RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi WA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA"

Transkript

1 RAPPORT Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet WA Analys & Strategi

2

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Willy Andersson WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson

4 Analys & Strategi

5 Innehåll SAMMANFATTNING FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR I MACRON TimauRegBil3.mac Restidsvarians3.mac Restidsosäkerhet3.mac... 6 BILAGA C:\Documents and Settings\sara.andersson\Skrivbord\Bilagor\Tillkommande utredningsoch specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet doc Analys & Strategi

6

7 Sammanfattning För att uppdatera metoden har 4 olika objekt i Åtgärdsplaneringen studerats. 1. Objekt 03 Norra länken i Stockholm (Samm) 2. Objekt 11 Utbyggnad Nortull Kista med ett körfält (Samm) 3. Objekt 12 Utbyggnad Hallunda - Moraberg från 2 till 3 kf (Samm) 4. Objekt 09 Godsprioritering Hissingsleden (Väst) Tidigare resultat vid beräkning av restidsosäkerhet För (1) som är ett stort objekt som påverkar stora delar av Stockholm erhölls vid beräkning av restidsosäkerhet i hela Samm områdesindelningen rimligt resultat med korrekt tecken dvs. en vinst i konsumentöverskottet på ca 1 miljard SEK över kalkylperioden som är 40 år. För de övriga objekten erhölls förluster i konsumentöverskott när restidsosäkerheten beräknades. Detta är inte ett rimligt resultat då åtgärderna genomförs för att få bättre framkomlighet. Orsaker till restidsförluster i st.f. vinster i övriga objekt Efter analyser av beräkningsgång och resultat har det visat sig att brister i nätutläggningens förmåga att konvergera nog är grundorsaken. För få iterationer i Sampersberäkningarna kan ev. vara en orsak till detta. Ju mindre påverkan objektet har på restider och rutter desto större blir problemet att fortfarande efter 60 iterationer kast i flöden på länkar förekommer. Detta orsakar att skillnaden i restidsvarians på vissa länkar är stora mellan UA och JA och beror mer på tillfälligheter i var iterationsprocessen stannar än vad verkliga skillnader i flöden mellan UA och JA borde vara. Se redovisning i bilaga 1 för Obj 11. Problemet med bristande konvergens speciellt för vissa länkar kan bero på flera ev. samverkande faktorer. Överbelastning på vissa länkar i nätet d.v.s. höga trafikvolymen på länken gör att man befinner sig på den del av vdf-funktionen där en relativt liten förändring medför relativt stor förändring i restiden och därmed förändrat ruttval i nästa iteration. Detta uppstår t.ex. om nätet i vissa delar är grovt kodat med bara de största vägarna men trafikvolymerna genereras/attraheras utifrån områdens totala boende/sysselsatta. I stora tätorter som t.ex. Stockholm kan man tänka sig att resandet i innerstaden 2020 är större än vad vissa delar av länkarna klarar av. Avvikelser i kodningen (felaktigt) för samma länk mellan UA och JA Vdf-funktioner som t.ex. är för branta när kapacitetstaket nås Åtgärder i metod och macron 1

8 En första åtgärd för att hantera problemet har varit att införa en begränsning i makrot som beräknar konsumentöverskottet så att endast resor i det delområde beräknas där åtgärden kan tänkas ha betydelse. Detta görs i makrot genom att möjliggöra användandet av submatrix via inlästa fil. För Samm begränsades beräkning till län 02 och för Väst skapades en begränsning till att omfatta Göteborgs tätort. Detta visade sig ha så stor effekt på resultaten för (3) och (4) så att rätt tecken d.v.s. vinst i konsumentöverskottet erhölls. För (1) ändrades den sedan tidigare erhållna vinsten bara marginellt. För (2) blev det en försämring d.v.s. en större förlust än tidigare! En analys av differenserna mellan länkvarianserna i UA och JA visade att det fanns ca 10 korta länkar där differenserna markant skiljde sig åt. Dessa länkar hade en differens i länkvarians mellan ca -0,5 till 2,5 min 2 och övriga länkar hade en differens mindre än +/-0.01 min 2 (medelvärde min 2 ) Genom att nollställa dessa 10 länkars varianser i UA och JA och räkna om så erhölls nu en vinst i konsumentöverskottet. Anledningen till att dessa länkar avviker så stort trots 60 iterationer är troligen brister i förmågan att konvergera nätutläggningen beroende på orsaker beskrivna ovan. När man vid beräkning av matris med standardavvikelse summerar relationer över valda rutter får de relationer som innehåller länkar med stor varians och där en stor mängd resor sker en stor tyngd vid beräkningen av konsumentöverskottet. En andra åtgärd blev då att i macrot för beräkning av restidsvarians införa möjligheten att nollställa variansen för länkar där variansen avviker onormalt från övriga länkars. För att hitta dessa länkar införs även i macrot möjligheten att spara de s.k. arbetsscenarierna för att med hjälp av dessa kunna jämföra varianser på länkar mellan UA och JA och finna extremer. En tredje åtgärd är att nätutläggningen i makrot för beräkning av restidsvarians, där matrisen för standardavvikelse skapas, göra nätutläggningen så att trängsel ingår. Detta för att variansen mellan relationer skall beräknas som ett vägt medelvärde i.stf via kortaste väg som tidigare. Ger längre beräkningstid men tar hänsyn till att trafiken fördelar sig mellan olika rutter vid trängsel. Slutsats Metoden för att beräkna restidsvariation är mycket beroende av att nätutläggningarna i UA och JA konvergerar. Detta ställer i sin tur krav på att näten är kodade på ett sådant sätt att all efterfrågan kan nätutläggas utan problem med överbelastade länkar samt att vdf-funktioner fungerar väl och att algoritmen för nätutläggning verkligen har förmåga att konvergera. Åtgärder för att förbättra beräkningsresultat 2 Analys & Strategi

9 En första och relativt enkel metod att förbättra beräkningen är att skapa ett influensområde i form av submatris som begränsar beräkningen till de områdesrelationer som kan tänkas bli påverkade. En submatris kan enkelt och relativ snabbt skapas med hjälp av mod 2.12 genom att markera de centroider som skall ingå och därefter skriva ut dessa till en fil med hjälp av mod Om det är många centroider som ingår så kan dessa enkelt märkas ut med mod 2.43 i stället. I ett andra steg kan länkvarianser nollställas (eller sättas till medelvärde för länkvarians) för länkar man anser differensen i länkvariansen inte är trovärdig. Differenser för länkvarianser skapas genom att man spar arbetsscenarier i JA resp. UA. Flyttar därefter t.ex. arbetscenariot i JA till UA basen. Beräknar för UA-JA samt ritar upp dessa för inspektion. Med hjälp av 2.12 markeras de länkar man vill nollställa med 2 i ul1 och därefter skrivs markerade länkar utmed Därefter läser man in ul1 i scenario 2001 i JA resp. UA. Tre makron har förändrats för att genomföra åtgärderna och levereras tillsammans med denna rapport Förändringar i anropsparametrar i 2 av 3 macron har gjorts Filerna med vdf_ul3_<region> behövs inte längre Ingen förändring i riggningen för beräkningbehöver göras endast byta macronamn och se över anropsparametrar. Se kap 2 Förändringar i macron för mer information C:\Documents and Settings\sara.andersson\Skrivbord\Bilagor\Tillkommande utredningsoch specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet doc På längre sikt kan man övergå till Emme3 och testa den nya metod med ruttbaserad nätutläggning som där kommer att ingå (finns som beta test för närvarande) Detta bör kunna reducera problemet med kast i ruttval. Analys & Strategi 3

10 1 Förutsättningar Vägverket har tidigare i år avropat beställning av metod och macron för beräkning av restidsosäkerhet i enlighet med mellanvarande ramavtal avseende Trafikprognoser, analyser och modeller daterat Leverantörens uppdrag innebär att uppdatera metod och macron för beräkning av restidsosäkerhet så att rimliga resultat levereras. Felaktigheter i VDfunktionerna har upptäckts. Det har också visat sig att den först framtagna metoden är känslig för dels hur många iterationer man har i sina nätutläggningar och dels metoden för nätutläggningarna vid trängsel i nätet. Detta speciellt när objektet man studerar är relativt litet och bruset som finns i hela nätet tenderar att ta över effekten av åtgärden. Med brus menas här effekter i nätet lång från objektets rimliga påverkan. Detta kan uppstå beroende på att nätutläggningarna inte konvergerar helt. 4

11 2 Förändringar i macron Förändringar har gjorts i 3 makron. Se macrohuvuden för mer detaljerad information. 2.1 TimauRegBil3.mac Macrot ersätter TimauRegBil.mac genom att 1. Antalet iterationer utökat till 60 jmf för att ge konsistens med övriga makron. 2.2 Restidsvarians3.mac Macrot ersätter Restidsvarians2.mac genom att 1. Nu genomförs nätutläggning för att skapa matrisen med standardavvikelse med generaliserad reskostnad och additional option. Detta för att beräkna korrekt vägt medelvärde för summa länkvarians då trafiken fördelar sig på olika rutter vid trängsel. Tar längre tid men ger säkrare resultat. Behov av vdf-ul3_<region> utgår och vdf-funktioner för timme används alltid. 2. Ändring av anropsparametrar. p9 = se pkt 6 p10 = 1 för maxtimme förmiddag och 2 för lågtrafiktimmen i.stf. att som tidigare ange max resp. lag p11 = ny parameter anger en full matris med totalt antal bilar under timmen (t.ex. mf42 som skapas innan i macrot TimauRegBil3.mac) p12= se pkt 7 3. Arbetscenariot raderas nu vid makrots start om det finns. 4. Inget byte av vdf-funktioner sker dvs vdf_ul3_<region> används ej. Detta medför att p9 nu används för annat, se pkt 6 5. Det behövs nu plats för 6 extra attribut i arbetsscenariot jmf med 4 tidigare. Kontrollera innan start att plats finns 6. Det går att välja om man vill spara arbetscenariot eller ej med p9. Det behövs plats för 2 arbetsscenarier i UA resp. JA. Kontrollera innan start att plats finns. 7. En metod för att sätta variansen till 0 för vissa länkar har införts via en ny anropsparameter p12 som anger om man skall sätta länkvariansen för vissa utvalda (ul1=2) länkar till 0 innan beräkningen av matrisen med standard- Analys & Strategi 5

12 avvikelse. Detta kan göras om länkarnas varians kan anses variera mellan JA och UA p.g.a. skäl som har med t.ex. bristande konvergens i nätutläggning att göra. Det är möjligt att byta ut 0 till annat värde t.ex. medelvärde för variansen. Sök upp raden sätts till 0 och sätt in det nya värdet. OBS detta måste göras för samma länkar i UA och JA. 2.3 Restidsosäkerhet3.mac Macrot ersätter Restidsosäkerhet2.mac genom att Det är nu möjligt att ange en fil med centroidnummer att användas för att begränsa mellan vilka relationer som beräkningen skall utföras. I p13 anges ett filnamn som beskriver en submatrix som avgränsar områdesindelningen (centroider) där restidsosäkerheten skall beräknas. Format enligt emme2 vid frågan "Submatrix. OBS att både origin och destination skall anges. Om ingen avgränsning skall ske ange värdet "0" i p13 i.stf filnamn. Ex på filformat för län , <blank> , <blank> Eller om centroidnummer ej är inom ett intervall ange t.ex. centroidnr1 centroidnr2 centroidnr3,centroidnrx centroidnrx+1.. centroidnrn <blank> centroidnr1 centroidnr2 centroidnr3,centroidnrx centroidnrx+1.. centroidnrn <blank> 6 Analys & Strategi

13 Bilaga 1 Exempel på problemlänkar i objekt 11 utbyggnad med ett körfält mellan Norrtull och Kista i Stockholm. Figuren visar differensen UA JA för variansen på länk Som synes är det ett fåtal länkar som har en väsentligt större skillnad i varians än övriga länkar. Antalet iterationer i nätutläggningen är 60 och avbrottskriterierna har stabiliserats vid ca 45 iterationer (maxtimme fm) och därefter sker ingen förändring i avbrottskriteriernamen utläggningen fortsätter till 60 iterationer. Eftersom varianserna summeras över rutter vid beräkning av matrisen med standardavvikelse och majoriteten av länkar har nästan samma varians i UA som JA så får länkar med stor skillnad i varians mellan UA och JA en oproportionerlig stor inverkan på beräkning av restidsosäkerhet och snedvrider resultatet kraftigt. Genom att t.ex. nollställa varianserna på problemlänkarna så erhålls ett rimligt resultat. Det är här inte möjligt att hantera problemet med enbart submatris för t.ex. län 02 eftersom länkarna ligger nästan i anslutning till objektet. Analys & Strategi 7

14 WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med drygt 250 kontor världen över och mer än medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 1900 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden: WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. WSP Analys & Strategi Arenavägen Stockholm-Globen Telefon Fax

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Sida 1 Isabell Andersson MVI/LVA I en rapport inom ramen för projektet Operativ ledning med titeln Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Komfortens betydelse för spår- och busstrafik

Komfortens betydelse för spår- och busstrafik för spår- och busstrafik Trafikantvärderingar, modeller och prognoser för lokala arbetsresor Camilla Olsson Jenny Widell Staffan Algers VINNOVA Rapport VR 2001:8 TITEL (svensk): Komfortens betydelse för

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer