Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2009-04-08"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl , Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta Sjögren Mats Karlsson, s Sonja Martinsson, s Görel Nyhlén, s, ersätter Inger Suokas Elin Rapp, s, ersätter Lars Olov Löv Elisabeth Larsson, c Stiven Wiklund, s, ersätter Inger Grelsson Gunn Thornberg, kd Britta Påhlsson, c, ersätter Roger Sundin Birgitta Jonsson, fp Övriga deltagare Eva Stecksén, sekreterare Fredrik Westin, socialchef Peter Nyhlin, Sven-Bertil Winroth, fältteamet, 58 Anders Åreng, äldreomsorgschef, Ulla Engström, projekt demensvården, Harriet Hultin, LSS-chef, 67 Rebecca Lindberg, Ifo-chef, Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gunn Britt Magnusson, utredare, 77 Susanne Larson, utredningschef, 82 Justeringens plats Furubacken, Fränsta, 16 april, 2009, kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Eva Stecksén Gun Olofsson Justerande Elin Rapp Gunn Thornberg ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 58 Information från fältteamet 3 59 Information om projekt inom demensvården 4 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 5 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/ Aktuell information 8 64 Åtgärdslista Ekonomiredovisning Övriga frågor Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Familjerådgivningens verksamhetsberättelse Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Delgivningar Delgivning - AU Delegeringsbeslut Rapport från samrådsgrupp Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser, extra ärende 28

3 3 58 Information från fältteamet Dnr SN 09/89 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar behandlare Peter Nyhlin och ungdomsstödjare Sven-Bertil Winroth om fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen. I fältteamet jobbar även fältassistenterna Peter Sjödin, Carina Goode och Birthe Espedal (barnledig). Peter Nyhlin är i grunden fältassistent, men arbetar nu på projekttjänst för förebyggande arbete med bl a följande projekt: - Temadagar i årsklass 3-9 i skolan om attityder och ansvar. En metod som kallas ART används, där moralövningar och sociala färdigheter ingår. - Medling mellan brottsoffer och förövare. - Aktivt föräldraskap fyra från socialtjänsten och fyra från skolan har utbildats. De håller kurser för föräldrar om förebyggande arbete bland barn och ungdomar. - I Vaska-gruppen ingår unga lagöverträdare, de som fått insats från socialtjänsten samt frivilliga. Det finns en kill- och tjejgrupp. Metoden ART (social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning) används. Det är ett intensivt program som pågår under 12 veckor. Efter avslutad utbildning påbörjas eftervård under ett år Sven-Bertil Winroth, ungdomsstödjare arbetar mot enskilda ungdomar och ungdomar i grupper. Metoder som används vid samtalen är ADL (aktivering till dagligt liv och SAM-TAL. Det arbetas med att bygga upp självförtroendet och synen hos den enskilde. Hela fältteamet arbetar även som familjestödjare. De samarbetar även med socialpsykiatrin. Fältassistenterna jobbar varannan helg under sommarhalvåret mot ungdomsgårdar och andra ungdomsmiljöer. Vintertid var tredje helg. De jobbar även mot skolan. Carina Goode har startat en grupp för unga mammor. Sammanfattningsvis går det bra för ungdomar som deltar i fältteamets öppenvårdsbehandling.

4 4 59 Information om projekt inom demensvården Dnr SN 09/90 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar Ulla Engström om projekt inom demensvården. Framtidens Demensvård bygger på god vårdmiljö med ett gott bemötande och god kommunikation mellan vårdare och vårdtagare. En stressfri omvårdnadsmiljö med vårdare som har god kunskap stärker den demenssjukes ofta svaga jagkänsla. Beteendestörningar kan elimineras och målet är att öka välbefinnandet för både vårdtagare och personal samt minska medicinering. Studiecirklar inom demensomvårdnad ges under 2009 till all omvårdnadspersonal ca 300 personer. Just nu är 7 cirklar med ca 100 personal igång. Studiecirklarna är förlagda till eftermiddagar för att störa den dagliga verksamheten så lite som möjligt. I juni blir det en halvdagsföreläsning för all omvårdnadspersonal, även politiker och Landstinget kommer att inbjudas. Ola Polmé föreläser om "Bemötande och kommunikation" (www.olapolme.se) Under året kommer demensprojektet att prova olika modeller att förändra i det dagliga omvårdnadsarbetet på den enskilda arbetsplatsen. T.ex. är det just nu aktuellt att göra en studie med ett s.k. bolltäcke på Parkbacken (www.komikapp.se). Bolltäcket "Goso" har en tyngd på ca 4 kg och det gör att den sjuke kan förnimma kroppens gränser och känslor av ro och trygghet skapas. Vid studien kommer olika mätinstrument att användas för att mäta välbefinnandet. Senare under året kommer Ulla gärna och berättar för nämndens ledamöter hur projektet fortskrider.

5 5 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Dnr SN 07/81 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgen har för 2007 och 2008 tilldelats tkr i stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Av beloppet har tkr gått till rehabilitering, 737 tkr till kost/nutrition, 150 tkr till demensvård, läkemedelsgenomgångar 148 tkr, förebyggande hembesök 84 tkr och kostnader för individbaserad statistik och öppna jämförelser 23 tkr. Totalt har tkr förbrukats, 70 %. Kvar att förbruka är tkr. Vid dagens sammanträde föreligger slutredovisning av tilldelat stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Redovsiningen är webb-baserad och har redovisats till Socialstyrelsen. Slutredovisning

6 6 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2009 Dnr SN 09/93 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2009 att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgschef har hos Socialstyrelsen ansökt om tkr av 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Ansökan är webb-baserad. Ansökan om stimulansmedel för 2009

7 7 62 Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/6239 Dnr SN 09/66 Uppdra till arbetsutskottet svara Arbetsmiljöverket. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Vid träff med tekniska förvaltningen, Ove Skägg presenterades en behovslista. Arbetsmiljöverket har inspekterat Hemvård Västs lokaler för personalen. Arbetsmiljöverket motser redovisning i ärende INH 2009/6239 senast 23 april av de brister och krav som framkommit vid inspektionen. Inspektionsmeddelande INH 2009/6239

8 8 63 Aktuell information Dnr SN 09/4 Godkänna informationen. Äldreomsorgschef Anders Åreng informerar om samordnad vårdplanering. För att säkra och förbättra vårdplaneringsprocessen har kommunerna och landstingets samverkansgrupper för sjukvårdsfrågor inom Länssjukhuset Sundsvall- Härnösands upptagningsområde initierat ett projekt. Projektet omfattar processen från att en patient/brukare är i behov av sjukhusvård och fram till utskrivning. De förbättringseffekter som ska uppnås är kortare vårdtid på sjukhus, minskat antal återinläggningar inom 30 dagar, ökad patientnöjdhet och ökad medarbetarnöjdhet inom vårdplanering. Socialchef Fredrik Westin informerar om begäran från Vårdförbundet enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud, katter vid särskilda boenden i Ånge kommun. Socialchef informerar om sitt svar till Vårdförbundet. Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna informationer för socialnämndens kännedom.

9 9 64 Åtgärdslista 2009 Dnr SN 09/10 Anta reviderad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Arbetet med budget för 2009 nådde inte hela vägen fram vad det gäller att nå en budget i balans. När budget för 2009 antogs av kommunfullmäktige så accepterades socialnämndens underfinansierade budget med ett underskott om ca 3,4 miljoner kronor. Vårt gemensamma uppdrag är att vid årets slut prioritera i verksamheten så att 3,4 miljoner kronor hittas i form av besparingar och rationaliseringar. Åtgärdslista version

10 10 65 Ekonomiredovisning Dnr SN 09/3 1. Lägga ekonomiredovisningen till handlingarna. 2. Fortsätta arbeta enligt upprättad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin och Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. s ekonomi visar i månadsrapport per 31 mars, 2009 att bruttokostnaderna uppgår till 65,9 mkr, 102,7 %, intäkter 12,3 mkr, 101,2 %, differens mot budget redovisas med tkr. I redovisade övertidstimmar ingår även mertid/fyllnadstid. Registrerade timmar för mars är timmar, vilket motsvarar kostnader inkl Po 269,7 tkr. Utbetald övertid t o m februari är 398 tkr (inkl po-kostnader). Ekonomiredovisning per 31 mars, Övertid för socialnämndens verksamhetsområde.

11 11 66 Övriga frågor Dnr SN 09/1 Notera informationen. Upphandling av varor till kommunens särskilda boenden ska undersökas. Tomas Westin, upphandlingssamordnare, ska bjudas in till nästa sammanträde. Rebecca Lindberg, Ifo-chef, redovisar placerade barn vid HVB-hem. Denna paragraf används för att socialnämndens ledamöter ska kunna ställa olika frågor om socialnämndens verksamheter.

12 12 67 Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Dnr SN 09/76 Kommunen kommer att säga upp nuvarande avtal med brukare och teckna nya avtal. Om en brukare vill ha samma typ av upplägg som den har i dagsläget så kommer detta att kunna erbjudas via en av kommunen upphandlad assistansanordnare. Upphandlingen av alternativa assistansanordnare kommer att påbörjas inom kort. Genomförandet av organisationsförändringen kommer att genomföras successivt med planerat slutdatum november Fortlöpande information kommer att ges till personal vid sedvanliga arbetsplatsträffar. Ansvariga kommer att allt eftersom träffa brukarna med information och erbjudande. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Nuvarande assistansorganisation inom LSS-enheten har nackdelar både för brukare, arbetsgivare och personal. I upprättad åtgärdslista har socialnämnden beslutat att utreda alternativ till nuvarande organisation. En konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisation har upprättats som har presenterats för arbetstagarorganisationen. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 31 att föreslå socialnämnden godkänna konsekvensanalysen av förändringar inom assistansorganisationen. Kommunala Handikapprådet har fått information om ärendet den 30 mars Konsekvensanalys av förändringar

13 13 68 Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Dnr SN 09/15 Återremittera ärendet för ytterligare utredning. Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Verksamheten inom socialpsykiatrin bedrivs idag inom olika enheter inom kommunen. Som en del av åtgärdslistan ska dessa undersökas för att hitta vägar till en bättre organisation. Syftet med organisationsförändringen är att få till stånd en bättre organisation för brukarna. Information enligt MBL 19 har skett med berörda parter. beslutar 10 februari, 2009, 20, att anta förslag nr 1 till organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet, samt att uppdra till verksamheten förhandla med de fackliga organisationerna samt tillskapa konsekvensanalyser. Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet har upprättats av personal vid socialpsykiatrin samt Ifo-chef Rebecca Lindberg. Förhandling enligt MBL 11 har skett med Kommunal Mitt. Kommunal Mitts inställning till övertaligheten är att arbetsgivaren, Ånge Kommun, har hela socialförvaltningen till LAS-område. Tidigare förslag till ny organisation. Konsekvensanalys

14 14 69 Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för 2009 Dnr SN 09/80 Bevilja Sällskapet Länkarna kr för verksamhetsåret Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Sällskapet Länkarna anhåller om bidrag med kr för verksamhetsåret I budget för 2009 har kr avsatts till Sällskapet Länkarna. Ansökan

15 15 70 Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Dnr SN 08/184 Enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande föredrar ärendet. ansökte hos Länsstyrelsen i Västernorrland om utvecklingsmedel för en utbildningsdag den 15 augusti 2008, om hedersrelaterat våld och förtryck. Beräknad kostnad var totalt kr. Utvecklingsmedel har beviljats med halva kostnaden, kr. Länsstyrelsen inkommer med begäran om slutrapport, ekonomisk redovisning, av de projektmedel som tilldelats. Rapporten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars, s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 28, föreslå socialnämnden godkänna slutredovisning av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning av projektmedel

16 16 71 Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Dnr SN 09/34 Godkänna ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Länsstyrelsen inbjuder att söka bidrag till förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld. Regeringens stöd till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld fortsätter. Västernorrlands län har för 2009 tilldelats 500 tkr. Bidrag ges till projekt som avser förebyggande insatser. För året gäller att stöd får lämnas till högst halva kostnaden till projekt. Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april Ansökan om medel

17 17 72 Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Dnr SN 09/61 Godkänna föreliggande förslag till yttrande till Länsstyrelsen. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Huvudmannen Contrast Astara AB/Irené Harnesk Lundqvist ansöker om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen, för målgruppen vuxna män med alkohol, narkotika, tablett och medberoende. Länsstyrelsen önskar särskilt att socialnämnden yttrar sig i det som avser verksamhetens kvalitet och säkerhet. Yttrandet från socialnämnden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 april Förslag till yttrande

18 18 73 Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2008 Dnr SN 09/91 Med godkännande lägga familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2008 till handlingarna. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Familjerådgivningen har som uppgift att verkställa kommunens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning. Familjerådgivningen bygger på frivillighet och omgärdas av sträng sekretess. Vid dagens sammanträde presenteras Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse 2008

19 19 74 Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Dnr SN 09/94 Godkänna sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Föreskriften SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ställer krav på kvalitets och säkerhetsarbetet. Avvikelsehantering är en del i ledningssystemet för att säkerställa handläggningen av negativa händelser och tillbud i verksamheten. Riktlinjer för avvikelsehantering och handläggningsrutiner för Lex Maria finns upprättade i kommunen för kommunal hälso- och sjukvård. När avvikelser inträffar rapporteras dessa till Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Om händelsen lett till allvarliga skador, sjukdomar och risker som inte ligger inom ramen för vad som kunnat förutses, utförs en utredning av Mas. Utifrån detta bedöms om ärendet ska anmälas Socialstyrelsen enligt Lex Maria. En sammanställning av avvikelserapporter görs två gånger per år till socialnämnden. Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård

20 20 75 Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Dnr SN 09/33 Godkänna upprättat förslag till yttrande till betänkandet Patientens rätt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Regeringen beslutade den 20 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om patientens rätt, överlämnar härmed sitt delbetänkande Patientens rätt. Remissbehandlingen innebär att regeringen vill ha synpunkter på förslag, avvägningar och motiveringar i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. En arbetsgrupp från socialnämnden har upprättat ett förslag till yttrande till betänkandet. Arbetsgruppens yttrande till betänkandet

21 21 76 Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år 2008 Dnr SN 09/67 Med godkännande lägga Patientnämnden-Etiska nämndens verksamhetsberättelse för år 2008 till handlingarna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Patientnämnden-Etiska nämnden inom hälso- och sjukvården och folktandvården i Landstinget Västernorrland samt för kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik får härmed avge verksamhetsberättelse för år Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008

22 22 77 Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Dnr SN 09/87 Anta förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg. Gunn Britt Magnusson föredrar ärendet. Med stöd av arkivlagen 16, har kommunfullmäktige , 65, antagit arkivreglemente för Ånge kommun. Policy för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, har fastställts av kommunstyrelsen , 60. Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs av socialnämnden , 115. Planen har därefter inte reviderats. Bl a har nya ansvarsområden tillkommit som tidigare vilade på annan huvudman. Från SKL har nya gallringsråd utgivits Mot bakgrund av detta samt att det under senare år har skett en del förändringar såväl inom verksamheterna som inom själva organisationen, har ett förslag till ny dokumenthanteringsplan arbetats fram för verksamheterna allmän administration, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), IFO (individ- och familjeomsorg). Planen kommer senare att kompletteras med verksamheterna omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri och äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Upprättat förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg.

23 23 78 Delgivningar Dnr SN 09/7 Delges och läggs till handlingarna. För socialnämndens kännedom delges följande ärenden: LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Protokoll Hälsosam Y, Dnr 08/268 SOCIALSTYRELSEN Sveriges officiella statistik, Socialtjänst Dnr 09/88 Äldre och personer med funktionsnedsättning regiform m.m. för vissa insatser år 2008 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Cirkulär 09:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

24 24 79 Delgivning - AU Dnr SN 09/6 Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll. För socialnämndens kännedom delges följande protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde: s arbetsutskott , 21-36

25 25 80 Delegeringsbeslut Dnr SN 09/8 Lägga delegeringsbeslut till handlingarna. Efter anmälan lägger socialnämnden nedanstående delegeringsbeslut till handlingarna: s ordförande Gun Olofsson Delegeringslista IFO-chef Rebecca Lindberg Delegeringslista Utredningschef Susanne Larson Delegeringslista :e socialsekreterare Maud Edman Delegeringslista Socialsekreterare Gunilla Sundin Delegeringslista Socialsekreterare Helena Elfvén Delegeringslista Socialsekreterare Elisabeth Duvdahl Andersson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Lindberg Larsson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Kawar Delegeringslista Socialsekreterare Anneli Eriksson Delegeringslista Socialsekreterare Eleonor Nilsson Delegeringslista

26 26 Biståndshandläggare Ann-Britt Grödén Delegeringslista Biståndshandläggare Helena Rylander Delegeringslista Biståndshandläggare Sandra Åström Delegeringslista Färdtjänsthandläggare Bodil Eriksson Delegeringslista

27 27 81 Rapport från samrådsgrupp Dnr SN 09/5 Ärendet utgår Ledamöter rapporterar från sammanträde med samrådsgrupper. Ärendet utgår.

28 28 82 Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser Dnr SN 09/74 Enligt arbetsutskottets förslag. Utredningschef Susanne Larson föredrar ärendet. Förenklad handläggning genom kommunal riktlinje om ålder. Den förenklade handläggningen har sin grund i socialtjänstlagens biståndsparagraf och den individuella behovsbedömningen. Avsikten är att göra det enklare för den grupp människor som p.g.a. ålder oftast är i behov av stöd i sin dagliga livsföring, om inte annat så i förebyggande syfte. Åldern utgör det enda utredningskriteriet för att få tillgång till dessa insatser. I Ånge kommun föreslås matdistribution och trygghetslarm kunna ges utan biståndsprövning till personer över 75 år. Ansökan görs hos äldreomsorgen, som har ansvar för trygghetslarm och matdistribution. Där noteras uppgifterna på en enkel blankett. Kontakten görs per telefon. Därefter kan ett beslut lämnas/skickas direkt. Beslutet undertecknas sedan av båda parter. Den enskilde får ett exemplar av beslutet. Områdesansvarig för hemvårdsområdet ansvarar för att beslutet verkställs. Avgift för trygghetslarm och matdistribution tas ut enligt gällande avgiftsreglemente, lika som vid biståndbedömda insatser. Förslag till förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser har behandlats i arbetsgruppen för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 30, föreslå socialnämnden att personer över 75 år ska kunna erhålla matdistribution och trygghetslarm genom förenklad handläggning. Uppföljning ska ske efter tre månader och utvärdering efter sex månader.

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Sammanträdesdatum 2008-09-10 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, onsdag 10 september, 2008, kl. 9.00 12.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Victoria Lund, s, ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-06-11

Sammanträdesdatum 2008-06-11 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 11 juni, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Lars-Olov Löv, s, ej 90 Elisabeth Larsson,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-01-28 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Maria Sundqvist (S) ersätter Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 14.00-15.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Agneta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer