Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen."

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter GYVF Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett verkställighetsansvar för korttidstillsyn enligt LSS kap Detta gäller 70 elever som går på gymnasiesärskolan. När det gäller frågan om ett nytt resurstilldelningssystem finns redan idag ekonomiska överenskommelser med stadsområdena. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har endast en liten del av LSSverksamheten, varför ett ökat samarbete när det gäller frågor som; kvalitetssäkring, genomförandeplan och tillsynsansvar välkomnas. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter ÖVERSYN AV LSS-VERKSAMHETEN I MALMÖ Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter, fram till Beredningsbrev: Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Remiss: Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit del av den dokumentation som finns i det aktuella ärendet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett verkställighetsansvar för korttidstillsyn enligt LSS kap Detta gäller 70 elever som går på gymnasiesärskolan. Flertalet elever finns på Valdemarsro gymnasium men också på Sege Park och Fosie Farm för våra elever med autism. Två elever går på andra gymnasiesärskolor i Malmö men har sin korttidstillsyn på Valdemarsro gymnasium. SIGNERAD

2 När en elev som tillhör personkretsen har ansökt om korttidstillsyn och fått den beviljad har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att verkställa detta beslut. Detta sker ofta omedelbart genom att plats erbjudes. 2 (2) När det gäller frågan om ett nytt resurstilldelningssystem finns redan idag ekonomiska överenskommelser med stadsområdena. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har endast en liten del av LSS-verksamheten varför ett ökat samarbete när det gäller frågor som; kvalitetssäkring, genomförandeplan och tillsynsansvar välkomnas. Här bör vi kunna ta del av goda exempel. En annan LSS-fråga som kanske skall poängteras i detta sammanhang är att gymnasiesärskolan har väckt frågan om ökat samarbete mellan Bo LSS och grundsärskolan och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det finns ett behov av att hitta lösningar för elever med psykisk ohälsa i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning. Elever som inte klarar av förflyttningar och där man måste hitta helhetslösningar. En arbetsgrupp från de olika förvaltningarna i Malmö stad bearbetar redan denna fråga. Den föreslagna resursfördelningsmodellens intention stämmer väl in med de styrdokument som finns för gymnasiesärskolans elever. Nämligen ett helhetsperspektiv på arbete, boende och fritid och där elevens behov skall stå i centrum. Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

3

4 Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum Diarienummer STK Kommunstyrelsen Utredning av en ny resurstilldelningsmodell för LSS - verksamheter STK Vård-och omsorgsberedningen behandlade rubricerat ärende vid sitt sammanträde den 2 juni och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att sända utredningen på remiss till stadsområdesnämnderna, Sociala resursnämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ledarna, Vision, Kommunal, Vårdförbundet och SACO, med svarsdatum För vård- och omsorgsberedningen Ordförande Carina Nilsson Sekreterare Ingegerd Kling SD anmäler särskilt yttrande

5

6 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till Upprättad Datum: Förvaltning: Stadskontoret

7 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Arbetsgruppens uppdrag Metodval Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Insatser enligt LSS Resurstilldelning till LSS-verksamheten före Fördelning av medel från KS/KF till nämnderna Ersättning till verksamheter som utför insatser Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den 22 november 2012 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom inriktningen att ansvaret för verksamheten enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, överförs från stadsdelsnämnderna till sociala resursnämnden samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till en sådan förändring. En arbetsgrupp fick i uppdrag att kartlägga och beskriva de verksamheter som utför insatser som kan beviljas enligt LSS och göra en analys av fyra fastställda organisationsförslag. I uppdraget ingick inte att utreda och ta fram förslag till en ny resurstilldelningsmodell. Utredningen resulterade i att ett av organisationsförslagen förordades, nämligen att myndighetsansvaret fortsatt ska ligga på stadsområdena medan sociala resursnämnden får uppdraget att verkställa beslutade insatser enligt LSS. Den 30 maj fattade kommunfullmäktige beslut om en sådan ansvarsfördelning, vilket innebär att sociala resursnämnden från och med 1 juli 2013 övertagit ansvaret för driften av samtliga LSSverksamheter utom korttidstillsyn enligt LSS Tidigare uppdrag På uppdrag av vård- och omsorgsberedningen har det tidigare pågått ett arbete med att se över resurstilldelningen till LSS-verksamheter. Uppdraget var ett resultat av den översyn av LSS-verksamheten i Malmö som Professional Management genomförde våren Översynen resulterade i en rapport Översyn av LSS-verksamheten i Malmö, Slutrapport I sin rapport konstaterade Professional Management att det fanns brister i systemet att tillföra resurser till stadsdelarnas LSS-verksamhet. Det saknades bland annat incitament att utveckla andra insatser, att förbättra kvaliteten samt att utnyttja resurserna optimalt. I rapporten konstaterades också att det fanns kritik mot vårdtyngdsmätningen som boendeutvecklingsgruppen LSS, BoLSS, genomför för att fördela anslag från kommunfullmäktige till bostäderna. Att denna insatsen, liksom insatsen daglig verksamhet, är anslagsfinansierad innebär att kommunbidraget från kommunfullmäktige inte tilldelas enligt resursfördelningsmodellen som ska finansiera befolkningsanvaret. Arbetsgruppen, som vård- och omsorgsberedningen tillsatte med utgångspunkt från Professional Managements rapport, hade i uppdrag att hitta en modell för resurstilldelning som stödjer att beslut om insatser fattas utifrån brukarens behov av stöd och service. Arbetet med uppdraget upphörde när omorganisationen av stadsdelarna aktualiserades. 1.2 Arbetsgruppens uppdrag En ny arbetsgrupp utsågs i april 2013 för att fortsätta översynen av resurstilldelningen så att incitament skapas för nämnderna som stämmer överens med den nya ansvarsfördelningen som kommunfullmäktige beslutat. Arbetsgruppen har bestått av följande personer: Ingela Kressander, stadskontoret, sammankallande Susanne Jordal, sociala resursförvaltningen Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

10 Irene Wahlgren sociala resursförvaltningen Tarek Borg, sociala resursförvaltningen Mikael Mårtensson, sociala resursförvaltningen Annika Rausin, stadsområdesförvaltning Öster Kristina Saunders, stadsområdesförvaltning Söder Per Lövgren, stadskontoret Karin Göranson, stadskontoret Åsa Björkén Seydlitz, stadskontoret Stadsdirektören formulerade arbetsgruppens uppdrag så här: För att beslut om insats ska fattas med fokus på brukarens behov bör en första utgångspunkt för arbetet vara att samtliga ekonomiska resurser samlas hos myndigheten som fattar beslut om insatser. En andra utgångspunkt är att en ny modell behöver skapa ekonomiska incitament för att utveckla alternativ till LSS-insatser utifrån brukarens behov, samtidigt som den säkrar resurserna till bostäder med särskild service. Det behöver även utredas om resurser ska fördelas som särskilt anslag, som en del i resursfördelningsmodellen för stadsområdena eller som en kombination av de två. Fördelningskriterier och ansvar för beräkningar utifrån dessa bör även tydliggöras. Vidare behöver modeller för ersättning mellan stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden utredas samt vilka effekter en ny modell skulle få inom ramen för kostnadsutjämningssystemet för LSS på nationell nivå. För att finna en lämplig ekonomimodell krävs även en djupare kartläggning av verksamheterna och deras förutsättningar, exempelvis av vad som är kostandsdrivande i olika verksamheter. En kartläggning krävs även av den ekonomiska sammankopplingen mellan LSS-insatser och insatser inom övrig lagstiftning. Det kan också finnas behov av att inventera hur mycket HSLinsatser kostar och hur de ska finansieras. Slutligen behöver det fastställas vilken nämnd som ska stå för en utdömd särskild avgift. Resultatet skulle presenteras i november Metodval Arbetsgruppen valde att inleda arbetet med en kartläggning av hur finansieringen av respektive insats sker idag, samt vilka frågor som behöver beaktas för respektive insats utifrån insatsens särart. Beskrivningen av nuvarande modell utgår från förhållandena före omorganisationen med kompletterande beskrivning av den tillfälliga lösning som tillämpas i väntan på beslut om och införande av ny modell. Efter att kartläggningen avslutats, så upphörde arbetsgruppens arbete, och stadskontoret fortsatte arbetet. Uppdraget att ta fram en modell för fördelning av kommunbidrag till nämnderna åvilar ekonomiavdelningen på stadskontoret. 5 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

11 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft den 1 januari 1994, och utgör ett komplement till övrig lagstiftning. LSS innebär ingen inskränkning i de rättigheter som ges i andra lagar som till exempel Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL. Detta innebär att en person kan ha insatser enligt både LSS, SoL, HSL samt andra lagar. För att få en bakgrundsförståelse till varför LSS infördes och vilka rättigheter brukarna har, inte bara enligt LSS utan även enligt annan lagstiftning, är det viktigt att läsa förarbetena till lagen. I prop. 1992/93:159 står bland annat: Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges välståndsutveckling. sid. 42 Jag anser emellertid att flertalet personer med funktionshinder redan nu bör kunna få sina behov av stöd och service tillgodosedda inom ramen för de åtgärder som regleras genom den mer generella lagstiftningen. Ju mer omfattande ett funktionshinder är, desto viktigare är det i allmänhet att samhällsstödet fungerar på ett bra sätt. Personer med omfattande och varaktiga funktionshinder och deras anhöriga är ofta särskilt beroende av att samhällsstödet håller en god kvalitet och att det kan ges i tillräcklig omfattning. Ofta behöver svårt funktionshindrade personer särskilda insatser utöver dem som i allmänhet erbjuds också andra i samhället. Enligt min uppfattning har hittills inte tillräckligt omfattande åtgärder vidtagits för dem som har störst behov av samhällets stöd. // Personer som på grund av funktionshinder möter svårigheter i sin livsföring, men som inte bedöms ingå i den nya lagens personkrets, har rätt att få sina behov av stöd och service tillgodosedda genom t.ex. socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Jag vill framhålla betydelsen av att även dessa verksamheter utvecklas för att tillgodose behov som personer med funktionshinder har. Jag vill i sammanhanget också peka på risken för att ett uteblivet eller otillräckligt stöd kan leda till att en person senare i livet får sådana svårigheter att han behöver stöd och service enligt den nya lagen. sid. 54 Till skillnad från SoL och HSL, som omfattar alla som bor eller vistas i Sverige, så kan man bara beviljas en insats enligt LSS om man bedöms uppfylla rekvisiten för en av de tre personkretsar som anges i LSS 1. Dessa personkretsar avser personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. I SoL anges att kommunen i normalfallet har det yttersta ansvaret för de som bor och vistas i kommunen. I SoL 4 kap. 1 står att Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

12 för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Hur biståndet utformas, och vad man kan ansöka om definieras inte på samma sätt som i LSS. Det är inte helt ovanligt att den enskilde ansöker om stöd och hjälp utan att veta exakt vilken insats han eller hon söker. Framförallt är det ofta oklart med stöd av vilken lag, SoL eller LSS, ansökan görs. Det är den enskilde som väljer vilken lagstiftning som ska prövas. Det förutsätter att den enskilde informeras på korrekt sätt om lagarnas innebörd och vilka för- och nackdelar olika val kan innebära. All verksamhet som bedrivs enligt LSS har sin grund i att den enskilde har ansökt om och beviljats en insats. Det är frivilligt att ansöka om insatser enligt LSS. Om en enskild behöver stöd och service, men inte vill ansöka om insatser enligt LSS, så ska ansökan prövas enligt SoL. Även om personen kan bedömas uppfylla rekvisiten för någon av personkretsarna, kan kommunen inte på eget initiativ pröva ansökan enligt LSS. Alla beviljade insatser är frivilliga att ta emot. Inga insatser kan genomföras mot den enskildes vilja, även om den enskilde ansökt om och beviljats insatsen. 2.1 Insatser enligt LSS I LSS finns 10 definierade insatser som kan beviljas enligt denna lag. Inga andra insatser kan beviljas enligt LSS. Om någon ansöker hos kommunen om andra insatser än de som anges i LSS, ska den sökande informeras om möjligheten att istället ansöka enligt SoL. Insatserna för särskilt stöd och service anges i LSS 9 och de är 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken 3. ledsagarservice 4. biträde av kontaktperson 5. avlösarservice i hemmet 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Rådgivning och annat personligt stöd enligt punkt 1 har Region Skåne ansvar för. Övriga nio insatser ansvarar kommunen för. Nedan beskrivs insatserna utförligare. 7 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

13 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. När man bedömer rätten till personlig assistansför ett barn med funktionsnedsättning måste hänsyn tas till det normala föräldraansvaret. Endast det hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder ska läggas till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans. Brukaren kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita en assistansanordnare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Insatsen personlig assistent enligt LSS 9 2 kan den enskilde inte ansöka om efter fyllda 65 år. Om insatsen redan är beviljad, kan den inte utökas efter att brukaren fyllt 65 år. Eventuellt behov av utökning beviljas enligt SoL Ledsagarservice Ledsagarservice ska underlätta för brukaren att delta i samhällslivet och ha kontakt med andra. Ledsagningen är kopplad till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska vara individuellt utformad och tillgodose brukarens behov av att t ex besöka vänner, ta en promenad, delta i fritid- och kulturaktiviteter, göra läkarbesök mm. Vid behov kan ledsagaren hjälpa till med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid måltider och vid toalettbesök i samband med insatsen. Medicinska insatser ingår inte. Ledsagarservice är inte en insats som är avsedd för utlandsvistelser. För brukare som bor i gruppbostad och bostad med särskild service för barn och ungdom är huvudregeln att alla brukarens behov ska tillgodoses genom personal i boendet. Om det finns särskilda skäl kan dock en brukare beviljas ledagarservice. Ledsagarservice för barn och ungdomar beviljas bara för de behov som går utöver vad som är normalt föräldraansvar för ett barn i samma ålder. Att barn och ungdomar ofta har behov att göra erfarenheter tillsammans med någon annan vuxen än sina föräldrar ska också beaktas. Den som bor i en bostad med särskild service kan även beviljas ledsagarservice om behovet inte tillgodoses på annat sätt. Ledsagarservice beviljas i normalfallet inte den som har beviljats personlig assistans. Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

14 Biträde av kontaktperson Kontaktperson är ett personligt stöd som ska motverka eller bryta isolering för brukaren och underlätta brukarens självständighet, t ex genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. En kontaktperson kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga. Kontaktpersonen är en medmänniska och inte ett professionellt samtalsstöd. Kontaktpersonen kan också ge vardagsstöd i olika enklare situationer, som inte kräver god man Avlösarservice i hemmet Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om brukaren från anhöriga Avlösarservice ges i bostaden men kan även innebära en aktivitet i närområdet, t ex utevistelse i en park eller på en lekplats. Avlösarservice i hemmet är till för att föräldrar ska kunna få möjlighet att delta i aktiviteter med familjens andra barn, eller få tid att göra annat för egen del. En bedömning ska göras av hela familjens behov. Anhöriga ska också kunna ges möjlighet till avkoppling. Avlösning kan ges planerat och regelbundet, men även vid oförutsedda situationer som uppstår. Det är brukaren som ansöker om insatsen, men i första hand tillgodoser insatsen anhörigas behov Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse kan genomföras på ett korttidshem, i en stödfamilj eller som kollo/lägerverksamhet. Anhöriga ska få möjlighet till avkoppling och brukaren ska ges möjlighet till miljöombyte och rekreation. Insatsen ska också kunna ges som ett led i att underlätta för barn att frigöra sig från sina föräldrar. Korttidsvistelsen bör ordnas på ett sådant sätt att den enskilde kan fortsätta sina vanliga dagliga aktiviteter, t.ex. i förskola, skola eller daglig verksamhet. Korttidsvistelse kan ges planerat och regelbundet, men även vid oförutsedda situationer som uppstår. Om brukaren har behov av medicinska insatser under vistelsen ska samverkan med hälso- och sjukvården ske, så att behovet kan tillgodoses Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov Korttidstillsyn är en fortsättning på den förskole- och fritidshemsverksamhet som kommunen enligt skollagen är skyldig att erbjuda barn upp till 12 år. Insatsen ges före och efter skolans slut samt under lovdagar, studiedagar och lov. Korttidstillsyn beviljas utifrån barnets behov, och det finns inget krav att föräldrarna ska yrkesarbeta eller studera för att barnet ska kunna beviljas insatsen Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet Ett familjehem enligt LSS avser detsamma som ett familjehem enligt 3 kap. 1-2 socialtjänstförordningen. Att ett barn bor i ett familjehem innebär inte någon inskränkning i rätten till övriga insatser enligt LSS. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar syftar till att ge möjlighet till en varaktig uppväxtmiljö som mer eller mindre kompletterar föräldrahemmet under barnets uppväxt. Verksamheten utformas så att den är en god hemlik uppväxtmiljö. Barn som 9 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

15 bor i en bostad med särskild service ska ges förutsättningar att uppleva trygghet i stabila kontakter med personal och andra barn i bostaden. För barn under 18 år är personalens uppdrag att tillsammans med vårdnadshavaren se till barnets bästa. Ju äldre ett barn blir, desto större självbestämmande ska barnet få. Insatsen har ingen nedre åldersgräns för hur gammalt ett barn ska vara för att beviljas insatsen. Ungdomar som avslutat sin skolgång ska inte bo kvar i en bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Både korttidsvistelse och boende för barn bör inte ha för stor åldersspridning i gruppen ur ett barnperspektiv. En stor åldersspridning kan även vara kostnadsdrivande för verksamheten. När ett barn beviljas insats enligt 9 8 ska biståndshandläggaren också ta ställning till om barnets behov bäst tillgodoses genom verkställighet i familjehem eller i bostad med särskild service. I Malmö verkställs beslut enligt 9 8 enbart som bostad med särskild service. Om ett barn som är berättigad till insatsen 9 8 önskar placering i familjehem, ändras lagrum så att insatsen i stället beviljas enligt SoL. Detta förfarande saknar lagstöd. Boende i familjehem enligt LSS verkställs för närvarande endast i samband med att barn har behov av bostad i samband med skolgång i de fall skolan inte har tillstånd att driva boende enligt LSS. Kommunen har ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en bostad med särskild service för barn och ungdomar. Kommunens ansvar gäller upp till sjuksköterskenivå, inte läkarvård Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna De som behöver stöd och service ska ha rätt att få detta i den egna bostaden. I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om bostad med särskild service för vuxna (SOSFS 2002:9) preciseras den individuellt anpassade hjälp i brukarens dagliga livsföring som ingår i insatsen. Brukarens psykiska, fysiska och sociala behov ska tillgodoses. Hur omvårdnaden ska utformas anges i 9 c. Bostad med särskild service ska inte ha en institutionell karaktär. Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet eller andra kommunala verksamheter som till exempel äldreboende. Det finns tre olika former av bostad med särskild service. Servicebostad ger tillgång till gemensam service med måltider och personlig omvårdnad. Gruppbostad är lägenheter med tillgång till gemensamhetsutrymme. Det finns personal dygnet runt som kan ge stöd och service. Gruppbostaden ska kunna täcka brukarens hela stödbehov, omvårdnad och fritidsaktiviteter. I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Den som bor i en gruppbostad har i normalfallet inte rätt till personlig assistans. Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

16 Särskilt anpassad bostad saknar fast bemanning. Insatsen avser en lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet som getts en viss grundanpassning. Brukaren ges andra insatser enligt LSS för att klara boendet. Ett positivt socialt samspel med andra är ett nödvändigt inslag för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen som delar gemensamma utrymmen inte är för stor. Den bör inte vara större än att den enskilde kan få en social roll i gruppen, att knyta vänskapsband och att kunna förstå och förutsäga de andras reaktioner. Kommunen har ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en bostad med särskild service. Kommunens ansvar gäller upp till sjuksköterskenivå, inte läkarvård Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Daglig verksamhet ska erbjudas de som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte studerar. Daglig verksamhet kan endast beviljas för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2. Att insatsen företrädesvis vänder sig till personer i yrkesverksam ålder hindrar inte att personer som har uppnått pensionsålder får möjlighet att fortsätta i daglig verksamhet. Syftet med daglig verksamhet är den ska bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning för brukaren. Verksamheten bör kunna innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt utveckla brukarens möjlighet att närma sig arbetslivet. När det gäller omfattningen av den dagliga verksamheten bör samma generella riktlinjer användas som i arbetslivet. Anpassning efter individuella önskemål och behov måste naturligtvis göras. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och att syftet inte är att producera varor eller tjänster. 11 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

17 3 Resurstilldelning till LSS-verksamheten före Fördelning av medel från KS/KF till nämnderna Medel till stadsdelarna genom resursfördelningsmodellen Malmös tio stadsdelar får till största delen sina kommunbidrag genom en särskild resursfördelningsmodell. En grundläggande princip i modellen är att resurserna fördelas utifrån befolkningens storlek, ålder och levnadsförhållanden. Varje stadsdel ansvarar för samtliga kostnader som kan hänföras till den egna befolkningen, det s.k. befolkningsansvaret. Resursfördelningsmodellen används för att bestämma stadsdelens totala resurser men beräknas verksamhet för verksamhet. Fram till 2013 sker beräkningen utifrån fem verksamhetsområden pedagogisk verksamhet/barn och ungdom, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, fritid och kultur samt gemensam service och övrigt varav tre är indelade i flera delverksamheter. Exempelvis beräknas verksamhetsområdet vård och omsorg baserat på två delverksamheter: äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Varje delverksamhet beräknas till en del som en befolkningsrelaterad resurs, så kallad grundresurs, och till en del baserat på utvalda tilläggskriterier. Andelen av resurserna som fördelas som grundresurs eller tilläggsresurs skiljer sig mellan delverksamheterna. För omsorg om personer med funktionsnedsättning fördelas exempelvis 27 % av summan som grundresurs, baserat på befolkningen, och 73 % av summan som tilläggsresurs baserat på vissa kriterier. Varje år tillförs också modellen kompensation för pris- och löneökningar samt för den demografiska utvecklingen i Malmö. När den totala ekonomiska ramen är fastställd genom resursfördelningsmodellen kan stadsdelarna disponera pengarna fritt mellan de olika verksamheterna. Hänsyn måste emellertid tas till lagstiftningen och de mål som kommunfullmäktige har fastställt för verksamheterna. Att tillgodose behoven hos den del av befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning ingår i stadsdelens befolkningsansvar och ska därmed finansieras inom de medel som stadsdelen erhållit genom resursfördelningsmodellen. För insatserna bostad med särskild service, LSS 9 8-9, samt daglig verksamhet, LSS 9 10, tilldelas dock sociala resursnämnden särskilda anslag se vidare under nedanstående rubrik. I praktiken finansierar alltså resursfördelade medel endast insatserna personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn samt boende för barn i familjehem enligt SoL (se kommentar under 2.2.7). Den totala omslutningen för dessa verksamheter uppgår i budget 2013 till 159 Mkr Anslag till sociala resursnämnden för bostad med särskild service enligt LSS (exkl. familjehem enl. 9 8) och daglig verksamhet Sociala resursnämnden erhåller sitt kommunbidrag som ett särskilt anslag vars storlek har sin utgångspunkt i de anslag som förts över till nämnden från stadsdelsfullmäktige sedan nämndens bildande Det står dock nämnden fritt att disponera pengarna inom sin tilldelade anslagsram eftersom nämnden har ett tydligt uppdrag att samordna och utveckla de verksamheter man en gång tog över, med hänsyn till lagstiftning och Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

18 kommunfullmäktiges mål. Hittills har anslaget för bostad med särskild service inte omfördelats till annan verksamhet. Sociala resursnämnden har det övergripande ansvaret för planering och utbyggnad av bostäder med särskild service enligt LSS Driften av bostäderna finansieras inom det totala anslag som tilldelas sociala resursnämnden. Nämnden har sedan ansvaret för fördelningen av anslaget till respektive bostad i respektive stadsdel vid varje nytt budgetår. För utbyggnad av nya bostäder finns ett särskilt anslag reserverat under kommunstyrelsens anslag till förfogande. Inför planerad driftstart äskar sociala resursnämnden medel ur detta anslag för den specifika bostaden. Storleken på det totala anslaget som sociala resursnämnden ansvarar för till bostäder med särskild service enligt LSS beror av tidigare beslut om nystartade bostäder. Vartefter nya bostäder tilldelas medel från KS växer anslaget hos Sociala resursnämnden. Inför varje nytt budgetår utökas också anslaget med kompensation för pris- och löneökningar. Den totala omslutningen för denna verksamhet uppgår i budget 2013 till 607 Mkr, inklusive s.k. externa placeringar för brukare som omfattas av personkrets 1 1. De externa placeringarna kan vara i form av bostad med särskild service hos en privat anordnare som har tillstånd att bedriva LSS-verksamhet. Det kan även vara en tillfällig bostad där verksamheten har tillstånd enligt SoL, i avvaktan på en lämplig bostad i en LSS-verksamhet. Sociala resursnämnden har också ansvar för verkställandet av beslut om insatsen daglig verksamhet, enligt LSS Driften av verksamheten finansieras inom det totala anslag som tilldelas sociala resursnämnden. Den totala omslutningen för denna verksamhet uppgår i budget 2013 till 133 Mkr Anslag till sociala resursnämnden för personlig assistans med beslut från Försäkringskassan Personer vars grundläggande behov av personlig assistans kan antas överstiga 20 timmar per vecka kan ansöka om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken hos Försäkringskassan. Kommunen har dock alltid ekonomiskt ansvar för assistansersättningen avseende de första 20 timmarna per vecka. När Försäkringskassan beviljat assistansersättning så fakturerar man kommunen kostnaden för de första 20 timmarna per vecka. Sociala resursnämnden har ansvaret för att administrera kommunens kostnader för detta och har ett särskilt anslag tilldelat för detta ändamål. Nämnden har inget resultatansvar för detta anslag, vars storlek beslutas särskilt av kommunfullmäktige i budgeten varje år. Anslaget uppgår i 2013 års budget till 102 Mkr. Kostnaderna för helåret 2013 prognostiseras i delårsrapport till 125 Mkr. 3.2 Ersättning till verksamheter som utför insatser Biträde av personlig assistent Vid beslut om biträde av personlig assistent kan brukaren själv välja om denne vill få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita en assistansanordnare. 1 Bostad med särskild service belägen utanför Malmö. 13 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

19 För de brukare som väljer kommunen som utförare av assistansen har stadsdelarna anställda personliga assistenter. Stadsdelen bär därmed det ekonomiska ansvaret och arbetsgivaransvaret för assistenterna och deras kompetensutveckling och liknande. Varje stadsdel anställer assistenter för sina egna brukares behov och fastställer själv storleken på ersättningen till verksamheten för utförd assistans. Det finns ingen fastställd kommunövergripande prislista för dessa tjänster. Det ekonomiska stödet för personlig assistans utgår från schablonersättningen som regeringen fastställer årligen, och som år 2013 uppgår till 275 kr/timme. Schablonersättningen är avsedd att täcka samtliga kostnader brukaren har kopplat till den personliga assistansen. Stadsdelen betalar ut ersättningen baserat på fakturor från den av brukaren valda utföraren. En brukare som valt en icke-kommunal utförare kan också ansöka om ersättning för sjuklönekostnader vid ordinarie assistents sjukdom eller ansöka om att kommunen tillhandahåller ersättare för den sjuka assistenten. Även dessa kostnader är stadsdelen betalningsansvarig för. Det förekommer att kommunen utför delar av ett assistansuppdrag som den ickekommunala assistansanordnaren av någon orsak inte kan utföra. Utöver insatser då ordinarie assistent är sjuk vilket beskrivs ovan, finns det t ex regelbunden planerad tillsyn nattetid samt hjälp vid sänggående som utförs regelbundet av kommunen. Denna tid fakturerar stadsdelen sedan assistansanordnaren Ledsagarservice Ledsagarservice utförs av anställda inom stadsdelen. I likhet med vad som gäller personlig assistans fastställer stadsdelen själv den timersättning som utgår till verksamheten. Ersättningen utbetalas manuellt baserat på underlag från verksamheten över antal utförda timmar. En avstämning av underlaget görs av handläggare på myndigheten som sedan lämnar underlaget vidare till ekonom som för över ersättning till verksamheten. Ibland förekommer också utbetalning av omkostnadsersättning till ledsagaren, men det kan inte beviljas enligt LSS. Sådana kostnader får därför ej kostnadsföras mot insatsen ledsagarservice. Beslut om ersättning för ledsagarens omkostnader fattas av stadsdelen, och hanteras som utlägg i tjänsten. Omkostnaderna ska vara rimliga i förhållande till syftet med insatsen Biträde av kontaktperson Sociala resursnämnden har sedan en tid tillbaka ansvaret för att rekrytera kontaktpersoner och matcha dem med brukare som beviljats insatsen. För denna administrativa service betalar stadsdelarna en ersättning till sociala resursnämnden baserat på antalet kontaktpersonsuppdrag stadsdelen har. Den utsedda kontaktpersonen erhåller ett arvode för sitt uppdrag. Arvodet beror på uppdragets omfattning. För uppdrag upp till åtta timmar per månad utgår ett arvode om 550 kr/mån samt en fast omkostnadsersättning om 500 kr/månad. För uppdrag överstigande åtta timmar per månad är arvodet 1100 kr/månad och omkostnadsersättningen uppgår till 865 kr/månad. Arvode och omkostnadsersättning Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

20 för kontaktpersoner följer riktlinjerna från Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Skattemyndigheten Avlösarservice i hemmet Avlösarservice utförs av anställda inom stadsdelen. Det finns ingen fastställd prislista, utan stadsdelen fastställer själv storleken på ersättningen per utförd timme. I likhet med ledsagarservice regleras ersättningen till utförarna manuellt, d.v.s. ej genom fakturering. Insatsen är inte förknippad med några omkostnader Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse kan genomföras på ett korttidshem, i en stödfamilj eller som kollo/lägerverksamhet. I Malmö stad har sociala resursförvaltningen driftsansvar för dessa verksamheter. Korttidshemmen drivs av sociala resursförvaltningen och den stadsdel som beviljat insatsen betalar per plats och dygn enligt en kommunövergripande prislista. Prislistan fastställs varje år för verksamheter inom individ- och familjeomsorgen samt vård och omsorg. Priserna baseras på beräknade självkostnader i verksamheten. Även när insatsen genomförs i en stödfamilj finns ett fastställt pris per plats och dygn. I priset ingår sociala resursnämndens kostnader för rekrytering och utredning av stödfamiljer samt för lönekostnader till stödfamiljer med uppdrag. Kolloverksamhet finns i två former. Den ena vänder sig till alla barn med funktionsnedsättning och kräver inget biståndsbeslut från stadsdelen. Föräldrarna ansöker om plats och verksamheten är anslagsfinansierad inom sociala resursnämndens totala anslagsram. Föräldrarna betalar en fastställd avgift. I den andra, som finns från och med 2013, erbjuder Malmö stad genom sociala resursnämnden sommarkolloverksamhet enligt LSS i egen regi för barn med autismspektrumstörning. Deltagande i denna kräver ansökan hos myndigheten i stadsdelen som beviljar insatsen enligt LSS 9 6. Sociala resursnämnden ersätts av stadsdelen enligt ett fastställt pris per plats. Eventuellt över- eller underskott som uppstår i verksamheten efter genomförd kollo-period fördelas solidariskt mellan nyttjande stadsdelar. Tidigare har det endast funnits externa utförare av denna typ av verksamhet, företrädesvis Kasper kollo. Kostnaderna för kolloverksamheten beräknas minska eftersom verksamheten i egen drift inte kostar så mycket som den ersättning som hittills betalats till externa utförare Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år tillhandahålls vanligen i anslutning till brukarens skola. Ett flertal stadsdelar driver sådana verksamheter riktade mot olika målgrupper. Den stadsdel som beslutat om insatsen betalar per plats och månad eller termin och priserna fastställs i den kommunövergripande prislistan för vård och omsorg. 15 Kartläggning av resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter som gällde fram till

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m 2016-01-01 Fastställda av Socialnämnden 2015-10-28 (SN 164/2015) lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Remiss: utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Remiss: utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-07-16 Vår referens Jenny Ahlm Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jenny.Ahlm@malmo.se Remiss: utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Antaget av social- och omsorgsnämnden 31 mars 2008, 42. 1 1. Rätten till insats enligt 9 LSS

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer