Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl Partigruppsmöten kl Ajournering för lunch kl Beslutande Maths Andersson (fp) Ordförande Åke Svensson (m) Marianne Elf (s) Bertil Carlzon (c) Arne Axelsson (c) Ers. för Bertil Carlzon 230 Anna-Lena Jansson (m) Ers. för Jessica Antebrink Margareta Svanlund (spi) Ingeman Svensson (s) Ingvar Ståhl (s) Ers. för Ingeman Svensson 229 Margaretha Seger (s) Anders Andersson (v) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Anders Andersson (v) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Anders Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Socialnämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Socialnämnden Övriga närvarande Ann-Louise Köhl Eva-Britt Kemmer Hans Hollander Inger Kriig Agneta Lindgren (fp) (m) (spi) (s) (s) Violet och Torvald Jangvik Årets frivilliginsats 225 Klas Lindström Ansvarig för tandvårdsfrågor/landstinget 226 Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Anders Stenbacka Kontorschef Annika Holmberg Ekonom Håkan Nilsson Utvecklingssamordnare Magnus Gustafsson 1:e soc. sekr. 216 Monika Torstensson Verksamhetschef 227 Utdragsbestyrkan

3 Socialnämnden SN 210 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Anders Andersson (v).

4 Socialnämnden SN /SN 0208 Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Nämndsbudget 2009 är framtagen med utgångspunkt från den verksamhet som bedrevs under Budgetbeloppen har justerats för inflationsuppräkning. Därefter har en genomgång gjorts av samtliga enheter och budgetjusteringar har gjorts utifrån volymförändringar och organisatoriska förändringar. Socialnämnden har tilldelats en budgetram för 2009 på tkr. Nämndsbudget 2009 ryms inom tilldelad budgetram. Sammantaget finns sparåtgärder/kostnadsreduceringar motsvarande ca 16 mkr inarbetade i budgeten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m). Yrkanden Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. Marianne Elf (s) med instämmande av Anders Andersson (v) yrkar avslag till föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden antar Åke Svenssons (m) bifallsyrkande. 1. Socialnämnden fastställer föreslagen driftsbudget 2009 med plan och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Marianne Elf (s), Ingeman Svensson (s), Margaretha Seger (s) och Anders Andersson (v) till förmån för till ärendet bifogad skriftlig reservation. KS

5 Socialnämnden SN /SN 0209 Budgetuppföljning per den 30 november Budgetuppföljning per den är inte framtagen för socialförvaltningen som helhet. Bedömningen har gjorts att fokus på denna uppföljning enbart ligger på de verksamheter där ett extra stort behov föreligger av att snabbt upptäcka eventuella förändringar i prognosen. Övriga verksamheter bedöms ligga förhållandevis stabilt mellan prognoserna. De delar där uppföljning har gjorts är följande: HVB vuxna HVB barn/ungdom, inkl Närvård Försörjningsstöd Bostadsanpassningsbidrag DABO tkr tkr tkr -761 tkr tkr Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Nämnden noterar informationen kring budgetuppföljningen per den 30 november 2008 och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. KS

6 Socialnämnden SN /SN 0105 Uppföljning av åtgärdsplan Socialnämnden beslutade den 24 september 2008 om en ekonomisk åtgärdsplan för att komma till rätta med nämndens ekonomiska obalans. De åtgärder som enligt nämndens beslut ska minska budgetunderskottet under år 2008 beräknas till ca 2,8 mkr. Enligt budgetuppföljning som gjorts per den beräknas 2,4 mkr av sparåtgärderna ge önskad effekt under innevarande år. Det är därmed oförändrat sedan föregående månads uppföljning. Uppföljningen av varje enskild sparåtgärd redovisas i åtgärdsplanen. Socialförvaltningens yttrande Nämnden noterar informationen kring uppföljningen av åtgärdsplanen per den 30 november 2008.

7 Socialnämnden SN /SN 0202 Projektsammanställning - Socialförvaltningen Inom förvaltningen pågår ett flertal olika projekt både förvaltningsövergripande och verksamhetsinriktade. Projekten har ett stort spann och det kan exemplifieras med t.ex. PIMM som är ett projekt som syftar till att ta vara på innovativa idéer och Myndighetsöverskridande samverkan mot narkotika som syftar till att genom intensifierad uppföljning och stöd bryta individers pågående utveckling mot ett mer varaktigt och tungt missbruk Det finns ett behov av att på en övergripande nivå ha en samlad, strukturerad och lättillgänglig information om pågående och avslutade projekt inom förvaltningen. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s), Marianne Elf (s) och Åke Svensson (m). 1 Nämnden noterar informationen.

8 Socialnämnden SN /SN 0203 Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Vid nämndens augustisammanträde fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad. Det är främst inom äldreomsorgen som det finns ett större antal deltidsanställningar. I november 2008 är det 54 % av anställningarna inom äldreomsorgen som är på deltid. För närvarande är det 54 personer av de tillsvidareanställda på äldreenheterna som har ansökt om en högre sysselsättningsgrad. För att komma vidare i processen med att införa önskad sysselsättningsgrad är ett grundläggande villkor att det finns goda möjligheter att synliggöra både tillgänglig arbetstid utöver bemanningsnivå (resurstid) och det faktiska nyttjandet av resurstiden. Med det IT-stöd som finns idag torde de tekniska förutsättningarna finnas för detta. För att kunna använda resurstiden på bästa sätt bör det även finnas en central hantering av den tid som inte direkt kan planeras in på enhetsnivå. En rimlig lösning på detta är att Bemanningsenheten hanterar verksamhetens resurstid som en tillgänglig resurs vid vikariehantering och liknande. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp), Anders Andersson (v) och Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Fortsatt införande av önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorg enligt handlingsplan.

9 Socialnämnden SN /SN 0041 Utvärdering av Motivationsprojektet Vid novembersammanträdet redovisades en slutrapport av Motivationsprojektet. Projektets syfte var att skapa nya former för samverkan mellan Motala kommun, Landstinget i Östergötland, Kriminalvården och Polisen vid handläggning av en specifik målgrupp unga missbrukare, men också utröna eventuella hinder och möjligheter för ett väl fungerande samverkansarbete. Vid dagens sammanträde föreligger en skriftlig utvärdering av projektet och 1:e soc. sekr. Magnus Gustafsson, som suttit i styrgruppen för projektet, anser att projektet fallit väl ut och att både intresse och möjligheter finns att fortsätta samverkan i någon form. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Bertil Carlzon (c). 1. Nämnden noterar informationen.

10 Socialnämnden SN /SN 0197 Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Länsstyrelsens sociala enhet har genomfört verksamhetstillsyn inom området för socialtjänstens myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd, Lss och äldreomsorg samt vid gruppbostäder för funktionshindrade (Skepparegatan, Norra kanalvägen), stödboende för psykiskt funktionshindrade (Kaptensgatan) och korttidsboende (Högerkroken). I rapporter från respektive tillsyn finns angivet de brister som man funnit och som måste åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens krav på god kvalitet. Länsstyrelsens iakttagelser ska användas som underlag för att säkerställa och förbättra kvalitén i verksamheten. En åtgärdsplan har sammanställts för att bearbeta noterade brister. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingeman Svensson (s) och Marianne Elf (s). 1 Socialnämnden antar redovisad åtgärdsplan för de förbättringar som krävs.

11 Socialnämnden SN /SN 0196 Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Vid personlig assistans enligt LSS 9:2 kan den assistansberättigade välja beviljad assistans i form av ekonomisk ersättning för att få assistansen genom egen anlitad assistansanordnare. Frågan om grunder och nivå för denna ekonomiska ersättning har aktualiserats. Tidigare tillämpning att anknyta den kommunala ersättningen till Försäkringskassans schablontimkostnad för LASSersättning är ett alltför grovt instrument. Tendensen vad gäller reglering av kostnader för personlig assistans går mot en ökad kontroll av faktiska, verifierade, kostnader. För att förenkla hanteringen och tydliggöra förutsättningarna mellan kommunen och privata assistansanordnare har förslag på regler och normer för ekonomisk ersättning för personlig assistans utformats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till regler och normer för kommunens ekonomiska ersättning av kostnader för personlig assistans.

12 Socialnämnden SN /SN 0201 Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Översyn för vissa förtydliganden och kompletteringar har skett avseende riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Sakinnehållet i reglerna bibehålls i allt väsentligt. Komplettering sker vad gäller rätt till gratis ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken för person med färdtjänsttillstånd samt en prisjustering vad gäller avgift för färdtjänstresor som beviljats för resor i annan kommun utanför Östergötlands län. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Arne Axelsson (c) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till justering av riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik.

13 Socialnämnden SN /SN 0210 Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövningen för äldreomsorg har noterats kritik gällande tillämpade riktlinjer för beslut om dagverksamhet. Dessa anses inte fullt upp tillförsäkra den enskilde rättsäkerhet i fråga om biståndets omfattning, då antalet dagar per vecka fastställs som en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten. I beslutet om biståndet bör i stället framgå en precisering av omfattningen i form av beviljat antal dagar. Korrigering föreslås på så sätt att det i biståndsbeslutet även anges hur omfattande bistånd som beviljats i form av precisering av antalet dagar. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi). 1 Korrigering av riktlinjer för dagverksamhet Strandgården och dagverksamhet Korallen fastställs enligt förslag. Enhetschefer Strandvägen och Samuelsberg

14 Socialnämnden SN /SN 0211 Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Vid länsstyrelsens genomförda tillsyn bl a av myndighetsutövning gällande stöd och service för vissa funktionshindrade har noterats kritik vad gäller tillämpning av insatsen enskilt stödboende. Enligt länsstyrelsen kan sådan insats inte tillhandahållas inom ramen för insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9:9 då det innehåll som är förenat med boendet inte motsvaras av lagstiftningens krav för en sådan bostad. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ann-Louise Köhl (fp). 1 Enskilt stödboende erbjuds enbart med stöd av bistånd enligt socialtjänstlagen.

15 Socialnämnden SN /SN 0200 Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Förnyad upphandling avseende mat och matdistribution inom hemtjänsten är aktuell med anledning av utgången av gällande avtal. Kommunen har under de senaste tio åren valt att upphandla mat i hemtjänst i form av kylda matportioner. Detta har grundats på kombinationen av faktorer som rationalitet, säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Förutsättningarna i dessa delar är ej förändrade jämfört med tidigare tillfällen för upphandling. Värdering avseende ekonomi inbegriper den av socialnämnden fastlagda principen om självkostnad inom äldreomsorgens kostverksamhet, vilket innebär att pris som betalas av pensionären ska täcka de verkliga kostnaderna för tjänsten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Ingvar Ståhl (s), Hans Hollander (spi), Ann-Louise Köhl (fp), Arne Axelsson (c), Bertil Carlzon (c) och Anders Andersson (v). Åke Svensson (m) yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden antar förslag till förfrågningsunderlag inför upphandling av tillagning och distribution av mat i hemtjänsten.

16 Socialnämnden SN /SN 0161 Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti I motion till kommunfullmäktige yrkar Rune Krig (sd) och Gunnar Bockner (sd) att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att utforma en kommunal omsorgsgaranti som ger äldre människor rätt att bo ihop även på ålderns höst. En garanti av detta slag bedöms innehålla avsevärda nackdelar vid tillämpning i fall då omsorgen bedrivs i form av vårdboende. Genom tidigt initiativ att satsa på trygghetsboende som en alternativ form för särskilt boende, finns dock redan förutsättningar att kunna erbjuda par möjlighet till ett fortsatt gemensamt liv oberoende av om en eller båda parterna har ett omsorgsbehov. I väsentlig utsträckning kan vi således i Motala redan leva upp till motionens syfte. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (v), Hans Hollander (spi) och Margareta Svanlund (spi) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden avstyrker motionen med hänsyn till att syftet med densamma till största delen uppfylls genom tillgången till trygghetsboende.

17 Socialnämnden SN /SN 0212 Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp syftar till att möjliggöra etablering av volymhandel, industri, kontor och räddningsstation. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts parallellt med planarbetet. Planen innebär att området för skrymmande handel och icke störande industri utökas i anslutning till redan etablerad verksamhet samt att en ny räddningsstation inryms på tidigare skogsmark. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden antar framtaget förslag till yttrade gällande detaljplan för Östra Bråstorp. Klk/stadsbyggnad

18 Socialnämnden SN 225 Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Vid dagens sammanträde mottar Violet och Torvald Jangvik utmärkelsen Årets frivilliginsats i Motala kommun 2008.

19 Socialnämnden SN 226 Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Vid dagens sammanträde informerar Klas Lindström, ansvarig för tandvårdsfrågor vid landstinget, om landstingens och kommunernas ansvar för den uppsökande tandvården. 1 Nämnden noterar informationen.

20 Socialnämnden SN /SN 0099 Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Fas 2 gällande processen Skola Socialtjänst inleddes i slutet av september Det första uppdraget för verksamhetschef/resurschef blev att presentera ett förslag och tidplan rörande fortsatt organisation och arbete. Socialförvaltningens och Bildningsförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Åke Svensson (m) som yrkar bifall till föreliggande förslag. 1 Socialnämnden beslutar att tillskapa en ny gemensam organisation i linje med föreliggande beskrivning där familjehus utgör en särskild del.

21 Socialnämnden SN /SN 0160 Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun. Med anledning av detta har förslag till remissvar utarbetats. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Bertil Carlzon (c), Åke Svensson (m), Ingvar Ståhl (s), Anders Andersson (v) och Arne Axelsson (c). : 1 Socialnämnden antar föreliggande förslag till remissvar avseende förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun och översänder detsamma till kommunstyrelsen. KS

22 Socialnämnden SN /SN 0205 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas av resp föreningars samorganisation/motsvarande mellan de föreningar som ingår i samorganisationen/motsvarande med utgångspunkt från föreningarnas bidragsansökningar. Sammantaget innebär förslaget att föreningsbidrag till pensionärsföreningar utgår med kronor för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja pensionärsföreningarna föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret Uppdra till PRO:s samorganisation att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i samorganisationen. 3. Uppdra till Motalakretsen av SPF att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 4. Uppdra till Kretsföreningen RPG Motala att utifrån bidragsansökningarna fördela kronor i uppdragsersättning mellan de föreningar som ingår i kretsföreningen. 5. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Svenska Kommunalpensionärernas förbund eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. 6. Avslå ansökan om föreningsbidrag från Senioruniversitetet Vadstena-Motala eftersom föreningen inte uppfyller villkoren i socialnämndens bidragsbestämmelser. Uppgift om jäv Ingeman Svensson (s) och Arne Axelsson (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

23 Socialnämnden SN /SN 0206 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Socialnämndens bestämmelser för bidrag till pensionärs- och handikappföreningar innebär för handikappföreningarna att föreningsbidrag utgår dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Föreliggande förslag innebär att grundersättningen för 2009 fördelas efter föreningarnas medlemsantal medan verksamhets-/uppdragsersättningen utgår till föreningar med verksamhet riktad till målgrupper för vilka socialnämnden har ett särskilt ansvar, varvid verksamhet riktad också till andra grupper än de egna medlemmarna är extra värdefull. Verksamhets-/uppdragsersättningen fördelas mellan föreningarna i samråd med representanter för samarbetsorganisationen HFM (Handikappföreningarna Motala). Sammantaget innebär förslaget att totalt kronor, exkl bidraget till HFM, fördelas till handikappföreningarna för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja handikappföreningarna, exkl HFM, bidrag med kronor för verksamhetsåret Uppgift om jäv Bertil Carlzon (c) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

24 Socialnämnden SN /SN 0207 Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar fungerar som ett komplement till socialtjänsten. Enligt socialnämndens bidragsbestämmelser kan bidrag till sådana föreningar utgå dels som grundersättning, dels som verksamhets-/uppdragsersättning. Grundersättningen är avsedd att i första hand täcka föreningens administrativa omkostnader medan verksamhets-/uppdragsersättning kan utgå till förening som träffar överenskommelse med socialförvaltningen om verksamhet eller uppdrag. Föreliggande förslag till fördelning av bidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar innebär att totalt kronor utbetalas för verksamhetsåret Socialförvaltningens skrivelse Bevilja föreningsbidrag med totalt kronor till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar verksamhetsåret 2009, enligt bilaga. 2 Avslå ansökan från föreningen Hantverksta n, eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte inte överensstämmer med premisserna i socialnämndens bidragsbestämmelser.

25 Socialnämnden SN /SN 0188 Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Kommunrevisionen i Motala kommun har låtit genomföra en granskning av hur EU-arbetet är organiserat inom kommunens olika förvaltningar och revisorerna emotser bl a socialnämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av rapporten. Socialförvaltningens skrivelse Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Marianne Elf (s). 1. Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande och översänder detsamma till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Kommunrevisionen och KF

26 Socialnämnden SN 233 Rapport enskilt uppdrag Marianne Elf den 2/10 KPR, den 15/10 äldreboendekonferens, 20/10 presidieträff, den 3/11 klimatseminarium, den 13/11 info. från Försäkringskassan, den 14/11 Läns-Slako, den 26/11 särskolan och den 26/11 justering av protokoll. Eva-Britt Kemmer den 13/11 internkontrollantutbildning. Bertil Carlzon den 3/11 klimatseminarium. Ingeman Svensson den 3/11 klimatseminarium och den 13/11 internkontrollantutbildning. Åke Svensson den 13/11 Au-Kerstin Lindvall, den 14/11 Läns-Slako, den 17/11 ordförandebeslut. 1 Nämnden noterar informationen.

27 Socialnämnden SN 234 Kännedomsärenden Utdrag ur KF:s protokoll : KF 151 Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor. KF 152 Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Motala kommun KF 153 Förslag till pensionspolicy för Motala kommun. KF 155 Val av ersättare i socialnämnden efter Husniya Hasan (s). Utdrag ur KS:s protokoll : KS 276 Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Utdrag ur PN:s protokoll : PN 93 Redovisning av sjukfrånvaro 3:e kvartalet PN 96 Rapporter. Utdrag ur UoB:s protokoll : 64 Översyn av Roller och samspel. Länsrätten i Östergötlands län: 4 domar avseende särskild avgift. Länsstyrelsen i Östergötland: 4 st. beslut i tillsynsärenden enligt 26 lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. 3 st. beslut i tillsynsärenden enligt 13 kap. 2 SoL avseende myndighetsutövning inom äldreomsorgen, stödboende för personer med psykiska funktionshinder och samverkan vid in- och utskrivning av äldre personer i slutenvård. Sveriges Kommuner och Landsting: Beslut avseende Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning SKL:s remissyttrande. Socialstyrelsen: Beslut om anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. 1 Nämnden noterar informationen.

28 Socialnämnden SN 235 Delegationsärenden Delegationsärenden som kommit nämnden tillhanda : Alkohollagen Dödsboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen till Motala Finska Förening, dnr. 07/SN 0220 (2 st.) till restaurang Karolinen HB, dnr. 08/SN 0187 (2 st.) Återkallan av serveringstillstånd pga ägarebyte alt. konkurs. Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker till Accord Sverige AB, handl.nr. 06/SN H st. under november. From : sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid. 1-29, beslutsfattare sid Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Familjerätt Fr o m rapport nr. 85 sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid LSS Perioden sid Äldre- och handikapp Perioden sid

29 Socialnämnden SN 236 Överflyttning av vårdnad om barn Sekretessärende.

30 Socialnämnden SN 237 Sammanträdet avslutas Ordförande Maths Andersson tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På oppositionens vägnar önskar Marianne Elf (s) ordföranden detsamma och därmed avslutas dagens sammanträde.

31 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida 210 Sammanträdets öppnande Driftsbudget 2009 med flerårsplan avseende socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 november Uppföljning av åtgärdsplan Projektsammanställning - Socialförvaltningen Handlingsplan för önskad sysselsättningsgrad Utvärdering av Motivationsprojektet Åtgärder med anledning av kritik vid tillsyn av länsstyrelsen Personlig assistans i form av ekonomisk ersättning via kommunen Riktlinjer och regler för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) Korrigering av riktlinjer för bistånd i form av dagverksamhet inom äldreomsorgen Korrigering av riktlinjer och tjänstebeskrivning för insatsen stödboende Förfrågningsunderlag för upphandling av mat och matleveranser i hemtjänsten Motion från Rune Krig och Gunnar Bockner (Sd) angående kommunal parboendegaranti Förslag till detaljplan för Östra Bråstorp - samrådsyttrande Utdelning av utmärkelse Årets frivilliginsats Landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande tandvård Fortsatt utveckling av samverkan skola socialtjänst i Motala kommun Remiss - Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till pensionärsföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till handikappföreningar Fördelning av 2009 års föreningsbidrag till föreningar med social anknytning och nykterhetsföreningar Kommunrevisionen - Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Rapport enskilt uppdrag Kännedomsärenden Delegationsärenden Överflyttning av vårdnad om barn Sammanträdet avslutas 30

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-09-16

Sammanträdesprotokoll 2009-09-16 Sida 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 16 september kl. 09.30 16.00. Partigruppsmöten 08.00 09.30 Beslutande Maths Andersson (FP) ordf Åke Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26

Sammanträdesprotokoll 2009-08-26 ida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 26 augusti kl. 09.15 12.00 Partigruppsmöten 08.00 09.00 Beslutande Maths Andersson FP Ordf. Åke vensson M Marianne

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2009-03-18 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2009-03-18 1 Socialnämnden 2009-03-18 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 18 mars 2008, kl 10.00-16.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Ajournering för lunch kl. 12.00

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Socialnämnden 2007-12-12 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 12 december 2007, kl 10.00-16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, Motala kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden, Motala kommun Socialnämnden 2007-02-21 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 21 februari 2007, kl 10.00-15.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Ajournering för lunch kl. 12.00

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-30 52 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-10-01 A10 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mattias Vernberg, C Anna-Lisa Hoflén, C, ordförande Kerstin Eriksson, M

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer