Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl Partigruppsmöten kl Ajournering för lunch kl Beslutande Maths Andersson (fp) Ordförande Åke Svensson (m) Marianne Elf (s) Bertil Carlzon (c) Arne Axelsson (c) Ers. för Bertil Carlzon 230 Anna-Lena Jansson (m) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (spi) Ingeman Svensson (s) Ingvar Ståhl (s) Ers. för Ingeman Svensson 229 Margaretha Seger (s) Anders Andersson (v) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Anders Andersson (v) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Anders Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Socialnämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Socialnämnden Övriga närvarande Ann-Louise Köhl Eva-Britt Kemmer Hans Hollander Inger Kriig Agneta Lindgren (fp) (m) (spi) (s) (s) Violet och Torvald Jangvik Årets frivilliginsats 225 Klas Lindström Ansvarig för tandvårdsfrågor/landstinget 226 Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Anders Stenbacka Kontorschef Annika Holmberg Ekonom Håkan Nilsson Utvecklingssamordnare Magnus Gustafsson 1:e soc. sekr. 216 Monika Torstensson Verksamhetschef 227 Utdragsbestyrkan

3 Socialnämnden SN 210 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Anders Andersson (v).

4 Socialnämnden SN /SN 0208 Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Nämndsbudget 2009 är framtagen med utgångspunkt från den verksamhet som bedrevs under Budgetbeloppen har justerats för inflationsuppräkning. Därefter har en genomgång gjorts av samtliga enheter och budgetjusteringar har gjorts utifrån volymförändringar och organisatoriska förändringar. Socialnämnden har tilldelats en budgetram för 2009 på tkr. Nämndsbudget 2009 ryms inom tilldelad budgetram. Sammantaget finns sparåtgärder/kostnadsreduceringar motsvarande ca 16 mkr inarbetade i budgeten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m). Yrkanden Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. Marianne Elf (s) med instämmande av Anders Andersson (v) yrkar avslag till föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden antar Åke Svenssons (m) bifallsyrkande. 1. Socialnämnden fastställer föreslagen driftsbudget 2009 med plan och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Marianne Elf (s), Ingeman Svensson (s), Margaretha Seger (s) och Anders Andersson (v) till förmån för till ärendet bifogad skriftlig reservation. KS

5 Socialnämnden SN /SN 0209 Budgetuppföljning per den 30 november Budgetuppföljning per den är inte framtagen för socialförvaltningen som helhet. Bedömningen har gjorts att fokus på denna uppföljning enbart ligger på de verksamheter där ett extra stort behov föreligger av att snabbt upptäcka eventuella förändringar i prognosen. Övriga verksamheter bedöms ligga förhållandevis stabilt mellan prognoserna. De delar där uppföljning har gjorts är följande: HVB vuxna HVB barn/ungdom, inkl Närvård Försörjningsstöd Bostadsanpassningsbidrag DABO tkr tkr tkr -761 tkr tkr Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Nämnden noterar informationen kring budgetuppföljningen per den 30 november 2008 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. KS

6 Socialnämnden SN /SN 0105 Uppföljning av åtgärdsplan Socialnämnden beslutade den 24 september 2008 om en ekonomisk åtgärdsplan för att komma till rätta med nämndens ekonomiska obalans. De åtgärder som enligt nämndens beslut ska minska budgetunderskottet under år 2008 beräknas till ca 2,8 mkr. Enligt budgetuppföljning som gjorts per den beräknas 2,4 mkr av sparåtgärderna ge önskad effekt under innevarande år. Det är därmed oförändrat sedan föregående månads uppföljning. Uppföljningen av varje enskild sparåtgärd redovisas i åtgärdsplanen. Socialförvaltningens yttrande Nämnden noterar informationen kring uppföljningen av åtgärdsplanen per den 30 november 2008.

7 Socialnämnden SN /SN 0202 Projektsammanställning - Socialförvaltningen Inom förvaltningen pågår ett flertal olika projekt både förvaltningsövergripande och verksamhetsinriktade. Projekten har ett stort spann och det kan exemplifieras med t.ex. PIMM som är ett projekt som syftar till att ta vara på innovativa idéer och Myndighetsöverskridande samverkan mot narkotika som syftar till att genom intensifierad uppföljning och stöd bryta individers pågående utveckling mot ett mer varaktigt och tungt missbruk Det finns ett behov av att på en övergripande nivå ha en samlad, strukturerad och lättillgänglig information om pågående och avslutade projekt inom förvaltningen. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s), Marianne Elf (s) och Åke Svensson (m). 1 Nämnden noterar informationen.

8 Socialnämnden SN /SN 0203 Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Vid nämndens augustisammanträde fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad. Det är främst inom äldreomsorgen som det finns ett större antal deltidsanställningar. I november 2008 är det 54 % av anställningarna inom äldreomsorgen som är på deltid. För närvarande är det 54 personer av de tillsvidareanställda på äldreenheterna som har ansökt om en högre sysselsättningsgrad. För att komma vidare i processen med att införa önskad sysselsättningsgrad är ett grundläggande villkor att det finns goda möjligheter att synliggöra både tillgänglig arbetstid utöver bemanningsnivå (resurstid) och det faktiska nyttjandet av resurstiden. Med det IT-stöd som finns idag torde de tekniska förutsättningarna finnas för detta. För att kunna använda resurstiden på bästa sätt bör det även finnas en central hantering av den tid som inte direkt kan planeras in på enhetsnivå. En rimlig lösning på detta är att Bemanningsenheten hanterar verksamhetens resurstid som en tillgänglig resurs vid vikariehantering och liknande. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorg enligt handlingsplan.

9 Socialnämnden SN /SN 0041 Utvärdering av Motivationsprojektet Vid novembersammanträdet redovisades en slutrapport av Motivationsprojektet. Projektets syfte var att skapa nya former för samverkan mellan Motala kommun, Landstinget i Östergötland, Kriminalvården och Polisen vid handläggning av en specifik målgrupp unga missbrukare, men också utröna eventuella hinder och möjligheter för ett väl fungerande samverkansarbete. Vid dagens sammanträde föreligger en skriftlig utvärdering av projektet och 1:e soc. sekr. Magnus Gustafsson, som suttit i styrgruppen för projektet, anser att projektet fallit väl ut och att både intresse och möjligheter finns att fortsätta samverkan i någon form. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Bertil Carlzon (c). 1. Nämnden noterar informationen.

10 Socialnämnden SN /SN 0197 Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Länsstyrelsens sociala enhet har genomfört verksamhetstillsyn inom området för socialtjänstens myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd, Lss och äldreomsorg samt vid gruppbostäder för funktionshindrade (Skepparegatan, Norra kanalvägen), stödboende för psykiskt funktionshindrade (Kaptensgatan) och korttidsboende (Högerkroken). I rapporter från respektive tillsyn finns angivet de brister som man funnit och som måste åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens krav på god kvalitet. Länsstyrelsens iakttagelser ska användas som underlag för att säkerställa och förbättra kvalitén i verksamheten. En åtgärdsplan har sammanställts för att bearbeta noterade brister. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s) och Marianne Elf (s). 1 Socialnämnden antar redovisad åtgärdsplan för de förbättringar som krävs.

11 Socialnämnden SN /SN 0196 Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Vid personlig assistans enligt LSS 9:2 kan den assistansberättigade välja beviljad assistans i form av ekonomisk ersättning för att få assistansen genom egen anlitad assistansanordnare. Frågan om grunder och nivå för denna ekonomiska ersättning har aktualiserats. Tidigare tillämpning att anknyta den kommunala ersättningen till Försäkringskassans schablontimkostnad för LASSersättning är ett alltför grovt instrument. Tendensen vad gäller reglering av kostnader för personlig assistans går mot en ökad kontroll av faktiska, verifierade, kostnader. För att förenkla hanteringen och tydliggöra förutsättningarna mellan kommunen och privata assistansanordnare har förslag på regler och normer för ekonomisk ersättning för personlig assistans utformats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till regler och normer för kommunens ekonomiska ersättning av kostnader för personlig assistans.

12 Socialnämnden SN /SN 0201 Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Översyn för vissa förtydliganden och kompletteringar har skett avseende riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Sakinnehållet i reglerna bibehålls i allt väsentligt. Komplettering sker vad gäller rätt till gratis ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken för person med färdtjänsttillstånd samt en prisjustering vad gäller avgift för färdtjänstresor som beviljats för resor i annan kommun utanför Östergötlands län. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till justering av riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik.

13 Socialnämnden SN /SN 0210 Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövningen för äldreomsorg har noterats kritik gällande tillämpade riktlinjer för beslut om dagverksamhet. Dessa anses inte fullt upp tillförsäkra den enskilde rättsäkerhet i fråga om biståndets omfattning, då antalet dagar per vecka fastställs som en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten. I beslutet om biståndet bör i stället framgå en precisering av omfattningen i form av beviljat antal dagar. Korrigering föreslås på så sätt att det i biståndsbeslutet även anges hur omfattande bistånd som beviljats i form av precisering av antalet dagar. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi). 1 Korrigering av riktlinjer för dagverksamhet Strandgården och dagverksamhet Korallen fastställs enligt förslag. Enhetschefer Strandvägen och Samuelsberg

14 Socialnämnden SN /SN 0211 Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövning gällande stöd och service för vissa funktionshindrade har noterats kritik vad gäller tillämpning av insatsen enskilt stödboende. Enligt länsstyrelsen kan sådan insats inte tillhandahållas inom ramen för insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9:9 då det innehåll som är förenat med boendet inte motsvaras av lagstiftningens krav för en sådan bostad. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp). 1 Enskilt stödboende erbjuds enbart med stöd av bistånd enligt socialtjänstlagen.

15 Socialnämnden SN /SN 0200 Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Förnyad upphandling avseende mat och matdistribution inom hemtjänsten är aktuell med anledning av utgången av gällande avtal. Kommunen har under de senaste tio åren valt att upphandla mat i hemtjänst i form av kylda matportioner. Detta har grundats på kombinationen av faktorer som rationalitet, säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Förutsättningarna i dessa delar är ej förändrade jämfört med tidigare tillfällen för upphandling. Värdering avseende ekonomi inbegriper den av socialnämnden fastlagda principen om självkostnad inom äldreomsorgens kostverksamhet, vilket innebär att pris som betalas av pensionären ska täcka de verkliga kostnaderna för tjänsten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Ingvar Ståhl (s), Hans Hollander (spi), Ann-Louise Köhl (fp), Arne Axelsson (c), Bertil Carlzon (c) och Anders Andersson (v). Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag inför upphandling av tillagning och distribution av mat i hemtjänsten.

16 Socialnämnden SN /SN 0161 Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti I motion till kommunfullmäktige yrkar Rune Krig (sd) och Gunnar Bockner (sd) att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att utforma en kommunal omsorgsgaranti som ger äldre människor rätt att bo ihop även på ålderns höst. En garanti av detta slag bedöms innehålla avsevärda nackdelar vid tillämpning i fall då omsorgen bedrivs i form av vårdboende. Genom tidigt initiativ att satsa på trygghetsboende som en alternativ form för särskilt boende, finns dock redan förutsättningar att kunna erbjuda par möjlighet till ett fortsatt gemensamt liv oberoende av om en eller båda parterna har ett omsorgsbehov. I väsentlig utsträckning kan vi således i Motala redan leva upp till motionens syfte. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (v), Hans Hollander (spi) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden avstyrker motionen med hänsyn till att syftet med densamma till största delen uppfylls genom tillgången till trygghetsboende.

17 Socialnämnden SN /SN 0212 Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp syftar till att möjliggöra etablering av volymhandel, industri, kontor och räddningsstation. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts parallellt med planarbetet. Planen innebär att området för skrymmande handel och icke störande industri utökas i anslutning till redan etablerad verksamhet samt att en ny räddningsstation inryms på tidigare skogsmark. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden antar framtaget förslag till yttrade gällande detaljplan för Östra Bråstorp. Klk/stadsbyggnad

18 Socialnämnden SN 225 Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Vid dagens sammanträde mottar Violet och Torvald Jangvik utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun 2008.

19 Socialnämnden SN 226 Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Vid dagens sammanträde informerar Klas Lindström, ansvarig för tandvårdsfrågor vid landstinget, om landstingens och kommunernas ansvar för den uppsökande tandvården. 1 Nämnden noterar informationen.

20 Socialnämnden SN /SN 0099 Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Fas 2 gällande processen Skola Socialtjänst inleddes i slutet av september Det första uppdraget för verksamhetschef/resurschef blev att presentera ett förslag och tidplan rörande fortsatt organisation och arbete. Socialförvaltningens och Bildningsförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden beslutar att tillskapa en ny gemensam organisation i linje med föreliggande beskrivning där familjehus utgör en särskild del.

21 Socialnämnden SN /SN 0160 Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun. Med anledning av detta har förslag till remissvar utarbetats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Bertil Carlzon (c), Åke Svensson (m), Ingvar Ståhl (s), Anders Andersson (v) och Arne Axelsson (c). : 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till remissvar avseende förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun och översänder detsamma till kommunstyrelsen. KS

22 Socialnämnden SN /SN 0205 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas av resp föreningars samorganisation/motsvarande mellan de föreningar som ingår i samorganisationen/motsvarande med utgångspunkt från föreningarnas bidragsansökningar. Sammantaget innebär förslaget att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår med kronor för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja pensionärsföreningarna föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret Uppdra till PRO:s samorganisation att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i samorganisationen. 3. Uppdra till Motalakretsen av SPF att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 4. Uppdra till Kretsföreningen RPG Motala att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 5. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Svenska Kommunalpensionärernas förbund eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. 6. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Senioruniversitetet Vadstena-Motala eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. Uppgift om jäv Ingeman Svensson (s) och Arne Axelsson (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

23 Socialnämnden SN /SN 0206 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär för handikappföreningarna att föreningsbidrag utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen utgår till föreningar med verksamhet riktad till målgrupper för vilka socialnämnden har ett särskilt ansvar, varvid verksamhet riktad också till andra grupper än de egna medlemmarna är extra värdefull. Verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas mellan föreningarna i samråd med representanter för samarbetsorganisationen HFM (Handikappföreningarna Motala). Sammantaget innebär förslaget att totalt kronor, exkl bidraget till HFM, fördelas till handikappföreningarna för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja handikappföreningarna, exkl HFM, bidrag med kronor för verksamhetsåret Uppgift om jäv Bertil Carlzon (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

24 Socialnämnden SN /SN 0207 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar fungerar som ett komplement till socialtjänsten. Enligt socialnämndens bidragsbestämmelser kan bidrag till sådana föreningar utgå dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Grundersättningen är avsedd att i första hand täcka föreningens administrativa omkostnader medan verksamhets-/uppdragsersättning kan utgå till förening som träffar överenskommelse med socialförvaltningen om verksamhet eller uppdrag. Föreliggande förslag till fördelning av bidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar innebär att totalt kronor utbetalas för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja föreningsbidrag med totalt kronor till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar verksamhetsåret 2009, enligt bilaga. 2 Avslå ansökan från föreningen Hantverksta n, eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte inte överensstämmer med premisserna i socialnämndens bidragsbestämmelser.

25 Socialnämnden SN /SN 0188 Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Kommunrevisionen i Motala kommun har låtit genomföra en granskning av hur EU-arbetet är organiserat inom kommunens olika förvaltningar och revisorerna emotser bl a socialnämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av rapporten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s). 1. Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande och översänder detsamma till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Kommunrevisionen och KF

26 Socialnämnden SN 233 Rapport enskilt uppdrag Marianne Elf den 2/10 KPR, den 15/10 äldreboendekonferens, 20/10 presidieträff, den 3/11 klimatseminarium, den 13/11 info. från Försäkringskassan, den 14/11 Läns-Slako, den 26/11 särskolan och den 26/11 justering av protokoll. Eva-Britt Kemmer den 13/11 internkontrollantutbildning. Bertil Carlzon den 3/11 klimatseminarium. Ingeman Svensson den 3/11 klimatseminarium och den 13/11 internkontrollantutbildning. Åke Svensson den 13/11 Au-Kerstin Lindvall, den 14/11 Läns-Slako, den 17/11 ordförandebeslut. 1 Nämnden noterar informationen.

27 Socialnämnden SN 234 Kännedomsärenden Utdrag ur KF:s protokoll : KF 151 Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor. KF 152 Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Motala kommun KF 153 Förslag till pensionspolicy för Motala kommun. KF 155 Val av ersättare i socialnämnden efter Husniya Hasan (s). Utdrag ur KS:s protokoll : KS 276 Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Utdrag ur PN:s protokoll : PN 93 Redovisning av sjukfrånvaro 3:e kvartalet PN 96 Rapporter. Utdrag ur UoB:s protokoll : 64 Översyn av Roller och samspel. Länsrätten i Östergötlands län: 4 domar avseende särskild avgift. Länsstyrelsen i Östergötland: 4 st. beslut i tillsynsärenden enligt 26 lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. 3 st. beslut i tillsynsärenden enligt 13 kap. 2 SoL avseende myndighetsutövning inom äldreomsorgen, stödboende för personer med psykiska funktionshinder och samverkan vid in- och utskrivning av äldre personer i slutenvård. Sveriges Kommuner och Landsting: Beslut avseende Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning SKL:s remissyttrande. Socialstyrelsen: Beslut om anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. 1 Nämnden noterar informationen.

28 Socialnämnden SN 235 Delegationsärenden Delegationsärenden som kommit nämnden tillhanda : Alkohollagen Dödsboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till Motala Finska Förening, dnr. 07/SN 0220 (2 st.) till restaurang Karolinen HB, dnr. 08/SN 0187 (2 st.) Återkallan av serveringstillstånd pga ägarebyte alt. konkurs. Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker till Accord Sverige AB, handl.nr. 06/SN H st. under november. From : sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid. 1-29, beslutsfattare sid Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Familjerätt Fr o m rapport nr. 85 sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid LSS Perioden sid Äldre- och handikapp Perioden sid

29 Socialnämnden SN 236 Överflyttning av vårdnad om barn Sekretessärende.

30 Socialnämnden SN 237 Sammanträdet avslutas Ordförande Maths Andersson tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På oppositionens vägnar önskar Marianne Elf (s) ordföranden detsamma och därmed avslutas dagens sammanträde.

31 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida 210 Sammanträdets öppnande Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 november Uppföljning av åtgärdsplan Projektsammanställning - Socialförvaltningen Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Utvärdering av Motivationsprojektet Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Rapport enskilt uppdrag Kännedomsärenden Delegationsärenden Överflyttning av vårdnad om barn Sammanträdet avslutas 30

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26 ida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 26 augusti kl. 09.15 12.00 Partigruppsmöten 08.00 09.00 Beslutande Maths Andersson FP Ordf. Åke vensson M Marianne

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07

Sammanträdesprotokoll 2011-06-07 Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 7 juni 2011, kl 08:30 12:00 Beslutande Camilla Egberth S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson Birgitta Molin fram

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer