Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2009-04-08"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl , Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta Sjögren Mats Karlsson, s Sonja Martinsson, s Görel Nyhlén, s, ersätter Inger Suokas Elin Rapp, s, ersätter Lars Olov Löv Elisabeth Larsson, c Stiven Wiklund, s, ersätter Inger Grelsson Gunn Thornberg, kd Britta Påhlsson, c, ersätter Roger Sundin Birgitta Jonsson, fp Övriga deltagare Eva Stecksén, sekreterare Fredrik Westin, socialchef Peter Nyhlin, Sven-Bertil Winroth, fältteamet, 58 Anders Åreng, äldreomsorgschef, Ulla Engström, projekt demensvården, Harriet Hultin, LSS-chef, 67 Rebecca Lindberg, Ifo-chef, Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gunn Britt Magnusson, utredare, 77 Susanne Larson, utredningschef, 82 Justeringens plats Furubacken, Fränsta, 16 april, 2009, kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Eva Stecksén Gun Olofsson Justerande Elin Rapp Gunn Thornberg ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 58 Information från fältteamet 3 59 Information om projekt inom demensvården 4 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 5 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/ Aktuell information 8 64 Åtgärdslista Ekonomiredovisning Övriga frågor Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Familjerådgivningens verksamhetsberättelse Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Delgivningar Delgivning - AU Delegeringsbeslut Rapport från samrådsgrupp Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser, extra ärende 28

3 3 58 Information från fältteamet Dnr SN 09/89 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar behandlare Peter Nyhlin och ungdomsstödjare Sven-Bertil Winroth om fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen. I fältteamet jobbar även fältassistenterna Peter Sjödin, Carina Goode och Birthe Espedal (barnledig). Peter Nyhlin är i grunden fältassistent, men arbetar nu på projekttjänst för förebyggande arbete med bl a följande projekt: - Temadagar i årsklass 3-9 i skolan om attityder och ansvar. En metod som kallas ART används, där moralövningar och sociala färdigheter ingår. - Medling mellan brottsoffer och förövare. - Aktivt föräldraskap fyra från socialtjänsten och fyra från skolan har utbildats. De håller kurser för föräldrar om förebyggande arbete bland barn och ungdomar. - I Vaska-gruppen ingår unga lagöverträdare, de som fått insats från socialtjänsten samt frivilliga. Det finns en kill- och tjejgrupp. Metoden ART (social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning) används. Det är ett intensivt program som pågår under 12 veckor. Efter avslutad utbildning påbörjas eftervård under ett år Sven-Bertil Winroth, ungdomsstödjare arbetar mot enskilda ungdomar och ungdomar i grupper. Metoder som används vid samtalen är ADL (aktivering till dagligt liv och SAM-TAL. Det arbetas med att bygga upp självförtroendet och synen hos den enskilde. Hela fältteamet arbetar även som familjestödjare. De samarbetar även med socialpsykiatrin. Fältassistenterna jobbar varannan helg under sommarhalvåret mot ungdomsgårdar och andra ungdomsmiljöer. Vintertid var tredje helg. De jobbar även mot skolan. Carina Goode har startat en grupp för unga mammor. Sammanfattningsvis går det bra för ungdomar som deltar i fältteamets öppenvårdsbehandling.

4 4 59 Information om projekt inom demensvården Dnr SN 09/90 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar Ulla Engström om projekt inom demensvården. Framtidens Demensvård bygger på god vårdmiljö med ett gott bemötande och god kommunikation mellan vårdare och vårdtagare. En stressfri omvårdnadsmiljö med vårdare som har god kunskap stärker den demenssjukes ofta svaga jagkänsla. Beteendestörningar kan elimineras och målet är att öka välbefinnandet för både vårdtagare och personal samt minska medicinering. Studiecirklar inom demensomvårdnad ges under 2009 till all omvårdnadspersonal ca 300 personer. Just nu är 7 cirklar med ca 100 personal igång. Studiecirklarna är förlagda till eftermiddagar för att störa den dagliga verksamheten så lite som möjligt. I juni blir det en halvdagsföreläsning för all omvårdnadspersonal, även politiker och Landstinget kommer att inbjudas. Ola Polmé föreläser om "Bemötande och kommunikation" (www.olapolme.se) Under året kommer demensprojektet att prova olika modeller att förändra i det dagliga omvårdnadsarbetet på den enskilda arbetsplatsen. T.ex. är det just nu aktuellt att göra en studie med ett s.k. bolltäcke på Parkbacken (www.komikapp.se). Bolltäcket "Goso" har en tyngd på ca 4 kg och det gör att den sjuke kan förnimma kroppens gränser och känslor av ro och trygghet skapas. Vid studien kommer olika mätinstrument att användas för att mäta välbefinnandet. Senare under året kommer Ulla gärna och berättar för nämndens ledamöter hur projektet fortskrider.

5 5 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Dnr SN 07/81 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgen har för 2007 och 2008 tilldelats tkr i stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Av beloppet har tkr gått till rehabilitering, 737 tkr till kost/nutrition, 150 tkr till demensvård, läkemedelsgenomgångar 148 tkr, förebyggande hembesök 84 tkr och kostnader för individbaserad statistik och öppna jämförelser 23 tkr. Totalt har tkr förbrukats, 70 %. Kvar att förbruka är tkr. Vid dagens sammanträde föreligger slutredovisning av tilldelat stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Redovsiningen är webb-baserad och har redovisats till Socialstyrelsen. Slutredovisning

6 6 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2009 Dnr SN 09/93 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2009 att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgschef har hos Socialstyrelsen ansökt om tkr av 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Ansökan är webb-baserad. Ansökan om stimulansmedel för 2009

7 7 62 Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/6239 Dnr SN 09/66 Uppdra till arbetsutskottet svara Arbetsmiljöverket. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Vid träff med tekniska förvaltningen, Ove Skägg presenterades en behovslista. Arbetsmiljöverket har inspekterat Hemvård Västs lokaler för personalen. Arbetsmiljöverket motser redovisning i ärende INH 2009/6239 senast 23 april av de brister och krav som framkommit vid inspektionen. Inspektionsmeddelande INH 2009/6239

8 8 63 Aktuell information Dnr SN 09/4 Godkänna informationen. Äldreomsorgschef Anders Åreng informerar om samordnad vårdplanering. För att säkra och förbättra vårdplaneringsprocessen har kommunerna och landstingets samverkansgrupper för sjukvårdsfrågor inom Länssjukhuset Sundsvall- Härnösands upptagningsområde initierat ett projekt. Projektet omfattar processen från att en patient/brukare är i behov av sjukhusvård och fram till utskrivning. De förbättringseffekter som ska uppnås är kortare vårdtid på sjukhus, minskat antal återinläggningar inom 30 dagar, ökad patientnöjdhet och ökad medarbetarnöjdhet inom vårdplanering. Socialchef Fredrik Westin informerar om begäran från Vårdförbundet enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud, katter vid särskilda boenden i Ånge kommun. Socialchef informerar om sitt svar till Vårdförbundet. Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna informationer för socialnämndens kännedom.

9 9 64 Åtgärdslista 2009 Dnr SN 09/10 Anta reviderad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Arbetet med budget för 2009 nådde inte hela vägen fram vad det gäller att nå en budget i balans. När budget för 2009 antogs av kommunfullmäktige så accepterades socialnämndens underfinansierade budget med ett underskott om ca 3,4 miljoner kronor. Vårt gemensamma uppdrag är att vid årets slut prioritera i verksamheten så att 3,4 miljoner kronor hittas i form av besparingar och rationaliseringar. Åtgärdslista version

10 10 65 Ekonomiredovisning Dnr SN 09/3 1. Lägga ekonomiredovisningen till handlingarna. 2. Fortsätta arbeta enligt upprättad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin och Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. s ekonomi visar i månadsrapport per 31 mars, 2009 att bruttokostnaderna uppgår till 65,9 mkr, 102,7 %, intäkter 12,3 mkr, 101,2 %, differens mot budget redovisas med tkr. I redovisade övertidstimmar ingår även mertid/fyllnadstid. Registrerade timmar för mars är timmar, vilket motsvarar kostnader inkl Po 269,7 tkr. Utbetald övertid t o m februari är 398 tkr (inkl po-kostnader). Ekonomiredovisning per 31 mars, Övertid för socialnämndens verksamhetsområde.

11 11 66 Övriga frågor Dnr SN 09/1 Notera informationen. Upphandling av varor till kommunens särskilda boenden ska undersökas. Tomas Westin, upphandlingssamordnare, ska bjudas in till nästa sammanträde. Rebecca Lindberg, Ifo-chef, redovisar placerade barn vid HVB-hem. Denna paragraf används för att socialnämndens ledamöter ska kunna ställa olika frågor om socialnämndens verksamheter.

12 12 67 Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Dnr SN 09/76 Kommunen kommer att säga upp nuvarande avtal med brukare och teckna nya avtal. Om en brukare vill ha samma typ av upplägg som den har i dagsläget så kommer detta att kunna erbjudas via en av kommunen upphandlad assistansanordnare. Upphandlingen av alternativa assistansanordnare kommer att påbörjas inom kort. Genomförandet av organisationsförändringen kommer att genomföras successivt med planerat slutdatum november Fortlöpande information kommer att ges till personal vid sedvanliga arbetsplatsträffar. Ansvariga kommer att allt eftersom träffa brukarna med information och erbjudande. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Nuvarande assistansorganisation inom LSS-enheten har nackdelar både för brukare, arbetsgivare och personal. I upprättad åtgärdslista har socialnämnden beslutat att utreda alternativ till nuvarande organisation. En konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisation har upprättats som har presenterats för arbetstagarorganisationen. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 31 att föreslå socialnämnden godkänna konsekvensanalysen av förändringar inom assistansorganisationen. Kommunala Handikapprådet har fått information om ärendet den 30 mars Konsekvensanalys av förändringar

13 13 68 Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Dnr SN 09/15 Återremittera ärendet för ytterligare utredning. Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Verksamheten inom socialpsykiatrin bedrivs idag inom olika enheter inom kommunen. Som en del av åtgärdslistan ska dessa undersökas för att hitta vägar till en bättre organisation. Syftet med organisationsförändringen är att få till stånd en bättre organisation för brukarna. Information enligt MBL 19 har skett med berörda parter. beslutar 10 februari, 2009, 20, att anta förslag nr 1 till organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet, samt att uppdra till verksamheten förhandla med de fackliga organisationerna samt tillskapa konsekvensanalyser. Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet har upprättats av personal vid socialpsykiatrin samt Ifo-chef Rebecca Lindberg. Förhandling enligt MBL 11 har skett med Kommunal Mitt. Kommunal Mitts inställning till övertaligheten är att arbetsgivaren, Ånge Kommun, har hela socialförvaltningen till LAS-område. Tidigare förslag till ny organisation. Konsekvensanalys

14 14 69 Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för 2009 Dnr SN 09/80 Bevilja Sällskapet Länkarna kr för verksamhetsåret Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Sällskapet Länkarna anhåller om bidrag med kr för verksamhetsåret I budget för 2009 har kr avsatts till Sällskapet Länkarna. Ansökan

15 15 70 Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Dnr SN 08/184 Enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande föredrar ärendet. ansökte hos Länsstyrelsen i Västernorrland om utvecklingsmedel för en utbildningsdag den 15 augusti 2008, om hedersrelaterat våld och förtryck. Beräknad kostnad var totalt kr. Utvecklingsmedel har beviljats med halva kostnaden, kr. Länsstyrelsen inkommer med begäran om slutrapport, ekonomisk redovisning, av de projektmedel som tilldelats. Rapporten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars, s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 28, föreslå socialnämnden godkänna slutredovisning av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning av projektmedel

16 16 71 Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Dnr SN 09/34 Godkänna ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Länsstyrelsen inbjuder att söka bidrag till förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld. Regeringens stöd till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld fortsätter. Västernorrlands län har för 2009 tilldelats 500 tkr. Bidrag ges till projekt som avser förebyggande insatser. För året gäller att stöd får lämnas till högst halva kostnaden till projekt. Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april Ansökan om medel

17 17 72 Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Dnr SN 09/61 Godkänna föreliggande förslag till yttrande till Länsstyrelsen. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Huvudmannen Contrast Astara AB/Irené Harnesk Lundqvist ansöker om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen, för målgruppen vuxna män med alkohol, narkotika, tablett och medberoende. Länsstyrelsen önskar särskilt att socialnämnden yttrar sig i det som avser verksamhetens kvalitet och säkerhet. Yttrandet från socialnämnden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 april Förslag till yttrande

18 18 73 Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2008 Dnr SN 09/91 Med godkännande lägga familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2008 till handlingarna. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Familjerådgivningen har som uppgift att verkställa kommunens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning. Familjerådgivningen bygger på frivillighet och omgärdas av sträng sekretess. Vid dagens sammanträde presenteras Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse 2008

19 19 74 Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Dnr SN 09/94 Godkänna sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Föreskriften SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ställer krav på kvalitets och säkerhetsarbetet. Avvikelsehantering är en del i ledningssystemet för att säkerställa handläggningen av negativa händelser och tillbud i verksamheten. Riktlinjer för avvikelsehantering och handläggningsrutiner för Lex Maria finns upprättade i kommunen för kommunal hälso- och sjukvård. När avvikelser inträffar rapporteras dessa till Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Om händelsen lett till allvarliga skador, sjukdomar och risker som inte ligger inom ramen för vad som kunnat förutses, utförs en utredning av Mas. Utifrån detta bedöms om ärendet ska anmälas Socialstyrelsen enligt Lex Maria. En sammanställning av avvikelserapporter görs två gånger per år till socialnämnden. Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård

20 20 75 Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Dnr SN 09/33 Godkänna upprättat förslag till yttrande till betänkandet Patientens rätt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Regeringen beslutade den 20 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om patientens rätt, överlämnar härmed sitt delbetänkande Patientens rätt. Remissbehandlingen innebär att regeringen vill ha synpunkter på förslag, avvägningar och motiveringar i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. En arbetsgrupp från socialnämnden har upprättat ett förslag till yttrande till betänkandet. Arbetsgruppens yttrande till betänkandet

21 21 76 Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år 2008 Dnr SN 09/67 Med godkännande lägga Patientnämnden-Etiska nämndens verksamhetsberättelse för år 2008 till handlingarna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Patientnämnden-Etiska nämnden inom hälso- och sjukvården och folktandvården i Landstinget Västernorrland samt för kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik får härmed avge verksamhetsberättelse för år Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008

22 22 77 Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Dnr SN 09/87 Anta förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg. Gunn Britt Magnusson föredrar ärendet. Med stöd av arkivlagen 16, har kommunfullmäktige , 65, antagit arkivreglemente för Ånge kommun. Policy för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, har fastställts av kommunstyrelsen , 60. Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs av socialnämnden , 115. Planen har därefter inte reviderats. Bl a har nya ansvarsområden tillkommit som tidigare vilade på annan huvudman. Från SKL har nya gallringsråd utgivits Mot bakgrund av detta samt att det under senare år har skett en del förändringar såväl inom verksamheterna som inom själva organisationen, har ett förslag till ny dokumenthanteringsplan arbetats fram för verksamheterna allmän administration, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), IFO (individ- och familjeomsorg). Planen kommer senare att kompletteras med verksamheterna omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri och äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Upprättat förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg.

23 23 78 Delgivningar Dnr SN 09/7 Delges och läggs till handlingarna. För socialnämndens kännedom delges följande ärenden: LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Protokoll Hälsosam Y, Dnr 08/268 SOCIALSTYRELSEN Sveriges officiella statistik, Socialtjänst Dnr 09/88 Äldre och personer med funktionsnedsättning regiform m.m. för vissa insatser år 2008 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Cirkulär 09:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

24 24 79 Delgivning - AU Dnr SN 09/6 Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll. För socialnämndens kännedom delges följande protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde: s arbetsutskott , 21-36

25 25 80 Delegeringsbeslut Dnr SN 09/8 Lägga delegeringsbeslut till handlingarna. Efter anmälan lägger socialnämnden nedanstående delegeringsbeslut till handlingarna: s ordförande Gun Olofsson Delegeringslista IFO-chef Rebecca Lindberg Delegeringslista Utredningschef Susanne Larson Delegeringslista :e socialsekreterare Maud Edman Delegeringslista Socialsekreterare Gunilla Sundin Delegeringslista Socialsekreterare Helena Elfvén Delegeringslista Socialsekreterare Elisabeth Duvdahl Andersson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Lindberg Larsson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Kawar Delegeringslista Socialsekreterare Anneli Eriksson Delegeringslista Socialsekreterare Eleonor Nilsson Delegeringslista

26 26 Biståndshandläggare Ann-Britt Grödén Delegeringslista Biståndshandläggare Helena Rylander Delegeringslista Biståndshandläggare Sandra Åström Delegeringslista Färdtjänsthandläggare Bodil Eriksson Delegeringslista

27 27 81 Rapport från samrådsgrupp Dnr SN 09/5 Ärendet utgår Ledamöter rapporterar från sammanträde med samrådsgrupper. Ärendet utgår.

28 28 82 Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser Dnr SN 09/74 Enligt arbetsutskottets förslag. Utredningschef Susanne Larson föredrar ärendet. Förenklad handläggning genom kommunal riktlinje om ålder. Den förenklade handläggningen har sin grund i socialtjänstlagens biståndsparagraf och den individuella behovsbedömningen. Avsikten är att göra det enklare för den grupp människor som p.g.a. ålder oftast är i behov av stöd i sin dagliga livsföring, om inte annat så i förebyggande syfte. Åldern utgör det enda utredningskriteriet för att få tillgång till dessa insatser. I Ånge kommun föreslås matdistribution och trygghetslarm kunna ges utan biståndsprövning till personer över 75 år. Ansökan görs hos äldreomsorgen, som har ansvar för trygghetslarm och matdistribution. Där noteras uppgifterna på en enkel blankett. Kontakten görs per telefon. Därefter kan ett beslut lämnas/skickas direkt. Beslutet undertecknas sedan av båda parter. Den enskilde får ett exemplar av beslutet. Områdesansvarig för hemvårdsområdet ansvarar för att beslutet verkställs. Avgift för trygghetslarm och matdistribution tas ut enligt gällande avgiftsreglemente, lika som vid biståndbedömda insatser. Förslag till förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser har behandlats i arbetsgruppen för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 30, föreslå socialnämnden att personer över 75 år ska kunna erhålla matdistribution och trygghetslarm genom förenklad handläggning. Uppföljning ska ske efter tre månader och utvärdering efter sex månader.

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer