Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2009-04-08"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl , Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta Sjögren Mats Karlsson, s Sonja Martinsson, s Görel Nyhlén, s, ersätter Inger Suokas Elin Rapp, s, ersätter Lars Olov Löv Elisabeth Larsson, c Stiven Wiklund, s, ersätter Inger Grelsson Gunn Thornberg, kd Britta Påhlsson, c, ersätter Roger Sundin Birgitta Jonsson, fp Övriga deltagare Eva Stecksén, sekreterare Fredrik Westin, socialchef Peter Nyhlin, Sven-Bertil Winroth, fältteamet, 58 Anders Åreng, äldreomsorgschef, Ulla Engström, projekt demensvården, Harriet Hultin, LSS-chef, 67 Rebecca Lindberg, Ifo-chef, Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gunn Britt Magnusson, utredare, 77 Susanne Larson, utredningschef, 82 Justeringens plats Furubacken, Fränsta, 16 april, 2009, kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Eva Stecksén Gun Olofsson Justerande Elin Rapp Gunn Thornberg ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 58 Information från fältteamet 3 59 Information om projekt inom demensvården 4 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 5 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/ Aktuell information 8 64 Åtgärdslista Ekonomiredovisning Övriga frågor Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Familjerådgivningens verksamhetsberättelse Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Delgivningar Delgivning - AU Delegeringsbeslut Rapport från samrådsgrupp Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser, extra ärende 28

3 3 58 Information från fältteamet Dnr SN 09/89 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar behandlare Peter Nyhlin och ungdomsstödjare Sven-Bertil Winroth om fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen. I fältteamet jobbar även fältassistenterna Peter Sjödin, Carina Goode och Birthe Espedal (barnledig). Peter Nyhlin är i grunden fältassistent, men arbetar nu på projekttjänst för förebyggande arbete med bl a följande projekt: - Temadagar i årsklass 3-9 i skolan om attityder och ansvar. En metod som kallas ART används, där moralövningar och sociala färdigheter ingår. - Medling mellan brottsoffer och förövare. - Aktivt föräldraskap fyra från socialtjänsten och fyra från skolan har utbildats. De håller kurser för föräldrar om förebyggande arbete bland barn och ungdomar. - I Vaska-gruppen ingår unga lagöverträdare, de som fått insats från socialtjänsten samt frivilliga. Det finns en kill- och tjejgrupp. Metoden ART (social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning) används. Det är ett intensivt program som pågår under 12 veckor. Efter avslutad utbildning påbörjas eftervård under ett år Sven-Bertil Winroth, ungdomsstödjare arbetar mot enskilda ungdomar och ungdomar i grupper. Metoder som används vid samtalen är ADL (aktivering till dagligt liv och SAM-TAL. Det arbetas med att bygga upp självförtroendet och synen hos den enskilde. Hela fältteamet arbetar även som familjestödjare. De samarbetar även med socialpsykiatrin. Fältassistenterna jobbar varannan helg under sommarhalvåret mot ungdomsgårdar och andra ungdomsmiljöer. Vintertid var tredje helg. De jobbar även mot skolan. Carina Goode har startat en grupp för unga mammor. Sammanfattningsvis går det bra för ungdomar som deltar i fältteamets öppenvårdsbehandling.

4 4 59 Information om projekt inom demensvården Dnr SN 09/90 Tacka för informationen. Vid dagens sammanträde informerar Ulla Engström om projekt inom demensvården. Framtidens Demensvård bygger på god vårdmiljö med ett gott bemötande och god kommunikation mellan vårdare och vårdtagare. En stressfri omvårdnadsmiljö med vårdare som har god kunskap stärker den demenssjukes ofta svaga jagkänsla. Beteendestörningar kan elimineras och målet är att öka välbefinnandet för både vårdtagare och personal samt minska medicinering. Studiecirklar inom demensomvårdnad ges under 2009 till all omvårdnadspersonal ca 300 personer. Just nu är 7 cirklar med ca 100 personal igång. Studiecirklarna är förlagda till eftermiddagar för att störa den dagliga verksamheten så lite som möjligt. I juni blir det en halvdagsföreläsning för all omvårdnadspersonal, även politiker och Landstinget kommer att inbjudas. Ola Polmé föreläser om "Bemötande och kommunikation" (www.olapolme.se) Under året kommer demensprojektet att prova olika modeller att förändra i det dagliga omvårdnadsarbetet på den enskilda arbetsplatsen. T.ex. är det just nu aktuellt att göra en studie med ett s.k. bolltäcke på Parkbacken (www.komikapp.se). Bolltäcket "Goso" har en tyngd på ca 4 kg och det gör att den sjuke kan förnimma kroppens gränser och känslor av ro och trygghet skapas. Vid studien kommer olika mätinstrument att användas för att mäta välbefinnandet. Senare under året kommer Ulla gärna och berättar för nämndens ledamöter hur projektet fortskrider.

5 5 60 Slutredovisning av tilldelat stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Dnr SN 07/81 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgen har för 2007 och 2008 tilldelats tkr i stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Av beloppet har tkr gått till rehabilitering, 737 tkr till kost/nutrition, 150 tkr till demensvård, läkemedelsgenomgångar 148 tkr, förebyggande hembesök 84 tkr och kostnader för individbaserad statistik och öppna jämförelser 23 tkr. Totalt har tkr förbrukats, 70 %. Kvar att förbruka är tkr. Vid dagens sammanträde föreligger slutredovisning av tilldelat stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Redovsiningen är webb-baserad och har redovisats till Socialstyrelsen. Slutredovisning

6 6 61 Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2009 Dnr SN 09/93 Godkänna vidtagen åtgärd. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Regeringen bedömer att kvaliteten och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas. Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2009 att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Äldreomsorgschef har hos Socialstyrelsen ansökt om tkr av 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Ansökan är webb-baserad. Ansökan om stimulansmedel för 2009

7 7 62 Arbetsmiljöverkets inspektion av personalrum och kontor för hemvård Väst, ärende INH 2009/6239 Dnr SN 09/66 Uppdra till arbetsutskottet svara Arbetsmiljöverket. Äldreomsorgschef Anders Åreng föredrar ärendet. Vid träff med tekniska förvaltningen, Ove Skägg presenterades en behovslista. Arbetsmiljöverket har inspekterat Hemvård Västs lokaler för personalen. Arbetsmiljöverket motser redovisning i ärende INH 2009/6239 senast 23 april av de brister och krav som framkommit vid inspektionen. Inspektionsmeddelande INH 2009/6239

8 8 63 Aktuell information Dnr SN 09/4 Godkänna informationen. Äldreomsorgschef Anders Åreng informerar om samordnad vårdplanering. För att säkra och förbättra vårdplaneringsprocessen har kommunerna och landstingets samverkansgrupper för sjukvårdsfrågor inom Länssjukhuset Sundsvall- Härnösands upptagningsområde initierat ett projekt. Projektet omfattar processen från att en patient/brukare är i behov av sjukhusvård och fram till utskrivning. De förbättringseffekter som ska uppnås är kortare vårdtid på sjukhus, minskat antal återinläggningar inom 30 dagar, ökad patientnöjdhet och ökad medarbetarnöjdhet inom vårdplanering. Socialchef Fredrik Westin informerar om begäran från Vårdförbundet enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud, katter vid särskilda boenden i Ånge kommun. Socialchef informerar om sitt svar till Vårdförbundet. Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna informationer för socialnämndens kännedom.

9 9 64 Åtgärdslista 2009 Dnr SN 09/10 Anta reviderad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Arbetet med budget för 2009 nådde inte hela vägen fram vad det gäller att nå en budget i balans. När budget för 2009 antogs av kommunfullmäktige så accepterades socialnämndens underfinansierade budget med ett underskott om ca 3,4 miljoner kronor. Vårt gemensamma uppdrag är att vid årets slut prioritera i verksamheten så att 3,4 miljoner kronor hittas i form av besparingar och rationaliseringar. Åtgärdslista version

10 10 65 Ekonomiredovisning Dnr SN 09/3 1. Lägga ekonomiredovisningen till handlingarna. 2. Fortsätta arbeta enligt upprättad åtgärdslista. Socialchef Fredrik Westin och Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. s ekonomi visar i månadsrapport per 31 mars, 2009 att bruttokostnaderna uppgår till 65,9 mkr, 102,7 %, intäkter 12,3 mkr, 101,2 %, differens mot budget redovisas med tkr. I redovisade övertidstimmar ingår även mertid/fyllnadstid. Registrerade timmar för mars är timmar, vilket motsvarar kostnader inkl Po 269,7 tkr. Utbetald övertid t o m februari är 398 tkr (inkl po-kostnader). Ekonomiredovisning per 31 mars, Övertid för socialnämndens verksamhetsområde.

11 11 66 Övriga frågor Dnr SN 09/1 Notera informationen. Upphandling av varor till kommunens särskilda boenden ska undersökas. Tomas Westin, upphandlingssamordnare, ska bjudas in till nästa sammanträde. Rebecca Lindberg, Ifo-chef, redovisar placerade barn vid HVB-hem. Denna paragraf används för att socialnämndens ledamöter ska kunna ställa olika frågor om socialnämndens verksamheter.

12 12 67 Konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisationen Dnr SN 09/76 Kommunen kommer att säga upp nuvarande avtal med brukare och teckna nya avtal. Om en brukare vill ha samma typ av upplägg som den har i dagsläget så kommer detta att kunna erbjudas via en av kommunen upphandlad assistansanordnare. Upphandlingen av alternativa assistansanordnare kommer att påbörjas inom kort. Genomförandet av organisationsförändringen kommer att genomföras successivt med planerat slutdatum november Fortlöpande information kommer att ges till personal vid sedvanliga arbetsplatsträffar. Ansvariga kommer att allt eftersom träffa brukarna med information och erbjudande. Socialchef Fredrik Westin föredrar ärendet. Nuvarande assistansorganisation inom LSS-enheten har nackdelar både för brukare, arbetsgivare och personal. I upprättad åtgärdslista har socialnämnden beslutat att utreda alternativ till nuvarande organisation. En konsekvensanalys av förändringar inom assistansorganisation har upprättats som har presenterats för arbetstagarorganisationen. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 31 att föreslå socialnämnden godkänna konsekvensanalysen av förändringar inom assistansorganisationen. Kommunala Handikapprådet har fått information om ärendet den 30 mars Konsekvensanalys av förändringar

13 13 68 Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet Dnr SN 09/15 Återremittera ärendet för ytterligare utredning. Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Verksamheten inom socialpsykiatrin bedrivs idag inom olika enheter inom kommunen. Som en del av åtgärdslistan ska dessa undersökas för att hitta vägar till en bättre organisation. Syftet med organisationsförändringen är att få till stånd en bättre organisation för brukarna. Information enligt MBL 19 har skett med berörda parter. beslutar 10 februari, 2009, 20, att anta förslag nr 1 till organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet, samt att uppdra till verksamheten förhandla med de fackliga organisationerna samt tillskapa konsekvensanalyser. Konsekvensanalys gällande ny organisation för socialpsykiatrin samt daglig verksamhet har upprättats av personal vid socialpsykiatrin samt Ifo-chef Rebecca Lindberg. Förhandling enligt MBL 11 har skett med Kommunal Mitt. Kommunal Mitts inställning till övertaligheten är att arbetsgivaren, Ånge Kommun, har hela socialförvaltningen till LAS-område. Tidigare förslag till ny organisation. Konsekvensanalys

14 14 69 Ansökan från Sällskapet Länkarna om verksamhetsbidrag för 2009 Dnr SN 09/80 Bevilja Sällskapet Länkarna kr för verksamhetsåret Ifo-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Sällskapet Länkarna anhåller om bidrag med kr för verksamhetsåret I budget för 2009 har kr avsatts till Sällskapet Länkarna. Ansökan

15 15 70 Slutredovisning till Länsstyrelsen av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Dnr SN 08/184 Enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande föredrar ärendet. ansökte hos Länsstyrelsen i Västernorrland om utvecklingsmedel för en utbildningsdag den 15 augusti 2008, om hedersrelaterat våld och förtryck. Beräknad kostnad var totalt kr. Utvecklingsmedel har beviljats med halva kostnaden, kr. Länsstyrelsen inkommer med begäran om slutrapport, ekonomisk redovisning, av de projektmedel som tilldelats. Rapporten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars, s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 28, föreslå socialnämnden godkänna slutredovisning av projektmedel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning av projektmedel

16 16 71 Ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld Dnr SN 09/34 Godkänna ansökan om bidrag till Förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Länsstyrelsen inbjuder att söka bidrag till förebyggande arbete mot så kallat hedersrelaterat våld. Regeringens stöd till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld fortsätter. Västernorrlands län har för 2009 tilldelats 500 tkr. Bidrag ges till projekt som avser förebyggande insatser. För året gäller att stöd får lämnas till högst halva kostnaden till projekt. Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april Ansökan om medel

17 17 72 Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende Dnr SN 09/61 Godkänna föreliggande förslag till yttrande till Länsstyrelsen. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Huvudmannen Contrast Astara AB/Irené Harnesk Lundqvist ansöker om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen, för målgruppen vuxna män med alkohol, narkotika, tablett och medberoende. Länsstyrelsen önskar särskilt att socialnämnden yttrar sig i det som avser verksamhetens kvalitet och säkerhet. Yttrandet från socialnämnden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 april Förslag till yttrande

18 18 73 Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2008 Dnr SN 09/91 Med godkännande lägga familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2008 till handlingarna. IFO-chef Rebecca Lindberg föredrar ärendet. Familjerådgivningen har som uppgift att verkställa kommunens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning. Familjerådgivningen bygger på frivillighet och omgärdas av sträng sekretess. Vid dagens sammanträde presenteras Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse 2008

19 19 74 Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård Dnr SN 09/94 Godkänna sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Föreskriften SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ställer krav på kvalitets och säkerhetsarbetet. Avvikelsehantering är en del i ledningssystemet för att säkerställa handläggningen av negativa händelser och tillbud i verksamheten. Riktlinjer för avvikelsehantering och handläggningsrutiner för Lex Maria finns upprättade i kommunen för kommunal hälso- och sjukvård. När avvikelser inträffar rapporteras dessa till Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Om händelsen lett till allvarliga skador, sjukdomar och risker som inte ligger inom ramen för vad som kunnat förutses, utförs en utredning av Mas. Utifrån detta bedöms om ärendet ska anmälas Socialstyrelsen enligt Lex Maria. En sammanställning av avvikelserapporter görs två gånger per år till socialnämnden. Sammanställning av avvikelserapporter 2008 för kommunal hälso- och sjukvård

20 20 75 Delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning Dnr SN 09/33 Godkänna upprättat förslag till yttrande till betänkandet Patientens rätt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Regeringen beslutade den 20 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om patientens rätt, överlämnar härmed sitt delbetänkande Patientens rätt. Remissbehandlingen innebär att regeringen vill ha synpunkter på förslag, avvägningar och motiveringar i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. En arbetsgrupp från socialnämnden har upprättat ett förslag till yttrande till betänkandet. Arbetsgruppens yttrande till betänkandet

21 21 76 Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008 och ärendestatistik för år 2008 Dnr SN 09/67 Med godkännande lägga Patientnämnden-Etiska nämndens verksamhetsberättelse för år 2008 till handlingarna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Strömberg föredrar ärendet. Patientnämnden-Etiska nämnden inom hälso- och sjukvården och folktandvården i Landstinget Västernorrland samt för kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik får härmed avge verksamhetsberättelse för år Patientnämnden-Etiska nämndens Verksamhetsberättelse för år 2008

22 22 77 Dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämnden Dnr SN 09/87 Anta förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg. Gunn Britt Magnusson föredrar ärendet. Med stöd av arkivlagen 16, har kommunfullmäktige , 65, antagit arkivreglemente för Ånge kommun. Policy för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, har fastställts av kommunstyrelsen , 60. Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs av socialnämnden , 115. Planen har därefter inte reviderats. Bl a har nya ansvarsområden tillkommit som tidigare vilade på annan huvudman. Från SKL har nya gallringsråd utgivits Mot bakgrund av detta samt att det under senare år har skett en del förändringar såväl inom verksamheterna som inom själva organisationen, har ett förslag till ny dokumenthanteringsplan arbetats fram för verksamheterna allmän administration, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), IFO (individ- och familjeomsorg). Planen kommer senare att kompletteras med verksamheterna omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri och äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Upprättat förslag till dokumenthanterings- och gallringsplan för socialnämndens verksamheter, administration, MAS, alkoholärenden, individ- och familjeomsorg.

23 23 78 Delgivningar Dnr SN 09/7 Delges och läggs till handlingarna. För socialnämndens kännedom delges följande ärenden: LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Protokoll Hälsosam Y, Dnr 08/268 SOCIALSTYRELSEN Sveriges officiella statistik, Socialtjänst Dnr 09/88 Äldre och personer med funktionsnedsättning regiform m.m. för vissa insatser år 2008 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Cirkulär 09:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

24 24 79 Delgivning - AU Dnr SN 09/6 Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll. För socialnämndens kännedom delges följande protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde: s arbetsutskott , 21-36

25 25 80 Delegeringsbeslut Dnr SN 09/8 Lägga delegeringsbeslut till handlingarna. Efter anmälan lägger socialnämnden nedanstående delegeringsbeslut till handlingarna: s ordförande Gun Olofsson Delegeringslista IFO-chef Rebecca Lindberg Delegeringslista Utredningschef Susanne Larson Delegeringslista :e socialsekreterare Maud Edman Delegeringslista Socialsekreterare Gunilla Sundin Delegeringslista Socialsekreterare Helena Elfvén Delegeringslista Socialsekreterare Elisabeth Duvdahl Andersson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Lindberg Larsson Delegeringslista Socialsekreterare Anna Kawar Delegeringslista Socialsekreterare Anneli Eriksson Delegeringslista Socialsekreterare Eleonor Nilsson Delegeringslista

26 26 Biståndshandläggare Ann-Britt Grödén Delegeringslista Biståndshandläggare Helena Rylander Delegeringslista Biståndshandläggare Sandra Åström Delegeringslista Färdtjänsthandläggare Bodil Eriksson Delegeringslista

27 27 81 Rapport från samrådsgrupp Dnr SN 09/5 Ärendet utgår Ledamöter rapporterar från sammanträde med samrådsgrupper. Ärendet utgår.

28 28 82 Förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser Dnr SN 09/74 Enligt arbetsutskottets förslag. Utredningschef Susanne Larson föredrar ärendet. Förenklad handläggning genom kommunal riktlinje om ålder. Den förenklade handläggningen har sin grund i socialtjänstlagens biståndsparagraf och den individuella behovsbedömningen. Avsikten är att göra det enklare för den grupp människor som p.g.a. ålder oftast är i behov av stöd i sin dagliga livsföring, om inte annat så i förebyggande syfte. Åldern utgör det enda utredningskriteriet för att få tillgång till dessa insatser. I Ånge kommun föreslås matdistribution och trygghetslarm kunna ges utan biståndsprövning till personer över 75 år. Ansökan görs hos äldreomsorgen, som har ansvar för trygghetslarm och matdistribution. Där noteras uppgifterna på en enkel blankett. Kontakten görs per telefon. Därefter kan ett beslut lämnas/skickas direkt. Beslutet undertecknas sedan av båda parter. Den enskilde får ett exemplar av beslutet. Områdesansvarig för hemvårdsområdet ansvarar för att beslutet verkställs. Avgift för trygghetslarm och matdistribution tas ut enligt gällande avgiftsreglemente, lika som vid biståndbedömda insatser. Förslag till förenklad handläggning vid ansökan om vissa insatser har behandlats i arbetsgruppen för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. s arbetsutskott beslutar 25 mars, 2009, 30, föreslå socialnämnden att personer över 75 år ska kunna erhålla matdistribution och trygghetslarm genom förenklad handläggning. Uppföljning ska ske efter tre månader och utvärdering efter sex månader.

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 augusti, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 14.00 Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Eva Stecksén, sekreterare Fredrik Westin, socialchef Anders Åreng, äldrevårdschef Mona Hammarstedt, kd, ej tjänstgörande

Eva Stecksén, sekreterare Fredrik Westin, socialchef Anders Åreng, äldrevårdschef Mona Hammarstedt, kd, ej tjänstgörande 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 12 augusti, 2009, kl. 9.30 12.00 Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-08-11

Sammanträdesdatum 2010-08-11 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommun, lokal Myckelmyrberget, onsdag 11 augusti, 2010, kl. 9.30 12.00 Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Sammanträdesdatum 2008-09-10 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, onsdag 10 september, 2008, kl. 9.00 12.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Victoria Lund, s, ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum Birgitta Sjögren, s, ordförande, ersätter Gun Olofsson Stiven Wiklund, s, ersätter Birgitta Sjögren

Sammanträdesdatum Birgitta Sjögren, s, ordförande, ersätter Gun Olofsson Stiven Wiklund, s, ersätter Birgitta Sjögren 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ers Tjänstemän Ånge kommunkontor, lokal Myckelmyrberget, 15 april, 2010, 2010, Kl. 9.30 12,00, 13.00 14.30 Birgitta Sjögren, s, ordförande,

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 10 mars, 2010, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (20) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 januari, 2010, kl. 9.30-12.00, 13.00-13.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-06-11

Sammanträdesdatum 2008-06-11 1 (18) Plats och tid för sammanträdet Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 11 juni, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Lars-Olov Löv, s, ej 90 Elisabeth Larsson,

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, måndag 11 maj, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.45 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v

Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s. Jonas With, s, ersätter Gun Olofsson, s Birgitta Liivlaid, v 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 11 april 2013, kl. 8.00 ande Birgitta Sjögren, s, ordförande Lars Åsberg, s, ersätter Sven Sandelius, s Sonja Martinsson, s Jonas

Läs mer

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, torsdag 13 november, 2008, kl. 9,30 12,00, 13,00 15,00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, 9 september, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Datum: S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget. Föredragande Ärendeförteckning Sida. 1. Upprop och justering 1 Torbjörn Westberg

Datum: S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget. Föredragande Ärendeförteckning Sida. 1. Upprop och justering 1 Torbjörn Westberg 1 Plats och tid för sammanträde Gruppmöte kl. 8.00 Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, 7 december 2011, kl. 9.30 S, V Myckelmyrberget, C, M, MP, KD Getberget Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 11 november, 2009, kl. 9.30-12.00, 13.00-15.00 Gun

Läs mer

2012-05-10. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s

2012-05-10. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s 1 (19) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 10 maj 2012, kl. 09.30-12.00, ajounering 12.00-13.00, 13.00-14.40 Birgitta Sjögren, ordförande, s Sven Sandelius,

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 9 december,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 12 januari 2012, kl , ajournering ,

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 12 januari 2012, kl , ajournering , 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, 12 januari 2012, kl. 9.30-12.00, ajournering 12.00-13.00, 13.00-15.00 Birgitta Sjögren,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, tisdag 15 april, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.15 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Alf Engström, s, vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(27)

Sammanträdesprotokoll 1(27) Sammanträdesprotokoll 1(27) Plats och tid Soc. konferens, Öjersbogården, 16.30-19.45 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Åke Andersson (V) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1111 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 15.45 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Stig Andersson,

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-01-28 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Maria Sundqvist (S) ersätter Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande 1 (23) erplats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, lokal Myckelmyrberget, onsdag 10 november, 2010, kl. 9.30-12.00, 13.00-14.30 Beslutande Ej tjg ersättare Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2011-08-30 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.45 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

154 och 168 omedelbar justering. Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

154 och 168 omedelbar justering. Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjg ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 oktober, 2010 Gun Olofsson, s, ordförande Margareta Nelhagen, s, ersätter

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Ånge kommun, rum Myckelmyrberget, 11 januari, 2011, kl ,

Ånge kommun, rum Myckelmyrberget, 11 januari, 2011, kl , 1 (37) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommun, rum Myckelmyrberget, 11 januari, 2011, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.15 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Sonja Martinsson,

Läs mer

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Siw Malmsten. Bengt Andersson. Siw Malmsten ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 14.00-15.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-29 1 Plats och tid Socialtjänstens sammanträdesrum 15.30-17.40 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Louise Averhed (M) Ove Emanuelsson (M) Annika

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-12 37

Socialnämnden 2009-05-12 37 Socialnämnden 2009-05-12 37 Plats och tid Hjernet, 2009-05-12 kl 13.30 13.45 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer