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden antar Åke Svenssons (m) bifallsyrkande. 1. Socialnämnden fastställer föreslagen driftsbudget 2009 med plan och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Marianne Elf (s), Ingeman Svensson (s), Margaretha Seger (s) och Anders Andersson (v) till förmån för till ärendet bifogad skriftlig reservation. KS

5 Socialnämnden SN /SN 0209 Budgetuppföljning per den 30 november Budgetuppföljning per den är inte framtagen för socialförvaltningen som helhet. Bedömningen har gjorts att fokus på denna uppföljning enbart ligger på de verksamheter där ett extra stort behov föreligger av att snabbt upptäcka eventuella förändringar i prognosen. Övriga verksamheter bedöms ligga förhållandevis stabilt mellan prognoserna. De delar där uppföljning har gjorts är följande: HVB vuxna HVB barn/ungdom, inkl Närvård Försörjningsstöd Bostadsanpassningsbidrag DABO tkr tkr tkr -761 tkr tkr Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Nämnden noterar informationen kring budgetuppföljningen per den 30 november 2008 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. KS

6 Socialnämnden SN /SN 0105 Uppföljning av åtgärdsplan Socialnämnden beslutade den 24 september 2008 om en ekonomisk åtgärdsplan för att komma till rätta med nämndens ekonomiska obalans. De åtgärder som enligt nämndens beslut ska minska budgetunderskottet under år 2008 beräknas till ca 2,8 mkr. Enligt budgetuppföljning som gjorts per den beräknas 2,4 mkr av sparåtgärderna ge önskad effekt under innevarande år. Det är därmed oförändrat sedan föregående månads uppföljning. Uppföljningen av varje enskild sparåtgärd redovisas i åtgärdsplanen. Socialförvaltningens yttrande Nämnden noterar informationen kring uppföljningen av åtgärdsplanen per den 30 november 2008.

7 Socialnämnden SN /SN 0202 Projektsammanställning - Socialförvaltningen Inom förvaltningen pågår ett flertal olika projekt både förvaltningsövergripande och verksamhetsinriktade. Projekten har ett stort spann och det kan exemplifieras med t.ex. PIMM som är ett projekt som syftar till att ta vara på innovativa idéer och Myndighetsöverskridande samverkan mot narkotika som syftar till att genom intensifierad uppföljning och stöd bryta individers pågående utveckling mot ett mer varaktigt och tungt missbruk Det finns ett behov av att på en övergripande nivå ha en samlad, strukturerad och lättillgänglig information om pågående och avslutade projekt inom förvaltningen. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s), Marianne Elf (s) och Åke Svensson (m). 1 Nämnden noterar informationen.

8 Socialnämnden SN /SN 0203 Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Vid nämndens augustisammanträde fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad. Det är främst inom äldreomsorgen som det finns ett större antal deltidsanställningar. I november 2008 är det 54 % av anställningarna inom äldreomsorgen som är på deltid. För närvarande är det 54 personer av de tillsvidareanställda på äldreenheterna som har ansökt om en högre sysselsättningsgrad. För att komma vidare i processen med att införa önskad sysselsättningsgrad är ett grundläggande villkor att det finns goda möjligheter att synliggöra både tillgänglig arbetstid utöver bemanningsnivå (resurstid) och det faktiska nyttjandet av resurstiden. Med det IT-stöd som finns idag torde de tekniska förutsättningarna finnas för detta. För att kunna använda resurstiden på bästa sätt bör det även finnas en central hantering av den tid som inte direkt kan planeras in på enhetsnivå. En rimlig lösning på detta är att Bemanningsenheten hanterar verksamhetens resurstid som en tillgänglig resurs vid vikariehantering och liknande. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorg enligt handlingsplan.

9 Socialnämnden SN /SN 0041 Utvärdering av Motivationsprojektet Vid novembersammanträdet redovisades en slutrapport av Motivationsprojektet. Projektets syfte var att skapa nya former för samverkan mellan Motala kommun, Landstinget i Östergötland, Kriminalvården och Polisen vid handläggning av en specifik målgrupp unga missbrukare, men också utröna eventuella hinder och möjligheter för ett väl fungerande samverkansarbete. Vid dagens sammanträde föreligger en skriftlig utvärdering av projektet och 1:e soc. sekr. Magnus Gustafsson, som suttit i styrgruppen för projektet, anser att projektet fallit väl ut och att både intresse och möjligheter finns att fortsätta samverkan i någon form. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Bertil Carlzon (c). 1. Nämnden noterar informationen.

10 Socialnämnden SN /SN 0197 Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Länsstyrelsens sociala enhet har genomfört verksamhetstillsyn inom området för socialtjänstens myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd, Lss och äldreomsorg samt vid gruppbostäder för funktionshindrade (Skepparegatan, Norra kanalvägen), stödboende för psykiskt funktionshindrade (Kaptensgatan) och korttidsboende (Högerkroken). I rapporter från respektive tillsyn finns angivet de brister som man funnit och som måste åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens krav på god kvalitet. Länsstyrelsens iakttagelser ska användas som underlag för att säkerställa och förbättra kvalitén i verksamheten. En åtgärdsplan har sammanställts för att bearbeta noterade brister. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s) och Marianne Elf (s). 1 Socialnämnden antar redovisad åtgärdsplan för de förbättringar som krävs.

11 Socialnämnden SN /SN 0196 Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Vid personlig assistans enligt LSS 9:2 kan den assistansberättigade välja beviljad assistans i form av ekonomisk ersättning för att få assistansen genom egen anlitad assistansanordnare. Frågan om grunder och nivå för denna ekonomiska ersättning har aktualiserats. Tidigare tillämpning att anknyta den kommunala ersättningen till Försäkringskassans schablontimkostnad för LASSersättning är ett alltför grovt instrument. Tendensen vad gäller reglering av kostnader för personlig assistans går mot en ökad kontroll av faktiska, verifierade, kostnader. För att förenkla hanteringen och tydliggöra förutsättningarna mellan kommunen och privata assistansanordnare har förslag på regler och normer för ekonomisk ersättning för personlig assistans utformats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till regler och normer för kommunens ekonomiska ersättning av kostnader för personlig assistans.

12 Socialnämnden SN /SN 0201 Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Översyn för vissa förtydliganden och kompletteringar har skett avseende riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Sakinnehållet i reglerna bibehålls i allt väsentligt. Komplettering sker vad gäller rätt till gratis ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken för person med färdtjänsttillstånd samt en prisjustering vad gäller avgift för färdtjänstresor som beviljats för resor i annan kommun utanför Östergötlands län. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till justering av riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik.

13 Socialnämnden SN /SN 0210 Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövningen för äldreomsorg har noterats kritik gällande tillämpade riktlinjer för beslut om dagverksamhet. Dessa anses inte fullt upp tillförsäkra den enskilde rättsäkerhet i fråga om biståndets omfattning, då antalet dagar per vecka fastställs som en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten. I beslutet om biståndet bör i stället framgå en precisering av omfattningen i form av beviljat antal dagar. Korrigering föreslås på så sätt att det i biståndsbeslutet även anges hur omfattande bistånd som beviljats i form av precisering av antalet dagar. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi). 1 Korrigering av riktlinjer för dagverksamhet Strandgården och dagverksamhet Korallen fastställs enligt förslag. Enhetschefer Strandvägen och Samuelsberg

14 Socialnämnden SN /SN 0211 Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövning gällande stöd och service för vissa funktionshindrade har noterats kritik vad gäller tillämpning av insatsen enskilt stödboende. Enligt länsstyrelsen kan sådan insats inte tillhandahållas inom ramen för insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9:9 då det innehåll som är förenat med boendet inte motsvaras av lagstiftningens krav för en sådan bostad. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp). 1 Enskilt stödboende erbjuds enbart med stöd av bistånd enligt socialtjänstlagen.

15 Socialnämnden SN /SN 0200 Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Förnyad upphandling avseende mat och matdistribution inom hemtjänsten är aktuell med anledning av utgången av gällande avtal. Kommunen har under de senaste tio åren valt att upphandla mat i hemtjänst i form av kylda matportioner. Detta har grundats på kombinationen av faktorer som rationalitet, säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Förutsättningarna i dessa delar är ej förändrade jämfört med tidigare tillfällen för upphandling. Värdering avseende ekonomi inbegriper den av socialnämnden fastlagda principen om självkostnad inom äldreomsorgens kostverksamhet, vilket innebär att pris som betalas av pensionären ska täcka de verkliga kostnaderna för tjänsten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Ingvar Ståhl (s), Hans Hollander (spi), Ann-Louise Köhl (fp), Arne Axelsson (c), Bertil Carlzon (c) och Anders Andersson (v). Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag inför upphandling av tillagning och distribution av mat i hemtjänsten.

16 Socialnämnden SN /SN 0161 Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti I motion till kommunfullmäktige yrkar Rune Krig (sd) och Gunnar Bockner (sd) att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att utforma en kommunal omsorgsgaranti som ger äldre människor rätt att bo ihop även på ålderns höst. En garanti av detta slag bedöms innehålla avsevärda nackdelar vid tillämpning i fall då omsorgen bedrivs i form av vårdboende. Genom tidigt initiativ att satsa på trygghetsboende som en alternativ form för särskilt boende, finns dock redan förutsättningar att kunna erbjuda par möjlighet till ett fortsatt gemensamt liv oberoende av om en eller båda parterna har ett omsorgsbehov. I väsentlig utsträckning kan vi således i Motala redan leva upp till motionens syfte. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (v), Hans Hollander (spi) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden avstyrker motionen med hänsyn till att syftet med densamma till största delen uppfylls genom tillgången till trygghetsboende.

17 Socialnämnden SN /SN 0212 Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp syftar till att möjliggöra etablering av volymhandel, industri, kontor och räddningsstation. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts parallellt med planarbetet. Planen innebär att området för skrymmande handel och icke störande industri utökas i anslutning till redan etablerad verksamhet samt att en ny räddningsstation inryms på tidigare skogsmark. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden antar framtaget förslag till yttrade gällande detaljplan för Östra Bråstorp. Klk/stadsbyggnad

18 Socialnämnden SN 225 Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Vid dagens sammanträde mottar Violet och Torvald Jangvik utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun 2008.

19 Socialnämnden SN 226 Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Vid dagens sammanträde informerar Klas Lindström, ansvarig för tandvårdsfrågor vid landstinget, om landstingens och kommunernas ansvar för den uppsökande tandvården. 1 Nämnden noterar informationen.

20 Socialnämnden SN /SN 0099 Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Fas 2 gällande processen Skola Socialtjänst inleddes i slutet av september Det första uppdraget för verksamhetschef/resurschef blev att presentera ett förslag och tidplan rörande fortsatt organisation och arbete. Socialförvaltningens och Bildningsförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden beslutar att tillskapa en ny gemensam organisation i linje med föreliggande beskrivning där familjehus utgör en särskild del.

21 Socialnämnden SN /SN 0160 Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun. Med anledning av detta har förslag till remissvar utarbetats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Bertil Carlzon (c), Åke Svensson (m), Ingvar Ståhl (s), Anders Andersson (v) och Arne Axelsson (c). : 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till remissvar avseende förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun och översänder detsamma till kommunstyrelsen. KS

22 Socialnämnden SN /SN 0205 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas av resp föreningars samorganisation/motsvarande mellan de föreningar som ingår i samorganisationen/motsvarande med utgångspunkt från föreningarnas bidragsansökningar. Sammantaget innebär förslaget att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår med kronor för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja pensionärsföreningarna föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret Uppdra till PRO:s samorganisation att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i samorganisationen. 3. Uppdra till Motalakretsen av SPF att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 4. Uppdra till Kretsföreningen RPG Motala att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 5. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Svenska Kommunalpensionärernas förbund eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. 6. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Senioruniversitetet Vadstena-Motala eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. Uppgift om jäv Ingeman Svensson (s) och Arne Axelsson (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

23 Socialnämnden SN /SN 0206 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär för handikappföreningarna att föreningsbidrag utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen utgår till föreningar med verksamhet riktad till målgrupper för vilka socialnämnden har ett särskilt ansvar, varvid verksamhet riktad också till andra grupper än de egna medlemmarna är extra värdefull. Verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas mellan föreningarna i samråd med representanter för samarbetsorganisationen HFM (Handikappföreningarna Motala). Sammantaget innebär förslaget att totalt kronor, exkl bidraget till HFM, fördelas till handikappföreningarna för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja handikappföreningarna, exkl HFM, bidrag med kronor för verksamhetsåret Uppgift om jäv Bertil Carlzon (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

24 Socialnämnden SN /SN 0207 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar fungerar som ett komplement till socialtjänsten. Enligt socialnämndens bidragsbestämmelser kan bidrag till sådana föreningar utgå dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Grundersättningen är avsedd att i första hand täcka föreningens administrativa omkostnader medan verksamhets-/uppdragsersättning kan utgå till förening som träffar överenskommelse med socialförvaltningen om verksamhet eller uppdrag. Föreliggande förslag till fördelning av bidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar innebär att totalt kronor utbetalas för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja föreningsbidrag med totalt kronor till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar verksamhetsåret 2009, enligt bilaga. 2 Avslå ansökan från föreningen Hantverksta n, eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte inte överensstämmer med premisserna i socialnämndens bidragsbestämmelser.

25 Socialnämnden SN /SN 0188 Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Kommunrevisionen i Motala kommun har låtit genomföra en granskning av hur EU-arbetet är organiserat inom kommunens olika förvaltningar och revisorerna emotser bl a socialnämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av rapporten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s). 1. Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande och översänder detsamma till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Kommunrevisionen och KF

26 Socialnämnden SN 233 Rapport enskilt uppdrag Marianne Elf den 2/10 KPR, den 15/10 äldreboendekonferens, 20/10 presidieträff, den 3/11 klimatseminarium, den 13/11 info. från Försäkringskassan, den 14/11 Läns-Slako, den 26/11 särskolan och den 26/11 justering av protokoll. Eva-Britt Kemmer den 13/11 internkontrollantutbildning. Bertil Carlzon den 3/11 klimatseminarium. Ingeman Svensson den 3/11 klimatseminarium och den 13/11 internkontrollantutbildning. Åke Svensson den 13/11 Au-Kerstin Lindvall, den 14/11 Läns-Slako, den 17/11 ordförandebeslut. 1 Nämnden noterar informationen.

27 Socialnämnden SN 234 Kännedomsärenden Utdrag ur KF:s protokoll : KF 151 Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor. KF 152 Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Motala kommun KF 153 Förslag till pensionspolicy för Motala kommun. KF 155 Val av ersättare i socialnämnden efter Husniya Hasan (s). Utdrag ur KS:s protokoll : KS 276 Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Utdrag ur PN:s protokoll : PN 93 Redovisning av sjukfrånvaro 3:e kvartalet PN 96 Rapporter. Utdrag ur UoB:s protokoll : 64 Översyn av Roller och samspel. Länsrätten i Östergötlands län: 4 domar avseende särskild avgift. Länsstyrelsen i Östergötland: 4 st. beslut i tillsynsärenden enligt 26 lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. 3 st. beslut i tillsynsärenden enligt 13 kap. 2 SoL avseende myndighetsutövning inom äldreomsorgen, stödboende för personer med psykiska funktionshinder och samverkan vid in- och utskrivning av äldre personer i slutenvård. Sveriges Kommuner och Landsting: Beslut avseende Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning SKL:s remissyttrande. Socialstyrelsen: Beslut om anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. 1 Nämnden noterar informationen.

28 Socialnämnden SN 235 Delegationsärenden Delegationsärenden som kommit nämnden tillhanda : Alkohollagen Dödsboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till Motala Finska Förening, dnr. 07/SN 0220 (2 st.) till restaurang Karolinen HB, dnr. 08/SN 0187 (2 st.) Återkallan av serveringstillstånd pga ägarebyte alt. konkurs. Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker till Accord Sverige AB, handl.nr. 06/SN H st. under november. From : sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid. 1-29, beslutsfattare sid Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Familjerätt Fr o m rapport nr. 85 sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid LSS Perioden sid Äldre- och handikapp Perioden sid

29 Socialnämnden SN 236 Överflyttning av vårdnad om barn Sekretessärende.

30 Socialnämnden SN 237 Sammanträdet avslutas Ordförande Maths Andersson tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På oppositionens vägnar önskar Marianne Elf (s) ordföranden detsamma och därmed avslutas dagens sammanträde.

31 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida 210 Sammanträdets öppnande Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 november Uppföljning av åtgärdsplan Projektsammanställning - Socialförvaltningen Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Utvärdering av Motivationsprojektet Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Rapport enskilt uppdrag Kännedomsärenden Delegationsärenden Överflyttning av vårdnad om barn Sammanträdet avslutas 30

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer